CHUYÊN đề 1 CON lắc lò XO

49 220 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:47

1.Dao độnga) Vị trí cân bằng (VTCB O): Là vị trí mà tại đó tổng hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.b) Dao động: là sự chuyển động được lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng 0.2.Dao động tuần hoàna) Định nghĩa: Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái dao động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau.Trạng thái của một vật được xác định bởi vị trí và chiều chuyển động.b) Chu kì và tần số dao động: Chu kì T(s): là khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động lặp lại như cũ. (hay là khoảng thời gian ngắn nhất để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Tần số f (Hz): là số lần dao động mà vật thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Mối quan hệ giữa chu kì và tần số: Trong đó: N là số dao động toàn phần mà vật thực hiện được trong khoảng thời gian 3.Giá trị lượng giác của một số góc lượng giác đặc biệtCung x 234606432sinx1 0 1cosx0 1 04.Đạo hàm và các công thức lượng giác cơ bảna) Đạo hàm của hàm hợp: u = u(x) => Đặt với b) Cách chuyển đổi qua lại giữa các hàm lượng giác: Để chuyển từ sinx => cosx thì ta áp dụng Để chuyển từ cosx => sinx thì ta áp dụng Để chuyển từ cosx => cosx thì ta áp dụng Để chuyển từ sinx => sinx thì ta áp dụng Ví dụ: c) Nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản: Phương trình sinx = sinα  Phương trình cosx = cos α  Ví dụ: 5.Dao động điều hoàa) Định nghĩa: Dao động điều hoà là dao động được mô tả bằng một định luật dạng cosin (hay sin) theo thời gian t: trong đó A,  các hằng số dương và  là hằng số có thể dương, có thể âm hoặc bằng 0. b) Ý nghĩa các đại lượng trong phương trình:x: li độ, là độ dời của vật so với vị trí cân bằng (cm)A: biên độ, là độ dời cực đại của vật so với vị trí cân bằng (cm, m), phụ thuộc cách kích thích.: tần số góc, là đại lượng trung gian cho phép xác định chu kì và tần số dao động (rads)(t + ): pha của dao động, là đại lượng trung gian cho phép xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm t bất kì (rad): pha ban đầu, là đại lượng trung gian cho phép xác định trạng thái dao động của vật ở thời điểm ban đầu t = 0 (rad) phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian, trục tọa độ. Chú ý:+) A và  luôn dương,  có thể dương, âm hoặc bằng 0. +) Điều kiện để vật dao động điều hoà: bỏ qua ma sát, lực cản và vật dao động trong giới hạn đàn hồi+) Quỹ đạo của một vật dao động điều hòa là một đoạn thẳng có chiều dài bằng 2 lần biên độ A.6. Phương trình vận tốca) Khái niệm: Vận tốc tức thời trong dao động điều hoà được tính bằng đạo hàm bậc nhất của li độ x theo thời gian t b) Biểu thức: (ms; cms) Nhận xét :+ Vận tốc nhanh pha hơn li độ góc π2 hay φv = φx + π2.+ Véc tơ vận tốc luôn cùng chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dương thì v > 0, theo chiều âm thì v < 0).+ Độ lớn của vận tốc được gọi là tốc độ và luôn có giá trị dương.+ Khi vật qua vị trí cân bằng (tức x = 0) thì tốc độ vật đạt giá trị cực đại là vmax = ωA, còn khi vật qua các vị trí biên (tức x =  A) thì vận tốc bị triệt tiêu (tức là v = 0) vật chuyển động chậm dần khi ra biên.7.Phương trình gia tốca) Khái niệm: Gia tốc tức thời trong dao động điều hoà được tính bằng đạo hàm bậc nhất của vận tốc v theo thời gian hoặc đạo hàm bậc 2 của li độ x theo thời gian t: b) Biểu thức: a = v’ = x” => Kết luận: Vậy trong cả hai trường hợp thiết lập ta đều có a = – ω2x.Nhận xét: + Gia tốc nhanh pha hơn vận tốc v góc π2, nhanh pha hơn li độ x góc π, tức là + Véc tơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ x.+ Khi vật qua vị trí cân bằng: + Khi vật qua vị trí biên: Từ đó ta có kết quả: → Chú ý: Vật chuyển động nhanh dần thì a.v > 0; Vật chuyển động chậm dần thì a.v < 0.8.Chu kì và tần số dao động điều hòaDao động điều hòa là dao động động tuần hoàn vì hàm cos là một hàm tuần hoàn có chu kì T, tần số f:a) Tần số góc: b) Chu kì: c) Tần số: 9.Các công thức độc lập với thời giana) Mối quan hệ giữa li độ x và vận tốc v: hay (Dạng elip) Hoặc ; ; ; TH1: Vật qua vị trí cân bằng TH2: Vật ở hai vị trí biên b) Mối quan hệ giữa li độ x và gia tốc a: TH1: Vật qua vị trí cân bằng: TH2: Vật ở hai vị trí biên c) Mối quan hệ giữa vận tốc v và gia tốc a: (Dạng elip)Hay ; ; ; 10.Đồ thị trong dao động điều hòa Đồ thị của x, v, a theo thời gian có dạng hình sin Đồ thị của a theo v có dạng elip Đồ thị của v theo x có dạng elip Đồ thị của a theo x có dạng đoạn thẳng11.Độ lệch pha trong dao động điều hòa Vận tốc và li độ vuông pha nhau Vận tốc và gia tốc vuông pha nhau Gia tốc và li độ ngược pha nhau Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 CHUYÊN ĐỀ CON LẮC LÕ XO DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA I TÓM TẮT LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC CƠ BẢN Dao động a) Vị trí cân (VTCB O): Là vị trí mà tổng hợp lực tác dụng lên vật b) Dao động: chuyển động đƣợc lặp lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân Dao động tuần hoàn a) Định nghĩa: Dao động tuần hoàn dao động mà trạng thái dao động vật đƣợc lặp lại nhƣ cũ sau khoảng thời gian Trạng thái vật đƣợc xác định vị trí chiều chuyển động b) Chu kì tần số dao động:  Chu kì T(s): khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động lặp lại nhƣ cũ (hay khoảng thời gian ngắn để vật thực đƣợc dao động toàn phần  Tần số f (Hz): số lần dao động mà vật thực đƣợc đơn vị thời gian 2π m Δt = 2π =  Mối quan hệ chu kì tần số: T = = f ω k N Trong đó: N số dao động toàn phần mà vật thực đƣợc khoảng thời gian Δt Giá trị lƣợng giác số góc lƣợng giác đặc biệt Cung x - /2 -/3 -/4 -/6 /6 /4 /3 /2 1 2 -1 sinx 2 2 2 1 3 cosx 2 2 2 Đạo hàm công thức lƣợng giác (sinu)' = u'.cosu a) Đạo hàm hàm hợp: u = u(x) =>  (cosu)' = -u'.sinu Đặt u = ωt + φ với ω; φ b) Cách chuyển đổi qua lại hàm lượng giác: π - Để chuyển từ sinx => cosx ta áp dụng sinx = cos(x - )   cosx  cos - Để chuyển từ - cosx => cosx ta áp dụng  x   - Để chuyển từ cosx => sinx ta áp dụng cosx  sin(x  ) - Để chuyển từ - sinx => sinx ta áp dụng  sinx  sin  x     5      y  4 sin  x    sin  x      sin  x   6 6         3     Ví dụ: y  sin  x    cos x     cos x   4 2       2      y  2 cos x    cos x      cos x   3 3      c) Nghiệm phương trình lượng giác bản:  x    k 2 - Phƣơng trình sinx = sinα    x      k 2  x    k 2 - Phƣơng trình cosx = cos α    x    k 2 Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 Ví dụ:      x     k 2 x    k 2         sin  x      sin  x    sin       3 3      x    7  k 2  x  5  k 2   6      x    k 2 x    k 2         24 cos x     cos x    cos       3       2 x     k 2  x     k 2   24 Dao động điều hoà a) Định nghĩa: Dao động điều hoà dao động đƣợc mô tả định luật dạng cosin (hay sin) theo thời gian t: x = Acos(ωt + φ) A,  số dƣơng  số dƣơng, âm b) Ý nghĩa đại lượng phương trình: x: li độ, độ dời vật so với vị trí cân (cm) A: biên độ, độ dời cực đại vật so với vị trí cân (cm, m), phụ thuộc cách kích thích : tần số góc, đại lƣợng trung gian cho phép xác định chu kì tần số dao động (rad/s) (t + ): pha dao động, đại lƣợng trung gian cho phép xác định trạng thái dao động vật thời điểm t (rad) : pha ban đầu, đại lƣợng trung gian cho phép xác định trạng thái dao động vật thời điểm ban đầu t = (rad) phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian, trục tọa độ  Chú ý: +) A  dƣơng,  dƣơng, âm +) Điều kiện để vật dao động điều hoà: bỏ qua ma sát, lực cản vật dao động giới hạn đàn hồi +) Quỹ đạo vật dao động điều hòa đoạn thẳng có chiều dài lần biên độ A Phƣơng trình vận tốc a) Khái niệm: Vận tốc tức thời dao động điều hoà đƣợc tính đạo hàm bậc li độ x theo thời gian t π  x = Acos(ωt + φ)  v = - ωAsin(ωt + φ) = ωAcos(ωt + φ + )   b) Biểu thức: v = x’ =>  (m/s; cm/s) π  x = Asin(ωt + φ)  v = ωAcos(ωt + φ) = ωAsin(ωt + φ + )   Nhận xét : + Vận tốc nhanh pha li độ góc π/2 hay φv = φx + π/2  + Véc tơ vận tốc v chiều với chiều chuyển động (vật chuyển động theo chiều dƣơng v > 0, theo chiều âm v < 0) + Độ lớn vận tốc đƣợc gọi tốc độ có giá trị dƣơng + Khi vật qua vị trí cân (tức x = 0) tốc độ vật đạt giá trị cực đại v max = ωA, vật qua vị trí biên (tức x =  A) vận tốc bị triệt tiêu (tức v = 0) vật chuyển động chậm dần biên Phƣơng trình gia tốc a) Khái niệm: Gia tốc tức thời dao động điều hoà đƣợc tính đạo hàm bậc vận tốc v theo thời gian đạo hàm bậc li độ x theo thời gian t: 2   x = Acos(ωt + φ)  v = - ωAsin(ωt + φ)  a = - ω Acos(ωt + φ) = - ω x b) Biểu thức: a = v’ = x” =>  2   x = Asin(ωt + φ)  v = ωAcos(ωt + φ)  a = - ω Asin(ωt + φ) = - ω x Kết luận: Vậy hai trƣờng hợp thiết lập ta có a = – ω2x Nhận xét:  + Gia tốc nhanh pha vận tốc v góc π/2, nhanh pha li độ x góc π, tức a  v   x   + Véc tơ gia tốc a hƣớng vị trí cân tỉ lệ với li độ x + Khi vật qua vị trí cân bằng: x   a  Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 v max + Khi vật qua vị trí biên: x = ± A  |a|max = ω2 A Từ ta có kết quả:  a max a    max   A v max  →  A  v A  max   Chú ý: - Vật chuyển động nhanh dần a.v > 0; - Vật chuyển động chậm dần a.v < Chu kì tần số dao động điều hòa Dao động điều hòa dao động động tuần hoàn hàm cos hàm tuần hoàn có chu kì T, tần số f: a) Tần số góc: 2π ω=  2πf = T b) Chu kì: T  k = m g = Δl v22 - v12 = x12 - x 22 a 22 - a12 = v12 - v 22 v A -x a = v max -v = - a a max = x v max 2π m l = = 2π = 2π f ω k g ω k = = T 2π 2π m Các công thức độc lập với thời gian c) Tần số: f = x2 v2 x2 v2 +  hay +  (Dạng elip) a) Mối quan hệ li độ x vận tốc v: A ω2 A A v max v2 v v 2 x = A Hoặc A = x +   ; v = ± ω A - x ; ; ω 2 ω ω A - x2 TH1: Vật qua vị trí cân x   vmax  A 2 TH2: Vật hai vị trí biên x   A  vmin  b) Mối quan hệ li độ x gia tốc a: a = - ω2 x TH1: Vật qua vị trí cân bằng: x   a =0 TH2: Vật hai vị trí biên x   A  a max  ω.A v2 a2  = (Dạng elip) ω2 A ω4 A v2 a2 v2 a2 v2 a 2 2 Hay + 2 = ; a = ω vmax - v ; + = ; A = + v max ω v max v max a max ω ω - Đồ thị x, v, a theo thời gian có dạng hình sin - Đồ thị a theo v có dạng elip 10 Đồ thị dao động điều hòa - Đồ thị v theo x có dạng elip - Đồ thị a theo x có dạng đoạn thẳng - Vận tốc li độ vuông pha - Vận tốc gia tốc vuông pha 11 Độ lệch pha dao động điều hòa - Gia tốc li độ ngƣợc pha II BÀI TẬP Câu 1: Pha dao động đƣợc dùng để xác định A biên độ dao động B trạng thái dao động C tần số dao động D chu kỳ dao động Câu 2: Trong dao động điều hòa đại lƣợng sau dao động không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu? A Biên độ dao động B Tần số dao động C Pha ban đầu D Cơ toàn phần Câu 3: Phƣơng trình dao động điều hoà chất điểm có dạng x = Acos  ωt + φ  Độ dài quỹ đạo dao động A A B 2A C 4A D A/2 c) Mối quan hệ vận tốc v gia tốc a: Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 Câu 4: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi: A pha với li độ B ngƣợc pha với li độ   so với li độ D sớm pha so với li độ 2 Câu 5: Tốc độ vật dao động điều hoà cực đại nào? T T B t  C t  A t = D vật qua VTCB Câu 6: Gia tốc dao động điều hòa: A luôn không đổi B đạt giá trị cực đại qua vị trí cân C luôn hƣớng vị trí cân tỉ lệ với li độ T D biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì Câu 7: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi: A pha với vận tốc B ngƣợc pha với vận tốc C sớm pha π/2 so với vận tốc D trễ pha π/2 so với vận tốc Câu 8: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định sau đúng? A Khi vật qua vị trí cân vận tốc vật cực đại, gia tốc B Khi vật qua vị trí cân vận tốc gia tốc vật cực đại C Khi vật đến vị trí biên vận tốc vật cực đại, gia tốc D Khi vật đến vị trí biên, động Câu 9: Hãy chọn phát biểu đúng? Trong dao động điều hoà vật: A Đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ đƣờng thẳng không qua gốc tọa độ B Khi vật chuyển động theo chiều dƣơng gia tốc giảm C Đồ thị biểu diễn gia tốc theo li độ đƣờng thẳng không qua gốc tọa độ D Đồ thị biểu diễn mối quan hệ vận tốc gia tốc đƣờng elíp Câu 10: Chọn câu đúng: Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc, gia tốc đại lƣợng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có: A biên độ B tần số góc C pha D pha ban đầu Câu 11: Khi vật dao động điều hòa thì: A Vectơ vận tốc vectơ gia tốc hƣớng chiều chuyển động B Vectơ v hƣớng chiều chuyển động, vectơ a hƣớng vị trí cân C Vectơ vận tốc vectơ gia tốc đổi chiều qua vị trí cân D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vectơ số Câu 12: Một lắc lò xo gồm nặng m, lò xo có độ cứng k, treo lắc theo phƣơng thẳng đứng VTCB lò xo dãn đoạn l Con lắc lò xo dao động điều hòa, chu kì lắc đƣợc tính công thức sau đây? Δl g k m B T = 2π A T = 2π C T = 2π D T = g Δl m 2π k Câu 13: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax tần số  Khi vật có li độ x vận tốc vật v Mối liên hệ sau đúng? A v2 = v2 - ω4 x B v2 = v2 - ω2 x C v2 = v2 + ω4 x D v2 = v2 + ω2 x Câu 14: Tại thời điểm t = 0, chất điểm dao động điều hòa có tọa độ x 0, vận tốc v0 Tại thời điểm t  tọa độ vận tốc chất điểm lần lƣợt x v x  x Chu kì dao động vật là: C trễ pha max max max max x - x 02 v02 - v2 x - x 02 v - v02 T = 2π T = 2π T = 2π B C D v - v02 x - x 02 v02 - v2 x - x 02 Câu 15: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = 4cos(4πt - π/3) cm a) Viết phƣơng trình vận tốc vật b) Xác định vận tốc vật thời điểm t = 0,5s; t = 1,25s c) Tính tốc độ vật vật qua li độ x = 2cm ĐS: a) v = -16sin(4t - /3) cm/s ; b) v = 8 cm/s ; v = - 8 cm/s ; c) v = 8 cm/s Câu 16: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = 10cos(2πt - π/6) cm A T = 2π Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 a) Viết phƣơng trình vận tốc vật b) Tính tốc độ vật vật qua li độ x = cm ĐS: a) v’ = -20sin(2t - /6) cm/s; b) v = 10 cm/s Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = 2cos(πt + π/6) cm Lấy π2 = 10 a) Viết phƣơng trình vận tốc, gia tốc vật b) Xác định vận tốc, gia tốc vật thời điểm t = 0,5s c) Tính tốc độ cực đại, gia tốc cực đại vật     ĐS: a) v = -2 sin   t +  cm / s; a = -20cos   t +  cm / s 6 6   b) v = - cm/s ; a = 10 cm/s2 ; c) v max = 2 cm/s; a max = 20 cm/s2 Câu 18: Một lò xo dãn thêm 2,5cm treo vật nặng vào Lấy g =  = 10m/s2 Chu kì dao động tự lắc A 0,28s B 1s C 0,5s D 0,316s Câu 19: Gắn vật nặng vào lò xo đƣợc treo thẳng đứng làm lò xo dãn 6,4cm vật nặng VTCB Cho g = 10m/s2 Chu kì vật nặng dao động là: A 5s B 0,50s C 2s D 0,20s Câu 20: Một chất điểm dao động điều hòa có quỹ đạo đoạn thẳng dài 20cm Biên độ dao động chất điểm là: A 10cm B -10cm C 20cm D -20cm Câu 21: Một vật dao động điều hoà theo phƣơng trình x = 2cos  5πt + π/3 cm Biên độ dao động tần số góc vật là: A A = cm ω = π/3 (rad/s) B A = cm ω = (rad/s) C A = – cm ω = 5π (rad/s) D A = cm ω = 5π (rad/s) Câu 22: Một vật dao động điều hòa theo phƣơng trình x = 6cos  4πt  cm Biên độ dao động vật là: A = cm B A = cm C A= – cm D A = 12 m Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa theo phƣơng trình x = 5cos  2πt  cm , chu kỳ dao động chất điểm là: A T = s B T = s C T = 0,5 s D T = 1,5 s Câu 24: Một vật dao động điều hòa theo phƣơng trình x = 6cos(4πt) cm Tần số dao động vật là: A f = Hz B f = Hz C f = Hz D f = 0,5 Hz Câu 25: Một vật dao động điều hoà theo trục Ox, khoảng thời gian phút 30 giây vật thực đƣợc 180 dao động Khi chu kỳ tần số động vật lần lƣợt là: A T = 0,5 s f = Hz B T = 2s f = 0,5 Hz C T = 1/120 s f = 120 Hz D T = s f = Hz Câu 26: Một vật dao động điều hòa thực đƣợc dao động 12s Tần số dao động vật là: A Hz B 0,5 Hz C 72 Hz D Hz Câu 27: Một lắc lò xo dao động tuần hoàn Mỗi phút lắc thực đƣợc 360 dao động Tần số dao động lắc là: A 1/6 Hz B Hz C 60 Hz D 120 Hz Câu 28: Một vật dao động điều hòa có phƣơng trình x = 2cos  2πt – π/6 cm Li độ vật thời điểm t = 0,25s là: A cm B 1,5 cm C 0,5 cm D –1 cm Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phƣơng trình x = 3cos  πt + π/2  cm , pha dao động thời điểm t = 1s là: A π rad B 2π rad C 1,5π rad D 0,5π rad Câu 30: Chất điểm dao động điều hòa với phƣơng trình x = 6cos 10t – 3π/2  cm Li độ chất điểm pha dao động 2π/3 là: A x = 30 cm B x = 32 cm C x = –3 cm D x = – 40 cm Câu 31: Một chất điểm dao động điều hoà với phƣơng trình dạng x = 5cos  πt + π/6  cm Biểu thức vận tốc tức thời chất điểm là: Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 A v = 5sin  πt + π/6  cm/s B v = - 5πsin  πt + π/6  cm/s C v = - 5sin  πt + π/6 cm/s D v = 5πsin  πt + π/6 cm/s Câu 32: Một vật dao động điều hòa có phƣơng trình x = 5cos(2πt + x = 3cm là: A 21,5 cm/s B ± 25,1 cm/s Câu 33: Một vật dao động điều hòa x = 4cos(2πt + A x = -2 cm, v = 8π cm C x = 2cm,v = -4π cm C 12,6 cm/s π ) cm Vận tốc vật qua li độ D ± 12,6 cm/s π ) cm Lúc t = 0,25s vật có li độ vận tốc là: B x = 2 cm, v = 4π cm D x = - 2 cm, v = - 4π cm Câu 34: Một vật dao động điều hoà theo phƣơng trình x = 2cos  4πt  cm Li độ vận tốc vật thời điểm t = 0,25s là: A x = –1 cm; v = 4π cm/s B x = –2 cm; v = cm/s C x = cm; v = 4π cm/s D x = cm; v = cm/s Câu 35: Một vật dao động điều hoà có phƣơng trình dao động x = 2sin  5πt + π/3 cm Vận tốc vật thời điểm t = 2s là: A v = – 6,25π cm/s B v = 5π cm/s C v = 2,5π cm/s D v = – 2,5π cm/s Câu 36: Một vật dao động điều hoà với phƣơng trình x = Acos  ωt + φ  Tốc độ cực đại chất điểm trình dao động bằng: A vmax = A2ω B vmax = Aω C vmax = –Aω D vmax = Aω2 Câu 37: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm Vật thực đƣợc dao động 10s Tốc độ cực đại vật trình dao động là: A vmax = 2π cm/s B vmax = 4π cm/s C vmax = 6π cm/s D vmax = 8π cm/s Câu 38: Một chất điểm dao động điều hoà với phƣơng trình dạng x = 5cos  πt + π/6  cm Lấy π2 = 10, biểu thức gia tốc tức thời chất điểm là: A a = 50cos  πt + π/6 cm/s2 B a = – 50sin  πt + π/6 cm/s2 C a = - 50cos  πt + π/6 cm/s2 D a = – 5πcos  πt + π/6 cm/s2 Câu 39: Một vật dao động điều hòa có phƣơng trình x = 2cos  2πt – π/6 cm Lấy π2 = 10, gia tốc vật thời điểm t = 0,25s là: A 40 cm/s2 B –40 cm/s2 C ± 40 cm/s2 D – π cm/s2 Câu 40: Một vật dao động điều hòa có phƣơng trình x = 5cos  2πt – π/6 cm Lấy π2 = 10 Gia tốc vật có li độ x = 3cm là: A a = 12 m/s2 B a = –120 cm/s2 C a = 1,20 cm/s2 D a = 12 cm/s2 Câu 41: Một chất điểm dao động điều hòa với phƣơng trình x = 20cos  2πt  cm Gia tốc chất điểm li độ x = 10cm là: A a = – m/s2 B a = m/s2 C a = 9,8 m/s2 D a = 10 m/s2 Câu 42: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo dài 40cm Khi vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20π cm/s Chu kì dao động vật là: A 1s B 0,5s C 0,1s D 5s Câu 43: Một vật dao động điều hòa với biên độ 4cm Khi có li độ 2cm vận tốc 1m/s Tần số dao động bằng: A Hz B 1,2 Hz C Hz D 4,6 Hz Câu 44: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, vận tốc vật qua VTCB 20π cm/s gia tốc cực đại 2m/s2, lấy π =10 Biên độ chu kì dao động vật là: A A = 10cm, T = 1s B A = 1cm, T = 0.1s C A = 2cm, T = 0.2s D A = 20cm, T = 2s Câu 45: Một vật dao động điều hòa, vận tốc vật 40cm/s li độ vật 3cm; vận tốc 30cm/s li độ vật 4cm Chu kì dao động vật là: Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 D 0,5 s   A s B s C s 5 10 Câu 46: Một vật dao động điều hòa có đặc điểm sau: Khi qua vị trí có tọa độ x = 8cm vật có vận tốc v1 = 12cm/s Khi qua vị trí có tọa độ x2 = - 6cm vật có vận tốc v2 = 16cm/s Tần số dao động điều hòa vật là: 1 A D Hz Hz B π Hz C 2π Hz π 2π Câu 47: Cho lắc lò xo dao động điều hòa, độ cứng lò xo 50N/m Tại thời điểm t1, li độ vận tốc vật lần lƣợt 4cm 80 3cm/s Tại thời điểm t2, li độ vận tốc vật lần lƣợt 2cm 80 2cm/s Khối lƣợng vật nặng là: A 125 g B 200 g C 500 g D 250 g Câu 48: Một chất điểm dao động điều hòa Tại thời điểm t1 li độ chất điểm x1 = 3cm vận tốc v1 = - 60 cm/s Tại thời điểm t2 li độ x = cm vận tốc v2 = 60 cm/s Biên độ tần số góc dao động chất điểm lần lƣợt bằng: A cm; 20 rad/s B cm; 12 rad/s C 12 cm; 20 rad/s D 12 cm; 10 rad/s Câu 49: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Tại thời điểm t1, t2 vận tốc gia tốc chất điểm tƣơng ứng v1 =10 cm/s; a1 = -1 m/s2 ; v2 = -10 cm/s; a = m/s2 Tốc độ cực đại vật bằng: A 20 cm/s B 40 cm/s C 10 cm/s D 20 cm/s Câu 50: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với biên độ cm Vật nhỏ lắc có khối lƣợng 100g, lò xo có độ cứng 100N/m Khi vật nhỏ có vận tốc 10 10 cm/s gia tốc có độ lớn: A m/s2 B 10 m/s2 C m/s2 D m/s2 Câu 51: Kích thích để lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng ngang với biên độ 5cm vật dao động với tần số 5Hz Treo hệ lò xo theo phƣơng thẳng đứng kích thích để lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 3cm tần số dao động vật là: A Hz B Hz C Hz D Hz Câu 52: Cho hai lò xo giống có độ cứng k, lò xo thứ treo vật m1 = 400g dao động với T1, lò xo thứ hai treo m2 dao động với chu kì T2 Trong khoảng thời gian lắc thứ thực đƣợc dao động, lắc thứ hai thực đƣợc 10 dao động Khối lƣợng m2 bằng: A 200 g B 50 g C 800 g D 100 g Câu 53: Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với Phƣơng trình dao động vật lần lƣợt x1 = A1cosωt (cm) x = A2sinωt (cm) Biết 64x12 + 36x 22 = 482 (cm2 ) Tại thời điểm t, vật thứ qua vị trí có li độ x1 = cm với vận tốc v1 = -18 cm/s Khi vật thứ hai có tốc độ bằng: B 24 cm C cm A 24 cm D cm Câu 54: Cho hai chất điểm dao động điều hòa phƣơng, tần số, có phƣơng trình dao động lần lƣợt là: x1 = A1cos(ωt +1 ) ; x = A2cos(ωt + 2 ) Cho biết: 4x12 + x 22 = 13 cm2 Khi chất điểm thứ có li độ x1 = 1cm tốc độ cm/s Khi tốc độ chất điểm thứ hai là: A cm/s B cm/s C cm/s D 12 cm/s 2 Câu 55: Hai dao động điều hòa có tần số x1, x2 Biết 2x1 + 3x2 = 30 Khi dao động thứ có tọa độ x1 = 3cm tốc độ v1 = 50cm/s Khi tốc độ chất điểm thứ hai là? A 35 cm/s B 25 cm/s C 40 cm/s D 50 cm/s Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 DẠNG LỰC HỒI PHỤC VÀ LỰC ĐÀN HỒI I TÓM TẮT LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC CƠ BẢN Độ biến dạng lò xo vật VTCB mg.sin  Tổng quát: l0  (  góc hợp trục lò xo phƣơng ngang) k a) Khi lắc lò xo nằm ngang:    sin   => l0  mg b) Khi lắc lò xo treo thẳng đứng:   900  sin   => l0  k mg.sin  c) Khi lắc lò xo nằm nghiêng góc  : l0  k Lực hồi phục (lực kéo về): a) Định nghĩa: Lực hồi phục lực xuất vật bị lệch khỏi vị trí cân có xu hƣớng đƣa vật trở vị trí cân bằng: Fhp  k.x  m.a b) Độ lớn: Fhp  k x  m. x Ta thấy: Lực hồi phục có độ lớn tỉ lệ với li độ x vật +) Độ lớn lực hồi phục cực đại x =  A lúc vật vị trí biên Fhpmax = k.A = m A = m.a max +) Độ lớn lực hồi phục cực tiểu x = lúc vật qua vị trí cân Fhpmin  c) Nhận xét: +) Lực hồi phục thay đổi trình chuyển động +) Lực hồi phục đổi chiều vật qua VTCB +) Lực hồi phục biến thiên điều hòa pha với a, ngƣợc pha với x +) Lực hồi phục có chiều hƣớng VTCB +) Lực hồi phục lực gây dao động điều hoà Lực đàn hồi (lực tác dụng lên điểm treo lò xo) a) Định nghĩa: Lực đàn hồi lực xuất vật bị biến dạng, có xu hƣớng lấy lại kích thƣớc hình dạng ban đầu vật: F®h = -k.(l + x) b) Độ lớn lực đàn hồi: F  k l  x ( N )  Đối với lắc nằm ngang l  => Fdh  k x (x li độ vật x    A; A ) TH1 : Fđhmax = kA, vật qua vị trí biên (x = ± A) TH2 : Fđhmin = 0, vật qua vị trí cân (x = 0)  Đối với lắc treo thẳng đứng: Fđh  k (l  x) Với l độ biến dạng lò xo VTCB vật l  mg g  k  TH1 : Fmax  k(l  A) vật vị trí biên dƣới  k (l  A) khil  A TH2 : Fmin   l  A 0  Đối với lắc nằm mặt phẳng nghiêng l  mg sin  k TH1 : Fmax  k(l  A) vật vị trí biên dƣới k (l  A) l  A TH2 : Fmin   l  A 0 Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 + Nếu A   : trình dao động lò xo không bị nén + Nếu A   : trình dao động lò xo có lúc bị dãn, có lúc bị nén Chú ý: Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo: Fmax k    Fmin k   0  A  A    A A c) Đặc điểm: - Lực đàn hồi không gây dao động điều hoà - Lực đàn hồi có hƣớng ngƣợc với hƣớng biến dạng vật Chiều dài lò xo Gọi l0 chiều dài tự nhiên lò xo - Chiều dài lò xo vật VTCB: lcb  l0  l0 dấu (+) dãn, dấu (-) nén - Chiều dài cực đại, cực tiểu lò xo: lmax  lcb  A = l0  l  A ; lmin  lcb  A  l0  l – A - Chiều dài li độ x lò xo: l  l0  l  x II BÀI TẬP Câu 1: (ĐH-2010) Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A hƣớng không đổi B tỉ lệ với độ lớn li độ hƣớng vị trí cân C tỉ lệ với bình phƣơng biên độ D không đổi nhƣng hƣớng thay đổi Câu 2: Trong dao động điều hòa thì: A Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hoà theo thời gian có biên độ B Lực hồi phục lực đàn hồi C Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Gia tốc hƣớng vị trí cân tỉ lệ với li độ Câu 3: Trong dao động điều hoà lắc lò xo: A Khi lò xo có chiều dài ngắn lực đàn hồi có giá trị nhỏ B Khi lò xo có chiều dài cực đại lực đàn hồi có giá trị cực đại C Khi lò xo có chiều dài ngắn vận tốc có giá trị cực đại D Khi lò xo có chiều dài cực đại vận tốc có giá trị cực đại Câu 4: Đồ thị mô tả phụ thuộc gia tốc a lực kéo F là: A Đoạn thẳng đồng biế nqua gốc tọa độ B Là dạng hình sin C Đƣờng thẳng qua gốc tọa độ D Dạng elip Câu 5: Trong dao động điều hoà lắc lò xo A Lực đàn hồi cực tiểu Fđhmin = k.(Δl + A) B Lực đàn hồi cực đại Fđhmax = k.(Δl + A) C Lực đàn hồi không đổi D Lực phục hồi cực đại Fhpmax = k.(Δl + A) Câu 6: Tìm kết luận sai lực tác dụng lên vật dao động điều hoà A hƣớng vị trí cân B chiều vận tốc C chiều với gia tốc D ngƣợc dấu với li độ Câu 7: Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 25cm, có khối lƣợng không đáng kể, đƣợc dùng để treo vật khối lƣợng 200g vào điểm A Khi cân lò xo dài lcb = 33cm; g = 10m/s2 Hệ số đàn hồi lò xo là: A K = 25 N/m B K = 2,5 N/m C K = 50 N/m D K = N/m Câu 8: Một lắc lò xo bố trí nằm ngang, vật nặng dao động điều hòa với biên độ 10cm, chu kì 0,5s Biết khối lƣợng vật nặng 250g lấy π2 = 10 Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật nặng có giá trị giá trị dƣới đây? A N B N C N D N Câu 9: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lƣợng 0,1kg lò xo có độ cứng k = 40N/m treo thẳng đứng Con lắc dao động với biên độ 3cm Lấy g = 10m/s2 Lực cực đại tác dụng vào điểm treo A 2,2 N B 0,2 N C 0,1 N D tất sai Câu 10:Vật có khối lƣợng 200g treo vào lò xo có độ cứng 100N/m Kích thích cho lắc dao động với biên độ 3cm Lấy g = 10m/s2 Lực đàn hồi cực đại cực tiểu lò xo là: A N, N B N, N C N, N D N, N Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 Câu 11:Một lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với tần số góc ω = 20 rad/s vị trí có gia tốc trọng trƣờng g = 10m/s2 Khi qua vị trí x = 2cm, vật có vận tốc v = 40 cm/s Lực đàn hồi cực tiểu lò xo trình dao động có độ lớn: A 0,1 N B 0,4 N C N D 0,2 N Câu 12: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s Khối lƣợng nặng m = 400g Lấy g = π2 = 10m/s2 Giá trị lực đàn hồi cực đại, cực tiểu tác dụng vào nặng: A 6,56 N, 1,44 N B 6,56 N, 2,56 N C 256 N, N D 656 N, 65 N Câu 13: Treo vật nặng m = 200g vào đầu lò xo có độ cứng k = 100N/m Đầu lại lò xo cố định Lấy g = 10m/s2 Từ vị trí cân nâng vật theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí lò xo không bị biến dạng thả nhẹ Lực cực đại cực tiểu mà lò xo tác dụng vào điểm treo là: A N B N C N N D N N Câu 14: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lƣợng vật nặng m =100g Con lắc dao động điều hoà theo phƣơng trình x = cos(10 5t) cm , lấy g = 10m/s2 Lực đàn hồi cực đại cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là: A Fmax = 1,5 N; Fmin = 0,5 N B Fmax = 1,5 N; Fmin = N C Fmax = N; Fmin = 0,5 N D Fmax = N; Fmin = N Câu 15: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m dđđh theo phƣơng thẳng đứng Biết độ dãn lò xo VTCB 4cm, mặt khác độ dãn cực đại lò xo dao động 9cm Độ lớn lực đàn hồi lò xo có chiều dài ngắn là: A B N C N D N 2 Câu 16: Một vật treo vào lò xo làm dãn 4cm Cho g = π = 10m/s biết lực đàn hồi cực đại cực tiểu lần lƣợt 10N 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20cm Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo trình dao động là: A 25 cm 24 cm B 24 cm 23 cm C 26 cm 24 cm D 25 cm 23 cm Câu 17: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hoà với phƣơng trình x = 2cos20t  cm  Chiều dài tự nhiên lò xo l0 = 30cm, lấy g =10m/s2 Chiều dài nhỏ lớn lò xo trình dao động lần lƣợt là: A 28,5 cm 33 cm B 31 cm 36 cm C 30,5 cm 34,5 cm D 32 cm 34 cm Câu 18: Một lò xo có độ cứng k, treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên l0 = 20cm Khi vật vị trí cân lò xo có chiều dài 22cm Kích thích cho vật dao động điều hoà với biên độ 2cm Trong trình dao động lực đàn hồi cực đại tác dụng vào điểm treo 2N Khối lƣợng vật nặng là: A 0,4 kg B 0,2 kg C 0,1 kg D 10 g Câu 19: Một lò xo có độ cứng k = 20N/m treo thẳng đứng Treo vào lò xo vật có khối lƣợng m = 100g Từ VTCB đƣa vật lên đoạn 5cm buông nhẹ Chiều dƣơng hƣớng xuống Giá trị cực đại lực hồi phục lực đàn hồi là: A Fhp = 2N, Fdh = 5N B Fhp = 2N, Fdh = 3N C Fhp = 1N, Fdh = 2N D Fhp = 0.4N, Fdh = 0.5N Câu 20: Một lắc lò xo thẳng đứng có k = 50N/m, m = 500g, lấy g = π2 = 10m/s2 Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn 4cm truyền cho vật vận tốc đầu v = 40 cm/s hƣớng lên vật dao động điều hoà Chọn trục toạ độ thẳng đứng hƣớng xuống, gốc O vị trí cân vật, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên giá treo là: A N B N C N D 100 N Câu 21: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lƣợng không đáng kể Hòn bi vị trí cân đƣợc kéo xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đoạn 3cm thả cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 20s Cho g = π2 = 10m/s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động là: A B C D Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lƣợng không đáng kể Hòn bi vị trí cân đƣợc kéo xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đoạn 6cm thả nhẹ cho dao động Hòn bi thực 50 dao động 30s Cho g = π2 = 10m/s2 Tỉ số độ lớn lực đàn hồi cực đại lực đàn hồi cực tiểu lò xo dao động là: A B C D Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 10 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 M1 đến M2 Phƣơng pháp  Bƣớc 1: Vẽ đƣờng tròn (O; R = OA), xác định vị trí x1 x2 trục Ox chiều chuyển động chúng để tìm điểm M1 M2trên đƣờng tròn x1   1 co s 1  A  Bƣớc 2: Tính góc φ1, φ2 : với  thỏa mãn  1 ,2   x co s     2  A  Bƣớc 3: Thời gian ngắn cần tìm: tMN     2  1  II BÀI TẬP Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm Chu kì dao động T = 0,1s Vật qua VTCB theo chiều dƣơng Tính thời gian ngắn để vật từ VTCB O đến vị trí có li độ x = 2cm A 1/10 s B 1/60 s C 1/100 s D 1/120 s Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 4cm, chu kì T = 0,1s Vật qua VTCB theo chiều dƣơng Tính khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = 2cm đến x2 = 4cm A 1/10 s B 1/60 s C 1/100 s D 1/120 s Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa xung quanh vị trí cân với biên độ 6cm chu kỳ T Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ -3cm đến 3cm A T/ B T /3 C T/ D T/ π Câu 4: Phƣơng trình dao động lắc x = 4cos(2πt + ) (cm) Thời gian ngắn bi qua VTCB là: A 0,25 s B 0,75 s C 0,5 s D 1,25 s Câu 5: Vật dao động điều hoà có phƣơng trình: x = Acost Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động đến lúc vật có li độ x = A/2 là: A T/6 B T/8 C T/3 D T/4 π Câu 6: Vật dao động điều hoà có phƣơng trình: x = 4cos(8πt - ) (cm) Thời gian ngắn vật từ x1 = –2 3cm theo chiều dƣơng đến vị trí có li độ x1 = cm theo chiều dƣơng : A 1/16 s B 1/12 s C 1/10 s D 1/20 s Câu 7: Một vật dao động điều hoà với chu kì T = 2s Thời gian ngắn để vật từ điểm M có li độ x = +A/2 đến điểm biên dƣơng (+A) A 0,25 s B 1/12 s C 1/3 s D 1/6 s Câu 8: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Khoảng thời gian ngắn hai lần vật qua vị trí cân là: A T/4 B T C 2T D T/2 Câu 9: Một vật dao động điều hòa với biên độ A chu kì T Thời gian ngắn để vật đƣợc quãng đƣờng có độ dài A là: A T/4 B T/6 C T/8 D T/12 π Câu 10: Một lắc lò xo dao động điều hòa với tần số góc ω = 5π (rad/s) pha ban đầu φ = - (rad) Thời gian ngắn kể từ lúc bắt đầu dao động đến động là: 14 A B C D s s s s 60 60 60 60 π Câu 11: Vật dao động có x = 4cos(10πt + )(cm) Thời gian ngắn vật từ li độ x1 = - 2 cm đến x2 = 2 cm nhận giá trị nào? A 0,1 s B 0,02 s C 0,05 s D 0,01 s Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 35 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 π Câu 12: Dao động điều hòa x = 4sin(2t + )(cm) Thời gian ngắn vật từ x = 2cm đến vị trí có gia tốc a = - (cm/s ) là: C 2,4 s D 24 s   A s B s 24 2,4 Câu 13: Con lắc lò xo dao động với biên độ A Thời gian ngắn để vật từ vị trí cân đến điểm M A có li độ x  0,25s Chu kỳ lắc: A s B 1,5 s C 0,5 s D s Câu 14: Một lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn để lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = A/2 1s Chu kì dao động lắc là: A 1/3 s B s C s D s Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số 5Hz Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x = - 0,5A (A biên độ dao động) đến vị trí có li độ x2 = + 0,5A là: A 1/10 s B s C 1/20 s D 1/30 s Câu 16: Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A Thời gian ngắn vật từ vị trí biên đến vị trí động lần là: A 1/6 s B 1/12 s C 1/24 s D 1/8 s 2π π Câu 17: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = Acos( t + )(cm) Thời gian ngắn kể từ T lúc bắt đầu dao động tới vật có gia tốc nửa giá trị cực đại là: A t = T/12 B t = T/6 C t = T/3 D t = T/2 Câu 18: Con lắc lò xo dao động điều hòa Cho độ cứng lò xo k = 100N/m Khối lƣợng vật m = 1kg Tìm khoảng thời gian hai lần liên tiếp động đàn hồi:     A B C D s s s s 20 40 50 30 Câu 19: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với chiều dài lò xo biến thiên từ 52cm đến 64cm Thời gian ngắn chiều dài lò xo giảm từ 64cm đến 61cm 0,3s Thời gian ngắn chiều dài lò xo tăng từ 55cm đến 58cm là: A 0,6 s B 0,15 s C 0,3 s D 0,45 s Câu 20:(ĐH 2008) Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng Chu kì biên độ lắc lần lƣợt 0,4s 8cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dƣơng hƣớng xuống, gốc tọa độ VTCB, gốc thời gian t = vật qua VTCB theo chiều dƣơng Lấy g = 10m/s π2= 10 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu là: A 7/30 s B 1/30 s C 3/10 s D 4/15 s Câu 21: Lò xo có độ cứng k = 80N/m, đầu gắn vào giá cố định, đầu lại gắn với cầu nhỏ có khối lƣợng m = 800g Ngƣời ta kích thích cầu dao động điều hoà cách kéo xuống dƣới vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí cách vị trí cân 10cm thả nhẹ Thời gian ngắn để cầu từ vị trí thấp đến vị trí mà lò xo không biến dạng là: Lấy g = 10m/s2 A 0,2 s B 0,1π s C 0,2π s D 0,1 s Câu 22: Cho lắc lò xo treo thẳng đứng Biết vật dao động điều hoà với phƣơng trình: x = 10cos(10πt – π/2)  cm  Chọn trục toạ độ thẳng đứng, gốc O vị trí cân bằng, chiều dƣơng hƣớng xuống Thời gian ngắn kể từ lúc t = đến lúc lực đẩy đàn hồi cực đại lần thứ bằng: A 3/20 s B 1/15 s C 3/10 s D 3/2 s Câu 23: Một lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng với khối lƣợng m = 100g lò xo có độ cứng k = 10N/m dao động với biên độ 2cm Trong chu kì dao động, thời gian mà vật nặng cách vị trí cân lớn 1cm bao nhiêu? A 0,418 s B 0,317 s C 0,209 s D 0,052 s Câu 24: Một lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lƣợng 100g lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m Kéo vật xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 6cm buông nhẹ Vật dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng Thời gian ngắn để vật chuyển động từ vị trí thấp đến vị trí lò xo bị nén 1,5 cm là: Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 36 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 A 0,2 s B 1/15 s C 1/10 s D 1/20 s Câu 25: Con lắc lò xo dao động theo phƣơng ngang với phƣơng trình x = Acos(t + ) Cứ sau khoảng thời gian /40 s động vật lò xo Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng: A 20 rad/s B 80 rad/s C 40 rad/s D 10 rad/s Câu 26: Một vật dao động điều hòa từ B đến C với chu kì T, vị trí cân O Trung điểm OB OC theo thứ tự M N Thời gian để vật theo chiều từ M đến N là: A T/4 B T/2 C T/3 D T/6 Câu 27: Một vật nhỏ, khối lƣợng m, đƣợc treo vào đầu lò xo nhẹ nơi có gia tốc rơi tự 9,8m/s2 Khi vật vị trí cân lò xo giãn đoạn 5,0cm Kích thích để vật dao động điều hoà Thời gian ngắn để vật từ vị trí có vận tốc cực đại đến vị trí có động lần là: A 7,5.10-2 s B 3,7.10-2 s C 0,22 s D 0,11 s DẠNG QUÃNG ĐƢỜNG LỚN NHẤT HOẶC NHỎ NHẤT MÀ VẬT ĐI ĐƢỢC TRONG KHOẢNG THỜI GIAN t I TÓM TẮT LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC CƠ BẢN Một số nhận xét quan trọng - Khi vật dao động điều hoà, vật gần vị trí cân O tốc độ vật lớn, gần vị trí biên tốc độ vật nhỏ - Trong khoảng thời gian, tốc độ lớn quãng đƣờng mà vật đƣợc dài ngƣợc lại Quãng đƣờng dài mà vật đƣợc - Một nửa thời gian đoạn M2O nửa lại Nhanh Chậm x OM1 - Quãng đƣờng dài mà vật từ M2 đến M1: -A M1 M1 A M2 O Smax = M2O + OM1 Quãng đƣờng ngắn mà vật đƣợc - Một nửa thời gian đoạn M1A nửa lại AM1 - Quãng đƣờng ngắn mà vật từ M1 đến A đến M1: Smin = M1A + AM1 Phƣơng pháp giải - Sử dụng mối liên hệ dao động điều hoà chuyển động tròn - Tìm góc mà bán kính vectơ OM quét đƣợc thời gian t :  = t a) Trường hợp < t < T/2 :  Quãng đƣờng lớn vật từ M1 đến M2 đối xứng qua trục sin (hình1): Δφ  ω.Δt  Smax = 2A.sin = 2A.sin      Quãng đƣờng nhỏ vật từ M1 đến M2 đối xứng qua trục cos (hình 2): Δ  ω.Δt    Smin = 2A 1- cos  = 2A 1- cos      b) Trường hợp t > T/2: T T - Phân tích Δt = n + Δt' với n  N*; t' < 2 T - Trong thời gian n quãng đƣờng n.2A Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 37 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 - Tính góc mà bán kính vec tơ quét đƣợc thời gian Δt' : Δα = ω.Δt' = 2π Δt' T - Trong thời gian t’ quãng đƣờng lớn nhất, nhỏ tính nhƣ Δα α   Do Smax = n.2A + 2A.sin ; Smin = n.2A + 2A 1- cos  2   Tốc độ trung bình vận tốc trung bình khoảng thời gian t S - Tốc độ trung bình: v = (S quãng đƣờng vật đƣợc khoảng thời gian t ) Δt - Tốc độ trung bình chu kì: v= S 4A = = v max Δt T π - Tốc độ trung bình lớn nhất, nhỏ nhất: v max = - Vận tốc trung bình: v= Smax S ; v  với Smax; Smin tính nhƣ Δt t x x2  x1 ( x : độ dời khoảng thời gian Δt ) = Δt t2  t1 Chú ý: Vận tốc trung bình số nguyên lần chu kì II BÀI TẬP  Câu 1: Một vật dao động điều hoà với phƣơng trình x = 4cos(4πt + ) (cm) Tính quãng đƣờng lớn mà vật đƣợc khoảng thời gian t = 1/6 s: A cm B 3 cm C cm D cm  Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = 4cos(4πt + ) (cm) Tính quãng đƣờng bé mà vật đƣợc khoảng thời gian t = 1/6(s): B cm A cm C 3 cm D cm Câu 3: Một chất điểm dao động điều hoà có độ dài quỹ đạo 20cm chu kì T = 0,2s Tốc độ trung bình lớn vật khoảng thời gian 1/15s bằng: A 2,1 m/s B 1,3 m/s C 1,5 m/s D 2,6 m/s Câu 4: Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm, sau khoảng thời gian 1/4 giây động lại Quãng đƣờng lớn mà vật đƣợc khoảng thời gian 1/6 giây là: A cm B cm C cm D cm Câu 5: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ 4cm Tìm quãng đƣờng dài vật đƣợc khoảng thời gian 5/3s A cm B 24 cm D 12 cm C  cm Câu 6: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ 4cm Tìm quãng đƣờng ngắn vật đƣợc khoảng thời gian 5/3s A cm B 16 cm D 12 cm C  cm Câu 7: Một vật dao động điều hòa quỹ đạo đoạn thẳng dài 12cm, chu kì 2s Quãng đƣờng lớn vật đƣợc khoảng thời gian 0,5s A 9,48 cm B 8,49 cm C 16,97 cm D cm Câu 8: Một vật dao động điều hòa với tần số 2Hz, biên độ 2cm Quãng đƣờng lớn vật đƣợc khoảng thời gian s là: A cm B cm C cm D cm Câu 9: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kì T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đƣờng lớn mà vật đƣợc là: B A D 1,5A C A A A Câu 10: Một vật dao động điều hò a dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kì T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đƣờng nhỏ mà vật đƣợc là: Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 38 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 B A D 1,5A C A A A(2- 2) Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa, tỉ số quãng đƣờng lớn nhỏ mà chất điểm đƣợc ¼ chu kì là: 1 2 1 C D B A 2 1 Câu 12:Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kì T Quãng đƣờng lớn mà vật đƣợc khoảng thời gian t = 3T/4 là: A 3A C 3A/2 B A(2 + ) D A(2 + ) Câu 13: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 100N/m vật có khối lƣợng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm Chọn gốc thời gian t = lúc vật qua VTCB Quãng đƣờng vật đƣợc 10π (s) là: A 9m B 2,4m C 24m D 1m Câu 14: Vật dao động điều hoà đoạn thẳng có chiều dài 10cm Tìm quãng đƣờng ngắn vật đƣợc thời điểm có động D 10 cm A 10 cm C cm B 5(2 - 2) cm Câu 15: Một vật dao động điều hoà từ vị trí có động thời gian ngắn 0,25s Tính quãng đƣờng cực đại vật khoảng thời gian 2/3s Biết điểm xa vật dao động 10cm: A 15 cm B 30 cm D 40 -10 cm C 20 - cm Câu 16: Tìm quãng đƣờng ngắn để vật từ vị trí có pha π/6 đến vị trí lực phục hồi nửa cực đại Biết biên độ dao động 3cm: A 1,09cm B 0,45 cm C cm D 1,5 cm Câu 17: Một vật dao động điều hoà từ vị trí có động thời gian ngắn 0,25s Tính quãng đƣờng cực đại vật khoảng thời gian 2/3s Biết điểm xa vật dao động qua 12cm: A 18 cm B 30cm C 15cm D 40 - 10 cm Câu 18: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/3, quãng đƣờng ngắn mà vật đƣợc là: B A A A( - 1) C A D A(2 - ) Câu 19: Một vật dao động điều hoà với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian ∆t = 3T/4, quãng đƣờng nhỏ mà vật đƣợc là: A 2A + A B A + A C 4A - A D 2A - A Câu 20: Cho vật dao động điều hòa biên độ A, chu kì T Quãng đƣờng lớn mà vật đƣợc khoảng thời gian 5T/4 là: A 2,5A B 5A C A(4+ 3) D A(4+ 2) Câu 21: Một vật dao động điều hoà từ vị trí có động thời gian ngắn 0,25s Tính quãng đƣờng cực đại vật khoảng thời gian 2/3s Biết điểm xa vật dao động qua 10cm: A 12,5 cm B 15 cm C 20–5 cm D 40–10 cm Câu 22: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Thời gian ngắn để vật đƣợc quãng đƣờng có độ dài A : A 1/6f B 1/4f C 1/3f D f/4 Câu 23: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng ngang với lƣợng dao động 1J lực đàn hồi cực đại 10N I đầu cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn hai lần liên tiếp điểm I chịu tác dụng lực kéo N 0,1s Quãng đƣờng dài mà vật đƣợc 0,4s là: A 84cm B 115cm C 64cm D 60cm Câu 26: Một lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng ngang với lƣợng dao động 20mJ lực đàn hồi cực đại 2N M điểm cố định lò xo Khoảng thời gian ngắn từ điểm M chịu tác dụng lực kéo đến chịu tác dụng lực nén có độ lớn 1N 0,1s Quãng đƣờng ngắn mà vật đƣợc 0,2s là: A 2cm B 1cm C - cm D cm Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 39 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 Câu 27: Tỉ số tốc độ trung bình lớn nhỏ 1/3 chu kì vật dao động điều hòa A B C / D / DẠNG 10 TÌM THỜI GIAN LÕ XO BỊ NÉN HOẶC DÃN I TÓM TẮT LÝ THUYẾT – CÔNG THỨC CƠ BẢN Khoảng thời gian lò xo nén (dãn) chu kì -A M1 M2 Nén O dãn A x  Bước 1: Tìm độ biến dạng lò xo vật VTCB - Nếu CLLX nằm ngang: l  mg g  - Nếu CLLX treo thẳng đứng: l  k  mg g sin   sin  k  Chú ý: Ở VTCB lò xo nén giãn, giãn l > 0; nén l < - Nếu CLLX đặt mặt phẳng nghiêng góc  : l  a v2 l v  Bước 2: Tìm biên độ vật dao động: A = x + = = max = max ω ω ω2  Bước 3: So sánh biên độ A với độ biến dạng l để tìm vị trí lò xo nén (dãn) - Với CLLX thẳng đứng, mp nghiêng: +) Nếu l  A : trình dao động lò xo không bị nén +) Nếu l  A : trình dao động lò xo có lúc bị dãn, có lúc bị nén, góc nén đƣợc xác định α Δl => α n bởi: cos n = A - Với CLLX nằm ngang: Một nửa chu kì giãn nửa chu kì nén => tỉ số thời gian nén dãn α α  Bước 4: Thời gian lò xo nén: t nén = n = n T ω 2π 2 - αn  Bước 5: Thời gian lò xo dãn: t dan = T  t nén  ω Thời gian lò xo nén (dãn) từ thời điểm t1 đến thời điểm t2 vật từ vị trí có li độ x1, x2  Bước 1: Xác định vị trí chiều chuyển động vật thời điểm ban đầu t0  x = Acos(ωt +φ)   v0 = - ωAsin(ωt +φ)  Bước 2: Tìm thời gian lò xo nén (dãn) vật từ vị trí có li độ x1, x2 khoảng thời gian t mà yêu cầu Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 40 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 II BÀI TẬP Câu 1: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn đoạn  Kích thích để nặng dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với chu kì T Thời gian lò xo bị nén chu kì T/4 Biên độ dao động vật bằng: 3 D 2 B 2 C  A  2 Câu 2: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn ∆ℓo Kích thích để nặng dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với chu kỳ T Thời gian lò xo bị giãn chu kỳ 2T/3 Biên độ dao động vật là: C A = 2∆ℓo D A = 1,5∆ℓo B A  2l A A  l Câu 3: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng với chu kỳ T Xét chu kỳ dao động thời gian độ lớn gia tốc a vật lớn gia tốc rơi tự g T/3 Biên độ dao động A vật nặng tính theo độ dãn ∆ℓo lò xo vật nặng VTCB là: A A = 2∆ℓo B A = ∆ℓo/2 C A = 2ℓo D A = 3ℓo Câu 4: Một lắc lò xo thẳng đứng, treo vật lò xo dãn 4cm Kích thích cho vật dao động theo phƣơng thẳng đứng với biên độ 8cm chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là: A T/4 B T/2 C T/6 D T/3 Câu 5: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật treo cân lò xo dãn 3cm Kích thích cho vật dao động tự theo phƣơng thẳng đứng với biên độ 6cm Trong chu kì dao động thời gian lò xo bị nén là: 2T T T T A B C D Câu 6: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lƣợng m = 500g, lò xo có độ cứng k = 50N/m, dao động với biên độ 20cm Lấy g =10m/s2 Khoảng thời gian lò xo bị dãn chu kì là: A 0,42 s B 0,628 s C 0,508 s D 0,314 s Câu 7: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lƣợng m = 200g, lò xo có độ cứng k = 100N/m, dao động với biên độ 4cm Lấy g = 10m/s2, π = 3,14 Khoảng thời gian lò xo bị dãn chu kì là: A 0,42 s B 0,628 s C 0,508 s D 0,187 s Câu 8: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật nặng m = 250g, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m Kích thích cho lắc dao động với biên độ 5cm Lấy g = 10m/s2, π = 3,14 Thời gian lò xo dãn nén chu kì A 3,14s 0,68s B 0,21s 0,105s C 0,41s 0,205s D 0,15s 0,08s Câu 9: Một lắc lò xo gồm vật có m = 100g, lò xo có độ cứng k = 50N/m dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với biên độ 4cm Lấy g = 10 m/s2 Khoảng thời gian lò xo bị giãn chu kì là: A 0,28s B 0,09s C 0,14s D 0,19s Câu 10: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với phƣơng trình π x = 5cos(20t + ) (cm) Lấy g = 10m/s2 Thời gian lò xo dãn chu kì là: π π π π s s A B C D s s 15 12 30 24 Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng 80N/m, vật nặng khối lƣợng m = 200g, dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với biên độ 5cm, lấy g = 10m/s2 Trong chu kì, thời gian lò xo giãn là: π π π π s s s s A B C D 15 12 30 24 Câu 12: Con lắc lò xo treo thẳng đứng m = 250g, k = 100N/m Kéo vật xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5cm thả nhẹ cho vật dao động điều hòa Chọn gốc tọa độ vị trí cân vật, chiều dƣơng trục tọa độ hƣớng lên, gốc thời gian lúc thả vật, g = 10m/s Thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ bao nhiêu? π π π π s s s s A B C D 10 12 30 24 Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 41 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 Câu 13:Một lắc treo thẳng đứng dao động điều hòa với tần số góc ω = 20rad/s Lấy g =10m/s2 Kéo vật xuống vị trí lò xo dãn 7,5cm buông nhẹ cho vật dao động điều hòa Thời gian lò xo bị nén dãn chu kì là:         A B C D s; s s; s s; s s; s 30 15 15 30 60 120 30 60 Câu 14:Một lắc lò xo độ cứng k treo thẳng đứng, đầu gắn vào cầu khối lƣợng m, đầu lại lò xo gắn vào điểm treo cố định Tại vị trí cân bằng, lò xo dãn 5cm, ngƣời ta truyền cho cầu vận tốc v0 = m/s hƣớng xuống Lấy g = 10m/s2 Thời gian lò xo bị nén chu kì  2  A D s s B C s s 15 30 15 15 Câu 15: Một lò xo có khối lƣợng không đáng kể có độ cứng k = 100N/m Một đầu treo vào điểm cố định, đầu lại treo vật nặng khối lƣợng 500g Từ vị trí cân kéo vật xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đoạn 10cm buông cho vật dao động điều hòa Lấy g = 10m/s 2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén chu kì là: A  s B  s C  15 s D  s π Câu 16:Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với phƣơng trình: x = Acos(πt - ) (cm) Gốc toạ độ vị trí cân bằng, trục tọa độ Ox trùng với trục lò xo, hƣớng xa đầu cố định lò xo Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau dao động đƣợc 1s tính từ lúc t = là: A 5/3 s B 3/6s C 1/3s D 5/6s Câu 17:Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, vật nặng có khối lƣợng m = 100g Lấy g = 10m/s2, π2 = 10 Kéo vật xuống khỏi vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng 2cm buông nhẹ cho vật dao động điều hòa Thời gian lò xo bị nén khoảng thời gian 0,5s kể từ thả vật là: 1 A s B C D s s s 15 15 30 Câu 18: Một lắc lò xo bố trí dao động phƣơng ngang với tần số góc ω = 10π (rad/s) Đƣa lắc đến vị trí lò xo dãn 5cm thả nhẹ cho vật dao động điều hòa Kể từ lúc thả vật sau 1/6 s tổng thời gian lò xo bị nén là: 1 1 A B C s D s s s 12 16 10 Câu 19: Một lắc lò xo thẳng đứng có k = 100N/m, m = 100g, lấy g = π2 = 10m/s2 Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn 1cm truyền cho vật vận tốc đầu v0 = 10π cm/s hƣớng thẳng đứng Tỉ số thời gian lò xo nén giãn chu kì là: A B C 0,2 D 0,5 Câu 20: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, biên độ dao động có độ lớn gấp lần độ dãn lò xo vật vị trí cân Tỉ số thời gian lò xo bị nén bị dãn chu kì A B C 1/2 D 1/3 Câu 21: Một lắc lò xo thẳng đứng có độ cứng lò xo k = 100N/m, khối lƣợng vật treo m = 200g, lấy g = 10m/s2 Từ vị trí cân kéo vật xuống đoạn 4cm buông nhẹ vật dao động điều hòa Tỉ số thời gian lò xo dãn thời gian lò xo nén là: A 1/2 B 1/3 C D Câu 22: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lƣợng m = 200g dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g = 10m/s2 Trong chu kỳ T, thời gian lò xo dãn là: π π π π A s B s C s D s 15 12 30 24 Câu 23: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vật vị trí cân lò xo giãn 6cm Kích thích cho vật dao động điều hòa thấy thời gian lò xo dãn chu kì 2T/3 (T chu kì dao động vật) Độ dãn lớn lò xo trình vật dao động là: A 12 cm B 18 cm C cm D 24 cm Câu 24: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dƣới treo vật khối lƣợng m Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng, chiều dƣơng hƣớng lên Kích thích cầu dao động với phƣơng trình: Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 42 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 π x = 5cos(20t - )(cm) Lấy g = 10m/s2 Thời gian vật từ t0 = đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ là: π π π π B D s s A C s s 60 120 10 30 Câu 25: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm vật m Chọn gốc tọa độ VTCB, trục Ox thẳng đứng, chiều dƣơng π  hƣớng lên Kích thích để vật dao động với phƣơng trình x = - 5sin  20t+  cm Lấy g = 10m/s2 Thời gian 3  vật từ lúc t = đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ là: π π π π B C D s s s A s 15 10 24 30 Câu 26: Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phƣơng thẳng đứng với phƣơng trình x = 5cos(20t + π/3) cm Lấy g = 10m/s2 Khoảng thời gian lò xo bị giãn chu kì là: C t = π/24 s D t = π/12 s A t = π/15 s B t = π/30 s Câu 27: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu dƣới có vật m = 100g, độ cứng k = 25N/m, lấy g = π2 = 10m/s2 Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dƣơng hƣớng xuống Vật dao động với phƣơng trình x = 4cos(5πt + π/3)cm Thời điểm lúc vật qua vị trí lò xo bị dãn 2cm lần là: A t = 1/30 s B t = 1/25 s C t = 1/15 s D t = 1/5 s Câu 28: Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lƣợng 250g lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m Kéo vật m xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5cm thả nhẹ Chọn gốc tọa độ vị trí cân vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dƣơng hƣớng lên trên, chọn gốc thời gian lúc thả vật Tìm thời gian từ lúc thả vật đến thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ Cho g = 10m/s2 A π/30s B 1/30s C 2π/30 s D Đáp án khác Câu 29: Một lắc lò xo đƣợc treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lƣợng 100g lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m Kéo vật xuống dƣới theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 4cm truyền cho vận tốc v = 40π cm/s theo phƣơng thẳng đứng từ dƣới lên Coi vật dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng Lấy g = π2 = 10m/s2 Thời gian ngắn để vật chuyển động từ vị trí lò xo dãn tối đa đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: 1 1 A B C s D s s s 30 15 12 Câu 30: Con lắc lò xo gồn vật nặng có khối lƣợng m = 100g lò xo có hệ số đàn hồi k = 100N/m, dao động mặt phẳng ngang Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 3cm Tại thời điểm t = 0, truyền cho vật vận tốc v0 = 30 30 cm/s theo chiều hƣớng xa vị trí cân để vật bắt đầu dao động điều hòa Lấy g = π2 = 10m/s2 Khoảng thời gian ngắn kể từ vật bắt đầu dao động lò xo bị nén cực đại là: 1 s s A B C D s s 15 15 20 10 Câu 31: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng Chu kì biên độ dao động lắc lần lƣợt 0,4s 8cm Chọn trục x'x thẳng đứng chiều dƣơng hƣớng xuống, gốc tọa độ vị trí cân bằng, gốc thời gian t = vật qua vị trí cân theo chiều dƣơng Lấy gia tốc rơi tự g = π2 = 10m/s2 Thời gian ngắn kẻ từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu bao nhiêu? s s s s A B C D 30 30 30 30 Câu 32: Một lò xo có độ cứng k = 80N/m, đầu gắn vào giá cố định, đầu lại gắn với cầu nhỏ có khối lƣợng m = 800g Ngƣời ta kích thích bi dao động điều hoà cách kéo cầu xuống dƣới vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng đến vị trí cách vị trí cân 10cm thả nhẹ Khoảng thời gian cầu từ vị trí thấp đến vị trí mà lò xo không biến dạng (lấy g = 10m/s2) A t = 0,1π s B t = 0,2π s C t = 0,2 s D t = 0,1 s Câu 33: Một lò xo đƣợc treo thẳng đứng, đầu lò xo đƣợc giữ cố định, đầu dƣới treo vật m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng hƣớng xuống dƣới Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 43 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 đoạn 2cm truyền cho vật vận tốc 10π 3cm/s theo phƣơng thẳng đứng, chiều hƣớng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dƣơng hƣớng xuống Cho g = π2 = 10m/s2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo bị dãn 2cm lần A t = 10,3 ms B t = 33,3 ms C t = 66,7 ms D t = 76,8 ms Câu 34: Một lò xo đƣợc treo thẳng đứng, đầu lò xo đƣợc giữ cố định, đầu dƣới treo vật m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng hƣớng xuống dƣới đoạn 2cm truyền cho vật vận tốc v = 10π cm/s theo phƣơng thẳng đứng, chiều hƣớng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dƣơng hƣớng xuống Cho g = π2 = 10m/s2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo bị dãn 2cm lần A t = 10,3 ms B t = 33,3 ms C t = 66,7 ms D t = 100 ms Câu 35: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phƣơng thẳng đứng Chu kì biên độ lắc lần lƣợt 0,4s 8cm Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dƣơng hƣớng xuống, gốc tọa độ VTCB, gốc thời gian t = vật qua VTCB theo chiều dƣơng Lấy gia tốc rơi tự g = π2 = 10m/s2 Thời gian ngắn kể từ t = đến lực đàn hồi lò xo có độ lớn cực tiểu lần hai là: A 7/30 s B 11/30 s C 3/10 s D 4/15 s Câu 36: Một lò xo đƣợc treo thẳng đứng, đầu lò xo đƣợc giữ cố định, đầu dƣới treo vật m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng hƣớng xuống dƣới đoạn 2cm truyền cho vật vận tốc 10πcm/s theo phƣơng thẳng đứng, chiều hƣớng xuống Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dƣơng hƣớng lên Cho g = π2 = 10m/s2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo bị dãn 2cm lần thứ hai A t = 0,3 s B t = 0,27 s C t = 66,7 ms D t = 100 ms Câu 37: Một lò xo đƣợc treo thẳng đứng, đầu lò xo đƣợc giữ cố định, đầu dƣới treo vật m = 100g, lò xo có độ cứng k = 25N/m Kéo vật rời khỏi vị trí cân theo phƣơng thẳng đứng hƣớng xuống dƣới đoạn 2cm truyền cho vật vận tốc 10π 3cm/s theo phƣơng thẳng đứng, chiều hƣớng lên Chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ vị trí cân bằng, chiều dƣơng hƣớng xuống Cho g = π2 = 10m/s2 Xác định thời điểm vật qua vị trí mà lò xo bị dãn 2cm lần thứ hai A t = 0,3 s B t = 0,2 s C t = 0,15 s D t = 0,4 s THÔNG BÁO Hiện soạn xong tài liệu dạy thêm vật lý 10, 11, 12 với đầy đủ nội dung (lý thuyết, công thức, phƣơng pháp giải, tập tự luận, tập trắc nghiệm đầy đủ đáp án) với chuyên đề dạng sau Các bạn sinh viên trƣờng, giáo viên thời gian soạn tài liệu để luyện thi, dạy thêm mà muốn sử dụng tài liệu dƣới dạng WORD liên hệ với theo số 0964 889 884 Cam kết tài liệu chuẩn, hay, độc đáo, đầy đủ tất kiến thức chƣơng trình THPT Đây tài liệu thân soạn thảo, đánh máy, sƣu tầm để dạy luyện thi, nghĩ giúp ích cho bạn nhiều trình giảng dạy Bạn có nhu cầu mua tài liệu để dạy thêm luyện thi liên hệ với để đƣợc tƣ vấn, giải đáp có đƣợc tài liệu sớm Cảm ơn bạn dành thời gian để đọc thông tin! LỚP 10 CHUYÊN ĐỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU DẠNG LẬP PHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT DẠNG GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT DẠNG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU DẠNG LẬP PHƢƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT DẠNG GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ, THỜI ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ GẶP NHAU CỦA CÁC VẬT CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 44 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 DẠNG SỰ RƠI TỰ DO DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT BỊ NÉM THẲNG ĐỨNG DẠNG CHUYỂN ĐỘNG TRÕN ĐỀU DẠNG 10 TÍNH TƢƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG, CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC CHƢƠNG ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM DẠNG TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH LỰC DẠNG BÀI TẬP VỀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC HẤP DẪN DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÕ XO ĐỊNH LUẬT HÖC DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC MA SÁT DẠNG BÀI TẬP VỀ LỰC HƢỚNG TÂM DẠNG BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG DẠNG BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN DẠNG BÀI TẬP VỀ VẬT CHUYỂN ĐỘNG TRÊN MẶT PHẲNG NGHIÊNG DẠNG 10 CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT CHUYÊN ĐỀ CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ BA LỰC KHÔNG SONG SONG DẠNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH DẠNG QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG DẠNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN DẠNG NGẪU LỰC CHƢƠNG CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN DẠNG ĐỘNG LƢỢNG ĐỘ BIẾN THIÊN ĐỘNG LƢỢNG DẠNG ÁP DỤNG ĐLBT ĐL VÀO CHUYỂN ĐỘNG BẰNG PHẢN LỰC DẠNG ÁP DỤNG ĐLBT ĐL VÀO BÀI TOÁN ĐẠN NỔ DẠNG BÀI TẬP VỀ CÔNG - CÔNG SUẤT DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐỘNG NĂNG DẠNG ÁP DỤNG ĐLBT ĐL VÀO BÀI TOÁN VA CHẠM DẠNG BÀI TẬP VỀ THẾ NĂNG DẠNG CƠ NĂNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG CHUYÊN ĐỀ CHẤT KHÍ DẠNG CẤU TẠO CHẤT, THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT DẠNG BÀI TOÁN VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP DẠNG BÀI TẬP VỀ PHƢƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƢỞNG DẠNG GIẢI TOÁN BẰNG ĐỒ THỊ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC DẠNG NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG DẠNG BÀI TẬP VỀ CÁC NGUYÊN LÍ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC CHƢƠNG CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG SỰ CHUYỂN THỂ DẠNG CHẤT RẮN KẾT TINH - CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH DẠNG BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN DẠNG SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN DẠNG CÁC HIỆN TƢỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG DẠNG SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 45 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 DẠNG ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ LỚP 11 CHUYÊN ĐỀ ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƢỜNG- SAN LÀM DẠNG ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƢỜNG DẠNG THUYẾT ÊLÊCTRÔN DẠNG LỰC TỔNG HỢP TÁC DỤNG LÊN MỘT ĐIỆN TÍCH DẠNG CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH DẠNG ĐIỆN TRƢỜNG DO ĐIỆN TÍCH ĐIỂM GÂY RA LỰC ĐIỆN DẠNG ĐIỆN TRƢỜNG TỔNG HỢP TẠI MỘT ĐIỂM DẠNG ĐIỆN TRƢỜNG TỔNG HỢP TRIỆT TIÊU DẠNG ĐIỆN TRƢỜNG CỰC ĐẠI TẠI MỘT ĐIỂM DẠNG CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN ĐIỆN THẾ, HIỆU ĐIỆN THẾ DẠNG 10 ĐIỆN DUNG, ĐIỆN TÍCH, HIỆU ĐIỆN THẾ CỦA TỤ ĐIỆN DẠNG 11 GHÉP CÁC TỤ ĐIỆN CHƢA TÍCH ĐIỆN DẠNG 12 GHÉP CÁC TỤ ĐÃ TÍCH ĐIỆN ĐIỆN LƢỢNG DI CHUYỂN QUA MỘT ĐOẠN MẠCH DẠNG 13 HIỆU ĐIỆN THẾ GIỚI HẠN CỦA TỤ ĐIỆN DẠNG 14 NĂNG LƢỢNG CỦA TỤ ĐIỆN DẠNG 15 CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÊLÊCTRÔN TRONG VÙNG CÓ ĐIỆN TRƢỜNG CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ DÕNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI, NGUỒN ĐIỆN DẠNG ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI ĐOẠN MẠCH ĐIỆN TRỞ R DẠNG ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT, HIỆU SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN DẠNG CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA NGUỒN ĐIỆN DẠNG ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH DẠNG MẮC CÁC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ DẠNG ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN DẠNG ĐỊNH LUẬT KIẾCSỐP ĐỐI VỚI MẠCH ĐIỆN PHỨC TẠP DẠNG MẠCH CẦU CÂN BẰNG VÀ KHÔNG CÂN BẰNG DẠNG 10 MẠCH ĐIỆN CHỨA NGUỒN VÀ TỤ ĐIỆN CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƢỜNG DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHÔNG DẠNG DÕNG ĐIỆN TRONG CHẤT BÁN DẪN CHUYÊN ĐỀ TỪ TRƢỜNG DẠNG TỪ TRƢỜNG CỦA DÕNG ĐIỆN THẲNG DẠNG TỪ TRƢỜNG CỦA DÕNG ĐIỆN TRÕN VÀ ỐNG DÂY DẠNG LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN MANG DÕNG ĐIỆN DẠNG KHUNG DÂY CÓ DÕNG ĐIỆN ĐẶT TRONG TỪ TRƢỜNG DẠNG LỰC LOREN XƠ DẠNG TỪ TRƢỜNG TRÁI ĐẤT CHUYÊN ĐỀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH TỪ THÔNG QUA MỘT MẶT KÍN DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ CHIỀU DÕNG ĐIỆN CẢM ỨNG TRONG MẠCH ĐIỆN KÍN Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 46 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ CHIỀU DÕNG ĐIỆN CẢM ỨNG TRONG ĐOẠN DÂY DẪN CHUYỂN ĐỘNG DẠNG HIỆN TƢỢNG TỰ CẢM VÀ NĂNG LƢỢNG TỪ TRƢỜNG DẠNG BÀI TẬP VỀ DÕNG ĐIỆN FUCÔ CHUYÊN ĐỀ HIỆN TƢỢNG KHÖC XẠ - PHẢN XẠ TOÀN PHẦN ÁNH SÁNG DẠNG BÀI TẬP VỀ KHÖC XẠ ÁNH SÁNG DẠNG BÀI TẬP VỀ SỰ PHẢN XẠ ÁNH SÁNG DẠNG BÀI TẬP VỀ LƢỠNG CHẤT PHẲNG, BẢN MẶT SONG SONG DẠNG BÀI TẬP VỀ BẢN MẶT SONG SONG CHUYÊN ĐỀ MẮT, CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC DẠNG LĂNG KÍNH DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ THẤU KÍNH DẠNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, ĐỘ LỚN CỦA VẬT VÀ ẢNH DẠNG DỜI VẬT HOẶC THẤU KÍNH THEO PHƢƠNG CỦA TRỤC CHÍNH DẠNG TOÁN VẼ VỚI THẤU KÍNH DẠNG HỆ HAI THẤU KÍNH GHÉP ĐỒNG TRỤC DẠNG CÁC TẬT CỦA MẮT VÀ CÁCH SỬA DẠNG KÍNH LÖP DẠNG KÍNH HIỂN VI DẠNG 10 KÍNH THIÊN VĂN LỚP 12 CHUYÊN ĐỀ CON LẮC LÕ XO DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÕA, CON LẮC LÕ XO DẠNG LỰC HỒI PHỤC VÀ LỰC ĐÀN HỒI DẠNG CON LẮC LÕ XO CÓ KHỐI LƢỢNG, ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI DẠNG LẬP PHƢƠNG TRÌNH DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC LÕ XO DẠNG NĂNG LƢỢNG CỦA CON LẮC LÕ XO DẠNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ, THỜI ĐIỂM, THỜI GIAN, QUÃNG ĐƢỜNG, TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH, SỐ LẦN VẬT ĐI QUA VỊ TRÍ X0 DẠNG BÀI TOÁN VỀ TỔNG HỢP DAO ĐỘNG DẠNG BÀI TOÁN VỀ DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƢỠNG BỨC DẠNG BÀI TOÁN VA CHẠM – GIỮ LÕ XO DẠNG 10 TÌM ĐIỀU KIỆN VỀ BIÊN ĐỘ A, KHỐI LƢỢNG M, HỆ SỐ MA SÁT, VẬN TỐC V DẠNG 11 CON LẮC LÕ XO TRONG HỆ QUY CHIẾU KHÔNG QUÁN TÍNH CON LẮC QUAY CON LẮC ĐỨT DÂY NỐI DẠNG 12 CON LẮC LÕ XO ĐẶT TRONG ĐIỆN TRƢỜNG CHUYÊN ĐỀ 2: CON LẮC ĐƠN DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ CON LẮC ĐƠN DẠNG VẬN TỐC, LỰC CĂNG, NĂNG LƢỢNG CON LẮC ĐƠN CON LẮC VƢỚNG ĐINH DẠNG DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƢỠNG BỨC, DAO ĐỘNG DUY TRÌ VÀ SỰ CỘNG HƢỞNG CỦA CON LẮC ĐƠN DẠNG BIẾN THIÊN CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN DO THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ CAO DẠNG CON LẮC ĐƠN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LỰC PHỤ KHÔNG ĐỔI DẠNG BÀI TOÁN VA CHẠM, DÂY TREO CON LẮC BỊ ĐỨT Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 47 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 CHUYÊN ĐỀ SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ SÓNG CƠ DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN CÙNG PHA DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN NGƢỢC PHA DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN VUÔNG PHA DẠNG GIAO THOA VỚI NGUỒN CÓ ĐỘ LỆCH PHA BẤT KÌ DẠNG SỐ ĐIỂM CỰC ĐẠI, CỰC TIỂU, CÙNG PHA, NGƢỢC PHA TRÊN HÌNH GIỚI HẠN TÍNH KHOẢNG CÁCH DẠNG BÀI TẬP VỀ SÓNG DỪNG DẠNG SÓNG ÂM VÀ CÁC ĐẶC TRƢNG VẬT LÍ CỦA ÂM DẠNG CÁC ĐẶC TRƢNG SINH LÍ CỦA ÂM CHUYÊN ĐỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ DÕNG ĐIỆN XOAY CHIỀU DẠNG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ PHẦN TỬ DẠNG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU CÓ PHẦN TỬ DẠNG MẠCH RLC MẮC NỐI TIẾP DẠNG BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT, HỆ SỐ CÔNG SUẤT DẠNG GIẢI BÀI TOÁN BẰNG GIẢN ĐỒ VECTƠ DẠNG BÀI TOÁN VỀ R, L, C HOẶC ω THAY ĐỔI DẠNG BÀI TẬP VỀ HỘP KÍN DẠNG MÁY PHÁT ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN DẠNG 10 TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG - MÁY BIẾN ÁP CHUYÊN ĐỀ DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ MẠCH DAO ĐỘNG DẠNG NĂNG LƢỢNG ĐIỆN TỪ TRONG MẠCH DAO ĐỘNG DẠNG BÀI TẬP VỀ ĐIỆN TỪ TRƢỜNG DẠNG BÀI TẬP THU - PHÁT SÓNG ĐIỆN TỪ TỤ XOAY CHUYÊN ĐỀ SÓNG ÁNH SÁNG DẠNG 1: BÀI TOÁN VỀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG DẠNG MÁY QUANG PHỔ - CÁC LOẠI QUANG PHỔ DẠNG GIAO THOA ÁNH SÁNG DẠNG TÌM SỐ VÂN SÁNG, TỐI QUAN SÁT ĐƢỢC TRÊN MÀN DẠNG GIAO THOA VỚI NHIỀU BỨC XẠ CHO VÂN SÁNG, TỐI TRÙNG NHAU DẠNG GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG DẠNG TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI DẠNG SỰ DỊCH CHUYỂN CỦA HỆ VÂN GIAO THOA CHUYÊN ĐỀ LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ LƢỢNG TỬ ÁNH SÁNG DẠNG DÕNG QUANG ĐIỆN BÃO HOÀ, HIỆU ĐIỆN THẾ HÃM HIỆU SUẤT LƢỢNG TỬ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA ÊLECTRÔN TRONG ĐIỆN TRƢỜNG VÀ TỪ TRƢỜNG DẠNG 4: HIỆN TƢỢNG QUANG ĐIỆN TRONG HIỆN TƢỢNG QUANG VÀ PHÁT QUANG DẠNG TIA RƠNGHEN (TIA X) DẠNG MẪU NGUYÊN TỬ BO QUANG PHỔ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 48 Ths Hoa Ngọc San, ĐT 0964 889 884 DẠNG SƠ LƢỢC VỀ LAZE CHUYÊN ĐỀ VẬT LÝ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ DẠNG ĐẠI CƢƠNG VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ DẠNG ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƢỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN DẠNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NĂNG LƢỢNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN DẠNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN DẠNG PHẢN ỨNG PHÂN HẠCH – NĂNG LƢỢNG PHÂN HẠCH DẠNG PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH - NĂNG LƢỢNG NHIỆT HẠCH DẠNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NÂNG CAO Nhận dạy kèm, dạy nhóm, ôn thi đại học chất lượng cao, đảm bảo học sinh đỗ đại học 100% 49 [...]... [(m2  m1 );k] => T2  T2  T1  Khi CLLX có khối lƣợng và độ cứng: ( m1.m2 ; k) => T3'  T1.T2  Khi CLLX có khối lƣợng m1 mà thêm (bớt) gia trọng có khối lƣợng Δm tức là m2 = m1 ± Δm m1 ± Δm m1 ± Δm T2 f1 =  ; T2 = T1 ; m1 m1 T1 f 2 1 f1 T2 m2 = = = = ω2 f 2 T1 m1 Chú ý: m1 > m2 2 Ghép hai lò xo với nhau thì Cho 2 con lắc lò xo độ cứng lần lƣợt là k1, k2, chu kì tƣơng ứng là: T1 = 2π m2 m1 m m và... k1 k2 Gọi k, T lần lƣợt là độ cứng và chu kì dao động của hệ con lắc lò xo sau khi ghép a) Hai lò xo ghép nối tiếp: k k 1 1 1 = + => k nt = 1 2 + Độ cứng của hệ: k nt k1 k 2 k1 + k 2 + Chu kỳ của hệ : Tnt2 = T12 + T2 2 => Tnt = T12 + T2 2 + Tần số của hệ: 1 1 1 f1.f 2 = 2 + 2 => f nt = 2 f nt f1 f 2 f12 + f 22 b) Hai lò xo ghép song song: + Độ cứng của hệ: k // = k1 + k 2 + Chu kỳ của hệ : 12 = 12 ... A 1kg B 0,5kg C 2kg D 2,5kg Câu 14 : Một lò xo treo phƣơng thẳng đứng, khi mắc vật m1 vào lò xo thì hệ dao động với chu kì T1 = 1, 2s Khi mắc vật m2 vào lò xo thì vật dao động với chu kì T2 = 0,4 2 s Biết m1 = 18 0g Khối lƣợng vật m2 là: A 540g D 40g B 18 0 3 g C 45 3 g Câu 15 : Một con lắc lò xo gồm một quả cầu khối lƣợng m = 0,1kg, lò xo có độ cứng k = 10 N/m Khi thay m = m’ = 1, 6kg thì chu kì của con lắc. .. Hai con lắc dao động điều hoà độ cứng bằng nhau nhƣng khối lƣợng các vật hơn kém nhau 90g Trong cùng 1 khoảng thời gian con lắc 1 thực hiện 12 dao động trong khi con lắc 2 thực hiện 15 dao động Khối lƣợng các vật nặng của 2 con lắc là: A 450g và 360g B 270g và 18 0g C 250g và 16 0g D 210 g và 12 0g Câu 28: Một con lắc lò xo thẳng đứng, độ cứng k = 10 0N/m Lần lƣợt treo vào lò xo hai quả cầu khối lƣợng m1... năng bằng thế năng lần thứ 2009 là: 12 049 12 053 12 409 2 410 1 A B C D s s s s 24 12 12 12 π Câu 10 : Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = 8cos (πt - ) (cm) Thời điểm vật qua vị trí có 4 động năng bằng 3 lần thế năng lần thứ 2 010 là: 213 9 12 059 12 011 11 A B C D s s s s 12 12 12 12 Câu 11 : Một vật dao động điều hòa với phƣơng trình x = Acos(ωt + φ) cm Trong 1/ 30s đầu tiên vật đi từ vị A 3 theo... điểm là: A 4cm B 2cm C 16 cm D 2,5cm Câu 13 : Cho một con lắc lò xo dao động điều hoà với phƣơng trình x = 5cos(20t + π/6)cm Biết vật nặng có khối lƣợng m = 200g Cơ năng của con lắc trong quá trình dao động bằng: A 0,1mJ B 0,01J C 0,1J D 0,2J Câu 14 : Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, k = 10 0N/m Ở VTCB lò xo dãn 4cm, truyền cho vật một năng lƣợng 0 ,12 5J Cho g = 10 m/s2 , lấy π 2  10 Chu kì và biên độ... 0,0628s Câu 12 : Một con lắc lò xo gồm 1 vật có khối lƣợng m và lò xo có độ cứng k không đổi, dao động điều hoà Nếu khối lƣợng m = 200g thì chu kì con lắc là 2s, để chu kì con lắc là 1s thì khối lƣợng của vật là: A 200g B 800g C 50g D 10 0g Câu 13 : Khi gắn một vật nặng m1 = 4kg vào một lò xo có khối lƣợng không đáng kể, nó dao động với chu kì T1 = 1s Khi gắn một vật khác khối lƣợng m2 vào lò xo trên, nó... kì là: A 0,7s B 1, 0s C 4,8s D 0,48s Câu 49: Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với tần số f1 = 6Hz, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao động với tần số f2 = 8Hz Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép nối tiếp với lò xo k2 thì dao động với tần số là: A 4,8Hz B 14 Hz C 10 Hz D 7Hz Câu 50: Khi treo vật m và lò xo k1 thì vật dao động với tần số f1 = 12 Hz, khi treo vật đó vào lò xo k2 thì vật dao... f2 = 16 Hz Khi treo vật m vào hệ lò xo k1 ghép song song với lò xo k2 thì dao động với tần số là: A 9,6Hz B 14 Hz C 2Hz D 20Hz Câu 51: Cho hai lò xo giống nhau đều có độ cứng là k Khi treo vật m vào hệ hai lò xo mắc nối tiếp thì vật dao động với tần số f1, khi treo vật m vào hệ hai lò xo mắc song song thì vật dao động với tần số f2 Mối quan hệ giữa f1 và f2 là: A f1 = 2f2 B f2 = 2f1 C f1 = f2 D f1 = 2... hai lò xo với nhau để đƣợc một lò xo có độ dài bằng tổng độ dài hai lò xo rồi treo vật vào hệ hai lò xo thì chu kì dao động của vật là: A 0 ,12 s B 0,5s C 0,36s D 0,48s Câu 36: Hai lò xo L2, L2 cùng độ dài Một vật nặng M khối lƣợng m = 200g khi treo vào lò xo L1 thì dao động với chu kì T1 = 0,3s, Khi treo vào lò xo L2 thì dao động với chu kì T2 = 0,4s Nối hai lò xo với nhau cả hai đầu để đƣợc một lò xo
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề 1 CON lắc lò XO, CHUYÊN đề 1 CON lắc lò XO, CHUYÊN đề 1 CON lắc lò XO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay