Nghiên cứu các công nghệ giám sát dùng camera và thiết kế hệ thống giám sát cho trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatex

80 264 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:20

LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu làm việc khẩn trƣơng dƣới hƣớng dẫn tận tình TS Phạm Ngọc Nam luận văn đƣợc hoàn thành Tôi chân thành cảm ơn TS Phạm Ngọc Nam trực tiếp hƣớng dẫn hoàn thành luận văn Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Viện sau đại học, thầy giáo, cô giáo Viện Điện tử Viễn thông - Trƣờng đại học Bách khoa Hà Nội, trƣờng Cao đẳng Nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Nam Định, Công ty cổ phần B2A, lớp Kỹ thuật truyền thông Nam Định giúp đỡ nhiều việc thực điều tra, tìm hiểu kiến thức chuyên môn, tài liệu nghiên cứu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Tôi chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp gia đình dành tình cảm, động viên, tạo điều kiện để đạt đƣợc kết nhƣ ngày hôm Trong trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong dẫn góp ý thầy giáo, cô giáo đồng nghiệp để kết nghiên cứu đƣợc hoàn thiện Tác giả: Nguyễn Thị Bích Ngọc Lớp: Kỹ thuật truyền thông – Khóa: 2012A Viện: Điện tử - Viễn thông Trƣờng: Đại học Bách Khoa - Hà Nội Hà Nội, ngày tháng năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Sau gần hai năm học lựa chọn đề tài “Nghiên cứu công nghệ giám sát dùng camera thiết kế hệ thống giám sát cho trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Đến hoàn thành xong đề tài, kết nỗ lực thân hƣớng dẫn tận tình TS Phạm Ngọc Nam Tôi cam đoan mà viết luận văn tìm hiểu nghiên cứu thân; kết nghiên cứu nhƣ ý tƣởng tác giả khác có đƣợc trích dẫn nguồn gốc cụ thể Luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc bảo vệ hội đồng bảo vệ luận văn thạc sỹ chƣa đƣợc công bố phƣơng tiện thông tin Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm mà cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Bích Ngọc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT DÙNG CAMERA 13 1.1 Khái niệm Camera 13 1.2 Phân loại camera giám sát 13 1.2.1 Phân loại theo kỹ thuật đƣờng truyền 14 1.2.2 Phân loại theo kỹ thuật hình ảnh 15 1.2.3 Phân loại theo công nghệ cảm biến 17 1.2.4 Phân loại theo tính sử dụng 19 1.3 Ứng dụng camera 22 1.3.1 Lĩnh vực nghiên cứu không gian 22 1.3.2 Lĩnh vực thám hiểm đại dƣơng địa tầm trái đất 24 1.3.3 Lĩnh vực quân an ninh 24 1.3.4 Lĩnh vực y tế 26 1.3.5 Lĩnh vực giao thông 26 1.3.6 Lĩnh vực giáo dục 27 1.3.7 Ứng dụng sống 27 1.4 Kết luận 27 CHƢƠNG II: HỆ THỐNG CAMERA IP VÀ MÔ HÌNH TCP/IP 29 2.1 Camera IP 29 2.1.1 Khái niệm lịch sử phát triển 29 2.1.2 Cấu tạo 30 2.1.3 Nguyên lý hoạt động 32 2.1.4 Các thông số kỹ thuật 33 2.1.5 Ƣu nhƣợc điểm camera IP 35 2.2 Mô hình TCP/IP 35 2.2.1 Tổng quát TCP/IP 36 2.2.2 Giao thức TCP/UDP 39 2.2.3 Giao thức IP (Internet Protocol) 42 2.3 Kết luận 47 CHƢƠNG III: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT CHO TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX 48 3.1 Thực trạng 48 3.2 Một số mô hình hoạt động 48 3.2.1 Mô hình hệ thống đơn giản 48 3.2.2 Mô hình hệ thống kết hợp 50 3.2.3 Mô hình hệ thống tích hợp công nghệ cao 51 3.2.4 Mô hình hệ thống ma trận 52 3.2.5 Mô hình hệ thống camera IP 52 3.3 Giải pháp thiết kế mô hình giám sát từ xa 53 3.3.1 Đặc tả hệ thống 53 3.3.2 Phân tích hệ thống 53 3.3.3 Thiết kế hệ thống 60 3.4 Kết luận 67 CHƢƠNG IV: TỔNG KẾT 68 4.1 Kết đạt đƣợc 68 4.2 Bàn luận 68 4.3 Kết luận kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 71 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT NỘI DUNG VIẾT TẮT NGHĨA ĐẦY ĐỦ CĐN KT-KT Vinatex Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex RF Radio Frequency CCTV Closed-circuit television (Truyền hình mạch kín) LAN Local Area Network IP Internet Protocol CCD Charge Couple Device CMOS Complementary metal oxide semiconductor KTS Kỹ thuật số PTZ Pan-Tilt-Zoom 10 IR Infrared 11 MPEG The Moving Picture Experts Croup 12 JPEG Joint Photographic Experts Group 13 OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing 14 WAN Wide Area Network 15 FR Frame Relay 16 xDSL x Digital Subcriber Line 17 ISDN Intergrated Service Provider 18 3G Third generation technology 19 MAC Message Authentication Code 20 WMV Windows Media Video 21 DVD Digital Video Disc 22 USB Universal Serial Bus 23 FTP File Transfer Protocol 24 TCP Transmission Control Protocol 25 UDP Use Diagram Protocol 26 ARP Address Resolution Protocol 27 MAC Media Access Control 28 ICMP Internet Control Message Protocol 29 IGMP Internet Group Management Protocol 30 SYN Synchronize 31 ACK Acknowledgment number 32 IETF Internet Engineering Task Force 33 TFTP Trivial File Transfer Protocol 34 CRT Cathode Ray Tube 35 DNS Domain Name System 36 DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 37 SNMP Simple Network Management Protocol 38 IANA Internet Assigned Numbers Authority 39 VCR Video Cassette Recording 40 DVR Digital Video Recorder 41 NVR Network Video Recorder 42 PCI Peripheral Component Interconnect DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tiêu cự ống kính 31 Bảng 2.2: Góc quan sát 34 Bảng 2.3: Các octet chuyển đổi sang giá trị thập phân 44 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Cấu tạo camera 13 Hình 1.2: Camera giám sát có dây đầu ghi hình 14 Hình 1.3: Camera không dây 15 Hình 1.4: Hệ thống camera CCTV 16 Hình 1.5: Hệ thống camera IP 17 Hình 1.6: Camera CCD 18 Hình 1.7: Camera CMOS 19 Hình 1.8: Mini Camera 19 Hình 1.9: Camera áp trần 20 Hình 1.10: Speed - Dome Camera 20 Hình 1.11: Camera quan sát hồng ngoại 21 Hình 1.12: Camera 3D 21 Hình 1.13: Camera 3D tí hon 22 Hình 1.14: Các khu vực nhiễm phóng xạ rõ trƣớc ống kính camera 23 Hình 2.1: Ống kính 30 Hình 2.2: Fixed lens 31 Hình 2.3: Varifocal lens 31 Hình 2.4: Zoom lens 32 Hình 2.5: Cấu trúc camera IP 32 Hình 2.6: Khái quát mô hình TCP/IP 36 Hình 2.7: Cấu trúc gói tin TCP 39 Hình 2.8: Ba bƣớc bắt đầu kết nối TCP 41 Hình 2.9: Bốn bƣớc kết thúc kết nối TCP 41 Hình 2.10: Cấu trúc gói tin UDP 42 Hình 3.1: Mô hình hệ thống đơn giản 49 Hình 3.2: Mô hình hệ thống kết hợp 50 Hình 3.3: Mô hình hệ thống tích hợp công nghệ cao 51 Hình 3.4: Mô hình hệ thống ma trận 52 Hình 3.5: Mô hình hệ thống camera IP 52 Hình 3.6: Mô hình giám sát từ xa sử dụng camera analog 54 Hình 3.7: Mô hình giám sát từ xa sử dụng camera analog camera IP 56 Hình 3.8: Biểu đồ hệ thống giám sát 57 Hình 3.9: Sơ đồ cấu trúc thống camera 57 Hình 3.10: Mô hình hoạt hệ thống 59 Hình 3.11: Camera VT-6112IR 61 Hình 3.12: Đầu ghi hình VANTECH VP-16700NVR2 61 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu hƣớng phát triển công nghệ giám sát cách mạng công nghệ cao giới Một loạt giải pháp đƣợc kết hợp giám sát nhằm đƣa biện pháp đảm bảo an toàn cho xã hội an ninh quốc gia Chính việc sử dụng hệ thống giám sát lựa chọn tối ƣu đƣợc ứng dụng rộng rãi giới nói chung Việt Nam nói riêng lợi ích to lớn mà công nghệ mang lại phát triển khoa học công nghệ kinh tế xã hội Các hệ thống giám sát sử dụng camera đƣợc đƣa vào sử dụng nhiều lĩnh vực khác đời sống nhƣ: hệ thống camera giám sát giao thông, hệ thống camera giám sát cho gia đình, siêu thị, trƣờng học… Trong tƣơng lai gần, camera quan sát đƣợc ứng dụng phổ biến tất nhà công ty việc giám sát, quản lý bảo vệ tài sản Dƣới hỗ trợ camera quan sát việc giám sát giao thông tuyến đƣờng, giám sát an ninh khu vực nhạy cảm thành phố quản lý nhân công ty trở nên đơn giản hiệu Để phát triển công nghệ giám sát dùng camera cần thiết có mô hình sản phẩm đáp ứng yêu cầu hệ thống hạ tầng, dựa nhu cầu thiết thực trƣờng Cao đẳng nghề kinh tế - kỹ thuật Vinatex - trƣờng mũi nhọn tập đoàn Dệt may Việt Nam lĩnh vực cung ứng nguồn nhân lực Dệt - May, tác giả thực đề tài “Nghiên cứu công nghệ giám sát dùng camera thiết kế hệ thống giám sát cho trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex” Lịch sử nghiên cứu 2.1 Ngoài nƣớc Hệ thống camera quan sát đƣợc cài đặt Siemens AG Test Stand VII Peenemünde, Đức vào năm 1942, để quan sát trình phóng tên lửa V2 Ở Mỹ, hệ thống camera quan sát thƣơng mại có từ năm 1949, đƣợc gọi Vericon Có thông tin Vericon ngoại trừ đƣợc quảng cáo không cần giấy phép phủ Xuất lần vào năm 1973 quảng trƣờng Times thành phố New York, hệ thống camera quan sát đƣợc lắp đặt để ngăn chặn tội phạm phát triển khu vực Cho đến năm 1980 - 1990 việc dùng camera quan sát bắt đầu phát triển rộng khắp nƣớc đặc biệt khu vực công cộng Ngƣời sử dụng khái niệm camera quan sát Vƣơng quốc Anh vua Lynn, Norfolk Trong thập kỷ gần đây, việc sử dụng camera giám sát không gian công cộng ngày phổ biến, đặc biệt Anh Đầu năm 2000 trở trƣớc camera quan sát phổ biến loại cho hình ảnh trắng đen khung hình với tốt độ chậm Ban đêm hình ảnh mờ nhạt khó quan sát Sau thập kỷ phát triển máy chụp ảnh kỹ thuật số đến đầu kỷ 21 camera quan sát đồng loạt đời với tốc độ phát triển nhanh chƣa thấy Với góp sức kỹ thuật số chip điện tử mà camera quan sát ngày đƣợc đại hoá đƣa phiên tính vƣợt trội  Tóm lại ta điểm qua cột mốc nhƣ sau: - Năm 1949 khái niệm camera quan sát đƣợc giới thiệu George Orwell - Năm 1951 đời đoạn băng ghi hình - Năm 1966 NASA dùng camera quan sát ghi hình lại bề mặt mặt trăng - Năm 1969 sáng chế camera dân dụng đƣợc cấp cho Marie Brown - Năm 1972 hãng Texas Instrument cho đời camera ghi hình không cần phim - Năm 1973 chip hình ảnh CCD đƣợc giới thiệu phổ biến ngày - Năm 1980 camera quan sát bắt đầu đƣợc áp dụng theo dõi trộm cắp lừa đảo - Năm 1986 hãng Kodak giới thiệu camera megapixel với độ phân giải 1.4 M 10 Cài đặt thành công chọn vMEye để khởi Chọn biểu tƣợng Setting động  http://b2avinatex2.dynsns.tv 16 66 3.4 Chọn Add Điền thông tin ngƣời quản trị cung cấp Chọn channel để xem Cấu hình thành công Kết luận Qua chƣơng thiết kế đƣợc hệ thống giám sát giúp cho việc theo dõi từ xa tiện lợi linh hoạt, giảm thiểu tác nhân không cần thiết Hệ thống giúp ngƣời quản lý không cần ngồi nơi điều hành mà theo dõi hoạt động nhà trƣờng 67 CHƢƠNG IV: TỔNG KẾT 4.1 Kết đạt đƣợc Sau thực đề tài này, thu đƣợc số kết sau: + Nghiên cứu trình phát triển dòng camera hệ thống giám sát từ xa dùng camera, xu hƣớng phát triển hệ thống giám sát tƣơng lai Đặc biệt việc phân loại camera có mô tả chi tiết kiến trúc camera nêu lên đƣợc vị trí nhƣ vai trò camera việc giám sát Các công nghệ giám sát có giới thị trƣờng Việt Nam đƣợc đề cập đến Và tìm hiểu lĩnh vực ứng dụng camera + Nghiên cứu cấu tạo hoạt động nhƣ ƣu điểm nhƣợc điểm camera IP Tìm hiểu giao thức IP hệ thống giám sát sử dụng camera IP + Nghiên cứu đề xuất giải pháp thiết kết hệ thống giám sát cho trƣờng CĐN KT KT Vinatex sử dụng camera analog IP đáp ứng đƣợc nhu cầu Với chức ghi hình, hiển thị liên lạc qua mạng internet Với camera này, từ nơi giới, ngƣời sử dụng liên lạc đƣợc với đối tác hình ảnh âm Nó không giữ vai trò giám sát bình thƣờng camera nữa, mà phƣơng tiện để đối thoại nhiều sinh hoạt nhƣ trao đổi thƣơng mại, giáo dục, giao tiếp, 4.2 Bàn luận Là công nghệ ngày hoàn thiện, thời gian đầu chất lƣợng giải pháp sử dụng IP camera chƣa thể đạt đƣợc nhƣ giải pháp sử dụng camera Analog Tuy nhiên với tốc độ phát triển nhanh công nghệ nhƣ yêu cầu ngày tăng cao ngƣời sử dụng, khoảng cách giải pháp sử dụng công nghệ analog công nghệ IP đƣợc xóa bỏ giải pháp sử dụng IP Camera bƣớc vƣợt lên với ƣu điểm vƣợt trội So sánh giá giá giải pháp IP camera cao so với giải pháp sử dụng công nghệ cũ 68 analog nhiên xem xét toàn giải pháp việc đầu tƣ cho giải pháp IP Camera tỏ hiệu tiết kiệm đƣợc nhiều chi phí việc thiết kế, vận hành, bảo trì bảo dƣỡng suốt khoảng thời gian nhiều năm sau Hơn nữa, với tiện ích phong phú ƣu điểm mặt kỹ thuật mà giải pháp sử dụng IP Camera mang lại lựa chọn đầu tƣ phù hợp với xu hƣớng phát triển chung công nghệ, đảm bảo không bị lạc hậu có khả sử dụng đƣợc nhiều lợi ích tƣơng lai 4.3 Kết luận kiến nghị  Kết luận Những nghiên cứu luận văn ƣu việt hệ thống giám sát sử dụng camera so với hệ thống giám sát cũ ứng dụng đòi hỏi thích nghi cao Việc phát triển hệ thống giám sát an ninh cho công trình xây dựng dân dụng khu đô thị, việc nghiên cứu hệ thống giám sát cần thiết khả thi xu hƣớng phát triển chung mạng nội mạng khu vực Trong điều kiện nay, hƣớng ứng dụng sản phẩm thƣơng mại có sẵn tự phát triển ứng dụng, kịch giám sát phù hợp với nhân lực trình độ kỹ thuật chung Việt nam Để hoàn toàn làm chủ đƣợc công nghệ chủ động triển khai hệ thống cần có phối hợp chuyên gia từ nhiều nhóm ngành khác tham khảo thêm hệ thống tƣơng tự có giới  Kiến nghị hướng nghiên cứu - Kiến nghị: Với kết đạt đƣợc luận văn vào nhu cầu thực tế trƣờng Vinatex, đề tài có tính khả thi nên trƣờng có khả áp dụng để tiến hành lắp đặt hệ thống giám sát thời gian tới - Hƣớng nghiên cứu: Dựa kết đề tài làm tiền đề để xây dựng hệ thống camera thông minh - Smart Camera Networks (SCN) với truyền thông hybird nhằm tận dụng công nghệ truyền thông vô tuyến sẵn có thử nghiệm Việt nam 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Craig Hunt (2002), TCP/IP Network Administration Third Edition Published by O’Reilly Media Printed in the United States of America [2] Gregory Hallock Smith (2006), Camera lenses, From box camera to Digital [3] Herman Kruegle (2007), CCTV Surveillance, Second Edition Video practices and Technology [4] Mahmud Aryanto bin Amir (2010), IP camera dan Aplikasinya, Penerbit PT Elex media Komputindo Kelompok Gramedia, Anggota IKAPI [5] http://vi.wikipedia.org [6] http://en.wikipedia.org [7] http://vietbooks.edu.vn [8] http://rongvanggroup.vn [9] http://camerabaominh.vn [10] http://www.jaxa.jp 70 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: SƠ ĐỒ THIẾT KẾ HỆ THỐNG HIỆN CÓ 71 72 73 74 PHỤ LỤC 2: VỊ TRÍ CAMERA VÀ CHỨC NĂNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH 75 Hành lang nhà Hành lang Nhà để xe Sân ký túc xá lý thuyết + Sân nhà (Phía hội lý thuyết trường) (Phía cổng) Tầng khoa Phòng Giám Hành lang Tầng Công nghệ hiệu + văn Phòng máy Khoa thời thông tin phòng KT1, KT2 trang Tầng Tầng Khoa thời Khoa thời trang trang Tầng Tầng Khoa Cơ khí Khoa Cơ Tầng khoa Công nghệ thông Tầng Điện- Điện tử tin Tầng khoa Công nghệ Tầng Điện- Điện tử thông tin khí 76 PHỤ LỤC 3: PHẦN MỀM TÍNH TOÁN TIÊU CỰ ỐNG KÍNH Hƣớng dẫn sử dụng phần mềm Một số thuật ngữ cần lƣu ý: W- Width of an object (m): Chiều ngang vật thể hay cảnh cần quan sát (tính mét) H – Height of an object (m): Chiều cao vật thể hay cảnh cần quan sát (tính mét) L – Distance to an object (m): Khoảng cách từ vị trí đặt camera quan sát đến vật thể hay cảnh cần quan sát (tính mét) F – Focal length (mm): Tiêu cự ống kính camera quan sát (Tính mm) Phần – Minimun.illumination: Quy đổi độ nhạy sáng Độ nhạy sáng camera quan sát tuỳ thuộc vào độ F ống kính Phần giúp quy đổi dễ dàng Phần – Wor H and L-> f: Từ hai thông số chiều cao vật thể hay cảnh cần quan sát H[m] khoảng cách từ vị trí đặt camera quan sát đến vật thể hay cảnh cần quan sát 77 L[m] tìm đƣợc Tiêu cự ống kính cần dùng cho camera nhƣ f[mm] Từ khảo sát hệ thống ta lắp đặt camera quan sát để quan sát vật thể có chiều cao 4.5 mét khoảng cách từ nơi dự định đặt camera quan sát đến vật thể 7.5 mét ta tính đƣợc:  Trong ô H[m] chiều cao vật thể gõ giá trị 4.5  Trong ô W[m] chiều ngang vật thể quan sát đƣợc tự động thị  Trong ô L[m] khoảng cách từ vị trí đặt camera quan sát đến vật thể hay cảnh vật cần quan sát gõ giá trị 7.5 Kết thị ô f[mm] bên cạnh đƣợc hiểu nhƣ sau:  Với camera loại cảm biến hình 1/4 inch dùng ống kính có tiêu cự 4.5mm  Với camera loại cảm biến hình 1/3 inch dùng ống kính có tiêu cự 6mm  Với camera loại cảm biến hình 1/2 inch dùng ống kính có tiêu cự 8mm Phần 3- f and Ror H -> L: Từ hai thông số tiêu cự camera quan sát f[mm] chiều cao vật thể hay cảnh cần quan sát H[m] tìm đƣợc khoảng cách từ vị trí camera quan sát đến vật thể cần quan sát L[m] Giả sử mua camera quan sát có sẵn ống kính (thƣờng lại loại camera hồng ngoại dome) biết đƣợc tiêu cự ống kính 6mm xác định đƣợc chiều cao vật thể cần quan sát 4.5 mét Bây muốn tìm vị trí để gắn camera quan sát cho phù hợp phải làm nhƣ sau:  Trong ô f[mm] tiêu cự ống kính camera quan sát gõ vào giá trị  Trong ô H[m] chiều cao vật thể cần quan sát gõ vào giá trị 4.5  Trong ô W[m] chiều ngang vật thể quan sát đƣợc tự động thị Kết hiển thị ô L[m] bên cạnh đƣợc hiểu nhƣ sau:  Với camera loại cảm biến hình 1/4 inch khoảng cách từ vị trí đặt camera đến vật thể hay cảnh cần quan sát phải 10 mét 78  Với camera loại cảm biến hình 1/3 inch khoảng cách từ vị trí đặt camera đến vật thể hay cảnh cần quan sát phải 7.5 mét  Với camera loại cảm biến hình 1/2 inch khoảng cách từ vị trí đặt camera đến vật thể hay cảnh cần quan sát phải 5.6 mét Phần 4- f and L -> W and H Angle: Từ hai thông số tiêu cự camera quan sát f[mm] khoảng cách từ vị trí camera quan sát đến vật thể cần quan sát L[m] tìm đƣợc chiều ngang chiều cao vật thể cần quan sát W[m] H[m] Giả sử có camera quan sát có tiêu cự 4mm và khoảng cách từ vị trí camera quan sát đến vật thể cần quan sát 20 mét Muốn tìm chiều ngang chiều cao vật thể cần quan sát làm nhƣ sau:  Trong ô f[mm] tiêu cự camera quan sát gõ giá trị  Trong ô L[m] khoảng cách từ vị trí camera quan sát đến vật thể cần quan sát gõ giá trị 20 Kết hiển thị ô W[m] & H[m] bên cạnh đƣợc hiểu nhƣ sau:  Với camera loại cảm biến hình 1/4 inch chiều ngang vật thể W[m] quan sát đƣợc 18 mét, chiều cao vật thể H[m] quan sát đƣợc 13.5 mét đƣờng chéo vật thể Diagonal [m] 22.5 mét Ngoài cung cấp đƣợc phạm vi quan sát tính độ  Với camera loại cảm biến hình 1/3 inch chiều ngang vật thể W[m] quan sát đƣợc 24 mét, chiều cao vật thể H[m] quan sát đƣợc 18 mét đƣờng chéo vật thể Diagonal [m] 30 mét Ngoài cung cấp đƣợc phạm vi quan sát tính độ  Với camera loại cảm biến hình 1/2 inch chiều ngang vật thể W[m] quan sát đƣợc 32 mét, chiều cao vật thể H[m] quan sát đƣợc 24 mét đƣờng chéo vật thể Diagonal [m] 40 mét Ngoài cung cấp đƣợc phạm vi quan sát tính độ 79 PHỤ LỤC 4: SƠ ĐỒ HỆ THỐNG KẾT HỢP CAMERA IP VÀ CAMERA ANALOG 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các công nghệ giám sát dùng camera và thiết kế hệ thống giám sát cho trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatex , Nghiên cứu các công nghệ giám sát dùng camera và thiết kế hệ thống giám sát cho trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatex , Nghiên cứu các công nghệ giám sát dùng camera và thiết kế hệ thống giám sát cho trường cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật vinatex

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay