ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

12 267 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 20:28

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN Contents Contents Câu 1: Quản lý dự án gì? Nguyên tắc quản lý dự án xây dựng? Những nội dung chủ yếu quản lý dự án xây dựng? .1 Câu 2: Trình bày hình thức quản lý dự án? Phân tích mối liên hệ nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư với ban quản lý dự án tư vấn quản lý dự án hình thức quản lý dự án đó? .2 Câu 3: Trình bày hình thức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng? Câu 4: Trình bày trường hợp hủy đấu thầu loại bỏ hồ sơ dự thầu? Phân tích vài trường hợp để thấy cần thiết phải hủy đấu thầu loại bỏ hồ sơ dự thầu? .6 Câu 5: Bạn hiểu hợp đồng xây dựng? Trình bày nguyên tắc kí kết hợp đồng xây dựng? Tại hợp đồng ký kết phải dựa nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng? Câu 6: Trình bày trình tự lập quản lý tiến độ thực dự án xây dựng công trình? Câu 7: Trình bày chất lượng công trình xây dựng đặc điểm công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng? Câu 8: Tại nói công trình xây dựng đảm bảo chất lượng? Lấy ví dụ để chứng minh Câu 9: Trình bày khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình, nguyên tắc quản lý chi phí? Nêu vài ví dụ cụ thể để làm rõ chức quản lý nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? .10 Câu 10: Trình bày tóm tắt nội dung kiểm soát chi phí giai đoạn đầu tư xây dựng công trình? 11 Câu 11 : Câu 1: Quản lý dự án gì? Nguyên tắc quản lý dự án xây dựng? Những nội dung chủ yếu quản lý dự án xây dựng? • Quản lý dự án Quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực giám sát trình phát triển dự án nhằm đảm bảo cho công trình hoàn thành thời hạn phạm vi ngân sách duyệt đạt yêu cầu định kỹ thuật, chất lượng, đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường biện pháp điều kiện tốt cho phép • Nguyên tắc quản lý dự án xây dựng Theo Điều (NĐ59/2015) Nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng Dự án đầu tư xây dựng quản lý thực theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, đáp ứng yêu cầu theo quy định Điều 51 Luật Xây dựng năm 2014 phù hợp với quy định pháp luật có liên quan Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn quan quản lý nhà nước, người định đầu tư, chủ đầu tư tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực hoạt động đầu tư xây dựng dự án Quản lý thực dự án phù hợp với loại nguồn vốn sử dụng để đầu tư xây dựng: a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước quản lý chặt chẽ, toàn diện, theo trình tự để bảo đảm mục tiêu đầu tư, chất lượng, tiến độ thực hiện, tiết kiệm chi phí đạt hiệu dự án; b) Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Public - Private Partner) có cấu phần xây dựng quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách theo quy định Nghị định quy định khác pháp luật có liên quan; c) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngân sách Nhà nước quản lý chủ trương đầu tư, mục tiêu, quy mô đầu tư, chi phí thực hiện, tác động dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng, quốc phòng, an ninh hiệu dự án Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm quản lý thực dự án theo quy định Nghị định quy định khác pháp luật có liên quan; d) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác Nhà nước quản lý mục tiêu, quy mô đầu tư tác động dự án đến cảnh quan, môi trường, an toàn cộng đồng quốc phòng, an ninh Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng dự án theo nguyên tắc quy định Điều Luật Xây dựng năm 2014 • Những nội dung chủ yếu quản lý dự án xây dựng - Lập kế hoạch: - Xác định mục tiêu - Điều tra nguồn lực - Xây dựng kế hoạch - Điều phối thực hiện: - Điều phối tiến độ thời gian - Phân phối nguồn lực - Phối hợp nguồn lực, động viên, khuyến khích - Giám sát: - Đo lường kết - So sánh với mục tiêu - Lập báo cáo Câu 2: Trình bày hình thức quản lý dự án? Phân tích mối liên hệ nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư với ban quản lý dự án tư vấn quản lý dự án hình thức quản lý dự án đó? Theo Điều 62 LXD50/2014 NĐ59/2015 Căn quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng điều kiện thực dự án, người định đầu tư định áp dụng hình thức tổ chức quản lý dự án sau: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực áp dụng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, dự án theo chuyên ngành sử dụng vốn nhà nước ngân sách tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước - Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (sau gọi Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) để thực chức chủ đầu tư nhiệm vụ quản lý đồng thời nhiều dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngân sách - Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thành lập tổ chức nghiệp công lập; người đại diện có thẩm quyền doanh nghiệp nhà nước thành lập tổ chức thành viên doanh nghiệp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực có tư cách pháp nhân đầy đủ, sử dụng dấu riêng, mở tài khoản kho bạc nhà nước ngân hàng thương mại theo quy định; thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực dự án giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật người định đầu tư hoạt động mình; quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành người định đầu tư giao - Căn số lượng dự án cần quản lý, yêu cầu nhiệm vụ quản lý điều kiện thực cụ thể cấu tổ chức Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực xếp theo trình tự quản lý đầu tư xây dựng dự án theo dự án - Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thực tư vấn quản lý dự án cho dự án khác sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án giao, có đủ điều kiện lực thực Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án áp dụng dự án sử dụng vốn nhà nước quy mô nhóm A có công trình cấp đặc biệt; có áp dụng công nghệ cao Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ xác nhận văn bản; dự án quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước - Chủ đầu tư định thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án để quản lý thực dự án quy mô nhóm A có công trình xây dựng cấp đặc biệt, dự án áp dụng công nghệ cao Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ xác nhận văn bản, dự án quốc phòng, an ninh có yêu cầu bí mật nhà nước, dự án sử dụng vốn khác - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án tổ chức nghiệp trực thuộc chủ đầu tư, có tư cách pháp nhân độc lập, sử dụng dấu riêng, mở tài khoản kho bạc nhà nước ngân hàng thương mại theo quy định để thực nhiệm vụ quản lý dự án chủ đầu tư giao; chịu trách nhiệm trước pháp luật chủ đầu tư hoạt động quản lý dự án - Chủ đầu tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án theo quy định Khoản Điều 64 Luật Xây dựng năm 2014 Thuê tư vấn quản lý dự án dự án sử dụng vốn nhà nước ngân sách, vốn khác dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ - Trường hợp Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực không đủ điều kiện lực để thực số công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện lực theo quy định để thực - Đối với doanh nghiệp thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước không đủ điều kiện lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn nhà nước ngân sách vốn khác thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện lực theo quy định để thực - Tổ chức tư vấn quản lý dự án đảm nhận thực phần toàn nội dung quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư - Tổ chức tư vấn quản lý dự án lựa chọn phải thành lập văn phòng quản lý dự án khu vực thực dự án phải có văn thông báo nhiệm vụ, quyền hạn người đại diện máy trực tiếp quản lý dự án gửi chủ đầu tư nhà thầu có liên quan - Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hợp đồng tư vấn quản lý dự án, xử lý vấn đề có liên quan tổ chức tư vấn quản lý dự án với nhà thầu quyền địa phương trình thực dự án Chủ đầu tư trực tiếp thực quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện lực để quản lý thực dự án cải tạo, sửa chữa quy mô nhỏ, dự án có tham gia cộng đồng - Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân máy chuyên môn trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình xây dựng quy mô nhỏ có tổng mức đầu tư (năm) tỷ đồng, dự án có tham gia cộng đồng dự án có tổng mức đầu tư (hai) tỷ đồng Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư - Cá nhân tham gia quản lý dự án làm việc theo chế độ kiêm nhiệm phải có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện lực để giám sát thi công tham gia nghiệm thu hạng mục, công trình hoàn thành Chi phí thực dự án phải hạch toán riêng theo quy định pháp luật Câu 3: Trình bày hình thức lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng? Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu rộng rãi hình thức lựa chọn nhà thầu không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự Đặc điểm mang tính công khai tính cạnh tranh cao Chủ đầu tư phải thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước phát hành hồ sơ mời thầu ghi rõ điều kiện, thời gian dự thầu để nhà thầu biết tham Quá trình xét thầu thực công khai bình đẳng Nhà thầu có giá thầu hợp lý thuộc phạm vi giá chủ đầu tư dự kiến (giá trần) thoả mãn điều kiện mà chủ đầu tư đề nhà thầu trúng thầu Hình thức gọi không thành công người dự thầu Nhà thầu đưa điều kiện chấp nhận được, tổ chức mở thầu lại Đối với gói thầu lớn, phức tạp công nghệ kỹ thuật, Chủ đầu tư phải tiến hành sơ tuyển để lựa chọn Nhà thầu có đủ tư cách, lực tham dự thầu Đấu thầu rộng rãi hình thức chủ yếu áp dụng đấu thầu Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn chế áp dụng trường hợp gói thầu có yêu cầu cao kỹ thuật kỹ thuật có tính đặc thù mà có số nhà thầu đáp ứng yêu cầu gói thầu Đây hình thức đấu thầu mà bên mời thầu mời số nhà thầu (tối thiểu 5) có đủ lực tham dự Thông thường khả tài chính, chuyên môn Nhà thầu phù hợp với yêu cầu công trình Danh sách nhà thầu tham dự phải người có thẩm quyền cấp có thẩm quyền chấp thuận Hình thức xem xét áp dụng có điều kiện sau: - Chỉ có số nhà thầu có khả đáp ứng yêu cầu gói thầu; - Các nguồn vốn sử dụng yêu cầu phải tiến hành đấu thầu hạn chế; - Do tình hình cụ thể gói thầu mà việc đấu thầu hạn chế có lợi Chỉ định thầu Chỉ định thầu hình thức chủ đầu tư người định đầu tư định trực tiếp nhà thầu có điều kiện lực hoạt động xây dựng để thực công việc với giá hợp lý ND cụ thể theo Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13: Chỉ định thầu nhà thầu áp dụng trường hợp sau đây: a) Gói thầu cần thực để khắc phục để xử lý kịp thời hậu gây cố bất khả kháng; gói thầu cần thực để bảo đảm bí mật nhà nước; gói thầu cần triển khai để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe tài sản cộng đồng dân cư địa bàn để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề; gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trường hợp cấp bách; b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo; c) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu thực trước phải bảo đảm tính tương thích công nghệ, quyền mà mua từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua quyền sở hữu trí tuệ; d) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng định cho tác giả thiết kế kiến trúc công trình trúng tuyển tuyển chọn tác giả có đủ điều kiện lực theo quy định; gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình; đ) Gói thầu di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt thi công xây dựng công trình; e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu hạn mức áp dụng định thầu theo quy định Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thời kỳ Việc thực định thầu gói thầu quy định điểm b, c, d, đ e khoản Điều phải đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Có định đầu tư phê duyệt, trừ gói thầu tư vấn chuẩn bị dự án; b) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt; c) Đã bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực gói thầu; d) Có dự toán phê duyệt theo quy định, trừ trường hợp gói thầu EP, EC, EPC, gói thầu chìa khóa trao tay; đ) Có thời gian thực định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng không 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không 90 ngày; e) Nhà thầu đề nghị định thầu phải có tên sở liệu nhà thầu quan quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu Đối với gói thầu thuộc trường hợp định thầu quy định khoản Điều đáp ứng điều kiện định thầu quy định khoản Điều áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác quy định điều 20, 21, 23 24 Luật khuyến khích áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác Chỉ định thầu nhà đầu tư áp dụng trường hợp sau đây: a) Chỉ có nhà đầu tư đăng ký thực hiện; b) Chỉ có nhà đầu tư có khả thực liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ thu xếp vốn; c) Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực dự án khả thi hiệu cao theo quy định Chính phủ Chào hàng cạnh tranh (Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) Chào hàng cạnh tranh áp dụng gói thầu có giá trị hạn mức theo quy định Chính phủ thuộc trường hợp sau đây: a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản; b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hóa tương đương chất lượng; c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản có thiết kế vẽ thi công phê duyệt Chào hàng cạnh tranh thực đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt; b) Có dự toán phê duyệt theo quy định; c) Đã bố trí vốn theo yêu cầu tiến độ thực gói thầu Mua sắm trực tiếp (Điều 24 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) Mua sắm trực tiếp áp dụng gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc dự án, dự toán mua sắm thuộc dự án, dự toán mua sắm khác Mua sắm trực tiếp thực đáp ứng đủ điều kiện sau đây: a) Nhà thầu trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi đấu thầu hạn chế ký hợp đồng thực gói thầu trước đó; b) Gói thầu có nội dung, tính chất tương tự quy mô nhỏ 130% so với gói thầu ký hợp đồng trước đó; c) Đơn giá phần việc thuộc gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp không vượt đơn giá phần việc tương ứng thuộc gói thầu tương tự ký hợp đồng trước đó; d) Thời hạn từ ký hợp đồng gói thầu trước đến ngày phê duyệt kết mua sắm trực tiếp không 12 tháng Trường hợp nhà thầu thực hợp đồng trước khả tiếp tục thực gói thầu mua sắm trực tiếp áp dụng mua sắm trực tiếp nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu lực, kinh nghiệm, kỹ thuật giá theo hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu trước Tự thực (Điều 25 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) Tự thực áp dụng gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm trường hợp tổ chức trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu có lực kỹ thuật, tài kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu gói thầu Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trường hợp đặc biệt (Điều 26 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) Trường hợp gói thầu, dự án xuất điều kiện đặc thù, riêng biệt mà áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định điều 20, 21, 22, 23, 24 25 Luật người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư Tham gia thực cộng đồng (Điều 27 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) Cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ địa phương nơi có gói thầu giao thực toàn phần gói thầu trường hợp sau đây: Gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ địa phương đảm nhiệm Câu 4: Trình bày trường hợp hủy đấu thầu loại bỏ hồ sơ dự thầu? Phân tích vài trường hợp để thấy cần thiết phải hủy đấu thầu loại bỏ hồ sơ dự thầu? Câu 5: Bạn hiểu hợp đồng xây dựng? Trình bày nguyên tắc kí kết hợp đồng xây dựng? Tại hợp đồng ký kết phải dựa nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng? Khái niệm Theo quy định Khoản Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014 thì: “Hợp đồng xây dựng hợp đồng dân thoả thuận văn bên giao thầu bên nhận thầu để thực phần hay toàn công việc hoạt động đầu tư xây dựng.” Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng: Theo Khoản Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, nguyên tắc ký kết HĐXD: a) Tự nguyện, bình đẳng, hợp tác, không trái pháp luật đạo đức xã hội; b) Bảo đảm có đủ vốn để toán theo thỏa thuận hợp đồng; c) Đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu kết thúc trình đàm phán hợp đồng; d) Trường hợp bên nhận thầu liên danh nhà thầu phải có thỏa thuận liên danh Các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào hợp đồng xây dựng, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Chi tiết Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng phải phù hợp với quy định Khoản Điều 138 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đảm bảo nguyên tắc sau: Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện lực hành nghề, lực hoạt động theo quy định pháp luật xây dựng Đối với nhà thầu liên danh, việc phân chia khối lượng công việc thỏa thuận liên danh phải phù hợp với lực hoạt động thành viên liên danh Đối với nhà thầu nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ nước thực công việc hợp đồng dự kiến giao thầu phụ nhà thầu nước đáp ứng yêu cầu gói thầu Chủ đầu tư đại diện chủ đầu tư ký hợp đồng với hay nhiều nhà thầu để thực công việc Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu nội dung hợp đồng phải bảo đảm thống nhất, đồng trình thực công việc hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu đầu tư dự án đầu tư xây dựng Tổng thầu, nhà thầu ký hợp đồng với nhà thầu phụ, nhà thầu phụ phải chủ đầu tư chấp thuận, hợp đồng thầu phụ phải thống nhất, đồng với hợp đồng thầu ký với chủ đầu tư Tổng thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư tiến độ, chất lượng công việc ký kết, kể công việc nhà thầu phụ thực Giá ký kết hợp đồng không vượt giá trúng thầu kết đàm phán, thương thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh phạm vi công việc gói thầu Người có thẩm quyền định đầu tư cho phép Tại hợp đồng ký kết phải dựa nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng? Nguyên tắc quy định nhằm bảo đảm việc giao kết hợp đồng không bị cưỡng ép bị cản trở trái với ý chí mình; đồng thời thể chất quan hệ pháp luật dân Quy luật giá trị đòi hỏi bên chủ thể tham gia quan hệ trao đổi phải bình đẳng với nhau; không viện lý khác biệt hoàn cảnh kinh tế, thành phần xã hội, dân tộc, giới tính hay tôn giáo… để tạo bất bình đẳng quan hệ dân Hơn nữa, ý chí tự nguyện cac bên chủ thể tham gia hợp đồng bảo đảm bên bình đẳng với phương diện Câu 6: Trình bày trình tự lập quản lý tiến độ thực dự án xây dựng công trình? Trình tự lập tiến độ: Bước 1: Xác định công việc mối quan hệ chúng: xem xét công việc làm trước, công việc làm sau, công việc làm đồng thời với công việc xét Bước 2: Lâp sơ đồ mạng sơ Có phương pháp lập sơ đồ mạng sơ bộ: PP1: Đi từ đầu đến cuối DA Cách thường áp dụng biết rõ công việc DA PP2: Đi ngược từ cuối lên đầu DA Thường áp dụng với dự án hoàn toàn mẻ mà rõ công việc trình tự, mối liên hệ công việc PP3: Làm cụm Thường áp dụng cho dự án lớn, phức tạp Người ta chia DA thành mảng, cụm công việc chia cho người, nhóm người lập riêng Liên kết mạng thu theo cách ta có sơ đồ mạng lớn thống Bước 3: Hoàn thiện sơ đồ mạng: Kiểm tra sơ đồ mạng thu Nếu cần t hì có thêm kiện phụ, công việc ảo Ngược lại, bỏ kiện thừa Sau ghi tên công việc, kiểm tra lại mạng xem đầy đủ công việc chưa, có quy tắc lập mạng ko? Nếu tất đảm bảo vẽ lại mạng hình thức rõ ràng dễ đọc Bước 4: Tính sơ đồ mạng - Đánh số kiện - Ghi thời gian công việc, tên công việc,nhu cầu nguồn lực - Tính toán sơ đồ mạng xác định đường găng - Tính toán tgian dự trữ Bước 5: Chuyển sơ đồ mạng lên lịch tiến độ Để tiện việc theo dõi, ta chuyển sơ đồ mạng lên trục thời gian Nếu cần chuyển thành sơ đồ mạng ngang Bước 6: Tối ưu hóa sơ đồ mạng Lập biểu đồ nhân lực nhu cầu nguồn lực khác Điểu chỉnh sơ đồ mạng theo tiêu chuẩn tối ưu sử dụng nguồn lực Quản lý tiến độ Sau điều chỉnh sơ đồ mạng theo tiêu chuẩn tối ưu đã có biểu đồ nhu cầu nhân lực nguồn lực khác công việc quản lý tiến độ, tìm cách thực tiện công việc tính toán sơ đồ mạng để hoàn thành dự án thời hạn vạch Các công việc ần làm để quản lý tiến độ qtrinh thực dự án: - Tổ chức phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công nhân kế hoạch tổ chức thực DA - Giao nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị “phiếu công việc” - Tổ chức mạng lười theo dõi, đôn đốc nắm tình hình sản xuất - Nhận định tình hình, đề biện pháp xử lý có thay đổi Câu 7: Trình bày chất lượng công trình xây dựng đặc điểm công trình xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng? Khái niệm chất lượng: Chất lượng mức độ đáp ứng yêu cầu tập hợp đặc tính vốn có Yêu cầu bên trong: Y/c luật pháp, y/c KH, y/c cạnh tranh đối thủ Yêu cầu bên ngoài: Y/c kỹ thuật, lực, công nghệ y/c khác đảm bảm tin cậy Chất lượng công trình xây dựng Vậy chất lượng công trình xây dựng mức độ đáp ứng công trình với yêu cầu đặt (yêu cầu kĩ thuật, thời gian, chi phí, độ bền vững, an toàn, môi trường,các yêu cầu quy định hợp đồng ngầm hiểu chung ) Xét từ góc độ thân sản phẩm xây dựng người thụ hưởng sản phẩm xây dựng, chất lượng công trình đánh giá đặc tính như: công năng, độ tiện dụng; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật; độ bền vững, tin cậy; tính thẩm mỹ; an toàn khai thác, sử dụng; tính kinh tế; đảm bảo tính thời gian (thời gian phục vụ công trình) Chất lượng xây dựng công trình trình - Chất lượng công trình xây dựng hình thành từ giai đoạn trình đầu tư xây dựng công trình đó, nghĩa từ hình thành ý tưởng xây dựng công trình, từ khâu quy hoạch, lập dự án, đến khảo sát, thiết kế - Chất lượng công trình tổng thể phải hình thành từ chất lượng nguyên vật liệu, cấu kiện; chất lượng công việc xây dựng riêng lẻ, phận, hạng mục công trình - Các tiêu chuẩn kỹ thuật kết thí nghiệm, kiểm định nguyên vật liệu, cấu kiện, MMTB mà trình hình thành thực bước công nghệ thi công, chất lượng công việc đội ngũ công nhân, kỹ sư lao động - Vấn đề an toàn không khâu khai thác, sử dụng người thụ hưởng công trình mà giai đoạn thi công xây dựng đội ngũ công nhân, kỹ sư xây dựng - Tính thời gian thời hạn công trình phục vụ mà thời hạn phải hoàn thành, đưa công trình vào khai thác, sử dụng - Tính kinh tế số tiền toán công trình chủ đầu tư trả mà thể góc độ đảm bảo lợi nhuận cho nhà thầu thực hoạt động dịch vụ xây dựng lập dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng Đặc điểm công trình xây dựng ảnh hưởng đến vấn đề chất lượng - Tính cá biệt, đơn chiếc: - Được xây dựng sử dụng chỗ - Kích thước trọng lượng lớn, cấu tạo phức tạp - Liên quan đến nhiều ngành, đến môi trường tự nhiên cộng đồng dân cư - Thể trình độ phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa thời kì - Sản xuất xây dựng có tính di động cao - Thời gian xây dựng công trình dài, chi phí sản xuất sản phẩm lớn - Tổ chức quản lý sản xuất phức tạp - Sản xuất xây dựng tiến hành trời Câu 8: Tại nói công trình xây dựng đảm bảo chất lượng? Lấy ví dụ để chứng minh Tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng: - Công sử dụng - Độ tiện dụng - Tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật - Độ bền vững tin - Tính thẩm mỹ - Tính kinh tế đảm bảo thời gian - An toàn trình khai thác sử dụng Công trình xây dựng đảm bảo chất lượng đảm bảo yêu cầu an toàn, bền vững, kỹ thuật mỹ thuật công trình phải phù hợp với qui chuẩn tiêu chuẩn xây dựng, qui định văn qui phạm pháp luật có liên quan hợp đồng kinh tế Chất lượng công trình xây dựng không đảm bảo an toàn mặt kỹ thuật mà phải thỏa mãn yêu cầu an toàn sử dụng có chứa đựng yếu tố xã hội kinh tế Ví dụ: công trình an toàn, chắn không phù hợp với quy hoạch, kiến trúc, gây ảnh hưởng bất lợi cho cộng đồng (an ninh, an toàn môi trường…), không kinh tế không thoả mãn yêu cầu chất lượng công trình Có chất lượng công trình xây dựng mong muốn, có nhiều yếu tố ảnh hưởng, có yếu tố lực quản lý (của quyền, chủ đầu tư) lực nhà thầu tham gia trình hình thành sản phẩm xây dựng Câu 9: Trình bày khái niệm chi phí đầu tư xây dựng công trình, nguyên tắc quản lý chi phí? Nêu vài ví dụ cụ thể để làm rõ chức quản lý nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Khái niệm: Chi phí đầu tư xây dựng công trình toàn chi phí cần thiết để xây dựng sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng Nguyên tắc quản lý chi phí: (theo giảng cô) - Đảm bảo mục tiêu hiệu dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng - Chi phí xây dựng phải tính đúng, tính đủ phù hợp với yêu cầu thiết kế, dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dưng, mặt giá thị trường thời điểm xác định chi phí khu vực xây dựng công trình - Nhà nước thực việc quản lý chi phí đầu tư thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra thực quy định pháp luật - Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến kết thúc - Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện lực để lập, kiểm tra, kiểm soát chi phí - Việc tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư phải thực theo cứ, nội dung, cách thức xđ tổng mức đầu tư Điều 132 Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( theo LXD 50/2014) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu dự án, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng, nguồn vốn sử dụng Chi phí đầu tư xây dựng phải tính đúng, tính đủ theo dự án, công trình, gói thầu xây dựng phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng mặt giá thị trường Nhà nước thực quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng công trình, giá ca máy thiết bị thi công, điều chỉnh dự toán xây dựng, số giá xây dựng, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng; hướng dẫn quản lý việc cấp chứng định giá xây dựng; công bố tiêu, định mức xây dựng, số giá xây dựng Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến kết thúc xây dựng đưa dự án vào vận hành, khai thác sử dụng phạm vi tổng mức đầu tư dự án phê duyệt Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện lực để lập, thẩm tra kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng Việc tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải thực sở điều kiện, cách thức xác định chi phí đầu tư xây dựng người định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận phù hợp với quy định, hướng dẫn lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng trình tự đầu tư xây dựng Chi phí đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn nhà nước phải xác định theo quy định lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng Ví dụ cụ thể để làm rõ chức quản lý nhà nước quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Trách nhiệm quản lý nhà nước chi phí đầu tư xây dựng Bộ Xây dựng,Bộ Tài chính, Bộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực theo quy định Điều 34, 35 36 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP 10 Điều 34 Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng quan chịu trách nhiệm thống quản lý nhà nước chi phí đầu tư xây dựng có trách nhiệm: Hướng dẫn chi tiết nội dung, phương pháp xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm sơ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng, định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng, số giá xây dựng, đo bóc khối lượng xây dựng công trình, giá ca máy thiết bị thi công, điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh dự toán xây dựng, xác định đơn giá nhân công xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng Công bố định mức xây dựng, định mức hao phí tính giá ca máy thiết bị thi công xây dựng, định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng, giá xây dựng, suất vốn đầu tư xây dựng công trình, số giá xây dựng quốc gia tiêu kinh tế - kỹ thuật khác Thanh tra, kiểm tra việc thực quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng Điều 35 Bộ Tài Hướng dẫn việc toán, toán vốn đầu tư xây dựng công trình Quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước Quy định mức thu phí hướng dẫn việc quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư, thiết kế, dự toán xây dựng phí khác (nếu có) Thanh tra, kiểm tra việc toán, toán vốn đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước vốn nhà nước ngân sách Điều 36 Các Bộ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phương pháp lập định mức dự toán xây dựng Bộ Xây dựng hướng dẫn, tổ chức xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng cho công việc chuyên ngành, đặc thù Bộ, địa phương sau thống với Bộ Xây dựng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng; công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy thiết bị thi công, số giá xây dựng đơn giá xây dựng công trình phù hợp với mặt giá thị trường địa phương kiểm tra việc thực quy định quản lý chi phí đầu tư xây dựng địa bàn Câu 10: Trình bày tóm tắt nội dung kiểm soát chi phí giai đoạn đầu tư xây dựng công trình? KIỂM SOÁT CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Có thể hiểu kiểm soát chi phí trình người, thông qua phương pháp kiểm soát chi phí thực giám sát hình thành chi phí, chi tiêu (thực hiện) chi phí suốt trình đầu tư xây dựng công trình đưa giải pháp cần thực nhằm bảo đảm chi phí chi phí đầu tư xây dựng công trình nằm vòng ngân sách duyệt để đạt hiệu đầu tư dự án Nội dung kiểm soát chi phí giai đoạn đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát chi phí giai đoạn trước xây dựng Giai đoạn trước xây dựng xác định, công tác lập quản lý chi phí, kể từ lập tổng mức đầu tư (hoặc tổng mức đầu tư sơ bộ) đến ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng công trình, nghĩa đến có giá ký hợp đồng thi công xây dựng công trình Kiểm soát chi phí tổng mức đầu tư - Kiểm tra phù hợp phương pháp xác định tổng mức đầu tư 11 Căn vào tính chất kỹ thuật yêu cầu công nghệ công trình, mức độ thể thiết kế sở tài liệu liên quan để đánh giá phù hợp phương pháp xác định tổng mức đầu tư - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý tổng mức đầu tư - Lập kế hoạch chi phí sơ Kế hoạch chi phí sơ hiểu phân bổ tổng mức đầu tư cho thành phần dự án (giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, thiết bị, xây dựng công trình) Trong chi phí xây dựng có vấn đề phân bổ chi phí cho phận chủ yếu công trình (phần ngầm, phần nổi, hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị, cấp thoát nước, dịch vụ điện, công việc bên ) hạng mục công trình Kế hoạch chi phí sơ đóng vai trò trần khống chế chi phí không toàn công trình mà khống chế phần dự án, phận chủ yếu công trình hạng mục công trình Kiểm soát chi phí dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình - Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý dự toán phận, hạng mục công trình Việc kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý dự toán phận, hạng mục công trình bao gồm công việc kiểm tra: phù hợp khối lượng công việc dự toán thiết kế việc áp dụng giá xây dựng tính toán khoản mục chi phí khác dự toán - Kiểm tra phù hợp dự toán phận, hạng mục công trình với giá trị tương ứng kế hoạch chi phí sơ - Lập kế hoạch chi phí sở dự toán để phê duyệt, xác định dự toán gói thầu (giá gói thầu) trước đấu thầu Kiểm soát chi phí đấu thầu lựa chọn nhà thầu Kiểm soát chi phí đấu thầu lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu hợp lý (thấp giá gói thầu duyệt) - Kiểm tra giá gói thầu điều kiện liên quan đến chi phí Hồ sơ mời thầu - Chuẩn bị giá ký hợp đồng Kiểm soát chi phí giai đoạn thực xây dựng công trình Giai đoạn thực xây dựng công trình xác định kể từ sau ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng công trình đến công trình hoàn thành thực toán vốn đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát chi phí toán hợp đồng xây dựng Kiểm soát chi phí toán hợp đồng xây dựng phải bảo đảm giá trị toán hợp đồng (kể khoản toán yếu tố phát sinh hợp lý, có) nằm giới hạn giá gói thầu không vượt Kế hoạch chi phí xác định Trình tự nội dung công việc cần thực hiện: khối lượng dự toán, tiến độ thực điều kiện hợp đồng để kiểm tra, đối chiếu so sánh khối lượng hoàn thành đề nghị toán, phát bất hợp lý khối lượng đề nghị toán nhà thầu Kiểm soát chi phí toán vốn đầu tư xây dựng công trình Kiểm soát chi phí toán vốn đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm chi phí đưa vào giá trị toán vốn đầu tư phí hợp pháp thực cho đầu tư xây dựng công trình (kể khoản chi phí điều chỉnh, phát sinh) 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN, ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay