Bài học hiện đại về môn vật lí và ứng dụng vào thiết kế một số kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật lí 10 THPT

92 190 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:51

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHẠM QUANG MINH BÀI HỌC HIỆN ĐẠI VỀ MÔN VẬT LÍ VÀ ỨNG DỤNG VÀO THIẾT KẾ MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG "ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM" VẬT LÍ LỚP 10 THPT Chuyên ngành: Lí luận Phƣơng pháp dạy học Vật lí Mã số: 60 14 01 11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS TẠ TRI PHƢƠNG HÀ NỘI, 2013 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Sự phát triển văn minh nhân loại vươn cao sau ba sóng nông nghiệp hóa, công nghiệp hóa công nghệ thông tin Theo số dự báo khoa học, sóng thứ tư phát triển giới tăng cường tính sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực sáng tạo Do vậy, mục tiêu, nhiệm vụ cuối giáo dục phải “đi tắt, đón đầu” phát triển, phải tạo người “dùng ngay”, thời gian để đào tạo lại Điều cụ thể luật giáo dục, ban hành năm 2005 Chương I, Điều phương pháp giáo dục: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập, ý chí vươn lên” Trong năm qua, hoạt động tích cực nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng mục tiêu thực ngày nhiều Tuy nhiên, biện pháp đổi phương pháp giáo dục hầu hết trọng tới việc phát huy, bồi dưỡng tính tích cực, tự giác, chủ động học sinh Những yêu cầu đổi không phương pháp dạy học mà nội dung dạy học tất bậc học, cấp học Trong tài liệu vấn đề quan trọng đặt phải tiếp cận sử dụng xu hướng đại dạy học 1.2 Mục tiêu giáo dục thời đại không dừng lại việc truyền thụ kiến thức, kỹ có sẵn cho người học mà điều đặc biệt quan trọng phải bồi dưỡng cho họ lực sáng tạo, lực giải vấn đề, để từ sáng tạo tri thức mới, phương pháp mới, cách giải vấn đề mới, góp phần làm giàu thêm kiến thức nhân loại Vì việc dạy học nói chung dạy học vật lý nói riêng cần phải đổi mạnh mẽ nội dung phương pháp, đổi phương pháp dạy học cho vai trò tự chủ người học hoạt động xây dựng kiến thức ngày nâng cao, để từ lực sáng tạo họ bộc lộ ngày phát triển Để đạt điều đó, trình dạy học trường phổ thông cần phải tổ chức cho học sinh tham gia vào trình hoạt động nhận thức theo hoạt động nhà khoa học, qua việc giúp học sinh trang bị kiến thức cho mình, đồng thời cho họ tập luyện hoạt động sáng tạo khoa học, rèn luyện lực giải vấn đề để sau họ đáp ứng đòi hỏi cao thời kỳ Để đạt mục tiêu giáo dục, chiến lược dạy học, phương pháp dạy học xây dựng tinh thần dạy học giải vấn đề thông qua việc tổ chức cho học sinh hoạt động tự chủ chiếm lĩnh kiến thức mà sở hai lý thuyết phát triển nhận thức Jean Piaget (1896-1980) Lép Vưgôtski (1896-1934) Việc học tập học sinh có chất hoạt động, thông qua hoạt động thân mà chiếm lĩnh kiến thức, hình thành phát triển lực trí tuệ quan điểm đạo đức, thái độ Như vậy, dạy học dạy hoạt động Trong trình dạy học, học sinh chủ thể nhận thức, giáo viên có vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học tập học sinh theo chiến lược hợp lý cho học sinh tự chủ chiếm lĩnh, xây dựng tri thức Quá trình dạy học tri thức thuộc môn khoa học cụ thể hiểu trình hoạt động giáo viên học sinh tương tác thống biện chứng ba thành phần hệ dạy học bao gồm: Giáo viên, học sinh tư liệu hoạt động dạy học 1.3 Bài học đơn vị sở quan trọng trình dạy học (Hồ Ngọc Đại - Bài học gì?) Nội dung học (tương ứng với kĩ năng, kĩ xảo) nằm hệ thống phát triển bao gồm phát triển môn khoa học phát triển tâm sinh lí người lĩnh hội Một học phải thiết kế đảm bảo nguyên tắc 1.4 Khái niệm “Bài học đại” “Bài học đại môn Vật lí” xuất vào năm 80 kỉ trước hai nhà khoa học người Nga Macmutov Radumovxki đề xướng Tuy nhiên sau gần 40 năm nhiều quan điểm, phương pháp dạy học mới, đại nghiên cứu thử nghiệm Việt Nam (phương pháp trắc nghiệm, phương pháp dạy học dự án, dạy học kiến tạo ) Việc sử dụng phương pháp dạy học đại vào học cụ thể để tạo “Bài học đại” vấn đề cần phải nghiên cứu Xuất phát từ lí trên, lựa chọn đề tài: Bài học đại ứng dụng vào thiết kế số kiến thức chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT cho nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 2.1 Hoàn thiện nội hàm khái niệm “Bài học đại môn Vật Lí” (Đề xuất tiêu chí cho khái niệm) 2.2 Sử dụng nội hàm vào việc thiết kế số kiến thức chương: “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT Đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Các hình thức tổ chức dạy học đại 3.2 Hoạt động dạy học giáo viên, học sinh trình nghiên cứu số kiến thức chương: “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT Giả thuyết khoa học Việc đề xuất tiêu chí cho khái niệm “Bài học đại” tạo điều kiện cho giáo viên chủ động sử dụng phương pháp, quan điểm dạy học vào trình dạy học, thiết kế học cho phép hình thành phát triển học sinh lực hành động, lực sáng tạo, lực giải vấn đề góp phần nâng cao chất lượng học tập học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Phân tích khái niệm học đại 5.2 Phân tích, so sánh phương pháp dạy học đại phương pháp dạy học truyền thống 5.3 Các lực cần hình thành phát triển học sinh xu 5.4 Đề xuất tiêu chí “Bài học đại” 5.5 Thiết kế tiến trình dạy học số kiến thức chương: “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT 5.6 Tiến hành thực nghiệm sư phạm trường THPT nhằm xác định mức độ phù hợp, tính khả thi tính hiệu dạy học chương: “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT Phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận - Nghiên cứu văn kiện Đảng, thị Nhà nước Bộ GD – ĐT vấn đề đổi PPDH để nâng cao chất lượng dạy học trường THPT - Nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, sách giáo viên nhằm tìm hiểu mục tiêu dạy học vật lí giai đoạn nay, việc bồi dưỡng tư sáng tạo cho học sinh - Nghiên cứu sở lý luận vấn đề phát huy tính tích cực nhận thức cho học sinh, áp dụng học đại vào dạy học Vật lí 10 THPT luận văn đề tài có liên quan 6.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 6.2.1 Phương pháp điều tra: Tìm hiểu thực trạng việc dạy hoc giáo viên học sinh dạy học vật lý trường THPT thông qua phiếu điều tra 6.2.2 Phương pháp quan sát: Quan sát để thu thập thông tin tích cực, hứng thú tham gia học sinh học hoạt động 6.2.3 Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thực nghiệm có đối chứng số trường THPT tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra hiệu tính khả thi đề tài 6.2.4 Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết thực nghiệm sư phạm kết điều tra, từ rút kết luận khác kết học tập hai nhóm đối chứng thực nghiệm 6.3 Thực nghiệm sư phạm Đóng góp luận văn 7.1 Hệ thống hóa nội dung liên quan đến khái niệm “Bài học đại”, sở đề xuất tiêu chí cho khái niệm “Bài học đại” 7.2 Soạn thảo tiến trình dạy học số kiến thức đề tài “Lực ma sát” chương “Động lực học chất điểm” vật lí 10 THPT theo mô hình “Bài học đại” Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo luận văn bao gồm chương: Chƣơng Cơ sở lí luận thực tiễn nghiên cứu Chƣơng Bài học đại ứng dụng vào thiết kế số kiến thức chƣơng: “Động lực học chất điểm” Vậy lí 10 THPT Chƣơng Thực nghiệm sƣ phạm CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 1.1 Giáo dục kỉ 21 1.1.1 Đặc trưng kỉ 21 1.1.1.1 Toàn cầu hóa Khái niệm toàn cầu hóa xuất lần đầu vào năm 60 kỉ trước Đặc biệt từ sau 1990 sụp đổ hệ thống XHCN kết thúc chiến tranh lạnh trình toàn cầu hóa phát triển nhanh chóng, đặc biệt kinh tế, kỹ thuật công nghệ, giáo dục “Toàn cầu hóa khái niệm mô tả trình đa diện tăng cường trao đổi, hòa nhập mang tính toàn cầu kinh tế, văn hóa, giáo dục xã hội, đặc biệt lĩnh vực tự hóa thương mại quốc tế, vượt xa phạm vi quốc gia khu vực” [3] 1.1.1.2 Xã hội tri thức giáo dục “Xã hội tri thức hình thái xã hội - kinh tế, tri thức trở thành yếu tố định kinh tế đại trình sản xuất, quan hệ sản xuất nó, nguyên tắc tổ chức xã hội” [3] Liên quan tới phương hướng nghiên cứu đề tài, đặc biệt trọng tới đặc điểm xã hội tri thức, gồm có: Thông tin tri thức tăng lên cách nhanh chóng kéo theo lạc hậu nhanh tri thức, công nghệ cũ (với quan niệm dạy học công nghệ dạy học mang đặc điểm này) Sự trao đổi thông tin tri thức hỗ trợ công nghệ thông tin toàn cầu hóa Con người yếu tố trung tâm xã hội tri thức Giáo dục đóng vai trò then chốt việc đào tạo người, đóng vai trò then chốt cho phát triển Xã hội tri thức xã hội toàn cầu hóa Trình độ giáo dục trở thành yếu tố cạnh tranh quốc tế (việc nâng cao trình độ đào tạo nhà trường Việt Nam ngang tầm khu vực quốc tế trở nên cấp bách lúc hết) 1.1.1.3 Những yêu cầu toàn cầu hóa xã hội tri thức giáo dục Giáo dục cần giải mâu thuẫn tri thức ngày tăng nhanh mà thời gian đào tạo có hạn Giáo dục cần đào tạo người đáp ứng đòi hỏi thị trường lao động nghề nghiệp sống, có khả hòa nhập vào cạnh tranh quốc tế, đặc biệt: Năng lực hành động; Tính sáng tạo, động; Tính tự lực trách nhiệm; Năng lực cộng tác làm việc; Năng lực giải vấn đề, đặc biệt vấn đề phức hợp Khả học tập suốt đời 1.1.2 Đặc trưng việc học kỉ 21 Đặc trưng việc học kỉ 21 tóm tắt cô đọng là: Học tập suốt đời, dựa bốn trụ cột: học để biết, học để làm việc, học để chung sống với học để làm người [16] Quan niệm học tập suốt đời chìa khóa mở cửa vào kỉ 21, gắn với quan niệm mà ta đề cập trên: Quan niệm xã hội tri thức, xã hội học tập Học để biết quan niệm học cách học nhằm tận dụng hội giáo dục suốt đời mang lại Ngày nay, điều có nghĩa nhiều học hệ kiến thức chuyên biệt Nó đòi hỏi cách tiếp cận với thân việc học, phải hiểu cách nắm vững công cụ sử dụng kiến thức cách rèn luyện khả phê phán, tò mò tất nhiên trí nhớ Học để làm thường tách rời “học để biết”, không liên quan đến việc nắm vững kĩ năng, mà đến việc ứng dụng kiến thức đến hệ thống lực, hiểu theo nghĩa rộng “kĩ sống” Học để làm thực chất nhằm nắm không kĩ nghề nghiệp mà rộng có khả đối mặt với nhiều tình biết làm việc hợp tác Học để chung sống với có nghĩa nhiều khoan dung người khác Nó có nghĩa mong hiểu người khác, phải thông qua hiểu Giáo dục dù đâu (ở nhà, trường, xã hội) phải làm cho HS có cách nhìn giới, Một nguyên lí “Bài học đại” phải có tương tác (hoạt động giao tiếp) GV HS thể trụ cột thứ ba giáo dục kỉ 21 Học để làm người có nghĩa khuyến khích phát triển đầy đủ tiềm sáng tạo người, với toàn phong phú phức tạp người Nhằm mục đích này, giáo dục không coi nhẹ tiềm cá nhân: trí nhớ, lập luận, mĩ cảm, kĩ giao lưu v.v… Bốn trụ cột nhằm đặt sở phát triển cá nhân vị trí cá nhân xã hội 1.2 Bài học (Bài lên lớp) 1.2.1 Định nghĩa Theo từ điển tiếng Việt [7] từ “Bài học” có hai nghĩa: 10 - Hệ thống điều cần hiểu, cần nhớ, cần biết,… sau nghe thầy giảng - Kết suy từ điều trải qua (Bài học kinh nghiệm, học xương máu…) Trong Didactic đáng ý số định nghĩa đây: - Theo Hồ Ngọc Đại [6], “Bài học trình thầy tổ chức cho trò hoạt động để lĩnh hội khái niệm, kĩ năng, kĩ xảo tương ứng với nó, thời gian xác định, trình độ phát triển định” [6, tr.184] - Scatkin M.H định nghĩa “Bài học hình thức sử dụng để giải nhiệm vụ truyền thụ kiến thức, giáo dục phát triển học sinh, hình thức tổ chức hoạt động cố định GV HS khoảng thời gian xác định” Trong định nghĩa này, tác giả nhấn mạnh “Bài học” thành tố trình dạy học phải có mặt: Mục tiêu, nội dung, thiết bị, phương pháp, hoạt động tổ chức điều khiển - Trong dạy học Vật lí trường phổ thông, tác giả Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế [15] khẳng định: Bài học (Bài lên lớp) hình thức trình dạy học Vật lí trường phổ thông “Theo hình thức này, khoảng thời gian xác định (tiết học) địa điểm xác định (lớp học) với số lượng HS cố định có trình độ phát triển, GV tổ chức hoạt động nhận thức cho lớp, có ý tới đặc điểm riêng HS nắm vững kiến thức, kĩ bản, đồng thời qua phát triển lực nhận thức hình thành quan điểm đạo đức, thái độ ứng xử” 1.2.2 Các khái niệm Các loại học Khái niệm “loại học” trình bày [15] gồm có: Bài nghiên cứu tài liệu mới; 78 Bảng2: Xử lý kết tínhđể tham số Lớp thực nghiệm XTN Lớp đối chứng XDC 7,2 (xi - X )2 fi(xi - X )2 xi fi xi - X 0 -7,2 51,84 -6,2 xi - X (xi - X )2 6,5 fi(xi - X )2 xi fi 0 -6,5 42,25 38,44 -5,5 30,25 -5,2 27,04 -4,5 20,25 0 -4,2 17,64 -3,5 12,25 12,25 -3,2 10,24 10,24 -2,5 6,25 18,75 5 -2,2 4,48 24,4 -1,5 2,25 18 10 -1,2 1,48 14,4 10 -0,5 0,25 2,5 -0,2 0,04 0,36 10 0,5 0,25 2,5 10 0,8 0,64 6,4 1,5 2,25 20,25 1,8 3,24 22,68 2,5 6,25 18,75 10 2,8 7,84 23,52 10 3,5 12,25 12,25 -24,2 162,92 101,8 131,56 105,25 Cộng 45 45 -15,4 Bảng3: Tổng hợp tham số Tham số S 100% X Lớp X S2 S Thực nghiệm (45) 7,2 2,31 1,52 21,11% Đối chứng (45) 6,5 2,39 1,55 23,85% V(%) = 79 Bảng 4: Bảng tần suất tần suất tích lũy Lớp thực nghiệm Điểm Xi Tần số fA (i) Tần suất A (i) (%) Lớp đối chứng Tần suất lũy tích A (≤)(%) Tần số fA (i) Tần suất Tần suất A (i) (%) lũy tích A (≤)(%) 0 0 0 0 0 0 0 2,2 2,2 2,2 2,2 6,7 8,9 5 11,1 13,3 17,8 26,7 10 22,2 35,5 10 22,2 48,9 20,0 55,5 10 22,2 71,1 10 22,2 77,7 20 91,1 15,6 93,3 6,7 97,8 10 6,7 100,0 2,2 100,0 ∑ 45 45 Từ bảng số liệu đây, tiến hành vẽ đồ thị đường phân bố tần suất tần số lũy tích (hội tụ lùi) cho hai đối tượng thực nghiệm lớp thực nghiệm lớp đối chứng 80 i (%) Xi Đồ Thị đường phân bố tần suất i (≤ i)(%) Xi Đồ Thị đường phân bố tần suất lũy tích hội tụ lùi i(≤ i)(%) 81 Đánh giá định lượng kết quả: - Điểm trung bình cộng lớp thực nghiệm (7,2) cao lớp đối chứng (6,5) - Hệ số biến thiên giá trị điểm số lớp thực nghiệm (21,11%) nhỏ lớp đối chứng (23,85%) có nghĩa độ phân tán điểm số quanh điểm trung bình lớp thực nghiệm nhỏ - Đường tần suất tần suất lũy tích (hội tụ lùi) lớp thực nghiệm nằm bên phải phía đường tần suất tần suất lũy tích lớp đối chứng chứng tỏ chất lượng nắm kiến thức vận dụng kiến thức lớp thực nghiệm tốt lớp đối chứng Qua kết phân tích định tính định lượng, thấy kết học tập học sinh lớp thực nghiệm lớp đối chứng, chứng tỏ chất kượng nắm kiến thức hóc inh lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng Qua đó, khẳng định học sinh học theo tiến trình giảng dạy thiết kế có khả tiếp thu kiến thức tốt song vấn đè đặt kết học tập học sinh lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng có thực phương pháp dạy học đem lại hay không? Các số liệu có đáng tin cậy không? Để trả lời câu hỏi đó, áp dụng toán kiểm định thống kê toán học sau: Kiểm định phương sai: Bước 1: Kiểm định phương sai Ta có SDC 2,39 ; STN 2,31 Giả thiết: H0: khác STN S2DC ý nghĩa Giả thiết H1: khác STN S2DC có ý nghĩa Tính đại lượng kiểm định F: 82 S DC STN Ta có: F 2,39 1,035 2,31 Chọn xác suất sai lầm α = 0,05 Tra giá trị Fα bảng phân phối F ứng với mức α bậc tự fA = nA – = 45 – = 44 Ta Fα = 1,69 fB = nB – = 45 – = 44 Vì F < Fα (1,035 < 1,69) nên ta chấp nhận giả thiết H0 Vậy khác 2 STN S2DC ý nghĩa (coi STN = S2DC ) Kiểm định khác trung bình cộng với phương sai STN = S2DC Bước 1: Chọn α = 0,05 Bước 2: Giả thiết H0: khác X TN X DC ý nghĩa Giả thiết H1: Sự khác X TN X DC có ý nghĩa Bước 3: Tính đại lượng kiểm định t t (X TN X DC ) S N TN N DC n TN n DC Với: S 2 (N TN 1)STN (N DC 1)SDC N TN N DC Vậy t (45 1).2,31 (45 1).2,39 = 1,53 45 45 (7,2 6,5) 45.45 = 2,17 1,53 45 45 Bước 4: Tra T = 1.96 => t = T nên ta bác bỏ giả thiết H0 Vậy khác X TN X DC có ý nghĩa Như kết luận: Kết kiểm tra lớp thực nghiệm cao lớp đối chứng có ý nghĩa, điều chứng tỏ: 83 - Kết thu lớp thực nghiệm thực tốt lớp đối chứng với độ tin cậy 95% - Có thể khẳng định mục tiêu dạy học xác định hợp lý - Hoạt động dạy học thiết kế khoa học hoàn thành mục tiêu dạy học cao, xác định theo yêu cầu đổi dạy học 84 KẾT LUẬN CHƢƠNG Kết công việc thực nghiệm sư phạm thông qua nội dung cụ thể gồm việc xin ý kiến chuyên gia, chuẩn đoán sư phạm, phân tích đánh giá định tính định lượng khẳng định giả thuyết khoa học đề tài có sở khoa học đắn Việc thiết kế tiến trình dạy học theo tiêu chí học đại mặt cho phép nâng cao chất lượng học tập HS, mặt khác cho phép hình thành phát triển em nhiều lực quan trọng, đặc biệt lực hành động, lực sáng tạo, tạo tiền đề tốt cho em chuẩn bị bước vào sống giới đại Do khuôn khổ luận văn thời gian có hạn nên vấn đề đưa thực nghiệm hạn chế Mặc dù kết mong đợi đạt lớp thực nghiệm so với lớp đối chứng để có kết luận khẳng định hơn, xác cần mở rộng thực nghiệm 85 KẾT LUẬN CHUNG Những đóng góp đề tài: Đối chiếu với mục đích nghiên cứu nhiệm vụ cần giải đề tài, đạt kết sau: * Về lý luận: - Đề tài góp phần hoàn thiện nội hàm khái niệm “Bài học đại môn vật lí” (Đề xuất tiêu chí cho khái niệm), đáp ứng yêu cầu phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo học sinh học tập - Sử dụng nội hàm vào việc thiết kế số kiến thức chương: “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT - Đề xuất tiêu chí, cấu trúc “Bài học đại” * Về thực tiễn: - Xác định mục tiêu dạy học đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh học tập dạy học kiến thức “Lực ma sát” - Vật lý 10 THPT - Phân tích nội dung khoa học phương pháp dạy học chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 - THPT - Thiết kế tiến trình dạy học bài: “Lực ma sát” chương “Động lực học chất điểm” Vật lý 10 THPT Áp dụng tiêu chí, cấu trúc “Bài học đại” đáp ứng yêu cầu đổi dạy học phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo người học - Thiết lập tiến trình dạy học khoa học, đáp ứng mục tiêu dạy học xác định - Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hợp lý việc ứng dụng lí luận “Bài học đại” vào thiết kế đơn vị kiến thức lực ma sát đạt mục tiêu tiến trình dạy học xây dựng 86 Sau trình làm việc nghiêm túc, với nỗ lực cao thân hoàn thành đề tài Chúng tin kết nghiên cứu tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên để dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh học tập dạy học kiến thức lực ma sát chương “Động lực học chất điểm - Vật lí 10 THPT Những đề xuất Quá trình dạy - học trường phổ thông có vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách lực người Ngày để đáp ứng tốt yêu cầu xã hội, ngành giáo dục cần trọng tới việc rèn luyện phẩm chất tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo cho người học trình học Vì vậy: - Cần tăng cường việc bồi dưỡng lí luận dạy học cập nhật cho GV, để góp phần hình thành lực tốt cho người học, đáp ứng yêu cầu xã hội - Cần đổi cách thức thi cử cho người dạy người học không tâm vào việc học thuộc lòng, làm theo, dập khuôn máy móc 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dương Trọng Bái, Nguyễn Đức Thâm, Tô Giang, Bùi Gia Thịnh (1994), Vật lí 10 (Ban KHTN), NXB Giáo dục, Hà Nội Dương Trọng Bái, Nguyễn Đức Thâm, Tô Giang, Bùi Gia Thịnh (1994), Vật lí 10, NXB Giáo dục, Hà Nội Bend Meier (2009), Lí luận dạy học đại, NXB ĐHSP Hà Nội Lương Duyên Bình (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Xuân Chi, Tô Giang, Trần Chí Minh, Vũ Quang, Bùi Gia Thịnh (2006), Sách Giáo Khoa Vật lí 10, NXB Giáo dục, Hà Nội Lương Duyên Bình (Tổng Chủ biên) (2008), Vật lí 10 - Sách giáo viên, NXB Giáo dục, Hà Nội Hồ Ngọc Đại (1985), Bài học ? NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Văn Đạm (1999), Từ điển tiếng việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội Luật giáo dục (2005), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nghị Trung ương II khóa Đảng Cộng Sản Việt Nam (1997), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Nguyễn Thế Khôi (Tổng Chủ biên) (2007), Vật lí 10 nâng cao, NXB Giáo dục, Hà Nội 11 M.I Macmutov (1985), Bài học đại, NXB Sư Phạm, Matxcova 12 Lê Thị Oanh (1997), “Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục”, Bài giảng chuyên đề cao học PPGD Vật lí, Trường Đại học sư phạm Hà Nội 13 Tạ Tri Phương (2012), Ứng dụng nguyên lí tính chu trình vào dạy học vật lí trường phổ thông, Tạp chí khoa học ĐHSP Hà Nội 2, Số 3/2012 88 14 Phạm Xuân Quế, Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Ngọc Hưng (2012), Quan điểm đại dạy học vật lí, (Phanminhchanh.info) 15 Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế (2001), Phương pháp dạy học vật lí trường phổ thông, NXB ĐHSP Hà Nội 16 Nguyễn Cảnh Toàn người khác (1997), Quá trình dạy - tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Phạm Hữu Tòng (2007)), “Tổ chức hoạt động nhận thức dạy học Vật lí”, Bài giảng chuyên đề cao học, Trường ĐHS, Hà Nội 18 Phạm Hữu Tòng (2005), Tổ chức hoạt động nhận thức học sinh theo hướng phát triển lực tìm tòi sáng tạo giải vấn đề tư khoa học, NXB ĐHSP Hà Nội 19 Đỗ Hương Trà (2011), Các kiểu tổ chức dạy học đại dạy học Vật lí trường phổ thông, NXB ĐH sư phạm Hà Nội 20 Thái Duy Tuyên (2011), Giáo dục đại, NXB Đại Học Quốc Gia, Hà Nội 21 V.G Radumovxki người khác (1988), Bài học đại môn vật lí trường Phổ thông, NXB Giáo dục, Matxcova (tài liệu dịch) 22 V.G Radumovxki người khác (1986), Cơ sở phương pháp luận dạy học vật lí trường Phổ thông, NXB Giáo dục, Matxcova (tài liệu dịch) 23 V.G Radumovxki (1975), Phát triển lực sáng tạo học sinh trình dạy học vật lí, NXB Giáo dục, M 89 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU XIN Ý KIẾN VỚI GIÁO VIÊN Để giúp có sở nhận định thực tiễn việc thiết kế học “Lực ma sát” chương “Động lực học chất điểm” - Vật lí 10 THPT Xin đồng chí vui lòng trao đổi với số ý kiến sau đây: Đồng chí đánh dấu “x” vào câu trả lời mà đồng chí cho (ủng hộ) đưa ý kiến khác: Theo đồng chí, thực tiễn việc thiết kế học dựa sở nào? a) Thiết kế tiến trình dạy học dựa tài liệu SGK b) Thiết kế tiến trình dạy học dựa tài liệu SGK tài liêu tham khảo khác c) Khả để hình thành cho HS phổ thông PP nghiên cứu vật lí thông qua giảng ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Theo đồng chí, cần thiết việc đề xuất tiêu chí cho học đại? a) Rất cần thiết b) Không cần thiết c) Ý kiến khác ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 90 Xin đồng chí cho đánh giá khả tính hiệu tiêu chí học đại môn vật lí? a) Mục tiêu học (3 mục tiêu: Kiến thức, kĩ năng, thái độ lực, phát triển) b) Thiết lập sơ đồ biểu đạt lôgic tiến trình nhận thức khoa học tri thức cần dạy c) Hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học vật lí d) Sử dụng hợp lý, phù hợp phương pháp hình thức tổ chức dạy học đại; thiết bị công nghệ tin học; e) Tạo hội để HS phát triển lực, đặc biệt lực hành động, lực sáng tạo f) Công việc kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ tiến hành suốt trình học Xin đồng chí cho đánh giá tính hiệu việc thiết kế học “Lực ma sát” chương “Động lực học chất điểm” Vật lí 10 THPT mà luận văn đề xuất? a) Thiết kế học luận văn thể tiêu chí học đại mà luận văn đề xuất b) Thời gian đủ để tiến hành trọn vẹn học c) Nếu thực học soạn thảo chắn hiệu học cao ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin cảm ơn đồng chí! 91 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM Ảnh A1: Học sinh nghiên cứu tài liệu SGK Ảnh A2: Đại diện học sinh lên tiến hành thí nghiệm 92 Ảnh A3: Học sinh tiến hành làm thí nghiệm Ảnh A4: Học sinh tiến hành làm thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài học hiện đại về môn vật lí và ứng dụng vào thiết kế một số kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật lí 10 THPT, Bài học hiện đại về môn vật lí và ứng dụng vào thiết kế một số kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật lí 10 THPT, Bài học hiện đại về môn vật lí và ứng dụng vào thiết kế một số kiến thức chương Động lực học chất điểm Vật lí 10 THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay