Luận văn Phân tích cấu trúc tài chính tại Công Ty TNHH Phú Nhân

39 312 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:37

Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi MỤC LỤC SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi LỜI NÓI ĐẦU Phân tích cấu trúc tài việc phân tích tình hình huy động, sử dụng vốn mối quan hệ tình hình huy động với tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp Qua đó, giúp cho nhà quản lý nắm tình hình phân bổ tài sản nguồn tài trợ tài sản, biết nguyên nhân dấu hiệu ảnh hưởng đến cân tài Những thông tin quan trọng để nhà quản trị định điều chỉnh sách huy động sử dụng vốn mình, đảm bảo cho doanh nghiệp có cấu trúc tài lành mạnh, hiệu quả, tránh rủi ro kinh doanh Việt Nam trình hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế: ký Hiệp định khung dịch vụ ASEAN, Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, gia nhập WTO Trong bối cảnh phát triển cạnh tranh toàn cầu vậy, doanh nghiệp khả cạnh tranh dần thay doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, có doanh nghiệp hoạt động hiệu có lợi đứng vững Như vậy, hiệu trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá tồn phát triển doanh nghiệp môi trường cạnh tranh gay gắt, ngày gia tăng Và vậy, việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu nói chung hiệu tài doanh nghiệp việc làm cần thiết Lựa chọn cho cấu trúc hợp lý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng doanh nghiệp, định tới phát triển doanh nghiệp Qua phân tích cấu trúc tài công ty góp phần vào việc nâng cao hiệu việc huy động sử dụng nguồn tài trợ, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh tránh rủi ro cho doanh nghiệp thời gian tới, đồng thời làm tăng giá trị doanh nghiệp, Từ lý trên, chọn đề tài: “ Phân tích cấu trúc tài Công Ty TNHH Phú Nhân” làm đề tài nguyên cứu Đề tài bố trí chương không kể lời nói đầu, mục lục, tài liệu tham khảo phần phụ lục: + CHƯƠNG :NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP + CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN TRONG THỜI GIAN 2010-2012 + CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Trên sở kiến thức học trường lớp kiến thức hạn hẹp thời gian thực không nhiều nên đề tài nhiều sai sót, hạn chế Mặc dù cố gắng phần thiết kế tính toán cách chi tiết nội dung thông số mang tính lý thuyết , chưa thực tế Em mong có góp ý sữa chữa để đề tài có tính khả thi mặt SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Những vấn đề chung phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phân tích tài Phân tích tài phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Việc phân tích báo cáo tài trình tìm hiểu kết quản lý điều hành tài doanh nghiệp mà phản ánh báo cáo tài Phân tích báo cáo tài đánh giá làm được, dự kiến xảy ra, sở kiến nghị biện pháp để khai thác triệt để điểm mạnh, khắc phục hạn chế điểm yếu Tóm lại, phân tích báo cáo tài cần phải mà thông qua số “ biết nói ” báo cáo để giúp người sử dụng chúng hiểu rõ tình hình tài doanh nghiệp mục tiêu, phương pháp hành động nhà quản lý doanh nghiệp 1.1.2 Mục tiêu phân tích tài + Một là: Phân tích tình hình tài phải cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực hệ thống thông tin hữu ích, cần thiết phục vụ cho chủ doanh nghiệp đối tượng quan tâm khác như: nhà đầu tư, hội đồng quản trị doanh nghiệp, người cho vay, quan quản lý cấp người sử dụng thông tin tài khác, giúp họ có định đắn định đầu tư, định cho vay + Hai là: Phân tích tình hình tài phải cung cấp đầy đủ thông tin quan trọng cho chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà cho vay người sử dụng thông tin tài khác việc đánh giá khả tính chắn dòng tiền vào, tình hình sử dụng vốn kinh doanh, tình hình khả toán doanh nghiệp + Ba là: Phân tích tình hình tài phải cung cấp đầy đủ thông tin nguồn vốn chủ sở hữu, khoản nợ, kết trình, kiện, tình làm biến đổi nguồn vốn khoản nợ doanh nghiệp SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 1.1.3 Tài liệu dùng để phân tích Tài liệu dùng để phân tích tài báo cáo tài Doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính… báo cáo khác có liên quan Ngoài báo cáo tài chính, sổ chi tiết, phân tích cần phải quan tâm tới nguồn thông tin khác vĩ mô vi mô như: - Thông tin tình hình tăng trưởng, suy thoái kinh tế - Thông tin sách kinh tế, trị, ngoại giao Nhà nước - Thông tin lãi suất ngân hàng, trái phiếu kho bạc, tỷ giá hối đoái… - Những thông tin theo ngành, lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp như: môi trường kinh doanh, thuận lợi, khó khăn doanh nghiệp, mục tiêu, chiến lược hoạt động (bao gồm chiến lược tài chiến lược kinh doanh), mối quan hệ doanh nghiệp với khách hàng, nhà cung cấp đối tượng khác… 1.1.4 Nội dung phân tích tài doanh nghiệp - Phân tích cấu trúc tài : Cấu trúc tài doanh nghiệp khái niệm phản ảnh tranh tổng thể tình hình tài doanh nghiệp hai mặt cấu nguồn vốn gắn liền với trình huy động vốn, phản ảnh sách tài trợ doanh nghiệp cấu tài sản gắn liền với trình sử dụng vốn, phản ảnh chịu tác động đặc điểm chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác thể mối liên hệ vận động yếu tố nguồn vốn tài sản nhằm hướng đến mục tiêu tối đa hoá giá trị doanh nghiệp - Phân tích hiệu kinh doanh : Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh lợi ích đạt từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sở so sánh lợi ích thu với chi phí bỏ suốt qúa trình kinh doanh doanh nghiệp Dưới giác độ xác định hiệu kinh doanh cách cụ thể phương pháp định lượng thành tiêu hiệu cụ thể từ tính toán so sánh - Phân tích rủi ro tài : rủi ro tài rủi ro khả toán đến kỳ trả nợ tiền vay vốn Rủi ro tài dùng để mức độ nợ dài hạn cổ phiếu ưu tiên mà doanh nghiệp sử dụng tròn cấu vốn Rủi ro tài phần rủi ro tăng lên rủi ro kinh doàn doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài 1.2 Cấu trúc tài phân tích cấu trúc tài 1.2.1 Cấu trúc tài Cấu trúc tài doanh nghiệp phạm trù phản ánh cách tổng thể tình hình tài doanh nghiệp hai mặt cấu nguồn vốn gắn liền với trình huy động vốn, phản ánh sách tài trợ doanh nghiệp cấu tài sản gắn liền với trình sử dụng tài sản, phản ánh chịu tác động đặc điểm SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Hay nói cách khác, cấu trúc tài phạm trù phản ánh cấu trúc tài sản, cấu trúc nguồn vốn mối quan hệ tài sản nguồn vốn doanh nghiệp 1.2.2 Phân tích cấu trúc tài 1.2.2.1 Khái niệm phân tích cấu trúc tài Phân tích cấu trúc tài phân tích tình hình đầu tư, huy động vốn doanh nghiệp thông qua việc xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tình hình tài so với khứ Từ đánh giá tiềm năng, hiệu kinh doanh rủi ro tài doanh nghiệp đưa phương thức tài trợ để giảm thiểu rủi ro, tăng triển vọng phát triển tương lai Phân tích cấu trúc tài bao gồm vấn đề phân tích cấu trúc tài sản, phân tích cấu trúc nguồn vốn phân tích cân tài 1.2.2.2 Ý nghĩa phân tích cấu trúc tài Phân tích cấu trúc tài nội dung phân tích tài Nó có vai trò quan trọng đối với người đứng đầu doanh nghiệp định liên quan đến tài đơn vị Cụ thể:  Đối với doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài công cụ phục vụ đắc lực cho công tác quản lý tài doanh nghiệp, sở khoa học để định quản lý tài chính: Phân tích cấu trúc tài sản để đánh giá đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp Từ có cách phân bổ hợp lý tài sản tương lai đầu tư vào hoạt động kinh doanh Phân tích cấu trúc nguồn vốn giúp nhà quản lý nắm bắt thông tin sách tài trợ doanh nghiệp, mức độ an toàn, tính ổn định tài hiệu quả, rủi ro tài doanh nghiệp Từ đó, nhà quản trị điều chỉnh cấu trúc nguồn vốn cho hợp lý Phân tích cân tài cho thấy mối liên hệ tài sản với nguồn tài trợ tương ứng nó, từ nhà quản trị tìm biện pháp nhằm đảm bảo cân đối hai yếu tố  Đối với nhà đầu tư, chủ ngân hàng, nhà cung cấp quan tâm đến tình hình tài doanh nghiệp góc độ khác Nguồn thông tin cung cấp từ phân tích cấu trúc tài sở để nhà đầu tư xem xét định xem có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không, đầu tư hợp lý SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Như vậy, phân tích cấu trúc tài có vai trò quan trọng không với bên doanh nghiệp mà với bên doanh nghiệp Do thường xuyên tiến hành phân tích cấu trúc tài điều cần thiết 1.2.3 Nội dung phân tích cấu trúc tài 1.2.3.1 Khái niệm cấu trúc tài sản doanh nghiệp Cấu trúc tài sản khái niệm cấu loại tài sản doanh nghiệp Đó thành phần, tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản Mục đích phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá đặc trưng cấu tài sản doanh nghiệp, tính hợp lý đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh Với việc lập tiêu phân tích giúp ta biết tỷ trọng loại tài sản tổng tài sản doanh nghiệp việc phân bổ hợp lý hay chưa chưa thấy nhân tố làm thay đổi cấu trúc Vì để đánh giá khuynh hướng thay đổi cấu trúc tài sản ta thiết kế BCĐKT theo dạng so sánh, tính chênh lệch số tuyệt đối số tương đối năm loại tài sản Chỉ tiêu N N+1 N+2 Chênh lệch năm N+1/N Δ % Chênh lệch năm N+2/N+1 Δ % A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Thiết kế BCĐKT dạng so sánh hướng phân tích chi tiết tình hình phân bổ tài sản doanh nghiệp.Từ thấy tài sản có thay đổi đột ngột so với năm trước, tìm hiểu nguyên nhân biến động kết luận ảnh hưởng đến cấu trúc tài theo hướng tích cực hay tiêu cực Để phân tích cấu trúc tài sản sử dụng tiêu sau : Phân tích cấu trúc tài sản nhằm đánh giá đặc trưng cấu tài sản Doanh nghiệp, tính hợp lý đầu tư vốn cho hoạt động kinh doanh Có nhiều tiêu phản ánh cấu trúc tài sản song nguyên tắc chung thiết lập tiêu phản ánh cấu trúc tài sản tỷ trọng giá trị loại tài sản tổng giá trị tái sản doanh nghiệp Giá trị loại tài sản i K = x 100% SVTH: Trần Quốc Hoàng Tổng giá trị tài Trang sản Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Loại tài sản i công thức tài sản có chung đặc trưng kinh tế đó, như: khoản phải thu, hàng tồn kho Chỉ tiêu tổng giá trị tài sản công thức tổng giá trị cộng dồn phần tài sản BCĐKT Đi cụ thể vào loại tài sản ta có tiêu phân tích bản:  Tỷ trọng TSCĐ Chỉ tiêu thể cấu TSCĐ tổng cấu tài sản, thể mức độ tập trung vốn doanh nghiệp để đầu tư vốn cho TSCĐ Giá trị lại TSCĐ Tỷ trọng TSCĐ = x 100 Tổng giá trị tài sản Chỉ tiêu thể cấu tài sản cố định tổng tài sản, phản ánh mức độ tập trung vốn hoạt động doanh nghiệp hay 100 đồng tài sản giá trị TSCĐ chiếm đồng Giá trị tiêu phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh Trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp giá trị tiêu thường cao, ngược lại doanh nghiệp thương mại giá trị tiêu thường thấp  Tỷ trọng đầu tư tài chính: Giá trị đầu tư tài Tỷ trọng ĐTTC = x 100 Tổng giá trị tài sản Chỉ tiêu thể mức độ liên kết tài doanh nghiệp với tổ chức khác, đánh giá mức độ ảnh hưởng doanh nghiệp doanh nghiệp tổ chức khác hội hoạt động tăng trưởng từ bên Mặt khác, tiêu phản ánh 100 đồng tài sản doanh nghiệp có đồng đầu tư bên Do tất doanh nghiệp có điều kiện tài vững mạnh nên việc đầu tư bên thường thấp, đa phần giá trị tiêu thường nhỏ  Tỷ trọng hàng tồn kho: Giá trị hàng tồn kho Tỷ trọng hàng tồn kho = x 100 Tổng giá trị tài sản SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Hàng tồn kho bao gồm nhiều loại như: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, sản phẩm dở dang, thành phẩm Dự trữ hàng tồn kho hợp lý vấn đề quan tâm doanh nghiệp dự trữ nhiều gây ứ đọng vốn, gia tăng chi phí bảo quản dẫn đến hiệu sử dụng vốn thấp Nhưng dự trữ làm ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp Do vậy, phân tích tiêu qua nhiều kỳ đánh giá tính hợp lý công tác dự trữ  Tỷ trọng khoản phải thu khách hàng: Giá trị phải thu khách hàng Tỷ trọng khoản phải thu = x 100 Tổng giá trị tài sản Khoản phải thu khách hàng phận thuộc tài sản ngắn hạn doanh nghiệp, phát sinh doanh nghiệp bán chịu hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng Chỉ tiêu thể số vốn doanh nghiệp bị tổ chức khác chiếm dụng vốn Số vốn thường khả sinh lời mà phát sinh chi phí khách hàng không toán 1.2.3.2 Phân tích cấu nguồn vốn Thông qua bảng cân đối kế toán qua kì ta thấy tỉ trọng nợ phải trả,tỉ trọng nguồn vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn tăng hay giảm đưa nhận xét tình hình hoạt động công ty chủ yếu dựa vào đâu vốn vay nguồn lực bên hay dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu Doanh nghiệp huy động vốn cho nhu cầu kinh doanh từ nhiều nguôn khác nhau, qui hai nguồn vốn chủ sở hữu nợ phải trả Vốn chủ sở hữu số vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư đóng góp ban đầu bổ sung thêm trình kinh doanh Ngoài thuộc vốn chủ sở hữu bao gồm số khoản khác phát sinh trình hoạt động kinh doanh như: chênh lệch tỉ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối,các quỹ doanh nghiệp…Vốn chủ sở hữu khoản nợ nên doanh nghiệp cam kết toán Khác với vốn chủ sở hữu, nợ phải trả phản ánh số vốn mà doanh nghiệp chiếm dụng trình hoạt đông kinh doanh, doanh nghiệp phải cam kết toán có trách nhiệm toán.Thuộc nợ phải trả bao gồm nhiều loại khác phân theo nhiều cách khác nhau, phân theo hời hạn toán áp SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi dụng phổ biến.Theo cách này, toàn nợ phải trả doanh nghiệp chia thành nợ phải trả ngắn hạn nợ phải trả dài hạn Việc phân tích cấu nguồn vốn tiến hành tương tự phân tích cấu tài sản.Trước hết nhà phân tích cần tính so sánh tình hình biến động kì phân tích với kì gốc tỉ trọng phận nguồn vốn chiếm tổng số nguồn vốn Tỉ trọng phận nguồn vốn chiếm tổng số nguồn vốn xác định sau: Tỉ trọng phận Giá trị phận nguồn vốn nguồn vốn chiếm = × 100 tổng số nguồn vốn Tổng số nguồn vốn Để phân tích cấu nguồn vốn cách đầy đủ,cung cấp thông tin cho nhà quản lí đánh giá mức độ độc lập tài doanh nghiệp mức độ ổn định nguồn tài trợ cần phân tích tiêu sau: a) Phân tích tính tự chủ tài (Cơ cấu tài chính) Phân tích cấu tài tình hình đầu tư cho phép đánh giá rủi ro việc đầu tư dài hạn doanh nghiệp.Việc phân tích cần xem xét tiêu: Nợ phải trả • Tỉ suất nợ = × 100 Tổng tài sản Tỉ suất nợ phản ánh mức độ tài trợ tài sản doanh nghiệp khoản nợ Tỉ suất nợ cao thể mức độ phụ thuộc doanh nghiêp vào chủ nợ lớn, tính tự chủ cua doanh nghiệp thấp khả tiếp nhận khoản vay nợ khó Nguồn vốn chủ sở hữu • Tỉ suất tự tài trợ = × 100 Tổng tài sản Tỉ suất tài trợ thể khả tự chủ tài doanh nghiệp Tỉ suất cao chứng tỏ doanh nghiệp có tính độc lập cao tài bị sức ép chủ nợ Doanh nghiệp có nhiều hội tiếp nhận khoản ín dụng bên Nợ phải trả • Tỉ suất nợ vốn chủ sở hữu = × 100 Vốn chủ sở hữu Tỉ suất nợ vốn chủ sở hữu thể mức độ đảm bảo nợ vốn chủ sở hữu SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 10 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp STT CHỈ TIÊU TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu ngắn hạn A GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Chênh lệch năm 2012/2011 Tỉ Số tiền(VND) trọng(%) Chênh lệch năm 2011/2010 Tỉ Số tiền(VND) trọng(%) 4.578.411.500 4,11 14.323.907.260 14,74 2.952.775.148 46.19 618.261.569 10,71 (2.043.639.251 ) (3,38) 9.831.462.144 19,38 Đầu tư ngắn hạn 2.870.000.000 82,47 1.963.500.000 129,47 Tài sản ngắn hạn khác 767.444.641 11,73 (1.382.395.294 ) (17,44) Hàng tồn kho 31.181.010 0,09 3.222.569.753 10,29 B TÀI SẢN DÀI HẠN (47,66) (2.986.011.378 ) (26,44) Tài sản cố định (3.959.064.018 ) (3.876.916.760 ) (50,09) (199.357.502) (2,51) 2 Tài sản dài hạn khác Các khoản đầu tư dài hạn (82.147.258) (15,88) 213.345.924 70,21 (3.000.000.000 ) (98,36) 0 TỔNG TÀI SẢN 619.347.500 11.337.895.880 10,43 0,52 (Nguồn:Bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012) Dựa vào bảng phân tích biến động tài sản công ty qua ba năm 2010,2011,2012 ta thấy tổng tài sản công ty có xu hướng tăng cụ thể sau: Năm 2011 tổng tài sản tăng 10,43% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 11.337.895.880 đồng Năm 2012 tổng tài sản tăng 0,52% so với năm 2011 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 619.347.500 đồng Điều chứng tỏ qui mô sản xuất kinh doanh công ty đươc mở rộng Để đánh giá xác ta cần phải xem xét biến động loại tài sản tổng tài sản mức chênh lệch loại - Tài sản ngắn hạn qua ba năm có xu hướng tăng dần Năm 2011 tài sản ngắn hạn tăng 14,74% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 14.323.907.260 đồng Năm SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 25 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 2012 tài sản ngăn hạn tăng 4,11% so với năm 2011 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 4.578.411.500 đồng Năm 2011 khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,38% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 9.831.462.144 đồng đến năm 2012 khoản phải thu ngắn hạn lại giảm 3,38% so với năm 2011 tương ứng với lượng giảm tuyệt đối 2.043.639.251 đồng Các khoản phải thu ngắn hạn qua ba năm chiếm ti trọng lớn 50% tổng tài sản công ty điều cho thấy công ty ngày thu hút nhiều khách hàng chứng tỏ thị trường công ty ngày mở rộng, năm 2012 công ty giảm tỉ trọng khoản phải thu ngăn hạn xuống thể công ty cố gắng để thu hồi nợ bi khách hàng chiếm dụng.Tuy nhiên tỉ trọng khoản phải thu lơn điều gây không khó khăn cho công ty việc quay vòng vốn Bên cạnh lượng hàng tồn kho lớn tăng dần qua năm, năm 2011 tăng 10,29% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 3.222.569.753,năm 2012 hàng tồn kho tăng 0,09% so với năm 2011 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 31.831.010 đồng Tiền khoản tương đương tiền năm 2011 tăng 10,71% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 618.261.569 đồng,năm 2012 tăng 46,19% tương ứng với mức tăng tuyệt đối 2.952.775.148 đồng Mặc dù tiền khoản tương đương tiền tăng qua năm khoản chiếm tỉ trọng thấp khoản phải thu ngắn hạn hàng tồn kho lại chiếm tỉ trọng cao, cân đối rủi ro lớn cho công ty công ty không thu hồi đủ số vốn mà khách hàng chiếm dụng - Tài sản dài hạn qua ba năm ta thấy giảm điều thể tài sản dài hạn không công ty trọng Các khoản đầu tư dài hạn giảm dần năm 2011 giảm 26,44% so với năm 2010 tương ứng với mức giảm tuyêt đối 2.986.011.378 đồng,năm 2012 giảm 47,66% so vơi năm 2011 tương ứng với lượng giảm tuyệt đối 3.959.064.018 đồng Công ty cần quan tâm trọng đến tài sản dài hạn để cấu tài sản công ty cân đối tăng tiềm phát triển công ty tương lai Việc công ty đầu tư vào tài sản ngắn hạn nhiều chứng tỏ công ty họat động tốt mảng này,công ty cần tiếp tục phát huy Nhưng bên cạnh công ty cần phải đưa biện pháp thu hồi vốn thích hợp cho khoản phải thu ngắn hạn tăng cường đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa nhanh số hàng tồn kho vào sản phẩm SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 26 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 2.2.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn công ty Cấu trúc nguồn vốn thể sách tài trợ doanh nghiệp, liên quan đến nhiều khía cạnh khác công tác quản trị tài Một cấu trúc nguồn vốn tối ưu học khó nhà quản trị doanh nghiệp Việc huy động vốn mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính, mặt khác liên quan đến hiệu rộng rủi ro tài doanh nghiệp Để hiểu rõ cấu trúc vốn công ty, ta xem xét tính tự chủ tính ổn định nguồn tài trợ tổng công ty Bảng 2.4 Bảng phân tích biến động nguồn vốn công ty thông qua bảng cân đối kế toán STT Chỉ tiêu A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn II Chênh lệch năm 2011/2010 Tỉ Số tiền(VNĐ) trọng(%) 10.457.869.74 13,01 10.835.100.11 13,56 (377.230.367) (73,1) Chênh lệch năm 2012/2011 Tỉ Số Tiền(VNĐ) trọng(%) 1.120.425.430 1.23 1.259.352.820 1,39 Nợ dài hạn (138.747.393) (100) NGUỒN VỐN B 880.026.142 3,13 (501.077.970) (1,76) CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hưu 880.026.142 3,13 (501.077.970) (1,76) Nguồn kinh phí II 0 0 quỹ khác TỔNG NGUỒN 11.337.895.88 III 10,43 619.347.500 0,52 VỐN (Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012) Dưa vào bảng cân đối kế toàn bảng phân tích biến động nguồn vốn ta thấy tổng nguồn vốn công ty qua ba năm 2010,2011,2012 tăng dần.Nguồn vốn năm 2011 tăng 10,43% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 11.337.895.880 đồng.Năm 2012 nguồn vốn tăng thêm 0,52% tương ứng với mức tăng tuyệt đối 619.347.500 đồng.Điều cho thấy công ty thuận lợi cho việc huy động nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh.Nhưng thực chất tổng nguồn vốn công ty ta nhận thấy tỉ lệ nợ phải trả chiếm tỉ trọng lớn tăng dần qua năm.Năm 2011 tỉ lệ nợ phải trả tăng 13,01% tương ứng với mức tăng tuyệ đối SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 27 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 10.457.869.740 đồng.Năm 2012 tỉ lệ nợ phải trả tăng 1,23% so với năm 2011 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 1.120.425.430 đồng,vì khả đảm bảo mặt tài công ty thấp - Trong nợ phải trả ta thấy khoản nợ phải trả ta thấy khoản nợ ngắn hạn khoản nợ phải trả chu yếu,khoản nợ ngắn hạn tăng dần qua năm.Năm 2011 tỉ lệ nợ ngắn hạn tăng 13,56% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 10.835.100.110 đồng.Năm 2012 tỉ lệ nợ ngắn hạn tăng 1,39% so với năm 2011 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 1.259.352.820 đồng,để có nguồn vốn công ty phải vay ngắn hạn khoản vay khác.Tỉ lệ nợ dài hạn công ty chiếm tỉ lệ nhỏ nợ phải trả, khoản nợ dài hạn năm 2011giảm 73,1% so với năm 2010 tương ứng với lượng giảm tuyệt đối 377.230.367,đến năm 2012 khoản nợ dài hạn công ty không vay mà toán khoản nợ năm 2011.Tỉ lệ nợ ngăn hạn chiếm tỉ lệ lớn điều không tốt cho công ty công ty gặp nhiều khó khăn việc toán khoản nợ đến hạn mà công ty chưa có đủ số tiên để toán gây áp lực rât lớn cho công ty việc tthanh toán nợ Công ty cần phải có biện pháp thích hợp để thu hồi nhanh chóng khoản nợ mà khách hàng chiếm dụng có kế hoạch toán khoản nợ cách hợp lí - Tỉ trọng nợ dài hạn công ty chiếm tỉ trọng nhỏ nợ phải trả cho thấy công ty dùng ngày nhiều nguồn vốn chủ sở hữu để đầu tư vào tài sản cố định đảm bảo cho trình hoạt động kinh doanh lâu dài - Về nguồn vốn chủ sở hữu: Nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỉ trọng thấp so với tổng nguồn vốn công ty nguồn vốn chủ sở hữu nguồn kinh phí quỹ khác không,nguồn vốn chủ sở hữu vốn chủ sở hữu Qua ba năm 2010, 2011, 2012 vốn chủ sở hữu công ty biên động cụ thể sau: Năm 2011 tỉ lệ vốn chủ sở hữu tăng 3,13% so với năm 2010 tương ứng với mức tăng tuyệt đối 880.026.142 đồng đến năm 2012 ti trọng vốn chủ sở hữu lại giảm 1,76% tương ứng với lượng giảm tuyệt đối 501.077.970 đồng 2.2.2.1 Phân tích tính tự chủ công ty Tính tự chủ tài doanh nghiệp phản ánh lực tài chính, khả chủ động doanh nghiệp nguồn vốn sử dụng trình hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư doanh nghiệp, thể qua tiêu tỷ suất nợ tỷ suất tự tài trợ Căn vào tiêu phản ánh tính tự chủ tài số liệu công ty ta có bảng tính tiêu phân tích tính tự chủ riêng công ty SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 28 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Bảng 2.5 Bảng phân tích tính tự chủ tài qua ba năm 2010 - 2012 Năm Năm Chênh lệch Chênh lệch Năm STT Chỉ tiêu 2010 2011 năm năm 2012 2011/2010 2012/2011 Tỉ suất tự tài trợ 25,88% 24,17% 23.63% (1,71)% (0,54)% Tỉ suất nợ tổng tài sản 74,12% 75,83% 76,37% 1,71% 0,54% Tỉ suất nợ VCSH 286,4% 313,8% 323.3% 27,4% 9,5% (Nguồn: bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012) Dựa vào bảng phân tích tính tự chủ ta thấy tỉ suất tự tài trợ công ty qua ba năm thấp giảm dần qua năm chứng tỏ khả tự chủ măt tài công ty thấp mức độ độc lập mặt tài công ty thấp, công ty chịu sức ép toán nợ cho chủ nợ Năm 2010 ta thấy tỉ suât tự tài trợ công ty 25,88% thể tài sản công ty đảm bảo 25,88% vốn chủ sở hữu chứng tỏ số lại đảm bảo nợ,năm 2011 tỉ suất tự tài trợ 24,17% thể tài sản công ty đảm bảo 24,17% vốn chủ sở hữu giảm 1,71% so với năm 2010,đến năm 2012 tỉ suất giảm xuống 23,63% giảm 0,54% so với năm 2011 tài sản công ty đảm bảo băng 23,63% vốn chủ sơ hữu Tài sản công ty tài trợ 70% nợ mà khả tiếp cận khoản tín dụng bên công ty gặp khó khăn Tỉ suất nợ tổng tài sản công ty qua ba năm cao 70% tăng dần thể mức độ phụ thuộc công ty vào chủ nợ cao đồng thời nói lên công ty thực lực tài chính,mức độ rủi ro tài công ty cao Tỉ suất nợ vốn chủ sở hữu qua ba năm cao tăng dần năm 2010 tỉ suất nợ phải trả vốn chủ sở hữu 286,4%, năm 2011 tỉ suất tăng 27,4% so với năm 2010,và năm 2012 tỉ suất vốn chủ sở hữu cao năm 2011 9,5% Tỉ suất cao thể mức độ đảm bảo nợ vốn chủ sở hữu ngày giảm SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 29 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 2.2.2.2 Phân tích tính ổn định Nguồn tài trợ Bảng 2.6: Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ công ty STT Chỉ tiêu Năm 2010(VNĐ) Năm 2011(VNĐ) Năm 2012(VNĐ) Nguồn vốn tạm thời(Nợ 79.884.873.975 90.719.974.080 91.979.146.900 ngắn hạn) Nguồn vốn thường 28.588.995.348 29.091.791.123 28.451.965.760 xuyên(VCSH + Nợ DH) (Nguồn : bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012) Bảng 2.7 Bảng phân tích tính ổn định nguồn tài trợ công ty Chênh lệch Chênh lệch Năm Năm Năm năm năm STT Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2011/2010 2012/2011 (%) (%) Tỉ suất nguồn vốn tạm 73,64% 75.72% 76,37% 2,08% 0,65% thời Tỉ suất nguồn vốn thường 26,36% 24,28% 23,63% (2,08) (0,65) xuyên Tỉ suất VCSH nguồn 98,2% 99,52% 100% 1,32% 0,48% vốn thường xuyên (Nguồn bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012) Dựa vào bảng phân tích tính ổn định nguồn tài trợ ta thấy tỉ suất nguồn vốn tạm thời công ty cao tăng dần qua năm Năm 2010 tỉ suất nguồn vốn tạm thời 73,64%, năm 2011 tỉ suât nguồn vốn tạm thời 75,72% cao năm 2010 2,08%, năm 2012 tỉ suất nguồn vốn tạm thời là 76,37% cao năm 2011 0,65% Tỉ suất cao thể nguồn vốn công ty phần lớn nguồn vốn tạm thời công ty chịu áp lực toán nguồn tài trợ ngắn hạn Tỉ suất nguồn vốn thường xuyên công ty qua ba năm thấp giảm dần.Năm 2010 tỉ suất nguồn vốn thường xuyên 26,36%,năm 2011 tỉ suất nguồn vốn thường xuyên 24,28% giảm 2,08% so với năm 2010,năm 2012 tỉ suất nguồn vốn thường xuyên 23,63% giảm 0,65% so với năm 2011 Tỉ suất nguồn vốn thường xuyên thấp cho thấy nguồn tài trợ công ty phần lớn nợ ngắn hạn công ty chịu nhiều áp lực việc toán nợ Tỉ suất vốn chủ sở hữu nguồn vốn thường xuyên qua ba năm cao tăng dần.Năm 2010 tỉ suất vốn chủ sở hữu nguồn vồn thường xuyên 98,2%,năm 2011 tỉ suất 99,52% tăng 1,32% so với năm 2011,năm 2012 tỉ suất 100% tăng 0,48% so với năm 2011.Tỉ suất nguồn vốn chủ sở hữu nguồn vốn thường xuyên cao 98% thể nguồn vốn thường xuyên công ty chủ yếu vốn chủ sở hữu nợ dài hạn chiếm tỉ trọng nhỏ.Công ty không chịu áp lực toán nợ dài hạn SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 30 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp • • •  GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 2.2.3 Phân tích cân tài công ty Cấu trúc tài sản thể phân bổ tài sản ngắn hạn dài hạn Cấu trúc nguồn vốn thể tính tự chủ, tính ổn định tài trợ trách nhiệm công ty bên việc toán khoản nợ vay Từ đó, nghiên cứu mối quan hệ yếu tố tài sản nguồn vốn để an toàn, tính bền vững cân đối tài trợ, sử dụng vốn công ty Mối quan hệ thể cân tài công ty Mục đích việc phân tích cân tài công ty nhằm đảm bảo cân đối yếu tố tài sản với yếu tố nguồn tài trợ, sở để công ty chọn sách tài trợ thích hợp Những tiêu cân tài cần phân tích bao gồm: vốn lưu động ròng, nhu cầu vốn lưu động ròng ngân quỹ ròng Bảng 2.7 Bảng phân tích tình hình cân tài công ty ĐVT:VNĐ STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 20.785.375.22 Vốn lưu động ròng 17.296.568.068 24.104.613.900 Nhu cầu vốn lưu động 11.452.854.72 8.409.318.300 10.076.318.222 ròng Ngân quỹ ròng 7.223.249.846 9.332.520.500 15.695.295.600 (Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2010 - 2012) Dựa vào bảng phân tích ta thấy vốn lưu động ròng công ty qua ba năm > nói nguồn tài trợ thường xuyên doanh nghiệp tài trợ cho tài sản dài hạn mà tài trợ phần cho tài sản ngắn hạn Vì cân tài trường hợp coi cân tốt an toàn Ngân quỹ ròng công ty qua ba năm > 0,chứng tỏ vốn lưu động ròng lớn nhu cầu vốn lưu động ròng công ty thể cân tài an toàn.Ngân quỹ ròng >0 vốn lưu động ròng đủ để tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động ròng,phần dư công ty sử dụng để đầu tư vào chứng khoán có tính khoản cao để tăng hiệu sử dụng vốn nhàn rỗi 2.3 Đánh giá cấu trúc tài Công Ty  Những điểm đạt Tổng nguồn vốn công ty tăng đáng kể vốn cố định vốn lưu động Điều cho thấy hoạt động hiệu công ty năm quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh công ty ngày mở rộng, khả cạnh tranh tăng Tỷ suất nợ lớn cho thấy công ty sử dụng hiệu nguồn vốn từ bên để tài trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu cao việc sử dụng đòn bẩy tài công ty Tỷ suất nợ vốn chủ sỡ hữu tương đối cao, công ty cho thấy sử dụng hiệu đồn cân nợ, đồng thời tiết kiệm khoảng thuế việc sử dụng nợ Những điểm tồn đọng TSCĐ công ty đầu tư thêm tỷ trọng lại ngày giảm xuống, chưa tương xứng với quy mô sản xuất có chiều hướng mở rộng, nhu cầu sản phẩm gia tăng qua năm SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 31 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Công ty sử dụng nhiều nợ mà chủ yếu nợ ngắn hạn nên rủi ro cao, công ty gặp áp lực toán nợ ngắn hạn Tỷ suất nợ cao nên công ty tự chủ tài đồng thời khó nhận thêm khoản vay để đầu tư vào chu kỳ sản xuất Tỷ suất sinh lời kinh tế tài sản nhỏ chi phí sử dụng vốn vay nên việc vay nợ nhiều làm giảm đáng kể hiệu tài công ty tăng rủi ro tài công ty - Nhu cầu vốn lưu động ròng tăng cao làm cho ngân quỹ ròng liên tục âm khiến công ty cân tài ngắn hạn Vì vậy, công ty nên có sách tài trợ thiên thu hút nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản góp phần tạo trạng thái cân tài hay nói cách khác công ty phải xác định cấu trúc nguồn vốn tối ưu cho - Tình hình lợi nhuận năm qua không khả quan Điều chứng tỏ việc kinh doanh chưa có hiệu nên năm tới công ty phải có biện pháp tăng doanh thu, giảm thiểu chi phí để mang lại lợi nhuận cao hơn, góp phần tăng hiệu tài đơn vị - Về sách tài trợ, công ty tăng đáng kể việc sử dụng vốn chủ sở hữu làm tăng tính tự chủ tài chính, tính ổn định nguồn tài trợ cải thiện phần công ty chưa đạt trạng thái cân tài ngắn hạn Vì vậy, công ty nên có sách tài trợ thiên thu hút nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản góp phần tạo trạng thái cân tài hay nói cách khác công ty phải xác định cấu trúc nguồn vốn tối ưu cho SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 32 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN Phân tích cấu trúc tài cho thấy thực trạng đối tượng cần phân tích thể cách sâu sắc cấu tài sản cấu nguồn vốn Vì việc phân bố tình hình tài sản cân đối nguồn tài trợ tài sản hợp lý đảm bảo hiệu hoạt động cho công ty đồng thời giảm thiểu rủi ro sãy với công ty tương lai Trong cấu tài sản, nguồn vốn công ty năm 2010-2012 vừa qua có nhiều biến động Và số đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện cấu trúc tài công ty sau : 3.1 Mục tiêu hoạt động Công ty TNHH Phú Nhân Trong kinh tế mở, doanh nghiệp kinh doanh theo chế thị trường có quản lý chặt chẽ quan nhà nước, lại phải kinh doanh điều kiện cạnh tranh khốc liệt từ nhiều phía công ty có mục tiêu rõ ràng hoạt động sản xuất kinh doanh, việc định hướng mục tiêu thực tốt mục tiêu gặp nhiều khó khăn đòi hỏi nổ lực ban giám đốc, toàn cán công nhân viên công ty trợ giúp ban ngành có liên quan Ban giám đốc công ty đề nhiều sách để định hướng hoạt động kinh doanh thời gian tới + Đa dạng hoá mặt hàng kinh doanh công ty, nguồn cung ứng nguyên vật liệu ngày phong phú, phát triển mở rộng kèm với quản lý chặt chẽ, xây dựng thêm chiến lược kinh doanh giai đoạn sở nghiên cứu kỹ thị trường, khách hàng, đối tác, xây dựng công ty ngày lớn mạnh + Cũng cố mở rộng thị trường nước bước phát triển thị trường quốc tế với phương châm : “ Đa dạng hoá chức năng, đa dạng hoá sản phẩm, đa dạng hoá thị trường” + Đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, sản xuất, tiêu dùng xã hội chấp hành nghiêm túc quy định, sách nhà nước SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 33 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi + Tiếp tục ổn định tổ chức, đẩy mạnh đồng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, phấn đấu nâng cao doanh số, chất lượng sản phẩm, đảm bảo chí phí hợp lý, giữ vững uy tín hình ảnh công ty thị trường nội địa quốc tế, góp phần làm tăng lợi ích xã hội 3.2 Phương hướng hoạt động công ty thời gian tới Trong xu chung nhà nước khuyến khích xuất khẩu, sản xuất thay hàng nhập khẩu, nhiên điều phù hợp với số ngành tiêu dùng với ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam nhập nguyên liệu xây dựng điều thiếu được, kinh doanh nhập lĩnh vực hấp dẫn phức tạp phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan thị trường nước, nước, trở ngại địa lý, đối tác, sách khắt khe nhà nước … Khi xây dựng phương hướng công ty, ban giám đốc nhìn thấy thuận lợi đồng thời khắc phục khó khăn, thách thức hoạt động sản xuất kinh doanh + Hoạt động nhập tương lai trở nên thuận lợi tương lai gần Việt Nam gia nhập APTA, xu hợp tác mở rộng thị trường khối ASEAN, ASEAN-NB, ASEAN-TQ, mở rộng hợp tác Việt Nam –EC, khôi phục thị trường Việt Nam nước phát triển, đặc biệt hiệp định thương mại Việt-Mỹ ký kết mở cho công ty hướng phát triển với nhiều dự án ký kết công nhận đạt GMP Điều tạo thêm lực cho doanh nghiệp, tăng lực cạnh tranh thị trường + Sự phát triển khoa học công nghệ tương lai với đại hoá đơn giản hoá thủ tục phương thức thị trường tạo nên thuận lợi cho hoạt động nhập cuả công ty + Bên cạnh xu hướng giảm thuế nhập khuyến khích thúc đẩy khối lượng nhập nhiều SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 34 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Từ thuận lợi khó khăn công ty đề phương hướng cụ thể cho hoạt động nhập thời gian tới + Đưa mục tiêu kinh doanh nhập khẩu, đặc biệt nhập nguyên liệu thành phẩm để vừa phục vụ sản xuất nước, vừa bổ sung lượng hàng hoá khan thị trường nội địa + Đẩy mạnh kinh doanh nội địa, biện pháp xúc tiến bán hàng, mở rộng hình thức kinh doanh, mở rộng thị trường nhằm tăng doanh số bán, tăng vòng quay vốn Sử dụng biện pháp chăm sóc khách hàng, tiếp thị quảng cáo công ty hay sản phẩm cụ thể nhằm nâng cao uy tín sản phẩm công ty Tính toán hiệu kinh tế đầu vào từ khâu nhập : Hạn chế rủi do biến động giá cả, chênh lệch tỷ giá ngoại tệ hàng sản xuất xưởng cho sản phẩm có giá thành hợp lý, chất lượng cao, đủ sức đứng vững thị trường Củng cố nâng cao hiệu hệ thống quản lý điều hành kinh doanh cho phù hợp thích ứng nhanh với chế thị trường động - Tích cực tạo nguồn hàng có chất lượng cao, giá cạnh tranh - Khai thác triệt để khả để xuất nhiều nguồn, nhiều sản phẩm khác - Hợp tác liên doanh với doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu, sở sản xuất ngành - Nâng cao trình độ cán làm công tác xuất + Sản xuất công nghiệp, nâng cao xuất, chất lượng sản phẩm phấn đấu - Sản phẩm đa dạng hoá, đầu tư sản xuất Để đạt cần nâng cao chất lượng sản phẩm việc củng cố hoàn thiện hệ thống quản lý, quy trình công nghệ sản phẩm, quy chế sản xuất công nghệ, nghiên cứu SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 35 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi chất lượng sản phẩm, hàng tháng có hỗ trợ vận chuyển cho khách hàng xa, thực sách linh hoạt giá cả, áp dụng sách chiết khấu, hoa hồng cho người mua hàng, kết hợp với quà tặng vật , nâng cao xuất, hạ giá thành, cải tiến mẫu mã mở rộng dây truyền sản xuất, xây dựng kế hoạch sản xuất cho thích ứng với thời điểm, nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật, đào tạo cán quản lý chuyên môn chỗ đồng thời thu hút nhiều nguồn chất xám từ bên ngoài, thuê chuyên gia giỏi lĩnh vực sản xuất công nghệ xây dựng + Hoàn thiện nâng cao lực công tác quản lý - Quản lý kinh tế : nghiêm túc thực quy định nhà nước quản lý kinh tế, thực đầy đủ khoản nộp ngân sách, thuế theo luật định, quản lý chặt chẽ vốn lưu động tài sản cố định, công nợ thu hồi công nợ, quản lý tốt nguồn vốn để tăng hiệu sử dụng, toán kịp thời chế độ quy định - Quản ký kỹ thuật chất lượng : Thực quy chế, quy định quản lý chuyên môn sản xuất kinh doanh trì chế độ kiểm tra thống toàn công ty, phấn đấu mặt hàng xếp loại chất lượng phải thu hồi, thực việc đăng ký đăng ký lại sản phẩm hết thời hạn SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 36 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 3.3 Các giải pháp nâng cao hiệu tài 3.3.1 Giải pháp chung Tăng cường quản trị chiến lược kinh doanh môi trường kinh tế nhiều biến động đòi hỏi công ty cần phải có chiến lược kinh doanh chủ động Muốn đội ngũ nhân viên làm việc phòng kinh doanh phải tiếp cận với thị trường, khai thác thông tin thị trường để từ nắm bắt đâu thị trường tiềm hoạt động kinh doanh công ty cố hiệu Nâng cao trình độ tăng động lực cho đội ngũ nhân viên để cán công nhân viên xem công ty nhà thứ hai Công ty nên tổ chức chương trình hoạt động văn hóa, thể thao, tăng cường quỹ khen thưởng, mở lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời công ty cần có biện pháp để tăng mức lương cho cán công nhân viên, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đem lại hiệu hoat động kinh doanh công ty Tăng cường mở rộng mối quan hệ công ty với doanh nghiệp khác, khách hàng đối tác đầu tư, biết khai thác tốt thị trường quan hệ bạn hàng công ty dễ dàng có hội phát triển kinh doanh 3.3.2 Giải pháp nâng cao lực toán Năng lực toán công ty lực trả nợ đáo hạn loại tiền nợ cho chủ nợ, tiêu chí quan trọng phản ánh tình hình tài lực kinh doanh đánh giá mặt quan trọng hiệu tài chính, đồng thời thông qua thấy rõ rủi ro tài công ty không toán khoản nợ đến hạn, dẫn đến phá sản Năng lực toán công ty gồm: toán nợ ngắn hạn nợ dài hạn nợ dài hạn thường gặp rủi ro tài tính chất kì hạn, quy mô khoản nợ vai trò họat động sản xuất kinh doanh Do cần quan tâm nhiều đến khả toán ngắn hạn công ty Thanh toán nợ ngắn hạn chủ yếu trông vào tài sản lưu động vốn lưu động công ty làm đảm bảo Các khoản nợ ngắn hạn hay gọi khoản nợ lưu động tức khoản nợ vòng năm Loại nợ phải toán tiền mặt tài sản lưu động khác Các khoản nợ có rủi ro cao tài công ty không toán hạn làm cho công ty đứng trước nguy vỡ nợ Do bảng cân đối tài sản nhà quản lí phải quan tâm đến mối quan hệ đối ứng khoản nợ ngắn hạn tài sản lưu động, phải dùng tài sản lưu đông để toán khoản nợ ngắn hạn Trong nên có chế quản lí tài sản lưu đông cách hợp lí như: Đảm bảo lượng tiền mặt định để toán khoản nợ gần đến hạn Ngoài cần phải dự trữ lượng tiền mặt vừa phải cho khoản nợ ngắn hạn chưa đến hạn, để tránh rủi ro phía chủ nợ lí đòi phải toán Dự trữ lượng chứng khoán có tính khoản cao: Trái phiếu phủ, tín phiếu kho bạc nhà nước, loại chứng khoán tổ chức nước …để đảm bảo tính khoản cao cho tài sản lưu động SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 37 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Hàng tồn kho công ty qua ba năm phân tích lớn làm cho tài sản công ty bị ứ đọng lại hàng tồn kho công ty cần phải giảm lượng hàng tồn kho xuống nhằm tăng tốc độ lưu thông vốn lưu động, tăng khả toán nhanh Mở rộng phát triển kênh phân phối hàng hóa, sử dụng biện pháp xúc tiến thương mại để bán hàng nhanh hơn, sẵn sang giảm hánh tồn kho cần Một tài sản lưu động cần quan tâm công ty khoản phải thu ngắn hạn Qua ba năm phân tích ta thấy tỉ trọng khoản phải thu ngắn hạn công ty cao công ty nên có sách tín dụng thắt chặt để không bị chiếm dụng vốn, nhiên không hà khắc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty công ty nên có sách tín dụng cụ thể khách hàng tùy theo đánh giá nhận định tình hình tương lai 3.3.3 Nâng cao khả sinh lời công ty Để nâng cao lợi nhuận tốt phải tác động vào hai nhân tố doanh thu chi phí Phải không ngừng tăng doanh thu tiết kiệm chi phí cách hợp lý Công ty phải nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo phòng ban lực làm việc thân công nhân toàn công ty để đẩy mạnh lợi nhuận giảm chi phí đến mức thấp Để tăng doanh thu công ty nên tăng cường giới thiệu công ty, công ty tạo trang web để quảng cáo thương hiệu Mặc khác công ty phải không ngừng tìm hiểu khách hàng mới, sẵn sàng chấp nhận khoản chi phí cho việc giao tiếp với khách hàng áp dụng sách hoa hồng cho tìm kiếm khách hàng đem lại lợi ích thích hợp cho công ty 3.4 Một kiến nghị công ty TNHH Phú Nhân - Kế hoạch tài công ty dự tính ngắn hạn cho năm cho số tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân Công ty cần phải xây dựng kế hoạch dài hạn với chiến lược phát triển lâu dài nhiều lĩnh vực Đồng thời công ty cần xác định kế hoạch cụ thể, chi tiết quản lý tài ngắn hạn khoản phải thu dự trữ nợ ngắn hạn - Công ty nên chủ trọng công tác thẩm định lực tài khách hàng trước định cho khách hàng nợ, tăng cường công tác theo dõi thu hồi nợ - Tăng cường thúc đẩy marketing đơn vị sản xuất kinh doanh không ngừng tiết kiệm chi phí quản lý công ty - Công ty cần tiến hành phân tích tài thường xuyên định kỳ để nắm bắt tình hình tài cách xác định tài kịp thời SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 38 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi KẾT LUẬN Trong công tác quản trị doanh nghiệp, phân tích tình hình tài đóng vai trò quan trọng Phân tích tình hình tài giúp cho nhà quản lí đánh giá thực trạng tài dự đoán xu hướng tương lai Để phân tích nhà quản lí phải thu thập thông tin xác, phải biết vận dụng linh hoạt phương pháp phân tích để hạn chế rủi ro, làm bật trọng tâm phân tích, thu thông tin bổ ích Dựa vào bảng cân đối kế toán số tài liệu có liên quan, em tiến hành phân tích tình hình tài công ty TNHH Phú Nhân Tuy nhiên hạn chế nguồn thông tin( thiếu tài liệu so sánh với doanh nghiệp ngành) nên việc phân tích tài tập trung vào nhận xét thực trạng tài Thông qua phân tích cách khách quan thực trạng tài công ty kế hợp với kiến thức tiếp thu trường em mạnh dạn đưa số ý kiến giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn quản lí tài cho công ty Vì thời gian có hạn,trình độ hiểu biết hạn chế nên báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót Vì em mong nhận đóng góp, bổ sung từ phía thầy cô, cô anh chị phòng kế toán công ty TNHH Phú Nhân để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Ths Nguyễn Thị Quỳnh Nhi tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2013 Sinh viên Trần Quốc Hòang SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 39 Lớp CTC1_09 [...]... nguyên nhân năm 2012 tỉ suất này tăng là do vốn chủ sở hữu trong năm này giảm trong khi đó lợi nhuận sau thuế của năm này lại tăng 2.2 Phân tích thực trạng cấu trúc tài chính tại Công Ty TNHH Phú Nhân 2.2.1 Phân tích cấu trúc tài sản của công ty Công Ty TNHH Phú Nhân là một CTCP hoá với đặc điểm xây dựng và kinh doanh là chính Để đứng vững trong thị trường cạnh tranh đầy gay gắt thì việc quản lý và phân. .. 2: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN TRONG THỜI GIAN 2010-2012 2.1 Giới thiệu sơ lược về Công ty TNHH Phú Nhân 2.1.1 Quá trình hình thành công ty Tiền thân là doanh nghiệp xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp , được thành lập và hoạt động từ năm 2005, trụ sở chính tại Lô 25 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh Cẩm Lệ - Đà Nẵng Trong thời gian đó, doanh nghiệp được chính thức xây dựng công. .. bằng tài chính hay nói cách khác công ty phải xác định cấu trúc nguồn vốn tối ưu cho mình SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 32 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN Phân tích cấu trúc tài chính đã cho thấy thực trạng của đối tượng cần phân tích thể hiện một cách sâu sắc cơ cấu. .. cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn Vì vậy việc phân bố tình hình tài sản và cân đối nguồn tài trợ tài sản hợp lý sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động cho công ty đồng thời giảm thiểu các rủi ro có thể sãy ra với công ty trong tương lai Trong cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty trong 3 năm 2010-2012 vừa qua có nhiều biến động Và một số đề xuất về ý kiến nhằm hoàn thiện cấu trúc tài chính của công ty như... tính tự chủ trên ta có thể thấy tỉ suất tự tài trợ của công ty qua ba năm đều thấp và giảm dần qua các năm chứng tỏ khả năng tự chủ về măt tài chính của công ty thấp và mức độ độc lập về mặt tài chính của công ty cũng thấp, công ty sẽ chịu sức ép thanh toán nợ cho các chủ nợ Năm 2010 ta thấy tỉ suât tự tài trợ của công ty là 25,88% thể hiện tài sản của công ty được đảm bảo bằng 25,88% vốn chủ sở hữu... phần tăng hiệu quả tài chính của đơn vị - Về chính sách tài trợ, mặc dù công ty đã tăng đáng kể việc sử dụng vốn chủ sở hữu làm tăng tính tự chủ về tài chính, tính ổn định của các nguồn tài trợ được cải thiện một phần nhưng công ty vẫn chưa đạt trạng thái cân bằng tài chính trong ngắn hạn Vì vậy, công ty nên có chính sách tài trợ thiên về thu hút các nguồn vốn dài hạn để tài trợ cho tài sản của mình... giảm tuyệt đối là 3.959.064.018 đồng Công ty cần quan tâm chú trọng đến tài sản dài hạn để cơ cấu tài sản của công ty có thể cân đối hơn và tăng tiềm năng phát triển của công ty trong tương lai Việc công ty chú trong đầu tư vào tài sản ngắn hạn nhiều như vậy chứng tỏ công ty họat động tốt về mảng này ,công ty cần tiếp tục phát huy hơn nữa Nhưng bên cạnh đó công ty cần phải đưa ra những biện pháp thu... nên công ty mất tự chủ về tài chính đồng thời khó nhận được thêm các khoản vay để đầu tư vào chu kỳ sản xuất mới Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản luôn nhỏ hơn chi phí sử dụng vốn vay nên việc vay nợ nhiều làm giảm đáng kể hiệu quả tài chính của công ty và tăng rủi ro tài chính của công ty - Nhu cầu vốn lưu động ròng tăng cao làm cho ngân quỹ ròng liên tục âm khiến công ty mất cân bằng tài chính. .. Quỳnh Nhi 2.2.2 Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty Cấu trúc nguồn vốn thể hiện chính sách tài trợ của doanh nghiệp, liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau trong công tác quản trị tài chính Một cấu trúc nguồn vốn tối ưu luôn là bài học khó đối với các nhà quản trị doanh nghiệp Việc huy động vốn một mặt vừa đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo sự an toàn trong tài chính, nhưng mặt... thường xuyên của công ty chủ yếu là bằng vốn chủ sở hữu còn nợ dài hạn chiếm một tỉ trọng nhỏ .Công ty sẽ không chịu áp lực thanh toán nợ trong dài hạn 3 SVTH: Trần Quốc Hoàng Trang 30 Lớp CTC1_09 Báo cáo thực tập tốt nghiệp • • •  GVHD: Th.s Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 2.2.3 Phân tích cân bằng tài chính của công ty Cấu trúc tài sản thể hiện sự phân bổ giữa tài sản ngắn hạn và dài hạn Cấu trúc nguồn vốn thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Phân tích cấu trúc tài chính tại Công Ty TNHH Phú Nhân, Luận văn Phân tích cấu trúc tài chính tại Công Ty TNHH Phú Nhân, Luận văn Phân tích cấu trúc tài chính tại Công Ty TNHH Phú Nhân, NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, Để phân tích cấu trúc tài sản sử dụng các chỉ tiêu sau :, a) Phân tích tính tự chủ về tài chính (Cơ cấu tài chính), b. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ., PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN TRONG THỜI GIAN 2010-2012., Phòng Tư Vấn Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp: Tham mưu Giám đốc về các nội quy - quy định - quy chế - phương án có liên quan đến quản lý lao động, quản lý chung và các chính sách nội bộ của Công ty; đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ hội nghị, trang trí l, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VIỆC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ NHÂN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay