Báo cáo tốt nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần LiLaMa7

44 226 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:28

Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần LiLaMa7 cùngvới những kiến thức đã được học trong trường và sự cần thiết của vấn đề tuyển dụng nhân lực của công ty nên em đã quyết định chọn đề tài “Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần LiLaMa7” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với hi vọng có thể vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào trong thực tiễn, không những thế chính bản thân em cũng trau dồi, nâng cao được kiến thức cũng như sự hiểu biết và có thể giúp được phần nào cho công ty trong việc tuyển dụng nhân lực của công ty. Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU iv LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.2 TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC .3 1.2.1 Khái niệm, vai trò tuyển dụng nguồn nhân lực 1.2.1.1 Khái niệm .3 1.2.1.2 Vai trò tuyển dụng nhân Khái niệm tuyển mộ 1.2.2 Ý nghĩa tuyển dụng nhân lực .4 1.2.3 Quy trình tuyển dụng 1.2.3.1 Định dạng công việc 1.2.3.2 Thông báo tuyển dụng 1.2.3.3 Thu nhận xử lý hồ sơ 1.2.3.4 Phỏng vấn ứng viên 1.2.3.5 Đánh giá ứng viên 1.2.3.6 Quyết định tuyển dụng 1.2.3.7 Hội nhập nhân viên 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực .6 1.2.4.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp 1.2.4.2 Các nhân tố bên doanh nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7 2.1 Tổng quan công ty cổ phần LiLaMa .9 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.3 Sơ đồ máy quản lý công ty 2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty 13 2.2.1.Tình hình nhân .13 2.2.2.Tình hình tài 15 2.2.3.Kết hoạt động kinh doanh công ty 18 2.3 Thực trạng công tác tuyển dụng Công ty 19 SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang i Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 2.3.1 Tình hình biến động nhân Công ty năm gần 19 Bảng 2.6: Tình hình nhân năm gần 19 2.3.2 Công tác lập kế hoạch nhân - Kế hoạch tuyển dụng 22 2.3.3 Qui trình tuyển dụng Công ty .23 2.3.3.1 Định dạng công việc .23 2.3.3.2 Thông báo tuyển dụng 24 2.3.3.3 Thu nhận xử lý hồ sơ .24 2.3.4.4 Phỏng vấn ứng viên 25 2.3.3.5 Đánh giá ứng viên 25 2.3.3.6 Ra định tuyển dụng .26 2.3.3.7 Hội nhập nhân viên .26 CHƯƠNG III:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CỒNG TY 27 3.1 Đánh giá công tác tuyển dụng Công ty .27 3.1.1 Kết đạt công tác tuyển dụng Công ty 27 3.1.2 Hạn chế công tác tuyển dụng Công ty .27 3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty 28 3.2.1 Thực tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực .28 3.2.2 Cụ thể hoá kế hoạch tuyển dụng 28 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ 28 3.2.3.1 Sự quan tâm Ban lãnh đạo Công ty 28 3.2.3.2 Cải tiến nội dung bảng quảng cáo tuyển dụng .29 3.2.3.3 Tiếp tục khuyến khích sinh viên thực tập .29 3.2.4 Các giải pháp công tác tuyển dụng 29 3.2.4.1 Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể cho vị trí công việc 29 3.2.4.2 Điều chỉnh bước tuyển dụng 30 3.2.4.3 Thiết lập theo dõi đánh giá tuyển dụng 32 Bảng2.7: ĐỀ XUẤT BẢN ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP .32 3.2.4.4 Hoàn mô tả công việc 33 3.2.4.5 Sự tham gia trực tiếp lãnh đạo công ty 34 3.2.4.6 Kết hợp chặt chẽ với công tác khác quản lý nhân 34 3.2.4.7 Xem xét , đánh giá hiệu kênh tuyển dụng 35 3.2.4.8 Nâng cao trình độ cán phụ trách tuyển dụng 35 3.2.4.9 Xây dựng sách tốt cán công nhân viên 36 KẾT LUẬN .36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang ii Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết TSCĐ : Tài sản cố định CBCNV : Cán công nhân viên LD : Liên Doanh TS : Tài Sản QLDN : Quản lý doanh nghiệp VND : Việt Nam đồng SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang iii Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Tình hình nhân theo giới tinh Bảng 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn công ty năm 2010-2012 Bảng 2.3 Thống kê lao động thu nhập bình quân Bảng 2.4 Bảng cân đối kế toán Bảng 2.5 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh 14 14 14 16 18 Bảng 2.6 Tình hình nhân công ty năm gần Bảng 2.7 Đề xuất, đánh giá tổng hợp 19 33 SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang iv Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại xã hội ngày nay, tính cạnh tranh vấn đề sống doanh nghiệp.Với bùng nổ phát triển khoa học kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh ngày mạnh mẽ hơn.Điều đòi hỏi phải có lượng chất xám cao nghĩa phải để có nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công việc đòi hỏi cấp thiết hết Mặt khác, xu toàn cầu hoá với hội nhập kinh tế quốc tế khu vực diễn manh mẽ nguồn nhân lực chất lượng cao điều kiện quan trọng giúp doanh nghiệp tồn , đứng vững phát triển Đối với doanh nghiệp thành công đòi hỏi nhiều yếu tố yếu tố nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hàng đầu.Mỗi tổ chức dù có nguồn tài dồi dào, sở vật chất đại đến đâu mà chất lượng lao động sản xuất không hiệu quả.Thế doanh nghiệp tuyển nhân viên lại dựa vào hồ sơ, câu trả lời vấn người xin việc Điều gây hậu nhân viên tuyển dung không đáp ứng yêu cầu mong muốn công việc Do đó, việc tuyển chọn, xếp, đào tạo, điều động nhân tổ chức nhằm đạt hiệu tối ưu vấn đề phải quan tâm hàng đầu trình tuyển dụng nhân lực trình quan trọng định thành công hay thất bại tổ chức việc sử dụng nguồn lao động Sau thời gian thực tập Công ty Cổ Phần LiLaMa7 cùngvới kiến thức học trường cần thiết vấn đề tuyển dụng nhân lực công ty nên em định chọn đề tài “Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần LiLaMa7” làm đề tài chuyên đề thực tập tốt nghiệp với hi vọng vận dụng kiến thức học nhà trường vào thực tiễn, thân em trau dồi, nâng cao kiến thức hiểu biết giúp phần cho công ty việc tuyển dụng nhân lực công ty SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC 1.1 NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm Ngày nay, vai trò nguồn nhân lực ngày thừa nhận yếu tố quan trọng bên cạnh vốn công nghệ cho tăng trưởng yêu cầu để hoà nhập vào kinh tế khu vực giới phải có nguồn nhân lực có đủ sức đáp ứng yêu cầu trình độ phát triển khu vực, giới thời Nguồn nhân lực toàn người lao động có khả tham gia vào trình lao động hệ nối tiếp phục vụ cho xã hội Nguồn nhân lực với tư cách yếu tố phát triển kinh tế - xã hội khả lao động xã hội hiểu theo nghĩa hẹp hơn, bao gồm nhóm dân cư độ tuổi lao động có khả lao động Với cách hiểu nguồn nhân lực tương đương với nguồn lao động Nguồn nhân lực hiểu tổng hợp cá nhân người cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể chất tinh thần huy động vào trình lao động Với cách hiểu nguồn nhân lực bao gồm người từ giới hạn độ tuổi lao động trở lên Nguồn nhân lực xem xét giác độ số lượng chất lượng Số lượng nguồn nhân lực biểu thông qua tiêu quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực Các tiêu có quan hệ mật thiết với tiêu quy mô tốc độ tăng dân số Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng dân số cao dẫn đến quy mô tốc độ tăng nguồn nhân lực lớn ngược lại Tuy nhiên, mối quan hệ dân số nguồn nhân lực biểu sau thời gian định (vì đến lúc người muốn phát triển đầy đủ, có khả lao động) Khi tham gia vào trình phát triển kinh tế - xã hội, người đóng vai trò chủ động, chủ thể sáng tạo chi phối toàn trình đó, hướng tới mục tiêu định Vì vậy, nguồn nhân lực không đơn số lượng lao động có có mà phải bao gồm tổng thể yếu tố thể lực, trí lực, kỹ làm việc, thái độ phong cách làm việc tất yếu tố ngày thuộc chất lượng nguồn nhân lực đánh giá tiêu tổng hợp văn hoá lao động Ngoài ra, xem xét nguồn nhân lực, cấu lao động bao gồm cấu đào tạo cấu ngành nghề tiêu quan trọng 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực Cũng giống nguồn lực khác, số lượng đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng việc tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 1.2 TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Khái niệm, vai trò tuyển dụng nguồn nhân lực 1.2.1.1 Khái niệm Tuyển dụng trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lực lượng bên tổ chức đánh giá ứng viên theo nhiều khía cạnh khác dựa vào yêu cầu công việc để tìm người phù hợp với yêu cầu đặt ra.Qúa trình tuyển dụng bao gồm hai giai đoạn tuyển mộ tuyển chọn: Là trình thu hút người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội lượng bên tổ chức để nhà tuyển dụng lựa chọn sang lọc người đủ diều kiện vào làm việc vị trí tổ chức Khái niệm tuyển chọn Là trình nhà tuyển dụng sử dụng biện pháp khác để đánh giá tim ứng viên phù hợp với tổ chức số người tuyển mộ 1.2.1.2 Vai trò tuyển dụng nhân Khái niệm tuyển mộ Tuyển dụng nhân có tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, người lao động xa hơn, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội doanh nghiệp A Đối với doanh nghiệp Bổ sung nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Giúp cho doanh nghiệp thực mục tiêu kinh doanh hiệu nhất: mục tiêu nâng cao hiệu kinh doanh; phát triển đội ngũ đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh điều kiện toàn cầu hóa kinh tế Năng lực cạnh tranh bền vững doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ nhân lực vậy, tuyển dụng nhân tốt góp phần quan trọng vào việc tạo “đầu vào” chất lượng để đáp ứng đòi hỏi nhân doanh nghiệp, doanh nghiệp có người lao động phù hợp với yêu cầu làm việc mà người tuyển thành công công việc Tuyển dụng nhân tốt cho phép hoàn thành kế hoạch kinh doanh định, giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sử dụng có hiều nguồn ngân sách doanh nghiệp B Đối với người lao động Làm cho người lao động doanh nghiệp hiểu rõ thêm triết lý, quan điểm giới quản trị qua định hướng cho họ Tạo không khí thi đua, tinh thần cạnh tranh nội người lao động doanh nghiệp SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết C Đối với xã hội Việc tuyển dụng nhân doanh nghiệp giúp cho việc thực mục tiêu kinh tế - xã hội: người lao động có việc làm, có thu nhập, giảm bớt gánh nặng xã hội thất nghiệp tệ nạn xã hội khác Tóm lại: tuyển dụng nhân công việc quan trọng, nhà quản trị giỏi phải trực dõi thực công đoạn quan trọng quy trình tuyển dụng nhân 1.2.2 Ý nghĩa tuyển dụng nhân lực Công tác tuyển dụng hoạt động quan trọng quản trị nhân lực, có ý nghĩa vô to lớn chất lượng số lượng người lao động doanh nghiệp hay tổ chức Trong cạnh tranh gay gắt công tác tuyển dụng đảm bảo tính cạnh tranh doanh nghiệp thị trường 1.2.3 Quy trình tuyển dụng 1.2.3.1 Định dạng công việc Định dạng công việc nhằm xác định nhu cầu nhân trước mắt lâu dài cho doanh nghiệp, nhà quản trị cần biết rõ họ cần số lượng loại nhân vị trí công việc hay không, yêu cầu trình độ chuyên môn nhân 1.2.3.2 Thông báo tuyển dụng Mục đích thông báo tuyển dụng thu hút nhiều ứng viên từ nguồn khác giúp cho việc lựa chọn thuận lợi đạt kết mong muốn Để đạt mục tiêu này, cần tiến hành bước: - Thiết kế thông báo - Xác định đích cần thông tin - Triển khai thông báo thông tin tuyển dụng Thiết kế nội dung hình thức thông báo bước quan trọng để đảm bảo thu hút quan tâm ứng viên Trong thông báo cần cung cấp cách đầy đủ, rỏ ràng chi tiết thông tin về: tên địa doanh nghiệp, cách thức liên hệ, nội dung công việc, yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ… công việc doanh nghiệp tự làm thuê chuyên gia Các hình thức thông báo tuyển dụng: - Thông báo phương tiện thông tin đại chúng - Niêm yết bảng thông báo trụ sở doanh nghiệp nơi động người qua lại - Gửi thông báo đến trường đào tạo chuyên ngành nhờ giới thiệu ứng viên phù hợp - Kết hợp với trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm - Thông báo mạng internet SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 1.2.3.3 Thu nhận xử lý hồ sơ Thu nhận xử lý hồ sơ nhằm kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn ứng viên tham gia tuyển dụng đồng thời loại bỏ ứng viên không đủ không phù hợp để giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp ứng viên Tất hồ sơ xin việc phải ghi vào sổ xin việc, có phân loại chi tiết để tiện cho việc sử dụng sau Việc nghiêm cứu xử lý hồ sơ nhằm loại bỏ ứng viên không đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp Khâu đặc biệt quan trọng doanh nghiệp có số ứng viên dự tuyển lớn Nghiêm cứu hồ sơ ứng viên bắt đầu việc nghiêm cứu lý lịch, hồ sơ cá nhân đơn xin việc, so sánh với bảng tiêu chuẩn công việc để đảm bảo ứng viên phù hợp với yêu cầu 1.2.3.4 Phỏng vấn ứng viên Phỏng vấn hội doanh nghiệp ứng viên tìm hiểu thêm qua đó, người vấn kiểm tra trực tiếp ứng viên thực tế có đủ kiến thức trình độ so với yêu cầu công việc không, đồng thời đánh giá trực tiếp diện mạo, vóc dáng, khả ứng xử ứng viên Thành viên hội đồng vấn quan sát ứng viên với câu hỏi khả giao tiếp cá nhân, khả diển đạt, ứng viên hiểu biết doanh nghiệp vị trí công việc Nguời vấn trước vấn, cần nghiêm cứu kĩ lý lịch ứng viên, sở phát “dấu hiệu” cần lưu ý dự kiến trước nội dung cần vấn Trong trình vấn cần ý đến điểm sau: Nội dung vấn cần định trước, phải chủ động thay đổi nội dung vấn theo câu trả lời ứng viên Phải ghi lại ghi cần thiết ứng viên Không đặt câu hỏi buộc ứng viên trả lời “có” “không” Phải ý lắng nghe tôn trọng ứng viên không khí thân mật, tin cậy cởi mở Tạo hội cho phép ứng viên tranh luận hỏi lại 1.2.3.5 Đánh giá ứng viên Người lao động doanh nghiệp cần có đủ điều kiện chuyên môn, đạo đức, lý tưởng thể lực Thông qua thi tuyển đánh giá ứng viên chuyên môn theo tiêu chí cho điểm Thể lực người không phần quan trọng giúp cho họ làm việc có hiệu Bởi vậy, ứng viên phải qua kiểm tra sức khỏe so với yêu cầu công việc cần tuyển dụng Một ứng viên hội đủ tiêu chuẩn điều kiện cần thiết không tuyển chọn không đủ sức khỏe để đảm nhận công việc giao SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 1.2.3.6 Quyết định tuyển dụng Mọi bước trình tuyển dụng quan trọng, bước quan trọng định tuyển dụng loại bỏ ứng viên Để nâng cao mức độ xác trình tuyển dụng, cần xem xét cách có hệ thống thông tin ứng viên, phát triển bảng tóm tắt ứng viên Khả thực công việc ứng viên bao gồm yếu tố ảnh hưởng đến khả làm việc yếu tố ảnh hưởng đến khả muốn làm việc người Cả hai nhóm yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến kết thực công việc nhân viên Những ứng viên làm việc tốt yếu tố muốn làm tốt thực công việc không tốt Trong định tuyển dụng hợp đồng lao động cần ghi rỏ chức vụ, lương bổng, thời gian thử việc, nghĩa vụ quyền lợi bên tham gia ký kết hợp đồng… 1.2.3.7 Hội nhập nhân viên Hội nhập nhân viên giúp cho người tuyển dụng nhanh chóng tiếp cận công việc hòa nhập với tập thể Những nhân viên tuyển dụng từ nguồn bên doanh nghiệp hội nhập với môi trường doanh nghiệp công việc doanh nghiệp - Hội nhập với doanh nghiệp Khi nhận vào làm việc doanh nghiệp nhân viên giới thiệu với người phụ trách đồng nghiệp khác Doanh nghiệp thực hình thức hướng dẫn công việc giới thiệu doanh nghiệp cho nhân viên Nghiên cứu vấn đề nhân viên cho thấy ngày đầu nơi làm việc nhân viên thường có tâm lý e ngại, lo sợ, chí chán nản, thất vọng nguyên nhân: + Nhân viên thường có nhiều mong đợi không thực tế, mong ước họ thường cao so với điểm thuận lợi công việc họ bị thất vọng + Nhân viên thường lo lắng, hồi hộp chưa quen nơi làm việc mới, với điều kiện làm việc môi trường mới, phong cách sinh hoạt mối quan hệ Do đó, quan tâm, giúp đỡ người phụ trách đồng nghiệp người điều cần thiết, giúp họ mau chóng thích nghi cảm thấy tin tưởng, thoải mái với môi trường làm việc - Hội nhập công việc Việc hội nhập công việc áp dụng nhân viên tuyển từ nguồn bên bên doanh nghiệp Việc hội nhập nhân viên vào môi trường làm việc doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp hàng đầu giới áp dụng Thông qua công việc doanh nghiệp đánh giá khả thích nghi, hướng phát triển nhân viên mới, từ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân viên nhằm phát huy tối đa khả sáng tạo tiềm người lao động 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân lực Công tác tuyển dụng nhân lực doanh nghiệp có nhiều nhân tó tác động đến Nếu tác động tích cực làm cho trình tuyển dụng diển theo ý muốn doanh SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết ứng viên đáp ứng công việc không? Nếu ứng viên thuyết phục họ coi trúng tuyển người lãnh đạo trực tiếp người cuối đánh giá chờ định Giám đốc Công ty Thí sinh trúng tuyển phân công phận có nhu cầu lao động để thử việc, thời gian từ tháng trở lên, Công ty trả lương thử việc mức lương tối thiểu nhà nước qui định Sau thử việc từ đến hai tháng mà ứng viên thực tốt công việc tuyển dụng vào Công ty Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm việc đánh giá trình độ tay nghề, chuyên môn, kĩ đặc biệt ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nội qui thí sinh 2.3.3.6 Ra định tuyển dụng Kết thúc hợp đồng thử việc, Giám đốc định tuyển dụng ứng viên Trước tiên Công ty kí hợp đồng lao động thời vụ tháng, tháng 11 tháng với lao động tuyển dụng Sau đó, Công ty kí tiếp Hợp đồng lao động 1- năm không kì hạn xác định theo Luật lao động Cuối hạn hợp đồng, trưởng phận đánh giá người lao động quyền để định có kí tiếp hợp đồng lao động với ứng viên hay không kí tiếp kí hợp đồng lao động có kì hạn hay kì hạn Các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ trình độ tay nghề kém, sức khoẻ yếu, vi phạm nội quy,…hoặc Công ty phải thu hẹp sản xuất không kí hợp đồng lao động 2.3.3.7 Hội nhập nhân viên Đối với Công ty việc bố trí nhân chưa phân minh rạch ròi đối tượng mà trình xếp lao động vào vị trí phù hợp, cân đối công việc phòng ban phòng ban Nhưng công tác thực nghiêm túc đảm bảo hài hoà phân giao nhiệm vụ nội Công ty SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết CHƯƠNG III:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CỒNG TY 3.1 Đánh giá công tác tuyển dụng Công ty 3.1.1 Kết đạt công tác tuyển dụng Công ty Nhìn lại thực trạng công tác tuyển dụng Công ty thời gian qua ta nhận thấy mặt đạt Công ty công tác tuyển dụng là: - Tuyển dụng thực theo bước kế hoạch đặt theo khuôn khổ thời gian chi phí - Các bước tuyển dụng tương đối phù hợp việc lựa chọn đảm bảo hai nguyên tắc lựa chọn theo hồ sơ theo kiểm tra thông qua thử nghiệm thực tế, chưa chuyên nghiệp - Tuyển số nhân viên đáp ứng nhu cầu đặt - Nhân viên tuyển gần 90% hoàn thành công việc, 90% nhân viên tuyển nhận việc - Tuyển dụng thực phạm vi chi phí không cao 3.1.2 Hạn chế công tác tuyển dụng Công ty Bên cạnh kết đạt được, phải nhận thấy hạn chế tuyển dụng Công ty: - Việc sàng lọc hồ sơ theo thứ bậc cấp gây hạn chế cho việc tuyển dụng người có khả làm việc thực tế - Toàn trình kiểm tra phía từ phía Công ty, trao đổi thông tin với người xin việc - Thiếu phối hợp nhịp nhàng công tác quản trị nhân gây khó khăn cho công tác tuyển dụng - Và hạn chế cuối việc Công ty chủ trương tuyển dụng theo nhu cầu đặt Điều không thành vấn đề hạn chế nêu trên: tuyển mộ chất lượng không cao dẫn đến không thu hút nhiều người xin việc, lựa chọn hồ sơ theo thứ tự ưu tiên cấp vô tình loại bỏ người có lực làm việc thực tế cấp không thứ hạng cao, hay việc vấn không chuyên sâu làm giảm hiệu tuyển dụng làm giảm chất lượng đội ngũ nhân viên Công ty sau SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực Công ty 3.2.1 Thực tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng người, tăng hiệu suất kinh doanh cho Công ty Do tuyển dụng có đạt hiệu hay hiệu sản xuất kinh doanh có cải thiện hay không? Muốn tăng suất, muốn tuyển dụng đạt kết phải kết hợp công tác khác, đặc biệt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Vì công tác khởi nguồn cho hoạt động quản trị nhân lực Chính kế hoạch hoá nguồn nhân lực phải thực xác, cụ thể tỉ mỉ tăng chất lượng cuả công tác tuyển dụng Trong kế hoạch hoá nguồn nhân lực Công ty đưa số lượng nhân thiếu Công ty, chưa đưa thông tin cụ thể Trong kế hoạch cần đưa dự báo, khả nhân viên bị sa thải, cần đào tạo, từ có số xác nhân cần tuyển, để làm điều phải thực tốt công tác đánh giá thực công việc Công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực nên thực theo chu kì xác định đảm bảo tính ổn định xếp nhân Và cần có định hướng phát triển dài hạn, thuận tiện cho việc lấp kế hoạch nhân lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo sau 3.2.2 Cụ thể hoá kế hoạch tuyển dụng Lập kế hoạch thật cụ thể trước thực công cụ hữu ích, điều giúp Công ty chủ động ứng phó với tình để đảm bảo chất lượng, tiến độ, tiết kiệm chi phí Lập kế hoạch phát huy tối đa ưu điểm thực cụ thể, rõ ràng: Kế hoạch tuyển dụng: Bản kế hoạch tuyển dụng cần đưa thông tin như: Thời gian, chi phí thông tin liên quan khác… 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ 3.2.3.1 Sự quan tâm Ban lãnh đạo Công ty Sự quan tâm Ban lãnh đạo, giải pháp quan trọng định tuyển dụng hiệu hay không Trước tiên cần có quan tâm lãnh đạo Công ty để thị cho nhân viên phụ trách tuyển dụng phòng phụ trách công tác Ban lãnh đạo Công ty cần có đầu tư thích đáng cho công tác thu hút tuyển chọn lao động, quan tâm theo dõi tiến trình thực tuyển dụng công ty SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 3.2.3.2 Cải tiến nội dung bảng quảng cáo tuyển dụng Bảng thông báo tuyển dụng không mang thông tin thông báo nhu cầu tuyển dụng Công ty mà coi công trình nghệ thuật: Nó phải gồm thông tin chủ yếu như: Thông tin quảng bá vắn tắt Công ty; Các vị trí cần tuyển; Số lượng cần tuyển; Thông tin công việc cần tuyển; Thời hạn nộp hồ sơ địa điểm nộp… Đó thông tin cốt yếu cho thông báo tuyển dụng, nhiên nội dung thông tin, để tăng hiệu hấp dẫn ứng viên tham gia Công ty phải tổ chức thiết kế hình hoạ lựa chọn chất liệu thể phạm vi chi phí cho phép Nhưng để tăng hiệu thông báo văn Công ty thông báo thông qua tiếp xúc tổ chức trường 3.2.3.3 Tiếp tục khuyến khích sinh viên thực tập Khuyến khích sinh viên thực tập, cách hay công tác tuyển dụng: - Thứ tăng thêm uy tín Công ty, sinh viên thực tập có thông tin người xunh quanh họ, đồng thời có thông báo tuyển dụng họ đưa tin giùm Công ty, tăng thêm đối tượng dự tuyển cho Công ty - Thứ hai: Công ty có chiến lược thông qua thu nhận sinh viên thực tập quan sát theo dõi sinh viên thông qua công việc giao cho họ thực để kiểm tra khả Nếu phát người phù hợp tiến hành đào tạo luôn, tuyển dụng họ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng Với cách thức mang lại nhiều lợi ích cho Công ty 3.2.4 Các giải pháp công tác tuyển dụng Công ty tìm kĩ sư giỏi, công nhân tốt, nhân viên phù hợp hay không phụ thuộc lớn vào công tác tuyển dụng Để nâng cao chất lượng tuyển dụng, Công ty nên nghiên cứu số giải pháp như: 3.2.4.1 Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể cho vị trí công việc Tiêu chuẩn tuyển chọn cho trình tuyển chọn, cần lập tiêu chuẩn tuyển chọn thật đầy đủ, cụ thể vị trí công việc để làm sở tuyển chọn ứng viên xác hiệu Ngoài cấp chứng chỉ, Công ty dựa vào như: - Trình độ chuyên môn: Đây quan trọng cấp, chứng văn giấy tờ, mà Công ty cần người có khả làm việc thực tế, nguồn tuyển mộ chủ yếu Công ty trường đào tạo, ứng viên chủ yếu sinh viên trường tiêu chuyên môn cần phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết nhằm kiểm tra tư chưa thể dựa vào kinh nghiệm làm việc thực tiễn để đánh giá ứng viên - Trình độ ngoại ngữ: Không phải nhân viên cần đến tiêu chuẩn nên cần chuẩn bị cho vị trí công việc cần tuyển - Trình độ vi tính: Vi tính kĩ cần thiết hoạt động văn phòng, đặc biệt phòng Thiết kế 3.2.4.2 Điều chỉnh bước tuyển dụng Như thấy phần thực trạng, bước trình tuyển dụng Công ty chưa rõ ràng, cụ thể, cần vài điều chỉnh để tiện cho việc đánh giá, tuyển dụng Một kiến nghị bước cho công tác tuyển chọn theo qui trình như: Bước 1, 3: Định dạng công việc, thu nhận xử lý hồ sơ Thì thực tương tự Công ty thực Bước 2: Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng phổ biến mạng Internet Do công cụ tìm kiếm tiện ích người tìm tin ngày nay, có số lượng lớn người kiếm việc Trang tìm việc phổ biến như: www.tuyendung.com, www.kiemviec.com, www.vietnamwork.com, www.jobviet.com, Công ty nên tìm hiểu công cụ để khai thác sử dụng cho hợp lý, hiệu quả, đặc biệt trang web tuyển dụng miễn phí Đồng thời báo chí kênh tuyển dụng tương đối phổ biến, sử dụng rộng rãi Công ty nên xem xét tìm hiểu cân đối hiệu chi phí để khai thác kênh tuyển dụng Bước 4: Phỏng vấn ứng viên Đây giai đoạn tiếp xúc ứng viên lần nhà tuyển dụng Đây trao đổi hai bên với hai mục đích: - Nhà tuyển dụng qua có thông tin vắn tắt ứng viên, đưa nhận định ban đầu Đồng thời kết thúc vòng loại bỏ ứng viên có lực - Ứng viên hiểu thông tin Công ty như: Môi trường làm việc, đời sống nhân viên, đãi ngộ… Để tạo cho ứng viên tăng nguyện vọng làm việc Công ty, hiểu Công ty Công ty Công ty nhỏ chưa có nhiều tin đăng phương tiện thông tin đại chúng Bước 5: Đánh giá ứng viên Để nắm bắt trình độ lực ứng viên đến đâu kiểm tra cần thiết cho việc đánh giá Thông qua kiểm tra chọn người có SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết lực phù hợp, người có tiềm để đào tạo sử dụng sau này, Công ty quan tâm tới công tác đào tạo phát triển người Con người hoạt động mang tầm chiến lược lâu dài công tác trước mắt Bài kiểm tra gồm ba phần: Kiểm tra chuyên môn kiểm tra ngoại ngữ, kiểm tra trình độ vi tính - Trong phần kiểm tra vi tính lồng vào kiểm tra chuyên môn ngoại ngữ cách kiểm tra máy Hoặc thực kiểm tra riêng đặc biệt vị trí kĩ sư thiết kế không yêu cầu vi tính soạn thảo văn mà đồ hoạ… - Đề kiểm tra chuyên môn: Tuỳ vị trí mà soạn đề chuyên môn lực quan trọng cần kiểm tra - Đề kiểm tra ngoại ngữ: Thật cần thiết kĩ sư phòng Thiết kế trường hợp lên sử dụng kiểm tra kĩ dịch viết nhu cầu nghiên cứu tài liệu nước phục vụ cho thiết kế, vị trí khác cần ngoại ngữ kiểm tra phù hợp kĩ nghe nói phản ứng Bước 6: Phỏng vấn người lãnh đạo trực tiếp Những người qua vòng kiểm tra lực tham dự vòng vấn người lãnh đạo trực tiếp, vòng vấn gồm hai mục đích: - Nhà tuyển dụng kiểm tra mà vòng kiểm tra lực chưa khai thác như: kĩ thể ý tưởng, kĩ đàm phán… - Ứng viên bày tỏ nguyện vọng mức lương, điều kiện làm việc… thoả thuận hai bên để đến thống Và hẹn thời gian trả lời kết tuyển dụng Những người qua vòng kiểm tra lực không qua vòng vấn vượt nhu cầu tuyển dụng tạm thời chưa tuyển, Công ty nên lưu hồ sơ hẹn họ dịp khác có nhu cầu liên hệ lại với họ, lần sau vòng vấn để tuyển chọn Bước 7: Thử việc Thử việc giai đoạn kiểm tra tính phù hợp ứng viên vị trí công việc, để tránh tổn thất tuyển dụng mà bỏ qua bước Đồng thời thử việc nhằm tạo điều kiện cho ứng viên làm quen với công ty công việc Do cần phải có hành động thiết thực như: - Cử cán hướng dẫn: Người hướng dẫn có trách nhiệm hướng dẫn bảo, quan sát ứng viên trình thực công việc, từ đưa nhận xét ứng viên - Thử việc nghĩa làm không công, cần có đãi ngộ khuyến khích ứng viên làm việc SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết - Lập đánh giá suốt trình thử việc ứng viên Bước 8: Quyết định tuyển dụng kí kết hợp đồng lao động Sau ứng viên hoàn thành giai đoạn thử việc đạt yêu cầu Giám đốc định tuyển dụng kí kết hợp đồng lao động trước tiên hợp đồng có thời hạn từ ngắn đến dài, sau giai đoạn kí hợp đồng dài hạn vô thời hạn 3.2.4.3 Thiết lập theo dõi đánh giá tuyển dụng Sau giai đoạn nộp hồ sơ để thực đánh giá ứng viên cho trình tự dễ kiểm soát theo dõi, phận tuyển dụng nên lập đánh giá cho ứng viên: Bảng2.7: ĐỀ XUẤT BẢN ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP I Thông tin nhân Họ tên: Ứng viên cho vị trí: Trình độ học vấn: + Tốt nghiệp trường: + Chuyên ngành: Ngày sinh: + Chứng khác: Kinh nghiệm công tác (nếu có): Điểm mạnh: Điểm yếu: II Kết vấn sơ tuyển Ngày vấn: Cán vấn: Tổng thời gian vấn: Đánh giá cán vấn: + Về trình độ: + Về nhân cách: Cho điểm ( Thang điểm từ đến 10): Kết quả: Vào vòng SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Loại Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết III Kết kiểm tra trình độ chuyên môn Điểm Kt trình độ chuyên môn: Kết quả: Vào vòng Điểm Kt trình độ ngoại ngữ: Đểm Kt trình độ tin học: Loại IV Kết vấn người lãnh đạo trực tiếp Ngày vấn: Kết đánh giá: + Về lực diễn đạt ý tưởng: + Về kĩ đàm phán: Kết trao đổi: + Về điều kiện làm việc: +Về mức lương: + Về nguyện vọng ứng viên: Đề xuất: Thử việc Người vấn: Lưu hồ sơ Loại V Kết trình thử việc Thử việc từ ngày ……… đến ngày………… Tại phòng, ban: Cán hướng dẫn, đánh giá: Kết thử việc (đánh giá theo trọng số): Cho điểm từ đến 10 + Kết thực công việc: + Khả thích ứng, hoà hợp + Tinh thần trách nhiệm: + Phẩm chất đạo đức: + Tính sánh tạo: + Khả làm việc theo nhóm: Tổng điểm đạt được: Đánh giá cán quản lý trực tiếp: Phù hợp (tuyển dụng) Không phù hợp (không tuyển) 3.2.4.4 Hoàn mô tả công việc Bản mô tả công việc công cụ hữu hiệu phục vụ cho công tác tuyển dụng, để tránh tình trạng thời gian vừa phải lập tiêu chuẩn nghề nghiệp, vừa phải lập mô tả công việc, Công ty nên kết hợp thành mô tả công việc Để làm SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết cho công tác tuyển dụng mà thông tin tổng hợp phục vụ công tác khác cần 3.2.4.5 Sự tham gia trực tiếp lãnh đạo công ty Sự tham gia trực tiếp ban lãnh đạo Công ty nói hạn chế rủi ro khả Công ty bị sa vào tình trạng lực giảm dần, có tham gia ban lãnh đạo - cán quản lý cấp cao ngăn chặn tình trạng sai lệch mục tiêu đặt Công ty Hơn ban lãnh đạo tham gia trực tiếp thể quan tâm của Công ty, vừa kích thích tinh thần làm việc đội ngũ nhân viên thực tuyển dụng, giải pháp tăng hiệu tuyển dụng, vừa tăng thêm uy tín Công ty mắt ứng viên tham gia vào tuyển dụng 3.2.4.6 Kết hợp chặt chẽ với công tác khác quản lý nhân Một thực tế phủ nhận tuyển dụng không đứng mình, mà công tác quản trị nhân cần phải kết hợp công tác lại tăng hiệu cho toàn hoạt động quản trị nhân Các công tác cần thực khác như: - Phân tích công việc: Đây công tác có ảnh hưởng đến tuyển dụng, lập tiêu chuẩn tuyển dụng Công ty cần thực cải tiến triển khai từ phân tích thực công việc thành tiêu chuẩn tuyển dụng hoạt động phân tích thực công việc thực chất thực tương đối hiệu Để phân tích công việc đạt kết cao không nhiệm vụ nhân viên phòng Hành – Nhân mà kết hợp phận có liên quan, cần phối hợp nhịp nhàng nhân viên Công ty - Đánh giá thực công việc: Công tác giúp cho: + Thứ nhất: Công tác kế hoạch nguồn nhân lực xác Thông qua đánh giá thực công việc có kết nhân viên không hoàn thành công việc, người thiếu khả năng, trù cần phải giảm nhân thời gian tới Từ cho số xác lượng nhân viên cần tuyển, tránh tình trạng sau đợt tuyển dụng sa thải nhân viên lúc thiếu nhân cho hoạt động sản xuất kinh doanh Cho nên lượng nhân viên tuyển không hẳn số chênh lệch nhu cầu có, mà cao số SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết + Thứ hai: Công tác cần thực xác để hỗ trợ cho nhận xét giai đoạn thử việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ ứng viên - Công tác đào tạo: Đào tạo thiếu chiến lược phát triển nhân công ty Tăng hiệu tuyển dụng không quan tâm tới chất lượng đội ngũ cán - nhân sự, cần phải có đào tạo để nâng cao kiến thức có biện pháp khuyến khích tự học, tự nghiên cứu phận nhân viên để cải thiện chất lượng tuyển dụng 3.2.4.7 Xem xét , đánh giá hiệu kênh tuyển dụng Hiện công ty sử dụng nhiều nguồn tuyển dụng khác Để phục vụ cho công tác tuyển dụng tốt cuối quý cần thống kê hiệu kênh tuyển dụng khác Mục đích công việc nhằm xác định nguồn tuyển dụng hiệu để tập trung trì mối quan hệ, đặc biệt cần tạo mối quan hệ tốt với trung tâm giới thiệu việc làm Bởi hạn chế lợi ích vốn có trung tâm Công ty cần phải hạn chế nhược điểm để tập trung vào lợi ích Vì nguồn hữu hiệu cung cấp loại hình lao động phổ thông, lực lượng lao động trực tiếp biến động mà công ty cần có Một mối quan hệ tốt giúp tuyển dụng kịp thời Tùy cách thức làm việc trung tâm mà ta lựa chọn cho hợp lý Bởi với trung tâm thuộc Nhà nước, lấy phí nhà tuyển dụng ưu tiên tìm kiếm công việc có mức lương cao cho người xin việc, doanh nghiệp chi trả mức lương thấp khó lòng chiêu mộ ứng viên, trung tâm tư nhân lấy phí nhà tuyển dụng theo% tiền lương, bất lợi cho doanh nghiệp trả lương thấp trung tâm thu phí cao giới thiệu cho doanh nghiệp khác có mức lương cao Đối với trung tâm tư nhân lấy phí người lao động, họ kinh doanh tư nhân nên hoạt động lợi nhuận Lợi thuận cao mà thu phí nhiều, điều mà họ giới thiệu đến ứng viên không phù hợp với yêu cầu đưa Vì gây tốn thời gian vấn ứng viên 3.2.4.8 Nâng cao trình độ cán phụ trách tuyển dụng Một kế hoạch tuyển dụng tỷ mỉ, khả thi không thành thực người đảm nhận triển khai Đây nói đến người làm công tác tuyển dụng hay vấn viên Việc tìm ứng viên xuất sắc, thích hợp hay không tùy thuộc vào khả năng, kiến thức, kinh nghiệm, quan niệm giá trị xem quan trọng vấn viên Vì vậy, cần phải có thời gian đầu tư để đào tạo họ thành người tuyển dụng giỏi Trong trình đánh giá hiệu tuyển dụng phải cho thấy hiệu riêng SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết nguồn tuyển cụng phải so sánh chi phí tuyển vị trí chức danh so với thu nhập mà vị trí có nhận Thuờng xuyên tìm kiếm hồ sơ, tạo thành ngân hàng hồ sơ, phục vụ cung cấp thông tin ứng viên cho yêu cầu tuyển dụng sau Phỏng vấn viên cần linh hoạt trình vấn, phải nắm bắt thông tin ứng viên ý ngôn ngữ hình thể để đánh giá ứng viên tòan diện Cần linh hoạt việc hướng ứng viên vào vị trí công việc khác ứng viên không đạt vị trí ứng viên chưa khám phá công việc mà phù hợp Bên cạnh đó, cần phải dự trữ hồ sơ ứng viên tiềm năng, cám ơn ứng viên cách khéo léo, tạo thiện cảm với họ sau 3.2.4.9 Xây dựng sách tốt cán công nhân viên Đây việc làm cần có kết hợp từ phía lãnh đạo phận nhân Hoạt động tuyển dụng cánh cửa chào đón truyền thông sách đến ứng viên Bởi tính chất công việc phải theo công trình thường xuyên xa gia đình, công việc công trường vất vả Để khuyến khích họ làm việc sách tiền lương, chế độ phúc lợi, trợ cấp phải tốt Khi công ty có hành động cụ thể hướng vào họ chắn công ty nhận lại đền đáp, lòng trung thành Họ có gánh nặng gia đình nên hành động khuyến khích cụ thể vật chất hay tinh thần giúp họ quên vất vả, nhọc nhằn từ công việc Bên cạnh cần đào tạo để họ có hội chuyển công việc họ già thay vào tuyển thêm lao động trẻ có sức khỏe Luôn khuyến khích họ học tập, tự nâng cao kiến thức, kỹ cho họ hội phát triển nghề nghiệp KẾT LUẬN Công tác quản trị nhân lực khâu then chốt trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào.Muốn nâng cao hiệu SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết sản xuất kinh doanh Công ty trước hết cần hoàn thiện công tác QTNL công ty Trong năm qua Công ty Cổ phần LiLaMa7 trọng đến công tác QTNL toàn công ty, nhằm có đội ngũ cán công nhân viên đầy đủ mặt số lượng mà đảm bảo chất lượng Nâng cao lực, khả chuyên môn, tăng suất lao động cho toàn công ty, tăng mức thu nhập cho cá nhân.Công tác QTNL Công ty thường xuyên tiến hành tổ chức có hiệu cao, chất lượng lao động Công ty cao với đội ngũ cán công nhân viên giàu kinh nghiệm, lành nghề, có trình độ học vấn, tuổi đời trẻ mạnh mà Công ty cần phát huy Trong chế thi trường nay, Công ty cần phải tiến hành tổ chức lao động phù hợp với thực tế, hợp lý có hiệu Phải giải đồng nhiều vấn đề, phải bước vững chắc, không tràn lan.Em hy vọng ý kiến biện pháp việc hoàn thiện công tác QTNL Công ty đem lại hiệu mong muốn Qua thời gian thực tập Công ty, kết hợp với hướng dẫn Ban giám đốc, phòng tổ chức hành chính, phòng kế toán đặc biệt quan tâm nhiệt tình giáo viên hướng dẫn giúp em hoàn thành đề tài Trong trình làm đề tài , tránh khỏi sai sót.Vậy em mong góp ý Cán Công ty có kinh nghiệm công tác quản trị nhân lực thầy giáo Th.s Lê Hồng Phong để giúp em hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu mình.Em xin chúc quý thầy cô dồi sức khỏe,gặp nhiều niêm vui hạnh phúc sống, để người dìu dắt ,hướng dẫn hệ sau này.Em xin chúc anh chị cô Công ty Cổ Phân LiLaMa nhiều sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc công ty tiến bước xa để gặt hái nhiều thành công việc kinh doanh Em xin chân thành cám ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân Th.S Nguyễn Vân Điềm,quản trị nhân lực,nhà xuất LĐ-XH,2007 Viện nghiên cứu đào tạo quản lý, phương pháp kỹ quản lý nhân sự, nhà xuất LĐ-XH Tuyển dụng người “dụng nhân” từ khâu tuyển dụng- Bộ sách quản trị nhân lực, Nhà xuất trẻ, 2006 PGS.TS Nguyễn Thanh Hội, quản trị nhân sự,Nhà xuất thống kê,2003 5.Báo cáo tài công ty giai đoạn 2010-2012 6.Một số tài liệu khác công ty 7.Luận văn K44/42 K46/06-KTLĐ,Thư viện ĐH Kinh tế quốc dân NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết Đà Nẵng, ngày tháng năm 2013 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 [...]... ích cho Công ty 3.2.4 Các giải pháp trong công tác tuyển dụng Công ty có thể tìm ra những kĩ sư giỏi, những công nhân tốt, những nhân viên phù hợp hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác tuyển dụng Để nâng cao chất lượng tuyển dụng, Công ty nên nghiên cứu một số giải pháp như: 3.2.4.1 Lập tiêu chuẩn tuyển chọn cụ thể hơn cho từng vị trí công việc Tiêu chuẩn tuyển chọn là căn cứ cho quá trình tuyển chọn,... Nhưng công tác này được thực hiện nghiêm túc và đã đảm bảo được sự hài hoà trong phân giao nhiệm vụ trong nội bộ Công ty SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết CHƯƠNG III:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CỒNG TY 3.1 Đánh giá về công tác tuyển dụng tại Công ty 3.1.1 Kết quả đạt được trong công tác tuyển dụng của Công ty Nhìn lại thực trạng công. .. 2.3.2 Công tác lập kế hoạch về nhân sự - Kế hoạch tuyển dụng Công tác tuyển dụng do phòng tổ chức hành chính của Công ty phụ trách SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết Khi Công ty xuất hiện nhu cầu và kế hoạch nhân sự trong từng giai đoạn, Công ty có kế hoạch tuyển dụng và hoàn thiện công tác tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng lao động trong doanh nghiệp Công. .. Tuyết 3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty 3.2.1 Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực Tuyển dụng nhằm nâng cao chất lượng con người, tăng hiệu suất kinh doanh cho Công ty Do đó tuyển dụng có đạt hiệu quả hay không thể hiện ở hiệu quả sản xuất kinh doanh có được cải thiện hay không? Muốn tăng năng suất, muốn tuyển dụng đạt kết quả thì phải kết hợp các công tác khác,... ít nhân lực hơn SVTH: Nhan Thị Cảnh Trang 8 Lớp: QTDN2-10 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7 2.1 Tổng quan về công ty cổ phần LiLaMa 7 2.1.1.Giới thiệu chung về công ty Tên Công ty: Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 7 Tên tiếng Anh: LILAMA 7 JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: LILAMA 7 JSC Địa chỉ : 332 Đường 2/9, Quận Hải Châu,... của Công ty, báo cáo trực tiếp ĐHĐCĐ Ban kiểm soát của Công ty có 03 thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm - Ban Tổng giám đốc * Tổng giám đốc Công ty Tổng giám đốc Công ty là người đại diện của Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị đề cử Tổng giám đốc công ty mẹ là Tổng công ty lắp máy Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng giám đốc Công ty. .. tuy là chưa được chuyên nghiệp - Tuyển được số nhân viên mới đáp ứng được nhu cầu đặt ra - Nhân viên mới tuyển gần 90% hoàn thành công việc, 90% nhân viên mới tuyển nhận việc - Tuyển dụng được thực hiện trong phạm vi chi phí không cao 3.1.2 Hạn chế trong công tác tuyển dụng của Công ty Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cũng phải nhận thấy những hạn chế trong tuyển dụng tại Công ty: - Việc sàng lọc hồ... khác… 3.2.3 Các giải pháp hỗ trợ 3.2.3.1 Sự quan tâm hơn nữa của Ban lãnh đạo Công ty Sự quan tâm của Ban lãnh đạo, đây là giải pháp quan trọng quyết định tuyển dụng hiệu quả hay không Trước tiên cần có sự quan tâm của lãnh đạo Công ty để chỉ thị cho nhân viên phụ trách tuyển dụng cũng như phòng phụ trách công tác này Ban lãnh đạo Công ty cần có sự đầu tư thích đáng cho công tác thu hút và tuyển chọn lao... thực hiện tuyển dụng của công ty SVTH: Nguyễn Thị Cát Phượng Lớp: QTDN3_11 Chuyên đề thực tập GVHD: Nguyễn Thị Tuyết 3.2.3.2 Cải tiến nội dung của bảng quảng cáo tuyển dụng Bảng thông báo tuyển dụng không được chỉ mang thông tin thông báo về nhu cầu tuyển dụng của Công ty mà nó được coi như cả một công trình nghệ thuật: Nó phải gồm những thông tin chủ yếu như: Thông tin quảng bá vắn tắt về Công ty; Các... chức, các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng Cạnh tranh là một yếu tố ảnh hưởng tới việc tiến hành tuyển dụng và chất lượng công tác tuyển dụng Khi môi trường cạnh tranh gay gắt thì doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh cao sẽ thu hút được nhiều lao động trên thị trường và ngược lại - Hệ thống pháp luật và các chính sách, quy định của Nhà nước về công tác tuyển dụng: các chính sách và pháp luật hiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần LiLaMa7, Báo cáo tốt nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần LiLaMa7, Báo cáo tốt nghiệp Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần LiLaMa7, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC., CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA7., Bảng 2.6: Tình hình nhân sự trong những năm gần đây, CHƯƠNG III:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CỒNG TY, Bảng2.7: ĐỀ XUẤT BẢN ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay