tiểu luận cao học VAI TRÒ của mặt TRẬN tổ QUỐC TRONG xây DỰNG NHÀ nước VIỆT NAM

40 743 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:10

A. PHẦN MỞ ĐẦU1. Mục đích chọn đề tàiCách đây 74 năm, ngay sau khi dr Cộng sản Đông Dương vừa mới thành lập, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban thường vụ TW Đảng đã thông qua một số văn kiện lịch sử quan trọng đó là bản chỉ thị về việc thành lập hội phản đế Đồng minh, hình thức đầu tiên của mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, các hình thức tổ chức mặt trận đã lần lượt ra đời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng. Đó là hội phản đế Đồng Minh (1930); Mặt trận dân chủ Đông Dương (1939); Mặt trận Việt Minh (1941); Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946); Mặt trận liên Việt (1951); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955); Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (1960); Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam (1968); Mặt trận Tổ quốc của một nước Việt Nam thống nhất (từ 1977 đến nay).Năm tháng sẽ qua đi nhưng lịch sử vẻ vang của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam sẽ mãi mãi gắn liền với lịch sử vinh quang của Đảng ta, của dân tộc ta. So với lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc thì lịch sử hơn 70 năm tồn tại và không ngừng lớn mạnh của dân tộc thống nhất Việt Nam chỉ là khoảnh khắc. Song chính trong thời gian ngắn ngủi ấy đã diễn ra những sự kiện vô cùng lớn lao làm thay đổi hẳn bộ mặt của nước ta, của nhân dân ta. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 (1945); là chiến thắng Điện Biên Phủ (1954); là đại thắng mùa xuân thống nhất nước nhà (1975), và những thành quả rất quan trọng của công cuộc đổi mới đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đưa nhân dân ta từng bước tiến lên Xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặt trận dân tộc thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp rất to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên những mốc son lớn trong lịch sử của dân tộc. Bài học lớn của cách mạng nước ta đã được ghi trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng là không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thống nhất Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc góp phần kế thừa và phát huy truyền thống các tổ chức Mặt trận trước đây, nơi tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối của Đảng.Chính vì nhận thức được vai trò to lớn của Mặt trận Tổ quốc nên tôi đã chọn làm đề tài học phần của mình là: “Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng Nhà nước Việt Nam”. BÀI 19 ĐỀ TÀI: VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM A PHẦN MỞ ĐẦU Mục đích chọn đề tài Cách 74 năm, sau dr Cộng sản Đông Dương vừa thành lập, ngày 18 tháng 11 năm 1930, Ban thường vụ TW Đảng thông qua số văn kiện lịch sử quan trọng thị việc thành lập hội phản đế Đồng minh, hình thức mặt trận dân tộc thống Việt Nam Từ đến nay, lãnh đạo đắn Đảng, hình thức tổ chức mặt trận đời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Đó hội phản đế Đồng Minh (1930); Mặt trận dân chủ Đông Dương (1939); Mặt trận Việt Minh (1941); Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (1946); Mặt trận liên Việt (1951); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1955); Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam (1960); Liên minh lực lượng dân tộc, dân chủ hoà bình Việt Nam (1968); Mặt trận Tổ quốc nước Việt Nam thống (từ 1977 đến nay) Năm tháng qua lịch sử vẻ vang Mặt trận dân tộc thống Việt Nam mãi gắn liền với lịch sử vinh quang Đảng ta, dân tộc ta So với lịch sử ngàn năm dân tộc lịch sử 70 năm tồn không ngừng lớn mạnh dân tộc thống Việt Nam khoảnh khắc Song thời gian ngắn ngủi diễn kiện vô lớn lao làm thay đổi hẳn mặt nước ta, nhân dân ta Đó thắng lợi cách mạng tháng (1945); chiến thắng Điện Biên Phủ (1954); đại thắng mùa xuân thống nước nhà (1975), thành quan trọng công đổi đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đưa nhân dân ta bước tiến lên Xã hội chủ nghĩa Dưới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Mặt trận dân tộc niên Việt Nam có đóng góp to lớn vào nghiệp đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên mốc son lớn lịch sử dân tộc Bài học lớn cách mạng nước ta ghi cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc thống Việt Nam Mặt trận Tổ quốc góp phần kế thừa phát huy truyền thống tổ chức Mặt trận trước đây, nơi tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên tầng lớp nhân dân thực đường lối Đảng Chính nhận thức vai trò to lớn Mặt trận Tổ quốc nên chọn làm đề tài học phần là: “Vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng Nhà nước Việt Nam” Tình hình nghiên cứu Vấn đề xây dựng Nhà nước Việt Nam việc làm mà Đảng ta tiến hành Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò to lớn việc liên kết nhân dân với Đảng, tập hợp lực lượng đông đảo tạo sức mạnh to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hiện tình hình nghiên cứu Mặt trận Tổ quốc số nhà xuất quan tâm như: NXB Quốc gia Hà Nội; NXB Quân đội nhân dân viết sách Nhưng sách chủ yếu viết sơ lược không cụ thể vấn đề Mặt trận Tổ quốc Do chọn số điểm trọng tâm để viết “Vai trò Mặt trận Tổ quốc xây dựng Nhà nước Việt Nam” Bài viết sử dụng phương pháp như: phương pháp logic, so sánh lịch sử điều tra thực nghiệm… B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Khái niệm 1.1 Khái niệm tổ chức trị xã hội Trong yếu tố cấu thành hệ thống trị, Nhà nước Đảng trị có tổ chức trị xã hội Hoạt động tổ chức trị - xã hội có ý nghĩa to lớn việc hình thành quyền lực trị giai cấp, tầng lớp khác xã hội “Các tổ chức trị - xã hội tổ chức có liên hợp tự nguyện cộng đồng người xây dựng theo nguyên tắc tự quản chủ động, nhằm bảo vệ lợi ích thành viên cộng đồng người đó” Sự đời tổ chức trị - xã hội yêu cầu khách quan thực sống người, chức mang tính khách quan Có nghĩa đời công dân tự nguyện lập lên nhằm thoả mãn nhu cầu, lợi ích chung thành viên, tập hợp công dân Những mục tiêu mà tổ chức trị - xã hội đề mục tiêu vừa thiết thực với than hội viên, vừa đáp ứng nhu cầu chung đất nước, xã hội, cách mạng Ở mức độ hẹp lợi ích kinh tế tình cảm nhân đạo, hữu nghị, mức độ rộng, lại đáp ứng mục tiêu phát triển xã hội Khi cá nhân tự nguyện vào hội, tổ chức thường xuyên cung cấp kiến thức phương pháp cho hội viên hoạt động, xây dựng bồi dưỡng chuyên gia hàng đầu, mô hình cho hội viên noi theo Để thực hiệu chức này, hầu hết tổ chức có trụ sở làm việc, quan ngôn luận để mở rộng nguồn thông tin, nâng cao trình độ cho thành viên, tuyên truyền thu hút them người vào tổ chức mình… Chất keo làm lên tổ chức trị việc kết nợ chặt chẽ lợi ích thành viên với lợi ích tập thể lợi ích xã hội * Một số tổ chức trị - xã hội nước ta: Hội quần chúng đời xã hội loài người xuất hiện, người có ý thức sức mạnh tập thể, sức mạnh hợp tác lẫn nhóm người, cộng đồng người Sự phát triển hội ngày gia tăng phong phú theo trình độ phát triển xã hội loài người nhu cầu ngày cao, đa dạng tầng lớp dân cư xã hội Hiện nước ta có hội quần chúng như: - Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật Việt Nam với 42 hội thành viên - Hội liên hiệp văn học nghệ thuật hội nhà văn, hội nhà báo, hội nhạc sĩ, tạo hình, điện ảnh… Các hộ hữu nghị với sách mở cửa với việc giao lưu, học hỏi nước bạn trị, kinh tế văn hoá, giáo dục, ngoại giao… Ngoài có hội khác như: hội chữ thập đỏ, hội người mù, hội làm vườn, hội khuyến học, hội người cao tuổi… 1.2 Khái niệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Mặt trận dân tộc thống Việt Nam Hồ Chí Minh Đảng ta sáng lập, lãnh đạo không ngừng lớn mạnh, có đóng góp vô to lớn qua thời kỳ cách mạng với tên gọi khác trở thành nhân tố định cho thắng lợi cách mạng Việt Nam Ngày 18/11/1930, hội phản đế đồng minh – hình thức tổ chức Mặt trận dân tộc thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Mặt trận Tổ quốc tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu cho giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước ngoài” Mặt trận Tổ quốc tổ chức liên minh trị Liên minh trị liên kết lực lượng với thành khối thống để thực mục tiêu trị chung Mục tiêu giai đoạn khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng lợi ích lực lượng tham gia liên minh Mục tiêu chung giai đoạn cách mạng giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ, phấn đấu thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu tiến lên dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Mặt trận Tổ quốc tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, nơi thể ý chí, nguyện vọng đáng hợp pháp tầng lớp nhân dân xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng máy Nhà nước cấp ngày sạch, vững mạnh; Mặt trận Tổ quốc cầu nối thắt chặt mối quan hệ nhân dân với Đảng Nhà nước Thông qua Đảng Nhà nước lắng nghe ý kiến tầng lớp nhân dân để xây dựng hoàn thiện đường lối, chủ trương, sách, luật pháp, đồng thời đưa chủ trương, đường lối, sách, luật pháp đến với tầng lớp nhân dân, biến thành phong trào hành động thực tế quần chúng, vận động nhân dân thực đường lối, sách đối nội, sách đối ngoại Đảng Nhà nước Mặt trận Tổ quốc góp phần thực chức giám sát nhân dân công tác đạo đức, lối sống Đảng viên, cán bộ, công chức, đại biểu dân cư quan Nhà nước góp phần tích cực giải mâu thuẫn nội nhân dân Xét tính chất tổ chức Mặt trận Tổ quốc tổ chức hiệp thương cao nước, nơi phối hợp thống hành động tổ chức thành viên Nếu Quốc hội quan quyền lực cao Mặt trận Tổ quốc tổ chức hiệp thương cao nhất, có chức hiệp thương để tiến hành bầu cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân cấp Không có tổ chức trị - xã hội phản ánh dân ý kiến nhiều chiều, đa dạng, phong phú tầng lớp nhân dân rộng rãi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đối tượng tham gia vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đa dạng, phong phú, gồm: công nhân, nông dân, trí thức, dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo, nhân sĩ, người Việt Nam định cư nước đại đoàn kết không phân biệt: giới, lứa tuổi, đảng phái… điều kiện có đảng cầm quyền lãnh đạo toàn xã hội, việc phát huy đầy đủ vị trí, vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lợi quan trọng để Đảng Nhà nước khắc phục sai lầm, thiếu sót công tác lãnh đạo, quản lý đất nước tệ nạn quan lieu, xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn gây Đó giải pháp tích cực để làm đội ngũ Đảng viên, cán bộ, công chức Nhà nước, loại bỏ phần tử xấu gây uy tín Đảng Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua thời kỳ lịch sử cách mạng Việt Nam 2.1 Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt móng tư tưởng tổ chức chuẩn bị cho đời Mặt trận Tổ quốc thống Từ kỷ XIX năm đầu kỷ XX nước ta đàn áp thực dân Pháp, từ chế độ phong kiến lạc hậu thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến Vốn có truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhiều phong trào đấu tranh kiên cường chống lại bọn thực dân đô hộ tay sai không giành thắng lợi Đầu kỷ XX giới có cách mạng tư sản Pháp, cách mạng Tân Hợi Trung Quốc Minh Trị Duy Tân Nhật Bản có tác động lớn vào cách mạng nước ta đòi tự do, dân sinh, dân chủ… hầu hết phong trào thiên hướng ngoại, cầu viện dựa vào lực lượng bên ngoài, chưa thấy chưa biết phát huy sức mạnh nội lực dân tộc Một số người cầm đầu kêu gọi, hô hào “đồng tâm”, “hiệp lực”, “đồng bào”, “đồng chí” chưa coi trọng chưa biết đoàn kết Các bậc sĩ phu danh tiếng chưa phân biệt bạn, thù kính trọng bậc tiền bối song Hồ Chí Minh nhận xét: “cụ Phan Chu Trinh yêu cầu người Pháp thực cải cách chẳng khác “đến xin giặc rủ long thương”, chủ trương cụ Phan Bội Châu nhờ Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp khác “đưa hổ cửa trước, rước beo cửa sau”, chủ trương cụ Hoàng Hoa Thám thực tế lối thoát đắn rõ rang Như chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết: “Việc lớn chưa thành công đế quốc mạnh mà nhân dân ta chưa hiệp lực, đồng tâm” Với lòng nhiệt huyết tài năng, Nguyễn Ái Quốc bôn ba tìm đường cứu nước; cách mạng tháng Mười Nga đặc biệt luận cương vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin tạo chuyển biến nhận thức Người Từ Người tham gia hoạt động cách mạng quốc tế truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta Bằng nhiều hành động khác tranh thủ tận dụng điều kiện cho phép Nguyễn Ái Quốc mang hết tâm trí để đấu tranh tập hợp lực lượng; liên kết liên minh phối hợp đấu tranh nhân dân lao động quốc với dân tộc thuộc địa Trong năm 20 kỷ XX Người tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp; năm 1923 tham dự Đại hội quốc tế nông dân; 1924 dự Đại hội quốc tế phụ nữ… Người khẳng định sức mạnh to lớn lực lượng đoàn kết toàn dân, sức mạnh “dân khí” thứ vũ khí: “dân khí mạnh quân lính nào, súng ống không chống lại nổi” Với truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức giai cấp công nhân chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác Phong trào cách mạng lên cao để đến cuối 1929 có ba tổ chức Đảng thành lập móng cho Đảng Cộng sản Việt Nam đời mà tạo sở cho hình thành Mặt trận Tổ quốc thống 2.2 Quá trình hình thành Mặt trận thống phản đế Trong cương lĩnh đầu tiên, Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phù hợp với xu thời đại đáp ứng nguyện vọng nhân dân Cương lĩnh vắn tắt vạch nguyên tắc chiến lược, sách lược xây dựng Mặt trận dân tộc thống với nội dung là: Đảng giai cấp vô sản phải lãnh đạo quần chúng dựa vào dân cày nghèo Lôi kéo phía Tư sản, trí thức, trung nông…, phú nông, trung, tiểu địa chủ tư Việt Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng đánh đổ Như từ đời Đảng có chủ trương đoàn kết giai cấp, cá nhân, tổ chức trị phát huy sức mạnh truyền thống yêu nước chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc phong kiến để giành độc lập dân tộc Cũng từ mà Mặt trận triển khai mạnh mẽ mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh Về nguyên tắc xây dựng hội phản đế đồng minh: thị xác định phải bảo đảm tính chất công nông đồng thời phải mở rộng tới thành phần dân tộc để Mặt trận thật toàn dân, Mặt trận ngày mở rộng lực lượng, tiếp tục phát triển tới tổ chức: công hội, nông hội, hội cứu tế đỏ Phong trào giành nhiều thắng lợi cho quần chúng; đời quyền Xô – Viết quyền nhân dân Cũng mà thực dân Pháp tăng cường đàn áp khủng bố dùng thủ đoạn lừa bịp, chia rẽ Đây giai đoạn thoái trào cách mạng Thực tiễn năm thoái trào cách mạng giúp cho Đảng ta hiểu thấm thía tầm quan trọng trị mối quan hệ Đảng quần chúng Lúc để phù hợp với tình hình cách mạng, Hội phản đế liên minh thành lập (1935) Nhằm mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, nghị Đảng đề nhiều hình thức biện pháp thực bắt tay, liên minh rộng rãi Phản đế liên minh hình thức tổ chức tập hợp tất lực lượng phản đế toàn Đông Dương bao gồm phận hay toàn thể đảng phái, đoàn thể tổ chức, lớp nhóm có tính chất cách mạng kể phần tử lẻ tẻ Những chủ trương đắn góp phần quan trọng làm dấy lên cao trào cách mạng nước, có tác dụng rèn luyện lực lượng cho cách mạng tháng Tám sau 2.3 Chủ trương lập Mặt trận dân chủ Đầu 1936 phủ Mặt trận nhân dân Pháp nhiều sách dân chủ có điều kiện thuận lợi cho cách mạng phát triển, bên cạnh chống đối bọn tay sai phản động đế quốc Pháp Trước tình hình đó, tháng – 1936 ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi thư cho Việt Nam Quốc Dân Đảng, nhóm phe phái cách mạng, hội phản đế, tổ chức cải lương… để đánh đổ chủ nghĩa đế quốc tay sai phản động, nhiệm vụ tránh khỏi liên kết lại để thành lập Mặt trận nhân dân thống nhất, bỏ qua hiểu lầm, tập trung lực lượng vào phong trào phản đế Chính sách lập Mặt trận nhân dân phản đế chống người Pháp mà chống đế quốc Pháp, thực dân chủ cho xứ Đông Dương Còn vấn đề độc lập hay tự trị phải dựa vào hành động thống nhân dân Đông Dương Mặt trận thống nhân dân phản đế hoạt động công khai để có sở quần chúng rộng rãi Qua chuyển hướng bước hoàn chỉnh nhận thức Đảng công tác Mặt trận; cho thấy tính động thực tiễn người cách mạng Việt Nam quan niệm “một Đảng biết tuỳ theo hoàn chủ nghĩa Mác – Lênin mà thay đổi sách không làm xong mục đích cách mệnh” Thời kỳ đấu tranh công khai sôi động khẳng định chuyển hướng đắn kịp thời Đảng Cộng sản Đông Dương kể từ hội nghị trung ương – 1936 đến tháng – 1937 Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng họp để kiểm điểm đánh giá tình hình để có bước điều chỉnh kịp thời, khắc phục sai sót mắc phải Tháng – 1937 Đảng định lập: công hội, nông hội thay cho hội cứu tế đỏ, công hội đỏ, nông hội đỏ… đồng thời chủ trương đẩy mạnh việc lập Hội quần chúng công khai nửa công khai hội hữu tương tế… tập hợp đoàn thể vào Mặt trận thống dân chủ Trong Mặt trận phải tôn trọng khuyến khích sáng kiến bạn đồng minh Bên cạnh Đảng phải nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác binh vận, đồng thời phải cảnh giác đề phòng thoả hiệp làm rạn nứt suy yếu Mặt trận Tháng – 1938 Đảng lời kêu gọi lập Mặt trận dân chủ với ý thức: “Đây công hoà bình nhân loại! Hỡi quốc dân đồng bào, khăng khít đoàn kết lại… Hãy bước tới thành lập Mặt trận dân chủ Đông Dương…” Những hình thức hoạt động phong trào quần chúng thời kỳ Mặt trận dân chủ Đông Dương phong phú, tiêu biểu: 10 - Nông dân lực lượng đông đảo cách mạng nước ta, góp phần to lớn cho nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hiện Đảng Nhà nước phải phấn đấu xây dựng nông thôn giàu đẹp, tiến bộ, dân chủ nông thôn, chăm lo vấn đề y tế, văn hoá, giáo dục, kế hoạch hoá gia đình… Công nghiệp hoá – đại hoá nông nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nông thôn - Trí thức Việt Nam góp phần to lớn cho cách mạng nước nhà Trí thức đại diện cho trí tuệ dân tộc, đội ngũ trí thức nước ta ngày đông đảo, với gần 70 vạn người trình độ đại học đại học Ông cha ta để lại gương lớn nhiều nhà trí thức Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Phan Bội Châu… Ngày Bác Hồ truyền lại cho nhiều học quý thu phục nhân tâm, trọng dụng người tài - HIện có hai triệu đồng bào nhiều lí do, hoàn cảnh khác rời quê hương định cư nước Chúng ta phải tạo điều kiện thuận lợi để bà hướng Tổ quốc, tìm hiểu tình hình đất nước, sách đổi Đảng Nhà nước, tạo hội cho bà góp phần vào nghiệp chung đất nước Nước ta có nhiều dân tộc tôn giáo khác cần bình đẳng chăm lo đời sống, giáo dục, tinh thần cho họ đặc biệt quần chúng vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng trước đây, cần bình đẳng, tôn trọng tự tín ngưỡng không tín ngưỡng, không can thiệp vào nội tôn giáo Nghiêm trị kẻ lợi dụng tôn giáo để chia rẽ đoàn kết dân tộc, phá hoại đất nước nhằm đảm bảo lợi ích giáo dân cộng đồng Với tư cách thành viên người lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đảng Cộng sản phải đề đường lối, chiến lược thích hợp để Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò đoàn kết, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Lòng yêu nước nồng nàn tình thương dân tha thiết sinh với hình thành dân tộc, cố kết dân tộc khối không kẻ thù chia rẽ Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Giarai hay Êđê, Xêđăng hay Bana dân tộc thiểu số 26 khác cháu Việt Nam, anh em ruột thịt Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ có nhau, no đói có nhau” Đó truyền thống quý báu dân tộc ta: “nó kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, vượt qua hiểm nguy, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước lũ cướp nước” Truyền thống ngày rèn đúc ý chí tinh thần sáng tạo giành thắng lợi nghiệp đổi Tư tưởng Hồ Chí Minh thấm đượm lòng yêu nước thương dân, kết hợp nhuần nhuyễn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, biểu tượng thời đại mà sống, học tập, lao động chiến đấu Lòng yêu nước thương dân nguồn rèn đúc nên nhân cách lĩnh người Việt Nam vũ khí vô địch để giữ gìn sắc lẽ sống còn: đánh sắc dân tộc đánh tất Đảng đại diện cho lợi ích nhân dân, công nhân, người lao động toàn dân tộc Việt Nam Phải gắn bó máu thịt với nhân dân nhân dân tin yêu, quý trọng Nhân dân nguồn gốc thắng lợi Như Bác Hồ nói: “Gốc có vững bền Xây lầu thắng lợi nhân dân” Cùng với non sông, người Việt Nam, từ hệ tử tù Sơn La, Côn Đảo… lội suối băng ngàn, muối vừng cơm vắt, làm nên chiến tích thần kỳ kỷ, đến lớp lớp niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ nghĩa vụ, cháu thiếu niên nhi đồng cảm thấy sống tốt hơn, đẹp hạnh phúc Kiều bào ta nước hướng Tổ quốc thăm Tổ quốc, chan hoà niềm vui lòng tự hào Việt Nam vốn xây đắp bền vững suốt chiều dài lịch sử Vai trò, giám sát, phản biện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trước nói đến giám sát phản biện, bàn tới khái niệm vấn đề Khoản 1, điều 12 luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 27 quy định: hoạt động giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ cho công tác kiểm tra Nhà nước, nhằm góp phần xây dựng bảo vệ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sạch, vững mạnh; bảo vệ quyền lợi ích đáng nhân dân Giám sát nói đến nhiều lần, thực thí điểm có báo cáo kết Nhưng chưa có dịp thoả thuận đầy đủ để có kết luận xác đáng vai trò giám sát Mặt trận Có nhiều ý kiến khẳng định thực vai trò giám sát tốt có ý kiến nêu chưa lòng với vai trò giám sát Việc bỏ phiếu tín nhiệm chức danh cách thực giám sát quan Nhà nước cấp quyền địa phương xuống tận nông thôn làng, ấp Tuy nhiên vấn đề hai luồng ý kiến khác nhau, người bày tỏ ý kiến đồng tình có thái độ chưa đồng tình với việc làm Ví dụ: tổ trưởng tổ dân phố mà đưa giám sát lấy phiều tín nhiệm nhiều người không đồng tình chức danh người ta cho “quyền rơm vạ đá”, mời người ta chưa làm mà bắt người ta viết kiểm điểm Thậm chí nhiều người mong lấy phiếu họ không đạt yêu cầu Nhưng có người lại thấy việc đưa lấy ý kiến bổ sung cho họ cách làm tốt nên họ thấy thiết thực Điều cần nghiên cứu điều chỉnh cho thích hợp Về việc giám sát Đảng viên khu dân cư nên tập trung vào giám sát việc thực nhiệm vụ chức trách họ địa phương quan họ giao nhiệm vụ phải quan tâm đến đạo đức, lối sống Ngoài thực giám sát khác tham gia đóng góp ý kiến cho quan quản lý Nhà nước, hay vấn đề giới thiệu nhân sự… Về nd đề án “phản biện xã hội” – từ điển “phản biện” đánh giá công trình Không lĩnh vực nào, xã hội không cần tới phản biện Đối với Đảng đặt vấn đề “được tham gia với Đảng” “được quyền hình thành văn bản” Từ “Được” thể vai trò, vị trí 28 Mặt trận “nặng nề” phải thể trách nhiệm với Đảng “được” Vai trò Mặt trận phải khẳng định cao chữ “được” Còn vấn đề dân chủ phải để thực dân chủ cách thực sự, dân chủ hình thức Phải phân biệt dân chủ ai, với dân chủ tùy tiện Dân chủ với người mà không dân chủ vấn đề người trở thành không công Thời gian qua công tác giám sát phản biện hạn chế phản hồi giám sát phản biện gây hạn chế dân chủ Sự tiếp thu phản hồi kiến nghị nhân dân hạn chế Người dân phản biện sao? Thứ phản biện trực tiếp – dân chủ xã hội như: nhà làm sai, đường không đúng… dân phản biện tình dân chủ Thứ hai dân chủ đại diện – thông qua người đại diện Đảng ta Đảng cầm quyền, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể người đại diện Đại diện hợp pháp hợp lý Mặt trận Nếu Mặt trận không làm chức quyền dân chủ đại diện Mặt trận biến mất, Mặt trận không làm tốt chức Phản biện tìm đường vạch mặt trái xã hội Không có phản biện không tìm chân lý Từ sống: ăn mặc, đứng nào? Đó phản biện từ sống, gia đình, từ tổ chức tới xã hội Đối với điều kiện Đảng cầm quyền phản biện cần thiết, nhận thức Về nguyên tắc, phản biện phải nói thẳng Tất vấn đề liên quan đến phát triển xã hội đưa phản biện Có với quyền lực nói đến vấn đề chủ trương, sách liên quan đến sống Đối với Mặt trận đoàn thể phản biện có trọng tâm, trọng điểm Phản biện theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức, đồng thời phản biện theo đơn đặt hàng phải đảm bảo tính độc lập tương đối Phải có môi trường xã hội lành mạnh việc phản biện thực Chúng ta phải đặt lợi ích toàn 29 xã hội, tầng lớp xã hội lên hết Mặt trận Tổ quốc phải tiến hành phản biện vấn đề lớn, vấn đề vĩ mô Còn cấp địa phương phản biện vấn đề cấp địa phương Như vậy: phản biện để phát triển, phản biện không tìm chân lý Vai trò việc hoạch định đường lối sách Đảng Cộng sản, Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành viên hệ thống trị Việt Nam Có mối quan hệ mật thiết, điều hoà hoạt động để xây dựng hoàn chỉnh hệ thống trị, xây dựng Nhà nước Việt Nam để phát triển Mối quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm ý: Đảng vừa thành viên vừa người lãnh đạo Mặt trận Là thành viên Đảng bình đẳng tổ chức trị - xã hội khác, góp ý kiến cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức thành viên Mặt trận cấp uỷ Đảng đề đường lối sách cho phù hợp Quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước để thực nhiệm vụ quyền hạn theo hiến pháp pháp luật Quan hệ phối hợp thực theo quy chế phối hợp công tác uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quan Nhà nước hữu quan cấp ban ngành Tuy chức năng, nhiệm vụ phương hướng hoạt động Mặt trận Nhà nước khác công cụ để nhân dân thực phát huy quyền làm chủ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Nhà nước quản lý điều hành, quản lý xã hội pháp luật, nhân dân người trực tiếp thực sách pháp luật Nhà nước Nhà nước phải tôn trọng tạo điều kiện để Mặt trận đoàn thể động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ sức mạnh có tổ chức nhân dân tham gia xây dựng quản lý bảo vệ Nhà nước 30 Trong trình định quản lý điều hành quan Nhà nước cấp cần lắng nghe kiến nghị Mặt trận đoàn thể Mặt trận có trách nhiệm việc tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội Chính sách Nhà nước pháp luật Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực đại đoàn kết toàn dân sinh hoạt dân chủ xã hội Mặt trận đoàn thể góp sức vào trình xây dựng đồng sách kinh tế - xã hội đắn trình đổi mới, hoàn thiện sách cụ thể giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, đặc biệt sách phát triển kinh tế - xã hội, phân phối, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi trách nhiệm công dân Đây trách nhiệm hệ trọng có tầm vĩ mô, Mặt trận đoàn thể cần vươn lên trách nhiệm trí tuệ để thực Mặt trận chủ trì phối hợp việc tổ chức lấy ý kiến tham gia xã hội sách, pháp luật có liên quan đến quyền lợi ích tầng lớp nhân dân, đoàn thể đề xuất việc phối hợp việc xây dựng sách, pháp luật có liên quan đến giai cấp, tầng lớp, dân tộc như: giai cấp công nhân, nông dân, trí thức… cộng đồng người Việt nước Thời gian tới với việc tham gia sách kinh tế trị cần chủ động góp phần tham gia ý kiến thúc đẩy việc ban hành luật dân tộc, luật niên, luật hội, pháp lệnh tôn giáo, pháp lệnh dân chủ sở, pháp lệnh sửa đổi bổ sung số điều pháp lệnh chống tham nhũng… chủ động tham gia xây dựng văn luật để thực luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Để làm tốt nhiệm vụ này, Mặt trận đoàn thể cần huy động sức mạnh trách nhiệm trí tuệ toàn hệ thống tổ chức tư vấn, cần xây dựng thành nề nếp việc lấy ý kiến với quan soạn thảo, cần xây dựng chế điều kiện đảm bảo nhằm xây dựng hoàn thiện sách pháp luật đại đoàn kết dân tộc 31 Chế độ ta chế độ dân chủ, quyền lực thuộc nhân dân Nhà nước ta Nhà nước dân, dân dân Nhân dân ta tổ chức Nhà nước thực quyền làm chủ thiết chế Nhà nước, tổ chức hoạt động Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội, quyền nghĩa vụ công dân “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị…”, “cơ sở trị quyền nhân dân” Sự xác định thể quan hệ gắn bó mật thiết với Nhà nước mà rõ quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng bảo vệ Nhà nước Như số vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng pháp luật Nhà nước Việt Nam: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc sở tham gia xây dựng pháp luật số nd: phối hợp với hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức lấy ý kiến tầng lớp nhân dân tham gia vào dự án luật, pháp lệnh, văn pháp quy hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự thảo kế hoạch sử dụng đất đai, dự thảo quy hoạch khu dân cư… kịp thời kiến nghị với cấp uỷ Đảng, quyền địa phương, Nhà nước nhằm sửa đổi, bổ sung sách chưa phù hợp Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân hình thức: - Tổ chức hội nghị nhân dân đại diện hộ gia đình theo địa bàn dân cư, xóm ấp, khu phố, phát phiếu thăm dò ý kiến hộ gia đình sau tổng hợp lại - Tổ chức hội nghị uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn tổng hợp ý kiến hội đồng nhân dân cấp uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp trực tiếp Để phát huy vai trò làm chủ nhân dân, Mặt trận Tổ quốc nêu cao vai trò xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam 32 CHƯƠNG III: TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY HIỆU QUẢ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM Những tồn “Chưa tập trung vào công tác bản, trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ, công tác tổ chức cán chậm đổi mới; công tác lý luận việc tổng kết thực tiễn hoạt động chưa đặt tầm triển khai thực chưa nhiều; chưa thực phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo quần chúng; chưa coi trọng công tác tuyên truyền địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào tôn giáo… có giải pháp thiết thực Đảng, Nhà nước Mặt trận phát huy thành tựu, hạn chế yếu Mặt trận Tổ quốc giai đoạn tới Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đổi hệ thống trị cụ thể đổi với việc lãnh đạo Nhà nước lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội quan trọng Hiện nhận thức không cấp uỷ Đảng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng giai đoạn Không cán bộ, Đảng viên xem nhẹ công tác Mặt trận, xem tổ chức Mặt trận tượng trưng, hình thức, “tình có vấn đề” cấp uỷ Đảng quyền khó giải cần Mặt trận hoà giải, đoàn kết Ở nước ta, Đảng vừa thành viên Mặt trận, vừa người lãnh đạo Mặt trận, thực tiễn cấp uỷ Đảng ý vai trò, trách nhiệm người lãnh đạo mà ý đến vai trò, trách nhiệm Đảng thành viên Điều vô hình chung làm hạ thấp vai trò, lực uy tín lãnh đạo Đảng với Mặt trận Một mặt cấp uỷ Đảng rơi vào tình trạng lạm quyền, áp đặt, bao biện can thiệp thô bạo vào công việc Mặt trận, mặt khác làm cho hoạt động Mặt trận rơi vào tình trạng thụ động, ỷ lại, xơ cứng hành hoá, làm tính độc lập, đặc điểm, sắc thái riêng Mặt trận 33 Hiện nhiều văn pháp luật quy định quan Nhà nước đảm bảo cho Mặt trận hoạt động có hiệu quả, thực tế điều kiện kinh phí hoạt động Mặt trận khó khăn Ngân sách nhiều nơi chế “xin – cho”, phụ thuộc vào quan Nhà nước, hay uy tín người đứng đầu Mặt trận Vì vậy, Mặt trận phát huy hết vai trò, chức hoạt động giám sát Nhà nước Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận đoàn thể, tổ chức xã hội hạn chế Nhận thức không cho đoàn thể nhân dân “công cụ” Đảng quyền Tính chất quan liêu, hành hoá tổ chức đoàn thể chưa khắc phục Đoàn thể nhân dân chưa thực tốt chức “cầu nối” nhân dân với Đảng Nhà nước Nhiều đoàn thể nhân dân thấy “vai phụ”, “người giúp việc” cho Đảng cho quyền Vai trò, chức năng, nhiệm vụ Mặt trận ghi rõ luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nghị Đảng, thực tế không tổ chức Mặt trận lúng túng việc triển khai thực Nhìn chung Mặt trận Tổ quốc cấp chưa có nhiều hình thức, biện pháp thích hợp để tập hợp nhân dân vào Mặt trận đoàn thể, tổ chức xã hội Hoạt động nhiều nơi giới hạn hoạt động quan, đơn vị chuyên trách, hoạt động cách thụ động, chờ “giao việc” tổ chức Đảng, quyền Mặt trận, đoàn thể cấp Nhận thức, trình độ, lực tổ chức thực đội ngũ cán Mặt trận tổ chức thành viên chưa đáp ứng yêu cầu ngày cao nhiệm vụ cách mạng Để nâng cao công tác hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt hiệu thời gian tới cần có giải pháp: Giải pháp phát huy hiệu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2.1 Tăng cường việc tập hợp đoàn kết rộng rãi Mặt trận người Việt Nam yêu nước Trên sở phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào dân tộc với mục tiêu “Tổ quốc độc lập, thống nhất, dân giàu nước mạnh, 34 xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Mặt trận đa dạng hoá thành phần, giai cấp: công nhân, nông dân, trí thức không phân biệt đẳng cấp, tôn giáo, giới, vùng miền, người Đảng, Đảng, người làm việc người nghỉ hưu, người nước hay người nước ngoài, xoá bỏ mặc cảm, định kiến khứ, giai cấp… tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc với mục tiêu chung: Xây dựng đất nước phát huy quyền làm chủ nhân dân Việc tập hợp nhân dân qua hình thức tổ chức rộng rãi hình thức tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đoàn thể quần chúng khác… đòi hỏi phải nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Mặt trận cần nâng cao chất lượng hiệu phong trào vận động để thu hút đông đảo tầng lớp xã hội, phát huy vai trò tích cực cá nhân việc tuyên truyền, vận động thành viên vào phong trào chung Cần phối hợp chặt chẽ uỷ ban Mặt trận Tổ quốc với quan tổ chức thành viên để đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bào miền núi, kiều bảo ta nước ngoài… nắm vững nghị Đại hội X Đảng cộng sản Việt Nam góp phần nâng cao lòng tự hào niềm tin vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 2.2 Động viên phong trào thi đua yêu tầng lớp nhân dân, phát huy nội lực, khai thác tiềm vật chất tinh thần cho đầu tư, phát triển để công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Để động viên phong trào thi đua sản xuất Mặt trận cần tập trung thực hiện: - Chủ động tham gia đóng góp, bổ sung ý kiến vào việc hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cách hợp lý nhằm mang lại hiệu cho sản xuất đời sống thực công nhân dân vùng miền, ngành nghề, thành thị với nông thôn, miền xuôi miền núi; góp phần rút ngắn chênh lệch xã hội giải vấn đề xúc kinh tế - xã hội trước hết nông thôn như: đảm bảo an ninh lương thực, xoá đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, lũ lụt… - Khuyến khích cá nhân, đơn vị lao động sản xuất giỏi xuống sở để truyền bá kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến tạo khí 35 sản xuất sôi Có hình thức động viên người sản xuất, kinh doanh giỏi; thu hút vốn đầu tư thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư nước ngoài, nước tổ chức quốc tế góp phần thực mục tiêu kinh tế - xã hội - Bám sát sở, phát nguồn lực bị lãng phí, thất thoát quản lý yếu Đồng thời phát huy nguồn lực người, phát huy trọng dụng người có tài, khuyến khích đội ngũ tri thức tự sáng tạo phát minh, cống hiến sản xuất, kinh doanh đóng góp xây dựng đường lối, chủ trương, sách, pháp luật chế quản lý - Phong trào công tác vận động quần chúng, “toàn dân đoàn kết xây dựng sống khu dân cư” tạo sức mạnh lớn xây dựng văn hoá, sản xuất Mặt trận vận động nhân dân thực tiết kiệm sản xuất tiêu dùng, phê phán phô trương, hình thức, lãng phí, xa hoa gắn tiết kiệm với vận động Mặt trận tổ chức thành viên Mặt trận 2.3 Xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường quan hệ vững nhân dân với Đảng Nhà nước - Tuyên truyền vận động nhân dân “sống làm việc theo hiến pháp pháp luật”, thực tốt nghĩa vụ công dân, gắn nghĩa vụ với quyền lợi, giữ vững kỷ cương xã hội Mặt trận hướng dẫn nhân dân mạnh dạn cương đấu tranh cách có lý, có tình nhằm ngăn chặn hành vi tiêu cực, tự vô phủ, tệ tham nhũng, quan liêu, dân chủ, xa dân, ảnh hưởng xấu đến việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân - Bằng hoạt động giám sát Mặt trận nắm bắt ý kiến xúc tầng lớp nhân dân để thẳng thắn góp ý với Đảng Nhà nước chủ trương, đường lối, sách… Chủ trương, sách cán làm không gây hậu xấu nghiêm trọng Vì vậy, Mặt trận cần nghiên cứu quy chế cụ thể hoá quyền hạn để phát huy quyền làm chủ nhân dân thực “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” - Mặt trận cần điều tra giám sát số vấn đề trọng tâm lĩnh vực mà nhân dân quan tâm: tham nhũng, buôn lậu, lãng phí… để tập trung 36 giám sát có hiệu Nhà nước cần ban hành pháp lệnh giám sát cho nhân dân sở Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên cần mạnh dạn đưa kiến nghị sách, pháp luật… quan Đảng Nhà nước cán viên chức thiếu lực, đạo đức, không nhân dân tín nhiệm - Theo chức Mặt trận cần tham gia xây dựng đổi máy Nhà nước, cải cách thể chế hành kiện toàn đội ngũ cán viên chức Nhà nước, đáp ứng yêu cầu kiện toàn máy Nhà nước nguyện vọng đông đảo tầng lớp nhân dân - Đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân cấp người có đức, có tài, nhân dân tín nhiệm, xứng đáng công bộc dân để nhân dân bầu vào quan quyền lực Nhà nước 2.4 Xây dựng quốc phòng toàn dân tăng cường quan hệ đoàn kết quốc tế - Với tình hình ngày phức tạp Đảng Nhà nước ta đặt mục tiêu xây dựng bảo vệ Tổ quốc lên hàng đầu Cần phải phát huy cao tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền vận động nhân dân tập hợp vào nghiệp chung không phân biệt dân tộc, tôn giáo, đồng bằng, miền múi… Mặt trận nắm bắt diễn biến khu vực dân cư chống âm mưu chia rẽ đồng bào dân tộc thiểu số, người theo đạo không theo đạo, người nước người nước ngoài… Với phong trào đoàn kết khu dân cư tạo sức mạnh lớn việc phát huy đại đoàn kết xây dựng gia đình, làng xóm văn hoá, nghĩa tình, vận động tích cực quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang biên giới, hải đảo… hậu phương giúp đỡ chăm sóc vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, phong trào vận động đền ơn đáp nghĩa; có biện pháp giúp đỡ người lầm lỗi: ngục tù, gái mại dâm… với xã hội Mặt trận phát huy truyền thống nhân văn, nhân đạo, xây dựng đời sống văn hoá tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Việt Nam Khuyến khích hoạt động văn hoá lành mạnh tích cực 37 tôn giáo, người tiêu biểu Ngăn chặn kịp thời văn hoá phẩm thiếu lành mạnh, thiếu đạo đức, lối sống xã hội - Với tinh thần hợp tác hoà bình hữu nghị Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới để xây dựng giới tốt đẹp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên tranh thủ đồng tình, ủng hộ, hợp tác với nước giới khu vực tất lĩnh vực để thu hút nhân tố tiến khoa học công nghệ vốn đầu tư từ bên vào Việt Nam Thông qua hoạt động ngoại giao để thúc đẩy Việt Nam trình công nghiệp hoá – đại hoá đất nước Trong thực tế vừa qua, Việt Nam nước tổ chức thành công hội nghị cán cấp cao APEC lần thứ 14 gia nhập tổ chức thương mại giới WTO Đây bước tiến vô quan trọng hoạt động kinh tế lĩnh vực khác Điều dần khẳng định vị Việt Nam trường quốc tế, đòi hỏi nước ta phải có chuyển hướng để tiếp tục phát huy vai trò nghiệp xây dựng công nghiệp hoá – đại hoá đất nước * Với vai trò vị trí to lớn mình, Mặt trận Tổ quốc cần phải tăng cường đổi tổ chức phương thức hoạt động Mặt trận mở lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ cán Đảng viên, nhằm nâng cao chất lượng Mặt trận đoàn thể sở để Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò xã hội Nhà nước Việt Nam C KẾT LUẬN 38 Trong suốt trình lịch sử từ Đảng cộng sản Việt Nam đời, khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển mở rộng Dưới hình thức tên gọi khác theo giai đoạn cách mạng hướng vào mục tiêu chung giành độc lập dân tộc, thống nước nhà So với lịch sử vẻ vang dân tộc ta tồn 70 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khoảnh khắc Nhưng khoảnh khắc ngàn vàng lại đem lại sức sống làm thay đổi hoàn toàn nước ta, với Cách mạng tháng Tám năm 1945, chiến dịch Điện Biên Phủ (1954); đại thắng mùa xuân (1975) Hiện lãnh đạo Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đổi để phù hợp với tình hình đất nước đưa Việt Nam phát triển nghiệp công nghiệp hoá – đại hoá đất nước Phát huy vai trò xây dựng Nhà nước nhân dân Việt Nam 39 MỤC LỤC 40
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học VAI TRÒ của mặt TRẬN tổ QUỐC TRONG xây DỰNG NHÀ nước VIỆT NAM, tiểu luận cao học VAI TRÒ của mặt TRẬN tổ QUỐC TRONG xây DỰNG NHÀ nước VIỆT NAM, tiểu luận cao học VAI TRÒ của mặt TRẬN tổ QUỐC TRONG xây DỰNG NHÀ nước VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay