Bài học hiện đại và ứng dụng vào các thiết kế một số kiến thức chương Các định luật bảo toàn vật lí 10 THP

108 150 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:51

1 Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học s- phạm hà nội PHNG TH THY HNH BI HC HIN I V NG DNG VO THIT K MT S KIN THC CHNG CC NH LUT BO TON VT L 10 THPT Chuyờn ngnh: Lớ lun v phng phỏp dy hc b mụn Vt lớ Mó s: 60 14 01 11 LUN VN THC S KHOA HC GIO DC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS T TRI PHNG Hà Nội, 2013 M U I Lớ chn ti S phỏt trin ca nn minh nhõn loi ó cao sau ba ln súng nụng nghip húa, cụng nghip húa v cụng ngh thụng tin Theo mt s d bỏo khoa hc, ln súng th t ca s phỏt trin th gii chớnh l tng cng tớnh sỏng to, phỏt trin ngun nhõn lc sỏng to Do vy, mc tiờu, nhim v cui cựng ca giỏo dc l phi i tt, ún u s phỏt trin, phi to c nhng ngi dựng c ngay, khụng phi mt thi gian o to li iu ny c c th lut giỏo dc, ban hnh nm 2005 Chng I, iu v phng phỏp giỏo dc: Phng phỏp giỏo dc phi phỏt huy tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng, t sỏng to ca ngi hc; bi dng cho ngi hc nng lc t hc, kh nng thc hnh, lũng say mờ hc tp, ý lờn Trong nhng nm qua, cỏc hot ng tớch cc nhm i mi, nõng cao cht lng giỏo dc ỏp ng cỏc mc tiờu trờn c thc hin ngy cng nhiu Tuy nhiờn, cỏc bin phỏp i mi phng phỏp giỏo dc hu ht ó chỳ trng ti vic phỏt huy, bi dng tớnh tớch cc, t giỏc, ch ng ca hc sinh Nhng yờu cu i mi khụng ch v phng phỏp dy hc m c ni dung dy hc tt c cỏc bc hc, cp hc Trong cỏc ti liu ny mt quan trng c t l phi tip cn v s dng nhng xu hng mi hin i dy hc Mc tiờu giỏo dc thi i mi l khụng ch dng li vic truyn th nhng kin thc, k nng cú sn cho hc sinh m iu c bit quan trng l phi bi dng cho h nng lc sỏng to, nng lc gii quyt , t ú cú th sỏng to nhng tri thc mi, phng phỏp mi, cỏch gii quyt mi, gúp phn lm giu thờm nn kin thc ca nhõn loi Vỡ vy vic dy hc núi chung v dy hc vt lý núi riờng cn phi i mi mnh m v ni dung v phng phỏp, nht l i mi phng phỏp dy v hc cho vai trũ t ch ca hc sinh hot ng xõy dng kin thc ngy mt nõng cao, t ú nng lc sỏng to ca h c bc l v ngy cng phỏt trin t c iu ú, quỏ trỡnh dy hc trng ph thụng cn phi t chc cho hc sinh c tham gia vo quỏ trỡnh hot ng nhn thc phng theo hot ng ca cỏc nh khoa hc, qua ú ngoi vic cú th giỳp hc sinh trang b kin thc cho mỡnh, ng thi cũn cho h c luyn hot ng sỏng to khoa hc, rốn luyn nng lc gii quyt sau ny h ỏp ng c nhng ũi hi cao thi k mi t c mc tiờu giỏo dc, chin lc dy hc, phng phỏp dy hc mi hin c xõy dng trờn tinh thn dy hc gii quyt thụng qua vic t chc cho hc sinh hot ng t ch chim lnh kin thc m c s ca nú l hai lý thuyt phỏt trin nhn thc ca Jean Piaget (1896-1980) v Lộp Vgụtski (1896-1934) Vic hc ca hc sinh cú bn cht hot ng, thụng qua hot ng ca bn thõn m chim lnh kin thc, hỡnh thnh v phỏt trin nng lc trớ tu cng nh quan im o c, thỏi Nh vy, dy hc l dy hot ng Trong quỏ trỡnh dy hc, hc sinh l ch th nhn thc, giỏo viờn cú vai trũ t chc, kim tra, nh hng hot ng hc ca hc sinh theo mt chin lc hp lý cho hc sinh t ch chim lnh, xõy dng tri thc Quỏ trỡnh dy hc cỏc tri thc thuc mt mụn khoa hc c th c hiu l quỏ trỡnh hot ng ca giỏo viờn v ca hc sinh s tng tỏc thng nht bin chng ca ba thnh phn h dy hc bao gm: Giỏo viờn, hc sinh v t liu hot ng dy hc Bi hc l n v c s u tiờn v quan trng nht ca quỏ trỡnh dy hc Ni dung ca mt bi hc tng ng vi nú l k nng, k xo nm mt h thng phỏt trin bao gm c s phỏt trin ca mt mụn khoa hc v s phỏt trin ca tõm sinh lớ ca ngi lnh hi nú mt thi gian xỏc nh, mt trỡnh phỏt trin nht nh Bi hc l mt quy trỡnh hỡnh thnh khỏi nim cho hc sinh, ly hnh ng lm c s hỡnh thnh khỏi nim Quy trỡnh k thut hỡnh thnh khỏi nim gi l cụng ngh giỏo dc Mun gii quyt cỏc k thut, thỡ va phi cú mt quan nim rt rừ rng v lý lun khoa hc, va phi cú nng lc thc tin, tỡm ch him ca quỏ trỡnh Cỏc ch him y l: mụn hc, bi hc, tit hc, ú bi hc l c s Vỡ vy mt bi hc phi c thit k nh th no mi m bo c nguyờn tc ú? Khỏi nim Bi hc hin i v Bi hc hin i v mụn Vt lớ xut hin vo nhng nm 80 ca th k trc hai nh khoa hc ngi Nga l Macmytov v Radumovxki xng Tuy nhiờn sau gn 40 nm rt nhiu cỏc quan im, cỏc phng phỏp dy hc mi, hin i ó c nghiờn cu v th nghim Vit Nam nh: phng phỏp thc nghim, phng phỏp dy hc d ỏn, phng phỏp dy hc kin to Nhng vic s dng cỏc phng phỏp dy hc hin i ú vo mt bi hc c th nh th no to mt Bi hc hin i l mt ang cn phi nghiờn cu Xut phỏt t nhng lớ trờn, chỳng tụi la chon ti: Bi hc hin i v ng dng vo thit k mt s kin thc chng Cỏc nh lut bo ton Vt lớ 10 THPT cho nghiờn cu ca mỡnh II Mc ớch nghiờn cu Hon thin ni hm ca khỏi nim Bi hc hin i v mụn Vt Lớ S dng ni hm ú vo vic thit k mt s kin thc chng Cỏc nh lut bo ton Lp 10 THPT III i tng nghiờn cu Cỏc hỡnh thc t chc dy hc hin i Hot ng dy v hc ca GV, ca HS quỏ trỡnh nghiờn cu mt s kin thc chng Cỏc nh lut bo ton Vt lớ 10 THPT IV Gi thuyt khoa hc Vic xut cỏc tiờu cho khỏi nim Bi hc hin i s to iu kin cho giỏo viờn ch ng s dng cỏc phng phỏp, cỏc quan im dy hc mi vo quỏ trỡnh dy hc, thit k c cỏc bi hc cho phộp hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh cỏc nng lc hnh ng, nng lc sỏng to, nng lc gii quyt v gúp phn nõng cao cht lng hc V Nhim v nghiờn cu Phõn tớch cỏc quan nim bi hc hin i Phõn tớch, so sỏnh cỏc phng phỏp dy hc hin i v phng phỏp dy hc truyn thng Cỏc nng lc cn hỡnh thnh v phỏt trin hc sinh xu th mi hin xut cỏc tiờu ca Bi hc hin i Thit k tin trỡnh dy hc mt s kin thc chng: Cỏc nh lut bo ton Vt lớ 10 THPT Tin hnh thc nghim s phm trng THPT nhm xỏc nh mc phự hp, tớnh kh thi v tớnh hiu qu ca thit k tin trỡnh dy hc mt s kin thc chng Cỏc nh lut bo ton Vt lớ 10 THPT v kim chng gi thuyt khoa hc VI Phng phỏp nghiờn cu 6.1 Phng phỏp nghiờn cu lớ lun Nghiờn cu cỏc ti liu, sỏch giỏo khoa, sỏch giỏo viờn nhm tỡm hiu mc tiờu dy hc vt lớ giai on hin nay, vic bi dng t sỏng to cho hc sinh Nghiờn cu c s lý lun ca phỏt huy tớnh tớch cc nhn thc cho hc sinh, ỏp dng bi hc hin i vo dy hc Vt lớ 10 THPT ban c bn v cỏc lun v ti cú liờn quan 6.2 Phng phỏp nghiờn cu thc tin 6.2.1 Phng phỏp iu tra Tỡm hiu thc trng ca vic vic dy v hc ca GV v HS 6.2.2 Phng phỏp quan sỏt Quan sỏt thu thp thụng tin v s tớch cc, hng thỳ tham gia ca hc sinh gi hc v cỏc hot ng 6.2.3 Phng phỏp thc nghim s phm Tin hnh thc nghim cú i chng ti mt s trng THPT thnh ph H Ni kim tra hiu qu v tớnh kh thi ca ti 6.2.4 Phng phỏp thng kờ toỏn hc S dng phng phỏp thng kờ toỏn hc x lý kt qu thc nghim s phm v kt qu iu tra, t ú rỳt kt lun v s khỏc kt qu hc ca hai nhúm i chng v thc nghim VII úng gúp ca lun 7.1 H thng húa cỏc ni dung liờn quan n khỏi nim "Bi hc hin i", trờn c s ú xut cỏc tiờu ca khỏi nim Bi hc hin i 7.2 Son tho tin trỡnh dy hc mt s kin thc chng "Cỏc nh lut bo ton" theo cỏc tiờu ca BHH VIII Cu trỳc ca lun Ngoi phn m u, kt lun v ti liu tham kho lun bao gm cỏc chng: Chng 1: C s lớ lun v thc tin ca nghiờn cu Chng 2: Bi hc hin i v ng dng vo thit k mt s kin thc chng "Cỏc nh lut bo ton" Vt lớ 10 THPT Chng 3: Thc nghim s phm CHNG C S L LUN V THC TIN CA NGHIấN CU 1.1 Giỏo dc th k 21 1.1.1 c trng ca th k 21 1.1.1.1 Vn ton cu húa Khỏi nim ton cu húa c xut hin ln u vo nhng nm 60 ca th k trc c bit t sau nm 1990 cựng s sp ca h thng xó hi ch ngha v kt thỳc chin tranh lnh thỡ quỏ trỡnh ton cu húa phỏt trin nhanh chúng, c bit v giỏo dc, kinh t, k thut v cụng ngh Ton cu húa l khỏi nim mụ t quỏ trỡnh a din ca s tng cng trao i, hũa nhp mang tớnh ton cu v kinh t, húa, giỏo dc v xó hi, c bit lnh vc t húa thng mi quc t, vt phm vi quc gia v khu vc[14] 1.1.1.2 Xó hi tri thc v giỏo dc Xó hi tri thc l mt hỡnh thỏi kinh t - xó hi, ú tri thc tr thnh yu t quyt nh i vi nn kinh t hin i v cỏc quỏ trỡnh sn xut, quan h sn xut ca nú, cng nh cỏc nguyờn tc t chc xó hi [14] Liờn quan ti phng hng nghiờn cu ca ti, chỳng tụi c bit chỳ ý ti nhng c im ca xó hi tri thc, gm cú: Thụng tin v tri thc tng lờn mt cỏch nhanh chúng kộo theo s lc hu nhanh ca tri thc, cụng ngh c (Vi quan nim dy hc l cụng ngh thỡ dy hc cng mang c im ny) S trao i thụng tin v tri thc c h tr bi cụng ngh thụng tin c ton cu húa Con ngi l yu t trung tõm xó hi tri thc Giỏo dc úng vai trũ then cht vic o to ngi, ú úng vai trũ then cht cho s phỏt trin Xó hi tri thc l xó hi ton cu húa Trỡnh giỏo dc tr thnh yu t cnh tranh quc t (Vic nõng cao trỡnh o to cỏc nh trng Vit Nam ngang tm khu vc v quc t tr nờn cp bỏch hn bao gi ht) 1.1.1.3 Nhng yờu cu ca ton cu húa v xó hi tri thc i vi giỏo dc Giỏo dc cn gii quyt mõu thun tri thc ngy cng tng nhanh m thi gian o to cú hn Giỏo dc cn o to ngi ỏp ng c nhng ũi hi ca th trng lao ng v ngh nghip cng nh cuc sng, cú kh nng hũa nhp v cnh tranh quc t, c bit: Nng lc hnh ng Tớnh sỏng to, nng ng Tớnh t lc v trỏch nhim Nng lc cng tỏc lm vic Nng lc gii quyt , c bit cỏc phc hp Kh nng hc suụt i 1.1.2 c trng ca vic hc th k 21 c trng ca vic hc th k 21 cú th túm tt cụ ng l hc sut i, da trờn bn tr ct: hc bit, hc lm, hc cựng chung sng vi v hc lm ngi [11] Quan nim v hc sut i l chỡa khúa m ca vo th k 21, nú gn vi mt quan nim mi m ta ó cp trờn: quan nim v xó hi tri thc, xó hi hc Hc bit c quan nim l hc cỏch hc nhm tn dng cỏc c hi giỏo dc sut i mang li Ngy iu ú cú ngha nhiu hn l hc mt h kin thc chuyờn bit Nú ũi hi mt cỏch tip cn vi bn thõn vic hc, phi hiu c cỏch nm vng nhng cụng c s dng kin thc v cỏch rốn luyn nhng kh nng phờ phỏn v tt nhiờn c trớ nh Hc lm khỏc vi hc bit nú khụng ch liờn quan n vic nm vng c nhng k nng, m cũn n vic ng dng kin thc v n c nhng h thng nng lc, c hiu theo ngha rng l k nng sng Hc lm thc cht l nhm nm c khụng ch mt k nng ngh nghip m rng hn l cú kh nng i mt vi nhiu tỡnh v bit lm viờc hp tỏc Hc cựng chung sng vi cú ngha nhiu hn l khoan dung ngi khỏc Nú cú ngha l mong hiu c ngi khỏc phi thụng qua s hiu chớnh mỡnh Giỏo dc dự õu ( nh, trng, xó hi) cng phi lm cho hc sinh cú cỏch hiu ỳng v th gii, v chớnh mỡnh Mt nhng nguyờn lớ ca Bi hc hin i l phi cú s tng tỏc (hot ng v giao tip) gia GV v HS ó th hin tr ct th ba ca giỏo dc th k 21 Hc lm ngi cú ngha l khuyn khớch s phỏt trin y nht tim nng sỏng to ca mi ngi, vi ton b s phong phỳ v s phc ca ngi Nhm mc ớch ny giỏo dc khụng th coi nh bt kỡ tim nng no ca tng cỏ nhõn: trớ nh, lp lun, m cm, k nng giao lu Bn tr ct ú nhm t trờn cựng mt c s s phỏt trin ca cỏ nhõn v v trớ ca cỏ nhõn xó hi 1.2 Bi hc (Bi lờn lp) 1.2.1 nh ngha Theo t in ting vit [5] t Bi hc cú hai ngha: - H thng nhng iu cn hiu, cn nh, cn bit sau nghe thy ging - Kt qu suy t nhng iu ó tng tri qua (Bi hc kinh nghim, bi hc xng mỏu) 10 Trong lớ lun dy hc (LLDH) ỏng chỳ ý ti mt s nh ngha di õy: - Theo H Ngc i [4] Bi hc l mt quỏ trỡnh thy t chc cho trũ hot ng lnh hi mt khỏi nim, k nng, k xo tng g vi nú mt thi gian xỏc nh, mt trỡnh phỏt trin nht nh [tr184.4] - Scatkin M.H nh ngha Bi hc l hỡnh thc c s dng gii quyt nhim v truyn th kin thc, giỏo dc v phỏt trin hc sinh; l hỡnh thc t chc mt hot ng c nh ca giỏo viờn v hc sinh mt khong thi gian xỏc nh Trong nh ngha ny tỏc gi cng nhn mnh Bi hc thỡ mi cỏc thnh t ca quỏ trỡnh dy hc phi cú mt: mc tiờu, ni dung, thit b, phng phỏp, hot ng v t chc v iu khin [15] - Trong dy hc Vt lớ trng ph thụng, cỏc tỏc gi Nguyn c Thõm, Nguyn Ngc Hng, Phm Xuõn Qu [10] khng nh: Bi hc (hay bi lờn lp) l hỡnh thc c bn ca quỏ trỡnh dy hc Vt lớ trng ph thụng hin Theo hỡnh thc ny, mt khong thi gian xỏc nh (tit hc) ti mt a im xỏc nh (lp hc) vi mt s lng hc sinh c nh cú cựng trỡnh phỏt trin, giỏo viờn t chc hot ng nhn thc cho c lp, cú chỳ ý ti tng c im riờng ca tng hc sinh u nm vng nhng kin thc, k nng c bn, ng thi qua ú phỏt trin c nng lc nhn thc v hỡnh thnh quan im o c, thỏi ng x 1.2.2 Cỏc khỏi nim 1.2.2.1 Cỏc loi bi hc Khỏi nim loi bi hc c trinh by [10] gm cú: - Bi nghiờn cu ti liu mi; - Bi luyn cng c kin thc; - Bi thc hnh thớ nghim; - Bi ụn tp, h thng húa kin thc; - Bi kim tra, ỏnh giỏ kin thc, k nng; 94 Bng 3.2: Bng phõn phi tn sut Nhúm S HS S % HS t im (Xi) C n=45 2.2 6.7 13.3 26.7 28.9 15.6 6.7 0 TN n=46 0 4.3 10.9 23.9 32.6 17.4 8.7 2.2 10 T bng phõn phi tn sut ta cú th phõn phi tn sut ( th 3.1) v biu phõn phi tn sut (biu 3.1) 35 S % HS t im Xi 30 i chng 45 25 Thc nghim 46 20 15 10 5 im th 3.1: th phõn phi tn sut S % hc sinh t im Xi 35 30 i chng 45 25 Thc nghim 46 20 15 10 5 im Biu 3.1 Biu phõn phi tn sut 10 10 95 Bng 3.3 Bng phõn phi tn sut tớch ly S % HS t im di (Xi) Nhúm S HS C n= 45 2.2 8.9 22.2 48.9 77.8 93.3 100 TN n=46 0.0 4.3 15.2 39.1 71.7 89.1 97.8 100 10 0 T bng phõn phi tn sut tớch ly ta cú th phõn phi tn sut tớch ly ( th 3.2) v biu phõn phi tn sut tớch ly (biu 3.2) S % HS t im di Xi 120 100 80 60 i chng 45 Thc nghim 46 40 20 im th 3.2: th phõn phi tn s tớch ly S % HS t im di Xi 120 i chng 45 100 Thc nghim 46 80 60 40 20 im Biu 3.2: Biu phõn phi tn s tớch ly 10 96 Cỏc thụng s toỏn hc: + im trung bỡnh kim tra: X TN X DC 10 fi X i 46 i 1 10 fi X i 45 i 5,96 TN DC 5, 47 + Phng sai: 10 fi X i S 2TN X i 1,81 n 10 fi X i S DC X i 1,94 n + lch tiờu chun: STN STN 1,35 SDC SDC 1,39 + H s bin thiờn VTN STN 100% 22,65 X TN VDC SDC 100% 25, 41 X DC + Sai s tiờu chun mTN STN nTN 0,03 mDC SDC nDC 0,03 Bng 3.4 Bng tham s thng kờ Nhúm S HS X S2 S V(%) X C n= 45 5,47 1,94 1,39 25,41 5, 47 0,03 TN n= 46 5,96 1,81 1,35 22,65 5,96 0,03 X m 97 Da vo nhng tham s ó tớnh trờn, c bit bng tham s thng kờ, th phõn phi tn sut v phõn phi tớch ly cú th rỳt kt lun sau: - im trung bỡnh bi kim tra ca HS nhúm thc nghim (5,96) cao hn so vi lp i chng (5,47) - ng tn s tớch ly ng vi lp thc nghim nm bờn phi v v phớa di ng tn s tớch ly so vi lp i chng Nh vy, ta thy lp TN cú kt qu hc cao hn lp C Nhng kt qu ny cú phi ny ngu nhiờn khụng? Hay ỏp dng tin trỡnh dy hc em li? tr li cõu hi ny, cn phi tin hnh phộp kim nh cỏc gi thuyt thng kờ vi mc ý ngha Gi thuyt H0: X TN (vi sai s l ) X DC Gi thuyt thng kờ (Kt qu trờn l ngu nhiờn) X DC i vi gia thuyt thng kờ (kt qu s dng Gi thuyt H1: X TN cỏc tiờu ca BHH dy hc chng Cỏc nh lut bo ton hiu qu hn phng phỏp truyn thng) Tớnh h s t, vi X TN t 5,96; X DC X TN TN S nTN X DC DC S nDC 5,47; STN 1,35; SDC 1,39; nTN 5,96 5, 47 1,352 46 1,392 45 46, nDC 45 1,71 Nh vy, i lng kim nh qua thc nghim l t = 1,71 Chn mc ý ngha l t , ta cú t =0,05 tra bng giỏ tr ca hm Laplace 1,65 So sỏnh vi kt qu tớnh toỏn thc nghim ta thy t t , nờn ta cú th bỏc b gi thuyt H0 v chp nhn gi thuyt i vi H1 Nh vy, im trung bỡnh cng ca nhúm TN cao hn im trung bỡnh cng ca nhúm C l thc cht, khụng phi l ngu nhiờn iu ú, cho phộp kt lun tin trỡnh dy 98 hc s dng cỏc tiờu ca BHH ó mang li hiu qu cao hn so vi tin trỡnh dy truyn thng Kt lun: - im trung bỡnh cng ca HS lp thc nghim cao hn lp i chng, i lng kim nh t t chng t dy hoc da trờn cỏc tiờu ca bi hc hin i l tht s cú hiu qu - H s bin thiờn giỏ tr im s ca nhúm TN nh hn nhúm C iu ny cho thy hu ht nhúm TN hu ht HS tham gia xõy dng bi mt cỏch tớch cc nờn s t hiu qu cao - th tn sut tớch ly cho thy: cht lng ca nhúm TN thc s tt hn nhúm C 99 KT LUN CHNG Kt qu ca cụng vic TNSP thụng qua cỏc ni dung c th gm vic xin ý kin chuyờn gia, chun oỏn s phm, phõn tớch cỏc ỏnh giỏ nh tớnh v nh lng ó khng nh gi thuyt khoa hc ca ti l cú c s khoa hoc v ỳng n Vic thit k tin trỡnh dy hc theo tiờu ca BHH mt mt cho phộp nõng cao cht lng hoc ca HS, mt khỏc cho phộp hỡnh thnh v phỏt trin cỏc em nhiu nng lc quan trng, c bit nng lc hnh ng, nng lc sỏng to, to tin tt cho cỏc em chun b bc vo cuc sng mt th gii hin i Do khuụn kh ca mt lun v thi gian cú hn nờn a thc nghim cũn nhiu hn ch Mc dự, kt qu mong i ó t c lp thc nghim so vi lp i chng nhng cú kt lun khng nh hn, chớnh xỏc hn cn m rng hn na cỏc thc nghim ny 100 KT LUN CHUNG i chiu vi cỏc mc ớch nghiờn cu v nhim v t ra, ti ó t c cỏc kt qu sau õy: V lớ lun ó phõn tớch, h thng húa cỏc nụi dung liờn quan n khỏi nim Bi hc v BHH Nhng phõn tớch ny khng nh BHH khụng ch l bi hc cha ng ú nhng PP mi, nhng hỡnh thc t chc dy hc mi m l bi hc ng thi phi gii quyt cỏc mc tiờu ca giỏo dc th k 21, c bit phi quyt nhim v hỡnh thnh v phỏt trin HS nhiu nng lc quan trng h cú th t lc nh hng c tng lai, hi nhp c mt th gii cú nhiu bin ng, cú nhiu cn gii quyt xut cỏc tiờu cho khỏi nim BHH v mụn Vt lớ, gúp phn hon thin ni hm cho khỏi nim bi hc, ỏp ng yờu cu, ũi hi ca giỏo dc th k 21 V thc tin ó tin hnh phõn tớch ni dung khoa hc v PPDH cỏc kin thc thuc chng Cỏc nh lut bo ton Vt lớ 10 THPT Trờn c s cỏc phõn tớch ú ó xỏc nh c mc tiờu dy hc ỏp ng yờu cu i mi dy hc Vt lớ trng ph thụng l phat huy cao nht tớnh tớch cc, ch ng, sỏng to, cú c PP nhn thc phự hp trờn c s ca cỏc PP nghiờn cu Vt lớ ó thit k tin trỡnh dy hc mt s kin thc v ng lng v nh lut bo ton ng lng trờn c s cỏc tiờu v BHH xut ó tin hnh TNSP kim chng tớnh ỳng n ca gi thuyt khoa hc ca nghiờn cu cng nh tớnh kh thi ca thit k dy hc theo gi thuyt ú Nhng kt qu ban u mc dự cũn hn ch thi gian thc hin nghiờn cu cng nh nhng kinh nghim dy hc nhng cng cho thy nhng biu hin tớch cc ca phng hng nghiờn cu 101 DANH MC CC TI LIU THAM KHO Dng Trng Bỏi v nhng ngi khỏc (1992), Vt lớ 10, NXBGD, H Ni Lng Duyờn Bỡnh v nhng ngi khỏc, Sỏch Giỏo Khoa Vt lớ 10, Nh xut bn giỏo dc Lng Duyờn Bỡnh v nhng ngi khỏc, Sỏch Giỏo Viờn vt lớ 10, Nh xut bn giỏo dc H Ngc i (1985), Bi hc l gỡ? NXB Giỏo dc H Ni Nguyn Vn m (1999), T in ting vit, NXB Vn Húa thụng tin, H Ni Nguyn Mnh Hựng (2004), T chc tỡnh v nh hng hot ng hc t ch, sỏng to dy hc phn cỏc nh lut bo ton lp 10 THPT, Lun ỏn tin s khoa hc giỏo dc Hu trung Kiờn (2012), Thit k tin trỡnh dy hc chng Cỏc nh lut bo ton vt lớ 10 theo quan im ca lớ thuyt kin to, Lun thc s khoa hc giỏo dc, HSP H Ni T tri Phng (2012), ng dng nguyờn lớ v tớnh chu trỡnh vo dy hc Vt lớ trng ph thụng, trớ khoa hc HSP H Ni II, s / 2012 Phm Xuõn Qu, Nguyn Xuõn Thnh, Nguyn Ngc Hng (2012), Quan im dy hc hin i ca dy hc Vt lớ (http://www.hcmussh.edu.vn/3cms/upload/ktdbcl/File/DAM%20BAO%2 0CHAT%20LUONG/Hoi%20thao%202012/5%20TRAN%20LONG.pdf.) 10 Nguyn c Thõm, Nguyn Ngc Hng, Phm Xuõn Qu (2001), Phng phỏp dy hc Vt lớ trng ph thụng, NXB HSP H Ni 11 Nguyn Cnh Ton v nhng ngi khỏc (1997), Quỏ trỡnh dy - t hc, NXBGD H Ni 102 12 Hng Tr (2011), Cỏc kiu t chc dy hc hin i dy hc Vt lớ trng ph thụng, NXB H s phm H Ni 13 Phm Hu Tũng (2005), T chc hot ng nhn thc ca hc sinh theo hng phỏt trin nng lc tỡm tũi sỏng to gii quyt v t khoa hc, NXB HSP H Ni II 14 Bernd Meier (2009), Lớ lun dy hc hin i, NXB HSPH Ni 15 M.I.Macmutov (1985), Bi hc hin i, NXB HSP Matxcova (ting Nga) 16 V.G.Radumovxki v nhng ngi khỏc (1986), C s phng phỏp lun dy hc Vt lớ trng ph thụng, NXBGD Matxcova, (ting Nga) 17 V.G.Radumovxki v nhng ngi khỏc (1988), Bi hc hin i mụn Vt lớ trng ph thụng, NXBGD Matxcova, (ting Nga) 103 PH LC CC BI KIM TRA NH GI KT QU TNSP Bi kim tra s 1: NG LNG H v tờn: Bi kim tra 10 phỳt Lp: Mụn: Vt lớ 10 A.Trc nghim Hóy chn cõu tr li sai: A.Tớch mv c trng cho chuyn ng v mt ng lc hc B Tớch mv cho bit kh nng truyn tng tỏc ca vt chuyn ng C Tớch mv cho bit vt chuyn ng cú hng D Tớch mv cho bit vt ang chuyn ng hay ng yờn Chn cõu phỏt biu sai di õy: A Mt vt cú tc thỡ cú ng lng B Mt vt chuyn ng thỡ cú ng lng C Mt vt cú lng thỡ cú ng lng D Mt vt bt kỡ cha chc cú ng lng í ngha ca ng lng c rỳt t: A nh lut II Newtn B Khỏi nim gia tc C nh lut bo ton ng lng D Thớ nghim Chn cõu phỏt biu sai: A ng lng ca mt vt bin thiờn nú cú gia tc B ng lng ca vt bin thiờn nú i chiu chuyn ng C ng lng ca mt vt bin i nú chuyn ng D ng lng ca mt vt bin i nú va chm vi vt khỏc 104 Thớ nghim bi c dung kho sỏt: A Mi quan h m v V ca h nhiu vt B Mi quan h gia m v V ca h hai vt C H qu rỳt t mi quan h gia m v V ca h nhiu vt D H qu rỳt t mi quan h gia m v V ca h vt B T lun r Mt vt cú lng m dang nm yờn, nu cú lc F tỏc dng vo vt khong thi gian t thỡ tc ca vt s l bao nhiờu? p dng cho trng hp m = 0,1kg; F = 50N; tỏc dng thi gian 0,01s Bi kim tra s 2: NH LUT BO TON NG LNG A Trc nghim Khi vt tng tỏc vi nhau, cn tỡm hiu l: A Tớnh cht chuyn ng ca chỳng sau tng tỏc B Lc tng tỏc gia hai vt C Mi quan h gia m,v ca mt vt D Mi quan h gia tc ca cỏc vt trc v sau tng tỏc nh lut bo ton ng lng xõy dng nhm: A Tỡm lc tỏc dng cỏc tng tỏc B Tỡm tc ca hai vt sau va chm C Kho sỏt tng tỏc ca h vt khụng bit lc tỏc dng D.Tt c trng hp trờn Hin tng no di õy l va chm n hi: A Nộm mt cc t sột vo tng B S va chm ca mt vt cu lụng vo qu cu lụng C Bn mt hũn bi-a vo mt hũn bi-a khỏc D Bn mt viờn dn vo mt b cỏt 105 Trong quỏ trỡnh sau õy, ng lng ca ụto c bo ton: A ễtụ chuyn ng thng u trờn dng cú ma sỏt B ễtụ tng tc C ễtụ chuyn ng trũn u D ễtụ gim tc Trong cỏc iu kin sau õy, mun tng tc cho tờn la thỡ cn phi tha iu kin no? A Khi lng khớ pht ln B Vn tc khớ pht ln C.Ct b cỏc khoang cha nhiờn liu sau ó dựng D Tt c A, B, C u ỳng B T lun Mt ngi lng 50kg ang chy vi tc m/s thỡ nhy lờn mt cỏi xe lng 20 kg ngc chiu vi tc 2,5 m/s Vn tc ca ngi v xe sau ú l bao nhiờu? Mt viờn n bay thng ng lờn phớa trờn vi tc 200 m/s thỡ n thnh hai mnh bng Hai mnh chuyn ng theo hai hng u to vi dng thng ng gúc 600 Hóy xỏc nh tc ca mi mnh? 106 PH LC PHIU PHNG VN GIO VIấN (Phiu ny dựng phc v nghiờn cu khoa hc) I Thụng tin cỏ nhõn H v tờn: Trng THPT S nm thy cụ trc tip ging dy Vt lớ trng ph thụng: S ln thy cụ c bi dng v phng phỏp ging dy vt lớ: II Ni dung phng (Thng xuyờn (+); ụi (-); khụng s dng (0) Trong gi dy ca mỡnh, cỏc thy cụ ó t: Ba mc tiờu: kin thc v k nng: thỏi v nng lc;phỏt trin t Kin thc, k nng Kin thc, thỏi Kin thc v nng lc Trong dy hc, theo cỏc thy cụ vai trũ ca vic kt hp cỏc phng phỏp mi v cỏc phng tin dy hc, cụng ngh thụng tin nh th no? Tựy theo tng bi cú th ỏp dng cỏc phng phỏp dy hc mi kt hp vi trỡnh chiu powpoit S dng ton b phng phỏp dy hc mi v cụng ngh thụng tin s d hiu cho HS giỳp giỏo viờn khụng phi vit nhiu, phi núi hn Khụng s dng vỡ mt thi gian Theo cỏc thy cụ, vic tin hnh thit lp s dy hc cú tht s cn thit i vi tri thc cn dy khụng? Cú khụng, vỡ mt thi gian, khụng cn thit í kin khỏc 107 Trong mi bi, cỏc thy cụ ó hỡnh thnh PPNCKH cha? Cú Khụng cú thi gian hỡnh thnh PPNCKH Tựy tng bi mi hỡnh thnh c PPNCKH Theo thy cụ, yu t no nh hng ti s tớch cc , ch ng tham gia xõy dng kin thc mi ca HS: Phng phỏp dy hc ca thy cụ Kin thc, nng lc ca bn thõn HS Khụng khớ, mụi trng hc ng c, mc ớch hc ca HS Kh nng din t, giao tip ca HS Phng tin thớ nghim thc hnh Trong tit hc, cho HS hiu bi cỏc thy cụ lm gỡ? Lm thớ nghim v bt HS lờn bng tht nhiu HS phi hc Núi i núi li tht k ý chớnh bi Cho HS chộp bi tht nhiu a cỏc vớ d thc t liờn quan n bi, ng thi lm thớ nghim kim chng cho HS a c kt lun Quỏ trỡnh kim tra ỏnh giỏ,kin thc giỏo viờn tin hnh nh th no? Tin hnh thng xuyờn, bt c lỳc no cn thit Kim tra vo u gi hc Kim tra cui tit hc xem mc nm vng kin thc mớ ca HS Khụng kim tra bi m t HS ụn Khi dy mt kin thc hay mt ni dung mi no ú thy cụ ó quan tõm n nhng hiu bit, nhng suy ngh sn cú ca HS cha? Thy cụ ó quan tõm nú nh th no? Tỡm hiu xem trc ú HS ó hc gỡ ó liờn quan 108 Dựng phiu trc nghim iu tra nhng hiu bit sn cú liờn quan n bi hc Yờu cu HS gii thớch mt hin tng liờn quan n kin thc bi hc Cỏch khỏc Trong gi dy ca mỡnh, cỏc hỡnh thc hot ng sau y ca HS c thy cụ cho s dng mc no? Nghe, nhỡn, ghi chộp thụng tin giỏo viờn truyn t hoc ghi lờn bng c cỏc kt lun,nh ngha sỏch giỏo khoa Tr li nhng cõu hi kim tra hoc gi m n gin ca giỏo viờn To c hi HS tranh lun, trao i vi bn bố v thy cụ v nhng nhn xột Vn dng kin thc gii bi v gii thớch hin tng liờn quan thc t Nhng yờu cu v ngh ca ng chớ: Xin chõn thnh cm n cỏc quý thy cụ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài học hiện đại và ứng dụng vào các thiết kế một số kiến thức chương Các định luật bảo toàn vật lí 10 THP, Bài học hiện đại và ứng dụng vào các thiết kế một số kiến thức chương Các định luật bảo toàn vật lí 10 THP, Bài học hiện đại và ứng dụng vào các thiết kế một số kiến thức chương Các định luật bảo toàn vật lí 10 THP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay