Luận văn Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh NHNN và PTNT Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013

62 237 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:58

Chính bởi đặc điểm chức năng của ngành là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ vì vậy hoạt động của Ngân hàng gắn kết với hầu hết các hoạt động của nền kinh tế, các ngân hàng thương mại trở thành kênh dẫn vốn có vai trò vô cùng quan trọng, việc huy động vốn do đó cũng trở thành nhu cầu cấp thiết của cả nền kinh tế nói chung và các ngân hàng thương mại nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn . Chính vì thế,muốn tồn tại và đứng vững trong môi trường mới, các ngân hàng luôn luôn cần có nguồn vốn dồi dào. Khi đó huy động vốn trở thành một biện pháp hữu hiệu cho các ngân hàng thương mại thực hiện các chiến lược của mình.Nhận thấy được tầm quan trọng của các Ngân hàng thương mại cũng như nguồn vốn của các Ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế hiện nay, em xin chọn đề tài “ Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh NHNNPTNT Quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 ” để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp. Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.Lý luận chung hoạt động huy động vốn NHTM 1.1.1.Khái niệm huy động vốn 1.1.2.Vai trò nguồn vốn huy động 1.1.2.2.Đối với khách hàng 1.1.2.3.Đối với ngân hàng .7 1.2.Một số vấn đề tiền gửi tiết kiệm 10 1.2.1.Khái niệm 10 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2013 .15 2.1 Khái quát chung Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Quận Liên Chiểu – Đà Nẵng 15 2.1.1 Sơ lược hình thành phát triển .15 2.1.2 Phạm vi chức nhiệm vụ .15 2.1.2.1 Chức năng: .16 2.1.2.2 Nhiệm vụ: 16 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý: 18 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức 18 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban .18 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNH&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 .19 2.1.3.1 Tình hình huy động vốn 19 2.1.3.2 Tình hình cho vay 22 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh 25 2.2 Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 28 SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi 2.2.1 Một số vấn đề liên quan đến huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu 28 2.2.1.1 Một số quy định huy động tiền gửi tiết kiệm Chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu 28 2.2.1.2 Quy trình chung khách hàng gửi tiền tiết kiệm Chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu 29 2.2.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 .30 2.2.2.1 Tình hình chung tiền gửi tiết kiệm 30 2.2.2.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm phân theo kỳ hạn .32 2.2.2.3 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền gửi 35 2.2.2.4.Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm phân theo địa bàn .37 2.2.2.5 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm 41 2.3 Đánh giá công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu thời gian qua 44 2.3.1 Những kết đạt 44 2.3.2 Một số hạn chế 45 2.3.3 Nguyên nhân .46 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 46 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 47 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU 47 3.1 Mục tiêu, định hướng kinh doanh chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu thời gian tới .47 3.1.1 Mục tiêu 47 3.1.2 Định hướng .48 3.1.2 Định hướng công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu thời gian tới .49 KẾT LUẬN 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 Bảng 2.2: Tình hình cho vay chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 Bảng 2.4: Tình hình chung TGTK chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 Bảng 2.5: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm theo kỳ hạn chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 Bảng 2.6: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền gửi chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 Bảng 2.7: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư phân theo địa bàn chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 Bảng2.8: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại sản phẩm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu từ năm 2011 đến tháng 10/2013 SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮC Từ viết tắt Chú thích NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHNN&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TGTK Tiền gửi tiết kiệm DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ HĐKD Hoạt động kinh doanh CL Chênh lệch TT Tỷ trọng TL Tỷ lệ SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi LỜI MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nước ta đà phát triển Quá trình công nghiệp hóa đại hóa bước tiến sâu vào hầu hết ngành nghề,lĩnh vực kinh doanh đất nước Song song với hoạt động đầu tư xây dựng phát triển đất nước ngày mở rộng nhu cầu lượng vốn tương ứng để phục vụ cho hoạt động không nhỏ.Vì việc hình thành tổ chức Ngân hàng thương mại góp phần giải vấn đề vốn cho kinh tế Với chức điều chỉnh luận chuyển vốn kinh tế từ nơi thừa vốn đến nơi thiếu vốn kinh tế Ngân hàng trở thành ngành quan trọng phát triển kinh tế đất nước , khẳng định vị trí vai trò ngân hàng thương mại kinh tế Bên cạnh Ngân hàng thương mại với nghiệp vụ không ngừng cải tiến mở rộng cho phù hợp,nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cung cấp dịch vụ ngân hàng cho kinh tế dân cư Chính đặc điểm chức ngành kinh doanh lĩnh vực tiền tệ hoạt động Ngân hàng gắn kết với hầu hết hoạt động kinh tế, ngân hàng thương mại trở thành kênh dẫn vốn có vai trò vô quan trọng, việc huy động vốn trở thành nhu cầu cấp thiết kinh tế nói chung ngân hàng thương mại nói riêng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn Chính thế,muốn tồn đứng vững môi trường mới, ngân hàng luôn cần có nguồn vốn dồi Khi huy động vốn trở thành biện pháp hữu hiệu cho ngân hàng thương mại thực chiến lược Nhận thấy tầm quan trọng Ngân hàng thương mại nguồn vốn Ngân hàng thương mại kinh tế nay, em xin chọn đề tài “ Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 ” để làm đề tài nghiên cứu cho chuyên đề tốt nghiệp Nội dung nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận Bài gồm chương: Chương : Cơ sở lí luận hoạt động huy động vốn Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu – TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1.Lý luận chung hoạt động huy động vốn NHTM 1.1.1.Khái niệm huy động vốn Huy động vốn xem hoạt động xuất sớm hoạt động NHTM Trong giai đoạn sơ khai hoạt động ngân hàng, hoạt động đơn cất giữ tài sản có giá trị nhằm mục đích bảo đảm an toàn, lúc người trả phí người gửi tiền ngân hàng, khoản tiền xem ký gửi không sinh lời Khi nhu cầu tín dụng gia tăng, nghiệp vụ ngân hàng phát triển, ngân hàng trả phí nguồn tiền ký gửi thay đổi vai trò nó, trở thành nguốn vốn khả dụng lớn NHTM Có thể nói, ngày hoạt động huy động vốn hoạt động quan trọng ngân hàng Hoạt động huy động vốn NHTM hoạt động mà ngân hàng tìm kiếm nguồn vốn khả dụng từ chủ thể khác nhằm mục đích đảm bảo vận hành bình thường, hiệu thân theo quy định pháp luật 1.1.2.Vai trò nguồn vốn huy động Trong môi trường kinh doanh nay, cạnh tranh diễn ngày gay gắt, yếu tố vốn yếu tố giúp ngân hàng thắng cạnh tranh Ngân hàng nhiều vốn thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng, có khả mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng thêm thu nhập cố vị ngân hang thị trường Nhận thức vai trò to lớn vốn, NHTM tìm cách phát triển nguồn vốn , tìm biện pháp để đẩy mạnh hiệu công tác hy động vốn 1.1.2.1.Đối với kinh tế Nghiệp vụ huy động vốn giúp cho nguồn vốn nhàn rỗi xã hội tập trung nơi, thuận tiện cho việc phân phối lại chúng, tránh tình trạng lãng phí nguốn vốn, số người tổ chức “hụi” gây ổn định xã hội Với kinh tế hoạt động huy động vốn thiếu kinh tế có lạm phát, lúc huy động vốn công cụ để kìm chế lạm phát SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi 1.1.2.2.Đối với khách hàng  Đối với khách hàng dân cư Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho người dân phương thức tiết kiệm hợp lý an toàn Nguồn tiết kiệm dân cư dồi dào, có nhiều điều kiện thuận lợi để ngân hàng sử dụng kinh doanh Để thu hút nguồn vốn ngân hàng sử dụng nhiều hình thức huy động vốn phong phú thuận tiện Điều giúp cho người dân dễ dàng lựa chọn hình thức gửi tiền phù hợp với đặc điểm khỏan tiền Do tâm lý người dân mong ngân hàng đưa hình thức huy động vốn hiệu quả, có lợi cho hai bên: vừa ích nước vừa lợi nhà, vừa an toàn tài sản  Đối với khách hàng tổ chức kinh tế, doanh nghiệp Nghiệp vụ huy động vốn giúp cho tổ chức kinh tế thuận lợi toán giao dịch qua tài khoản tiền gửi toán Nếu ngân hang đẩy mạnh công tác huy động giúp cho doanh nghiệp nhiều hoạt động kinh doanh, làm cho hoạt động doanh nghiệp tổ chức kinh tế trôi chảy Hơn nữa, doanh nghiệp tổ chức kinh tế có quan hệ tín dụng với ngân hàng huy động vốn có hiệu giúp cho doanh nghiệp có vốn kịp thời lúc mà doanh nghiệp cần vốn Do đó, đứng góc độ doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác huy động vốn ngân hang cần thiết 1.1.2.3.Đối với ngân hàng Các nguồn vốn huy động định quy mô định hướng hoạt động ngân hàng Nếu nguồn vốn coi yếu tố đầu vào trình kinh doanh NHTM nguồn vốn huy động coi yếu tố đầu vào thường xuyên, chủ yếu ngân hàng Ngân hàng thực nghiệp vụ tín dụng, đầu tư chủ yếu dựa vào nguồn Nguồn vốn huy động có ảnh hưởng lớn tới kết hoạt động kinh doanh NHTM Cụ thể, ngân hàng huy động nguồn vốn dồi với chi phí thấp mở rộng tín dụng đầu tư thu lợi nhuận cao Ngược lại, với quy mô hạn chế chi phí cao ngân hàng gặp khó khăn hoạt động kinh doanh Chi phí huy động vốn ngân hàng liên quan chặt chẽ với lãi suất tiền gửi loại, lãi suất tiền gửi tiết kiệm loại lãi suất công cụ nợ ngân hàng phát hành SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi Nguồn vốn huy động giúp cho ngân hàng bù đắp thiếu hụt toán, tăng nguồn vốn kinh doanh mà thông qua huy động vốn, ngân hàng nắm bắt lực tài khách hàng có quan hệ tín dụng với ngân hàng Qua đó, ngân hàng có để xác định mức vốn đầu tư cho vay khách hàng phát kịp thời tệ tham ô, trốn thuế, lừa đảo doanh nghiệp làm ăn không đáng Từ có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời Cơ cấu nguồn vốn ảnh hưởng trực tiếp tới cấu cho vay NHTM Vốn tự có ngân hàng phát sinh nhu cầu toán tín dụng cấp bách ngân hàng cho vay chủ yếu vốn huy động Nếu ngân hàng huy động vốn trung dài hạn mở rộng nghiệp vụ tín dụng đầu tư dài hạn Nhưng việc huy động vốn trung dài hạn chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế nên ngân hàng dùng vốn hoạt động ngắn hạn vay trung dài hạn không vượt tỷ lệ định điều dẫn đến nguy khả toán ngân hàng Bản chất ngân hàng vay vay hay nguồn vốn ngân hàng huy động lại nguồn để doanh nghiệp khác vay nên công tác huy động vốn có ý nghĩa quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng Do vậy, công tác huy động vốn mảng hoạt động lớn NHTM định lớn đến thành công hay thất bại kinh doanh ngân hàng 1.1.3.Các nguồn vốn huy động Một hoạt động thiếu NHTM tiến hành huy động vốn để ngân hàng vào hoạt động Quá trình huy động giống ngân hàng 1.1.3.1 Nhận tiền gửi Đây mà hoạt động ngân hàng nhận khoản tiền gửi từ doanh nghiệp gửi vào để toán với mục đích bảo đảm tài sản mà từ NHTM huy động Ngoài NHTM huy động khoản tiền nhàn rỗi tổ chức, cá nhân hay hộ gia đình gửi vào ngân hàng với mục đích bảo quản hưởng lãi suất số tiền gửi Gồm: - Nhận tiền gửi từ tổ chức kinh tế SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi - Nhận tiền gửi từ cá nhân, dân cư - Nhận tiền gửi từ tổ chức tín dụng khác 1.1.3.2.Phát hành giấy tờ có giá Ngoài hình thức huy động vốn qua tài khoản tiền gửi toán, tiết kiệm, NHTM huy động vốn cách phát hành giấy tờ có giá Huy động vốn cách phát hành giấy tờ có giá hình thức huy động không thường xuyên Nguồn vốn huy động gắn liền với mục đích định tổ chức huy động này, ngân hàng cần có kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung như: quy mô vốn cần huy động, loại tiền huy động, đối tượng huy động, thời hạn huy động, thời gian phát hành, lãi suất, cách thức trả lãi nợ gốc 1.1.3.3.Nguồn vốn vay Ngoài hình thức NHTM huy động thong qua hình thức vay từ tổ chức tín dụng khác nước vay NHNN hình thức khấu giấy tờ có giá Đây hình thức huy động không thường xuyên a Vay từ tổ chức tín dụng khác Đó khoản vay thong thường mà ngân hàng vay lẫn thị trường tiền tệ Các ngân hàng thường xuyên xây dựng mối quan hệ tốt để thiếu hụt vốn vay lẫn b Vay từ ngân hàng nhà nước Khi NHTM xảy tình trạng thiếu hụt dự trữ bắt buộc hay khả toán người cuối mà ngân hàng cầu cứu NHNN NHNN cho vay hình thức tái khấu thương phiếu Các NHTM mang thương phiếu lên NHNN để vay Tuy nhiên việc vay có số khó khăn NHNN cho NHTM hạn mức khấu việc cho vay lại nằm định hướng sách tài quốc gia Dẫu hình thức bổ sung vốn cho NHTM quan trọng thời điểm định c Các nguồn vốn vay khác Hiện việc vay tiền công ty mẹ ngân hàng, ngân hàng hình thành từ việc góp vốn chủ thể kinh tế phổ biến Hình thức huy động lượng vốn đáng kể NHTM khó khăn việc huy động từ nguồn khác Lượng vón đáp SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi ứng nhu cầu vốn ngân hàng thời điểm định Phát hành hợp đồng mua lại, thỏa thuận vay tiền công ty Các NHTM tìm kiếm nguồn vốn hoạt động từ việc phát hành phiếu nợ để vay tiền từ tổ chức tín dụng nước 1.2.Một số vấn đề tiền gửi tiết kiệm 1.2.1.Khái niệm Theo điều Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN “ Tiền gửi tiết kiệm khoản tiền cá nhân gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, xác nhận thẻ tiết kiệm, hưởng lãi theo quy định tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm bảo hiểm theo quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi” Về chất , phần thu nhập cá nhân chưa sử dụng tới Họ gửi vào ngân hàng với mục đích tích lũy tiền cách an toàn hưởng lãi suất theo quy định Tiền gửi tiết kiệm dạng đặc biệt tích lũy tiền tệ tiêu dùng cá nhân Hình thức phổ biến loại tiền gửi tiết kiệm có sổ, người gửi tiền ngân hàng cấp cho sổ dùng để theo dõi tiền gửi vào rút ra, đồng thời sổ chứng nhận số tiền gửi Quyển sổ đêm cầm cố chấp vay vốn 1.2.2.Vai trò tiền gửi tiết kiệm 1.2.2.1 Đối với kinh tế Tiền gửi tiết kiệm góp phần vốn đầu tư vào kinh tế, cung cấp nguồn vốn tín dụng chỗ cho người dân, mặt khác TGTK phản ánh khả phát triển việc sản xuất, mức sống người dân Nếu sản xuất phát triển thu nhập người dân tăng lên tác động trở lại vào kinh tế 1.2.2.2 Đối với ngân hàng Trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, bắt buộc ngân hàng phải huy động thêm vốn từ bên Trong nguồn vốn tiền gửi thường chiếm tỷ trọng 50% tổng nguồn vốn huy động NHTM Vốn TGTK góp phần tạo nên nguồn vốn lớn NHTM, nguồn huy động truyền thống, NHTM Nó gắn liền với hình thành phát triển ngân hàng Đây nguồn vốn có tính chất ổn định tạo điều kiện hoạt động kinh doanh NHTM, tảng cho thịnh vượng phát triển NHTM SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi - Phấn đấu tăng mức thu dịch vụ lên 45% so với thời gian trước đưa tỷ trọng thu tín dụng chiếm: 20-27% tổng thu nhập 3.1.2 Định hướng  Về huy động vốn: - Tiếp tục bám sát địa bàn thành thị, củng cố phát triển hoàn thiện mạng lưới để chiếm lĩnh thị trường, xác định nguồn vốn huy động từ dân cư chủ yếu, chiếm tỷ trọng bình quân toàn chi nhánh khoảng 70% - Bên cạnh cần trọng khai thác nguồn vốn không kỳ hạn tổ chức kinh tế, tiền gửi kho bạc, nhằm tạo giá bình quân đầu vào cạnh tranh, nhằm tạo thuận lợi cho cạnh tranh hoạt động tín dụng - Duy trì tỷ trọng vốn có kỳ hạn chiếm khoảng 65% tổng nguồn vốn huy động, kỳ hạn 12 tháng trở lên chiếm khoảng 60% - Đẩy mạnh huy động vốn ngoại tệ, tiến đến giảm dần thiếu vốn ngoại tệ tự cân đối vốn ngoại tệ vào năm 2013  Về hoạt động tín dụng: - Đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế, vốn trung, dài hạn Ưu tiên vốn bố trí cho lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ Giảm dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhà nước xuống 30-35%, áp dụng chặt chẽ kỹ thuật phân tán rủi ro thông qua việc giảm dần tập trung vốn lớn vào số doanh nghiệp - Chuyển mạnh sang cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ, cho vay hộ sản xuất kinh doanh cho vay tiêu dung - Đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, đạt hiệu kiểm soát Đối với vốn trung, dài hạn ưu tiên bố trí vốn cho dự án dở dang năm 2009-2010, chuyển sang dự án đầu tư vào khu công nghiệp, dự án đổi thiết bị làm hàng xuất khẩu…Chú trọng bố trí cán tín dụng, tiếp cận doanh nghiệp dân doanh, hộ sản xuất kinh doanh cho vay tiêu dùng  Về hoạt động dịch vụ: - Đẩy mạnh đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng doanh số phát hành thẻ ATM lên 40.000 thẻ, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng năm - Triển khai toán phương tiện toán không dùng tiền mặt như: toán séc,…Phấn đấu tăng mức dịch vụ 45% so với trước đưa tỷ trọng lên từ 20-70% tổng thu ngoại bảng  Về hoạt động kinh doanh đối ngoại: SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 48 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi - Tiếp tục trì phát triển đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh đối ngoại Đặt trọng tâm đạo rút ngắn cán cân chênh lệch nhập, xuất lớn nay, gây bị động nguồn ngoại tệ mua bán 3.1.2 Định hướng công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu thời gian tới - Tăng cường công tác tiếp cận đơn vị chi lương qua thẻ ATM để thu hút họ chi lương qua chi nhánh ngân hàng Vì nguồn vốn giá rẻ ổn định Từ đó, giúp cho nguồn vốn huy động chi nhánh tăng lên - Tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư hình thức tuyên truyền, tiếp thị, quảng cáo mạnh mẽ hơn, đối tượng khách hàng trọng tâm nguồn vốn từ giải tỏa, từ buôn bán bất động sản mà người dân chưa có kế hoạch sử dụng đến - Cải thiện văn minh giao dịch với khách hàng để ngày phục vụ tốt nữa, tận dụng kênh thông tin hiệu truyền miệng khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ chi nhánh với khách hàng tiềm Từ thu hút thêm lượng khách hàng tìm đến chi nhánh, làm tăng thêm vị chi nhánh địa bàn 3.2 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu 3.2.1 Đa dạng hóa hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm - Hiện lượng vốn nhàn rỗi từ dân cư lớn, để thu hút nguồn vốn chi nhánh cần đưa nhiều hình thức tiền gửi tiết kiệm khác nhau, có mức lãi suất linh hoạt để cạnh tranh với NHTM khác hoạt động địa bàn - Đưa nhiều sản phẩm tiền gửi lạ mang lại nhiều tiện lợi cho người sử dụng: + Tiết kiệm tuổi già tiết kiệm tích lũy hình thức tương tự bảo hiểm tuổi già, bỏa hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm Ai đến lúc tuổi già, mạnh khỏe, lao động tốt người nên dành tiền từ thu nhập tháng cuarb gửi tiết kiệm tuổi già để đến lúc hết tuổi lao động có thêm nguồn thu nhập để sinh sống + Tiết kiệm nhà ở: Những người dân có nhu cầu làm nhà, mua nhà nguồn tài có hạn, gửi dần tiền tích lũy vào ngân hàng đến lúc rút để mua nhà, xây nhà + Ngoài có thêm mốt số hình thức tiết kiệm khác tiết kiệm dành cho trẻ em, tiết kiệm mua sắm phương tiện đắt tiền… SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 49 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi 3.2.2 Sử dụng công cụ lãi suất để thu hút nguồn vốn - Với kinh tế mở cửa ngân hàng nước xâm nhập vào thị trường ngân hàng truyền thống Các ngân hàng gánh chịu cạnh tranh mạnh huy động vốn năm tới lấy công cụ lãi suất làm trọng điểm chiến lược cạnh tranh Việc xây dựng sách lãi suất điều kiện cạnh tranh cần thiết, góp phần trì mở rộng nguồn vốn Việc nghiên cứu thị trường để đưa sách lãi suất cạnh tranh linh hoạt, hợp lý theo kịp biến động thị trường có ý nghĩa định đến việc gia tăng nguồn vốn Đây vấn đề nan giải suốt trình hoạt động đơn vị kinh doanh lĩnh vực tiền tệ hoạt động kinh doanh ngân hàng - Lãi suất công cụ nhạy cảm kích thích nhu cầu gửi tiền khách hàng thay đổi lãi suất ảnh hưởng trực tiếp đến lượng tiền gửi vào ngân hàng Vì ngân hàng cần trọng đến việc thay đổi lãi suất thời kỳ cho phù hợp với lãi suất thị trường nhằm thu hút nguồn tiền gửi thành phần kinh tế Tuy nhiên biện pháp có giới hạn việc tăng lãi suất có nghĩa tăng chi phí đầu vào ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh, đồng thời có liên quan đến lãi suất cho vay tác động đến toàn hoạt động tín dụng ngân hàng Vì mức lãi suất đưa tùy theo mức độ cần thiết nguồn vốn, tùy theo thời điểm, khu vực, phù hợp với khung lãi suất Ngân hàng Nhà Nước quy định có lợi cho người gửi người vay ngân hàng Ngân hàng cần áp dụng linh hoạt hình thức tính lãi như: • Áp dụng hình thức trả lãi trước thay trả lãi vào cuối tháng hay quý tại, hình thức trả lãi trước giúp khách hàng có khoảng tiền vừa gửi tiết kiệm vào ngân hàng • Áp dụng mức lãi suất theo số tiền thực gửi, có nghĩa số tiền lớn lãi suất hưởng cao Điều khuyến khích khách hàng gửi nhiều tiền vào ngân hàng Ngân hàng cần phải thường xuyên theo dõi tình hình biến động lãi suất thị trường, dự đoán xu hướng biến động, thực tính toán lãi suất bình quân đầu ra, đầu vào để đưa mức lãi suất vừa có tính cạnh tranh vừa có tính hấp dẫn đảm bảo lợi ích cho ngân hàng 3.2.3 Tích cực tìm kiếm nguồn tiền nhàn rỗi từ công chúng SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 50 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi - Đa số người dân địa bàn TP.Đà Nẵng chưa có hiểu biết rõ ràng tiện lợi việc gửi tiền ngân hàng Hơn thói quen để tiền nhà hay mua vàng, ngoại tệ cất trữ người dân vân phổ biến Vì để thay đổi thói quen ngân hàng cần lập nhóm chuyên đảm trách công việc tư vấn cho người gửi tiền tiết kiệm Đối với nhóm nhân viên cần có trình độ chuyên môn cao, đạo đức nghề nghiệp tốt có khả truyền đạt thông tin ngân hàng đến với khách hàng Chính hoạt động nhóm mang đến cho khách hàng cảm giác quan tâm đến giao dịch với ngân hàng - Ngoài để giúp người dân hạn chế để tiền nhà, ngân hàng cần có sách ưu đãi khuyến khích mở tài khoản cá nhân để dân chúng gửi tiền chi tiêu qua ngân hàng, giữ bí mật tuyệt đối số dư tài khoản cá nhân chi tiêu chủ tài khoản 3.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên ngân hàng Tính vô hình dịch vụ làm cho khách hàng đánh giá mơ hồ chất lượng dịch vụ, tâm lý điều quan trọng Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mang lại lợi ích cho khách hàng ngân hàng Tuy nhiên người lại cảm nhận lợi ích cách khác nhau, ngân hàng phải quan tâm đến nhân viên giao dịch yếu tố hình thành phẩm chất giao dịch viên : phong cách phục vụ trình độ chuyên môn Đội ngũ nhân viên ngân hàng phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng nên nắm bắt nhu cầu, đòi hỏi khách hàng Vì đội ngũ nhân viên góp phần quan trọng công tác thu hút khách hàng, nhân viên cần hội tụ đủ tiêu chuẩn : • Thái độ phục vụ nhân viên phải tận tình, không gây phiền hà cho khách hàng phải thuyết phục, nhiệt tình hướng dẫn tạo cho khách hàng tâm lý thoải mái giao dịch với ngân hàng • Về phía ngân hàng cần tạo môi trường làm việc tốt để phát huy cao độ tinh thần làm chủ tập thể, tự định nhân viên Thường xuyên tổ chức thi nhằm nâng cao nghiệp vụ, khuyến khích tạo điều kiện cho nhân viên tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn • Có chế độ đãi ngộ thích đáng cho nhân viên, hàng năm phải tiến hành đánh giá, xếp loại nhân viên khen thưởng cho nhân viên đạt kết tốt, hoàn thành xuất sắc công việc Đồng thời đưa khiển trách, nhắc nhở hay kỷ SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 51 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi luật nghiêm khắc nhân viên không làm tốt công việc làm sai quy định ngân hàng • Giao tiêu huy động đến nhân viên kết hợp với sách khen thưởng cá nhân có thành tích tốt • Chính sách tuyển dụng nguồn nhân lực để bổ sung cho ngân hàng Vì nguồn vốn nhàn rỗi dân cư lớn mà đặc điểm riêng mà họ thời gian hay tâm lý ngại làm việc với ngân hàng Nên việc thu hút thêm nhân lực nhằm huy động chỗ cần thiết • Chính sách đào tạo cán : khách hàng hài lòng trở lại giao dịch với ngân hàng hay không thái độ làm việc nhân viên giao dịch để có đội ngũ nhân viên làm việc tốt không chuyên môn nghiệp vụ mà tốt đạo đức nghề nghiệp Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức lớp học bồi dưỡng nghiệp vụ với tham gia giảng dạy chuyên gia nước lĩnh vực ngân hàng, gửi cán đảm nhiệm chức vụ cao ngân hàng đến nước có ngành ngân hàng phát triển để học tập tiếp thu kinh nghiệm cách thức quản lý đại Đồng thời ngân hàng cần quan tâm đến việc cử cán học tập ngân hàng hệ thống 3.2.5 Nâng cao uy tín chi nhánh chất lượng phục vụ khách hàng - Khi khách hàng đến giao dịch phải nhận đón tiếp nhiệt tình từ nhân viên chi nhánh, tránh tạo cho khách hàng căng thẳng từ bước chân vào khu vực ngân hàng Để làm điều chi nhánh cần bố trí không gian giao dịch thoáng mát, tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với khách hàng Khi tiếp xúc với khách hàng, nhân viên giao dịch cần hướng dẫn cho khách cách ân cần, cụ thể, sẵn sàng giải đáp thắc mắc khách Tránh tình trạng tỏ thái độ khó chịu khách hàng chưa hiểu rõ vấn đề khách hàng am hiểu hoạt động ngân hàng Bên cạnh nhân viên giao dịch cần ý tới thời gian giao dịch cho trình giao dịch diễn nhanh chóng xác tránh gây lãng phí thời gian khách hàng - Mọi nhân viên chi nhánh cần phải xử lý công việc cách nhanh chóng, xác, tạo tin tưởng tuyệt đối khách hàng, tạo cho khách hàng có cảm giác tôn trọng sau lần giao dịch khách hàng lần đầu đến với chi nhánh Cần bố trí khu vực chờ khu vực khách hàng giao dịch SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 52 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi cách hợp lý Trong thời gian chờ chi nhánh nên bố trí nhân viên tư vần, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ có chi nhánh 3.2.6 Đẩy mạnh công tác Marketing ngân hàng - Chiến lược quan hệ với khách hàng: Trong marketing ngân hàng quan hệ với khách hàng giữ vai trò quan trọng sản phẩm ngân hàng sản phẩm dịch vụ Trong trình cung cấp dịch vụ phải có tham gia trực tiếp khách hàng Việc tạo lập trì mối quan hệ khách hàng với ngân hàng có ý nghĩa to lớn nâng cao số lượng khách hàng truyền thống giữ chân khách hàng Với đối tượng khách hàng chi nhánh nên có sách cụ thể như: + Đối với khách hàng tại: Chi nhánh cần tiếp tục trì củng cố quan hệ Bên cạnh đó, chi nhánh cần đẩy mạnh thu hút khách hàng theo hướng tập trung vào nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ bán lẻ + Đối với khách hàng có giao dịch thường xuyên, trì số dư tiền gửi lớn, có uy tín chi nhánh nên thực sách ưu đãi lãi suất, ưu đãi cung ứng dịch vụ + Đối với khách hàng doanh nghiệp: Chi nhánh nên tiến hành phân tích đánh giá theo định kỳ quy mô hoạt động, khả phát triển…để có sách ưu đãi lãi suất, giá dịch vụ, cung ứng tín dụng tương xứng, điều có tác dụng củng cố mối quan hệ lâu dài khách hàng chi nhánh, đảm bảo đôi bên có lợi + Đối với khách hàng cá nhân: Chi nhánh cần có quan tâm mức để thu hút nguồn tiền gửi này, tăng quy mô vốn trung dài hạn Hình thức ưu đãi áp dụng tính điểm theo tiền gửi tích lũy điểm đổi quà tặng, điều hấp dẫn khách hàng - Hoạt động nghiên cứu thị trường: chi nhánh cần phải tìm hiểu, nghiên cứu tập tính, thói quen thái độ đối tượng khách hàng việc tiếp cận sản phẩm Để từ chi nhánh có sách cụ thể đối tượng khách hàng, nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng cách tốt - Công tác marketing thực qua hoạt động cụ thể như: + Quảng cáo, tiếp thị sản phẩm TGTK thông qua phương tiện truyền thông như: phát hành ấn phẩm định kỳ cho khách hàng, tờ rơi sản phẩm tiền gửi cho khách hàng đến giao dịch, trang bị thêm brochure, poster quảng cáo phòng giao dịch hay khu vực đông dân cư siêu thị, công viên SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 53 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi + Đồng thời tăng cường xuất hình ảnh chi nhánh phương tiện truyền thông báo, đài, kênh địa phương…để chuyển tải hình ảnh chi nhánh đến khách hàng mạnh mẽ - Tổ chức chương trình từ thiện: Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi địa bàn, tặng quà cho nguời già neo đơn…để nâng cáo hình ảnh chi nhánh mắt công chúng - Chi nhánh nên xây dựng website riêng để gới thiệu sản phẩm tiền gửi chi nhánh, cập nhật lãi suất tiền gửi hàng ngày hình thức khuyến để khách hàng thuận lợi việc tra cứu thông tin sản phẩm Tuy nhiên để thực công tác Marketing nói chi nhánh nên xây dựng phòng marketing chuyên nghiên cứu Marketing ngân hàng để từ giải pháp thực cách đồng hiệu quả, đưa hình ảnh chi nhánh đến gần với khách hàng 3.2.7 Tăng cường đầu tư sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị đại hóa công nghệ ngân hàng - Trong thời gian tới ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện chương trình phần mềm ứng dụng rút, gửi tiền tiết kiệm để tạo thuận lợi giao dịch cho nhân viên khách hàng đến giao dịch - Hiện thời gian giao dịch bị kéo dài khoản tiền gửi lớn khâu phân loại đếm tiền Vì bên cạnh việc hỗ trợ hướng dẫn khách hàng ngân hàng cần trang bị máy đếm tiền đại, có khả phát tiền giả cao đồng thời đếm tiền cũ lẫn tiền cách xác tuyệt đối Như thời gian giao dịch rút ngắn, không tạo căng thẳng để khách hàng đến gửi khoản tiền lớn tương lai - Lắp đặt thêm hệ thống thông tin đa chức chẳng hạn hệ thống mạng lưới nội làm sở cho việc cung cấp, thu nhập, khai thác thông tin kịp thời xác, có chất lượng cho khách hàng, cần họ cần vào máy biết cách chi tiết tiền giao dịch - Thực gửi tiền nơi rút tiền nhiều nơi thông qua kênh phân phối ATM đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt không gián đoạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - Ngân hàng cần trang bị cho phòng ban có máy vi tính ứng dụng phần mềm tin học đại công tác quản lý, kiểm tra hoạt động ngân hàng Trang bị hoàn chỉnh mạng máy tính nội hội sở điểm SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 54 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi giao dịch để áp dụng đồng quy trình rút, gửi tiền tiết kiệm kịp thời nhanh chóng - Đưa vào vận hành hệ thống Core Banking System (CBS) để làm sở cho việc phát triển dịch vụ tiện ích ngân hàng đại, đồng thời triển khai sản phẩm dịch vụ để tăng thêm thu nhập cho ngân hàng 3.2.8 Vấn đề an toàn bảo hiểm tiền gửi tiết kiệm - Vấn đề an toàn TGTK: vấn đề cấp bách không riêng chi nhánh mà NHTM khác Hiện tượng thông tin khách hàng bị rò rỉ gấy hoang mang cho người gửi tiền Do khách hàng đến gửi tiền chứng từ mang tính độc lập kế toán, thủ quỹ khách hàng, chưa có kiểm soát chặt chẽ kế toán trưởng Vì hoạt động nhận tiền gửi cần bố trí theo mô hình cấp: cấp kiểm soát cấp thực hiện, làm gia tăng mức độ an toàn cho khách hàng đến gửi tiền Bên cạnh thống mặt tổ chức, quy trình kế toán hoạt động tiền gửi cần phải thực tốt Điều giúp mức độ bảo mật thông tin khách hàng nâng cao quy trình giao dịch xác, an toàn - Vấn đề bảo hiểm TGTK: chi nhánh cần chủ động tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm đảm bảo an toàn cho người gửi tiền Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi có ý nghĩa thiết thực chi nhánh việc huy động vốn Bởi vì, người gửi tiền có lý nghi ngờ ngân hàng vỡ nợ, họ rút tiền Chi nhánh khoản tiền dự trữ, chí tổn thất dòng tiền rút sau lớn Tác động dây chuyền dẫn đến dân cư đổ xô theo đến chi nhánh rút tiền, làm cho chi nhánh lâm vào tình trạng khó khăn, không đủ khả toán dẫn đến phá sản Do đó, ngân hàng tham gia bảo hiểm tiền gửi để khách hàng thêm tin tưởng vào chi nhánh, tâm lý lo sợ tránh xảy tình trạng khả toán 3.3 Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu 3.3.1 Đối với phủ nhà nước - Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định yếu tố quan trọng hoạt động kinh doanh NHTM Do vậy, nhà nước cần đưa định hướng, chiến lược phát triển kinh tế thời gian dài, tạo môi trường kinh tế ổn định, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền, ổn định giá cả, khuyến khích đầu tư nước Mở rộng quan hệ hợp tác với nước giới, tranh thủ nguồn tài SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 55 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi tổ chức tài tiền tệ giới Từ mở rộng quan hệ tín dụng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM - Từng bước hoàn thiện củng cố môi trường pháp lý lành mạnh, xây dựng đồng luật, đảm bảo quyền lợi đáng cho người đầu tư, cho doanh nghiệp ngân hàng 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước - Xây dựng hệ thống ngân hàng tổ chức tín dụng đủ mạnh nguồn vốn, vững máy tổ chức, đại công nghệ, mạng lưới hoạt động rộng khắp Tuyên truyền vận động tầng lớp dân cư thực toán chi trả hàng hóa dịch vụ qua tài khoản tiền gửi ngân hàng Thường xuyên quan tâm, nâng cao hiệu sử dụng dịch vụ ngân hàng, củng cố sức mua đồng tiền, ổn định giá tỷ giá hối đoái, nâng cao tính hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng TCTD, tạo lập củng cố uy tín hệ thông ngân hàng - Kiềm chế đẩy lùi tượng đôla hóa, tạo lòng tin cho dân chúng doanh nghiệp vào tiền VNĐ, áp dụng chế lãi suất tiền gửi VNĐ cao USD để hướng người tích lũy gửi vào NHTM VNĐ - Lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, đề cao trách nhiệm NHTM, nâng cao chất lượng quản lý, thiết lập chế phòng ngừa rủi ro, đảm bảo lành mạnh an toàn hệ thông ngân hàng - Không nên để NHTM tự hạ lãi suất, nên đạo chi nhánh tỉnh, thành phố chủ trì tổ chức hội nghị NHTM địa bàn nhằm thỏa thuận cam kết mức lãi suất phù hợp huy động cho vay khu vực - NHNN thực tốt chức quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động tra, chấn chỉnh xử lý kịp thời hành vi, biểu sai trái làm thất thoát vốn nhà nước, nhân dân, đưa hoạt động NHTM vào nề nếp, có hiệu quả, phục vụ tốt cho chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế đất nước không ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng - Mở rộng quan hệ đối ngoại với tổ chức tài nước ngoài, tranh thủ giúp đỡ tài trợ nguồn vốn lới lãi suất thấp, mở rộng quan hệ tín dụng, đa dạng hóa hoạt động ngoại tệ, tham gia hoạt động thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam cách linh hoạt phù hợp với tình hình hoạt động thị trường 3.3.3 Đối với NHNN&PTNT Việt Nam SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 56 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi - Bổ sung lao động đảm bảo đủ biên chế hoàn thành công việc, hạn chế tình trạng làm việc tải, tạo điều kiện thời gian cho cán nhân viên tập trung nâng cao trình độ chuyên môn - Tăng cường sở vật chất, đảm bảo đủ mặt giao dịch, tăng cường hướng đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh - Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp kiến nghị từ sở góp phần đề văn phù hợp với thực tế không xây dựng xác thực phù hợp làm cho chi nhánh hoạt động khó khăn thực tế không đáp ứng yêu cầu đề quy định, chi nhánh không dám vận dụng vi phạm quy định - NHNN&PTNT Việt Nam cần xây dựng định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế địa phương NHNN&PTNT Việt Nam pháp nhân hệ thống ngân hàng NN&PTNT, đơn vị chi nhánh hoạch toán phụ thuộc, tất yếu cần đến định hướng chiến lược kinh doanh toàn ngành Tuy nhiên, điều kiện đơn vị khác nhau, khác điều kiện thị trường khu vực nông thôn, thành thị đặc thù khu vực thường xuyên bị thiên tai, lũ lụt, định hướng, chiến lược kinh doanh NHNN&PTNT Việt Nam thiết phải lưu ý đến thực tế, điều kiện môi trường đơn vị thành viên SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 57 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập chi nhánh NHNN&PTNT Quận Liên Chiểu, hướng dẫn tận tình giáo viên hướng dẫn cô chú, anh chị ngân hàng tạo cho em có hội để sâu nghiên cứu tìm hiểu hoạt động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Do em có mối liên hệ lý thuyết thực tiễn hoạt động nào, từ rút học nghiệm quý báu cho thân Với kiến thức học trường kết hợp với tình hình thực tế em có ý kiến đề xuất, với mong muốn đóng phần nhỏ bé để góp phần nâng cao hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm ngân hàng Từ góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thời gian tới Đề tài thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm đề tài hay chứa đựng nhiều vấn đề đầy phức tạp Mặc dù thầy giáo anh chị hướng dẫn tận tình với thời gian có hạn khả nhận thức vấn đề thân non qúa trình thực chuyên đề không tránh khỏi sai sót mong góp ý cô giáo cô ngân hàng SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 58 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Giáo trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại NXB Thống Kê TS.Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao Động Tạp chí ngân hàng http://www.agribank.com.vn SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 59 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 60 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 61 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 62 [...]... Lưu Ly Trang 14 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CHI NHÁNH NHNN& PTNT QUẬN LIÊN CHI U TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2013 2.1 Khái quát chung về Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Quận Liên Chi u – Đà Nẵng 2.1.1 Sơ lược về sự hình thành và phát triển Ngân hàng NN &PTNT Quận Liên Chi u – TP Đà Nẵng được thành... dưới 9 tháng + Bậc 5: Từ 9 tháng đến dưới 12 tháng + Bậc 6: Đúng 12 tháng - Tiết kiệm gửi góp: Đây là hình thức tiết kiệm mà hàng tháng khách hàng gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm gửi góp và được rút tiền một lần khi đến hạn 2.2.1.2 Quy trình chung khi khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u Bước 1: Khách hàng mang tiền đến ngân hàng gửi, lựa chọn loại tiết kiệm cần gửi, ... chung về tiền gửi tiết kiệm SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 30 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi Bảng 2.4: Tình hình chung về TGTK tại chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013 Đvt: Tỷ đồng Năm 2011 N uồ : Năm 2012 10th đầu năm 2012 10th đầu năm 2013 Chênh lệch 2012/ 2011 Số tiền TL (%) Chênh lệch 10th2013/10th201 2 Số TL (%) tiền 4.46 1.09 73.84 Chỉ Tiêu Số tiền TT... động kinh doanh của chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u từ năm 2011 đếntháng 10 năm 2013 Đvt: Tỷ đồng 2011 CHỈ TIÊU 2012 10Th 2012 10Th 2013 Chênh lệch 2012 /2011 Chênh lệch 10Th 2013/ 10Th2012 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % I.THU NHẬP 83.73 100 92.11 100 73.29 100 80.9 100 8.38 10 7.61 10. 38 a.Thu từ HĐKD 68.8 82.17 73.95... số liệu thể hiện cơ cấu nguồn vốn huy động theo đồng tiền ( được quy về VNĐ) của chi nhánh Liên Chi u trong thời gian qua: SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 35 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi Bảng 2.6: Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm theo loại tiền gửi tại chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u từ năm 2011 đến tháng 10/ 2013 Đvt: Tỷ đồng Năm 2011 Chỉ Tiêu Số tiền 1.Nội tệ ( VNĐ ) 355.53 2.Ngoại... các năm đã làm cho tổng nguồn vốn của chi nhánh cũng tăng SVTH: Phạm Thị Lưu Ly Trang 27 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Phạm Thị Uyên Thi theo chính điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của mình 2.2 Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm của chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u từ năm 2011 đến tháng 10/ 2013 2.2.1 Một số vấn đề liên quan đến huy. .. Một số vấn đề liên quan đến huy động tiền gửi tiết kiệm tại Chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u 2.2.1.1 Một số quy định về huy động tiền gửi tiết kiệm tại Chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u  Đối tượng, phạm vi áp dụng Áp dụng cho mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài Riêng tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ chỉ áp dụng cho các đối tượng sau: - Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, công dân Việt Nam... ngoài và những cá nhân đi theo họ  Kỳ hạn Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u quy định thời hạn gửi tiền tiết kiệm có các kỳ hạn: 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 24 tháng Riêng tiền gửi bằng USD không có kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần, các kỳ hạn còn lãi vẫn áp dụng bình thường  Số tiền gửi tiết kiệm. .. Thi Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Số tiền này chi m tỷ trọng lớn trong tổng tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng Năm 2012 tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn là 283.59 tỷ đồng chi m tỷ trọng 68.5% so với năm 2011 là 227.69 tỷ đồng chi m tỷ trọng 71%, như vậy so với năm 2011 thì năm 2012 đã tăng lên được 55.89 tỷ đồng với tỷ lệ tăng tương ứng là 24.55% Và đến 10 tháng đầu năm 2013 nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết. .. sau đó nhập vào chương trình và in sổ trả cho khách hàng Nếu khách hàng đến giao dịch đầu tiên phải mở mã khách hàng, quét chữ ký, ảnh vào chương trình giao dịch để lưu Bước 7: Đến hạn người vay mang sổ tền gửi đến ngân hàng để tất toán sổ tiền gửi để lấy tiền gốc và lãi mang về 2.2.2 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh NHNN& PTNT Quận Liên Chi u từ năm 2011 đến tháng 10/ 2013 2.2.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh NHNN và PTNT Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, Luận văn Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh NHNN và PTNT Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, Luận văn Thực trạng huy động tiền gửi tiết kiệm tại chi nhánh NHNN và PTNT Quận Liên Chiểu TP.Đà Nẵng từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2013, CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM, CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU TỪ NĂM 2011 ĐẾN THÁNG 10 NĂM 2013, CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI CHI NHÁNH NHNN&PTNT QUẬN LIÊN CHIỂU., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay