tổng hợp các thì trong tiếng anh

6 262 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:49

tài liệu gồm 12 thì trong tiếng anh giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản và cách sử dụng,cùng với đó là 1 số bài tập trắc nghiệm giúp bạn cũng có các kiến thức trên và để học tập tốt hơn trong môn tiếng anh. tổng hợp tiếng anh THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present) VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG • (Khẳng định): S + Vs/es + O • (Phủ định): S+ DO/DOES + NOT + V +O • (Nghi vấn): DO/DOES + S + V+ O ? VỚI ĐỘNG TỪ TOBE • (Khẳng định): S+ AM/IS/ARE + O • (Phủ định): S + AM/IS/ARE + NOT + O • (Nghi vấn): AM/IS/ARE + S + O  Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently Cách dùng: -Thì đơn diễn tả chân lý , thật hiển nhiên -Thì đơn diễn tả thói quen , hành động xảy thường xuyên tại.Lưu ý : ta thêm "es" sau động từ tận : O, S, X, CH, SH -Thì đơn diễn tả lực người -Thì đơn diễn tả kế hoạch xếp trước tương lai thời khoá biểu , đặc biệt dùng với động từ di chuyển Thì tiếp diễn (Present Continuous) • Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O • Phủ định:S+ BE + NOT + V_ing + O • Nghi vấn: BE + S+ V_ing + O  Từ nhận biết: Now, right now, at present, at the moment Cách dùng tiếp diễn • Thì tiếp diễn tả hành động diễn kéo dài dài thời gian • Thì thường sau câu đề nghị, mệnh lệnh • Thì diễn tả hành động xảy lặp lặp lại dùng với phó từ ALWAYS : • Thì dùng để diễn tả hành động xảy ( tương lai gầ Lưu ý : Không dùng với động từ nhận thức chi giác : to be, see, hear, understand, know, like , want , glance, feel, think, smell, love hate, realize, seem, remmber, forget, Thì hoàn thành - Present Perfect • Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O • Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle + O • Nghi vấn: have/ has +S+ Past participle + O  Từ nhận biết: already, not yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before Cách dùng: -Thì hoàn thành diễn tả hành động xảy chưa xảy thời gian không xác định khứ -Thì hoàn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ -Thì hoàn thành dùng với i since for +Since + thời gian bắt đầu Khi người nói dùng since, người nghe phải tính thời gian +For + khoảng thời gian (từ lúc đầu tới bây giờ) Khi người nói dùng for, người nói phải tính thời gian Thì hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) • Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O • Phủ định: S+ Hasn’t/ Haven’t+ been+ V-ing + O • Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been+ V-ing + O?  Từ nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far Cách dùng: Thì hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ tiếp tục tới (có thể tới tương lai) THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past) VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG • (Khẳng định): S + V_ed + O • (Phủ định): S + DID+ NOT + V + O • (Nghi vấn): DID + S+ V+ O ? VỚI TOBE • (Khẳng định): S + WAS/WERE + O • (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + O • (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ O ?  Từ nhận biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night Cách dùng: Thì khứ đơn diễn tả hành động xảy kết thúc khứ với thời gian xác định CHỦ TỪ + ÐỘNG TỪ QUÁ KHỨ When + khứ đơn (simple past) When + hành động thứ Thì khứ tiếp diễn ( Past Continuous) • Khẳng định: S + was/were + V_ing + O • Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O • Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?  Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, and this morning (afternoon),… Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động xảy lúc Nhưng hành động thứ xảy sớm tiếp tục xảy hành động thứ hai xảy CHỦ TỪ + WERE/WAS + ÐỘNG TÙ THÊM -ING While + khứ tiếp diễn (past progressive) Thì khứ hoàn thành (Past Perfect) • Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O • Phủ định: S+ hadn’t+ Past Participle + O • Nghi vấn: Had+S+ Past Participle + O?  Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for Cách dùng: Thì khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy kết thúc khứ trước hành động khác xảy kết thúc khứ Thì khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous) • Khẳng định:S+ had + been + V_ing + O • Phủ định: S+ hadn’t+ been+ V-ing + O • Nghi vấn: Had+S+been+V-ing + O?  Từ nhận biết: until then, by the time, prior to that time, before, after Cách dùng: Thì khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy khứ kết thúc trước hành động khác xảy kết thúc khứ THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN ( Simple Future) Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O • Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O • Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?  Từ nhận biết:tomorrow,next day/week/year…những dấu hiệu tương lai:think,besure,belive… Cách dùng: -Khi quí vị đoán (predict, guess), dùng will be going to -Khi quí vị dự định trước, dùng be going to không dùng will S + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) -Khi quí vị diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will không dùng be going to S + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) -Sử dụng câu điều kiện loại đơn • 10 Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) • Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O • Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O  Từ nhận biết: in the future, next year, next week, next time, and soon Cách dùng:Thì tương lai tiếp diễn diễn tả hành động xảy thời điểm tương lai CHỦ TỪ + WILL + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING CHỦ TỪ + BE GOING TO + BE + ÐỘNG TỪ THÊM -ING 11 Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) • Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle • Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O • Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?  Từ nhận biết: by the time and prior to the time (có nghĩa before) Cách dùng: Thì tương lai hoàn thành diễn tả hành động tương lai kết thúc trước hành động khác tương lai CHỦ TỪ + WILL + HAVE + QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (PAST PARTICIPLE) 12 Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuous) • Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O • Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O • Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?  Cách dùng: -Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian hành động xảy tương lai kết thúc trước hành động khác tương lai -Khi quí vị dự định trước, dùng be going to không dùng will CHỦ TỪ + AM (IS/ARE) GOING TO + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) -Khi quí vị diễn tả tình nguyện sẵn sàng, dùng will không dùng be going to CHỦ TỪ + WILL + ÐỘNG TỪ (ở tại: simple form) B.BÀI TẬP TRẮC NGHIÊM: He fell down when he towards the church A run B runs C was running D had run By Christmas, I for you for months A Shall have been working B shall work C have been working D shall be working We Doris since last Sunday A don’t see B haven’t seen C didn’t see D hadn’t seen Last year, they 22 million TV sets A were selling B had sold C has sold D sold At last the bus came.We for half an hour A waited B was waiting C have waited D had been waiting Daniel the bus.It doesn’t run on Sundays A did not catch B have not caught C had not caught D couldn’t have caught I’m feeling sick.I so much chocolate last night A needn’t to eat B did not eat C musn’t eat D shouldn’t have eaten I’m going on holiday on Saturday.This time next week I on a beach in the sea A will lie B am lying C will be lying D should be lying I think the weather… nice later A will be B be C had D has been 10 She .very angry when she knows this A shall be B has been C will have been D.will be 1C 6D 2A 7D 3B 8C 4D 9A 5D 10D
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp các thì trong tiếng anh, tổng hợp các thì trong tiếng anh, tổng hợp các thì trong tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay