trắc nghiệm hình học, đại số 11

38 208 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 19:59

trắc nghiệm hình học, đại số 11 tham khảo BI TP TRC NGHM I S 10 CHNG 1,2 Cõu 1: Trong cỏc mnh sau, mnh no cú mnh o ỳng: A Nu a chia ht cho thỡ a chia ht cho B Nu a v b chia ht cho c thỡ a + b chia ht cho c C Nu mt s tn cựng bng thỡ s ú chia ht cho D Nu tam giỏc bng thỡ cú din tớch bng 2 Cõu 2: Cho hp A = { x R / (2 x x )(2 x 3x 2) = 0} , B = { n N / < n < 30} , chn mnh ỳng? A A B = { 2, 4} B A B = { 2} C A B = { 5, 4} D A B = { 3} Cõu 3: Mnh no sau l mnh sai? A n N thỡ n 2n B x R : x > C n N : n = n D x R : x > x Cõu 4: Cho A = (-5; 1], B = [3; + ), C = (- ; -2) cõu no sau õy ỳng? A A C = [ 5; 2] B A B = ( 5; +) C B C = (; +) D B C = Cõu 5: Cho A = (; 2] , B = [2; +) , C = (0; 3); cõu no sau õy sai? A B C = [2;3) B A C = (0; 2] C A B = R \ { 2} D B C = (0; +) Cõu Cho hp A = { x R / x > 4} , B = { x R / x < 5} , chn mnh sai: A A B = (4;6) B B \ A = [-4; 4] C R \ ( A B) = (; 4) [6; +) D R \ ( A B) = Cõu 7: Tp hp D = (; 2] (6; +) l no sau õy? A (-6; 2] B (-4; 9] C (; +) D [-6; 2] Cõu 8: S gm phn t cú cha e, f ca M = { a, b, c, d , e, f , g , h, i, j} l: A B 10 C 14 D 12 Cõu 9: Cho hp A = { x R / x + 3x + = 0} , hp no sau õy l ỳng? A Tp hp A cú phn t B Tp hp A cú phn t C Tp hp A = D Tp hp A cú vụ s phn t Cõu 10: Cho A l cỏc s nguyờn chia ht cho 5, B l cỏc s nguyờn chia ht cho 10, C l cỏc s nguyờn chia ht cho 15; La chn phng ỏn ỳng: A B C D 2 Cõu 11 : Cho hp B= { x Ă /(9 x )( x x + 2) = 0} , hp no sau õy l ỳng? A Tp hp B= { 3;9;1; 2} C Tp hp B= { 9;9;1; 2} B Tp hp B= { 3; 9;1; 2} D Tp hp B = { 3;3;1; 2} Cõu 12 : Tp hp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} cú bao nhiờu hp gm phn t? A 30 B.15 C 10 D Cõu 13: Hóy lit kờ cỏc phn t ca hp: X = { x R / 2x2 - 5x + = 0} 3 A X = {0} B X = {1} C X = { } D X = { ; } 2 Cõu 14: Cho hm s: y = x - x + Trong cỏc im sau õy, im no thuc th hm s: A (2; 3) B (0;1) C ( 12; 12 ) D (1;0) Cõu 15: Trong cỏc mnh sau õy, tỡm mnh ỳng ? A. x N : x chia ht cho B. x R : x < C. x R : x > D. x R : x > x Cõu 16: Cho hm s: y = -x2 + 2x + Trong cỏc mnh sau, tỡm mnh sai? A HSNB trờn khong (1; + ) B HSB trờn khong (- ; 1) C HSNB trờn khong (2; + ) D HS trc x x = Cõu 17: Trong cỏc hp sau õy, hp no cú ỳng hp con? A {x, y} B.{x} C.{ , x} Cõu 18: Cho tập hợp A = { 1; 2;3} Số tập tập A là: A B C Cõu 19: Giá trị m để hàm số y = ( m + 1) x + đồng biến là: A m > B m = C m < Cõu 20: Trục đối xứng Parabol y = x x + là: A x = B x = C x = Cõu 21: Tập xác định hàm số y = x là: A [ 2; 2] B Ă C ( ; 2] Cõu 22: Hàm số y = x x + A Đồng biến khoảng ( 2; ) D.{ , x, y} D D m = D x = D Ă \ { 2} C Đồng biến khoảng ( ; ) B Nghịch biến khoảng ( 2; + ) D Nghịch biến khoảng ( ; ) Cõu 23: Mệnh đề sau sai? A n Ơ nM2,3, n số nguyên tố B n số nguyên tố n >2 n số lẻ C n  , n M5 n M5 D n Ơ , (n 1)M6 Cõu 24: ng thẳng qua hai điểm A ( 1; ) B ( 2; ) có phng trình là: A y = B y = x C x = D y = x + Cõu 25: Trong câu sau, câu mệnh đề chứa biến? A Hình chữ nhật có hai ng chéo B số nguyên tố C ( x + x) M5, x Ơ D 18 số chẵn y = kx + x + Cõu 26 : Giá trị k để đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm có hoành độ A k = B k = C k = D k = Cõu 27: Cho tập hợp A = { 1; 2;5; 6;8} B = { 1;5; 6;9} Câu sau sai? A A B có phần tử chung B x B, x A C x A, x B D Nếu x A x B ngc lại Cõu 28: Parabol y = x + x + có đỉnh 15 15 A I ; ữ B I ; ữ C Cõu 29: Mệnh đề phủ định mệnh đề x Ô , x = là: A x Ô , x = B x Ô , x = C 15 I ; ữ 15 D I ; ữ x Ô , x D x Ô , x * Cõu 30: Liệt kê phần tử tập hợp B = { n Ơ | n < 30} ta đc: A B = { 0;1; 2;3; 4;5} C B = { 2;3; 4;5} B B = { 1; 2;3; 4;5;6} D B = { 1; 2;3; 4;5} Cõu 31: Cho A = ( ; 3] ; B = ( 2; + ) ; C = ( 0; ) Khi ( A B ) C là: A { x Ă | < x < 4} B { x Ă | x < 4} C { x Ă | < x 4} D { x Ă | x 4} Cõu 32: Cho tập B = { 0; 2; 4; 6;8} ; C = { 3; 4;5;6; 7} Tập B \ C là: A { 3;6;7} B { 0;6;8} C { 0; 2;8} D { 0; 2} Cõu 33: Parapbol y = ax + bx + qua hai điểm A(1;5) B (2;8) Parabol là: A y = x x + B y = x + x + C y = x + x + D y = x x + Cõu 34: Cho tập hợp A = { 1; 2;3; 4;5} Mệnh đề sau sai? A x x A C x A xM5 x = B Nếu x  < x < x < D x A x Cõu 35: 18 Cho hàm số f ( x) = 2x kết sau đúng? x 4x + A f (0) = ; f (1) = B f ( 1) = 4; f (3) = 3 C f (0) = ; f(1) không xác định D Tất câu Cõu 36: Trong câu sau, câu mệnh đề? A 11 số vô tỉ B Tích số với vectơ số C Hôm lạnh nhỉ? D Hai vectơ hng với vectơ thứ ba hng Cõu 37: Cho mệnh đề: " x Ă , x x + > 0" Mệnh đề phủ định là: A " x Ă , x x + 0" B " x Ă , x x + < 0" C " x Ă , x x + 0" D " x Ă , x x + < 0" Cõu 38:im no sau õy l giao im ca th hm s y1 = x v y = x + A ( 3;7 ) B ( 3;11) C ( 3;5 ) D ( 3; ) Cõu 39: Hm s no sau õy i qua im A(1; 2) v B(0;-1) A y = x + B y = x C y = 3x D y = x 1 Cõu 40: Hai ng thng (d1): y = x + 100 v (d2): y = - x + 100 Mnh no sau õy ỳng? 2 A d1 v d2 trựng nhau; B d1 v d2 ct nhau; C d1 v d2 song song vi nhau; D d1 v d2 vuụng gúc Cõu 41: th sau õy biu din hm s no? A y = x + C y = x 1 B y = x D y = x + 1 Cõu 42:Tỡm hm s bc nht i qua im A(2;1) v song song vi ng thng y = x + A y = x B y = x C y = + x D y = + x x Cõu 43: th ca hm s y = + l hỡnh no ? y A B y 2 -4 O O x x C D y y O -4 x -2 O x Cõu 44: Tp xỏc nh ca hm s y = x + + x l: A (-7;2) B [2; +) C [-7;2] D R\{-7;2} f ( x ) = x + Cõu 45: Cho hm s Hóy chn kt qu ỳng: f (2007) = f (2005) f (2007) < f (2005) A B C f (2007) > f (2005) D C cõu u sai Cõu 46: Hm s y = (m 1) x + 2m + l hm s bc nht khi: A m B m > C m D m < Cõu 47: Giỏ tr no ca k thỡ hm s y = (k 1) x + k nghch bin trờn xỏc nh ca hm s A k < B k > C k < D k > Cõu 48: H s gúc ca th hm s y = x l: 1 A B C D 2 Cõu 49 : Cho parabol (P) y = x x + :im no sau õy l nh ca (P)? 2 A , ữ B , ữ C , ữ D (0,1) 3 3 3 Cõu 50: Cho hm s y = x x + Trc i xng ca th hm s l A x = B x = C x = D x = Cõu 51: Cho hm s: y = x x + Chn mnh ỳng A Đồng biến khoảng ; + ữ B Nghịch biến khoảng ; + ữ C Đồng biến khoảng ; ữ D Nghịch biến khoảng ( ; ) Cõu 52: Cho parabol (P): y = x + (3 m) x + 2m Tỡm m parabol (P) i qua im A(1,3)? 4 A m = B m = C m = D m = 3 Cõu 53: Bit rng parabol y = ax + bx + cú i qua im A(3,-4) v cú trc i xng l x = Khi ú giỏ tr ca a v b l: B a = ; b = C a = ; b = 2 Cõu 54: Parabol (P) i qua im A(-1,0), B(0,-4), C(1,-6) cú phng trỡnh l: A y = x + 3x B y = x + 3x C y = x x A a = 1; b = D a = 1; b = D y = x 3x Cõu 55: Bit rng parabol y = ax + bx + c cú nh I(1,4) v i qua im D(3,0) Khi ú giỏ tr ca a,b v c l: A a = 1; b = 1; c = B a = 2; b = 4; c = C a = 1; b = 2; c = D a = ; b = ; c = 3 Cõu 56: Bit rng (P) y = ax + c i qua im M(2,3) v cú tung nh l -1 Khi ú giỏ tr ca a,b: 1 A a = ; c = B a = ;c =1 C a = 1; c = D a = 1; c = 2 Cõu 57: Cho hm s y = x2 + mx + n (P).Tỡm m, n parabol (P) cú nh l S(1; 2) A m = 2; n = B m = 2; n = C m = 2; n = D m = 2; n = Cõu 58: Cho hm s y = 2x 4x + cú th l parabol (P) Mnh no sau õy sai? A (P) i qua im M(1; 9) B (P) cú nh l S(1; 1) C (P) cú trc i xng l ng thng y = D (P) khụng cú giao im vi trc honh Cõu 59: Cho hai A = [ - ; 1] v B = (0 ; +) Tp hp A B l A ( ; B ; + ) C D ; 0) ; + ) Cõu 60: Cho parabol ( P ): y = x mx + 2m Giỏ tr ca m tung ca nh ( P ) bng l : A B C D Cõu 61: Tp xỏc nh ca hm s y = B R\ { 1} A R x +1 x2 4x + l : C R\ { 2} D R\ { 1;3} Cõu 62: Giao im ca parabol (P): y = 3x2 + x + v ng thng (d): y = 3x cú ta l: A (1;1) v ( ;7) B (1;1) v ( ;7) C f(2) = ;7) D (1;1) v ( ;7) 16 x2 Kt qu no sau õy ỳng: x+2 Cõu 63: Cho hm s f (x) = A f(0) = ; f(1) = C (1;1) v ( 15 B f(3) = ; f(1) = 2 14 ; f(3) = D f(1) = 15 ; f(0) = Cõu 64: Tp xỏc nh ca hm s y = f(x) = x + A (1;3) B [1;3) Cõu 65: Parabol (P): y = x 4x + cú nh l: A I(2 ; 1) B I(2 ; 1) 3x C (1;3] l: C I(2 ; 1) Cõu 66: Tp xỏc nh ca hm s y = + 3x l : A ( ;2) B (2; ; + ) C [2; + ) Cõu 67: Cho hp A = (2;5) v B = (3;7] Tp hp A B l: A [3 ; 5] B C (5 ; 7) Cõu 68: Hm s y = f(x) = x2 + x x D [1;3] D I(2 ; 1) D ( ;2) D (3 ; 5) cú xỏc nh l : A ( ; 1) \ { 0} B ( ; 1) C ( ; \ { 0} D ( ; Cõu 69: Phng trỡnh ng thng i qua A(0; 2) v song song vi ng thng y = x l: A y = x + B y = 2x + C y = x D y = 2x Cõu 70: Cho hm s(P): y = ax2 + bx + c Tỡm a, b, c bit (P) qua im A(1;0), B(0;1), C(1; 0) A a = 1; b = 2; c = B a = 1; b = 2; c = C a = 1; b = 0; c = D a = 1; b = 0; c = Cõu 71: Hm s y = (- + m )x + 3m ng bin : A m < B m = C m > D m > BI TP TRC NGHM HèNH HC 10 CHNG Cõu : Cho hai im phõn bit A v B iu kin im I l trung im on thng AB l: uur uur uur uur uur uur A IA = IB B IA = - IB C IA = IB D AI = BI Cõu : Cho im phõn bit A, B, C ng thc no sau õy ỳng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur A uu B AB + AC = BC AB + CA = CB ur uuur uuur uuur uuur uuur C CA - BA = BC D AB - BC = CA Cõu : Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD tõm O Tỡm mnh sai: uuur uuur uuur uuur uuur r uuur uuur uuur uuu r uuur uuur A AB + AD = AC C DA + DC = DO B AB +CD = r D BA + BD = BC Cõu : Cho tam giỏc ABC S cỏc vect khỏc cú im u v im cui l nh ca tam giỏc bng: A B C D 12 uuur Cõu : Cho hỡnh ch nht ABCD cú AB = 3, BC = di ca vect AC l: A B C D Cõu : Cho tamuurgiỏc ABC cú trng tõm G v I l trung imuuu BC ng thc no sau õy ỳng? uuur r uuur uur A GA = GI B GB + GC = GI C uur IG uur uuur GB r khỏc = - IA D + uuur GC = uuur GA uuur Cõu : Cho lc giỏc u ABCDEF tõm O S cỏc vect cựng phng vi OC cú im u v im cui l cỏc nh ca lc giỏc bng: A B C uuur D Cõu : Cho lc giỏc u ABCDEF tõm O S cỏc vect bng OC cú im u v im cui l cỏc nh ca lc giỏc bng: A B C D 9uuur uuur uuur Cõu : Cho tam giỏc ABC, D l im thuc cnh BC cho DC=2DB Nu AD = m AB +n AC thỡ m v n bng bao nhiờu? A m = ,n = 3 m = ,n = 3 C m = ,n = 3 B Cõu 10: Khng nh no sau õy ỳng ? A Hai vect cựng phng vi vect th ba thỡ cựng phng D m= ,n = 3 B Hai vect cựng phng vi vect th ba khỏc thỡ cựng phng C Hai vect ngc hng vi vect th ba thỡ ngc hng D Hai vect bng l chỳng cú di bng Cõu 11: Cho tam giỏc u ABC cnh 2a ng thc no sau õy ỳng? uuuur uuur uuur uuur A AB = AC B AB = 2a C AB = 2a uuuur uuur D AB = AB r Cõu 12: Cho tam giỏc ABC Cú th xỏc nh c bao nhiờu vect (khỏc ) cú im u v im cui l cỏc im A, B, C ? A B C D Cõu 13: Cho im phõn bit A, B, C ng thc no sau õy ỳng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur CA AB AB + AC = BC + CA = CB - BA = BC A B D AB - BC = CA C r r Cõu 14: Cho a = 2b khng nh no sau õy ỳng? r r r r A a v b khụng cựng phng B a v b cựng hng r r r r r r r r C a , b ngc hng v a = b D a , b ngc hng v a = b uuuur Cõu 15: Cho tam giỏc ABC, gi M, N, P ln lt l trung im cỏc cnh BC, CA, AB S vect bng vect MN cú im u v im cui l A, B, C, M, N, P bng: A B C D uuur Cõu 16: Cho ABC vi trung tuyn AM v trng tõm G Khi ú GA = uuuur A GM B uuuur GM uuuur C AM uuuur Cõu 17: Cho tam giỏc ABC vuụng ti A cú AB = 3, AC = Khi ú BC = A B C uuuur D AM D uuur uuur Cõu 18: Cho tam giỏc ABC vuụng ti A cú AB = 3, BC = Khi ú BA + BC = A 13 B C D 13 uuur uuur Cõu 19: Cho hỡnh thang cú hai ỏy l AB = 3a v CD = 6a Khi ú AB + CD bng bao nhiờu? A 9a B 3a C -3a D Cõu 20: Cho im B nm gia hai im A v C, vi AB = 2a, AC = 6a ng thc no sau õy ỳng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A BC = AC B BC = AB C BC = AB D BC = BA Cõu 21: iu kin no di õy l iu kin cn v im O l trung im on thng AB? uuur uuur uuur uuur uuur uuur r A OA = OB B OA = OB C AO = BO D OA + OB = uuur uuur Cõu 22: Nu AB = AC thi ng thc no di õy ỳng? uuur uuur BC = AC uuur uuur uuur uuur C BC = AC D BC = AC uuur uuur uuuur r Cõu 23: Cho tam giỏc ABC im M tho iu kin MA MB + MC = thỡ M phi tha mnh no? A M l im cho t giỏc ABMC l hỡnh bỡnh hnh B M l trng tõm tam giỏc ABC C.M l im cho t giỏc BAMC l hỡnh bỡnh hnh D M thuc trung trc ca AB Cõu 24: Cho ba im M, N, P thng hng, N nm gia M v P Khi ú cp vect no sau õy cựng hng? uuuur uuur uuuur uuur uuuur uuur uuur uuur A MN v PN B MN v MP C MP v PN D NM v NP Cõu 25: Cho tam giỏc ABC Gi M l im trờn cnh BC cho MB = 2MC Khi ú ng thc ỳng l: uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AM = AB + AC B AM = AB + AC C AM = AB + AC D AM = AB + AC 3 3 5 uuur uuur uuur Cõu 26: Cho tam giỏc ABC, D l im thuc cnh BC cho DC=2DB Nu AD = m AB + n AC thỡ m v n bng bao nhiờu? 2 2 A m = , n = B m = , n = C m = , n = D m = , n = 3 3 3 3 A uuur uuur B BC = AC Cõu 27: Cho hỡnh bỡnh hnh ABCD, vi giao im hai ng chộo l I Khi ú ng thc ỳng l: uuur uuur r uuur uuur r uuur uur uur uuur uuur uuur A AB + IA = BI B AB + AD = BD C AB + CD = D AB + BD = Cõu 28: Gi AM l trung tuyn ca tam giỏc ABC, I l trung im ca AM ng thc no sau õy ỳng? uur uur uur r uur uur uur r uur uur uur r uur uur uur r A IA + IB + IC = B IA + IB + IC = C IA + IB IC = D IA + IB + IC = uuur uuur Cõu 29: Cho tam giỏc ABC cõn ti A, cnh AB = 5, BC = di ca vect BA + CA bng: A B C D 10 r r r Cõu 30: Cho hai vect : a = ( , ) v b = ( , ) Tỡm ta ca vect : ur = 2ar b r r r r A u = ( , 11 ) B u = ( , ) C u = ( , ) D u = ( , ) r r r r r r Cõu 31: Cho a = (x; 2), b = (5; 1), c = (x; 7) Vect c = a + b nu: A x = 15 B x = 15 C x = D x = r r r r Cõu 32: Cho a = (5; 0), b = (4; x) Hai vect a , b cựng phng nu x l: A B C D Cõu 33: Cho bn im A(5;2), B(5;3), C(3;3), D(3;2) Khng nh no ỳng? uuur uuur A AB, CD cựng hng B ABCD l hỡnh ch nht uuur uuur uuur C OA + OB = OC D I(1;1) l trung im AC Cõu 34: Cho cỏc im A(1, 1) ; B(0, 2) ; C(3, 1) ; D(0, 2) Trong cỏc mnh sau, mnh no sai ? A AD // BC B AC = BD C AB // DC D AD = BC r r Cõu 35: Cho u = (3;2), v = (1; 6) Khng nh no ỳng? rr r r r A u , v cựng phng B u v , b = (6; 24) cựng hng r r r r r r C u + v , a = (4; 4) ngc hng D 2u + v , v cựng phng Cõu 36: Cho A(3;2), B(7;1), C(0;1), D(8;5) Khng nh no ỳng? uuur uuur A AB, CD ngc hng B A, B, C, D thng hng uuur uuur uuur uuur C AB, CD cựng hng D AB, CD i r r r r Cõu 37: Cho a = (1; 2), b = (5;7) Ta ca a b l: A (6;9) B (6; 9) C (5;14) D (4;5) r r r r Cõu 38: Trong h trc (O; i , j ), ta ca i + j l: A (0; 1) B (1; 0) C (1; 1) D (1; 1) Cõu 39: Cho im A(1, 1) ; B(1, 3) ; C(2, 0) Trong cỏc mnh sau, tỡm mnh sai : uuur uuur A BA = BC B uuur uuur r BA + 2CA = C A, B, C thng hng D Cõu 40: Cho ba im A( 1; 3) ; B( 1; 2) C( 2; 1) To ca vect uuur uuur AB = AC uuur uuur AB AC l : A (4; 0) B ( 5; 3) C ( 1; 1) D ( 1;2) Cõu 41: Cho ba im A(1, 1) ; B(3, 2) ; C(6, 5) Tỡm ta im D cho ABCD l hỡnh bỡnh hnh: A D(3, 4) B D(4, 4) C D(4, 3) D D(8, 6) r r r r Cõu 42: Cho a = (3;4), b = (1; 2) Ta ca a + b l: A (3;8) B (2;2) C (4; 6) D (4;6) Cõu 43: Trong mpOxy cho hỡnh bỡnh hnh OABC, C Ox Khng nh no ỳng? uuur A A v B cú tung khỏc B AB cú tung khỏc C xA + xC xB = D C cú honh bng uuuur uuur Cõu 44: Cho im M, N, P tho MN = k MP Tỡm k N l trung im ca MP ? A B C D Cõu 45: Cho A(2, 1), B(0, 3), C(3, 1) Tỡm im D ABCD l hỡnh bỡnh hnh A ( 1, 4) B (5, 4) C (5, 2) D (5, 5) Cõuuuu 46: Cho hỡnh bỡnh hnh tõm O Hóy chn phỏt biu sai r uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A OC = OA B AB = DC C AD = BC D BO = OD Cõuuuu 47: Cho cú r uuu r ba im A, B, O tauuu r uuur uuur uuur uuur r uuur uuur uuur A OA + AO = B OA OB = AB C OA + AO = D OA + AB = BO Cõu 48: Cho M l trung im AB Ta cú uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuuur A MA = MB B MA + MB = C AB = MA D AB = AM Cõu 49: Cho tam giỏc ABC cú trng tõm G v M l trung im AB Chn phỏt biu sai uuur uuur uuur r uuur uuur uuuur uuuur A GA + GB + GC = B MA + MB + MC = 3MG uuur uuur uuuur r uuuur uuuur C GA + GB GM = D MC = 3MG Cõu 50: Cho tam giỏc ABC u cnh bng Ta cú uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AB CA = B AB CA = C AB CA = D AB AC = Cõu 51: Cho hỡnh vuụng ABCD cnh a Ta cú uuur uuur uuur uuur A AB DA = B AB + DA = 2a uuur uuur C AB DA = a uuur uuur Cõu 52: Cho hỡnh vuụng ABCD cnh a Ta cú AB + AC = uuur uuur D AB + CD = 2a A a D 3a B a C a uuur uuur Cõu 53: Cho hỡnh vuụng ABCD cnh a Ta cú AD + AB = A 2a B 2a C 3a D a 10 uuur uuur Cõu 54: Cho tam giỏc ABC gi AD l phõn giỏc ca gúc A ( D BC ) Nu vit DB = k DC thỡ k = AB AB AC AC A B C D AC AC AB AB MA ND = = thỡ Cõu 55: Cho t giỏc ABCD im M thuc on AB, N thuc on CD v tha MB NC uuuur uuur uuur uuuur uuur uuur A MN = AD + BC B MN = AD + BC 4 5 uuuur uuur uuur uuuur uuur uuur C MN = AD BC D MN = AD BC 4 5 uuur uuur uuuur Cõu 56: Cho tam giỏc ABC u cnh a M l trung im BC Tớnh MA + 3MB + MC A a B a C a D 2a r s Cõu 57: Trờn mt phng ta Oxy Ta cú i + j = A B C r r r r r r Cõu 58: Cho a = ( 6;5 ) , b = ( 3; ) Tỡm ta c cho 2a + 3c = b D r r A c = ( 3; ) B c = ( 3; ) r C c = ( 2; 3) r r r r r Cõu 59: Cho a = ( 6;5 ) , b = ( 3; ) , c = ( 1; ) Tỡm m a + mb cựng phng vi 17 27 17 A B C 4 A 4;1 , B 3; ( ) Tỡm ta M cho B l trung im AM Cõu 61: Cho ( ) A ( 2;3) B ( 3; ) C ( 5;0 ) r r c D c = ( 3; ) D 27 D ( 2;1) Cõu 62: Cho A ( 3;3) , B ( 5;5 ) , C ( 6;9 ) Tỡm ta trng tõm tam giỏc ABC 14 17 14 A ( 4;5 ) B ( 14;17 ) C ; ữ D ;5 ữ 3 Cõu 63: Cho A ( 3;3) , B ( 5;5 ) , C ( 6;9 ) Tỡm ta D cho t giỏc ABCD l hỡnh bỡnh hnh A ( 4;7 ) B ( 8;11) C ( 4;9 ) D ( 3;6 ) Cõu 64: Cho A ( 3;3) , B ( 5;5 ) , C ( 6;9 ) Tỡm ta D cho A l trng tõm tam giỏc BCD A ( 2; ) B ( 1; 5) C ( 2;5 ) D ( 2; ) uuur Cõu 65: Cho A ( 3; ) Gi H, K l hỡnh chiu vuụng gúc ca A trờn cỏc trc ta Tớnh HK A B C D KIM TRA TIT I S Cõu 1: Vi giỏ tr no ca m thỡ hm s y = ( m ) x + 5m ng bin trờn R: A m > B m < C m D m = Cõu 2:Tp xỏc nh ca hm s y = x 2x l 1 A [3; ] B [ ;3] C [ ;3] D 2 Cõu 3: Cho hm s y = x x + chn mnh ỳng cỏc mnh sau A hm s ụng bin trờn ; ữ B hm s ụng bin trờn C hm s nghch bin trờn ; + ữ D hm s ụng bin trờn ; + ữ ; + ữ 2x chn mnh ỳng cỏc mnh sau x2 + B xỏc nh D = R \ { 1} C hm s khụng chn khụng l Cõu 4:Cho hm s y = A l hm s chn D l hm s l Cõu 5:Cho hm s y = x x + cú th (P) chn khng nh ỳng cỏc khng nh sau A (P) ct Ox ti hai im B (P) khụng ct ox C (P) tip xỳc trc Ox D (P) i qua gc ta x2 Cõu 6: Cho hm s y=f(x)= x + ( x 2) Trong im M (0; -1),N( -2; 3); E(1; 2); F( 3; 8); K( -3;8 ) ( x > 2) cú bao nhiờu im thuc th ca hm s f(x) ? A B C D Cõu 7: th hm s y = m x + m + to vi cỏc trc tam giỏc cõn m bng: A B C D Cõu 8: Cho hm s y = x (m 2) x + m tỡm m hm s ụng bin trờn khong (2; + ) ta cú A m = B m = C m= D m = x Cõu 9:Cho hm s y = chn mnh ỳng cỏc mnh sau x2 A hm s nghch bin trờn khong ( 2; +) B hm s nghch bin trờn khong m nú xỏc nh C hm s ng bin trờn khong m nú xỏc nh D hm s ng bin trờn khong ( ; 2) Cõu 10: Tp xỏc nh ca hm s y = 2x + x l x+3 3 3 A (; ] \ { 3} B (; ] \ { 3} C (; ] D (; ] \ { 3} 2 2 Cõu 11: Trong cỏc hm s sau,hm s no cú th i qua im M(1;3) v trc i xng x = 3: A y = x + 3x B y = x + x C y = x + x D y = x + x Cõu 12:Cho hm s y = ax + bx + c, co : a > 0, b < 0, c > thỡ th (P) ca hm s l hỡnh no y cỏc hỡnh sau : y y x x (1) (2) (3) I B Hỡnh (2) Cõu 13:Cho hm s y = A l hm chn (4) I I A Hỡnh (1) y C Hỡnh (3) x D Hỡnh (4) x3 + 3x chn mnh ỳng cỏc mnh sau x4 B xỏc nh D = R \ { 3} C l hm l Cõu 14:Hm s no cỏc hm s sau cú bng bin thiờn nh hỡnh v x y I x - + D x = y = + + -0.5 -1.25 2 A y = x + x B y = x + x + Cõu 15:Trong cỏc hm s sau hm s no cú th nh hỡnh v A y = x + x + B y = x x + C y = x x + D y = x + x + x x l : + x x B (1; +) \ { 2;3} C (1; + ) \ { 2; 3} Cõu 16:Tp xỏc nh ca hm s y = A (1; +) \ { 3} Cõu 17:Tp xỏc nh ca hm s y = { A [ ; +) \ 3 } D y = x x C y = x x D (1; + ) \ { 2;3} 3x + + x l x2 + B [ ; +) C [ ; +) D [ ; +) \ { 3} Cõu 18:Cho hm s y = x 3x + chn mnh ỳng cỏc mnh sau A M(0; 4) thuc th hm s B l hm s chn C l hm s l D hm s khụng chn khụng l Cõu 19:Cho hm s y = A l hm s chn x2 + x chn mnh ỳng cỏc mnh sau x3 B xỏc nh x R C x = y = D l hm s l Cõu 20:Cho hm s y = ax + bx + c cú a > 0; b > 0; c > thỡ th (P) ca hm s l hỡnh no cỏc hỡnh di õy y y (1) x I (2) y I x (3) (4) I x Trng THPT Sụng c KIM TRA CUI CHNG I H v tờn: Mụn: i s v gii tớch 11 Lp:11C Thi gian: 45 phỳt-M KT02 I.Trc nghim(3,0 im)Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng ( iu kin t cõu n cõu 12 k  ) Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l + k C + k 2 Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B + k C k 2 Cõu Tỡm xỏc nh ca hm s sau y = tan x.cot x A + k B D D k + k + k C D = R \ + k D D = R \ k { } Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l + k C + k v + k D + k v A + k v + k B + k v + k 2 6 6 Cõu Nghim ca phng trỡnh cot x = l A B + k C D + k k k A D = R \ k Cõu Nghim B D = R \ ca phng trỡnh 3 l + k Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B k A + k tan x = Cõu Nghim A B ca phng trỡnh cos x = + k 2 Cõu Tỡm B + k xỏc nh ca hm s y = + k C C + k + k B D = R \ D + k + k l C + k D + k + cos x sin x + k C D=R Cõu 10 Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B + k C + k 2 Cõu 11 Nghim ca phng trỡnh cos x = l A B + k C + k + k 2 Cõu 12 Nghim ca phng trỡnh cos x = l A D = R \ D + k D D = R \ D D + k 2 + k A k B + k II.T lun:Gii cỏc phng trỡnh sau: )+ =0 Cõu 14 (2,0 im) cos 2 x + cos x = Cõu 15 (3,0 im) sin x + cos x = Cõu 13 (2,0 im) 2sin(2 x C k D + k Trng THPT Sụng c KIM TRA CUI CHNG I H v tờn: Mụn: i s v gii tớch 11 Lp:11C Thi gian: 45 phỳt-M KT03 I.Trc nghim(3,0 im)Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng ( iu kin t cõu n cõu 12 k  ) Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l A B + k Cõu Nghim C k xỏc nh ca hm s y = + k D=R xỏc nh ca hm s sau y = tan x.cot x A D = R \ + k B D = R \ k { } ca phng trỡnh + k + k Cõu 12 Nghim + k 2 D + k C + k 2 D + k C D + k + k + k tan x = 3 + k D D = R \ k l B ca phng trỡnh cos x = + k Cõu Tỡm D D = R \ C D = R \ C C + k k D D + k + k l + k 2 Cõu 11 Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B k A C C D = R \ + k Cõu Nghim ca phng trỡnh cot x = l A B + k k 2 Cõu 10 Nghim + k v + k D + k v + k 6 2 + cos x sin x B D = R \ A A k + k v + k B + k v C + k 6 Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l A + k B k 2 Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B k 2 Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l A B + k + k Cõu Nghim D ca phng trỡnh sin x = l A Cõu Tỡm + k B ca phng trỡnh sin x = l C C + k + k D + k D + k A + k 2 B + k II.T lun:Gii cỏc phng trỡnh sau: Cõu 13 (2,0 im) 2cos(2 x ) = im) 2sin 2 x 5sin x + = Cõu 15 (3,0 im) cos x sin x = Cõu 14 (2,0 C + k D + k 2 Trng THPT Sụng c KIM TRA CUI CHNG I H v tờn: Mụn: i s v gii tớch 11 Lp:11C Thi gian: 45 phỳt-M KT04 I.Trc nghim(3,0 im)Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng ( iu kin t cõu n cõu 12 k  ) Cõu Nghim ca phng trỡnh cot x = l A B k Cõu Tỡm + k C xỏc nh ca hm s y = + k + k D + cos x sin x + k D D = R \ + k A D = R \ B C D = R \ A B C D=R Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l + k + k + k Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A B + k C + k k 2 y = tan x cot x Cõu Tỡm xỏc nh ca hm s sau + k A D = R \ Cõu Nghim + k B D = R \ ca phng trỡnh cos x = C D = R \ k { } D + k D + k D D = R \ k l + k C + k D + k 2 Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l A B + k C D k k + k Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B + k C + k D + k 2 2 Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l + k C + k v + k A + k v + k B + k v D + k v + k 2 6 6 Cõu 10 Nghim ca phng trỡnh sin x = l + k A + k B + k C D k 2 Cõu 11 Nghim ca phng trỡnh cos x = l A + k B + k C + k D k 2 2 A + k k Cõu 12 Nghim B ca phng trỡnh tan x = 3 l A + k B + k II.T lun:Gii cỏc phng trỡnh sau: ) =0 Cõu 14 (2,0 im) cos 2 x cos x = Cõu 15 (3,0 im) sin x cos x = Cõu 13 (2,0 im) 2sin(2 x + C + k D + k BI LM Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l A + k B + k Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k C + k D + k C + k B k D + k Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A k B + k A + k v + k B + k v + k C + k v + k Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = l C + k Cõu Nghim ca phng trỡnh cos x = A D = R \ + k B + k Cõu 6.Tỡm xỏc nh ca hm s y = D + k l A + k C + k D + k 2 + cos x sin x B D = R \ + k C D = R \ + k D D=R y = tan x cot x Cõu Tỡm xỏc nh ca hm s sau A D = R \ k B D = R \ + k C D = R \ + k D D = R \ { k } Cõu Nghim ca phng trỡnh sin x = l A + k B + k C + k D k Cõu Nghim ca phng trỡnh cot x = l A + k B + k C k D k Cõu 10 Nghim ca phng trỡnh tan x = 3 l A + k B + k C + k Cõu 11 Nghim ca phng trỡnh sin x = l D + k A + k B + k C + k Cõu 12 Nghim ca phng trỡnh cos x = l D + k A k B + k C k D + k v + k D + k Phn 1: Trc nghim khỏch quan (4 ) Cõu 1: lp hc cú 40 on viờn 20 nam, 20 n S cỏch chn bn d hun ngh cho cú ớt nht n l: A) C 440 - C 420 B) C 120 C 139 C) C 220 C 220 + C 320 C 120 + C 420 D) A 440 - A 420 Cõu 2: T cỏc ch s 0, 1, 2, 3, 4, Cú bao nhiờu s t nhiờn cú ch s khỏc nhau? A) 20 B) 100 C) 120 D) 180 Cõu 3: Mt on tu cú toa Hi cú bao nhiờu cỏch xp hnh khỏch A, B, C, D lờn toa khỏc nhau? A) C 104 C) A 104 B)A 44 D) P Cõu 4: Tớnh h s ca x 26 khai trin (x + 30 ) x A) 870 B) 435 C) 27405 D) 453 Cõu 5: Cú bao nhiờu cỏch xp ba ngi n v hai ngi nam ngi vo hng gh cho hai ngi nam ngi gn nhau? A) 4! B) 5! C) 2.4! D) 2.5! Cõu 6: S hng khụng cha x khai trin (x + 12 ) l: x A) 594 B) 485 C) 584 D) 495 Cõu 7: Mt lp cú 45 hc sinh ú cú 25 n, Giỏo viờn kim tra bi c hc sinh Xỏc sut khụng cú hc sinh n no l: C 202 A) C 45 C 25 B) C 45 C 452 C 202 C) C 452 A252 D) A45 Cõu 8: Xỏc sut bn trỳng mc tiờu ca mt ng viờn bn trỳng viờn l 0,7 Ngi ú bn hai viờn mt cỏch c lp Xỏc sut mt mt viờn trỳng mc tiờu v mt viờn trt mc tiờu l: A) 0,21 B) 0,46 C) 0,44 D ) 0,42 Cõu 9: Gieo sỳc sc cõn i Xỏc sut s chm xut hin trờn mt hai sỳc sc cú tng bng l: C 7/36 A 1/36 B 1/9 D 5/36 Cõu 10: Cho hai bin c A v B xung khc Tỡm mnh sai A) A B = B) P(AB) = C) P( A ) = P(B) D) P(A B) = P(A) + P(B) II T lun (6 ) Cõu 1( 2,5 ): lp 11A cú hc sinh i tuyn hc sinh gii Toỏn ca trng Xỏc xut mi hc sinh ú c xp hc sinh gii l 0,6 a) Tớnh xỏc sut khụng cú hc sinh no ú t hc sinh gii b) Tớnh xỏc sut cú ớt nht mt hc sinh ú t loi gii (Tớnh kt qu chớnh xỏc n hng phn trm) Cõu 2: (1,5 ) Cú bao nhiờu cỏch chia quyn sỏch khỏc cho hc sinh cho hc sinh nhn c quyn v hai hc sinh nhn c quyn 12 Câu 3: (2đ) Tỡm s hng khụng cha x khai trin ca nh thc: x + ữ x b) Tỡm s nguyờn dng n bit: Cn Cn An < 2: I Trc nghim (4) Cõu1: Cú bao nhiờu cỏch xp t mt ụi nam n ngi trờn hng gm 10 gh ngi n luụn ngi bờn phi ngi nam? A B 45 C 100 D 90 (n + 3)! Cõu 2: T s (n + 1)! bng kt qu no sau õy? A n + B n + C n2 + 5n + Cõu 3: Cho An2 + A22n = 110 thỡ n cú giỏ tr l: A B C D D + n x Cõu 4: s hng th biu thc khai trin ca l: x A -20 B -20x C 20x D 20 Cõu 5: Mt thựng giy ú cú 12 hp ng bỳt mu , 18 hp ng bỳt mu xanh s cỏch khỏc chn c hp ng bỳt mu hoc mu xanh l: A 30 B 12 C 18 D 216 Cõu 6: Cho cỏc ch s 0, 1, 2, 3, 4, Cú bao nhiờu s gm ch s khỏc c thnh lp t cỏc s trờn? A 120 B 300 C 360 D 240 Cõu 7: Gieo ng xu cú hai mt S, N S phn t ca khụng gian mu l: A B C 12 D 16 Cõu 8: Mt tỳi cha bi xanh v bi Rỳt ngu nhiờn bi Xỏc sut c c bi u l: A 2/15 B 7/15 C 8/15 D 7/45 Cõu 9: Cho P(A) = 1/3, P(B) = x v P(AUB) = 1/2 Giỏ tr ca x A v B c lp l: A 1/5 B 1/6 C 2/7 D 1/4 Cõu 10: Cho bin c A, B vi P(A) = 3/8, P(B) = 1/5, P(AUB) = 3/10 xỏc sut hai bin c A v B ng thi xy l: A 11/40 B 1/3 C 11/30 D 15/30 Cõu 11: Mt x th bn vo mt bia liờn tip ln Gi X l s ln bn trỳng bia K vng ca bin ngu nhiờn X l: A B C D Mt s khỏc Cõu 12: Giỏ tr ca C10 l: A 120 B 720 C 1000 D.kt qu khỏc II) T Lun (6) Bi 1: ( 2,5 im ) Khai trin biu thc: (1+ 2x)n (x 3)6 = an x n + an1x n1 + + a3x + a2x + a1x + a0 a Vi n = 8, tỡm h s a3 ca x khai trin ca biu thc trờn ? b Tỡm n ? Bit rng h s a2 ca x2 khai trin ca biu thc trờn bng - 1131 Bi 2: ( im ) Cho hỡnh n-giỏc u ni tip mt ng trũn Xột trng hp n = 10 a Hi xỏc nh c bao nhiờu vộc t khỏc vộc t khụng c chn t 10 nh trờn ? b Hi xỏc nh c bao nhiờu hỡnh ch nht ni tip ng trũn ? Bi 3: ( 1,5 im ) Gieo hai sỳc sc cõn i Gi A l bin c: Tng s chm trờn mt xut hin ca hai sỳc sc nh hn Hóy lit kờ cỏc kt qu thun li cho A v tớnh P(A) ? P N 1: I Trc nghim:Mi cõu ỳng 0,4 im Cõu 10 ỏp ỏn A B C B C D A A D C II T lun: Cõu (2,5 ) a) Xỏc sut mi hc sinh ú khụng t hc sinh gii l 0,6 = 0,4 Theo quy tc nhõn xỏc sut, xỏc sut c hc sinh khụng t hc sinh gii l: (0,6) 0.22(1,5) b) Xỏc sut cn tỡm l: 1- (0,6) 0,78 (1 ) Cõu ( 1,5) - Trng hp 1: Hc sinh nhn quyn sỏch: C 15 cỏch Hc sinh nhn quyn sỏch: C 24 cỏch Hc sinh nhn quyn sỏch cũn li : cỏch Cú C 15 C 24 1= 30 cỏch - Trng hp 2: Hc sinh nhn quyn sỏch, hc sinh nhn quyn sỏch, hsinh nhn quyn - Trng hp 3: Tng t Vy cú tt c l 30 + 30 + 30 = 90 cỏch Cõu 3(2) k k 24 k x k = C12k x 24 k ữ = C12 x 0.5 x S hng khụng cha x tng ng vi 24 6k = k = 0.25 S hng cn tỡm l: C12 = 495 S hng tng quỏt ca khai trin l: C12k ( x ) 12 k 0.25 n Ơ n Ơ * n iu kin: n n n * 0.25 Vi iu kin trờn ta cú An < ( n 1) ! ( n 1) ! ( n ) ! < 4!( n ) ! 3!( n 3) ! ( n ) ! Cn41 Cn31 ( n 1) ! ( n 1) ! ( n ) ! < 4!( n ) ! 3!( n ) ! ( n ) ! ( n 1) ( n ) ( n 3) ( n ) ( n 1) ( n ) ( n 3) 4! 3! ( n ) ( n 3) < 0.25 ( n 1) ( n ) n < 24 n 5n + 4n + 30 < n 9n 22 < < n < 11 Kt hp vi iu kin thỡ n { 5, 6, 7,8,9,10} 0.25 0.25 2: I TRC NGHIM 10 11 12 A C D C A B D A D A B A II T lun Bi 1: Vi n= 8 a.(1,5 (1 + 2x) = C8k 18 k.(2x) k Ta cú: ) k =0 3 h s ca x khai trin (1 + 2x)8 l: C8 (0,25 ) (x 3) = C6k x k ( 3) k (0,25 ) h s ca x khai trin (x 3)6 l: C6 (3) 3 3 H s cn tỡm a3 = C8 C6 (3) = 448 (540) = 988 (0,25 ) k =0 3 (0,25 ) (0,5 ) b.(1 ) n n k n k k Ta cú: (1 + 2x) = C n (2x) k =0 2 h s ca x khai trin (1 + 2x)n l: Cn (x 3) = C6k x k ( 3) k (0,25 ) k =0 4 h s ca x2 khai trin (x 3)6 l: C6 (3) Ta cú: a2 = 1131 C 2n 22 C 64 ( 3) = 1131 4.C 2n + 81.15 = 1131(n 2, n Ơ ) (0,25 ) n = (n) C2n = 21 n n 42 = n = (loai) Bi 2: *Mi vộc t l mt chnh ca 10 phn t a.(1 ) *S vộc t xỏc nh l: A102 = 90 vộc t b.(1 ) Ta cú: *C nh i din xỏc nh c ng chộo i qua tõm ng trũn Cú 10 nh, nờn ta xỏc nh c ng chộo i qua tõm ng trũn * C ng chộo i qua tõm ng trũn xỏc nh c hỡnh ch nht tha bi , nờn s hỡnh ch nht cn tỡm l: C5 = 10 A = { (1;1), (2;1), (3;1), (4;1), (5;1), (1; 2), (2; 2), (3; 2), (4; 2), (1;3), (2;3), (3;3), (1; 4), (2; 4), (1;5)} Bi 3: (1,5 ) - S phn t ca khụng gian mu l: = 36 15 (0,5 ) (1 ) (0,5 ) (0,5 ) (0,5 ) A - Xỏc sut ca bin c A l: P(A) = = 36 = 12 (1 ) [...]... D S = ; 2 2 5 Cõu 20: Phng trỡnh x x 1 = m cú nghim khi: A m 1 B 0
- Xem thêm -

Xem thêm: trắc nghiệm hình học, đại số 11, trắc nghiệm hình học, đại số 11, trắc nghiệm hình học, đại số 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay