tiểu luận cao học Vai trò lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh điện biên hiện nay

19 1,093 3
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:10

A.MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tài Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Điều đó khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một bộ phận không thể thiếu được của hệ thống chính trị nước ta.Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội , tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung, tác giả chọn vấn đề “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh Điện Biên hiện nay” làm tiểu luận 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của tiểu luận 2.1 Mục đích Phân tích cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, trên cơ sở đó đề xuất luận chứng các quan điểm phương hướng và giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.2.2 Nhiệm vụ Để đạt được mục đích trên khóa luận có nhiệm vụ sau: Làm rõ những vấn đề chung về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Phân tích những yếu tố ảnh hưởng và thực trạng phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Phân tích phương hướng và đề xuất những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở.7. Kết cấu của tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của khóa luận gồm 3 chươngChương 1: Những vấn đề chung về vai trò lãnh đạo của đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội Chương 2: Thực trạng phát huy vai trò lãnh đạo của đảng đối với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh Điê Biên hiên nayChương 3: Giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của đảng đối Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. A.MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở trị quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc” Điều khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phận thiếu hệ thống trị nước ta Xuất phát từ ý nghĩa, tầm quan trọng cần thiết Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội , tỉnh Điện Biên nói riêng nước nói chung, tác giả chọn vấn đề “Vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội tỉnh Điện Biên nay” làm tiểu luận Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu tiểu luận 2.1 Mục đích Phân tích sở lý luận, đánh giá thực trạng vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội, sở đề xuất luận chứng quan điểm phương hướng giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo Đảng đối Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội 2.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích khóa luận có nhiệm vụ sau: - Làm rõ vấn đề chung vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội - Phân tích yếu tố ảnh hưởng thực trạng phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội - Phân tích phương hướng đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo Đảng đối Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội Kết cấu tiểu luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung khóa luận gồm chương Chương 1: Những vấn đề chung vai trò lãnh đạo đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội Chương 2: Thực trạng phát huy vai trò lãnh đạo đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội tỉnh Điê Biên hiên Chương 3: Giải pháp nhằm tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo đảng đối Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội B NỘI DUNG Chương NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.1.1 Khái niệm Đảng Cộng Sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam đảng cầm quyền Việt Nam theo Hiến pháp (bản sửa đổi 2013), đồng thời đảng phép hoạt động Theo Cương lĩnh Điều lệ thức công bố, Đảng cộng sản Việt Nam đại biểu trung thành giai cấp công nhân, người lao động lấy chủ nghĩa Mac-Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim nam cho hoạt động Đảng Trên thực tế, số yếu tố chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa dân tộc vài yếu tố có tính truyền thống ý thức hệ phong kiến có ảnh hưởng định Đảng Cộng Sản Việt Nam (3.2.1930) đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Cương lĩnh Đảng năm 2011 xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức Nghị đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động, tiếp thu tinh hoa trí tuệ dân tộc nhân loại, nắm vững quy luật khách quan thực tiễn đất nước để đề Cương lĩnh trị, đường lối cách mạng đắn, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng nhân dân Mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam dân chủ, giàu mạnh theo đường xã hội chủ nghĩa cuối thực lý tưởng cộng sản chủ nghĩa - Đảng lãnh đạo: Lãnh đạo khái niệm quan trọng khoa học tổ chức - nhân Đó trình ảnh hưởng mang tính xã hội lãnh đạo tìm kiếm tham gia tự nguyện cấp nhằm đạt mục tiêu tổ chức Lãnh đạo trình gây ảnh hưởng dẫn đắt hành vi cá nhân hay nhóm người nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức Môn nhân đại đề cao vai trò lãnh đạo nên đối tượng nghiên cứu kỹ lưỡng Lãnh đạo miêu tả 'một trình ảnh hưởng xã hội mà người tìm kiếm giúp đỡ hỗ trợ người khác nhằm đạt thành công cho mục tiêu chung" Tất nhiên xuất nhiều cách lí giải khác sâu Lãnh đạo "tổ chức nhóm người để đạt mục tiêu chung" Người lãnh đạo có quyền lực đặc biệt Những nhà nghiên cứu lãnh đạo đưa lí thuyết bao gồm đặc điểm, tác động qua lại yếu tố bên ngoài, chức năng, ứng xử, tầm nhìn giá trị, uy tín, trí thông minh, với nhiều thứ khác Người mà người tuân theo phải có khả hướng dẫn định hướng cho người khác Thời kì đầu lịch sử phương Tây: Công việc tìm kiếm cho đặc điểm hay yếu tố người lãnh đạo thực nhiều kỉ Những tác phẩm triết học tiếng từ Cộng hòa (Plato) Những đời song hành khám phá câu hỏi "Kĩ phân biệt cá nhân người lãnh đạo? " Đặc biệt câu hỏi thừa nhận ban đầu tầm quan trọng lãnh đạo cho nhà lãnh đạo xuất phát từ đặc điểm mà cá nhân có Ý kiến có nghĩa lãnh đạo dựa đóng góp từ cá nhân biết tới "những đặc điểm lãnh đạo lí thuyết" Những đặc điểm lí thuyết khám phá sau loạt kiện vào kỉ 19 Đáng ý tác phẩm Thomas Carlyle Francis Galton, người mà công việc họ khiến họ phải nghiên cứu hàng thập kỉ Trong Heroes and Hero Worship (1841), Carlyle nhận tố chất, kĩ năng, đặc điểm thể chất người có quyền lực Trong cuối Hereditary Genius' Galton (1869), ông nghiên cứu khả lãnh đạo gia đình đầy quyền lực Sau số lượng người thân tiếng giảm chuyển từ thứ sang thứ hai, Galton kết luận lãnh đạo thừa kế Nói cách khác, nhà lãnh đạo sinh ra, phát triển lên Tất tác phẩm đáng ý bổ sung thêm trợ giúp ban đầu lãnh đạo đặc điểm người đứng đầu Đảng lãnh đạo tổng thể hoạt động Đảng đề Nghị quyết, chủ trương đắn, tổ chức thực đường lối, chủ trương, Nghị kiểm tra, giám sát tất hoạt động nhằm đảm bảo thuận lợi thực chủ trương, Nghị Đảng nghiệp cách mạng 1.1.2 Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phận cấu thành hệ thống trị nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo người Việt Nam định cư nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Điều Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013) quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên sở trị quyền nhân dân Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường trí trị tinh thần nhân dân, tham gia xây dựng củng cố quyền nhân dân, Nhà nước chăm lo bảo vệ lợi ích đáng nhân dân, động viên nhân dân thực quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp pháp luật, giám sát hoạt động quan Nhà nước, đại biểu dân cử cán bộ, viên chức Nhà nước Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc tổ chức thành viên hoạt động có hiệu .là sở trị quyền nhân dân, nơi thể ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp thống hành động thành viên, góp phần giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, thực thắng lợi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh Trong bầu cử quốc hội Việt Nam, ứng cử viên phải Mặt trận Tổ quốc phê chuẩn để đưa vào danh sách ứng cử viên Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc đảm nhiệm việc giám sát bầu cử Các tổ chức thành viên bao gồm: Đảng cộng sản Việt nam Tổng liên đoàn lao động Việt nam Hội nông dân Việt nam Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam Hội cựu chiến binh Việt nam Quân đội Nhân dân Việt nam… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phận cấu thành hệ thống trị nước ta Sự qui định yêu cầu khách quan nghiệp cách mạng, xuất phát tư thể chế trị: nước ta nước dân chủ, quyền lực thuộc nhân dân Đây vấn đề lịch sử, vấn đề truyền thống Vai trò Mặt trận tự Mặt trận đặt mà nhân dân, lịch sử thừa nhận Từ có Đảng có Mặt trận, sau nhân dân giành quyền, Mặt trận trở thành phận cấu thành hệ thống trị Tuy vai trò, vị trí, chức phương thức hoạt động phận cấu thành hệ thống trị có khác công cụ thực phát huy quyền làm chủ nhân dân nhằm mục đích chung là: Phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ giàu mạnh, có vị trí xứng đáng trường quốc tế Hiến pháp năm 1992 xác định: "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sở trị quyền nhân dân " điều khẳng định Mặt trận Tổ quốcViệt nam phận thiếu hệ thống trị nước ta "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể thành viên có vai trò quan trọng nghiệp đaị đoàn kết toàn dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc " Đó củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên trí trị tinh thần nhân dân, thắt chặt mật thiết nhân dân với Đảng Nhà nước để thực thắng lợi công đổi Quá độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường tồn lâu dài nhiều thành phần kinh tế Trong trình có giai cấp, dân tộc, tầng lớp xã hội, tôn giáo Những biến đổi cấu giai cấp thành phần xã hội đặt cho công tác vận động quần chúng nói chung công tác Mặt trận nói riêng vấn đề Nhu cầu liên minh, mở rộng việc tập hợp lực lượng yêu nước đặt cách bách Mặt khác lực thù địch đangthực chiến lược diễn biến hoà bình nhiều âm mưu chia rẽ khối đại đoà kết dân tộc, hòng phá hoại nghiệp Cách mạng nhân dân ta Trong bối cảnh đó, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, nghiệp đầy khó khăn gian khổ, đòi hỏi phải tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ nhân dân Do vai trò Mặt trận đoàn thể thành viên quan trọng Nâng cao vai trò, tác dụng Mặt trận hệ thống trị đời sống xã hội yêu cầu công đổi xây dựng bảo vệ Tổ quốc 1.2 Nội dung phương thức lãnh đạo đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội Thứ nhất, Đảng đề chủ trương, định, định hướng trị Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội Thứ hai, Đảng lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức máy, cán nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội Thứ ba, Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp uỷ Đảng, Chính quyền cấp người dân chủ trương Đảng Nhà Thứ tư, Lãnh đạo hội thực chức giám sát, phản biện xã hội vấn đề liên quan Chương THỰC TRẠNG PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY 2.1 Thực trạng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị- xã hội tỉnh Điê n Biên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn 1570-CV/TU đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội tỉnh cấp ủy huyện (tương đương) lãnh đạo tiến hành khảo sát thực trạng tổ chức, hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể địa bàn tỉnh Kết qua khảo sát năm 2013 cho thấy, tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh số lượng không đổi trước sau khảo sát 107.451 đoàn viên, lại đoàn thể có biến động giảm, có đoàn thể giảm mạnh Cụ thể Mặt trận Tổ quốc sau khảo sát có 14.372 thành viên, giảm 58 thành viên (giảm 0,4%); Hội Liên hiệp Phụ nữ sau khảo sát có 194.931 hội viên, giảm 62.620 hội viên (giảm 24,3%); Hội Nông dân sau khảo sát có 245.207 hội viên, giảm 25.544 hội viên (giảm 9,43%); Hội Cựu chiến binh sau khảo sát có 28.502 hội viên, giảm 104 hội viên (giảm 0,36%); Đoàn Thanh niên sau khảo sát có 71.784 đoàn viên, giảm 36.695 đoàn viên (giảm 33,8%); Hội Liên hiệp Thanh niên sau khảo sát có 88.088 hội viên, giảm 50.771 hội viên (giảm 36,6%) Theo đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nguyên nhân thực trạng nhu cầu việc làm, cải thiện đời sống gia đình nên hội viên, đoàn viên, khu vực nông thôn đến làm việc khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm nghề tự khác nên vắng sinh hoạt nhiều tháng liền bỏ sinh hoạt, không đóng đoàn, hội phí, Một phận đoàn viên, hội viên không thiết tha với tổ chức Đoàn, Hội, tự ý bỏ sinh hoạt tổ chức Đoàn, Hội nơi đoàn viên, hội viên sinh hoạt không xóa tên; ra, có số đoàn viên, hội viên bệnh tật, già yếu, chết chuyển nơi khác tổ chức không xoá tên Có số trường hợp người phát triển vào tổ chức Đoàn tổ chức Hội nhiều lần không điều chỉnh số lượng thực tế không xóa tên danh sách (có nhiều thẻ hội viên), tổ chức không thu lại thẻ đoàn, thẻ hội, qua khảo sát phát xóa tên, từ giảm số lượng thực tế Số lượng đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt đóng đoàn phí, hội phí chi đoàn, chi hội đạt khoảng 60% Có nơi tháng liền đoàn viên, hội viên không sinh hoạt, không đóng hội phí, chí bỏ sinh hoạt tháng không bị xóa tên Bí thư chi đoàn, chi hội trưởng hạn chế kỹ tập hợp tổ chức sinh hoạt Chế độ bồi dưỡng cán chi đoàn, chi hội thấp chưa đủ sức động viên họ tích cực công tác; chưa kết hợp tốt quyền lợi nghĩa vụ Nội dung, phương thức sinh hoạt chưa đổi mới, thiếu giải pháp khả thi để vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên trì sinh hoạt Tổ chức Đoàn, Hội sở lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ theo Điều lệ Một nguyên nhân dẫn đến thực trạng hoạt động cán tổ chức - kiểm tra đoàn thể cấp thiếu, yếu chuyên môn, nghiệp vụ; biến động, cán bổ sung, thay chưa qua đào tạo, bồi dưỡng nên chưa đáp ứng yêu cầu công tác Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chưa thật quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán dự nguồn thay thế; chưa chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch hoạt động đề giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, vận động, tập hợp, nâng chất lượng đoàn viên, hội viên, tập hợp thiếu niên tham gia tổ chức Công tác cập nhật số liệu tổ chức, theo dõi số lượng đoàn viên, hội viên, đánh giá hiệu phong trào chưa tốt; số vấn đề có tính nguyên tắc xây dựng tổ chức Đoàn, Hội chưa thực nghiêm túc, buông lỏng Số lượng đoàn viên, hội viên, biến động giảm nhiều năm liền, kéo theo việc thu hội phí không đảm bảo không phản ánh trung thực 10 chạy theo thành tích áp lực tiêu thi đua hàng năm đoàn thể cấp giao số lượng phát triển đoàn viên, hội viên (năm 2011, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao tiêu phát triển cho tỉnh 7.000 hội viên; năm 2012 7.500 hội viên; Trung ương Đoàn giao tiêu phát triển năm 2011 tăng 30% so với số lượng đoàn viên thực tế tỉnh phát triển 21.320 đoàn viên, đạt 120,3%; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giao nhiệm kỳ 2012-2017, phát triển 75% phụ nữ tuổi từ 18 trở lên vào hội) Để đạt tiêu giữ vững thành tích thi đua, đoàn thể tỉnh giao tiêu cho cấp dưới, không sát thực tế nên khó đạt tiêu, ảnh hưởng trực tiếp đến chế độ phụ cấp cá nhân cán Đoàn, Hội thời gian dài… Một số cấp ủy thiếu quan tâm lãnh đạo, kiểm tra, chưa tích cực đạo giải khó khăn, tồn tại, khiếm khuyết ngại ảnh hưởng đến thi đua cấp ủy, tổ chức đảng nên số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên không sát thực tế chưa chấn chỉnh kịp thời Từ thực trạng nêu trên, để Mặt trận Tổ quốc đoàn thể vào hoạt động thực chất hơn, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp ủy đảng, sở quán triệt tổ chức thực Kết luận 64-KL/TW ngày 28-5-2013 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở, cần đề cao trách nhiệm lãnh đạo, đạo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội tiếp tục chấn chỉnh việc theo dõi, cập nhật biến động số liệu tổ chức Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, đánh giá sát thực tế đội ngũ cán bộ, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, ; thường xuyên nắm số lượng, chất lượng đoàn viên, hội viên tập trung chấn chỉnh nếp sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận, chi, tổ hội thực tốt nghĩa vụ đoàn phí, hội phí theo quy định điều lệ; lấy hiệu hoạt động, kết thực phong trào quần chúng, 11 tổ chức Đoàn, Hội để đánh giá chất lượng tổ chức; số lượng phải đôi với chất lượng; tập trung, nghiên cứu đổi nội dung, phương thức hoạt động, nâng chất lượng phong trào nhằm tập hợp đoàn viên, hội viên gắn với việc tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ gìn an ninh trật tự địa phương Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp phải nâng cao trách nhiệm theo dõi sâu sát hướng dẫn củng cố, tổ chức, nâng chất hoạt động Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp 2.2 Thực trạng phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội tỉnh Điện Biên a, ưu điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội phận quan trọng hệ thống trị, sở trị quyền nhân dân, cầu nối Đảng, Nhà nước với nhân dân, có vai trò quan trọng nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng nhân dân, chăm lo lợi ích đoàn viên, hội viên; thực dân chủ xây dựng xã hội lành mạnh; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, quyền nghĩa vụ công dân, tăng cường mối liên hệ nhân dân với Đảng, Nhà nước Vì vậy, năm đổi mới, Đảng coi trọng việc tăng cường lãnh đạo Đảng đổi phương thức lãnh đạo Đảng Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội, thể chỗ: - Đảng tôn trọng tính tự chủ, ủng hộ hoạt động tự nguyện, tích cực, sáng tạo chân thành lắng nghe ý kiến đóng góp Mặt trận đoàn thể; Đảng, Nhà nước có chế, sách, tạo điều kiện để Mặt trận đoàn thể trị - xã hội hoạt động có hiệu - Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa vai trò, chức năng, thẩm quyền trách nhiệm tổ chức trị - xã hội thành đạo luật: Luật Mặt 12 trận Tổ quốc, Luật Công đoàn, Luật Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Luật Hội Nông dân, Luật Hội Liên hiệp phụ nữ Pháp lệnh Hội Cựu chiến binh - Kiện toàn Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc đảng đoàn đoàn thể trị - xã hội trực thuộc Ban Bí thư Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đảng đoàn, quy định quan hệ lãnh đạo, đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng đoàn Mặt trận đảng đoàn đoàn thể; quan hệ công tác Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc với Đảng đoàn Quốc hội, với Ban Cán đảng Chính phủ Ban Cán đảng bộ, ngành trung ương với cấp ủy địa phương; quan hệ Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc với đảng đoàn tổ chức thành viên Mặt trận - Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, định hướng nội dung hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội thời kỳ, phát huy tính động, sáng tạo, đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích rõ quan điểm, đường lối Đảng để tạo đồng thuận, thống cao Mặt trận, đổi phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng quan liêu, hành hóa hoạt động Mặt trận Tổ quốc đoàn thể Phân biệt nguyên tắc hiệp thương trị hoạt động Mặt trận Tổ quốc với nguyên tắc tập trung dân chủ hoạt động đảng đoàn sinh hoạt đảng đảng viên Mặt trận Tổ quốc Bộ Chính trị ban hành lãnh đạo thực Quy chế giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội Quy định việc Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền - Đảng chuẩn bị việc giới thiệu đảng viên để Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội bầu giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt b, nhược điểm 13 - Phương thức tổ chức, phong cách hoạt động Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị - xã hội chưa khắc phục tình trạng hành hóa, phương thức hoạt động chậm đổi nên hiệu thấp - Chậm ban hành quy định cụ thể phương thức Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội; mối quan hệ công tác tổ chức hệ thống t 14 Chương GIẢI PHÁP NHẰM TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN HIỆN NAY Sức mạnh Đảng gắn bó “máu thịt” Đảng - Dân Ở thời kỳ nào, công tác vận động tổ chức quần chúng làm cách mạng có ý nghĩa chiến lược Quần chúng thu hút, tập hợp tổ chức trị - xã hội Các tổ chức trị - xã hội vừa sợi dây nối liền Đảng với quần chúng, vừa chỗ dựa quyền Vì thế, đổi phương thức lãnh đạo Đảng MTTQ tổ chức trị - xã hội tình hình đòi hỏi cấp thiết Để thực điều đó, cấp ủy đảng cần thực tốt số nội dung sau đây: Một là, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên vai trò, trách nhiệm Đảng, quyền MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Các cấp ủy đảng cần thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, giải đắn mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý vai trò làm chủ nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Hai là, Đảng đổi cách ban hành nghị quyết, thị MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Nội dung nghị quyết, thị trước ban hành phải điều tra khảo sát thực tế kỹ tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội Văn nghị quyết, thị cần thể cách súc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tiếp thu, xác định rõ nội dung, rõ nguồn lực, rõ nhiệm vụ tổ chức người chịu trách nhiệm thực 15 Ba là, Đảng lãnh đạo Nhà nước tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối Đảng thành sách, pháp luật phù hợp với lợi ích đáng nguyện vọng hợp pháp nhân dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho MTTQ tổ chức trị - xã hội hoạt động có hiệu Quốc hội ban hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên, Luật Bình đẳng giới, Pháp lệnh Cựu chiến binh , luật cần tổ chức thực tốt thực tế Bốn là, tăng cường lãnh đạo Đảng việc đổi nội dung, phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam tổ chức trị xã hội Trên sở chức năng, nhiệm vụ MTTQ Việt Nam, tổ chức trị - xã hội thực tiễn cách mạng thời kỳ, Đảng kịp thời định hướng nội dung hoạt động cho MTTQ Việt Nam, tổ chức trị xã hội Định kỳ cấp ủy đảng làm việc, nghe báo cáo, phản ánh tình hình tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất đáng thành viên, đông đảo đoàn viên, hội viên để lãnh đạo Nhà nước, tổ chức liên quan giải kịp thời Đồng thời, cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, đạo việc sơ kết, tổng kết nội dung, phương thức hoạt động MTTQ Việt Nam tổ chức trị - xã hội để hoạt động ngày đổi theo hướng hiệu quả, thiết thực Năm là, Đảng lãnh đạo kiện toàn tổ chức máy cán MTTQ Việt Nam, tổ chức trị - xã hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác vận động bảo vệ lợi ích hợp pháp quần chúng nhân dân nghiệp đổi mới, thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Qua 85 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng cần tổng kết, đánh giá, đổi tổ chức máy hệ thống MTTQ Việt Nam, tổ chức trị - xã hội từ Trung ương đến sở theo hướng tinh gọn, hiệu để nắm dân tốt hơn, vận động, tập hợp dân tốt hơn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân tốt Đảng 16 quan tâm lựa chọn, giới thiệu cho MTTQ, tổ chức trị - xã hội người lãnh đạo có lực, có kinh nghiệm, có uy tín làm công tác vận động nhân dân, thực “thủ lĩnh” quy tụ, tập hợp thành viên, đoàn viên, hội viên giai đoạn để đại hội dân chủ lựa chọn, bầu cử Coi trọng lãnh đạo việc tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết kịp thời việc thực nghị quyết, thị, kết luận Đảng văn quy phạm pháp luật Nhà nước công tác MTTQ tổ chức trị - xã hội Thông qua kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời để đôn đốc, đạo, phê bình nơi triển khai yếu, kết thấp biểu dương, nhân rộng nơi thực đạt hiệu cao Tiếp tục lãnh đạo MTTQ, tổ chức trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhằm tạo chuyển biến rõ nét việc vận động, tập hợp nhân dân Trên sở đó, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống trị sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững ổn định trị không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân 17 C KẾT LUẬN Tiểu luận, với đề tài “ “Vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội tỉnh Điện Biên nay”, phân tích thực trạng tình hình thực vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội đưa phướng hướng hoàn thiện sách tiếp tục phát huy vai trò Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội tỉnh Điện Biên Những nội dung cụ thể mà khóa luận đạt là: Khóa luận sở phân tích phương hướng nhằm phát huy vai trò lãnh đạo Đảng Mặt trận tổ quốc tổ chức trị - xã hội tỉnh Điện Biên giai đoạn Triển khai nghiên cứu đề tài hạn chế thời gian, kinh nghiệm thực thân ; tác giả có nhiều nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận ý kiến đóng góp chuyên gia, nhà nghiên cứu để hoàn thiện phát triển nghiên cứu 18 MỤC LỤC Thời kì đầu lịch sử phương Tây: Công việc tìm kiếm cho đặc điểm hay yếu tố người lãnh đạo thực nhiều kỉ Những tác phẩm triết học tiếng từ Cộng hòa (Plato) Những đời song hành khám phá câu hỏi "Kĩ phân biệt cá nhân người lãnh đạo? " Đặc biệt câu hỏi thừa nhận ban đầu tầm quan trọng lãnh đạo cho nhà lãnh đạo xuất phát từ đặc điểm mà cá nhân có Ý kiến có nghĩa lãnh đạo dựa đóng góp từ cá nhân biết tới "những đặc điểm lãnh đạo lí thuyết" Các tổ chức thành viên bao gồm: .6 19
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học Vai trò lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh điện biên hiện nay, tiểu luận cao học Vai trò lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh điện biên hiện nay, tiểu luận cao học Vai trò lãnh đạo của đảng đối với mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở tỉnh điện biên hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay