Mối quan hệ biện chứng giữa lý LUẬN và THỰC TIỄN (tiểu luận cao học)

19 252 2
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:52

BÀI TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN. TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC CÁC CHUYÊN NGÀNH.BÀI TIỂU LUẬN: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIẾN. TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC CÁC CHUYÊN NGÀNH. MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THEO QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 1.1 Phạm trù thực tiễn phạm trù lý luận 1.2 Mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn 1.3 Quan điểm thực tiễn quan điểm lý luận CHƯƠNG QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Những sai lầm việc vận dụng mối quan hệ lý luận thực tiễn Đảng ta trước Đổi 2.2 Sự vận dụng khoa học mối quan hệ lý luận thực tiễn 2.2.1 Những học kinh nghiệm giới 2.2.2 Sự chuyển biến tư lý luận đường lối sách Đảng 10 2.2.3 Thành tựu nước ta đạt sau Đổi 12 KẾT LUẬN 17 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Sự gắn kết lý luận thực tiễn đòi hỏi cấp bách yêu cầu quan trọng định thành công cá nhân, tổ chức Nhận thức giải hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lý luận thực tiễn, dùng lý luận làm kim nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận nhận thức đồng thời xác định vai trò thực tiễn - sở, động lực tiêu chuẩn chân lý giúp tháo gỡ vướng mắc Ngược lại, không giải tốt mối quan hệ lý luận thực tiễn khiến rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện, chủ quan ý chí tất yếu dẫn đến hậu nghiêm trọng Trên sở nghiên cứu cách sâu sắc chủ nghĩa Mác –Lênin kinh nghiệm thực tiễn có suốt thời gian hoạt động cách mạng, chủ tịch Hồ Chí Minh đưa nhận định đắn mối quan hệ lý luận thực tiễn: “Thực tiễn lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng”, “Lý luận mà thực tiễn lý luận suông” Trong phạm vi viết này, tác giả phân tích làm rõ mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn chủ tịch Hồ Chí Minh sở quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng chứng minh qua thực tiễn Việt Nam trước sau thời kỳ Đổi CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THEO QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN 1.1 Phạm trù thực tiễn phạm trù lý luận Thực tiễn theo quan điểm triết học vật biện chứng (DVBC) toàn hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử - xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên, xã hội thân người Hoạt động người bao gồm hoạt động vật chất hoạt động tinh thần thực tiễn hoạt động vật chất Bản chất hoạt động thực tiễn tác động qua lại chủ thể khách thể, người sử dụng công cụ vật chất làm biến đổi chúng theo mục đích Thực tiễn có trình vận động, phát triển, trình độ phát triển thực tiễn nói lên trình chinh phục tự nhiên, làm chủ xã hội người Thực tiễn mang tính lịch sử - xã hội phát triển qua giai đoạn lịch sử Hoạt động thực tiễn phong phú đa dạng song chia ba hình thức là: hoạt động sản xuất vật chất, hoạt động trị - xã hội, hoạt động thực nghiệm khoa học Trong đó, hoạt động sản xuất vật chất hoạt động có ý nghĩa định hình thức khác; hoạt động trị xã hội hoạt động hình thức cao hoạt động thực nghiệm khoa học hình thức đặc biệt nhằm thu nhận tri thức thực khách quan Lý luận xuất phát từ hoạt động nhận thức người, sản phẩm phát triển cao nhận thức đồng thời thể trình độ cao nhận thức Lý luận hiểu hệ thống tri thức khái quát từ thực tiễn, phản ánh mối liên hệ chất, quy luật vật, tượng Lý luận phản ảnh thực khách quan để làm phương pháp luận nhận thức cải tạo thực khách quan hoạt động thực tiễn 1.2 Mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn Thực tiễn sở, động lực, mục đích tiêu chuẩn lý luận; lý luận hình thành, phát triển phải xuất phát từ thực tiễn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Thực tiễn sở lý luận Thông qua kết hoạt động thực tiễn, kể thành công thất bại, người phân tích cấu trúc, tính chất mối quan hệ yếu tố, điều kiện hình thức thực tiễn để hình thành lý luận Quá trình hoạt động thực tiễn sở để bổ sung điều chỉnh lý luận khái quát Thực tiến động lực lý luận Lý luận vận dụng đời sống xã hội, làm phương pháp cho hoạt động thực tiễn, người tích cực bám sát thực tiễn để khái quát thành lý luận nhờ lý luận ngày hoàn thiện, phong phú sâu sắc Thực tiễn mục đích lý luận tiêu chuẩn chân lý lý luận Tính chân lý lý luận phù hợp lý luận với thực khách quan thực tiễn kiểm nghiệm Chính mà Mác nói: “Vấn đề kiểm nghiệm tư người đạt đến chân lý khách quan không, hoàn toàn vấn đề lý luận mà vấn đề thực tiến Chính thực tiễn mà người phải chứng minh chân lý” Như vậy, vai trò định thực tiễn lý luận thể chỗ: thực tiễn sở để tổng kết, khái quát thành lý luận, động lực, mục đích, tiêu chuẩn để kiểm tra nhận thức lý luận, cung cấp chất liệu phong phú sinh động để hình thành lý luận Mặt khác, tri thức lý luận hình thành tổng kết, khái quát kinh nghiệm lại phải thông qua tư trừu tượng cá nhân – nhà lý luận chứa đựng khả xa rời thực tiễn Vì vậy, tri thức lý luận phải thể nghiệm thực tiễn để khẳng định, bổ sung hoàn thiện, thông qua hoạt động thực tiễn, lý luận vật chất hóa, thực hóa, có sức mạnh cải tạo thực Lý luận hình thành từ thực tiễn có vai trò tác động trở lại thực tiễn Sự tác động trở lại lý luận thể qua vai trò đạo, hướng dẫn, soi sáng cho thực tiễn, vạch mục tiêu, khuynh hướng cho hoạt động thực tiễn, dự báo tình hình phương hướng hoạt động thực tiễn tương lai, giúp hoạt động thực tiễn thành công dễ dàng Lý luận thực tiễn có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho phát triển gắn bó hữu với 1.3 Quan điểm thực tiễn quan điểm lý luận Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn, ta rút quan điểm thực tiễn, phải theo sát thực tiễn để điều chỉnh nhận thức lý luận cho phù hợp Quan điểm thực tiễn đòi hỏi khái niệm vật phải hình thành, bổ sung phát triển đường thực tiễn suy ngẫm điều lý luận túy sách Lý luận phải phát huy hoạt động thực tiễn, phải kiểm nghiệm thực tiễn để xác định phù hợp lý luận áp dụng từ mà có sở để bổ sung, hoàn thiện lý luận Đánh giá mối quan hệ lý luận thực tiễn, V.I.Lênin nhấn mạnh phải coi trọng công tác thực tiễn Không thể gò thực tiễn sinh động theo lý luận ngày hôm qua, dù lý luận vạch nét bản, tiến gần đến chỗ nắm tính phức tạp thực tiễn sống sinh động CHƯƠNG QUÁ TRÌNH VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 2.1 Những sai lầm việc vận dụng mối quan hệ lý luận thực tiễn Đảng ta trước Đổi Sau đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng Nhà nước ta chủ trương xây dựng đất nước theo đường chủ nghĩa xã hội Tuy nhiên, giai đoạn từ năm từ năm 1975 – 1985 giai đoạn vô khó khăn đất nước ta hậu nặng nề chiến tranh để lại làm cho đất nước ta – kinh tế nông nghiệp vốn nghèo nàn, lạc hậu khó phục hồi Thời gian mắc phải số sai lầm nghiêm trọng Một sai lầm nghiêm trọng đường lối sách Đảng ta trước thời kỳ Đổi xuất phát từ bệnh giáo điều Chúng ta rập khuôn cách máy móc mô hình CNXH Liên Xô việc thành lập ngành máy nhà nước, trì chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp, mệnh lệnh huy toàn kinh tế,… hay chủ trương tập trung cho công nghiệp hóa đất nước mà chủ lực phát triển công nghiệp nặng mà không ý đến điều kiện vật chất lực lượng sản xuất nước ta chưa tương xứng Việc bố trí cấu kinh tế trước hết sản xuất đầu tư nóng lòng muốn “tiến nhanh, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội” không tính đến điều kiện thực tiễn đất nước khiến nước ta lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng Ông Nguyễn Ngọc Trìu, nguyên trưởng Nông nghiệp, chứng kiến cảnh hai vợ chồng có trâu, chồng nghe vận động vào HTX, vợ không Khi đồng, chồng đòi dắt trâu cày cho hợp tác, vợ giằng lại thừng để cày cho ruộng nhà Không thể chống nhiệm vụ HTX giao, chồng phải trói vợ đồng để cày xong thả người lẫn trâu Rồi mạ chết rét, thời vụ hết, loa HTX gọi xã viên đồng cấy dặm đoàn người uể oải dắt díu hội Vừa làm vừa ngẩng đầu tán gẫu chờ kẻng nghỉ trưa Và dù không thiên tai năm mùa Cảnh cha chung không khóc bao trùm lên tất HTX lúc Cuối buổi làm, cán HTX ghi điểm người Chỉ cần đánh trống ghi tên Điểm sau qui thóc với giá rẻ rúng Làm ăn vậy, cuối vụ thóc thu 1/4 thời chưa vào hợp tác Ai dành dụm chút lúa phải bán cho Nhà nước, cấm mang chợ Giá Nhà nước mua 1/10 giá chợ không đủ hoàn vốn đầu tư 1.Cũng thời kỳ này, đồng kinh tế thị trường với chủ nghĩa tư bản, coi nhẹ thành tựu mà nhân loại đạt giai đoạn tư chủ nghĩa mà nhanh chóng xóa bỏ sản xuất hàng hóa, xóa bỏ sở hữu tư nhân kinh tế tư nhân trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Nguyên nhân sai lầm hiểu cách máy móc luận điểm Mác Awngghen chủ nghĩa cộng sản xóa bỏ buôn bán; với việc xã hội nắm lấy tư liệu sản xuất sản xuất hàng hóa bị loại trừ thống trị hàng hóa người sản xuất bị loại trừ Thực luận điểm Mác Ăngghen dự đoán giai đoạn phát triển cao chủ nghĩa cộng sản nói giai đoạn thấp chủ nghĩa cộng sản – giai đoạn chủ nghĩa xã hội Ngược lại, giai đoạn chủ nghĩa xã hội Mác nhấn mạnh: “đó xã hội thoát thai từ xã hội tư chủ nghĩa, phương diện kinh tế, đạo đức, tinh thần có dấu vết xã hội cũ, nói cách khác hệ thống kinh tế - xã hội CNXH mang nghiều dấu ấn phương thức sản xuất tư chủ nghĩa” Do xóa bỏ tư hữu mà xóa bỏ “chỉ tạo nên khối lượng tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo thủ tiêu chế độ "Đêm trước" đổi mới: Công phá “lũy tre” http://vietbao.vn/Phong-su/Dem-truoc-doi-moi-Cong-pha-luy-tre/40111625/263/, truy cập 8h30 ngày 24/6/2014 tư hữu”2 Phê phán việc học tập, chép nguyên si kinh nghiệm nước XHCN, Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: “không trọng đến đặc điểm dân tộc học tập kinh nghiệm nước anh em sai lầm nghiêm trọng, phạm chủ nghĩa giáo điều” Chủ nghĩa kinh nghiệm chủ nghĩa giáo điều theo chủ tịch Hồ Chí Minh, là: Chủ nghĩa kinh nghiệm khuynh hướng tuyệt đối hóa kinh nghiệm coi thường lý luận biết tối ngày “vùi đầu vào công tác vụ”, đào sâu suy nghĩa, áp dụng kinh nghiệm cách thiếu sáng tạo Chúng ta coi trọng kinh nghiệm thực tiễn không ngừng tích lũy vốn kinh nghiệm quý báu Tuy nhiên dừng lại kinh nghiệm, dựa vào hiểu biết từ kinh nghiệm, thỏa mãn với vốn kinh nghiệm thân coi kinh nghiệm tất đồng thời coi nhẹ lý luận, ngại học tập, nghiên cứu lý luận,…thì dễ mắc bệnh kinh nghiệm chủ nghĩa Phê phán cán bộ, đảng viên trọng tới kinh nghiệm, làm theo kinh nghiệm chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét: “Có kinh nghiệm mà lý luận mắt sáng, mắt mờ” Hơn nữa, việc tiếp thu lý luận từ trình độ tư kinh nghiệm dễ dẫn đến “méo mó” lý luận Mặt khác, thái độ thực coi trọng lý luận đòi hỏi phải ngăn ngừa bệnh giáo điều chủ nghĩa Bệnh giáo điều chủ nghĩa tuyệt đối hóa lý luận, coi thường kinh nghiệm thực tiễn, xem lý luận bất di, bất dịch, việc nắm bắt lý luận dừng lại nguyên lý chung trừu tượng, không ý đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể vận dụng lý luận Bệnh giáo điều có hai dạng: giáo điều lý luận giáo điều kinh nghiệm Bệnh giáo điều lý luận việc học thuộc lòng lý luận, cho áp dụng lý luận vào đâu được, không xem xét hoàn cảnh lịch sử cụ thể Còn bệnh giáo điều kinh nghiệm việc áp dụng nguyên si cách rập khuôn, máy móc mô hình nước khác, địa phương C.Mác Ăngghen toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội – tập 4, tr.469 khác vào nước mình, địa phương mà chọn lọc cách sáng tạo cho phù hợp Thực chất sai lầm bệnh giáo điều vi phạm thống mối quan hệ lý luận thực tiễn Những sai lầm đường lối, sách Đảng ta trước Đổi hậu nhận thức yếu lý luận 2.2 Sự vận dụng khoa học mối quan hệ lý luận thực tiễn 2.2.1 Những học kinh nghiệm giới Trước nước ta bước vào thời kỳ Đổi mới, giới có nhiều biến đổi quan trọng Những biến đổi vừa ảnh hưởng tới Việt Nam, vừa đưa cho học thực tiễn mà Việt Nam lựa chọn để đưa đường phát triển, cụ thể: Thứ nhất, công cải cách kinh tế Trung Quốc theo định hướng thị trường mở cửa từ năm 1978 Những thành tựu mà Trung Quốc đạt sau “mở cửa” Chính phủ ta quan tâm với Trung Quốc Việt Nam có nhiều điểm tương đồng điều kiện kinh tế - xã hội hai nước, thời kỳ nước ta Trung Quốc nhiều xung đột vấn đề biên giới lãnh thổ phía Bắc, chưa bình thường hóa quan hệ Thứ hai, thất bại công cải tổ dẫn đến sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu chứng cho thấy thất bại đường cải tổ theo kiểu “phủ định trơn”, giải không mối quan hệ kinh tế trị trình cải tổ Thứ ba, thành công nước công nghiệp NICs Đông Á đưa gợi ý cách thức giải pháp phát triển nước vốn có xuất phát điểm thấp – từ nông nghiệp mang đậm giá trị truyền thống phương Đông Đó thành công chiến lược phát triển: phát huy mạnh nội lực, thị trường – mở cửa, hướng vào xuất thu hút đầu tư nước ngoài3 Thứ tư, xu hướng hợp tác cạnh tranh giới dần thay xu đối đầu xung đột Chính điều buộc quốc gia phải định hướng tư lại vấn đề phát triển Theo đó, mở cửa hội nhập quốc tế trở thành nhu cầu tự thân bên kinh tế nông nghiệp vốn mang đậm tính chất khép kín, tự cung, tự cấp Việt Nam Thực tiễn nước tác động tới Việt Nam hai phương diện: mặt, đòi hỏi phải đổi tư phát triển, đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế theo phương thức mới; mặt khác tạo hội điều kiện để thay đổi diễn thuận lợi 2.2.2 Sự chuyển biến tư lý luận đường lối sách Đảng Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) Đảng Cộng sản Việt Nam trở trước, Việt Nam chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội “bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa” Đến Đại hội VII (1991) Đại hội VIII (1996), Việt Nam không nói “bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa” nữa, mà nói tới “bỏ qua chế độ tư bản” Nhưng, “bỏ qua chế độ tư bản” bỏ qua gì, bỏ qua Văn kiện Đại hội VII VIII không giải thích Vấn đề giải Đại hội IX Văn kiện Đại hội IX không nói “bỏ qua chế độ tư bản”, mà nói “bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa” với nội dung cụ thể sau: “Con đường lên nước ta phát triển độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tức bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa, tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chế độ tư chủ nghĩa, đặc biệt khoa học công nghệ, để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng kinh tế đại Xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, Xem thêm: vietnamtoday.net, Chiến lược phát triển kinh tế nước Công nghiệp Châu Á (NIC): Singapore http://vietnamtoday.net/vi-VN/t221c260p2798/Chien-luoc-phat-trien-kinh-te-cua-cac-nuoc-congnghiep-moi-chau-A-NIC-Singapore.htm, truy cập hồi 11h30 ngày 1/7/2014 10 tạo biến đổi chất xã hội tất lĩnh vực nghiệp khó khăn, phức tạp phải trải qua thời kỳ độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất độ”4 Như vậy, đường tiến lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam đường phải tiếp thu, kế thừa thành tựu mà nhân loại đạt chủ nghĩa tư bản, đặc biệt khoa học công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất; đồng thời chấp nhận tồn phát triển quan hệ sản xuất kiến trúc thượng tầng tư chủ nghĩa mức độ định, không cho phép chúng trở thành quan hệ thống trị Quá độ lên chủ nghĩa xã hội không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa dứt khoát phải trải qua giai đoạn đặc biệt, lâu dài với nhiều chặng đường có tính chất độ mà nội dung giai đoạn khác hẳn nội dung giai đoạn thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Chặng đường mà Việt Nam trải qua giai đoạn lịch sử đặc thù nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, không qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Đây bổ sung, phát triển quan trọng vào sở lý luận đường lối đổi Việt Nam, đồng thời chứng tỏ Việt Nam dứt khoát từ bỏ đường độ trực tiếp để chuyển sang thực độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội Đại hội IX bổ sung: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực phân phối chủ yếu theo kết lao động hiệu kinh tế; đồng thời phân phối theo mức đóng góp nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh thông qua phúc lợi xã hội”5 Đây bước tiến so với nguyên tắc phân phối nêu Văn kiện Đại hội VI, VII VIII, đề cập đến tính đặc thù thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội – thời kỳ tồn nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.84-85 Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.88 11 Đại hội X khẳng định hoàn thiện nguyên tắc phân phối nêu qua kỳ Đại hội VI, VII, VIII, IX coi nguyên tắc phân phối thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội với nội dung: Thực chế độ phân phối chủ yếu theo kết lao động, hiệu kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn nguồn lực khác thông qua phúc lợi xã hội, khuyến khích làm giàu hợp pháp, đôi với xóa đói, giảm nghèo Nguyên tắc phân phối nhằm, mặt, thực công xã hội khuyến khích người làm giàu; mặt khác, giúp kiềm chế gia tăng bất bình đẳng xã hội thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội.6 Ngoài đổi mới, sáng tạo lý luận đó, kể đến đổi mới, sáng tạo lý luận khác, lợi ích động lực lợi ích; sách mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế; tiến hành công nghiệp hóa gắn với đại hóa phát triển kinh tế tri thức; cải cách nông nghiệp, nông thôn, nông dân; mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhân dân làm chủ; dân chủ phát huy dân chủ;… Có thể nói, tất đổi mới, sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam trở thành sở, tảng lý luận cho toàn công đổi nói chung, đổi thể chế kinh tế Việt Nam nói riêng thời gian vừa qua tiếp tục đổi hoàn thiện 2.2.3 Thành tựu nước ta đạt sau Đổi mới7 Nhận thức sai lầm nghiêm trọng đường lối, sách từ Đại hội VI, Văn kiện Đại hội Đảng xác định: “Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng vận động theo quy luật khách quan” Với phương châm “nhìn thẳng vào thật”, từ Đại hội VI, Đảng ta phân tích, đánh giá tình hình Đảng Cộng sản Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.10, 14 Nhìn lại kinh tế Việt Nam sau 25 năm đổi mới, truy cập hồi 12h ngày 20/06/2014, http://www.khoaqhqt.edu.vn/news/172-Nhin-lai-nen-kinh-te-Viet-Nam-sau-25-nam-doi-moi.html, 12 nước giới cách khách quan, xác định xu phát triển tất yếu giới thực bước chuyển đổi quan trọng lý luận thực tiễn: xóa bỏ chế quản lý tập trung, hành chính, quan liêu bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Thực đường lối đổi mới, với mô hình kinh tế tổng quát xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá với nhiều thành tựu vượt bậc8: Thứ nhất, nhận thức lý luận tư kinh tế có bước đổi mới, vận dụng vào xây dựng đường lối phát triển kinh tế Việt Nam Đường lối đổi thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành phát triển Thứ hai, chế độ sở hữu cấu thành phần kinh tế đổi cách với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen, hỗn hợp, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tạo động lực điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội đất nước Thứ ba, loại thị trường đời bước phát triển thống nước, gắn với thị trường khu vực giới Cơ chế thị trường có quản lý Nhà nước vào sống, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân tự chủ kinh doanh, tự cạnh tranh lành mạnh để phát triển TS Nguyễn Văn Thức, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Thực tiễn sáng tạo đổi thể chế kinh tế Việt Nam, tạp chí Triết học số (227) năm 2010, đăng lại website: http://luatminhkhue.vn/chinh-sach/thuc-tien-va-sang-tao-trong-doi-moi-the-che-kinh-te-o-viet-nam.aspx, truy cập 12h ngày 21/6/2014 13 Thứ tư, vai trò, chức quản lý nhà nước kinh tế đổi mới, từ can thiệp trực tiếp mệnh lệnh hành vào hoạt động sản xuất, kinh doanh chuyển sang quản lý pháp luật, sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội công cụ điều tiết vĩ mô khác Thứ năm, gắn phát triển kinh tế với giải vấn đề xã hội, thực tiến công xã hội, xóa đói, giảm nghèo,… cách tích cực Những thành tựu biểu cụ thể sau: a) Kinh tế phát triển vượt bậc qua giai đoạn Giai đoạn từ năm 1986-1990: GDP tăng 4,4%/năm Việc thực tốt ba chương trình mục tiêu phát triển lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất đánh giá thành công bước đầu cụ thể hóa nội dung CNH XHCN chặng đường Đây giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý cũ sang chế quản lý mới, thực bước trình đổi đời sống KTXH giải phóng sức sản xuất Nếu giai đoạn từ năm 1991-1995: kinh tế khắc phục tình trạng trì trệ, suy thoái, đạt tốc độ tăng trưởng tương đối cao liên tục toàn diện GDP bình quân năm tăng 8,2% Đất nước khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế, bắt đầu đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đến giai đoạn 19962000, bước phát triển quan trọng thời kỳ mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Mặc dù phải chịu tác động khủng hoảng tài - kinh tế khu vực thiên tai nghiêm trọng xảy liên tiếp Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước 7%/năm Năm 2000-2005, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, liên tục, GDP bình quân năm đạt 7,5% Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt 8,4%, GDP theo giá hành, đạt 838 nghìn tỷ đồng, bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng, tương đương với 640 USD 14 Từ nước thiếu ăn, năm phải nhập 50 vạn - triệu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn giới Năm 2005, nước ta đứng thứ giới xuất gạo, thứ cà phê, thứ cao su, thứ hạt điều, thứ hạt tiêu Giai đoạn từ năm 2005-2010: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân năm đạt 7% Mặc dù khủng hoảng tài suy thoái kinh tế toàn cầu, thu hút vốn đầu tư nước vào nước ta đạt cao Trong năm, tổng vốn FDI thực đạt gần 45 tỉ USD, vượt 77% so với kế hoạch đề Tổng số vốn đăng ký tăng thêm ước đạt 150 tỉ USD, gấp 2,7 lần kế hoạch đề gấp lần so với giai đoạn 2001-2005 Tổng vốn ODA cam kết đạt 31 tỉ USD, gấp 1,5 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỉ USD, vượt 16% GDP bình quân đầu người đạt 1.168 USD Giai đoạn 2010 – đến nay: Đây giai đoạn tiếp tục khẳng định mô hình kinh tế tổng quát xác định nhiệm vụ hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa b) Thực có kết chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày tốt tiềm thành phần kinh tế Kinh tế Nhà nước xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, tập trung vào ngành then chốt lĩnh vực trọng yếu kinh tế Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, huy động ngày tốt nguồn lực tiềm nhân dân, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trở thành phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân; cầu nối quan trọng với giới chuyển giao công nghệ, giao thông quốc tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước tạo việc làm cho nhiều người dân c) Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành, kinh tế vĩ mô ổn định 15 Với chủ trương tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế Việt Nam với nước, tổ chức quốc tế ngày mở rộng Việt Nam tham gia Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á, thực cam kết Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) Đến Việt Nam có quan hệ thương mại với 200 nước vùng lãnh thổ, ký 90 hiệp định thương mại song phương với nước, tạo bước phát triển quan trọng kinh tế đối ngoại… Những thành tựu mà đạt chứng tỏ việc Đảng ta lựa chọn đường Đổi hoàn toàn đắn, tạo điều kiện phát huy tiềm lực kinh tế, chuẩn bị điều kiện cần đủ để tiến lên đường chủ nghĩa hội Tuy nhiên, thực tiễn đời sống xã hội đòi hỏi cần phải đổi mạnh mẽ lĩnh vực, phân phối, quản lý điều hành sản xuất, xã hội cải cách chế độ tiền lương, thực công xã hội, đổi phương thức quản lý đời sống kinh tế, xã hội (quản lý hộ khẩu, thuế thu nhập cá nhân, bất động sản, lao động, ) Mặt khác, phát triển kinh tế hai thập kỷ đổi vừa qua đòi hỏi phải đổi mạnh mẽ lĩnh vực trị nhiều vấn đề khác cải cách hành chính, dân chủ hoá, tổ chức lại máy phủ hệ thống quyền cấp, đổi hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo Đảng quan hệ Đảng – Nhà nước – đoàn thể trị, xã hội, Nhu cầu đổi hệ thống trị, tư tưởng, quan điểm, tâm lý trị, thiết chế chế hoạt động tổ chức trị, đặc biệt máy nhà nước, để mở đường cho kinh tế xã hội phát triển bền vững nhu cầu khách quan xuất phát từ phát triển xã hội9 Do đó, nhạy bén tư duy, tiếp thu cách có chọn lọc Mấy vấn đề đổi kinh tế đổi trị Việt Nam nay, http://luatminhkhue.vn/tac-gia/mayvan-de-ve-doi-moi-kinh-te-va-doi-moi-chinh-tri-o-viet-nam-hien-nay.aspx, truy cập hồi 8h30 ngày 23/6/2014 16 tinh hoa nhân loại kinh nghiệm nước yêu cầu quan trọng để công công nghiệp hóa – đại hóa đất nước thành công 17 KẾT LUẬN Qua phân tích đây, nhận thấy quan điểm chủ tịch Hồ Chí Minh mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn vô đắn Người cho học sâu sắc, là: sống cần phải tôn trọng lý luận không cường điệu vai trò lý luận, coi thường thực tiễn khoa học hoạt động cách mạng Cội nguồn đột phá tạo bước tiến vượt bậc xã hội loài người có đóng góp lý luận đích thực Tuy nhiên, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, đúc kết, khái quát từ thực tiễn thực tiễn kiểm nghiệm lý luận có giá trị hay nói cách khái quát “Học đôi với hành” Đối với nước ta nay, đổi tư thực chất trở với chất cách mạng khoa học chủ nghĩa Mác – Lênin, chuyển từ tư kinh nghiệm sang tư lý luận, từ tư siêu hình cứng nhắc tâm sang tư biện chứng vật Do đó, muốn đổi lý luận trước hết phải hướng lý luận vấn đề mà thực tiễn sống đặt ra, làm rõ giải pháp, dự báo xu hướng phát triển để hoàn thiện đường lối sách Đảng ta từ mà xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Triết học Mác – Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 2006, tr.258 – 281 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội – 2008, Chương VII, tr.356 – 381 C.Mác Ăngghen toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tập 4, tr.469 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội – 2001, tr.84-85 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.88 Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991, tr.10, 14 Đêm trước" đổi mới: Công phá “lũy tre”, http://vietbao.vn/Phongsu/Dem-truoc-doi-moi-Cong-pha-luy-tre/40111625/263// Xem thêm: vietnamtoday.net, Chiến lược phát triển kinh tế nước Công nghiệp Châu Á (NIC): Singapore http://vietnamtoday.net/viVN/t221c260p2798/Chien-luoc-phat-trien-kinh-te-cua-cac-nuoc-congnghiep-moi-chau-A-NIC-Singapore.htm Nhìn lại kinh tế Việt Nam sau 25 năm đổi mới, http://www.khoaqhqt.edu.vn/news/172-Nhin-lai-nen-kinh-te-Viet-Namsau-25-nam-doi-moi.html, 10 TS Nguyễn Văn Thức, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Thực tiễn sáng tạo đổi thể chế kinh tế Việt Nam, tạp chí Triết học số (227) năm 2010 11 Mấy vấn đề đổi kinh tế đổi trị Việt Nam nay, http://luatminhkhue.vn/tac-gia/may-van-de-ve-doi-moi-kinh-te-va-doimoi-chinh-tri-o-viet-nam-hien-nay.aspx 19 [...]... cầu quan trọng để công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước thành công 17 KẾT LUẬN Qua những phân tích trên đây, chúng ta nhận thấy quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn là vô cùng đúng đắn Người chỉ cho chúng ta một bài học sâu sắc, đó là: trong cuộc sống cần phải tôn trọng lý luận nhưng không được cường điệu vai trò của lý luận, coi thường thực. .. thực tiễn trong khoa học và hoạt động cách mạng Cội nguồn của những đột phá tạo ra những bước tiến vượt bậc của xã hội loài người có sự đóng góp của lý luận đích thực Tuy nhiên, lý luận phải gắn liền với thực tiễn, đúc kết, khái quát từ thực tiễn và được thực tiễn kiểm nghiệm thì lý luận đó mới có giá trị hay nói một cách khái quát đó là “Học đi đôi với hành” Đối với nước ta hiện nay, đổi mới tư duy thực. .. thôn, nông dân; mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; dân chủ và phát huy dân chủ;… Có thể nói, tất cả những đổi mới, sáng tạo lý luận đó về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã trở thành cơ sở, nền tảng lý luận cho toàn bộ công cuộc đổi mới nói chung, đổi mới thể chế kinh tế của Việt Nam nói riêng trong thời gian vừa qua và hiện vẫn đang... http://www.khoaqhqt.edu.vn/news/172-Nhin-lai-nen-kinh-te-Viet-Nam-sau-25-nam-doi-moi.html, 12 trong nước và thế giới một cách khách quan, xác định các xu thế phát triển tất yếu của thế giới và đã thực hiện bước chuyển đổi quan trọng cả về lý luận và thực tiễn: xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung, hành chính, quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Thực hiện đường lối đổi mới, với mô hình kinh tế tổng quát... nước ta hiện nay, đổi mới tư duy thực chất là trở về đúng với bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, chuyển từ tư duy kinh nghiệm sang tư duy lý luận, từ tư duy siêu hình cứng nhắc duy tâm sang tư duy biện chứng duy vật Do đó, muốn đổi mới lý luận trước hết phải hướng lý luận và những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra, làm rõ căn cứ của các giải pháp, dự báo xu hướng phát... nữa trên lĩnh vực chính trị và nhiều vấn đề khác như cải cách hành chính, dân chủ hoá, tổ chức lại bộ máy chính phủ và hệ thống chính quyền các cấp, đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và quan hệ Đảng – Nhà nước – các đoàn thể chính trị, xã hội, Nhu cầu đổi mới hệ thống chính trị, các tư tưởng, quan điểm, tâm lý chính trị, những thiết chế và cơ chế hoạt động của các tổ... nâng cao chất lượng và hiệu quả, tập trung hơn vào những ngành then chốt và những lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, huy động ngày càng tốt hơn các nguồn lực và tiềm năng trong nhân dân, là một động lực rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trở thành một bộ phận cấu thành quan. .. kiện và phát huy mọi tiềm lực kinh tế, chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tiến lên con đường chủ nghĩa hội Tuy nhiên, thực tiễn đời sống xã hội luôn đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực, như phân phối, quản lý và điều hành nền sản xuất, xã hội như cải cách chế độ tiền lương, thực hiện công bằng xã hội, đổi mới phương thức quản lý đời sống kinh tế, xã hội (quản lý hộ... mặt, thực hiện công bằng xã hội và khuyến khích mọi người làm giàu; mặt khác, giúp kiềm chế sự gia tăng bất bình đẳng xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.6 Ngoài những đổi mới, sáng tạo lý luận đó, chúng ta còn có thể kể đến những đổi mới, sáng tạo lý luận khác, như lợi ích và động lực lợi ích; chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế; tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và. .. nghĩa Đây là sự bổ sung, phát triển rất quan trọng vào cơ sở lý luận của đường lối đổi mới của Việt Nam, đồng thời cũng chứng tỏ Việt Nam dứt khoát từ bỏ con đường quá độ trực tiếp để chuyển sang thực hiện sự quá độ gián tiếp lên chủ nghĩa xã hội Đại hội IX đã bổ sung: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực hiện phân phối chủ yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế; đồng thời phân phối
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa lý LUẬN và THỰC TIỄN (tiểu luận cao học), Mối quan hệ biện chứng giữa lý LUẬN và THỰC TIỄN (tiểu luận cao học), Mối quan hệ biện chứng giữa lý LUẬN và THỰC TIỄN (tiểu luận cao học)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay