tiểu luận cao học Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

24 806 2
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:54

Ðối với nước ta, quốc phòng là công cuộc giữ nước của quốc gia độc lập có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, là hoạt động của cả nước, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt nhằm giữ vững hòa bình, răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi các hoạt động chống phá của kẻ thù, đồng thời sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, quy mô. Vì thế, xây dựng và đấu tranh quốc phòng luôn thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa tính giai cấpnhân dândân tộc; mang đậm dấu ấn của cuộc đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới; phong phú về nội dung, linh hoạt, sáng tạo về hình thức và phương pháp; tập trung, thống nhất về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.Văn kiện đại hội XI của Ðảng đã xác định một trong nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Ðảng, Nhà nước và toàn dân là tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Luận điểm ấy vừa nêu bật vị trí nổi trội, vai trò, tầm quan trọng của quốc phòng, đồng thời khẳng định ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mọi công dân, mọi tổ chức phải đóng góp tài năng và trí tuệ vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mớiKinh nghiệm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta hàng ngàn năm đã chứng minh: ở thời đại nào, các Nhà nước Việt Nam cũng rất coi trọng xây dựng và củng cố nền an ninh quốc phòng vững mạnh. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng và Nhà nước ta đã tiếp thu những tinh hoa truyền thống dân tộc, tập trung chăm lo xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý quốc phòng và an ninh, phù hợp với thực tiễn của đất nước trong chiến tranh. Chính vì vậy đã tạo ra được động lực mạnh mẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Từ đó đất nước đã khơi dậy được mọi nguồn của cải vật chất và con người tham gia vào trường kỳ kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn. Và trong quá trình tồn tại, phát triển của dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam đã thể hiện vai trò lãnh đạo của mình trong việc xây dựng một nền quốc phòng toàn dân vững mạnh phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.Ngày nay, đất nước ta đã giành được độc lập và tiến hành xây dựng, phát triển kinh tế, khắc phục sự nghèo nàn, lạc hậu tiến tới hiện đại, văn minh. Những thành tựu của công cuộc đổi mới hơn 25 năm qua, những chính sách ngoại giao và bản lĩnh Việt Nam đã đưa Việt Nam lên vị thế quốc tế mới. Tuy nhiên kẻ thù không từ bỏ âm mưu phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta, hòng gây mất ổn định tạo điều kiện gây bạo loạn, lật đổ từ trong nước và xâm lược từ bên ngoài vào. Mặt khác tình hình thế giới cũng có nhiều biến động. Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn thử thách đặc biệt là việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà vấn đề quan trọng là xây dựng và củng cố an ninh quốc phòng. Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vì vậy em chọn đề tài “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” làm đề tài cho bài học phần của mình. LỜI MỞ ĐẦU Ðối với nước ta, quốc phòng công giữ nước quốc gia độc lập có chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, hoạt động nước, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt nhằm giữ vững hòa bình, răn đe, ngăn chặn đẩy lùi hoạt động chống phá kẻ thù, đồng thời sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược hình thức, quy mô Vì thế, xây dựng đấu tranh quốc phòng thể thống biện chứng tính giai cấp-nhân dân-dân tộc; mang đậm dấu ấn đấu tranh giai cấp điều kiện mới, hoàn cảnh mới; phong phú nội dung, linh hoạt, sáng tạo hình thức phương pháp; tập trung, thống lãnh đạo, đạo, tổ chức thực Văn kiện đại hội XI Ðảng xác định nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Ðảng, Nhà nước toàn dân tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội Luận điểm vừa nêu bật vị trí trội, vai trò, tầm quan trọng quốc phòng, đồng thời khẳng định ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ công dân, tổ chức phải đóng góp tài trí tuệ vào việc thực tốt nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ Kinh nghiệm lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc ta hàng ngàn năm chứng minh: thời đại nào, Nhà nước Việt Nam coi trọng xây dựng củng cố an ninh quốc phòng vững mạnh Trong hai kháng chiến chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ xâm lược, Đảng Nhà nước ta tiếp thu tinh hoa truyền thống dân tộc, tập trung chăm lo xây dựng hoàn thiện chế, sách quản lý quốc phòng an ninh, phù hợp với thực tiễn đất nước chiến tranh Chính tạo động lực mạnh mẽ để phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân Từ đất nước khơi dậy nguồn cải vật chất người tham gia vào trường kỳ kháng chiến giành thắng lợi hoàn toàn Và trình tồn tại, phát triển dân tộc, Đảng cộng sản Việt Nam thể vai trò lãnh đạo việc xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh phục vụ đắc lực cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội Ngày nay, đất nước ta giành độc lập tiến hành xây dựng, phát triển kinh tế, khắc phục nghèo nàn, lạc hậu tiến tới đại, văn minh Những thành tựu công đổi 25 năm qua, sách ngoại giao lĩnh Việt Nam đưa Việt Nam lên vị quốc tế Tuy nhiên kẻ thù không từ bỏ âm mưu phá hoại công xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nước ta, hòng gây ổn định tạo điều kiện gây bạo loạn, lật đổ từ nước xâm lược từ bên vào Mặt khác tình hình giới có nhiều biến động Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn thử thách đặc biệt việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa Mà vấn đề quan trọng xây dựng củng cố an ninh quốc phòng Nhận thức tầm quan trọng việc xây dựng quốc phòng toàn dân, em chọn đề tài “Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp xây dựng quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” làm đề tài cho học phần NỘI DUNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Khái niệm 1.1 Khái niệm quốc phòng Quốc phòng công giữ nước quốc gia bao gồm tổng thể hoạt động đối nội đối ngoại quân sự, trị, kinh tế, văn hoá, khoa học… Của nhà nước nhân dân để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, sức mạnh quân đặc trưng nhằm giữ vững hoà bình đẩy lùi, ngăn chặn hoạt động gây chiến kẻ thù, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược hình thức quy mô 1.2 Quốc phòng toàn dân Quốc phòng toàn dân công giữ nước đảng, nhà nước nhân dân ta, gồm tổng thể hoạt động đối nội đối ngoại quân sự, trị, kinh tế, văn hoá, khoa học nhằm tạo nên sức mạnh toàn diện, sức mạnh quân đặc trưng đẩy lùi, ngăn chặn hoạt động phá hoại hoà bình, chống độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng đánh thắng loại hình xâm lược đập tan âm mưu bạo loạn lật đổ, bảo vệ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc thành xây dựng chủ nghĩa xã hội Một quốc gia dân tộc muốn phát triển trước hết phải có độc lập tự Lênin nói “một cách mạng có ý nghĩa biết tự bảo vệ” Vậy nên xây dựng quốc phòng toàn dân nhằm mục đích bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nghiệp đổi lợi ích quốc gia dân tộc đánh bại âm mưu hành động “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ chủ nghĩa Đế quốc lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam Chủ động ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động gây chiến kẻ thù giữ vững hoà bình tạo môi trường thuận lợi để xây dựng đất nước, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ hoà bình ổn định khu vực giới quốc gia việc xây dựng quốc phòng toàn dân điêu kiện tiên Tuy nhiên chế độ xã hội khác nên chất quốc phòng khác Bản chất quốc phòng chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta biểu tính chất: toàn dân, toàn diện, đại * Toàn dân Đó quốc phòng dân, dân, dân với ý nghĩa đầy đủ Tính chất toàn dân quốc phòng mặt phản ánh quy luật lịch sử Về vai trò quần chúng nhân dân phát triển xã hội mặt khác phản ánh truyền thống dân tộc Việt Nam nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Từ đời trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta hai học lớn quán triệt tư tưởng “dân lầ gốc” phải phát huy quyền làm chủ nhân dân lao động Mọi chủ trương sách Đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng khả nhân dân lao động, phải khơi dậy đồng tình ủng hộ quần chúng thực toàn dân xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc: “toàn dân bảo vệ Tổ quốc xây dựng đất nước” Ngày nay, nghiệp xây dựng đổi bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đặt yêu cầu cao Vì việc tổ chức động viên toàn dân tham gia xây dựng củng cố quốc phòng vấn đề chiến lược Đại hội XI Ðảng xác định nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên Ðảng, Nhà nước toàn dân tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội Luận điểm vừa nêu bật vị trí trội, vai trò, tầm quan trọng quốc phòng, đồng thời khẳng định ý thức trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ công dân, tổ chức phải đóng góp tài trí tuệ vào việc thực tốt nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ * Toàn diện Gắn với toàn dân tính chất toàn diện, phát huy sức mạnh toàn diện nhân tố, lực lượng lĩnh vực nhân dân, nước chế độ để xây dựng củng cố quốc phòng Đó quốc phòng tạo lập sức mạnh mặt bao gồm trị, tinh thần, kinh tế, văn hoá, xã hội chủ nghĩa, quân sự, an ninh, ngoại giao… Sức mạnh dân tộc giữ vai trò định nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, song không tranh thủ sức mạnh thời đại nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc gặp nhiều khó khăn Trong thời đại ngày cách mạng khoa học công nghệ tiếp tục phát triển vũ bão, kinh tế tri thức không ngừng mở rộng, diễn xu toàn cầu hoá, quốc tế hoá, xã hội hoá mặt đời sống loài người, hợp tác đa phương quốc gia, dân tộc nhiều lĩnh vực ngày gia tăng Quán triệt tính chất toàn diện quốc phòng, cấp, ngành từ trung ương đến sở, tổ chức cá nhân phải ý thức đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chủ động tích cực vận dụng vào lĩnh vực hoạt động mình, góp phần xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện Lực lượng trận quốc phòng toàn dân sở để gắn kết 'thế' 'lực' lĩnh vực khác đời sống xã hội, phát triển kinh tế-xã hội củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh Do vậy, lực lượng trận quốc phòng toàn dân vững mạnh chỗ dựa vững để ngành, lĩnh vực xây dựng kế hoạch, quy hoạch, sách giải mối quan hệ phát triển nhanh bền vững * Hiện đại Trong thời đại ngày nay, cách mạng khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ Kinh tế tri thức có vai trò ngày bật trình phát triển lực lượng sản xuất nước, tuỳ theo khả kinh tế, khoa học công nghệ mình, xây dựng quốc phòng, quân theo hướng ngày đại Các chiến tranh từ có chủ nghĩa Đế quốc đến sau mang tính chất đại Xây dựng quốc phòng toàn dân đại, vừa phù hợp với xu phát triển chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa điều kiện kẻ thù sử dụng vũ khí công nghệ cao Tính chất đại quốc phòng toàn dân nước ta đòi hỏi phải xây dựng quân đội nhân dân bước quy đại Chú trọng phát triển công nghệ quốc phòng kết hợp kinh tế với quốc phòng bước đại hoá vũ khí trang bị quân phù hợp với tổ chức lực lượng vũ trang Gắn xây dựng quốc phòng đại với trình công nghiệp hoá đại hoá vũ khí, phương tiện chiến tranh nghệ thuật quân Việt Nam Quá trình đại hoá quốc phòng toàn dân ta chẳng thể tách rời khả đại hoá kinh tế tiềm lực khoa học công nghệ nước nhà Vì Đảng ta vào tình hình thực tiễn để có giải pháp bước phù hợp cho quốc phòng ngày đại Tình hình nước quốc tế - khó khăn thách thức Việt Nam xây dựng quốc phòng toàn dân thời kỳ 2.1 Tình hình nước Bên cạnh thành tựu giành làm cho lực nước ta mạnh nhiều so với trước đất nước phải đối mặt với nhiều thách thức nguy xem thường “Bốn nguy mà Đảng ta cần rõ - tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới, chệch hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng tệ quan liêu, “diễn biến hoà bình” lực thù địch gây - đến tồn diễn biến phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau, xem nhẹ nguy Điều cần nhấn mạnh là: tình trạng tham nhũng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận ko nhỏ cán bộ, đảng viên cản trở việc thực đường lối, chủ trương, sách Đảng, gây bất bình làm giảm lòng tin nhân dân ” Công đổi nước ta đạt thành tựu to lớn quan trọng Đời sống vật chất tinh thần nâng cao, người dân có điều kiện tiếp xúc với phương tịên vật chất kỹ thuật đại giáo dục phổ biến rộng rãi, dịch vụ y tế phần đáp ứng nhu cầu nhân dân Bên cạnh uy tín Việt Nam trường quốc tế không ngừng nâng lên cụ thể là thành viên thành viên tổ chức thương mại giới WTO thành viên không thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc Sự nghiệp công nghiệp hoá đại hoá nước ta thu sô thành tựu ban đầu làm sở để huy động vốn xây dựng nghiệp quốc phòng toàn dân 2.2 Âm mưu thủ đoạn lực thù địch nước ta năm tới Các lực thù địch trước sau thực chiến lược “diễn biến hoà bình” kết hợp với gây rối, bạo loạn lật đổ, răn đe quân sẵn sàng can thiệp vũ trang có thời Tuy nhiên đối tượng đấu tranh giai cấp vấn đề “ai thắng ai” chủ nghĩa tư chủ nghĩa xã hội khả hoà bình chiến tranh đan xen phức tạp, hoà bình, ổn định hợp tác để phát triển xu đảo ngược Song bên cạnh xung đột vũ trang, nội chiến, chiến tranh cục bộ, mâu thuẫn dân tộc, sắc tộc, tôn giáo nước, tranh chấp lãnh thổ, lợi ích kinh tế, tài nguyên nước đặc biệt sách can thiệp Mỹ nước lớn xảy chiến tranh lớn, chiến tranh giới, chiến tranh huỷ diệt bị đẩy lùi, đe doạ vũ khí huỷ diệt, vũ khí hạt nhân, sinh học sách sức mạnh nhân tố dân tộc, sắc tộc, tôn giáo tiềm tàng, chạy đua vũ trang, khủng bố, nội chiến, chiến tranh cục hình thức quy mô khác xảy Hiện Đế quốc Mỹ lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam tiếp tục điều chỉnh chiến lược phương thức lĩnh vực: kinh tế, trị, tư tưởng, văn hoá Âm mưu chúng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, khống chế kinh tế, thúc đẩy nhanh trình “tư nhân hoá” “tư hoá” kinh tế đất nước Kết hợp với tăng cường chống phá trị, văn ho á, lối sống, tình báo, gián điệp đồng thời tạo dựng lực lượng chống đối chủ nghĩa xã hội mưu đồ Mỹ lực thù địch xoá bỏ lãnh đạo Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong thời kỳ mời, nhân dân Việt Nam lãnh đạo Đảng công sản Việt Nam xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc với xã hội chủ nghĩa điều kiện thuận lợi thời mới, đồng thời xuất khó khăn thách thức với thách thức vốn có II Nội dung chủ yếu việc xây dựng quốc phòng toàn dân Trong thời kì nên quốc phòng toàn dân phải xây dựng toàn diện Nội dung gồm xây dựng tiềm lực quốc phòng trận quốc phòng Xây dựng tiềm lực quốc phòng Tiềm lực quốc phòng khả vật chất tinh thần quốc gia huy động để bảo vệ tổ quốc Đó sức mạnh tổng hợp quốc gia chế độ Trong thời bình tiềm lực quốc phòng thể phần lực lượng thường trực, trực tiếp thường xuyên làm nhiệm vụ quân phần to lớn dạng tiềm tàng, nằm mặt đời sống xã hội sẵn sàng động viên theo yêu cầu tình chiến lược Mọi hoạt động đất nước để xây dựng tiềm lực quốc phòng tạo lĩnh vực: 1.1 Xây dựng tiềm lực trị tinh thần Ta thấy tiềm lực trị tinh thần quốc phòng toàn dân khả trị tinh thần huy động nhằm tạo thành sức mạnh để thực nhiệm vụ quốc phòng Tiềm lực trị tinh thần thể hệ tư tưởng – trị, chế độ xã hội, hệ thống sách đối nội, đối ngoại, trình độ nhận thức, niềm tin ý chí tâm trạng thái tâm lý thành viên xã hội nhiệm vụ quốc phòng Trên giới khu vực nước ta hiên đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp diễn mặt trận mới, phi vũ trang Nghĩa diễn lĩnh vực: kinh tế, trị, tư tưởng, văn hoá, lối sống, … Trong tồn khả đấu tranh vũ trang chiến tranh quy mô So sánh thấy có khác biệt với hoàn cảnh chiến tranh nhiệm vụ vũ trang bảo vệ tổ quốc trước Cuộc đấu tranh nói lại diễn theo hình thái vừa hợp tác vừa đấu tranh (không phải đối đầu vũ trang trước đây) Sức mạnh quốc phòng ta sức mạnh tổng hợp, phải phát huy nguồn lực quốc gia, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, hệ thống trị đặt lãnh đạo Ðảng, thống quản lý Nhà nước, quyền làm chủ nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Ðể tạo sức mạnh tổng hợp to lớn quốc phòng toàn dân, trước hết phải tiếp tục đổi nâng cao chất lượng người mối quan hệ định hướng phát triển văn hóa phát triển người Phải tăng cường giáo dục quốc phòng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia Trên sở nâng cao nhận thức mà thống ý chí hành động, từ khai thác, phát huy tối đa nguồn lực tạo 'lực' mới, 'thế' phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc 1.2 Xây dựng tiềm lực kinh tế Xây dựng, tăng cường quốc phòng nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên Song, phải đặt nhiệm vụ mối quan hệ biện chứng với nhiệm vụ trung tâm là, phát triển kinh tế nhiệm vụ then chốt xây dựng Ðảng Do vậy, tăng cường sức mạnh quốc phòng có nghĩa tập trung phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng trận lòng dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế - quốc phòng - an ninh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, làm giàu tiềm năng, mạnh thực lực lực lượng, vững trận Ðặc biệt nơi xung yếu quốc phòng, an ninh vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phải có chế, sách phù hợp, tạo bước đột phá xây dựng tiềm thực lực, lực lượng trận, cân đối, đồng bền vững Tiềm lực kinh tế quốc phòng toàn dân khả kinh tế khai thác, huy động nhằm phục vụ cho quốc phòng Kinh tế nhân tố định tạo nên sức mạnh đất nước, nguồn bảo đảm có sở vật chất cho quốc phòng Kinh tế mạnh điều kiện để xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh Xây dựng tiềm lực kinh tế quốc phòng, sở “Đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá, xây dựng kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp ’’(văn kiện IX) Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng an ninh phải thể kế hoạch, quy hoạch tổng thể, nước, vùng, địa phương, ngành, cấp… Mỗi bước phát triển kinh tế phải bước tăng cường củng cố quốc phòng ngược lại, quốc phòng ngày vững lại tạo thêm điều kiện thuận lợi cho kinh tế xã hội phát triển Phải gắn trình công nghiệp hoá, đại hoá với bước xây dựng sở vật chất kỹ thuật phát triển khoa học quân quốc 10 phòng toàn dân Chú trọng kinh tế quân xây dựng công nghiệp quốc phòng vừa giải vũ khí trang bị kỹ thuật cho lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu chiến tranh điều kiện đại, vừa phục vụ nhu cầu xây dựng kinh tế đất nước phải gắn xây dựng sở hạ tầng kinh tế với xây dựng sở hạ tầng quốc phòng Có kế hoạch chủ động chuyển sản xuất thời bình sang thời chiến động viên kinh tế phục vụ quốc phòng tình hình đòi hỏi 1.3 Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ Xây dựng khoa học công nghệ nước ta quốc sách hàng đầu, tảng, động lực đẩy mạnh công nghiệp hoá đại hoá đất nước, nhân tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế củng cố quốc phòng an ninh, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu vươn lên trình độ tiên tiến giới Công nghiệp quốc phòng, an ninh phải đẩy mạnh với phát triển trình công nghiệp hóa, đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; tăng cường sở vật chất - kỹ thuật, bảo đảm lực lượng vũ trang bước trang bị đại Khoa học công nghệ phải tăng cường đầu tư chiều sâu, tạo bước đột phá đại hóa lực lượng vũ trang, nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, đủ sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ quốc phòng toàn dân cần “Tập trung đầu tư phát triển tiềm lực khoa học công nghệ số lĩnh vực chủ yếu Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng sử dụng đội ngũ cán khoa học, cán trẻ, cán đầu ngành, đởi bước đại hoá sở hạ tầng, phòng thí nghiệm tạo tiềm lực khoc học công nghệ đủ mạnh làm nòng cốt với khoa học công nghệ đất nước giải nhiệm vụ khoa học công nghệ môi trường lĩnh vực quân ’’.Chỉ thị thường vụ Đảng uỷ quân trung ương triển khai thực NQ 02 / NQHNTW ( VIII ) khoa học công nghệ quân đội 11 1.4 Xây dựng tiềm lực quân Tiềm lực quân khả vật chất, tinh thần huy động để tạo thành sức mạnh phục vụ cho nhiệm vụ quân sự, cho chiến tranh Tiềm lực quân xây dựng sở tiềm lực trị, tinh thần, tiềm lực kinh tế tiềm lực khoa học công nghệ Là nhân tố tiềm lực quốc phòng, biểu tập trung sức mạnh quốc phòng, tiềm lực quân thể sức mạnh quân nhà nước để bảo vệ Tổ quốc thời bình sẵn sàng chuyển thành sức mạnh chiến tranh nhân dân đánh thắng chiến tranh xâm lược kẻ thù X ây dựng tiềm lực quân quốc phòng toàn dân cần tập trung: Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu trình độ sẵn sàng chiến đấu lực lượng vũ trang nhân dân lấy chất lượng trị làm sở Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, quy, tinh nhuệ bước đại, xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, lấy chất lượng chính.phát triển công nghiệp quốc phòng, xây dựng sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang hoạt động thời bình thời chiến Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán lực lượng vũ trang có phẩm chất lực tốt Xây dựng trận quốc phòng Thế trận quốc phòng tổ chức bố trí lực lượng mặt đất nước toàn dân toàn lãnh thổ theo ý định chiến lược bảo vệ Tổ quốc Ngày xây dựng trận quốc phòng trước hết phải xây dựng “ Thế trận lòng dân” toàn dân giữ nước, toàn dân đấu tranh nhằm giữ vững hoà bình, ổn định tạo môi trường thuận lợi cho công đổi mới, xây dựng tổ quốc giàu mạnh Xây dựng trận quốc phòng cần tập trung vào mốt số mặt: 2.1 Phân vùng chiến lược gắn với xây dựng hậu phương chiến lược Thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh đòi hỏi phải kết hợp chặt chẽ phân vùng chiến lược quốc phòng – An ninh với phân vùng kinh tế – Xã hội 12 xây dựng hậu phương chiến lược vững chắc, xây dựng phải đôi với bảo vệ Trong quy hoạch, kế hoạch, phải vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội nhiệm vụ quốc phòng an ninh đặc điểm, điều kiện hoàn cảnh địa phương để phân bố lao động, dân sự, phát triển ngành nghề Kết hợp xây dựng kinh tế với xây dựng sở trị, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng trận chiến tranh nhân dân, hậu phương chiến lược hậu cần chỗ địa bàn đặc biệt quan trọng 2.2 Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố khu vực phòng thủ chung nước Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố chủ trương chiến lược Đảng nhà nước nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố tổ chức quốc phòng – An ninh địa phương theo địa bàn hành chính, phận hợp thành tảng trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố xây dựng toàn diện “ Vững mạnh trị, giàu kinh tế, mạnh quốc phòng – An ninh’’ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo cho nhiệm vụ bản, lâu dài Tổ chức phòng thủ dân sự, bảo đảm toàn dân đánh giặc phòng chống khắc phục hậu chiến tranh Phòng thủ dân phận trận phòng thủ chung nước, hệ thống biện pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, tiềm lực mặt đất nước, hạn chế đến mức thấp thiệt hại vũ khí, phương tiện chiến tranh địch gây lên Tổ chức phòng thủ dân cần tập trung: Xây dựng có trọng điểm hệ thống công trình phòng thủ dân thời bình hoàn thiện có chiến tranh Cần có quy hoạch tổng thể, đâu có dân có công trình phòng thủ dân sự, trọng khu vực đông người (chợc, trường học, quan 13 mục tiêu trọng điểm Yêu cầu phải bảo đảm an toàn cho dân sở vật chất quan trọng) 2.3 Kết hợp trận quốc phòng toàn dân với trận an ninh nhân dân Đặc điểm bật trình đấu tranh cách mạng nước ta là, kẻ thù bên kẻ thù bên luôn cấu kết với Để tạo phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng quốc phòng toàn dân, trận quốc phòng toàn dân tất yếu phải kết hợp với trận an ninh nhân dân III MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng quốc phòng toàn dân giai đoạn 1.1 Xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hai nhiệm vụ chiến lược, coi nhẹ nhiệm vụ Đây tư tưởng đạo bao trùm, quan trọng quy định mối quan hệ trình thực nhiệm vụ quốc phòng an ninh Sự kết hợp có tính quy luật, đúc rút từ kinh nghiệm lịch sử hàng ngàn năm dân tộc ta: Dựng nước phải đôi với giữ nước Lý luận mác xít rõ cách mạng phải biết tự bảo vệ, giành quyền có, giữ quyền khó Đây yêu cầu khách quan đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp tình hình Hai nhiệm vụ nêu có quan hệ hữu cơ, điều kiện sở Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo đảm cho Tổ quốc, cho chế độ xã hội chủ nghĩa ngày bền vững phát triển Ngược lại coi nhẹ hai nhiệm vụ bị hạn chế, chí hai nhiệm vụ khó thực 1.2 Độc lập tự chủ, tự lực tự cường xây dựng củng cố quốc phòng toàn dân 14 Ta thấy quốc phòng chiến tranh hai việc hệ trọng quốc gia, liên quan đến an nguy, thịnh suy đất nước, vinh nhục dân tộc Việc xây dựng củng cố quốc phòng trông chờ vào viện trợ, giúp đỡ từ bên Vì phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường dân tộc xây dựng củng cố quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Thực tiễn lịch sử chứng minh “ độc lập tử chủ, tự lực tự cường” trở thành quan điểm, tư tưởng Đảng Chủ Tịch Hồ Chí Minh việc đề chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ tổ quốc, đồng thời truyền thống dân tộc Việt Nam Trong tình hinh đòi hỏi toàn Đảng toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn, khai thác sử dụng có hiệu tiềm mặt đất nước đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập, tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài, bước tạo sức mạnh thực quốc phòng toàn dân Phải thực tiết kiệm nghiêm ngặt, kiên đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí làm giảm sức mạnh quốc phòng 1.3 Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng củng cố quốc phòng toàn dân Phát huy sức mạnh tổng hợp quan điểm Đảng đấu tranh cách mạng trước đây, nghiệp bảo vệ tổ quốc ngày Đó sức mạnh toàn Đảng, toàn hệ thống trị từ trung ương đến địa phương đến sở địa phương nước Đó sức mạnh yếu tố lĩnh vực: trị, tinh thần, kinh tế, quân sự, văn hoá, xã hội, … lực lượng trận, sức mạnh truyền thống đại, phát huy nội lực tranh thủ ngoại lực, tạo thành nguồn lực tổng hợp để xây dựng củng cố quốc phòng toàn dân vững mạnh, đủ sức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoàn cảnh Việc xây dựng phát huy sức mạnh tổng hợp trở thành quy luật giành thắng lợi cách mạng, có giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc 15 vầ xây dựng xã hội chủ nghĩa Quy luật hình thành từ xa xưa nghìn năm dựng nước giữ nước dân tộc ta đến thời đại Hồ Chí Minh khẳng định rõ ràng.Sự hình thành khẳng định quy luật sở thực tế từ xa xưa đến nay, đẻ bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia Cái an ninh sinh tồn anh ninh phát triển dân tộc ta thường phải chống lại kẻ thù mạnh gấp nhiều lần tiềm lực kinh tế khoa học quân không xây dựng phát huy sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi Một số giải pháp để xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh 2.1 Nâng cao công tác giáo dục quốc phòng Chúng ta tranh thủ thời cơ, điều kiện hoà bình để xây dựng đất nước Nhưng thực chất thực chiến tranh mới, “chiến tranh” tiếng súng, ngày gia tăng cường độ Đây chiến tranh mà chưa có nhiều kinh nghiệm vừa tác chiến vừa tổng kết, xây dựn bước nghệ thuật chiến đấu mới, bổ sung phát triển kho tàng trí tuệ truyền thống quý báu dân tộc ta để chiến thắng kẻ thù Giáo dục quốc phòng biện pháp để thống nhận thức, nâng cao trách nhiệm nhiệm vụ xây dựng quốc phòng toàn dân Giáo dục quốc phòng phận cấu thành giáo dục quốc gia, có tác động tích cực trực tiếp đến trình độ toàn dân nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Nội dung chủ yếu giáo dục quốc phòng gồm điểm sau: Quán triệt số quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiến tranh, quân đội bảo vệ Tổ quốc, tình hình cách mạng, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, âm mưu, thủ đoạn lực thù địch cách mạng nước ta Trong thời gian tới cấp, địa phương ngành cần trọng việc giáo dục cho cán bộ, đảng viên quán triệt quan điểm đổi đảng quốc phòng an ninh quốc phòng toàn dân Ý thức nhiệm 16 vụ quốc phòng, an ninh đất nước cần hình thành có hệ thống, thấm nhuần bước giai tầng xã hội tình cảm người dân yêu nước trí tuệ người có nhận thức khoa học Đối tượng giáo dục quốc phòng toàn dân trước hết cán bộ, Đảng viên người quan đoàn thể, trường học… Để từ làm nòng cốt việc tổ chức quốc phòng toàn dân cho quần chung nhân dân Các ngành chức cần nghiên cứu, hoàn thiện nội dung giáo dục cho phù hợp với đối tượng, cấp học, đồng thời có biện pháp, hình thức tổ chức học tập hợp lý, có chinh sách đầu tư đắn để công tác quốc phòng toàn dân vào nề nề nếp đạt hiểu ngày cao 2.2 Phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức hệ thống trị, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn dân “Xây dựng quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện bảo vệ vững Tổ quốc độc lập tự chủ quỳên thống toàn vẹn lãnh thổ” (văn kiện Đại hội X - lần thứ VIII) Trên sở động viên tổ chức toàn dân tham gia xây dựng củng cố quốc phòng, lấy lực lượng vũ trang làm nòng cốt phải xây dựng ba thứ quân: độ chủ lực, đội địa phương, dân quân tự vệ phải cân đối, có cấu hài hoà thành phần, có số lượng cần thiết hợp lý chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu ngày cao Xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại… xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu huấn luyện quản lý tốt đảm bảo cần thiết động viên nhanh chóng theo kế hoạch, xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp lấy chất lượng Đối với quân đội nhân dân tình hình phải đáp ứng nhu cầu hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng đất nước bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phải hoàn thành tốt chức sẵn sàng chiến đấu chiến đấu thắng lợi bảo vệ Tổ quốc, đồng thời có chức đội quân công tác đội quân sản xuất 17 Muốn hoàn thành nhiệm vụ chức phải nắm vững phương hướng xây dựng quân đội nhân dân cách mạng quy, tinh nhuệ, bước đại Trong xây dựng quân đội nhân dân phải xây dựng trị, nâng cao trình lĩnh trị làm sở Đây nguyên tắc, yêu cầu khách quan, thực tiễn đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp đặt quân đội Xác định rõ trách nhiệm tổ chức Đảng, quan Nhà nước, đoàn thể quần chúng, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội quan hệ phối hợp tổ chức với lực lượng công an nhân dân Việc hoạch định chủ trương sách kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng đối ngoại phải kết hợp với yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự Trước hết phải sửa đổi bổ sung quy định phạm vi trách nhiệm quyền hạn quy chế phối hợp công an với cấp uỷ Đảng ban ngành công tác bảo vệ Đảng, xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm pháp luật Xây dựng quy chế trách nhiệm phối hợp công an với cấp uỷ Đảng, quyền, quân đội nhân dân, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc đoàn thể liên quan Trung ương tỉnh, thành phố việc đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền công tác xây dựng quốc phòng toàn dân 2.3 Thực tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Theo quy luật, tồn phát triển dân tộc trình lịch sử, hầu hết phụ thuộc vào sức mạnh phát triển kinh tế Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống sống chế độ nguyện vọng thường xuyên sâu xa nhân dân ta, bảo đảm cho nhân dân gắn bó với chế độ, với đất nước: “thực túc binh cường” kinh tế mạnh điều kịên cho quốc phòng mạnh sở vất chất, vũ khí, phương tiện, mạnh tinh thần, sức chiến đấu Từ sức mạnh kinh tế, phát triển kinh tế có tích luỹ, bổ sung nâng cao sức mạnh quốc phòng toàn dân Khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng xã hội, làm giảm đến sức mạnh nhân dân quốc phòng toàn dân, chí dẫn đến 18 sụp đổ chế độ, dẫn đến nước chủ yếu khủng hoảng kinh tế, khó khăn kinh tế đời sống mà cuối năm 70, đầu năm 80 hàng triệu người Việt Nam di tản nước ngoài, họ mạo hiểm, bỏ quê hương, đất nước mà đa số họ yêu quê nhớ nước khôn nguôi, khắc phục bước quan trọng khủng hoảng kinh tế xã hội số trở lại không Vậy nên ta thấy rắng sức mạnh kinh tế đảm bảo sức mạnh quốc phòng, tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân Trong phát triển kinh tế cần khai thác mạnh nước, ngành, tập trung thích đáng nguồn lực cho lĩnh vực, địa bàn trọng điểm có điều kiện sớm đưa lai hiệu cao Đồng thời kết hợp sách kinh tế với sách xã hội, phát triển kinh tế hài hoà với công xã hội Đẩy mạnh khuyến khích làm giàu đáng đôi với xoá đói giảm nghèo, đầu tư hợp lý mức thu nhập tầng lớp thu nhập cao để đầu tư cho công trình văn hoác xã hội, cho lợi ích cộng đồng, quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ từ thiện tạo điều kiện cho nhân dân có may vươn lên sông no đủ, hạnh phúc, đất nước giàu mạnh 2.4 Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, lòng tự hào tự tôn dân tộc Đây nguồn sức mạnh trị tinh thần tích luỹ suốt ngàn năm lịch sử, mà nét đặc thù Việt Nam thời đại hệ lại bồi bổ xây đắp nâng cao Nó huy động phát huy mạnh mẽ đất nước bị đe doạ xâm lược, dân tộc đứng lên tiến hành chiến tranh giải phóng tạo lên chiến công hiển hách có tầm lịch sử giới mà đỉnh cao lịch sử dân tộc thắng lợi vĩ đại hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ Sức mạnh truyền thống trở thành gen sinh học gen xã hội tiềm tàng tích ẩn người Việt Nam, toàn dân tộc Việt Nam 19 Kế thừa, phát huy, bồi bổ nâng cao truyền thống tảng định việc xây dựng trận quốc phòng toàn dân giai đoạn nay, cho mãi hệ mai sau 20 KẾT LUẬN Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp xây dựng quốc phòng toàn dân nói riêng an ninh quốc phòng nói chung tất yếu lịch sử Đảng đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam Từ đời đến nay, Đảng lãnh đạo thuyền cách mạng Việt Nam từ thắng lợi đến thắng lợi khác mà cụ thể việc xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh tạo đà bảo vệ độc lập dân tộc giữ vững chủ quyền quốc gia ổn định trị, đẩy lùi nguy chiến tranh, củng cố hoà bình, sẵn sàng ứng phó với tình bất trắc Nhìn lại chặng đường vẻ vang Đảng 70 năm qua, gắn liền với thăng trầm lịch sử, có giai đoạn, có thời kỳ có mặt thành công không thất bại lãnh đạo Những kết đạt lĩnh vực trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giáo dục đào tạo Chúng ta khẳng định: Sự lãnh đạo tài tình Đảng chủ trươn, đường lối, chiến lược, sách lược sắc bén với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc Việt Nam làm chỗ dựa vững cho Đảng tiếp bước nghiệp lãnh đạo 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Đảng lãnh đạo lĩnh vực đời sống xã hội - Khoa Xây dựng Đảng - Học viện báo chí tuyên truyền Vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi - PGS TS Nguyễn Trọng Phúc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 Tập giảng Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội, Nxb Chính trị quốc gia Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX, X, XI Một số tạp chí cộng sản năm 2003 Một số tạp chí Xây dựng Đảng năm 2008 Tìm hiểu nội dung văn kiện Đại hội XI Đảng-Trung tướng,TS VÕ TIẾN TRUNG Ủy viên T.Ư Ðảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Báo nhân dân điện tử 5/5/2011 22 Mục lục Trang Lời mở đầu .1 Nội dung I Một số vấn đề chung xây dựng quốc phòng toàn dân lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn .4 Khái niệm 1.1 Khái niệm quốc phòng 1.2 Quốc phòng toàn dân .4 Tình hình nước quốc tế - khó khăn thách thức Việt Nam xây dựng quốc phòng toàn dân thời kỳ 2.1 Tình hình nước 2.2 Âm mưu thủ đoạn lực thù địch nước ta năm tới II Nội dung chủ yếu việc xây dựng quốc phòng toàn dân Xây dựng tiềm lực quốc phòng 1.1 Xây dựng tiềm lực trị tinh thần 1.2 Xây dựng tiềm lực kinh tế .11 1.3 Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ 12 1.4 Xây dựng tiềm lực quân 12 Xây dựng trận quốc phòng 13 2.1 Phân vùng chiến lược gắn với xây dựng hậu phương chiến lược .14 2.2 Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố khu vực phòng thủ chung nước 15 2.3 Kết hợp trận quốc phòng toàn dân với trận an ninh nhân dân 15 III Một số giải pháp để xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh .15 23 Quan điểm Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng quốc phòng toàn dân giai đoạn 15 1.1 Xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hai nhiệm vụ chiến lược, coi nhẹ nhiệm vụ 15 1.2 Độc lập tự chủ, tự lực tự cường xây dựng củng cố quốc phòng toàn dân 16 1.3 Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng củng cố quốc phòng toàn dân 16 Một số giải pháp để xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh 17 2.1 Nâng cao công tác giáo dục quốc phòng 17 2.2 Phát huy vai trò trách nhiệm tổ chức hệ thống trị, thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn dân .18 2.3 Thực tốt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội .19 2.4 Phát huy truyền thống yêu nước, ý chí kiên cường bất khuất, lòng tự hào tự tôn dân tộc 20 Kết luận 21 Tài liệu tham khảo 24
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa, tiểu luận cao học Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa, tiểu luận cao học Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay