Ảnh hưởng của sự phối hợp hai chế phẩm Atonik 1,8DD và Basfoliar-K đến một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của giống ớt F1 NP 907 (Capsicum frutescens L.)

60 167 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:51

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ CHÍ TOÀN ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHỐI HỢP HAI CHẾ PHẨM ATONIK 1,8DD VÀ BASFOLIAR-K ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ, HÓA SINH CỦA GIỐNG ỚT F1 NP 907 (Capsicum frutescens L.) CHUYÊN NGÀNH: SINH HỌC THỰC NGHIỆM Mã số: 60 42 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Chu Hoàng Hà Hà Nội, 2013 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Chu Hoàng Hà – người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy Ban Giám Hiệu trường ĐHSP Hà Nội Thầy, Cô Ban Chủ Nhiệm khoa Sinh – KTNN trường ĐHSP Hà Nội 2, phòng Sau đại học trường ĐHSP Hà Nội 2, Viện Công nghệ Sinh học tạo điều kiện thời gian học tập hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Tập thể cán Trung tâm hỗ trợ Nghiên cứu Khoa học & Chuyển giao Công nghệ, trường ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ góp ý ThS La Việt Hồng – Trợ lý thiết bị khoa Sinh - KTNN trường ĐHSP Hà Nội giúp hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè bên cạnh động viên, giúp đỡ hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2013 Học viên Lê Chí Toàn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố tài liệu Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2013 Học viên Lê Chí Toàn MUC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, thời gian địa điểm nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Thời gian, địa điểm phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Giới thiệu chung ớt 1.2 Tình hình sản xuất ớt giới Việt Nam 1.3 Khái quát chế phẩm phân bón 1.4 Các nghiên cứu sử dụng chế phẩm phân bón CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Đối tượng nghiên cứu 13 2.2 Phương pháp nghiên cứu 13 2.2.1 Cách bố trí thí nghiệm 13 2.2.2 Kỹ thuật trồng chăm sóc 14 2.2.3 Phương pháp phân tích tiêu 14 2.2.4 Phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm 18 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 3.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến tiêu sinh trưởng 20 3.1.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến chiều cao 20 3.1.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến đường kính thân 22 3.1.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến tổng số cành/cây 23 3.1.4 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến diện tích 26 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến số tiêu quang hợp 28 3.2.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng diệp lục tổng số 28 3.2.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến huỳnh quang diệp lục 30 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến yếu tố cấu thành suất suất 32 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến chất lượng 34 3.4.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng vitamin C 34 3.4.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng đường khử 37 3.4.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng carotenoit 39 3.5 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K 40 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 42 Kết luận 42 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến chiều cao giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến đường kính thân giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến tổng số cành giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến diện tích giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.5 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến diệp lục tổng số giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.6 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến huỳnh quang ổn định F0 giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.7 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến huỳnh quang cực đại Fm giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.8 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hiệu suất huỳnh quang biến đổi Fvm giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.9 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến yếu tố cấu thành suất suất giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.10 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng Vitamin C giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.11 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng đường khử giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.12 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng β-Caroten giống ớt F1 NP 907 Bảng 3.13 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến chiều cao giống ớt F1 NP 907 Hình 3.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến đường kính thân giống ớt F1 NP 907 Hình 3.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến tổng số cành giống ớt F1 NP 907 Hình 3.4 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến diện tích giống ớt F1 NP 907 Hình 3.5 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến diệp lục tổng số giống ớt F1 NP 907 Hình 3.6 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến tổng số giống ớt F1 NP 907 Hình 3.7 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến khối lượng giống ớt F1 NP 907 Hình 3.8 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến suất giống ớt F1 NP 907 Hình 3.9 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng Vitamin C giống ớt F1 NP 907 Hình 3.10 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng đường khử giống ớt F1 NP 907 Hình 3.11 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng β-Caroten giống ớt F1 NP 907 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Kí hiệu Giải nghĩa CS Cộng ĐC Đối chứng NSTT Năng suất thực thu TN Thí nghiệm VNĐ Việt nam đồng MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Cây ớt (Capsium frutescens L.) gia vị phổ biến có mặt nhiều ăn tiếng khắp giới Ớt góp phần làm cho ăn có vị ngon hấp dẫn Ngày ớt trồng sử dụng rộng rãi toàn giới, đặc biệt nước châu Mỹ số nước châu Á Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam…Trong số thuộc họ cà (Solanaceae) ớt có tầm quan trọng thứ hai sau cà chua Quả ớt có nhiều ưu điểm chế biến, chứa nhiều chất hóa học chất dầu, dầu béo, capsaicinoit, carotenoit, vitamin, protein, chất sợi nguyên tố khoáng Nhiều thành phần có giá trị dinh dưỡng quan trọng, làm gia vị, mùi thơm màu sắc Quả ớt giàu vitamin A, C E Trong ớt tươi có chứa nhiều vitamin C so với thuộc họ có múi chứa nhiều vitamin A so với củ cà rốt Hai nhóm chất hóa học quan trọng ớt capsaicinoit carotenoit Capsaicinoit alkaloit tạo vị cay cho ớt Một số lượng lớn carotenoit tạo chất dinh dưỡng màu sắc cho ớt Ở Việt Nam vùng trồng ớt chuyên canh tập trung chủ yếu khu vực miền trung: Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế Sản phẩm ớt bột đứng vị trí thứ mặt hàng rau – gia vị xuất [3][6][9][10][11] Ớt dễ trồng, không kén đất, thích hợp với nhiều vùng sinh thái tiềm phát triển ớt nước ta to lớn Trồng ớt mang lại hiểu kinh tế cao trồng lúa từ 3-4 lần năm gần nước ta diện tích trồng ớt sản lượng tăng đáp ứng nhu cầu nước xuất Khác với loại khác, ớt cho thu hoạch nhiều lần Quả ớt dùng sơ chế hay chế biến đơn giản với đặc điểm ớt tạo lợi ích to lớn cho người sản xuất [1][5][9][11][45] 37 Bảng 3.10 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng Vitamin C giống ớt F1 NP 907 Vitamin C (mg/100g) Công thức Đối chứng Atonik 1,8DD Atonik 1,8DD Basfoliar-K Basfoliar-K Hàm lượng 253,4 242,6 220,8 230,7 100 95,74* 87,13* 91,04* Vitamin C % so với ĐC Ghi chú: * cho biết sai khác thí nghiệm vào đối chứng có ý nghĩa thống kê với xác xuất ≥ 95% 260 250 240 230 220 210 200 ĐC Atonik 1,8DD Atonik 1,8DD Basfoliar-K Basfoliar-K Hình 3.9 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng Vitamin C giống ớt F1 NP 907 Phân tích bảng 3.10 biểu đồ hình 3.9 thấy, hàm lượng vitamin C giống ớt F1 NP 907 sau phun bổ sung Atonik 1,8 DD; Basfoliar-K phối hợp thấp hơp so với ĐC Cụ thể, phun Atonik 1,8 DD làm giảm 4,26%, phun Basfoliar-K làm giảm 8,96% phối hợp chế phẩm giảm 12,87% 3.4.2 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng đường khử Đường khử tiêu để đánh giá chất lượng nông sản, nghiên cứu ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm 38 lượng đường khử giống ớt F1 NP 907 thể bảng 3.11 hình 3.10 Bảng 3.11 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng đường khử giống ớt F1 NP 907 Đường khử (mg/100g) Atonik 1,8DD Công thức Đối chứng Atonik 1,8DD Hàm lượng 11,88 15,18 17,25 19,71 100 127,78* 145,20* 165,91* Basfoliar-K Basfoliar-K Đường khử % so với ĐC Ghi chú: * cho biết sai khác thí nghiệm vào đối chứng có ý nghĩa thống kê với xác xuất ≥ 95% Phân tích bảng 3.11 biểu đồ 3.10 cho thấy: Ngược với hàm lượng vitamin C, hàm lượng đường ớt công thức thí nghiệm cao ĐC từ 22,78% đến 65,91% so với ĐC Trong ảnh hưởng riêng rẽ Basfoliar-K cao (65,91%) 20 15 10 Đối chứng Atonik 1,8DD Atonik 1,8DD Basfoliar-K Basfoliar-K Hình 3.10 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng đường khử giống ớt F1 NP 907 39 3.4.3 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng carotenoit β-Caroten tiền tố vitamin A, có màu vàng, cam pha đỏ, có nhiều thực vật động vật Tuy β-Caroten tiền tố vitamin A có đầy đủ tính chất vai trò vitamin A như: tăng cường thị lực, làm đẹp da, chống oxy hóa, ngăn ngừa ưng thư βCaroten tạo nên màu sắc vàng, đỏ đặc trưng cho ớt, nói β-Caroten yếu tố định đến hình thức bên chất lượng ớt, qua tác động đến giá trị kinh tế ớt Bảng 3.12 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng β-Carotentrong giống ớt F1 NP 907 β-Caroten (µg/l) Công thức Đối chứng Atonik 1,8DD Atonik 1,8DD Basfoliar-K Basfoliar-K Hàm lượng β-Caroten 61,76 68,00 167,48 129,80 100 110,10* 271,18* 210,17* % so với ĐC Ghi chú: * cho biết sai khác thí nghiệm vào đối chứng có ý nghĩa thống kê với xác xuất ≥ 95% 200 150 100 50 ĐC Atonik 1,8DD Basfoliar-K Atonik 1,8DD Basfoliar-K Hình 3.11 Ảnh hưởng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng β-Carotentrong giống ớt F1 NP 907 40 Kết theo dõi ảnh hưởng chế phẩmchế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng β-Caroten ớt trình bày bảng 3.12 hình 3.11 Qua phân tích bảng 3.13 biểu đồ 3.11 thấy, sau phun chế phẩm Atonik 1,8DD Basfoliar-K có thay đổi hàm lượng βCaroten ớt thay đổi công thức thí nghiệm khác có xu hướng tăng so với ĐC Trong tăng mạnh công thức phun kết hợp Atonik 1,8DD Basfoliar-K với 171,18% so với ĐC Ở công thức phun Basfoliar-K có mức tăng cao so với ĐC 110,17% so với ĐC Công thức phun Atonik 1,8DD có mức tăng thấp với 10,10% so với ĐC Như vậy, nghiên cứu ảnh hưởng phun chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K đến hàm lượng số chất vitamin C, β-Caroten đường khử cho thấy chế phẩm làm tăng hàm lượng đường khử, hàm lượng β-Caroten lại làm giảm hàm lượng vitamin C Theo tăng hàm lượng carotenoit cao (từ 10,10% đến 171,18%) ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin C 3.5 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K Để đánh giá hiệu sử dụng chế phẩm Atonik 1,8DD Basfoliar-K hiệu kinh tế người sản xuất, tiến hành xác định phần khối lượng suất tăng điều tra giá trị thị trường 1kg ớt để tính giá trị lợi nhuận dư có, sau trừ chi phi bỏ từ tính hiệu kính tế đua lời khuyên người nông dân việc sử dụng chế phẩm Kết tính toán hiệu kinh tế trình bày bảng 3.13 41 Bảng 3.13 Đánh giá hiệu việc sử dụng chế phẩm Atonik 1,8 DD Basfoliar-K Thu nhập tăng (VNĐ) Tổng chi phí (VNĐ) Lợi nhuận Công thức ĐC NSTT NS tăng (Kg)/ (Kg)/ 360m2 360m2 613,65 656,64 42,99 Tổng thu Mua nhập tăng chế (VNĐ) phẩm 15.000 - - 15.000 644.850 10.500 Giá 1kg (VNĐ) Tổng chi phí 360m2 (VNĐ) (VNĐ) - - - 70.000 80.500 564.350 Công phun Atonik 1,8DD 25.000 Atonik 1,8DD Basfoliar-K Basfoliar-K 749,62 135,97 15.000 2.039.550 726,38 112,73 15.000 1.690.950 10.500 25.000 70.000 70.000 105.500 95.000 1934.050 1595.950 Phân tích bảng 3.13 thấy suất công thức thí nghiệm tăng so với ĐC lợi nhuận kinh tế công thức cao so với ĐC Năng suất tăng từ 42,99 kg đến 135,97 kg với giá thành bán buôn cho thương lái 15.000/kg giúp tăng lợi nhuận thêm từ 564.350 VNĐ đến 1934.050 VNĐ sau trừ hết khoản chi phí tiền mua chế phẩm, công phun Cho thu lợi nhuận cao công thức phun phối hợp Atonik 1,8DD Basfoliar-K với 1.934.050 VNĐ, công thức phun BasfoliarK cho thu thêm 1595.950 VNĐ sau trừ chi phí nói số tiền lời nhuận không nhỏ Tuy cho thu thêm 564.350VNĐ số tiền lợi nhuận cao người nông dân mà công thức phun Atonik 1,8DD đem lại 42 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận Nghiên cứu ảnh hưởng phối hợp hai chế phẩm Atonik 1,8DD Basfoliar-K đến số tiêu sinh lí, hóa sinh giống ớt F1 NP 907 Thanh lâm – Mê Linh – Hà Nội rút số kết luận sau: 1) Phun chế phẩm Atonik 1,8 DD; Basfoliar-K phối hợp chế phẩm giúp sinh trưởng nhanh chiều cao, đường kính đặc biệt phân nhánh từ 69,99% đến 86,10% so với ĐC 2) Phun phối hợp chế phẩm Atonik 1,8DD Basfoliar-Klàm tăng diện tích không làm biến đổi hàm lượng diệp lục huỳnh quang hữu hiệu Fvm 3) Khi phun chế phẩm Atonik1,8DD; Basfoliar-K phối hợp hai chế phẩm làm tăng tỷ lệ đậu làm tăng số (từ 4,74% đến 11,15% so với ĐC), khối lượng tăng đáng kể (từ 8,91% đến 9,9% so với ĐC) giúp suất tăng (từ 7,00% đến 22,15% so với ĐC) Tuy nhiên, ảnh hưởng phối hợp Atonik1,8DD Basfoliar-K tốt phun riêng rẽ 4) Khi phun chế phẩm Atonik1,8DD; Basfoliar-K phối hợp hai chế phẩm lên giống ớt F1 NP 907 làm tăng mạnh hàm lượng chất đường khử (22,78% đến 66,915), β-Caroten (10,10% đến 178,18%), điều quan trọng làm tăng chất lượng ớt giúp ớt có mẫu mã, màu sắc đẹp Bên cạnh ảnh hưởng chế phẩm làm giảm hàm lượng vitamin C ớt so với ĐC 43 5) Khi phun chế phẩm Atonik1,8DD; Basfoliar-K phối hợp hai chế phẩm lên giống ớt F1 NP 907 làm tăng suất lợi nhuận từ 564.350 đến 1934.050 VNĐ Đề nghị Do thời gian quy mô thí nghiệm hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu quy mô lớn ớt F1 NP 907 giống ớt khác loại trồng khác để có kết hoàn thiện Người nông dân trồng ớt F1 NP 907 sử dụng phun phối hợp loại chế phẩm Atonik 1,8DD Basfoliar-K vào giai đoạn thực bắt đầu hoa để tăng suất 44 PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt Mai Phương Anh (1997), “Kĩ thuật trồng số loại rau cao cấp” Nxb Nông Nghiệp, trang 7-30 Trần Thị Ánh (1996), “Phân vi lượng suất phẩm chất số trồng”,Thông báo khoa học trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 76-79 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (2005), 575 giống trồng nông nghiệp mới, 262- 265, Nxb Nông nghiệp Hà Nội Nguyễn Văn Bộ (1999), Bón phân cân đối hợp lý cho trồng, tr 2349, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bùi Bá Bổng, Trần Duy Quý, Nguyễn Văn Bộ (2005), Khoa học công nghệ nông nghiệp phát triển nông thôn 20 năm đổi mới, NXB Chính trị Quốc gia (Tập 1: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật) 405 – 420 Nguyễn Ngọc Bích (2004), Bước đầu nghiên cứu số bênh virus ớt tỉnh Tây Ninh Luận văn thạc sĩ khoa học Phạm Thị Trân Châu – chủ biên (1999), Thực hành Hóa sinh học, 140 tr., Nxb Giáo dục, Hà Nội Võ Phương Chi, Dương Đức Tiến (1998), “Phân loại thực vật”, NXB Đại học trung học chuyên nghiệp, tr.424 – 436 Tạ Thị Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà (2002), Cây rau Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Đường Hồng Dật (2003), Sổ tay hướng dẫn sử dụng phân bón, NXB Nông nghiệp 11 Nguyễn Hữu Doanh, Đồng Khắc Xúc (1985) Trồng ớt xuất Nxb Thanh Hóa, trang 1-36 45 12 Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Như Khanh (2005), "Nghiên cứu ảnh hưởng KCl đến quang hợp suất số giống khoai tây trồng đất Vĩnh Phúc", Tạp chí Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 14, tr 72 – 74 13 Nguyễn Văn Đính, Nguyễn Như Khanh (2005), "Ảnh hưởng KCl bổ sung lên đến hàm lượng diệp lục, cường độ quang hợp suất hai giống khoai tây KT3 Mariella trồng đất Vĩnh Phúc", Những vấn đề Nghiên cứu Khoa học sống, tr.1463 – 1465, Nxb KH & KT 14 Nguyễn Văn Đính (2006), "Ảnh hưởng việc phun bổ sung kali (KCl) lên vào giai đoạn sinh trưởng khác đến số tiêu sinh lý - sinh hóa giống khoai tây KT3", Tạp chí sinh học, (28), tr 61 – 65 15 Võ Minh Kha (1996) Hướng dẫn thực hành sử dụng phân bón, Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội 16 Nguyễn Như Khanh, Nguyễn Văn Đính (2011) Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật, Nxb Giáo dục Việt Nam 17 Nguyễn Thị Hải (2006), Nghiên cứu ảnh hưởng giá thể trồng phân bón khác đến sinh trưởng, phát triển chất lượng số loại trồng chậu Gia Lâm – Hà Nôi Luận văn thạc sĩ Nông nghiệp Hà Nội 18 Điêu Thị Mai Hoa, Nguyễn Văn Mã (1995), "Ảnh hưởng phân vi lượng đến khả chịu hạn hoạt động quang hợp thời kì sinh trưởng phát triển khác đậu xanh", Tạp chí sinh học, 3, tr 28- 35 19 Nguyễn Văn Luật (2008), Rau gia vị, kĩ thuật trồng, làm thuốc nam nấu nướng Nxb Nông Nghiệp 20 Nguyễn Văn Mã (1994), “Hiệu lực phân vi lượng phân vi khuẩn nốt sần đậu xanh đất bạc màu”, Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp Thực phẩm, số 6, trang 314 - 317 46 21 Nguyễn văn Mã (1995), “Khả chịu hạn đậu tương xử lý phân vi lượng thời điểm sinh trưởng khác nhau”, Tạp chí sinh học, tập 17, số 22 Chu Văn Mẫn (2009), Tin học công nghệ sinh học, NXB Giáo dục 23 Nguyễn Duy Minh (1992), "Vai trò số nguyên tố vi lượng đến suất phẩm chất đậu tương", Thông báo khoa học trường ĐHSP Hà Nội I, t 30-34 24 Trương Hợp Tác (2008), Công tác quản lý phân bón Việt Nam, Báo cáo Cục Trồng trọt 25 Nguyễn Quang Thạch (2000), “Trồng hoa xuất Miền Bắc hội thách thức”, Tạp chí Khoa học tổ quốc (số 12) 26 Vũ Cao Thái (2000), “Danh mục phân bón sử dụng Việt Nam”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 27 Hoàng Ngọc Thuận (2005), Ảnh hưởng chế phẩm phân bón dạng phức hữu đến suất, phẩm chất độ bên hoa giống hồng nhung đỏ, kết nghiên cứu khoa hoc 1997 – 2000, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, NXB Nông Nghiệp 2001 28 Võ Minh Thứ, Nguyễn Như Khanh (1998), “Ảnh hưởng NaCl, KClO3 đến hàm lượng huỳnh quang diệp lục giống lúa TH85”, Tạp chí Sinh học, tập 20 (1), Trang 50 - 53 29.Tổng cục thống kê Việt Nam (2010), Niên giám thống kê Việt Nam, Nxb Thống kê, Hà Nội 30 Lê Thị Trĩ, Trần Đăng Kế (1996),"Tác dụng Mo, Co đến số tiêu sinh lí suất đậu Hồng Vigna ungniculata (L) Walp", Tạp chí sinh học, 18(4 ), tr 34-37 31 Nguyễn Văn Uyển (1995), Phân bón chất sinh trưởng, NXB Nông nghiệp, Tp Hồ Chí Minh 47 32 Vũ Hữu Yêm (1998), Giáo trình phân bón cách bón phân, NXB Nông nghiệp B Tài liệu tiếng anh 33 Hoitink, H.A.J and P.C.Fahy (1986), “Basic for the control of soiborne plant pathogens with compots”, Annual Review of phytopathology 24Renaissance Publication, Worthington, Ohio, USA 34 Mustapha,Y.and Babura, S.R (2009), “Determination of carbonhydrate and β-carotene content of some vegetables consumed in Kano Metropolis, Nigeria”, Bayero journal of pure and Applied Sciences, 2(1): 119- 121 35 Forestier E.J (1990), “Vegetative characters growth and yield of early groundnut in a forest region”, Cahorston Biologic 19 36 J.W Masstalers (1977), The greenhouse environment, Wiley, New York 37 Roe, N.E., P.J Stoffella, and H.H.Bryan (1993), “Municapal sold waste compost suppresses weeds in vegetable crop alleys” Hort Science 28:1171-1172, Texas A & M University Reseach and Extension Center, Box stepphen ville TX 76401, USA C Tài liệu WEBSITE 38 http://www.centralseed.com.vn/index.php?dis=2/11/0511 39 http://www.nue.okstate.edu & FAOSTAT, 2004 – 2007 41.www.khanhhien.vn/thuoc-kich /41-phan-bon-la-atonik-1.8dd4 http://www.rauhoaquavietnam.vn 42 https://sites.google.com/site/trangottieu/ot_cay/thanh-phan-dinh-duongcua-ot-cay 43 http://www.tannongphatseed.com/CHILI.htm 44 http://www.rauhoaquavietnam.vn 48 45 www.vattunongnghiep.com/san-pham/11 /38-atonik-18dd 46 Dejonglelies Holand bv kerkepad 281619 AE andijk Holand www.dejonglelies.nl () 49 PHỤ LỤC Toàn cảnh nơi làm thí nghiệm 50 Đối Chứng Công thức phun Atonik 51 Công thức phun Basfoliar-K Công thức phun phối hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của sự phối hợp hai chế phẩm Atonik 1,8DD và Basfoliar-K đến một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của giống ớt F1 NP 907 (Capsicum frutescens L.), Ảnh hưởng của sự phối hợp hai chế phẩm Atonik 1,8DD và Basfoliar-K đến một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của giống ớt F1 NP 907 (Capsicum frutescens L.), Ảnh hưởng của sự phối hợp hai chế phẩm Atonik 1,8DD và Basfoliar-K đến một số chỉ tiêu sinh lí, hoá sinh của giống ớt F1 NP 907 (Capsicum frutescens L.)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay