Đặc điểm nghệ thuật của thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một Tiếng Đờn

117 178 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:52

1 MỞ ðẦU Lí chọn ñề tài Tố Hữu nhà thơ lớn, nhà cách mạng, cờ ñầu thi ca cách mạng Việt Nam Thơ ông gắn bó máu thịt với Tổ quốc, nhân dân nghiệp cách mạng; ñược quần chúng yêu thích ñón ñọc thuộc nhiều, ñó tạo nhiều xúc cảm ñồng ñiệu, mạnh mẽ với người ñọc Nhà nghiên cứu Hà Minh ðức nhận xét: “Tố Hữu nhà thơ thời lại sáng tạo ñược nhiều giá trị bền vững với thời gian, nhà thơ hòa nhập với ñời chung, lại khẳng ñịnh ñược sắc riêng ñộc ñáo” (Tố Hữu - Cách mạng thơ) Nghệ thuật thơ ông bình dị, có sức cảm hóa, có khả truyền cảm hiệu ứng xã hội cao Ông ñã ñược nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh Nghiên cứu ñặc ñiểm nghệ thuật thơ ông vào thời ñiểm vừa có ý nghĩa khẳng ñịnh lại giá trị thơ ông, vừa mang lại học, kinh nghiệm nghệ thuật cho cách tân nội dung hình thức thơ ñang diễn lĩnh vực sáng tác văn học Tuy nhiên, thời gian gần ñây nguyên nhân chủ quan khách quan khác nhau, việc ñánh giá thơ ông vị trí ông lịch sử văn học Việt nam ñại chưa ñược ñánh giá ñúng mức Từ góc ñộ cá nhân, thấy thơ Tố Hữu tượng cần ñược khẳng ñịnh nghiên cứu tiếp với quan ñiểm lịch sử - cụ thể rõ ràng, từ khía cạnh quan hệ thơ ca với quần chúng nhân dân, với lịch sử ñất nước, với dân tộc thời ñại Thực ñề tài luận văn muốn thêm khẳng ñịnh giá trị thơ ông, từ ñó ñóng góp kinh nghiệm giảng dạy văn học nhà trường phổ thông trung học Mục ñích nghiên cứu Nghiên cứu ñặc ñiểm nghệ thuật thơ Tố Hữu từ Việt Bắc ñến Một tiếng ñờn khẳng ñịnh lại giá trị nghệ thuật, nét ñặc sắc, giải thích thơ Tố Hữu thời kỳ dài ñối tượng thu hút nhà nghiên cứu bạn ñọc quan tâm Từ kết nghiên cứu ñã ñạt ñược, luận văn tạo thêm sở vững việc ñưa nhận ñịnh xác ñáng tài năng, vị trí ñóng góp lớn lao Tố Hữu cho thơ ca ñại Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu, phân tích ñể ñặc ñiểm nghệ thuật thơ Tố Hữu; ñưa kết luận khoa học tượng ðối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Những tài liệu công trình nghiên cứu có liên quan ñến ñặc ñiểm nghệ thuật thơ ca 4.2 Những viết công trình nghiên cứu thơ Tố Hữu 4.3 Phạm vi khảo sát luận văn tác phẩm thơ Tố Hữu từ tập thơ: - Việt Bắc (1946 - 1954) - Gió lộng (1955 - 1961) - Ra trận (1962 - 1971) - Máu hoa (1972 - 1977) - Một tiếng ñờn (1979 - 1992) Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thống kê, phân loại Phương pháp tiếp cận thi pháp học Phương pháp xã hội học Mác xít Phương pháp cấu trúc hệ thống ðóng góp luận văn Trong tình hình có nhiều quan ñiểm ñánh giá, nhìn nhận thơ Tố Hữu nay, nghiên cứu ðặc ñiểm nghệ thuật thơ Tố Hữu từ Việt Bắc ñến Một tiếng ñờn, luận văn hy vọng ñóng góp tiếng nói riêng việc khẳng ñịnh giá trị thơ vị trí Tố Hữu lịch sử văn học ðồng thời, góp phần làm sáng tỏ nguồn mạch cảm hứng thơ, giọng ñiệu thơ, phong cách nghệ thuật Tố Hữu Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở ñầu Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung luận văn ñược triển khai chương: Chương Các nguồn mạch cảm hứng thơ Tố Hữu Chương Phong cách thơ Tố Hữu Chương Giọng ñiệu thơ Tố Hữu NỘI DUNG Chương CÁC NGUỒN MẠCH CẢM HỨNG TRONG THƠ TỐ HỮU 1.1 Vai trò cảm hứng thơ Thơ thể loại văn học nảy sinh từ sớm ñời sống người, thể loại văn học nằm phương thức trữ tình chất thơ lại ña dạng, với nhiều biến thái màu sắc phong phú Tác ñộng ñến người ñọc nhận thức sống vừa khả gợi cảm sâu sắc, vừa trực tiếp với cảm xúc suy nghĩ cụ thể, vừa gián tiếp qua liên tưởng, vừa theo mạch cảm nghĩ, vừa rung ñộng ngôn từ giàu nhạc ñiệu Thơ gắn với sống khách quan; chiều sâu phong phú ñời sống xã hội Thơ gắn với chiều sâu giới nội tâm người Thơ rung ñộng cảm xúc người trước sống ñược bộc lộ cách chân tình, tự nhiên Tình cảm thơ nảy sinh từ rung ñộng trực tiếp nhà thơ Lê Quý ðôn cho rằng: “Thơ phát khởi từ lòng người ta”, “Thơ bút ký trung thành trái tim” (ðuy Belây), Bêlinxki cho rằng: “Tất làm cho phải quan tâm, gây xúc ñộng với niềm vui, nỗi buồn, thú say mê, ñau khổ, nỗi lo lắng, niềm an tâm tóm lại tất tạo nên sống tinh thần chủ thể, hoà nhập nảy sinh tác giả” Tố Hữu rằng: “Nói cho thơ kết nhập tâm ñời sống trí tuệ, tài nhân dân, nhập tâm ñược nhờ ñời gắn bó ñược với nhân dân Nhập tâm từ tâm hồn, tình cảm, ñến dáng ñi, giọng nói, tiếng khóc, tiếng cười Nhập tâm ñến mức ñộ ñó thơ hình thành Có thể nói thơ tràn tim ta sống ñã thực ñầy” [Sñd, tr.439] (Tố Hữu, Xây dựng văn nghệ lớn xứng ñáng với nhân dân ta, với thời ñại ta) 1.2 Các nguồn mạch cảm hứng thơ Tố Hữu 1.2.1 Tình yêu niềm tự hào Tổ quốc, nhân dân, lịch sử ñất nước Cảm hứng Tổ quốc, nhân dân, lịch sử ñất nước thơ Tố Hữu dòng chảy lớn xuyên suốt nghiệp sáng tác ông Cảm hứng ñược bắt nguồn từ ñời thực, gần gũi, thường nhật với thiên nhiên, ña, bến nước, ñò cội rễ sâu xa truyền thống dân tộc, với chiến công, với người làm nên lịch sử thơ kháng chiến, tập thơ Việt Bắc thành công lớn nhất, tiêu biểu nhất." Chỉ có nhà thơ lớn hiểu thấu chất thơ thời ñại chất thơ thời ñại trước ñó dễ hiểu hơn" (H Hainơ) Tập thơ Việt Bắc (1946-1954) thể chuyển biến mạnh mẽ thơ Tố Hữu theo hướng dân tộc ñại chúng, phù hợp với phương châm văn nghệ mới, ñược ghi ðề cương văn hoá Việt Nam - 1943 Cách mạng tháng Tám năm 1945 bùng nổ long trời lở ñất, chấm dứt ách ñô hộ gần 100 năm thực dân Pháp, mở thời ñại vẻ vang cho dân tộc: thời ñại Hồ Chí Minh, thời ñại ñộc lập, tự chủ nghĩa xã hội Cách mạng tháng Tám ñã ñáp ứng nguyện vọng sâu xa toàn thể dân tộc, mở trước mắt người chân trời bao la, niềm phấn khởi dâng trào, khí quần chúng thật hào hùng liệt nước nhà giành ñược quyền Từ thơ ñời sau ngày Cách mạng thành công cho ñến thơ cuối cùng: Hoan hô chiến sĩ ðiện Biên, chào ñón hoà bình, từ biệt Việt Bắc xuôi, nói Tố Hữu ñã giương cao cờ chiến ñấu thơ, tô thắm cho giữ tươi thắm cho suốt chín năm, ñể nói lên tình cảm lớn người cách mạng; tiếng thơ sớm lớn nói lên thấm thía ñổi ñời dân tộc Một số thơ tiếp nối Từ Việt Bắc như: Huế tháng Tám (1945), Xuân nhân loại (1946), Vui bất tuyệt (1946) ñược Tố Hữu ca ngợi ñất nước ñược viết niềm vui chiến thắng nước nhà giành ñược chủ quyền dân tộc Sự ñời tập thơ Việt Bắc tiếp nối cảm hứng giải phóng dân tộc tập thơ Từ Cái vui thơ Tố Hữu ngày tháng Tám lôi mãnh liệt cảm hứng giải phóng nước nhà ñộc lập ñược ghi lại sâu ñậm vần thơ mới: Lòng môi anh thèm thèm Ơi em, người lính mới! ði, ñi, ñi! ôi nhịp ñời phơi phới Trăng sáng, ñường dài Ta ñều chân : Một! Hai! Ta ñều ca Lời ca bất tuyệt Ôi ñất Việt Yêu dấu Ngàn năm… (ðêm xanh, 1946) ðó lời thiêng liêng, tình cảm kết ñọng nhạc Diệt phát xít Nguyễn ðình Thi - "Ôi ñất Việt yêu dấu ngàn năm" Thiên nhiên ñất nước lên thơ Tố Hữu với nhiều cảnh sắc ña dạng, phong phú "Hắt hiu lau xám ñậm ñà lòng son", lại "trăng lên ñầu núi nắng chiều lưng nương", lại có cảnh rộn rã, tấp nập sinh hoạt kháng chiến, cảnh hào hùng ñoàn dân công, ñội ñi chiến dịch tạo nên tranh thật phong phú, sinh ñộng, Có thể nói Tố Hữu người am hiểu nhiều ñịa danh ñất nước, ñịa danh ñều gắn với chiến công, lịch sử ñấu tranh cách mạng Mái ñình Hồng Thái, ña Tân Trào (Việt Bắc) Tổ quốc ñẹp vô Tố Hữu viết “mùa thu xanh thắm”, “may hồng nhởn nhơ bay”, say mê màu sắc hồng, xanh, vàng, lam,trắng Tổ quốc.Niềm vui thật trẻo ñất nước ñược giải phóng Tố Hữu ñã chiêm ngưỡng vẻ ñẹp ñất nước: ðẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi! Rừng cọ ñồi chè, ñồng xanh ngào ngạt Tình cảm bao trùm sâu ñậm tập thơ Việt Bắc lòng yêu quê hương ñất nước Tình cảm ñược biểu phong phú, sâu sắc nhiều trạng thái ña dạng ðó tình nghĩa gắn bó hậu phương với tiền tuyến, mối tình gắn bó thân thiết người miền xuôi với người miền ngược, lòng biết ơn sâu nặng người cán với ñồng bào Việt Bắc hết lòng kính yêu nhân dân với lãnh tụ Tất ñược thể mối tình "cá nước" thắm thiết tình nghĩa, hoà niềm tự hào dân tộc niềm vui chiến thắng Tôi Vĩnh Yên lên Anh Sơn Cốt xuống Gặp lưng ñèo Nhe Bóng tre trùm mát rượi Tập thơ Việt Bắc hợp ca dân tộc anh hùng không chịu khuất phục trước kẻ thù nào, trước khó khăn, gian khổ ñể dành cho ñược ñộc lập, tự Cảm hứng bật hình tượng quần chúng nhân dân kháng chiến Có thể nói tập thơ Việt Bắc hình ảnh, tâm tình, tiếng nói quần chúng kháng chiến Nhà thơ tập trung thể hình ảnh người ñại diện cho quần chúng với chi tiết chân thực mà bình dị ñời sống, hoạt ñộng kháng chiến với tâm tình, ý nghĩ tiếng nói họ ðó anh Vệ quốc quân ñã làm nên chiến thắng Việt Bắc vang dội: Giọt giọt mồ hôi rơi Trên má anh vàng nghệ Anh Vệ quốc quân Sao mà yêu anh thế! (Cá nước, 1947) Tác giả ñã ñến ñược với quần chúng cách thoải mái nói họ thứ ngôn ngữ giản dị, trực tiếp thân họ Trong thơ hình ảnh người gái Bắc Giang ñảm ñang, giỏi giang, yêu chồng, yêu nước chị nông dân mọn vượt lên gian khổ, thiếu thốn, hăng hái tham gia tiêu thổ kháng chiến, " phá ñường" chặn bước ñi giặc: Em gái Bắc Giang Rét mặc rét, nước làng em lo Nhà em phơi lúa chưa khô Ngô chửa vào bồ, sắn thái chưa xong Nhà em bế bồng Em theo chồng ñi phá ñường quan (Phá ñường, 1948) ðất nước Việt Nam, người Việt Nam anh hùng Từ lâu Tố Hữu ñã nói ñến người kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hi sinh cách mạng, dũng cảm vượt qua khó khăn ñến chiến thắng ðiện Biên, lòng tự hào dân tộc lên: “Dân tộc ta dân tộc anh hùng” Ngòi bút Tố Hữu không lòng biết ơn sâu sắc, mà ñó bộc lộ niềm tự hào lớn truyền thống lịch sử với người mẹ anh hùng Là người mẹ nông dân chất phác gắn bó tình nghĩa với kháng chiến, hòa làm tình thương với lòng yêu nước: Bà bủ không ngủ, bà nằm Càng lo nghĩ, căm thù Ngoài phên gió núi ù ù Mưa ñêm mưa tự chiến khu mưa về… (Bà bủ, 1948) Người mẹ Việt Nam - Mẹ triệu triệu người ñất Việt, mẹ mẹ mẹ muôn ñời Mẹ thương con, nhớ con, mẹ thương yêu, ñùm bọc, chở che cho ñồng chí Trên ñất nước Việt Nam gặp biết bà mẹ, người có trái tim bao la, rộng lớn mẹ, mẹ con, mẹ quê hương ñất nước Viết người mẹ Việt Nam, Tố Hữu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, lòng cảm phục ñứa xưa ñã ñược mẹ chở che Ai thăm mẹ quê ta Chiều có ñứa xa nhớ thầm… Nhớ mẹ, người mẹ vệ quốc quân với trái tim vàng: Bầm Mẹ vệ quốc quân Con ñi xa gần Anh em ñồng chí quây quần Bầm yêu con, yêu ñồng chí Bầm quý con, bầm quý anh em (Bầm ơi) Tố Hữu ñã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc ñối với người mẹ Việt Nam Mẹ ñuốc sáng lòng ñứa bước ñường gian nguy kháng chiến Tố Hữu ñã vô xúc ñộng ñã có thơ hay bé liên lạc hồn nhiên, anh dũng ngã xuống cánh ñồng quê ñạn giặc mà linh hồn hình ảnh em với quê hương ñất nước: Cháu nằm lúa Tay nắm chặt Lúa thơm mùi sữa Hồn bay ñồng 10 Nói tới em bé liên lạc, nhiều nhà thơ ñã có vần thơ thật xúc ñộng Lê ðức Thọ dành tình cảm mến yêu cho em bé liên lạc, hoàn cảnh khác không hẳn em Lượm: ðêm gió táp mưa xa Mái lều xơ xác dăm ba gồi Gió lùa chi gió Em ñi trốn gió lại ngồi bên anh (Em liên lạc ) Niềm tự hào em bé ñược "theo anh Vệ quốc", ñược ñi anh, qua ñịa danh ñây ñi vào lịch sử: Bác Hồ ơi! Cháu em bé phương xa Theo anh Vệ quốc xa nhà từ lâu Cháu qua Sông ðuống, Sông Cầu Phủ Thông, ðèo Khách, An Châu, Lũng Vài ðến Lượm Tố Hữu hình ảnh hệ trẻ thơ gắn bó với nghiệp kháng chiến ñược thể ñường nét linh hoạt, sống ñộng thật xúc ñộng Có thể nói Lượm thơ hoi ñể lại ấn tượng sâu sắc cho thiếu nhi Việt Nam qua bao hệ; có lẽ thơ dài ñầu tiên nói hy sinh, chết người lính chiến trường, âm ñiệu hào hùng, bi tráng ñầy chất thơ Những người bình thường, cụ thể ñó ñược nâng lên thành biểu tượng nhân dân, Tổ quốc Lịch sử thơ ca Việt Nam từ cổ ñại ñến ñại, có lẽ chưa ñâu có hình ảnh sinh ñộng thấm thía yêu thương người bình thường mà làm nên lịch sử Thơ Tố Hữu ñã thực chín ngang tầm với ñề tài ñược thể qua bốn câu thơ: 103 dị, trầm tĩnh, ung dung, thản việc trọng ñại ñời sống ngày: Bác Hồ ñó áo nâu giản dị Màu quê hương bền bĩ ñậm ñà Bác Hồ gẫn gũi người cha, người anh: Bàn tay nắm tay cha Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng Khoảng cách vị lãnh tụ ñối với người dân ñã không nữa, mà ñấy tình cảm ân tình cha- con, mà hình tượng Người vĩ ñại: Bác Hồ ñó, lớn mênh mông Trời xanh, biển rộng, ruộng ñồng, nước non Bác Hồ cha chúng Hồn muôn hồn Tố Hữu thấu hiểu nghĩ suy, hành ñộng Người: Con nghe Bác tưởng lời non nước Tiếng tiếng mai sau Phải người có tình cảm thành kính sâu sắc Tố Hữu nói lời gan ruột thế, cách xưng hô ân cần, quen thân, gần gũi: Cho ñược ôm hôn má Bác Cho hôn mái ñầu tóc bạc Hôn chòm râu mát rượi hòa bình Có lẽ thơ ca cách mạng Việt Nam, Tố Hữu viết Bác chất giọng thủ thỉ tâm tình giàu cảm xúc: Ôi Bác Hồ ơi, xế chiều Nghìn thu nhớ Bác biết (Bác ơi) 104 Nhờ giọng ñiệu riêng mà Tố Hữu tăng thêm nhiều sức truyền cảm, dễ dàng ñem tư tưởng tình cảm cách mạng ñến với công chúng Cả nước bên em, quanh giường nệm trắng Hát cho em nghe tiếng mẹ Sông Thu Bồn giọng hát ñò ñưa Em ñứng ñôi chân tuổi trẻ ðôi gót ñỏ lại trở quê mẹ Em ñi, ñường thênh thang Như rực rỡ vàng (Người gái Việt Nam) Tình cảm thơ cách mạng, ñại, Việt Nam, nói ñến chuyện hy sinh cao cả, chuyện chiến ñấu kiên cường bất khuất, lại ñưa ta với dòng sông, chuyến ñò, ñường quê hương, với lời ru mẹ, với ñiệu hò quen thuộc 3.2.3 Giọng triết lí suy tư, chiêm nghiệm Thơ khởi phát từ tình cảm có tình cảm Nhà thơ Sóng Hồng cho rằng: “Thơ tình lí trí kết hợp cách nhuần nhuyễn có nghệ thuật” Tình cảm lí trí thơ không loại trừ mà gắn bó mật thiết, bổ sung cho Sự hàm súc chiều sâu yêu cầu cao ñối với thơ, mà ñiểu ñó ñạt ñược cách huy ñộng sức mạnh lí trí, thông qua suy tưởng, triết lí, tăng cường tính luận Hơn nữa,sự ñời giọng triết lí, suy tưởng ñậm chất luận phần xuất phát ñòi hỏi thời ñại Giọng triết lí, chiêm nghiệm giàu tính luận thường thể thể thơ tự gieo vần, chủ yếu thơ ñiệu nói, cấu trúc câu thường theo hướng mở rộng Nhờ tăng số lượng âm tiết câu thơ mà nhà thơ có khả diễn tả nhiều cảm nhận, nhiều ý tưởng sống 105 Tố Hữu ca sĩ cách mạng, thời ñại Hồ Chí Minh Tố Hữu ñã kết hợp cách nhuần nhuyễn tự hào, hùng tráng với ñằm thắm, thiết tha thơ ông Sống chết hoà cát trái tim ngọc sáng ngời Tình nghĩa gốc thơ Tố Hữu, làm cho hùng tráng thơ ông trở thành tha thiết Giọng thơ quen thuộc Tố Hữu giọng thơ tâm tình Ông hỏi han, nhắn nhủ, tâm lại giàu triết lí suy tư Mặt trời ñỏ dậy Có vui không? Nhìn, Nam, Bắc, Tây, ðông hỏi hai mươi kỷ: Ở ñâu? (Chào xuân 67) Nhà thơ xem người với người, người bàn bạc, nhỏ to ñiều lẽ thiệt Giữa tác giả ñộc có thông cảm người chung lí tưởng, ñã ñi ñoạn ñường: ðã hai chữ tử sinh Nào có nghĩa có tình, lại ñây! (ðường vào) ðã Nước, Dân Nước, Dân khổ thân sướng gì? (Ba mươi năm ñời ta có ðảng) Tôi muốn hỏi, chàng thi sĩ Ngẩn ngơ nhìn bát ngát dải phù sa Rằng: ðất trời sông nước bao la Và xuân ñó, người ñây, tự ñẹp vậy? (Giữa ngày xuân) 106 Ở ñây, “cái tôi” hòa vào “cái ta”, ta hòa vào người, lời khuyên răn, thâm chí trách móc phải chăng, ñúng mực Hoàn toàn “dĩ hòa vi quý” Tố Hữu nhà thơ trữ tình - trị, trước sau thơ ông lời tâm tình da diết, kể ông ñưa chất luận vào thơ Càng cuối kháng chiến chống Mỹ, thơ Tố Hữu gia tăng suy tư, chiêm nghiệm, triết lí nhằm nhận thức lí giải tầng sâu dân tộc, lịch sử, người, ñấu tranh nhân dân ta Nhờ vậy, giọng thơ trở nên lắng ñọng, có sức nặng bên trong: Chúng muốn ñốt ta thành tro bụi Ta hóa vàng nhân phẩm lương tâm Chúng muốn ta bán ô nhục  làm sen thơm ngát ñầm (Việt Nam máu hoa) Chất giọng triết lí, suy tưởng thường gắn với tính luận, khái quát Về phương diện này, nhà thơ trẻ thời chống Mỹ ñã có sáng tạo, họ có lợi ñã sống sâu với kháng chiến, ñược luyện lửa ñạn nếm trải gian lao thử thách nơi trận mạc nên thơ họ thường khái quát từ hình ảnh cụ thể, chân thực, xuất khoảng khắc ñặc biệt nơi chiến trường Một tiếng ñờn (1979-1992) dòng tâm tư, trăn trở từ mạch cảm xúc thời hòa bình Ðời lửa cháy, nên xuất dòng thơ tươi xanh - mang ñậm cảm hứng Ðề tài thơ phong phú, ña dạng: ngợi ca vẻ ñẹp quê hương, người; công xây dựng ñất nước ñầy phức tạp; tình yêu số phận người Âm hưởng thơ bớt vang xa (hướng ngoại) mà vọng sâu (hướng nội) Ðọc lại thơ ông, nhận bước ñi năm tháng, ñặc biệt vui buồn gắn với năm tháng qua tâm hồn ông Ðầu 107 năm chín mươi kỷ trước, Liên Xô hệ thống nước xã hội chủ nghĩa Ðông Âu sụp ñổ, nằm sức tưởng tượng nhiều người ñó có nhà thơ Sự kiện ñược xem long trời lở ñất diễn lúc nhà thơ ñã cao tuổi Nỗi buồn lớn lao cộng với chiêm nghiệm sâu sắc nhân tình thái gần suốt ñời, nhìn chung thơ Tố Hữu thu chiều cao gam giọng lại, trở giọng trầm, thu chiều cao không gian lại, ñi sâu vào cõi lòng Có khổ ñau ñau khổ Trái tim tự xát muối cô ñơn Em nghe ñó ñêm lạnh Ðằm thắm bên em tiếng ñờn và: Mới bình minh ñó ñã hoàng hôn Ðang nụ cười tươi lệ tuôn Ðời thường sớm nắng chiều mưa Khuấy ñộng lòng ta buồn (Một tiếng ñờn) Ðây nỗi buồn, nỗi cô ñơn cá nhân mang tính thời ñại, nỗi buồn người, nhà, nỗi buồn riêng Giọng ñiệu hào hùng dư âm ñã xuất giọng tâm tình giàu trải nghiệm, triết luận có màu sắc cá nhân rõ rệt Một tiếng ñờn - thơ, tập thơ minh chứng Nhịp ñiệu thơ trước ñây “tốc ñộ” “thôi thúc” Tố Hữu: “Thơ phải mang ñược nhịp ñiệu thời ñại mình” khoan hòa tâm ung dung tự nhà thơ 3.2.4 Giọng khoa trương, khích lệ Cái chung ñây dễ nhận thấy: trần thuật tinh tế, thái ñộ mến thương, trân trọng, quan tâm tới phát triển nhân cách, miêu tả ñời sống tâm hồn Cái Việt Bắc khắc hoạ ñược sức mạnh, niềm tin khoẻ khoắn 108 quần chúng cách mạng, truyền ñược tiếng nói quần chúng Nhưng ñó ñã giai ñoạn cách mạng khác chất Ở ñây tác giả tiếp tục dòng trữ tình trị ông: tuyên truyền kháng chiến cách gắn kháng chiến với phát triển nhân cách cá nhân - bà Bủ, bà Bầm, bà mẹ Việt Bắc, em Lượm, chị mọn Bắc Giang Tác giả ñã ñến ñươc với quần chúng cách thoải mái va nói ñược vê họ thứ ngôn ngữ giản dị, trực tiếp thân họ Trong thơ hình ảnh người gái Bắc Giang ñảm ñang, giỏi giang, yêu chồng, yêu nước: Em gái Bắc Giang, Rét mặc rét, nước làng em lo Việt Bắc thể tâm trạng ñiển hình nhân dân kháng chiến ðó tình cảm thiết tha yêu quý ñất nước tình thần căm giận kẻ thù xâm lược ðó tình ñồng bào, ñồng chí gắn bó gắn bó keo sơn, sâu nặng tình nghĩa kháng chiến lòng kính yêu lãnh tụ Ở ñâu u ám quân thù Nhìn lên Việt Bắc:Cụ Hồ sáng soi Ở ñâu ñau ñớn giống nòi Trông Việt Bắc mà nuôi chí bền (Việt Bắc) Giọng khoa trương, khích lệ ñược thể qua hình tượng thơ: Chào cô dân quân tay súng tay cày Chân lội bùn, mơ hạ máy bay! Chào cụ Bạch ñầu quân trồng chống Mỹ, Chào mẹ già run tay vá may cho chiến sĩ Chào em, ñồng chí tương lai Mang mũ rơm ñi học ñường dài Truyện thần kì dân tộc ta (Chào xuân 67) 109 Anh giải phóng quân tung hoành ngang dọc, mang kích thước tầm vóc vẫn: Áo bà ba súng nách tay chèo Vẫn ñôi dép lội chiến trường Vẫn vành mũ coi thường hiểm nguy (Tiếng hát sang xuân) Vẫn hiền lành bao giờ: Ôi mũ vải mềm dễ thương bàn tay nhỏ Chẳng làm ñau cành Sáng ñầu mảnh trời xanh Mà xông xáo, mà tung hoành, ngang dọc Mạnh tất ñạn bom, làm run sợ Lầu năm góc (Bài ca xuân 68) Tình nghĩa cách mạng, tình nghĩa kháng chiến hình thành ñiểu kiện chiến ñấu lâu dài, gian khổ, ác liệt có không hai ñã gắn bó họ lại với nhau: ðạn bom, bão lụt, hàn Chết ñi sống lại, hết tàn lại tươi Thuỷ chung, ñậm tình người Cắn ñôi hạt muối, chung ñời cháo rau Uống viên thuốc chia ñau Quên chia nửa, cứu chia hầm (Nước non ngàn dặm) Anh hùng với trái timViệt Nam, ngào trăm cay nghìn ñắng ñi lên giết giặc với lòng yêu thương ñồng bào, ñồng chí, với tình nghĩa quốc tế cao cả: Và ñâu? Trên trái ñất Người ngào qua ñắng cay 110 Sống chết giây, mưa bom bão ñạn Long nóng bỏng căm thù mát tươi tình bạn Anh hùng, xả thân, hy sinh cách lặng lẽ, bình dị: Như bà mẹ sớm chiều gánh nặng Nhẫn nại nuôi con, suốt ñời im lặng Biết hy sinh nên chẳng nhiều lời (Chào xuân 67) Và lạc quan, thản nguy nan, gian khổ: Ôi! ñất anh hùng dễ mươi Chìm khói lửa, xanh tươi Mưa bom, bão ñạn, lòng thản Nhạt muối, vơi cơm, miệng cười (Theo chân Bác) Giọng thơ toát lên hình tượng người vĩ ñại Lênin Ông cho biết khắp nơi ñất nước Liên Xô chỗ ông thấy: Hiển Lênin phơi phới diệu kì Nhịp sống lớn dáng ñi bay nhảy Những ánh mắt thiên tài thức dậy Rất tự do, nên tự hào Mỗi người nhấp nhánh sao! Và ánh sáng Lênin ánh sáng sao: Lênin ñó Muôn triệu lần nảy nở Giữa loài ta Muôn triệu lần dạng rỡ Như mặt trời chói biển bao la Như thơ, ba lần nói ñến ánh sáng Lênin mà lần khác 111 Giọng ñiệu khoa trương, khích lệ góp phần làm tăng giá trị thơ trữ tình trị, có tính chiến ñấu cao thơ ca cách mạng Tố Hưu 3.2.5 Giọng xuồng sã, thân thiết Giọng xuồng sã, thân thiết xuất hành trình thơ Tố Hữu "tôi” ñã thực hoà nhập vào ñời sống nhân dân, thấu hiểu gần gũi với ñời, tâm tình, ước nguyện quần chúng kháng chiến Thơ Tố Hữu ñã bắt ñược vào nguồn mạch sâu xa bền bỉ truyền thống văn hóa dân tộc, ñồng thời thể ñược lí tưởng cách mạng, tinh thần thời ñại việc làm, hành ñộng, ý thức tinh thần ñông ñảo quần chúng Cái "tôi” hẳn riêng ñể trở thành "ta” ðảng, nhân dân dân tộc Thành công quan trọng Tố Hữu ñã xây dựng nên hình tượng kiểu nhà thơ mới, nhà thơ người Giọng xuồng sã, thân thiết tiêu biểu cách xưng hô “bạn”, “bạn ñời” “Bạn” Tố Hữu mang nội dung giai cấp xã hội cụ thể thường mang nội dung tập hợp - Kiêu hãnh chút, bạn ñời ơi, tuổi trẻ Say tương lai tuổi anh hùng - Hỡi người bạn, vui lên ñi, Ất Dậu Sẽ năm khởi nghĩa, năm thành công Bạn ñây không cá nhân nhỏ hẹp, mà người chung lí tưởng Từ “bạn” ñã tập hợp xung quanh nhà thơ ñồng chí, tạo nên không khí thân mật, tin cậy ñể trữ tình Thứ nhà thơ tự xưng “ñứa”: Mấy hôm ñứa nhớ nhà Ta vẩn vơ hoài, rạo rực vào (Bài ca mùa xuân 1961) 112 Bình luận thơ ngày, Hoài Thanh khen ngợi chữ “ñứa” Ông nhận xét: “Không hoàn toàn làm chủ ngòi bút mình, không lui tới, nối không bay lượn cách thoải mái, tự nhiên thơ sống, tìm ñược chữ “ñứa” ñay nói lên ñúng tâm trạng lẫn dáng ñiệu nhà thơ” Có lẽ không nhà thơ chủ ngòi bút, bay lượn thoải mái, mà có ñược quan hệ bạn bè, thân mật, có chút suồng sã nhà thơ sống người Nhà thơ nhiều lẫn xưng “ñứa”: Hai ñứa mỏi nhừ chân (Cá nước) Như ñứa ñi biệt xóm làng (Mẹ Tơm) “ðứa” "tôi bình thường, bình ñẳng người ñồng chí sống chết, bùi có Ý thức ñược vai trò người lúc hướng nhiều ñối tượng ñã phát triển thơ Tố Hữu trữ tình nhiều vai Trong thơ, nhà thơ vừa anh, em, con, cháu, bạn, ta Và xung quanh nhà thơ quy tụ giới ñầy màu vẻ, phong phú quan hệ xã hội Bài thơ Từ Cuba viết thư gửi cho người thân Nhưng thư ñó, nhà thơ nói với em, nói với bạn Cuba, quay mắng hai tàu Mĩ: Ơ hay, bay ngu hoài vậy! Chẳng thấy Cuba ñứng ñấy à? Giọng ñiệu suồng sã, thân thiết cho phép nhà thơ kết hợp tự nhiên giàu cảm xúc, cho phép thơ nói nhiều giọng với nhiều ñối tượng khác cách bất ngờ thú vị Anh ñã chết, Anh Trỗi ơi, có biết 113 Có khi: Anh Thanh ơi! Anh thật (Một người) Ông muốn lúc xuất với tư cách nhà tuyên truyền trị Tương ứng với nhiều vai, Tố Hữu ñã ñưa vào thơ hệ thống xưng hô trữ tình phong phú Những tiếng hô gọi ñối tượng trữ tình anh ơi, em ơi, bác ơi, ñồng bào ơi, Xuân ơi, Huế ngày ñã phổ biến thơ ca, trở thành quen thuộc, thực mới, gắn liền với phát triển thơ trữ tình cách mạng, ñặc biệt thơ Tố Hữu Trong thơ cổ ñiển không xuất tiếng xưng hô ngày; thơ tiếng Việt cổ ñại tiếng xưng xuất phạm vi trào phúng Thơ ca cách mạng ñầu kỷ ñã hấp tiếng hô “ðồng bào hỡi”, “Hỡi ơi” “Hỡi con”, “Hỡi chồng”, “Hồn ơi” Nhưng giới hạn thi pháp cổ, tiếng xưng hô thường mang tính chất gián tiếp, gắn với tiếng than trước trời ñất, giang sơn tiếng xưng hô tâm tình trò chuyện Thơ Mới ñã tạo mộ quan hệ gần gũi xưng hô tiếng thư, lại bó hẹp tình yêu trai gái quan hệ cá nhân ñời tư Tố Hữu ñã làm cho tất lời xưng hô thi vị ñều chan chứa tình yêu công dân, dù ñấy “Bác ơi”, “em ơi”, “chim ơi”, hay “xuân ơi” làm cho quan hệ công dân trở nên gần gũi, ñưa tình cảm trị vào phạm vi tâm tình Thương ñừng khóc, em yêu Tự phải trả máu Trữ tình quan hệ ñối với ñời sống ðổi cách xưng hô biểu việc ñổi thân tiếng nói trữ tình [10, tr.71-72] ðọc thơ Tố Hữu ta thấy quen thuộc với thể lục bát truyền thống Nó gần với tư chất ông Bởi nên thơ lục bát Tố Hữu có bài, 114 ñoạn có chất giọng luyến láy ca dao, dân ca, viết tình yêu ñôi lứa: … Người người ñừng Bâng khuâng giã bạn, tái tê mạn thuyền Ai về, nhớ, quên Mình về, ñến hẹn lại lên người (ðêm thu quan họ) 3.3 Tiểu kết Giọng ñiệu thơ Tố Hữu riêng ñược xuất phát từ quan niệm nhà thơ: "Thơ chuyện ñồng ñiệu (…), thơ tiếng nói ñồng ý, ñồng tình, tiếng nói ñồng chí" Nhà thơ ñặc biệt dễ rung ñộng với nghĩa tình cách mạng, hướng ñến ñồng bào, ñồng chí mà giãi bày tâm sự, trò chuyện, kêu gọi, nhắn nhủ Thơ Tố Hữu phần nhiều có cách diễn ñạt tự nhiên, thở liền mạch 115 KẾT LUẬN Mặc dù vào nhiều thời ñiểm lịch sử khác nhau, việc ñánh giá thơ Tố Hữu có nhiều quan ñiểm không thống nhất, tài năng, nhân cách, tình yêu với tổ quốc nhân dân Tố Hữu xứng ñáng với vị trí cờ ñầu thơ ca cách mạng Thơ ông ñược quần chúng nhân dân yêu mến, chia sẻ Tố Hữu không thiên sáng tạo hình thức, cầu kỳ Thơ ông tiếng lòng, tiếng nói ñồng ý, ñồng chí, ñồng tình, sẻ chia, gần gũi thân thiết, tìm gắn bó với nhân dân, với ðảng, với lãnh tụ Tổ quốc Có thể nói ông người góp phần sáng tạo thơ dòng thơ cách mạng Sự nghiệp thơ ông gắn bó với lịch sử ñất nước Nội dung thơ Tố Hữu nội dung cách mạng với ñầy ñủ ý nghĩa chiều sâu Hình thức thơ Tố Hữu hình thức dân tộc Trong thời ñại nay, cách tân thơ ca ñang diễn sôi nổi, ñặc biệt lĩnh vực hình thức Cách tân ñó cần thiết, ñáp ứng yêu cầu phát triển thơ Nhưng không nên chạy theo hình thức mà xa rời truyền cảm lớn, xúc cản lớn, nội dung lớn ñời sống xã hội, trị ñất nước cách tân ñó sớm muộn bị thời gian vượt qua 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Aristote (1992), Nghệ thuật thi ca, Nxb Văn học, Hà Nội [2] Lại Nguyên Ân (1999), 150 thuật ngữ văn học, Nxb ðHQG Hà Nội [3] Nguyễn Phan Cảnh (2001), Ngôn ngữ thơ, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội [4] GS Hà Minh ðức, Tố Hữu - Cách mạng thơ, Nxb ðại học Quốc gia Hà Nội [5] GS Hà Minh ðức (1987), Thơ vấn ñề thơ Việt Nam ñại (tái lần thứ nhất), Nxb Giáo dục, Hà Nội [6] Phan Cự ðệ, Hà Minh ðức (1979), Nhà văn Việt Nam 1945 -1975 tập 1, Nxb ðại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội [7] Nguyễn ðăng ðiệp (2002), Giọng ñiệu thơ trữ tình, Nxb Văn học [8] Nguyễn ðăng ðiệp (2003), Vọng từ chữ, Nxb Văn học [9] Lê Bá Hán, Trần ðình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2006), Từ ñiển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục [10] Phương Lựu, Trần ðình Sử, Nguyễn Xuân Nam, Lê Ngọc Trà, La Khắc Hoà, Thành Thế Thái Bình (2003), Lý luận văn học, Nxb Giáo dục [11] ðinh Trọng Lạc (2005), 99 phương tiện biện pháp tu từ, Nxb Giáo dục [12] Hoàng Phê (2009), Từ ñiển Tiếng Việt, Nxb ðà Nẵng [13] Trần ðình Sử (2001), Thi pháp thơ Tố Hữu, Nxb Văn hoá - Thông tin, Hà Nội [14] Phong Lan với cộng tác Mai Hương (2007), Tố Hữu - Về tác gia tác phẩm, Nxb Giáo dục, tháng [15] L Novichenko (1960), Về ña dạng hình thức nghệ thuật phong cách văn học thực xã hội chủ nghĩa, Nxb Nhà văn Xô Viết, Moskva [16] Phan Trọng Thưởng (1980), Tố Hữu - nhà thơ cách mạng, Nxb Khoa học Xã hội 117 [17] Tố Hữu thơ (2009), Nxb Văn học [18] Tuyển tập thơ Tố Hữu [19] Tuyển tập Những vấn ñề mối liên hệ văn học quốc tế, Nxb Trường ðại học Môkva, 1962 [20] V Kovalev (1965), Vấn ñề phong cách văn học Xô Viết, (trong Tuyển tập “ðại, cảm hứng, phong cách”), Nxb Khoa học, Hà Nội [21] M.B Khrapchenkô (1978), Cá tính sáng tạo nhà văn phát triển văn học, Nxb Tác phẩm mới, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm nghệ thuật của thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một Tiếng Đờn, Đặc điểm nghệ thuật của thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một Tiếng Đờn, Đặc điểm nghệ thuật của thơ Tố Hữu từ Việt Bắc đến Một Tiếng Đờn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay