Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017

3 145 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 18:01

Mẫu số: C04a-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam) BẢO HIỂM XÃ HỘI . BHXH TỈNH (HUYỆN) . Số /TLHĐ-BHXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ Hôm nay, ngày tháng năm 20 tại Chúng tôi gồm có: Bên A: Bảo hiểm xã hội . Địa chỉ . . . Điện thoại: . Fax . . Tài khoản số . Tại . . Đại diện: Ông (bà) . Chức vụ . Giấy uỷ quyền số . ngày tháng năm . . Bên B: . Địa chỉ . . . Điện thoại: Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017 Từ năm 2017, tiền đóng BHYT theo hộ gia đình có nhiều thay đổi so với năm 2016 Để giúp bạn nắm rõ thông tin tham gia BHYT theo hộ gia đình, VnDoc.com xin tổng hợp lại mức đóng theo quy định sau: Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình từ 1/1/2017 Trước đây, từ ngày 01/5/2016, mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình có thay đổi cụ thể sau: - Người thứ nhất: 653.400 đồng/năm (54.450 đồng/tháng); - Người thứ hai: 457.380 đồng/năm (38.115 đồng/tháng); - Người thứ ba: 392.040 đồng/năm (32.670 đồng/tháng); - Người thứ tư: 326.700 đồng/năm (27.225 đồng/tháng) - Người thứ năm trở đi: 261.360 đồng/năm (21.780 đồng/tháng) Theo quy định điểm g Khoản Điều Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế mức đóng bảo hiểm y tế tất thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định Khoản Điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế sau: - Người thứ đóng 4,5% mức lương sở; - Người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng 70%, 60%, 50% mức đóng người thứ nhất; - Từ người thứ năm trở đóng 40% mức đóng người thứ Hiện nay, mức lương sở 1.210.000 đồng/tháng (Khoản Điều Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương sở cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang) nên mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình theo mức nêu Từ ngày 01/7/2017 mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình có thay đổi mức luơng sở tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng (Nghị dự toán ngân sách nhà nước năm 2017) Cụ thể là: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017: - Người thứ 1: 653.400 đồng/năm - Người thứ 2: 457.380 đồng/năm - Người thứ 3: 392.040 đồng/năm - Người thứ 4: 326.700 đồng/năm - Người thứ trở đi: 261.360 đồng/năm Từ ngày 01/07/2017 trở đi: - Người thứ 1: 702.000 đồng/năm - Người thứ 2: 491.400 đồng/năm - Người thứ 3: 421.200 đồng/năm - Người thứ 4: 351.000 đồng/năm - Người thứ trở đi: 280.800 đồng/năm Căn pháp lý: - Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 Nghị định 105/2014/NĐ-CP - Nghị định 47/2016/NĐ-CP - Nghị dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Quy định mới về mức đóngmức hưởng bảo hiểm y tế Nguồn: .molisa.gov.vn Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009 thay thế cho Nghị định số 63/2005/NĐ-CP và điều 18 Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ. Các đối tượng thực hiện BHYT từ ngày 1/7/2009 là công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Thực hiện BHYT từ ngày 1/1/2010 đối với người lao động được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Mức đóng BHYT được quy địnhtheo đối tượng Kể từ ngày 1/7/2009 đến ngày 31/12/2009, mức đóng BHYT hằng tháng của các đối tượng tham gia BHYT là 3% mức tiền lương, tiền công hàng tháng. Kể từ ngày 1/1/2010, mức đóng BHYT của các đối tượng trên là 4,5% của mức tiền lương, tiền công, tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và bằng 3% mức lương tối thiểu đối với học sinh, sinh viên. Nghị định cũng quy định rõ, từ ngày 1/1/2012, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức đóng góp bằng 4,5% mức lương tối thiểu. Từ ngày 1/1/2014, mức đóng BHYT của thân nhân người lao động có hưởng lương là 3% mức lương tối thiểu; 4,5% mức lương tối thiểu được áp dụng cho xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ ngày 1/7/2009. Hỗ trợ tối thiểu bằng 50% mức đóng đối với học sinh, sinh viên mà thuộc hộ cận nghèo và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng đối với học sinh, sinh viên mà không thuộc hộ cận nghèo, chính sách này được thực hiện từ ngày 1/1/2010. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng BHYT từ ngày 1/1/2012. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có từ 2 thân nhân trở lên tham gia BHYT thì người thứ nhất đóng bằng mức quy định; người thứ 2,3,4 đóng lần lượt bằng 90%, 80%, 70% mức đóng của người thứ nhất, từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Nghị định quy định rõ, từ ngày 1/7/2009, học sinh, sinh viên đóng 60.000đồng/người (khu vực thành thị) và 50.000 đồng/người (khu vực nông thôn, miền núi). Mức đóng 6 tháng đối với 5 đối tượng: Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; thân nhân của người lao động hưởng lương mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình; xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể là 160.000 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.H CHệ MINH NGUY N THANH LONG CÁC Y U T TÁC NG TỂM Lụ, NH N TH C NS HI M Y T C A H THAM GIA B O C N NGHÈO T I T NH B N TRE LU N V N TH C S KINH T Tp. H Chí Minh, N m 2015 B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.H CHệ MINH NGUY N THANH LONG CÁC Y U T TÁC NG TỂM Lụ, NH N TH C NS HI M Y T C A H THAM GIA B O C N NGHÈO T I T NH B N TRE Chuyên ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS. Ph m Khánh Nam Tp. H Chí Minh, N m 2015 L I CAM OAN * Tôi xin cam đoan lu n v n hoàn toàn th c hi n. Các đo n trích d n s li u s d ng lu n v n đ u đ c d n ngu n có đ xác cao nh t ph m vi hi u bi t c a tôi. Lu n v n không nh t thi t ph n ánh quan m c a Tr ng ih c Kinh t thành ph H Chí Minh. Tp.H Chí Minh, ngày 24 tháng n m 2015 Tác gi lu n v n Nguy n Thanh Long M CL C L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC Kụ HI U, CH VI T T T DANH M C HÌNH V , BI U DANH M C CÁC B NG TịM T T NGHIểN C U CH NG 1: T NG QUAN V TÀI NGHIểN C U . 1.1. LỦ ch n đ tài . 1.2. M c tiêu nghiên c u 1.3. Câu h i nghiên c u 1.4. 1.5. Ph it ng ph m vi nghiên c u . ng pháp nghiên c u . 1.6. K t c u lu n v n CH NG 2: C S Lụ THUY T VÀ MÔ HÌNH NGHIểN C U 2.1. M t s khái ni m . 2.1.1. B o hi m . 2.1.2. B o hi m y t 2.1.3. H nghèo, h c n nghèo . 2.2. B n ch t c a BHYT . 11 2.3. Vai trò c a BHYT 15 2.4. Tơm lý, nh n th c vƠ m i quan h gi a nh n th c vƠ hƠnh vi . 17 2.4.1. Tâm lỦ . 17 2.4.2. Ho t đ ng nh n th c 17 2.4.3. M i quan h gi a nh n th c hành vi . 18 2.5. Lý thuy t v hƠnh vi ng 2.5.1. Hành vi ng i tiêu dùng 19 i tiêu dùng . 19 2.5.2. Nh ng y u t nh h ng đ n hành vi c a ng i tiêu 21 2.5.3. Các mô hình v tâm lỦ nh n th c tác đ ng đ n hành vi tiêu dùng 27 2.6. Mô hình vƠ gi thi t nghiên c u . 31 CH NG 3: THI T K NGHIểN C U 34 3.1. Quy trình nghiên c u 34 3.2. Thi t k nghiên c u . 39 3.2.1. Quy trình nghiên c u 39 3.2.2. Thi t k m u . 40 3.2.3. Phân tích Cronbach’s Alpha . 40 3.2.4. Phân tích nhân t khám phá EFA . 41 CH NG 4: PHỂN TệCH K T QU NGHIểN C U . 43 4.1. Tình hình th c hi n b o hi m y t cho h c n nghèo B n Tre 43 4.1a. Th ng kê mô t m u kh o sát 45 4.2. K t qu ki m đ nh đ tin c y c a thang đo 46 4.3. K t qu phơn tích nhơn t khám phá EFA . 48 4.3.1. K t qu phân tích EFA nhân t đ c l p . 48 4.3.2. Phân tích EFA nhân t ph thu c . 50 4.4. Ki m đ nh mô hình nghiên c u gi thuy t . 50 4.4.1. Phân tích t ng quan 50 4.4.2. Phân tích h i quy b i 51 4.4.3. Dò tìm s vi ph m gi đ nh c n thi t h i quy b B GIO DC V O TO - B Y T TRNG I HC Y Tẫ CNG CNG V TH HI VN KẫT QU P DNG PHGNG PHP GIM NH CHI PH KHM CHA BNH BO HIM Y T THEO T L TI BNH VN A KHOA H ễNG QUí NM 2014 H Ni, 2015 LUN VN THC S QUN Lí BNH VIN M S CHUYấN NGNH: 60.72.07.01 V TH HI VN KT QU P DNG PH0NG PHP GIM NH CHI PH KHM CHA BNH BO HIM Y T THEO T L TI BNH VN A KHOA H ễNG QUí NM 2014 Ts Phm Luụng Son Ths Nguyn Th Thỳy Nga LI CM N e hon thnh Lun ny, quỏ trỡnh nghiờn cu v thc hin ti, tụi ó nhn c s giỳp tn tỡnh ca thy cụ giỏo, gia ỡnh, ng nghip v bn bố Tụi xin by t lũng bit n sõu sc nht ti: TS.Phm Lng Sn - Trng ban Thc hin chớnh sỏch Bo him y t - Bo him xó hi Vit Nam, ngi thy ó tn tỡnh hng dn v giỳp tụi hon thnh Lun ny Ths.Nguyn Th Thỳy Nga - B mụn Qun lý bnh vin ca Trng i hc Y t cụng cng, ngi thy ó hng dn tụi rt nhiu quỏ trỡnh nghiờn cu Ths.Lờ Vn Phỳc - Phú trng ban Thc hin chớnh sỏch Bo him y t - Bo him xó hi Vit Nam ó tn tỡnh ch bo tụi rt nhiu nghiờn cu, ó luụn ng viờn, khuyn khớch v to mi iu kin thun li cho tụi thc hin ti Tp th cỏc Thy, Cụ giỏo phũng Sau i Hc, B Mụn Kinh t y t, B mụn qun lý dc v cỏc B mụn, cỏc Phũng ca Trng i hc Y t cụng cng ó ng h, giỳp v to iu kin thun li cho tụi sut quỏ trỡnh hc ti Trng Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti b m, gia ỡnh, cỏc ng nghip v nhng ngi thõn ó chia s, ng viờn tụi cú thờm quyt tõm sut thi gian hon thnh Lun vón ny V Th Hi VõnDANH MC CH VIẫT TT Ill MC LC 1.7.1 Tỡnh hỡnh thc hin giỏm nh chi phớ KCB BHYT theo t l ti H Ni 25 1.1 1.2 Mt s kt qu nh tnh v thc hin phng phỏp giỏm nh chi ph KCB BHYT 1.3 1.4 DANH MC CC BNG 1.5 Bng 1.1: S lt v chi phớ KCB BHYT t nm 2010 n nm 2013 [8], [5], [6], [7] 1.6 17 1.7 Bng 1.2: s lng h s toỏn chi phớ KCB BHYT t 2010 - 2013 [1], [4], [5], 1.8 1.9 1.10 DANH MC CC HèNH Hỡnh 1.1 : Mi quan h gia c quan BHXH, c s KCB BHYT v ngi tham gia 1.11 1.12 DANH MC BIU 1.13 10 1.14 1.15 TểM TT NGHIấN cu Trong quỏ trỡnh thc hin chớnh sỏch BHYT, c quan BHXH chu trỏch nhim thc hin cụng tỏc giỏm nh BHYT lm cn c thc hin vic quyt toỏn chi phớ KCB BHYT vi c s y t Tuy nhiờn, thc t cho thy, hng nm s lt v chi phớ KCB BHYT ti cỏc c s y t liờn tc cú s gia tng Trong s lng cỏn b lm cụng tỏc giỏm nh BHYT ca c quan BHXH gn nh khụng thay i nhiu nm qua Do ú, c quan BHXH khụng kh nng giỏm nh 100% s h s bnh ỏn KCB BHYT phỏt sinh nm ti chớnh v phi chp nhn a vo quyt toỏn theo s ngh ca cỏc c s y t Mt s lng khỏ ln h s cha c giỏm nh e tỡm gii phỏp khc phc tỡnh trng ny, thỏng 5/2012, BHXH Vit Nam trin khai thc hin e ỏn: Thc hin th im phng phỏp giỏm nh h s toỏn ch phớ khm, cha bnh BHYT theo t l ti mt s a phng, ú cú H Ni Theo ú, c quan BHXH thc hin la chn mt cỏch ngu nhiờn, khỏch quan khong 30% tng s h s bnh ỏn phỏt sinh k thc hin cụng tỏc giỏm nh Phn chi phớ KCB BHYT cỏc sai sút c phỏt hin t s h s ny (nu cú) c phõn loi v xỏc nh t l chi phớ sai sút theo c cu chi phớ (t l sai sút ca mu giỏm nh) T l sai sút ny s c ỏp dng i vi ton b s h s bnh ỏn k quyt toỏn xỏc nh s tin m c quan BHXH s t chi toỏn cho c s y t (chi phớ xut toỏn) 1.2933 PH LC 16 1.2934 S h s ni trỳ giỏm nh thỏng 9/2014 1.2935 Tng chi phớ thỏng 9/2014= 5.506.603.050 ng 1.2936 Chi phớ trung bỡnh/lt ni trỳ thỏng 9/2014= 2.929.539 ng 1.2956 1.69 1.2 96 1.2 97 1.2 97 1.2 98 1.2 98 1.2 98 1.2 99 1.70 1.2997 1.3 01 1.3 01 1.3 01 1.3 02 1.3 02 1.3 03 1.3 03 1.71 1.3038 1.3 05 1.3 05 1.3 05 1.3 06 1.3 06 1.3 07 1.3 07 13 1.3079 1.72 PH LC 20 1.3080 Mu 01/BV (dựng cho iu tr ni trỳ) 1.3081 KẻJu wSQi'TJV V ô ill il I 1.3082 1.3083 1.3084 25942 5v tf UV SI KJi 'L i I hVnv ' 1.3086 1.3087 III Mir vif M PI Min II I>" V I 1.3085 Afilien lùHh llô!i 1.3088 Vn I hrinii I I II'MI Um ii JI/L'ặnit 1.3089 I PI Uằ :n IHWIHI I I I I I - 1.3091 1.3092 1.3093 (1 BUY \ X VI m l IS r ri l m nH i Hi ii - I I l ằ'M j ù Vằ.1K II Kô- ôẫv l H/I I W U Op i, ỹRi Il Ittl Vi o $ Iẻ1I Imk N*4m [xi NQ I ll.mil vlilnh 11 1.3090 *.'i i-rii.'ihợnh T56;i mvi; kl lit nil kỹWM lit A Ul Ml M Hj i Ur pi " "*> I SI 1I S I I ễIlB Ri vif V .11 Giá bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2016 Ai mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016? Ngoài đối tượng phải mua bảo hiểm y tế bắt buộc hầu hết người mua bảo hiểm y tế tự nguyện, thông thường đối tượng bảo hiểm y tế tự nguyện hình thức bảo hiểm y tế hộ gia đình: Căn theo quy định Khoản Điều Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: “a) Toàn người có tên sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định khoản 1, 2, Khoản Điều người khai báo tạm vắng; b) Toàn người có tên sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định khoản 1, 2, Khoản Điều này“ Như vậy, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm toàn người có tên sổ hộ (hoặc sổ tạm trú), trừ người có tên sổ hộ tham gia bảo hiểm y tế tạm vắng địa phương 2 Mua bảo hiểm y tế tự nguyện tiền năm 2016? Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình chia cấp theo số đối tượng gia đình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện Theo quy định điểm g khoản Điều Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định mức đóng sau: “g) Mức đóng tất thành viên thuộc hộ gia đình theo quy định Khoản Điều 12 sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế sau: Người thứ đóng 4,5% mức lương sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng 70%, 60%, 50% mức đóng người thứ nhất; từ người thứ năm trở đóng 40% mức đóng người thứ nhất.“ Vậy, mức đóng cụ thể sau: + Người thứ phải đóng với mức 4,5% mức lương sở (mức lương sở thời điểm 1.210.000 đồng), tương đương 653.400 đồng + Người thứ đóng với mức 70% người thứ tương đương 457.400 đồng + Người thứ đóng với mức 60% người thứ tương đương với 392.000 đồng + Người thứ đóng với mức 50% người thứ nhất, tương đương với 326.700 đồng + Từ người thứ trở đi, đóng với mức 40% người thứ tương đương với 261.400 đồng Ví dụ: Gia đình ông B có 05 người có tên sổ hộ khẩu, có 01 người hưởng lương hưu, 01 người công chức; ra, có 01 người địa phương khác đến đăng ký tạm trú Chính thế, gia đình ông B có người thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc Do vậy, số người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ông B người, gồm: + thành viên gia đình không thuộc diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc + người tạm trú gia đình, chưa tham gia bảo hiểm y tế nhóm khác) - Nguyên tắc: Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia 100% thành viên hộ gia đình - Mức đóng: 4,5% mức lương sở/tháng (hiện 653.400 đồng/năm) Giảm trừ mức đóng thành viên hộ sau: + Người thứ nhất: Đóng 4,5% mức lương sở; + Người thứ 2: Đóng 70% mức đóng người thứ nhất: 457.400 đồng + Người thứ 3: Đóng 60% mức đóng người thứ nhất: 392.000 đồng + Người thứ 4: Đóng 50% mức đóng người thứ nhất: 326.700 đồng + Người thứ trở đi: Đóng 40% mức đóng người thứ nhất: 261.400 đồng Theo ví dụ đây, gia đình ông B phải đóng tổng cộng (653.400 + 457.400 + 392.000 + 326.700 = 1.829.500 đồng /năm) Mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 đâu? Mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 Ủy ban nhân dân phường, xã nơi sinh sống để mua bảo hiểm y tế tự nguyện, ra, đến quan bảo hiểm xã hội địa phương để mua bảo hiểm y tế tự nguyện năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG  LÊ TRÍ KHẢI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ THEO ĐỊNH SUẤT TẠI MỘT SỐ TRẠM Y TẾ XÃ THUỘC HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KON TUM Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 62.72.03.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG HÀ NỘI - 2014 Công trình được hoàn thành tại VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Nguyễn Công Khẩn 2. TS. Trần Văn Tiến Phản biện 1: GS.TS. Trương Việt Dũng Trường Đại học Y Hà Nội Phản biện 2: GS.TS.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017, Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017, Mức đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay