tiểu luận cao học Quan hệ giữa đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

37 651 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:10

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hệ thống chính trị Việt Nam là một tổ hợp có tính chỉnh thể được cấu thành từ 3 thành tố cơ bản: Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội vận hành theo nguyên tắc, cơ chế và các mối quan hệ nhằm thực thi quyền lực chính trị. Mỗi thành tố của hệ thống chính trị đều có những vị trí, chức năng nhất định và vận hành theo nguyên tắc, cơ chế riêng nhưng để đảm bảo sự vận hành thông suốt, thống nhất và mang tính chỉnh thể, vượt trội của toàn hệ thống thì nhất thiết giữa chúng phải có mối quan hệ tạo nên cơ chế vận hành chung của hệ thống. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị Việt Nam được xác định là: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.Trên thực tế, cơ chế trên mới xác định vị trí, chức năng của các thành tố trong hệ thống chính trị chứ chưa nói lên mối quan hệ giữa các thành tố này. Hơn nữa, cơ chế này cũng chưa được cụ thể hóa, chưa phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, phương thức và phạm vi hoạt động của từng chủ thể trong hệ thống chính trị. Điều này dẫn đến trong một thời gian dài trước thời kỳ đổi mới, hệ thống chính trị nói chung và các chủ thể chính trị nói riêng chưa phát huy được vai trò, chức năng của mình. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng được nhìn nhận chưa đúng, dẫn tới tổ chức và hoạt động của Đảng bao trùm và chi phối toàn bộ hoạt động của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. Hệ quả là Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội tồn tại một cách hình thức, bị động, dựa dẫm và ỷ lại vào Đảng. Sự vận hành của toàn bộ hệ thống theo cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã tạo nên sự trì trệ, quan liêu, hoạt động kém hiệu quả của cả Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội, để đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng, kém phát triển. Bước sang thế kỷ XXI, trước những thách thức, cơ hội của hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống chính trị cần được dổi mới cả về tổ chức và hoạt động, quan hệ giữa các thành tố trong nó phải tiếp tục đổi mới và chủ động thích ứng với những biến đổi của thế giới, chủ động vượt qua mọi thách thức và khai thác có hiệu quả của sự hội nhập quốc tế. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài: “ Quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế”,với mong muốn đứng trên lập trường quan điểm Duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhắm làm rõ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cũng như ý nghĩa của mối quan hệ đó trong việc đổi mới hệ thống chính trị nước ta trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế. MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hệ thống trị Việt Nam tổ hợp có tính chỉnh thể cấu thành từ thành tố bản: Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội vận hành theo nguyên tắc, chế mối quan hệ nhằm thực thi quyền lực trị Mỗi thành tố hệ thống trị có vị trí, chức định vận hành theo nguyên tắc, chế riêng để đảm bảo vận hành thông suốt, thống mang tính chỉnh thể, vượt trội toàn hệ thống thiết chúng phải có mối quan hệ tạo nên chế vận hành chung hệ thống Cơ chế vận hành hệ thống trị Việt Nam xác định là: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” Trên thực tế, chế xác định vị trí, chức thành tố hệ thống trị chưa nói lên mối quan hệ thành tố Hơn nữa, chế chưa cụ thể hóa, chưa phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, phương thức phạm vi hoạt động chủ thể hệ thống trị Điều dẫn đến thời gian dài trước thời kỳ đổi mới, hệ thống trị nói chung chủ thể trị nói riêng chưa phát huy vai trò, chức Vai trò lãnh đạo toàn diện Đảng nhìn nhận chưa đúng, dẫn tới tổ chức hoạt động Đảng bao trùm chi phối toàn hoạt động Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Hệ Nhà nước tổ chức trị- xã hội tồn cách hình thức, bị động, dựa dẫm ỷ lại vào Đảng Sự vận hành toàn hệ thống theo chế tập trung quan liêu bao cấp tạo nên trì trệ, quan liêu, hoạt động hiệu Đảng, nhà nước tổ chức trị - xã hội, để đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng, phát triển Bước sang kỷ XXI, trước thách thức, hội hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống trị cần dổi tổ chức hoạt động, quan hệ thành tố phải tiếp tục đổi chủ động thích ứng với biến đổi giới, chủ động vượt qua thách thức khai thác có hiệu hội nhập quốc tế Chính vậy, em chọn đề tài: “ Quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế”,với mong muốn đứng lập trường quan điểm Duy vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhắm làm rõ mối quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội ý nghĩa mối quan hệ việc đổi hệ thống trị nước ta tiến trình đổi hội nhập quốc tế TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Như nói nghiên cứu quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng việc tìm phương thức nhằm đổi hệ thống trị Nhiệm vụ đặt cần phải nghiên cứu quan hệ lập trường quan điểm Mácxít, góp phần xây dựng củng cố hệ thống trị xã hội thời kỳ đổi hội nhập quốc tế Về vấn đề có số tài liệu nghiên cứu khía cạnh khác nhau, cụ thể là: Trong sách: Đảng tổ chức trị- xã hội hệ thống trị Việt Nam tiến sỹ Nguyễn Hữu Đổng, Nxb Chính trị Quốc gia năm 2009, đề cập đến khía cạnh thực trạng quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội để từ đưa giải pháp nhằm đổi phương thức lãnh đạo Đảng nâng cao vị trí, vai trò tổ chức trị - xã hội hệ thống trị nước ta Trong sách: Đổi phương thức lãnh đạo Đảng Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân thời kỳ đổi tập thể tác giả: Đỗ Quang Tuấn, Nguyễn Văn Hùng, Trần Hậu, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2006 Nôi dung sách nêu lên sở khoa học, số vấn đề có tính lý luận Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mối quan hệ Đảng với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân, thực trạng đổi phương thức lãnh đạo Đảng, đổi Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Đặc biệt phải kể đến sách: Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2008 Cuốn sách đưa sở lý luận thực tiễn để nghiên cứu đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội Thực trạng mối quan hệ hệ thống trị Từ đưa quan điểm, nguyên tắc nhằm đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội nước ta Đứng lập trường quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lê Nin nghiên cứu nói tiếp cận quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội cách khoa học Tuy nhiên nghiên cứu dừng lạ việc đưa quan điểm quan hệ Đảng, Nhà nước, đoàn thể trị- xã hội tìm hiểu khía cạnh cụ thể mà chưa nghiên cứu cách chi tiết có hệ thống mối quan hệ đó, đặc biệt quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế Với viết hy vọng tạo nên cách nhìn mới, cách nhìn toàn diện quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng: Nghiên cứu quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế - Phạm vi: Bài tiểu luận tập trung nghiên cứu vấn đề quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội nước ta CƠ SỞ LÝ LUẬN Tiểu luận dựa sở lý luận sau: Đứng lập trường quan điểm Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội Trên sở cung cấp cho người đọc nhìn tổng quát mối quan hệ giải pháp nhằm đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TIỂU LUẬN - Chức năng: Tiểu luận “Quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội” nhằm nghiên cứu mối quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội cách bàn có hệ thống, tù quan điểm, lịch sử hình thành, nội dung, hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, để từ đưa giải pháp đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội trình đổi hội nhập quốc tế - Để thực chức đó, tiểu luận cần phải thực nhiệm vụ sau: + Trình bày quan điểm Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lịch sử hình thành quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội + Làm sáng tỏ nội dung, mặt hạn chế, nguyên nhân mặt hạn chế quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội + Đưa số giải pháp nhằm đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị- xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiểu luận sử dụng phương pháp Duy vật Biện chứng Duy vật lịch sử Chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Ngoài để thực mục tiêu nghiên cứu tiểu luận, việc triển khai nội dung, tiểu luận kết hợp sử dụng phương pháp lôgic- lịch sử số phương pháp cụ thể như: Tra cứu, phân tích tài liệu, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thu thập xử lý thông tin… KẾT CẤU CỦA TIỂU LUẬN Tiểu luận bao gồm phần mở đầu, ba chương nội dung (8 tiết), kết luận danh mục tài liệu tham khảo NỘI DUNG Chương MỘT SỐ VẤN ĐÊ LÝ LUẬN VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 1.1 Khái niệm hệ thống trị Việt Nam Chính trị, Lênin ra, công việc liên quan đến hàng triệu người, để làm cho hàng triệu người một, tất người cộng đồng định (một nhóm, giai cấp khối đông đảo hơn) hành động theo hướng nhằm mục tiêu đề Vì việc tập hợp tổ chức, giai cấp thành hệ thống có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ phát triển xã hội Hệ thống trị hệ thống tổ chức trị hợp pháp (trong có tổ chức giai cấp thống trị lập lên, tổ chức giai cấp không thống trị lập lên), đảng trị hợp pháp nhà nước giai cấp cầm quyền, quan hệ qua lại tác động yêu tố Để chi phối trình kinh tế - xã hội, nhằ bảo vệ, trì phát triển xã hội nđương thời, boả đảm quyền lực quyền lợi giai cấp cầm quyền Hệ thống trị Việt Nam mặt tổ chức bao gồm ba phận cấu thành sau: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội Đảng cộng sản Việt Nam dội tiên phong trị toàn xã hội, hạt nhân lãnh đạo hệ thống trị cương lĩnh, đường lối, chiến lược chủ trương, sách lớn; việc nắm đội ngũ cán bộ; kiểm tra giám sát việc thực chủ trương đường lối Đảng; thuyết phục nêu gương đảng không làm thay công việc thành viên khác hệ thống trị, đảm bảo khối liên minh công nhân, nông dân trí thức trỏ thành nên tảng xã hội, thành sức mạnh nhà nước Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam xã hội pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân nhà nước bao gồm Quốc hội, Chủ tịch nước, phủ, hệ thống Tư pháp (Toà án, Viện kiểm sát nhân dân) quyền địa phương Quốc hội quan đại biểu cao nhà nước Trong hệ thống trị Việt Nam, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp nông dân đội ngũ tri thức Quyền lực Nhà nước thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành phát tư phát Nhà nước thực mục tiêu dân giau, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, người có sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện Trong hệ thống trị Việt Nam, vận hành thực quyền lực theo chế đạo “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội thành tố chỉnh thể thống hệ thống trị Sự thống yêu cầu quan hệ thành tố hệ thống trị phải quan hệ bình đẳng giả vấn đề theo chế khẳng định vai trò Đảng, quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Nhà nước chịu lãnh đạo Đảng, Nhà nước công cụ để Đảng ta thực sứ mệnh lịch sử dân tộc Quan hệ Đảng Mặt trận Tổ quốc việt Nam tổ chức trị - xã hội thành viên vừa quan hệ lãnh đạo vừa quan hệ hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động quan hệ Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội thành viên quan hệ phối hợp hành động, thực theo quy chế phối hợp công tác cụ thể Như mối quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trân Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội có vai trò quan trọng vừa tạo lên chỉnh thể thống hệ thống trị, vừa củng cố phát huy vai trò thành tố: “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” 1.2 Quan điểm Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội 1.2.1 Quan điểm Mác – Ăngghen Mác – Ăngghen không lời bàn trực tiếp quan hệ Đảng, Nhà nước đoàn thể trị xã hội di sản mà hai ông để lại có luận điểm mà giá trị khoa học ỹ nghĩa cách mạng chúng nguyên tính thời đại, bổ ích cho việc nghiên cứu quan hệ trị thời kỳ đổi Tập trung tiêu biểu hệ thống quan điểm mà nhà kinh điển nêu chất giai cấp công nhân, nguyên tắc đảng công nhân cách mạng, vai trò đặc trưng lãnh đạo trị Đảng quan hệ tư tưởng sức mạnh vật chất lực lượng, đoàn thể trị thực tư tưởng Qua vấn đề đó, ông đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quần chúng nhân dân hoạt động sáng tạo lịch sử, tổ chức xây dựng xã hội tương lai với sức mạnh dân chủ, nhà nước kiểu (chuyên vô sản) công đoàn thiết chế trị - xã hội có quan hệ trực tiếp với Đảng cách mạng Các quan hệ tác động có ảnh hưởng qua lại tổ chức hình thành biểu hoạt động tư tưởng, giáo dục tuyên truyền lực lượng tổ chức , lý luận, cương lĩnh, đường lối, sách mà Đảng ta đề xướng có vai trò đặc biệt quan trọng Đó sở để xác lập quan hệ Đảng, phương thức lãnh đạo Đảng giai cấp, dân tộc xã hội tiến trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội 1.2.2.Quan điểm Lênin quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội Lênin để lại cho dẫn quan trọng Đảng, Nhà nước xã hội, quan hệ qua lại thể chế trị xã hội thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội Một giá trị bật di sản Lênin quan niệm khoa học người trị: Đó công việc liên quan đến hàng triệu người, hàng triệu người một, tất người cộng đồng định (một nhóm, giai cấp, khối đông đảo hơn) hành động theo hướng nhằm mục tiêu đề Vì việc tập hợp tổ chức, giai cấp thành hệ thống có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ phát triển xã hội Trong nghiên cứu Lênin, Người đưa ra, vấn đề đặc trưng lãnh đạo Đảng, chức quản lý nhà nước tham gia trực tiếp ngày đông đảo quần chúng vào việc kiểm tra, kiểm sát hoạt động tổ chức quyền lực, tức quan lãnh đạo, quản lý Đây thực chất quan hệ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức hệ thống thực thi qyền lực nhân dân Nói đến vai trò Đảng, Lênin nhấn mạnh trước hết đến vai trò lãnh đạo Trách nhiệm, nhiệm vụ Đảng Đảng lãnh đạo giai cấp trở thành người tổ chức giai cấp Đảng biểu vai trò người chiến sĩ tiên phong chủ động dẫn dắt hoạt động tổ chức quần chúng xã hội Vai trò trọng trách đảng lãnh đạo trị việc vạch hướng cho Nhà nước, việc xác định hình thức, nhiệm vụ, nội dung hoạt động nhà nước Đảng tham gia công việc Nhà nước với tư cách vai trò làm thay công việc Nhà nước, giải trực tiếp công việc Nhà nước Để thực chức lãnh đạo , điều kiện, tiền đề tối cần thiết Đảng phải có lực chiếm lĩnh, làm chủ lý luận Chỉ đảng lý luận tiền phong hướng dẫn có khả làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong Không có lý luận cách mạng cách mạng Đảng lãnh đạo nhà nước xã hội, đảng không coi nhẹ lãnh đạo kinh tế sản xuất, không quan tâm đến lãnh đạo lĩnh vực tổ chức cán bộ, tư tưởng văn hoá Nhưng Đảng thực sứ mệnh tác tác nghiệp cụ thể, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quan quản lý nhà nước mà nhà lãnh đạo phương hướng trị kinh tế, sản xuất, phương hướng trị xây dựng phát luật dân chủ, quản lý kinh tế quản lý xã hội Là biểu tập trung kinh tế, kinh tế cô đọng lại, kinh tế không chiếm vị trí quan so với kinh tế Nhà nước phương pháp hiệu lực quản lý mà thực hoá đường lối, cương lĩnh trị Đảng Các nhà quản lý chủ chốt nhà nước thực quản lý theo chuyên môn mình, thực tế người Đảng, người Đảng, tất cán nhân dân, phục vụ nhân dân, hoạt động địa hạn quản lý nhà nước Từ nhiệm vụ chức Đảng, Nhà nước trên, Lênin đưa quan niệm phải phân định rành mạch, phân biệt xác trị lãnh đạo khác với trị quản lý Quan hệ Đảng với nhà nước Đảng cầm quyền nên thật rõ nét đời sống trị thực tiễn Đó quan hệ quan điểm, tư tưởng, đường lối trị, cương lĩnh trị sách cụ thể với trương trình kế hoạch quản lý, với nhiệm vụ phương pháp quản lý, quan hệ tổ chức máy người Không đề cập đến quan hệ Đảng, Nhà nước với xã hội, Lênin có quan niệm tổ chức trị xã hội: Người quan niệm “Công đoàn bể chứa quyền, Nhà nước, trường học Chủ nghĩa Cộng sản, trường quản lý kinh tế” Ông thấy rõ vai trò này, tính đặc thù nó, “không phải việc quản lý mà “sự liên hệ” quan quản lý trung ương” (tất nhiên địa phương nữa) “của Nhà nước, kinh tế quốc dân, với quần chúng lao động rộng rãi” Như di sản mà Lênin để lại có vị trí vai trò quan trọng việc nghiên cứu xây dựng mối quan hệ trị hệ thống trị nước ta thời kỳ đổi 1.2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội Bàn quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội, Hồ Chí Minh hướng tới việc giải quan hệ vào việc thực dân chủ, bảo đảm phát huy dân chủ nhân dân Đây mục đích chất hoạt động trị Thông qua quan hệ tổ chức cấu thành hệ thống trị nước ta mà tác động đến đời sống xã hội đến thực lợi ích quyền lực nhân dân Như thực chất quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội quan hệ với nhân dân với xã hội Phải lấy dân làm gốc, xuất phát từ dân hướng đích họat động vào phục vụ dân, tôn trọng bảo đảm quyền làm chủ dân, làm quan trọng để xác lập giải quan hệ nội tổ chức hệ thống trị, trước hết quan hệ Đảng Nhà nước Điều đặc biệt quan trọng Đảng trở thành Đảng cầm quyền, có trọng trách lãnh đạo Nhà nước xã hội Thứ nhất, Hồ Chí Minh làm sáng tỏ chất Đảng quan hệ Đảng nhân dân Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc (1947), Người nói: “Đảng tổ chức để làm quan phát tài Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng” Mục đích chất Đảng quy định vai trò, trách nhiệm Đảng, nguyên tắc tổ chức trách nhiệm Đảng, quan hệ Đảng quan hệ Đảng với nhân dân mà cán bộ, đảng viên phải tuân thủ thực hiện, phải thể tính tiên phong gương mẫu để quần chúng noi theo, để lãnh đạo quần chúng thực đường lối, sách Đảng Một Đảng chân cách mạng phải giữ vững tính cách mạng, lại phải khéo dùng cách thức thi hành cho hoạt bát, phải Đảng to lớn, mạnh mẽ, chắn, sạch, cách mạng, triệt để, phải người lãnh dậo sáng suốt, kiên quyết, trung thành giai cấp công nhân nhân dân lao động, nhân dân Việt Nam Thứ hai, nói quyền Nhà nước để thực quyền lực nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh đặc biệt đến vai trò dân nước dân chủ Vai trò dân đồng thời thẩm quyền trách nhiệm dân, việc tổ chức lên quan quyền lực mình, uỷ quyền, người dân với tư cách người chủ phải ý thức quyền Đây thực chất quyền lực nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận dân chủ thực chất lý luận xây dựng chế độ uỷ quyền, lý luận chế thực uỷ quyền Nó quy định cách thứch tổ chức máy, phương thức hoạt động máy, phương thức hoạt động máy nhà nước cho thi hành đầy đủ điều kiện thực tham gia quản láy nhà nước, đảm bảo quyền kiểm soát nhân dân đại biểu Hồ Chí Minh xác định, Quốc hội quan quyền lực cao nhà nước Hội đồng nhân dân quan quyền lực nhà nước địa phương Cần phải quy định nhiệm vụ cho tất quan nhà nước phải dựa vào dân, 10 phát, phân bổ ngân sách quản lý tài đảm bảo hoạt động tổ chức trị - xã hội chủ động hiệu Quan hệ tổ chức trị - xã hội với Nhà nước thực khía cạnh sau: -Mặt trận Tổ quốc Việt nam cấp tổ chức trị xã hội tập hợp ý kiến , kiến nghị nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng Nhà nước Trên sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng ý kiến tầng lớp nhân dân tình hình thực sách , pháp luật địa phương hoạt động cảu quan, cán nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam đoàn thể trị - xã hội phản ánh, kiến nghị với Đảng, quyền ngành có liên quan Nhiều kiến nghị đước quan nhà nước nghiên cứu, giả bước trả lời công khai - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiều địa phương tăng cường đạo hoạt động ban tra nhân dân, tiến hành kiểm tra, giám sát thực sách, pháp luật, sử dụng đất đai, nguồn vốn, góp phần tăng cường công tác quản lý, giám sát trương trình, kế hoạch, dự án ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ích nhân dân - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vhính trị - xã hội phối hợp với quyền cải tiến nội dung quy trình tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu lại, tố cáo bước đầu phối hợp với quyền triển khai xây dựng thực quy chế dân chủ sở, nhằm thực quyền dân chủ trực tiếp nhân dân - Tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân tích cực tham gia bầu cử quan dân cử cấp theo luật định Nhiều địa phương xây dụng quy chế tổ chức thiếp xúc đại biểu dân chủ cử chi, góp phần quan trọng vào kết bầu cử tuyển trọn thẩm phán án nhân dân cấp - Đề xuất sáng kiến pháp luật, tham gia góp ý xây dựng chủ trương, sách, pháp luật, pháp lệnh, văn pháp quy thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội Nhiều kiến nghị, đề xuất Nhà nuớc nghiên cứu, tiếp thu đưa vào chủ trương, sách 23 Quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước ghi Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp pháp luật.Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hầu hết uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, xây dựng quy chế phối hợp công tác Mặt trận Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân cấp Qua số hoạt động trên, mối quan hệ Mặt trận quyền tăng cường vào nếp Ở nhiều nơi, quyền quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận hoạt động có hiệu Tuy nhiên, quy chế phối hợp Mặt trận Tổ quốc Và quyền cấp, đặt biệt sở nhiều bất cập, hoạt động Mặt trận Tổ quốc chưa mang tính độc lập Nhà nước dựa vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể để phát huy quyền làm chủ sức mạnh có tổ chức nhân dân, tôn trọng tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp thông qua đoàn thể mình, để xây dựng, quản lý, bảo vệ Nhà nước, hướng dẫn tạo điều kiện cho tầng lớp nhân dân sở tham gia rộng rãi thường xuyên vào việc quản lý kinh tế đời sống xã hội Đó sức mạnh thân Nhà nước 2.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể trị - xã hội 2.2.1 Những mặt hạn chế Một là, lãnh đạo Đảng chưa đàp ứng yêu cầu trình đổi tổ chức, hoạt động nhà nước Tình trạng bao biện lam thay quyền diên nhiều cấp, nhiều nơi, tình trạng chồng chéo quan hệ Đảng, Nhà nước đoàn thể làm hạn chế vai trò tổ chức Đảng, Nhà nước đoàn thể; phương thức lãnh đạo vướng mắc, bất cập, có tình trạng quan quyền đoàn thể thụ động, chưa phát huy tốt vai trò Hai là, chưa phân rõ, lẫn lộn chức năng, quyền hạn Đảng lãnh đạo với Nhà nước quản lý, máy Đảng bị “nhà nước hoá”, cồng kềnh, không rõ chức lãnh đạo, chế tập trung, quan liêu bao cấp mệnh lệnh in 24 dấu sâu sắc quan hệ hệ thống trị Thủ tục giấy tờ nhiều phiền hà nặng thiếu quán hệ thống, nhiều mâu thuẫn đối lập Ba là, chế Đảng lãnh đạo – Nhà nước quản lý – nhân dân làm chủ xác định từ lâu, chưa nghiên cứu cụ thể hoá Đảng vừa vai trò lãnh đạo vừ thành viên Mặt trận Tổ quốc, chưa hiểu chưa có chế cụ thể, hữu hiệu để thực quan điểm Còn có tình trạng coi Đảng đứng trên, đứng Mặt trận Nhiều nơi coi Đảng đứng Mặt trận, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên can thiệp sâu, không chức nhiệm vụ Đảng công việc tổ chức Nhiều chế độ, sách Đảng Mặt trận tổ chức trị - xã hội khác nước ta chưa có đổi thực chất chí không phù hợp không theo kịp với tình hình Đảng đạo trình đổi tổ chức hoạt động tổ chức trị xã hội nói chung chưa theo kịp đổi kinh tế - xã hội Đảng lãnh đạo Nhà nước, thể chế hoá chủ trương Đảng tổ chức trị - xã hội nói chung chậm, thiếu dồng chưa kiểm tra đôn đốc chặt chẽ để việc thực nhgiêm túc Vai trò số Đảng đoàn chưa thật rõ nét quy định Đảng đoàn cấp Đảng đoàn cấp dưới, nên Đảng đoàn cấp phát thiếu sót tổ chức cấp khó đạo giải Bốn là, Bộ máy hành nhiều tầng, nhiều nấc làm cho vịêc quản lý trình kinh tế, xã hội chưa thật nhanh, nhạy có hiệu Bộ máy nhà nước ta chưa thật vững mạnh, tình trạng tham nhũng lãng phí, quan liêu nghiêm trọng chưa ngăn chặn; hiệu kực quản lý điều hành chưa nghiêm; kỷ cương xã hội bị buông lỏng, làm giảm sút niềm tin nhân dân Đảng Nhà nước; tình trạng Nhà nước xa dân, dân thiếu gắn bó với Nhà nước thực tế xem nhẹ Năm là, phương thức tổ chức, phong cách hoạt động Mặt trận đoàn thể tình trạng xơ cứng, chậm đổi mới, số cán đoàn thể bị viên chức hoá, chưa thật gắn bó với quần chúng Nạn tham nhũng 25 hệ thống trầm trọng, quyền làm chủ nhân dân nhiều nơi bị vi phạm nghiêm trọng (xem 5,tr 256 - 262) 2.2.2 Nguyên nhân mặt hạn chế, yếu Một là, nhận thức, chưa làm sáng tỏ tính độc lập tương đối tổ chức hệ thống trị, chế ước lẫn nhánh quyền lực, chưa nhận thức đầy đủ, đắn vai trò, chức năng, nhiệm vụ quan hệ tổ chức hệ thống trị nước ta giai đoạn Thứ hai, chưa sâu nghiên cứu để làm sáng tỏ sở lý luận quan hệ tổ chức hệ thống trị, đó, tiêu chí cấu quan hệ phận hệ thống chưa rõ ràng, chồng chéo, song trùng, hệ thống lẫn lộn chức năng, Đảng làm việc Nhà nước, Nhà nước làm việc Mặt trận, Mặt trận đoàn thể làm việc Nhà nước quan Nhà nước, tính chất quần chúng tổ chức không rõ ràng Ba là, phương thức lãnh đạo Đảng chậm đổi Việc đổi hệ thống trị, đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội chưa quan tâm mức Bốn là, đội ngũ cán quan Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội nhiều bất cập trước yêu cầu mới, thiếu yếu phẩm chất trị, trình độ trí tuệ, lực chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác, lực vận động thuyết phục quần chúng, số thiếu gương mẫu đạo đức, lối sống Năm là, lực thể chế hoá đường lối Đảng, triển khai thực lực điều hành Nhà nước bất cập trước đòi hỏi thực tiễn Vai trò giám sát, phản biện ban Đảng, tổ chức trị - xã hội yếu kém, chưa có chế hợp lý để phát huy vai trò phận Sáu là, thiếu hệ thống pháp luật hoàn chỉnh để luật pháp hoá quan hệ tổ chức hệ thống trị, quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm tổ chức, thành viên tổ chức công dân 26 2.3 Những vấn đề đặt nhằm đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế Một là, thiết lập quan hệ gắp bó mật thiết Đảng, Nhà nước Tổ chức trị - xã hội với nhân dân thực tế cách thực chất vào chiều sâu lĩnh vực đời sống xã hội Một số cán bộ, đảng viên xa dân công việc cách nghĩ, lối sống, mức sống Dân xa cán bộ, đảng viên (một số có chức quyền, tha hoá, biến chất) phân hoá giàu nghèo, tình cảm, niềm tin, lối sống, mức sống Hai là, tăng tính hiệu lực, hoạt động chức tổ chức hệ thông trị Chúng ta nói nhiều cải cách hành chính, cải cách tổ chức, máy tổ chức hệ thống tri, thực tế máy ngày phình to ra, cồng kềnh, nhiều tầng nấc, số công việc, lĩnh vực gây ách tắc cản trở công việc Cải cách hnàh thiếu triệt để; nhận thức không đắn quan hệ dân chủ tập trung dẫn đến tình trạng vừa thừa dân chủ, vừ thiếu dân chủ, vừa tập trung quan liêu, vừa vô phủ; lẫn lộn chức tổ chức hệ thống trị Tất làm suy giảm quyền lực, hiệu lực tổ chức hệ thống trị nước ta Đây vấn đề xúc đặt phải giải Ba là, đổi cụ thể hoá quy trình vận hành chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Đổi nội dung, phương thức, quy trình vận hành chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ tìm tòi, nỗ lực thường xuyên, chủ động sáng tạo, chủ thể tổ chức hệ thống trị; phải có chủ trương, biện phát đủ mạnh tầm vĩ mô cho cảc hệ thống để thực Bốn là, cải cách hành Nhà nước, xây dựng hệ thống pháp luật Trong cải cách hành cafn tập trung khâu then chốt: + Cải cách ttổ chức máy gọn nhẹ, xác định rõ vị trí vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tổ chức cá nhân 27 + Cải cách thủ tục hành chính, bớt công văn, quy định rườm rà gây khó khăn, phiền hà cho người dân Đơn giản hoá thủ tục không cần thiết thực “một dấu, cửa”, trách cử quyền + Cải cách công chức hành nhằm tăng chất lượng, hiệu suất phục vụ công chức Cán bộ, công chức phải gần dân, sát dân, trọng dân, trọng phát, có tâm, có tài, thực “công bộc dân” Năm là, Nâng cao dân trí, thực dân chủ, cải thiện dân sinh Để nhân dân thực làm chủ thể tích cực quan hệ vững vơi Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, họ phải phát triển đầy đủ ba mặt: dân trí, dân chủ, dân sinh Sáu là, xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tổ chức hệ thống trị cấp Công tác cán có vai trò vô quan trọng, liên quan đến thành bại nghiệp cách mạng, thành bại công đổi đòi hỏi người làm công tác phải hội tụ đủ đức tính cần thiết; lĩnh trị vững vàng, phẩm chất đạo đức sáng, trung thực, khách quan, công tâm, vô tư, giữ vững nguyên tắc, có tầm nhìn chiến lược, bố trí, sử dụng người, việc lợi ích chung Bảy là, hướng sở, xây dựng hệ thống trị - xã hội sở vững chắc, giảm bớt cấp trung gian Hệ thống trị sở có vi trí vai trò quan trọng, tảng Đảng Nhà nước lại nơi có nhiều yếu bất cập 28 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 3.1 Những quan điểm Đảng thời kỳ đổi mối quan hệ Đảng, Nhà nước đoàn thể trị - xã hội Từ Đại hội Đảng VI khởi sướng đường lối dổi (12 1986) đến nay, công đổi diễn nước ta trải qua 20 năm Những kết bước đầu quan điểm đảng thời kỳ đổi đổi quan hệ trị nói chung đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội nước ta nói riêng Từ quan điểm thấy bước tiến Đảng nhận thức lý luận tổ chức thực công tác thực tế đạt được, hạn chế đề đặt cần tiếp tục giả Thứ nhất, Với đổi mới, lần đầu tiên, vấn đề dân chủ hệ thống tri, dân chủ hoá lĩnh vực đời sống xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng, xác lập quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị đặt cách thực tiễn đời sống trị, cách xúc đổi Những nhận thức Đảng quan niệm chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta ngày rõ hơn, sáng tỏ Trong nhận thức lý luận chung có bao hàm lý luận trị chủ nghĩa xã hội Đó lý luận dân chủ hệ thống trị mà điều mấu chốt nhận thức quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội quan hệ hệ thống chíng trị với nhân dân xã hội Những nhận thức dựa sở lý luận Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh đước khẳng địinh văn kiện, Nghị mình, coi chủ nghĩa Mác – Lênin, tưởng Hồ Chí Minh ý thức hệ chủ đạo xã hội, tảng tư tưởng đổi mới, kim chi nam hành động cách mạng Việt Nam (xem 5, tr.57) 29 Hai là, đổi trị nước ta thực chất đổi hệ thống trị, dân chủ hoá hệ thống trị mà điểm mấu chốt đổi quan hệ Đảng với Nhà nước Đảng vị trí cầm quyền, đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội với nhân dân Nôi dung chủ yếu trực tiếp quan hệ phân định, phân biệt chức năng, thẩm quyền, phương thức tổ chức phương pháp hoạt động tổ chức hệ thống trị, đời sỗng xã hội để dân chủ đảm bảo quyền dân chủ, quyền làm chủ nhân dân thực hiện, phát huy Để thực yêu cầu đó, cần phải làm rõ vai trò, chức lãnh đạo Đảng, đặc trưng thẩm quyền quản lý nhà nước, vai trò tổ chức trị xã hội đại diện cho nhân dân tham gia vào công việc xây dựng, quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực nhân dân Ba là, thời kỳ nay, cần tập trung giải vấn đề xúc, góp phần củng cố vững ổn định tri làm lành mạnh môi trường xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo sức mạnh sở xã hội Đảng, Nhà nước xã hội ta 3.2 Một số giải pháp nhằm đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế Trên sở lý luận thực tiễn nêu tiểu luận xin đưa số giải pháp nhằm đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội tiến trình đổi hội nhập quốc tế: Thứ nhất, đổi trị nước ta thực chất đổi hệ thống trị, dân chủ hoá trị mà điểm mấu chốt đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội với nhân dân Việc đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội không tách rời việc đổi thân thành tố hệ thống trị Đổi chỉnh đốn Đảng, đặc biệt đổi phương thức lãnh đạo Đảng để đảm bảo Đảng lực lượng lãnh đạo xã hội, lãnh đạo nhà nước Đổi hệ thông tổ chức Đảng, trước hết hệ thống cấp trung ương cần đổi mới, Sắp xếp để không rời vào khuynh hướng “nhà nước hoá”, để 30 quan hệ quan lãnh đạo cấp cao Đảng với quan lãnh đạo Nhà nước tổ chức trị - xã hội (ở trung ương) định tính định lượng rõ ràng, không chồng chéo, trùng lặp, lẫn lộn chức năng, bao biện, làm thay,buông lỏng lãnh đạo Đổi tổ chức trị - xã hội, khắc phục tình trạng hành hoá, quan liêu hoá hình thức hoá Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội cách thực chất, quán, có hiệu Phải thiết thực rõ ràng, xác phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp việc Phải tạo hệ thống trị dân chủ, động, hiệu lực, hiệu quả; tạo chuyển biến tích cực, thực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng Thứ hai, đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội phải sở nhận thức rõ tác động tình hình, bối cảnh đất nước quốc tế; phải gĩư vưng, tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo Nhà nước tổ chức trị - xã hội, thực dân chủ, phát huy quyền làm chủ thực tế nhân dân; phải sở xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ phương thức vận hành tổ chức hệ thống trị; phải gắn liền với đổi toàn hệ thống trị với đổi chỉnh đốn Đảng, cải cách, hoàn thiện máy nhà nước, kiện toàn, củng cố tổ chức trị – xã hội; gắn liền với phương thức lãnh đạo Đảng Nhà nước tổ chức trị xã hội Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội cần tập trung giải vấn đề hạn chế có tính xúc quan hệ cụ thể Thứ ba, đổi quan hệ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội cầ nắm vững nguyên tắc: lấy đổi Đảng, đổi quan hệ Đảng với Nhà nước làm trọng tâm Dân chủ hoá quan hệ đa dạng, nhiều chiều tương tác lẫn phận cấu thành hệ thống; quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc” trình đổi mới; hướng vào việc củng cố tăng cường quyền làm chủ nhân dân, làm cho dân chủ xã hội nhày tốt Phân rõ chức 31 Đảngđối với công tác cán quản lý cán toàn hệ thống trị Giữa vững nguyên tăc lãnh đạo toàn diện Đảng trình đổi mới; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo Nhà nước tổ chức trị - xã hội Đổi bản, toàn diện, sâu sắc với phương châm thận trọng, vững chắc, có bước thích hợp, có trọng điểm Nâng cao phẩm chất, trí tuệ đội ngũ cán máy Đảng, Nhà nước; tinh giản máy; củng cố hệ thống mật thiết, máu thịt với nhân dân, Phải thắng lực cản trình đổi mới, là: tư giáo điều nghĩa giáo điều, hội, thấp trí tuệ, thoái hoá biến chất chủ nghĩa cá nhân Thứ tư, nội dung lãnh đạo quan trọng hàng đầu Đảng Nhà nước ta thực Nhà nước dân, dân, dân, nhà nước sạch, dân chủ đại Đảng lãnh đạo làm thay Nhà nước, Nhà nước cần có thực quyền ba mặt: lập pháp, hành pháp tư pháp Đảng không định vấn đề thuộc chức quyền hạn Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân uỷ nhiệm Đảng lãnh đạo Nhà nước xây dựng Hiến pháp ban hành pháp luật, song đảng viên tổ chức đảng phải hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Nhà nước pháp quyền nhà nước mà pháp luật tối thượng, quyền đứng đứng pháp luật Đảng đề quan điểm, đường lối, sách lớn có ý nghĩa định hướng cho công tác tổ chức cán Đảng lãnh đạo Nhà nước lãnh đạo tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Cương lĩnh, đường lối, chủ ttương, chiến lược; định hướng sách lớn; công tác tuyên truyền, thuyết phục, công tác kiểm tra; hành động gương mẫu đảng viên, việc giới thiệu đảng viên có đức, có tài, có uy tín tham gia vào cương vị lãnh đạo máy nhà nước tổ chức trị - xã hội Sự lãnh đạo Đảng Quốc hội lãnh đạo quan quyền lực nhà nước cao nhất, quan đại biểu cao nhân dân; lãnh đạo thể chế tạo lập tảng trị, pháp lý cho tồn phát triển Nhà nước xã hội ta, lãnh đạo thể chế vừa Nhà nước vừa nhân dân; lãnh đạo tổ chức bao gồm 32 đại biểu hình ảnh “nhân dân thu nhỏ”, thân sức mạnh vô địch khối đại đoàn kết toàn dân thông lại hình thức Nhà nước Đổi nội dung phương thức lãnh đạo Đảng Quốc hội phải đảm bảo cho tảng trị - pháp lý quốc gia phát triển bền vững, tăng cường quan hệ mật thiết Đảng với Quốc hội nhân dân Đảng lãnh đạo định hướng hoạt động lập hiến, lập pháp; lãnh đạo việc xây dựng tổ quốc đội ngũ cán cho công tác lập pháp; lãnh đạo Quốc hội định vấn đề quan trọng đất nước; lãnh đạo quốc hội thực chức giám sát tối cao toàn hoạt động Nhà nước Thứ năm, nâng cao phát huy vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ tổ chức trị - xã hội Xây dựng chế hoàn thiện chế phản biện xã hội giám sát xã hội tổ chức trị xã hội Phát huy tính chủ động tổ chức trị - hội việc giải vấn đề hàng ngày, hàng quan hệ tới đời sống vật chất, tinh thần người dân, không thụ động thụ động ngồi chờ nghị Đảng để chấp hành Các tổ chức náy f phải thực đại diện cho lược lượng quyền “biết, bàn, làm, kiểm tra, giám sát định” việc đất nước tất cấp, phạm vi không trái Hiến phát phát luật Nhà nước cần thể chế hoá quyền giám sát tổ chức trị - xã hội công việc mình, không thông qua việc báo cáo Chính phủ Quốc hội, boá cáo uỷ ban nhân dân với Hội đồng nhân dân việc báo cáo công việc có liên quan tới giới, tầng lớp nhân dân trước đại biểu họ quan lãnh đạo tổ chức trị - xã hội, coi chấp vấn quan có giá trị ngang chấp vấn đại biểu dân cử Sử dụng tổ chức trị - xã hội lực lượng làm phả biện xã hội, thường xuyên giám sát quyền Thứ sáu, đổi hoàn thiện quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội liên quan tới nội tổ chức hệ thống tổ chức; đồng thời, liên quan đến quan hệ tổ chức với nhân dân 33 xã hội mà mực tiêu sâu xa hướng vào phát triển dân chủ, phát huy quyền làm chủ dân để phục vụ dân Quan hệ bản, mấu chốt bao trùm quan hệ trị quan hệ với dân, phát triển vững sơ xã hội chế độ lòng dân, sức dân, lực lược dân, hành động tự giác, sáng tạo dân Đó điểm xuất phát mục đích việc nghiên cứu tổ chức thực quan hệ trị quan hệ với dân, phát triển vững sở xã hội chế độ lòng dân, sức dân, lực lược dân, hành động tư giác, sáng tạo chủa dân Đó phải điểm xuất phát mục đích việc nghiên cứu tổ chức thực quan hệ , sở để xây dựng Đảng, quyền Nhà nước tổ chức trị xã hội nước ta Dân gốc, tảng đồng thời định giải pháp đề cập tới, nhóm giải pháp đổi mới, từ đổi nhận thức đến đổi tổ chức, từ công tác cán đến sách cán bộ, từ hoàn thiện thể chế, quy chế chế đến thực hành dân chủ, từ tạo lập môi trường xã hội lành mạnh đến giáo dục trau dồi văn hoá, lối sống, đạo đức toàn xã hội, trước hết Đảng, Nhà nước hệ thống trị nhóm giải pháp giải pháp tương ứng, cụ thể thực thi lại phải đồng có diều kiện đảm bảo để đem lại hiệu thiết thực, trước mắt bản, lâu dài cho ổn định tích cực phát triển bền vững 34 KẾT LUẬN Thực chất quan hệ hội Đảng, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội quan hệ với nhân dân với xã hội Đổi quan hệ Đảng với Nhà nước đoàn thể trị xã hội nội dung chủ yếu đổi hệ thống trị nước ta Với ý nghĩa quan trọng song thực tế mối quan hệ vấn tồn nhiều hạn chế: tình trạng chồng chéo quan hệ Đảng, Nhà nước đoàn thể trị xã hội, chưa phân định rõ, lẫn lộn chức năng, quyền hạn Đảng lãnh đạo Nhà nước quản lý, máy Đảng bị “nhà nước hoá”, cồng kềnh, không phân rõ chức lãnh đạo, tình trạng “song trùng quyền lực” diễn mở nhiều cấp, nhiều ngành Hoạt động Mặt trận Tổ quốc doàn thể trị - xã hội mang tính chất hành hoá, chưa phát huy hết vai trò giám sát phản biện xã hội quần chúng nhân dân, hoạt động dân chủ hiệu quả, nhiều nơi dẫn đến tình trạng Đảng xa rời dân, dân xa rời Đảng Chính vấn đề đặt thời kỳ đổi hội nhập ngày phải đổi quan hệ đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị xã hội Đây thực chất đổi trị nhằm xây dựng trị thực dân, dân, dân đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nước ta thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá hội nhập quốc kinh tế, quốc tế mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh 35 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên, Đoàn Trọng Truyến, Nguyễn Văn Thảo, Trần Xuân Sơn (đồng chủ biên), Đổi tăng cường hệ thống trị nước ta giai đoạn mới, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 Tập giảng: Hệ thống quan điểm đổi Đảng cộng sản Việt Nam TS Nguyễn Hữu Đổng, Đảng tổ chức trị xã hội hệ thống trị Việt Nam nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009 Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Phân viện Báo chí Tuyên truyền Khoa Chính trị học, Chính trị học đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999 GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Đổi quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hệ thống trị Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008 Lê Văn Quang, Văn Đức Thanh, Quan hệ nhà nước xã hội dân Việt Nam – lịch sử tại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003 GS.VS Nguyễn Duy Quý, Hệ thống trị nước ta thời kỳ đổi mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003 TS Đỗ Quang Tuấn, Đổi phương thức lãnh đạo Đảng Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân thời kỳ đổi mới, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 10 http://www.ubmttq.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/clefault.asps Mối quan hệ Mặt trận thành viên hệ thống trị 11 http://www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com.vn Tiếp tục đổi hoàn thiện quan hệ Đảng, Nhà nước tổ chức trị xã hội nước ta 36 MỤC LỤC 37
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học Quan hệ giữa đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, tiểu luận cao học Quan hệ giữa đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, tiểu luận cao học Quan hệ giữa đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay