Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

3 234 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:03

NhiÖt liÖt chµo ®ãn c¸c NhiÖt liÖt chµo ®ãn c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù giê thÇy c« gi¸o tíi dù giê líp 5E líp 5E 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10):(6,2 x 10) = 3,8 Ví dụ 1: Ví dụ 1: Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg. Một thanh sắt dài 6,2 dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1 dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kilôgam? Hỏi 1 dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu kilôgam? Ta phải thực hiện phép chia: Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 =?(kg) 23,56 : 6,2 =?(kg) Ta có: Ta có: = 235,6 : 62 , , , , , , 23,56 23,56 6,2 6,2 . Phần thập phân của số 6,2 có . Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số một chữ số , , 2 2 , , . Bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62 . Bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62 ` ` . Thực hiện phép chia 235,6 : 62 . Thực hiện phép chia 235,6 : 62 Vậy 23,56:6,2=3,8(kg) Vậy 23,56:6,2=3,8(kg) 3 3 496 496 , , 8 8 0 0 , , ` ` . Chuyển dấu phẩy của số 23,56 . Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được sang bên phải một chữ số được 235,6 235,6 5 5 Ví dụ 2: Ví dụ 2: 82,55 : 1,27 = ? 82,55 : 1,27 = ? 82,55 82,55 1,27 1,27 ,55 ,55 . Phần thập phân của số 82,55 . Phần thập phân của số 82,55 và 1,27 cùng có hai chữ số và 1,27 cùng có hai chữ số ,27 ,27 ` ` . Bỏ dấu phẩy ở hai số đó được . Bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127 8255 và 127 ` ` . Thực hiện phép chia 8255:127 . Thực hiện phép chia 8255:127 Vậy 82,55 : 1,27 = 65 Vậy 82,55 : 1,27 = 65 6 6 635 635 5 5 0 0 Vậy 23,56:6,2=3,8(kg) Vậy 23,56:6,2=3,8(kg) Ví dụ 1: Ví dụ 1: 23 23 , , 56 56 6 6 ,2 ,2 . Phần thập phân của số 6,2 có . Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số một chữ số , , ` ` . Chuyển dấu phẩy của số 23,56 . Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được số sang bên phải một chữ số được số 235,6 235,6 . Bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62 . Bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62 ` ` . Thực hiện phép chia 235,6 : 62 . Thực hiện phép chia 235,6 : 62 3 3 496 496 , , 8 8 0 0 Ví dụ 2: Ví dụ 2: 82 82 ,55 ,55 1 1 ,27 ,27 . Phần thập phân của số 82,55 . Phần thập phân của số 82,55 và 1,27 cùng có hai chữ số và 1,27 cùng có hai chữ số ` ` . Bỏ dấu phẩy ở hai số đó được . Bỏ dấu phẩy ở hai số đó được 8255 và 127 8255 và 127 ` ` 6 6 635 635 5 5 0 0 Vậy 82,55 : 1,27 = 65 Vậy 82,55 : 1,27 = 65 . Thực hiện phép chia 8255:127 . Thực hiện phép chia 8255:127 5 5 Qui tắc: Qui tắc: Muốn chia một số thập phân cho một số Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau: thập phân ta làm như sau: - Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia cho số tự nhiên. chia như chia cho số tự nhiên. chuyển chuyển dấu dấu phẩy phẩy sang sang bên bên phải phải bấy bấy nhiêu nhiêu chữ chữ số. số. bao bao nhiêu nhiêu chữ chữ số số Bỏ Bỏ dấu dấu phẩy phẩy 6,292 5,2 Giải tập trang 70 SGK Toán 5: Chia số tự nhiên cho số thập phân - Luyện tập Hướng dẫn giải tập 1, 2, trang 70 SGK Toán lớp tập 1: Chia số tự nhiên cho số thập phân Câu 1: Đặt tính tính a) : 3,5 b) 702 : 7,2 c) : 4,5 d) : 12,5 Câu 2: Tính nhẩm a) 32 : 0,1 b) 168 : 0,1 32 : 10 168 : 10 c) 934 : 0,01 934 : 100 Câu 3: Một sắt dài 0,8m cân nặng 16kg Hỏi sắt loại dài 0,18m cân nặng kg? HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Đặt tính tính Câu 2: Tính nhẩm a) 320 b) 1680 3,2 16,8 c) 93400 9,34 Câu 3: Một mét sắt nặng: 16 : 0,8 = 20 (kg) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 0,18m sắt nặng: 20 × 0,18 = 3,6 (kg) Đáp số: 3,6 kg Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, trang 70 SGK Toán lớp tập 1: Luyện tập Câu 1: Tính so sánh kết tính a) : 0,5 × b) : 0,2 × 52 : 0,5 52 × 18 : 0,25 18 × Câu 2: Tìm x a) x × 8,6 = 387 b) 9,5 × x = 399 Câu 3: Thùng to có 21 lít dầu, thùng bé có 15 lít dầu, Số dầu chứa vào chai nhau, chai có 0,75 lít dầu Hỏi có chai dầu? Câu 4: Một ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m có diện tích diện tích hình vuông cạnh 25m Tính chu vi Giải tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ phạm vi Chương Luyện tập phép cộng, phép trừ phạm vi – Hướng dẫn giải tập 1, 2, 3, 4, trang 70 SGK Toán lớp Bài 1: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: Hướng dẫn giải a Kết b Kết c Kết d Kết đ Kết e Kết Bài 2: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Tính: 6+1= 5+2= 4+3= 1+6= 2+5= 3+4= 7–6= 7-5= 7–4= 7–1= 7-2= 7–3= VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn giải 6+1=7 5+2=7 4+3=7 1+6=7 2+5=7 3+4=7 7–6=1 7-5=2 7–4=3 7–1=6 7-2=5 7–3=4 Bài 3: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Số? + ….= + … = – … = – ….= … + = 7 – … = ….+ = … .+ = … – = Hướng dẫn giải 2+5=7 1+4=5 7–6=1 7–3=4 6+1=7 7–4=3 4+3=7 5+2=7 7–0=7 Bài 4: (Hướng dẫn giải tập số SGK) Điền dấu , = + …7 + 2….6 – ….3 – ….4 – 2… – 6… 3+4=7 5+2>6 7–5
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7, Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7, Giải bài tập trang 70 SGK Toán 1: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay