Tiểu luận cao học tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

16 825 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:36

1.Lý do chọn đề tài. Thực hiện chức năng là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi luôn là một yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt ra thường xuyên, liên tục đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ trở thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Xác định nội dung xuyên suốt trong công tác giáo dục của Đoàn là bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp của thanh niên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ”.Vì vậy, em muốn lấy đề tài “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay” làm bài tập lớn cho môn Nguyên lý công tác tư tưởng của mình. + Thông qua bài tập lớn này em muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên hiện nay; thực trạng và giải pháp của vấn đề này. A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Thực chức trường học xã hội chủ nghĩa niên, việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi yêu cầu, nhiệm vụ công tác quan trọng, đặt thường xuyên, liên tục Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Trước lúc xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn Di chúc: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho niên, đào tạo họ trở thành người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc quan trọng cần thiết” - Xác định nội dung xuyên suốt công tác giáo dục Đoàn bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp niên đóng góp vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới; góp phần hình thành lớp niên ưu tú lĩnh vực, kế thừa trung thành xuất sắc nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Bác Hồ” - Vì vậy, em muốn lấy đề tài “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn nay” làm tập lớn cho môn Nguyên lý công tác tư tưởng + Thông qua tập lớn em muốn tìm hiểu sâu công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên nay; thực trạng giải pháp vấn đề 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn nay; đề tài đề xuất quan điểm, giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ vấn đề lý luận giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên - Khái quát thực trạng công tá giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn - Đề xuất quan điểm giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn 3 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp:     liệt kê, phương pháp tổng hợp,khái quát hệ thống hóa Điều tra, khảo sát, thâm nhập thực tế Thu thập, đánh giá, phân this tài liệu Đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống giai đoạn 4.2 Khách thể nghiên cứu Thanh niên 4.3 Phạm vi nghiên cứu a Không gian nghiên cứu Trên nước b Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu giai đoạn Kết cấu đề tài Đề tài gồm: Phần mở đầu, nội dung, kết luận danh mục tài liệu thao khảo đó,nội dung đề tài có chương Chương I: Một số vấn đề lý luận giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên Chương II Thực trạng vấn đề đặt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên nước ta Chương III Phương hướng giải pháp tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho A PHẦN NỘI DUNG Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN 1.1 Một số khái niệm - Khái niệm niên: + Luật Thanh niên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua kỳ họp thứ 8, khóa XI nêu:“Thanh niên quy định Luật công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi” o Đây thời kỳ sung sức người thể chất, có phát triển mạnh trí tuệ, nhạy bén, động, sáng tạo, có nhiều ước mơ, hoài bão o Thanh niên nước ta tầng lớp xã hội rộng lớn, có đóng quan trọng giai đoạn lịch sử phát triển đất nước Hiện niên Việt Nam chiếm 28,9% dân số nước chiếm 36,4% lực lượng lao động toàn xã hội, nguồn nhân lực dồi dào, có tiềm to lớn nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước - Khái niệm lý tưởng cách mạng: + Theo Từ điển tiếng Việt, lý tưởng “mục đích cao nhất, tốt đẹp mà người ta mong muốn đạt tới” + Từ điển xã hội học, lý tưởng “những khát khao, nguyện vọng, tư tưởng tương lai tốt đẹp mà người mong tới, trạng thái hoàn hảo mà người ta mong muốn đạt tới”[2] + Lý tưởng phản ánh xu phát triển xã hội, khát vọng người, phản ánh cần phải có, có Do phản ánh khát vọng, hoài bão người mà lý tưởng, mặt, vừa mang tính thời đại, vừa mang tính vượt trước + Lý tưởng chia thành lý tưởng xã hội lý tưởng cá nhân o Lý tưởng xã hội lý tưởng cá nhân có mối quan hệ với Lý tưởng xã hội quy định, ước chế lý tưởng cá nhân Nếu lý tưởng cá nhân “chệch” lý tưởng xã hội cá nhân khó xã hội chấp nhận trở thành cô độc, ngược lại xu hướng phát triển xã hội Còn lý tưởng xã hội muốn phát triển, muốn thực thành công phải thông qua lý tưởng, qua hoạt động cá nhân + Lý tưởng có vai trò vai trò to lớn, chủ đạo hoạt động người V.A.Xukhômlinxki, nhà giáo dục Nga nhận định rằng, “người có lý tưởng cao đẹp thúc đẩy, lý tưởng trở thành thực tế hiển nhiên người yêu cầu cao thân mình, hành vi mà thể tinh thần trách nhiệm công việc người khác” + Vì lý tưởng thể khát khao, nguyện vọng, mong ước người, vậy, để thực lý tưởng, người cần có nhận thức, có tình cảm, niềm tin có ý chí, nghị lực - Khái niệm lý tưởng cách mạng niên: Lý tưởng cách mạng niên không tách rời lý tưởng Đảng, dân tộc, khát khao, nguyện vọng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Bước vào công đổi mới, điều kiện chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế, lý tưởng cách mạng niên tiếp tục phấn đấu, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh - Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, tập hợp nguyên tắc, qui tắc nhằm điều chỉnh đánh giá cách ứng xử người quan hệ với nhau, với xã hội,với tự nhiên khứ tương lai chúng thực - niềm tin cá nhân, truyền thống sức mạnh dư luận xã hội Đạo đức, lối sống văn hóa hệ trẻ kết tổng hợp kết hợp hài hòa giáo dục gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể toàn xã hội với tự giáo dục cá nhân, phong cách làm việc với tác phong sinh hoạt, lĩnh tính kỷ luật, yêu cầu tập thể, cộng đồng, gia đình với nhu cầu phát triển hoàn thiện nhân cách cá nhân 1.2 Nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên Nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên phải đảm bảo hướng đến chuẩn mực xây dựng người Việt Nam giai đoạn cách mạng nay, bao gồm: - Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân giới nghiệp đấu tranh hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội - Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu lợi ích chung - Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước cộng đồng; có ý thức bảo vệ cải thiện môi trường sinh thái - Lao động chăm với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, suất cao lợi ích thân, gia đình, tập thể xã hội - Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ thể lực 1.3 Vai trò việc tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên - Góp phần quan trọng việ nâng cao nhận thức hình thành niềm tin cho hệ tương lai đất nước - Sự phong phú nội dung, đa dạng hình thức công taccs giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên góp phần nâng cao trình độ nhận thức lý tưởng Đảng, toàn dân; khai thông tư tưởng cách mạng, ngăn chặn biểu tiêu cực Đản quần chúng nhân dân - Hình thành văn hóa đạo đức cho nhân dân nói chung niên nói riêng Chương II THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2.1 Những tác động xã hội đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho niên - Sự tác động ngày mạnh mẽ thông tin truyền thông bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều thông tin độc hại, ảnh hưởng gây tác động xấu đến công tác giáo dục niên; - Những tác động từ mặt trái kinh tế thị trường dẫn đến tiêu cực xã hội ngày nhiều, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; tệ tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, suy thoái đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên; - Chiến lược “diễn biến hoà bình” lực thù địch, diễn biến hoà bình lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; - Nhà trường thiếu điều kiện, nguồn lực đảm bảo cho học sinh học tập, vui chơi giải trí; số gia đình, cha mẹ thiếu kiến thức, phương pháp giáo dục, quan tâm chăm sóc, quản lý em… - Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn thiếu số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng - Bản thân nhiều bạn trẻ chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm mình; chưa có đủ lĩnh, tâm vượt qua khó khăn, thử thách, lôi kéo điều xấu để rèn luyện ý chí, phấn đấu vươn lên lao động, học tập, công tác sống 2.2 Tình hình lý tưởng cách mạng niên - Nhìn chung, niên nước ta nay:  Có lòng yêu nước nồng nàn  Luôn phát huy truyền thống tốt đẹp hệ cha anh  Khẳng định niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng lãnh đạo Đảng  Có nhận thức thái độ trị đắn, kiên chống lại biểu sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình”, hành vi gây tổn hại đến phát triển đất nước lực phản động, thù địch  Quan tâm đến vấn đề trị, kinh tế, xã hội đất nước  Có ý chí vươn lên học tập, lao động công tác, mong muốn đất nước sớm thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, không thua nước giới, cống hiến nhiều cho công chấn hưng đất nước  Sẵn sàng lợi ích dân tộc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, tình nguyện cộng đồng Nhiều niên có ý thức trị tốt  Tỷ lệ niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày - tăng Tuy nhiên, không niên chí hướng rõ ràng, chưa hiểu biết đầy đủ truyền thống cách mạng Đảng dân tộc, quan tâm đến tình hình đất nước  Một phận niên lười lao động, lười học tập, ngại khó, ngại khổ, chưa làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ gia đình, địa phương, đơn vị  Không có ý chí vươn lên làm giàu cho thân xã hội, có niên có biểu giảm sút niềm tin, lĩnh non kém, bị lôi kéo, kích động tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật 2.3 Tình hình đạo đức, lối sống niên - Đa số niên nước ta có phẩm chất tốt + Tôn trọng chuẩn mực đạo đức xã hội, giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có ý thức công dân, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào, hoạt động đoàn thể, xung kích, sáng tạo, tình nguyện cộng đồng + Sống có nghĩa tình, biết quan tâm, giúp đỡ người khác, tinh thần tương thân tương khơi dậy, trở thành xu hướng chủ đạo lôi thu hút giới trẻ + Nhiều gương niên vượt qua khó khăn thân, gia đình để vươn lên thành người hữu ích + Không niên dám đấu tranh liệt với tượng tiêu cực tệ nạn xã hội + Tỏ thái độ lo lắng, băn khoăn trước tượng tiêu cực tệ nạn xã hội + Bất bình trước sai phạm cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật + Phần lớn niên có đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, nhu cầu giải trí lành mạnh, lên án hoạt động giải trí không lành mạnh, không phù - hợp với phong, mỹ tục dân tộc Tuy nhiên, đạo đức, lối sống phận thiếu niên lệch lạc, đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, đua đòi, xa hoa lãng phí, sùng bái thần tượng thái quá, quan tâm đến cộng đồng người xung quanh + Một phận thiếu niên thiếu ý thức rèn luyện, không tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào hoạt động tập thể nhà trường, địa phương tổ chức + Lười học tập, lao động, không dám đấu tranh với sai trái, tiêu cực, thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau người khác, ích kỷ, bất hiếu với cha mẹ, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, thiếu quan tâm đến tình hình đất nước + Một phận thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật 2.4 Tình hình giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn a Thành tựu Trong năm gần đây, cấp Đoàn có nhiều đổi công tác giáo dục: - Giáo dục lý tưởng cách mạng cho niên với nội dung phong phú, đa dạng, bao gồm: + Giáo dục cho niên chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thông qua bước nâng cao nhận thức niên tính khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin, đặc biệt vị trí vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Việt Nam; + Tuyên truyền chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước; kiện trị quan trọng đất nước, ngày kỷ niệm quan trọng Đảng, Đoàn đoàn thể trị-xã hội; thành tựu kinh tế-xã hội đạt nghiệp đổi Trên sở hình thành niềm tin, lý tưởng niên vào đường lối đổi mà Đảng, nhân dân lựa chọn; + Giáo dục truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho niên, qua phát huy vai trò niên đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch; + Giáo dục tinh thần đoàn kết, làm cho niên nhận rõ vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc đoàn kết quốc tế lịch sử dân tộc công đổi đất nước; + Giáo dục cho niên tinh thần yêu lao động, phát huy truyền thống hiếu học, chuyên cần sáng tạo thông qua hình thành ý thức tự giác niên lao động, học tập rèn luyện, phấn đấu trở thành người vừa“hồng”, vừa “chuyên” - Giáo dục đạo đức cho niên gắn với việc thực làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các cấp Đoàn, đoàn viên, thiếu nhi nước có nhiều mô hình phong phú để giáo dục thiếu nhi viết “Nhật ký làm theo lời Bác”; “Sổ vàng học tập làm theo lời Bác”, “Sổ tay tự rèn”, thi “Tôi yêu Tổ quốc tôi, yêu đồng bào tôi”, mô hình “Quỹ đồng đội”, hiệu “Mỗi ngày việc tốt nhân dân” ; xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức, lối sống cho đối tượng đoàn viên niên; gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên tuyên dương, biểu dương điển hình - Giáo dục giá trị sống: Các cấp đoàn trọng hướng mạnh tới giáo dục thiếu niên có lối sống cộng đồng Bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục thông qua hình thức sinh hoạt “Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích” Theo báo cáo khoa học cấp Nhà nước, niên Việt Nam có sáu xu hướng lối sống tích cực gồm: (1) Yêu nước, quan tâm đến tình hình đất nước tin tưởng vào tương lai đất nước; (2) Thực tế, thực dụng suy nghĩ, hoạt động ứng xử hàng ngày; (3) Năng động, sáng tạo, hướng tới mới, khác biệt; (4) Tích cực hội nhập quốc tế, tiếp thu thành tựu văn minh tinh hoa văn hóa giới; (5) Có khát vọng, lạc quan, có tính tích cực trị - xã hội cao; (6) có lĩnh trị vững vàng Tuy cách tiếp cận vấn đề khác qua nhận định thấy xu hướng lối sống, giá trị sống tích cực niên Việt Nam - Giáo dục ý thức pháp luật: đoàn viên, niên tuyên truyền, phổ biến Luật niên, Luật Giao thông đường bộ, Luật hôn nhân gia đình, Luật lao động, Luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em ; nhiều mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, mô hình điểm chấp hành pháp luật có hiệu nhân rộng góp phần xây dựng ý thức pháp luật, lối sống tuân thủ pháp luật niên - Giáo dục kỹ xã hội: Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX nay, giáo dục kỹ xã hội cho thiếu nhi trở thành trào lưu mới, thu hút giới trẻ xã hội Từ đó, Đoàn phát triển nhiều mô hình giáo dục kỹ như: chương trình “Học làm người có ích”, “Học kỳ quân đội”, “Học từ thiên nhiên”, “Trải nghiệm nông thôn”… b Hạn chế Cùng với kết quan trọng đạt được, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên năm gần có những mặt hạn chế, thiếu sót: - Đoàn Thanh niên chưa cụ thể hóa nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với đối tượng niên; việc đổi phương thức giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu, chưa tác động sâu sắc đến đông đảo đoàn viên, niên - Tỷ lệ tập hợp niên số nơi thấp, nhiều hoạt động giáo dục đến với niên tích cực, chưa đến với nhóm đối tượng niên đặc thù - Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận niên chưa kịp thời; nắm bắt xu hướng niên mạng internet yếu; công tác đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc lực thù địch chưa quan tâm - Việc tổ chức phong trào hành động cách mạng diễn sôi nổi, khắp có nơi cách thức tổ chức yếu, mang tính hình thức, thiếu tính hiệu nên nảy sinh dư luận không tốt, gây tác dụng ngược công tác giáo dục Đoàn; việc tổng kết nhân rộng mô hình, cách làm hay hạn chế - Các cấp Đoàn làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng chưa trọng lúng túng việc nhân rộng điển hình tiên tiến - Việc sử dụng quan báo chí, xuất Đoàn, phương tiện truyền thông đại vào công tác giáo dục chưa phát huy tối đa hiệu quả; ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền thiếu, chưa sinh động, hấp dẫn niên - Chưa phát huy hết điều kiện, nguồn lực, thiết chế văn hóa phục vụ cho công tác giáo dục; chưa thực hình thành, tạo trào lưu mới, tích cực niên Chương III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO THANH HIỆN 3.1 NAY Nhóm giải pháp tổ chức hoạt động Kiên trì phương châm giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng, qua điển hình tiên tiến, khuyến khích ý thức tự rèn luyện niên gắn với tham gia sinh hoạt tổ chức Đoàn Phát huy ưu phương tiện truyền thông đại, đa phương tiện, hệ thống báo chí - Sử dụng có hiệu hình thức, công cụ giáo dục Internet, mạng xã hội Khai thác hiệu nguồn lực xã hội công tác giáo dục thiếu nhi Lựa chọn, phân công cán giỏi lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ, nắm thực tiễn làm công tác tuyên truyền, giáo dục niên; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, trì phát triển đội ngũ cộng tác viên công tác giáo dục Đoàn Về nội dung - giáo dục cụ thể sau: Giáo dục lý tưởng cách mạng + Thường xuyên tổ chức học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với đối tượng thiếu nhi nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị + Triển khai sâu, rộng nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống gắn với phong trào hành động cách mạng Đoàn, Hội, Đội Tiếp tục thực hiệu chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên + Tiếp tục đổi phương thức, nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt chủ trương, đường lối nghị Đảng, Đoàn; + Chú trọng tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đoàn kết, cần cù, sáng tạo khát vọng vươn lên hoàn cảnh, bồi dưỡng, xây dựng lớp niên có lĩnh, tự tin đảm nhận vai trò chủ nhân tương lai đất nước Giáo dục truyền thống vẻ vang Đảng, Đoàn, ý thức giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc, truyền thống quê hương, gia đình, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; đấu tranh với biểu hiện, hành vi ngược với truyền thống dân tộc + Đổi phương pháp, nâng cao hiệu công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội thiếu niên - Giáo dục đạo đức, lối sống + Chủ động phối hợp với nhà trường, gia đình xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi; làm cho hệ trẻ hôm biết yêu sống, giàu lòng nhân ái, kế thừa phát huy giá trị nhân văn dân tộc, ứng xử văn minh, lịch, nghĩa tình; trọng nêu gương người tốt, việc tốt; bày tỏ kiến, đấu tranh với xấu Kiên đấu tranh chống biểu tiêu cực, tham nhũng, bước trừ tệ nạn xã hội + Triển khai sâu, rộng chương trình giáo dục ý thức công dân “Khi 18”; phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Ba trách nhiệm”, vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng văn minh đô thị”, phong trào niên tình nguyện; triển khai vận động xây dựng nếp sống văn hóa học tập, lao động, sinh hoạt, giải trí niên… + Triển khai sâu rộng mô hình giáo dục giá trị sống, kỹ xã hội “Học kỳ quân đội”, “Học làm người có ích”,… + Đẩy mạnh tổ chức hoạt động nhằm giảm số lượng đối tượng niên chậm tiến, tạo điều kiện để niên lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng không tái vi phạm pháp luật mô hình câu lạc “Tuổi trẻ với pháp luật”; câu lạc "Thắp sáng niềm tin"; câu lạc sau cai nghiện; mô hình cảm hoá, giáo dục thiếu niên hư tiến bộ; “mô hình 1-1-1” (mỗi Đoàn xã phường, thị trấn thành lập mô hình Đội Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin giúp đỡ thành công đối tượng sau cai hoàn lương tiến bộ)… + Tăng cường giáo dục niên thông qua gương điển hình tiên tiến, cá nhân có thành tích vượt trội Thường xuyên trọng xây dựng, phát hiện, nhân rộng mẫu hình cá nhân tiêu biểu, vượt trội nhóm đối tượng niên Lấy “xây” để “chống”, làm cho giá trị tốt đẹp có sức lan tỏa cộng đồng niên 3.2 Giải pháp phát huy thiết chế giáo dục Đoàn + Xây dựng, mở rộng mạng lưới trung tâm hoạt động niên, trung tâm sinh hoạt dã ngoại, nhà văn hóa thiếu nhi phạm vi toàn quốc sở nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí xã hội hóa + Tăng cường định hướng giá trị thông qua loại hình văn hóa, văn học nghệ thuật + Nâng cao khả phối hợp, lồng ghép hoạt động Đoàn, Hội, Đội với đoàn thể quần chúng nhân dân chủ thể xã hội khác nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho niên Nghiên cứu đánh giá công tác phối hợp, lồng ghép hoạt động Đoàn, Hội, Đội với đoàn thể quần chúng chủ thể xã hội khác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho niên 3.3 Nhóm giải pháp công tác truyền thông Đoàn + Tăng cường giáo dục niên thông qua phương tiện truyền thông đại hệ thống báo chí, xuất Đoàn niên Phát huy, khai thác sử dụng hiệu hệ thống báo chí, xuất bản, công cụ báo chí điện tử, Website Đoàn niên, tận dụng ưu tích cực mạng xã hội việc tiếp cận truyền đạt nội dung tuyên truyền, định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho đoàn viên, niên + Xây dựng chuyên trang, chuyên mục nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; nêu gương người tốt, việc tốt, đặc biệt gương vượt khó vươn lên sống + Tăng cường số lượng chất lượng viết, buổi phát thanh, phát hình nội giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống + Mở rộng đối thoại hệ, người có uy tín xã hội lĩnh vực với niên phương tiện báo chí, phát truyền hình + Tăng cường tuyên truyền hệ thống phát thanh, truyền địa phương + Xây dựng diễn đàn, khuyến khích niên tổ chức diễn đàn Website chủ đề lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống niên + Tổ chức hình thức thi tìm hiểu truyền thống văn hóa, lịch sử đất nước, dân tộc phương tiện truyền thông đại chúng + Tăng cường xuất loại sách, truyện mang tính giáo dục cao, định hướng xây dựng lối sống văn hóa, phổ biến kiến thức, kỹ sống + Hàng năm, tờ báo, tạp chí nhà xuất Đoàn phối hợp mở chuyên mục, trao đổi thi xung quanh chủ đề bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hệ trẻ với mục đích, yêu cầu cụ thể Đối tượng tham gia tất đối tượng đoàn viên, hội viên, niên, đội viên, nhân dân cho nhóm đối tượng niên cụ thể (Học sinh, sinh viên, niên công nhân, niên nông dân ) - Các nhà xuất Đoàn (ở Trung ương địa phương) cần xây dựng tủ sách bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tâm hồn, giá trị sống, kỹ xã hội cho niên 3.4 Nhóm giải pháp công tác cán + Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nắm bắt dư luận xã hội Đoàn cấp có chất lượng, có lĩnh trị, có kiến thức, có kỹ truyền cảm, thuyết phục, lôi niên Lựa chọn đội ngũ cán có lực, nhiệt tình làm công tác tư tưởng giáo dục Đoàn + Thường xuyên mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán Đoàn chuyên trách làm công tác tuyên truyền, giáo dục cấp theo hướng lựa chọn người, có trình độ chuyên sâu, có kỹ tuyên truyền, vận động, thuyết phục, lôi niên + Đổi nội dung, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán Đoàn trị, nghiệp vụ công tác Đoàn Học viện thiếu niên Việt Nam, trường Đoàn Trung tâm bồi dưỡng trị tỉnh phù hợp với yêu cầu, tình hình KẾT LUẬN Đảng ta xác định công tác niên công tác chiến lược có ý nghĩa sống dân tộc Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho niên giai đoạn yêu cầu quan trọng công tác giáo dục niên Đoàn Ngoài vai trò nòng cốt tổ chức Đoàn, cần có vào tích cực, khẩn trương hệ thống trị để đảm bảo xây dựng lớp niên “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức gánh vác nhiệm vụ lớn lao trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trung tâm Từ điển học Từ điển tiếng Việt Nxb Đà Nẵng, 2007, tr.873 Nguyễn Khắc Viện Từ điển xã hội học Nxb Thế giới, Hà Nội, 1994, tr.182 V.A.Xukhomlinxki Hình thành niềm tin cộng sản cho hệ trẻ Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1983, tr.19 Hồ Chí Minh Toàn tập, t.1, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1989 tr.20 Tất in nghiêng đoạn trích nói “lý tưởng cách mạng” thực Đảng Cộng sản Việt Nam Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Đảng, Văn kiện Đảng, Toàn tập, t 37 Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.500- 501 http://www.moet.gov.vn/?page=6.3&type=documents&view=2741 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nhà xuất 10 11 12 Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.65 Từ điển bách khoa Việt Nam tập 1, Hà Nội 1995 Giáo trình xây dựng Đảng – Nxb Chính trị Quốc gia – Hà Nội 2004 http://www.Doanhoi.hcmute.edu.vn Doankhoiq.laocai.gov.vn MỤC LỤC 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận cao học tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận cao học tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận cao học tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay