Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát chất lượng mạng di động

67 224 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:19

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG VÀ CÁC KPI CỦA MẠNG DI ĐỘNG .9 1.1 Kiến trúc mạng thông tin di động GSM 1.2 Kiến trúc mạng thông tin di động 3G 12 1.2.1 Tổng quan mạng 3G – Công nghệ WCDMA 12 Mạng 3G (Third-generation technology) hệ thứ ba chuẩn công nghệ 12 1.2.2 Kiến trúc mạng UMTS/WCDMA Rel.99: 14 1.3 Các thông số chất lƣợng KPI mạng di động .16 1.3.1 Mức thu cƣờng độ tín hiệu RxLev (dBm) 16 1.3.2 Tỷ lệ thiết lập gọi thành công CSSR ( Call setup success Rate) 17 1.3.3 Tỷ lệ rớt gọi trung bình AVDR (Average Drop Call Rate ) .17 1.3.4 Tỷ lệ rớt mạch TCH : TCDR ( TCH Drop Rate) 18 1.3.5 Tỷ lệ nghẽn mạch TCH : TCBR ( TCH Blocking Rate) .19 1.3.6 Tỷ lệ rớt mạch SDCCH : CCDR ( SDCCH Drop rate ) .19 1.3.7 Tỷ lệ nghẽn mạch SDCCH : CCBR ( SDCCH Blocking Rate ) 20 1.4 Các phƣơng pháp giám sát chất lƣợng mạng 20 1.4.1 Thu thập thông số chất lƣợng mạng dựa vào thống kê OMC 21 1.4.2 Thu thập thông số chất lƣợng mạng dựa vào Driving test 22 2.1 Sơ đồ khối thành phần 25 2.1.1 Khối điều khiển trung tâm – Vi điều khiển ATMEGA 128 26 2.1.2 Khối hiển thị - Màn hình LCD hai hàng 16 cột 28 2.1.3 Khối nguồn nuôi toàn hệ thống .29 2.1.4 Module SIM 5218A .30 2.1.5 Giao diện antena GPS/GSM/WCDMA 32 Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ 2.1.6 Giao tiếp Virtual USB 33 2.2 Giao tiếp, điều khiển vi xử lý SIM 5218 .33 2.2.1 Giao tiếp nối tiếp 33 2.3 Lập trình điều khiển cho SIM 5218 36 2.3.1 Cú pháp tập lệnh AT 36 2.3.2 Tập lệnh AT thực điều khiển Module SIM 5218 37 CHƢƠNG III : THIẾT KẾ XÂY DỰNG SERVER THU NHẬN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 44 3.1 Khối TCP Server .44 3.1.1 Xây dựng TCP Server 44 3.1.2 Cấu trúc khung truyền từ Thiết bị đầu cuối lên Server .47 3.2 Khối sở liệu .49 3.3 Khối quản trị sở liệu 50 3.3.1 Thu nhận , bóc tách lƣu trữ liệu 50 3.3.2 Thực tìm kiếm xuất liệu .51 CHƢƠNG IV : THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG .54 4.1 Mục tiêu, yêu cầu việc thử nghiệm hệ thống .54 4.1.1 Mục tiêu việc thử nghiệm hệ thống .54 4.1.2 Yêu cầu việc thử nghiệm hệ thống 56 4.2 Quá trình thử nghiệm hệ thống 56 4.3 Kết thử nghiệm hệ thống .64 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ LỜI CAM ĐOAN Trƣớc hết xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô Viện Điện tửviễn thông , Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội tạo môi trƣờng tốt để học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn tới thầy cô Viện Đào tạo sau Đại học quan tâm tới khóa học tạo điều kiện tốt cho học viên học tập nghiên cứu làm khóa luận Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS.TS Vũ Văn Yêm tận tình hƣớng dẫn giúp hoàn thành luận văn Tôi cam đoan nội dung luận văn hoàn toàn tìm hiểu, nghiên cứu viết Tất đƣợc thực cẩn thận có định hƣớng giáo viên hƣớng dẫn Tôi xin chịu trách nhiện với nội dung luận văn Tác giả Nguyễn Đình Nhất Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT GSM Global System for Mobile Hệ thống thông tin di động Communications toàn cầu GPRS General Packet Radio Services Dịch vụ vô tuyến gói chung GPS Global Position Systems Hệ thống định vị toàn cầu GIS Geographic Information System Hệ thống thông tin địa lý OMC Operation & Maintenance Center Trung tâm điều hành bảo dƣỡng BSS Base Station System OMS Operation and Phân hệ trạm gốc Maintenance Phân hệ vận hành sửa SubSystem chữa SMS Short Message Service Dịch vụ tin nhắn ngắn MMS Multimedia Messaging Service Dịch vụ tin nhắn đa phƣơng tiện WAP Wireless Application Protocol Giao thức ứng dụng mạng đơn giản SGSN Serving GPRS Support Node Là phần tử mạng lõi GPRS nhằm nối kết mạng truy nhập gateway GGSN Gateway GPRS Support Node gateway mạng GPRS/UMTS mạng (nhƣ Internet Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ mạng GPRS khác) VLR Visited Location Register đăng kí định vị tạm trú HLR Home Location Register đăng kí định vị thƣờng trú CDMA Code Division Multiple Access Phƣơng thức Đa truy cập phân chia theo mã TDMA Time Division Multiple Access Phƣơng thức đa truy cập phân chia theo thời gian Thẻ chứa thông tin định dạng SIM Subscriber Identity Module W-CDMA Wideband Code Division Multiple Đa truy nhập theo mã băng Access Học viên: Nguyễn Đình Nhất rộng Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình : Hệ thống di động GSM 10 Hình : Quá trình phát triển mạng UMTS 14 Hình : Kiến trúc mạng UMTS Rel.99 14 Hình : Sơ đồ cấu trúc hệ thống giám sát M2000 21 Hình 5: Giám sát KPI sử dụng M2000 22 Hình : Quy trình đo sóng 23 Hình : Kết đo RxLev sử dụng phần mềm Tem 24 Hình : Sơ đồ khối thiết bị đầu cuối 25 Hình 9: Vi điều khiển ATMEGA 128 27 Hình 10 : Màn hình LCD 16 cột 28 Hình 11 : Sơ đồ nguyên lý khối nguồn nuôi hệ thống 30 Hình 12 : Hình ảnh SIM 5218 32 Hình 13 : Giao tiếp với Anten SIM 5218 32 Hình 14 : Giao tiếp PC SIM 5218 33 Hình 15: Giao tiếp USART SIM5218 vi điều khiển 34 Hình 16 : Sơ đồ nguyên lý SIM 5218 36 Hình 17: Cấu hình ban đầu cho SIM 5218 38 Hình 18 : Cấu hình kết nối đến Server 39 Hình 19 : Sơ đồ nguyên lý thiết bị đầu cuối 41 Hình 20 : Sơ đồ mạch in thiết bị đầu cuối (1) 42 Hình 21: Sơ đồ nguyên lý thiết bị đầu cuối (2) 42 Hình 22 : Hình ảnh phần cứng thiết bị đầu cuối 43 Hình 23: Giao thức TCP/IP 45 Hình 24: Quá trình khởi tạo kết nối TCP 46 Hình 25: Sơ đồ kết nối SIM5218 Server 47 Hình 26 : Các thông số lưu Cơ sở liệu 49 Hình 27: Giao diện tìm kiếm Server 51 Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 28: Giao diện Server hiển thị kết tìm kiếm 52 Hình 29: Giao diện tìm kiếm Server hiển thị kết (2) 52 Hình 30: Xuất kết tìm kiếm 53 Hình 31 : Bắt đầu khởi chạy Server 57 Hình 32: Server thực kết nối Internet lắng nghe kết nối 58 Hình 33: Thiết bị đầu cuối vừa bật nguồn 58 Hình 34: Vi điều khiển kiểm tra kết nối tới SIM 5218 59 Hình 35: Vi điều khiển thực lấy IMSI SIM 59 Hình 36: Thông tin IMSI SIM 60 Hình 37: Vi điều khiển thực lấy thông tin trạm 60 Hình 38: Thông tin trạm thu 61 Hình 39: Công suất thu tín hiệu nhận 61 Hình 40: Số gọi thành công 62 Hình 41Thiết bị đầu cuối kết nối đến SERVER 62 Hình 42: Thiết bị đầu cuối gửi thành công liệu 63 Hình 43: Server nhận thông tin thiết bị đầu cuối gửi lên 63 Hình 44: Hiển thị toàn liệu hình 64 Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày công nghệ ngày phát triển Việc sống giới công nghệ giúp cho ngƣời ngày tiếp cận đƣợc với nhiều tiện ích khoa học kỹ thuật mang lại Nhu cầu thông tin liên lạc không dừng lại gọi nhắn tin mà phải phát triển dịch vụ gia tăng kèm với Chính điều nhà mạng di động ngày cố gắng phát triển mạng lƣới , đa dạng hóa loại hình dịch vụ để đáp ứng đƣợc nhu cầu ngừoi dân Tuy nhiên việc phát triển mạng lƣới không việc mở rộng quy mô vùng phủ sóng, lắp thêm nhiều trạm thu phát sóng mà phải nâng cao chất lƣợng sóng, chất lƣợng dịch vụ Do đồng hành với việc phát triển việc đo kiểm chất lƣợng sóng điện thoại chất lƣợng dịch vụ phải đƣợc thực theo yêu cầu nghiêm ngặt Vì dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Vũ Văn Yêm em có thực đề tài luận văn “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chất lượng mạng viễn thông” với mong muốn cung cấp thêm phƣơng pháp để hỗ trợ nhà mạng nhƣ quan quản lý để việc đo kiểm tham số chất lƣợng mạng di động đƣợc dễ dàng tập trung hơn, góp phần nhỏ vào việc cải thiện chất lƣợng mạng di động Việt Nam Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Vũ Văn Yêm tận tình giúp đỡ hƣớng dẫn để em hoàn thành luận văn Trong trình thực luận văn thiếu sót mong nhận đƣợc đóng góp thầy cô nhƣ bạn để luận văn đƣợc hoàn thiện Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi địa email : nhatnd88@gmail.com Em xin chân thành cám ơn Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ CHƢƠNG I : TỔNG QUAN VỀ MẠNG DI ĐỘNG VÀ CÁC KPI CỦA MẠNG DI ĐỘNG 1.1 Kiến trúc mạng thông tin di động GSM Mạng GSM gồm có thành phần, trạm di động cung cấp khả liên lạc, hệ thống trạm gốc điều khiển kết nối vô tuyến với trạm di động hệ thống mạng có chức thực chuyển mạch gọi thuê bao di động Hình dƣới mô tả cấu trúc tổng quan mạng GSM Cấu trúc mạng GSM đƣợc chia thành ba phần :  Trạm di động (Mobile Station) đƣợc ngƣời thuê bao mang theo  Hệ thống trạm gốc ( Base Station Subsystem) điều khiển kết nối vô tuyến với trạm di động  Hệ thống mạng (Network Subsystem), với phận Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động (MSC), thực việc chuyển mạch gọi thuê bao di động thuê bao di động với thuê bao mạng cố định MSC thực chức quản lý di động Ở không vẽ trung tâm vận hành bảo dƣỡng (OMC) với chức đảm bảo vận hành thiết lập mạng Trạm di động hệ thống trạm gốc giao tiếp thông qua giao diện Um, đƣợc gọi giao diện không gian kết nối vô tuyến Hệ thống trạm gốc giao tiếp với MSC qua giao diện A Học viên: Nguyễn Đình Nhất Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình : Hệ thống di động GSM Trạm di động (MS) bao gồm điện thoại di động thẻ thông minh xác thực thuê bao (SIM) SIM cung cấp khả di động cá nhân, ngƣời sử dụng lắp SIM vào máy điện thoại di động GSM truy nhập vào dịch vụ đăng ký Mỗi điện thoại di động đƣợc phân biệt số nhận dạng điện thoại di động IMEI (International Mobile Equipment Identity) Card SIM chứa số nhận dạng thuê bao di động IMSI (International Subcriber Identity) để hệ thống nhận dạng thuê bao, mật mã để xác thực thông tin khác IMEI IMSI hoàn toàn độc lập với để đảm bảo tính di động cá nhân Card SIM chống việc sử dụng trái phép mật số nhận dạng cá nhân (PIN) Hệ thống trạm gốc gồm có hai phần Trạm thu phát gốc (BTS) Trạm điều khiển gốc (BSC) Hai phần giao tiếp với qua giao diện Abis, cho phép thiết bị nhà cung cấp khác "bắt tay" đƣợc Học viên: Nguyễn Đình Nhất 10 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 30: Xuất kết tìm kiếm Kết luận chƣơng III: Chƣơng III luận văn trình bày vấn đề để lập trình phần mềm trung tâm Server bao gồm thiết kế sở liệu , lâp trình để thu nhận bóc tách xử lý liệu Với hỗ trợ truyền thông TCP-Socket Server sau lập trình nhận đƣợc liệu từ thiết bị đầu cuối gửi lên Sau nhận liệu khối xử lý liệu bóc tách liệu thành trƣờng thông tin riêng biệt để lƣu trữ Ngoài Server cung cấp thêm tính tìm kiếm theo từ khóa, cập nhật liệu xuất kết mong muốn File Excel để tiện cho công tác kiểm tra sử dụng Học viên: Nguyễn Đình Nhất 53 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ CHƢƠNG IV : THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG Sau xây dựng xong Thiết bị đầu cuối phần mềm trung tâm Server Em có thực đo kiểm thử nghiệm hệ thống Việc thực nghiệm hệ thống đƣợc tiến hành nhà riêng quận Hai Bà Trƣng- Hà Nội với SIM đo kiểm nhà mạng MOBIFONE 4.1 Mục tiêu, yêu cầu việc thử nghiệm hệ thống 4.1.1 Mục tiêu việc thử nghiệm hệ thống Mục tiêu việc thử nghiệm hệ thống bao gồm hai mục tiêu :  Kiểm tra hệ thống xem có hoạt động tốt không, trình đo kiểm có thực tốt truyền nhận xử lý liệu có thành công không  Đánh giá kết thu đƣợc nhà mạng MOBIFONE tiến hành đo kiểm có đạt đƣợc KPI theo tiêu chuẩn Bộ Thông tin truyền thông ban hành nhà mạng công bố hay không Ở hệ thống thực đo với hai tham số : cƣờng độ tín hiệu thu đƣợc Module SIM5218 tỷ lệ thiết lập gọi thành công CSSR Theo nhƣ tiêu chuẩn TCN 68 - 186: 2006 Bộ thông tin truyền thông ban hành năm 2006 có quy định “ Vùng phủ sóng Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vùng có mức tín hiệu thu đƣợc -100dBm” Do tham số PRX đƣợc coi đạt yêu cầu PRX > -100dBm Theo công bố báo chí năm 2013 nhà mạng MOBIFIONE KPI nhà mạng đạt đƣợc nhƣ sau : Học viên: Nguyễn Đình Nhất 54 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Bảng 1: Các tham số chất lượng nhà mạng MOBIFONE năm 2013 Mức theo quy TÊN CHỈ TIÊU STT chuẩn QCVN MỨC 36:2011/BTTTT CÔNG BỐ Tỷ lệ gọi đƣợc thiết lập thành công ≥ 92% ≥ 95% Tỷ lệ gọi bị rơi ≤ 5% ≤ 3% Chất lƣợng Chất lƣợng thoại thoại trung trung bình phải ≥ bình phải ≥ 3,0 điểm 3,0 điểm ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% ≤0,1% Tỷ lệ gọi bị tính cƣớc sai ≤0,01% ≤0,01% Tỷ lệ gọi bị lập hoá đơn sai ≤0,01% ≤0,01% Độ khả dụng dịch vụ ≥99,5% ≥99,5% ≤ 0,25 ≤ 0,25 100% 100% Chất lƣợng thoại Độ xác ghi cƣớc Tỷ lệ gọi bị ghi cƣớc sai Tỷ lệ thời gian đàm thoại bị ghi cƣớc sai Tỷ lệ gọi bị tính cƣớc, lập hoá đơn sai Khiếu nại khách hàng chất lƣợng dịch vụ (khiếu nại/100 khách hàng/3 tháng) Hồi âm khiếu nại khách hàng (DNCCDV phải có văn hồi âm cho khách hàng khiếu nại thời gian 02 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại) Học viên: Nguyễn Đình Nhất 55 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ 24 h Dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24 h ≥80% ≥80% - Thời gian cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng nhân công qua điện thoại - Tỷ lệ gọi tới dịch vụ hỗ trợ khách hàng, chiếm mạch thành công nhận đƣợc tín hiệu trả lời điện thoại viên vòng 60 giây Theo nhƣ bảng số CSSR đạt yêu cầu mà CSSR ≥95% 4.1.2 Yêu cầu việc thử nghiệm hệ thống  Thiết bị đầu cuối Client phải hoạt động tốt, lấy đƣợc thông tin IMSI SIM test, lấy đƣợc thông tin trạm mà SIM test ăn sóng công suất tín hiệu nhận đƣợc Module SIM 5218 Thực gọi để tiến hành đo kiểm tham số CSSR Sau hoàn thành việc đo kiểm mở kết nối đến Server gửi đƣợc liệu lên Server thành công  Phần mềm trung tâm Server : Hoạt động tốt, thực mở kết nối Socket, lắng nghe kết nối từ Client Thực nhận liệu từ Client bóc tách xử lý liệu , lƣu trữ vào sở liệu , hiển thị tham số mong muốn 4.2 Quá trình thử nghiệm hệ thống Việc thực diễn theo trình tự sau :  Kiểm tra lại thiết bị Client Phần mềm Server trƣớc thử nghiệm Việc kiểm tra đảm bảo nguồn Client, Kết nối từ module SIM 5218 đến antena, sim điện thoại , phần mềm server hoạt động tốt Học viên: Nguyễn Đình Nhất 56 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ + Kiểm tra thiết bị Client thực cách gọi đến số thực test thiết bị Client Nếu có kết nối bình thƣờng đổ chuông chứng tỏ SIM5218 kết nối hoạt động bình thƣờng + Kiểm tra phần mềm trung tâm Server cách kiểm tra kêt nối đến Internet, kết nối đến Cơ sở liệu cách thử tìm kiếm hiển thị thông tin sở liệu Việc hiển thị thành công chứng tỏ kết nối Server hoạt động bình thƣờng  Thực bật phần mềm trung tâm Phần mềm tự tìm địa kết nối Ineter net LAN WAN mở Socket sẵn sàng lắng nghe kết nối từ Client  Thực bật nguồn thiết bị Client Khi Client tự động chạy chƣơng trình nạp sẵn  Sau Client thông báo gửi kết tính toán nhận đƣợc hình LCD kiểm tra Server xem nhận lƣu trữ xử lý liệu thành công chƣa Dƣới hình ảnh mô tả trình thử nghiệm hệ thống Hình 31 : Bắt đầu khởi chạy Server Học viên: Nguyễn Đình Nhất 57 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 32: Server thực kết nối Internet lắng nghe kết nối Hình 33: Thiết bị đầu cuối vừa bật nguồn Học viên: Nguyễn Đình Nhất 58 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 34: Vi điều khiển kiểm tra kết nối tới SIM 5218 Hình 35: Vi điều khiển thực lấy IMSI SIM Học viên: Nguyễn Đình Nhất 59 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 36: Thông tin IMSI SIM Hình 37: Vi điều khiển thực lấy thông tin trạm Học viên: Nguyễn Đình Nhất 60 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 38: Thông tin trạm thu Hình 39: Công suất thu tín hiệu nhận Học viên: Nguyễn Đình Nhất 61 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 40: Số gọi thành công Hình 41Thiết bị đầu cuối kết nối đến SERVER Học viên: Nguyễn Đình Nhất 62 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 42: Thiết bị đầu cuối gửi thành công liệu Hình 43: Server nhận thông tin thiết bị đầu cuối gửi lên Học viên: Nguyễn Đình Nhất 63 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Hình 44: Hiển thị toàn liệu hình 4.3 Kết thử nghiệm hệ thống Nhƣ sau thực toàn trình thực nghiệm hệ thống kết thu đƣợc nhƣ sau :  Thiết bị đầu cuối thu thập đƣợc thông tin cần thiết : thông tin trạm thu phát sóng, IMSI SIM test , PRX, CSSR gửi đƣợc toàn liệu lên Server thành công  Server kết nối thành công đến thiết bị đầu cuối , nhận liệu bóc tách lƣu trữ vào sở liệu thực xuất liệu nhƣ mong muốn Việc Server thu nhận đƣợc liệu chứng tỏ hệ thống hoạt động bình thƣờng Theo nhƣ kết thu nhận đƣợc công suất thu tín hiệu Module SIM 5218 -52dBm số gọi thiết lập thành công gọi tổng số lần gọi Học viên: Nguyễn Đình Nhất 64 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ Đối chiếu tiêu thông số chất lƣợng đƣợc yêu cầu phần 4.1.1 nhận thấy tiêu đểu đạt yêu cầu Do khẳng định việc thực nghiệm hệ thống thành công Kết luận chƣơng IV: Trong trƣơng IV luận văn tác giả có giới thiệu việc thực đo kiểm hệ thống Bao gồm phần mục tiêu trình đo kiểm, yêu cầu bƣớc thực đo kiểm, kết việc đo kiểm Thông qua kết đo kiểm sử dụng SIM test nhà mạng MOBIFONE có đối chiếu với thông số KPI nhà mạng cung cấp , tác giả nhận thấy tham số thực đo kiểm công suất thu tín hiệu tỷ lệ thiết lập gọi thành công đạt yêu cầu với công bố nhà mạng Học viên: Nguyễn Đình Nhất 65 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ KẾT LUẬN Sau thời gian dài nghiên cứu, tìm hiểu dƣới hƣớng dẫn tận tình PGS.TS Vũ Văn Yêm em hoàn thành xong đề tài luận văn : “Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống giám sát chất lượng mạng viễn thông” với mục đích cung cấp thêm phƣơng pháp hỗ trợ nhà mạng nhƣ quan chức việc quản lý chất lƣợng mạng di động Các kết mà luận văn đạt đƣợc nhƣ sau :  Chế tạo thành công thiết bị đầu cuối hoàn chỉnh có chức thu nhận liệu mạng di động, đo kiểm tính toán tham số chất lƣợng mạng truyền liệu trung tâm  Xây dựng thành công chƣơng trình trung tâm để thu nhận liệu từ thiết bị đầu cuối gửi lên, bóc tách lƣu trữ liệu đƣa thống kê  Thử nghiệm hoàn chỉnh hệ thống từ việc thiết bị đầu cuối lấy thông tin đến gửi lên phần mềm trung tâm hoàn chỉnh theo thời gian thực Các hƣớng phát triển sau luận văn :  Sẽ tiếp tục nghiên cứu tiến hành đo kiểm với nhiều tham số KPI áp dụng cho mạng 3G  Chế tạo thêm nhiều thiết bị đầu cuối để việc quản lý đƣợc tập trung Với hƣớng phát triển mong muốn em luận văn đƣợc phát triển thực hệ thống đƣợc hoàn chỉnh việc xây dựng thêm thiết bị đầu cuối để việc quản lý đƣợc rộng hơn, lập trình cho thiết bị đầu cuối để đo kiểm đƣợc nhiều tham số , để hỗ trợ việc đo kiểm giúp phần cải thiện chất lƣợng mạng di động Việt Nam Học viên: Nguyễn Đình Nhất 66 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Applied Satellite Navigation using GPS, Galileo and augmentation system – Ramjee Prasad, Marina Ruggieri Mobile Communications series, Artech House,2005 [2] Bản công bố chất lượng dịch vụ viễn thông nhà mạng Mobifone năm 2013 https://www.mobifone.com.vn/portal/vn/services/everything/banchitieu.jsp [3] ESTI, Digital Cellular Telecommunications Systems GSM 07.05, v5.5.0, 01/1998 [4] eWBB2.1 M2000 V200R012&V200R013Product Description 30/09/2012 [5] M2000 V200R006 Opreation Guide , 16/12/2008 [6] SIMCOM_SIM5218_Serial_ATC_EN_V1.30 , 17/10/2011 [7] SIMCOM WCDMA SIM52xx , 12/7/2010 [8] SIM5218J_HD_V1.0 , 13/02/2009 [9] SIM5218_Module_EVB_UGD_V1.01, 9/12/2008 [10] SIMCOM LTD., AT Command Set for Internet Service, 05/02/2010 [11] SIMCOM LTD., SIM5218A_FTP_Application_Note, 29/04/2010 [12] http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=13061&page=4 [13] SIMCOM Home Wesbsite http://wm.sim.com/Sim/FrontShow_en/default.aspx [14] SQL Server 2005 Express Edition, Rajesh George, Lance Delano, Wiley publishing Inc., 2006 [15] Tiêu chuẩn chất lượng mạng điện thoại di động mặt đất thông tin truyền thông –TCN 68-186:2006 Học viên: Nguyễn Đình Nhất 67 [...]... bị giám sát thông số chất lƣợng mạng là OSS và M2000 Dƣới đây là sơ đồ cấu trúc của hệ thống giám sát M2000 do hãng Huawei cung cấp: Hình 4 : Sơ đồ cấu trúc của hệ thống giám sát M2000 Theo nhƣ hình vẽ các thiết bị cấu thành lên hệ thống mạng di động là NE1,NE2… sẽ gửi các tham số chất lƣợng về một Server tập trung đó là M2000 từ đó ngƣời quản trị có thể dễ dàng lấy đƣợc các tham số chất lƣợng mạng. .. chất lượng mạng dựa vào thống kê OMC Hiện nay các nhà mạng thƣờng sử dụng các công cụ giám sát tập trung để giám sát các cảnh báo cũng nhƣ các tham số chất lƣợng mạng KPI Các hệ thống này thƣờng đƣợc hỗ trợ bởi các hãng cung cấp các thiết bị phần cứng Đơn cử nhƣ đối với mạng MOBIFONE thì thiết bị thƣờng do hai hãng thiết bị lớn cung cấp là Ericsson và Huawei Tƣơng ứng với hai hãng đó là hai loại thiết. .. tổng quan của mạng di động tại Việt Nam bao gồm mạng 2G-GSM và mạng 3G-WCDMA cũng nhƣ các tham số chất lƣợng mạng KPI chính của mạng di động Ngoài ra tác giả có trình bày hai phƣơng pháp thu thập các thông số chất lƣợng mạng chính hiện nay đó là giám sát tại bộ phận vận hành khai thác OMC và thu thập bằng phƣơng pháp “Driving test” Từ các phƣơng pháp nêu trên hệ thống đo kiểm chất lƣợng mạng trình bày... Thạc Sĩ - Mạng CS : Mạng kết nối cho các dịch vụ chuyển mạch kênh - Mạng PS : Mạng kết nối cho các dịch vụ chuyển mạch gói  Các giao di n vô tuyến - Giao di n CU : Là giao di n giữa thẻ thông minh USIM và ME Giao di n này tuân theo một khuôn dạng chuẩn cho các thẻ thông minh - Giao di n UU : Là giao di n mà qua đó UE truy cập các phần tử cố định của hệ thống và vì thế mà nó là giao di n mở quan trọng... đài chuyển mạch di động MSC Thành phần trung tâm của hệ thống mạng là tổng đài chuyển mạch di động MSC Nó hoạt động giống nhƣ một tổng đài chuyển mạch PSTN hoặc ISDN thông thƣờng, và cung cấp tất cả các chức năng cần thiết cho một thuê bao di động nhƣ: đăng ký, xác thực, cập nhật vị trí, chuyển vùng, định tuyến cuộc gọi tới một thuê bao roaming (chuyển vùng) MSC cung cấp kết nối đến mạng cố định ( PSTN... phƣơng pháp giám sát chất lƣợng mạng Hiện nay có khá nhiều phƣơng pháp giám sát chất lƣợng mạng di động và thống kê các tham số chất lƣợng mạng nhƣ : dựa vào các thống kê từ OMC, đo kiểm Driving Test, dựa vào ý kiến phản ánh của khách hàng, cảnh báo tại trạm thu phát sóng BTS Sau đây em xin trình bày hai phƣơng pháp chính đó là thống kê từ OMC và đo kiểm dựa vào Driving test Học viên: Nguyễn Đình Nhất... bảo vệ chứa bản sao các khoá bảo mật của mỗi card SIM, đƣợc dùng để xác thực và mã hoá trên kênh vô tuyến 1.2 Kiến trúc mạng thông tin di động 3G 1.2.1 Tổng quan về mạng 3G – Công nghệ WCDMA Mạng 3G (Third-generation technology) là thế hệ thứ ba của chuẩn công nghệ điện thoại di động, mang lại cho ngƣời dùng các dịch vụ giá trị gia tăng cao cấp, giúp chúng ta thực hiện truyền thông thoại và dữ liệu... Giao di n IU : Giao di n này nối UTRAN với CN, nó cung cấp cho các nhà khai thác khả năng trang bị UTRAN và CN từ các nhà sản xuất khác nhau - Giao di n IUr : Cho phép chuyển giao mềm giữa các RNC từ các nhà sản xuất khác nhau - Giao di n IUb : Giao di n cho phép kết nối một nút B với một RNC IUb đƣợc tiêu chuẩn hóa nhƣ là một giao di n mở hoàn toàn 1.3 Các thông số chất lƣợng KPI chính của mạng di động. .. Thạc Sĩ Hình 2 : Quá trình phát triển của mạng UMTS 1.2.2 Kiến trúc mạng UMTS/WCDMA Rel.99: Hình 3 : Kiến trúc mạng UMTS Rel.99  UE (User Equipment) : Thiết bị ngƣời sử dụng thực hiện chức năng giao tiếp ngƣời sử dụng với hệ thống UE gồm hai phần : - Thiết bị di động (ME : Mobile Equipment) : Là đầu cuối vô tuyến đƣợc sử dụng cho thông tin vô tuyến trên giao di n Uu Học viên: Nguyễn Đình Nhất 14 Trường... mong muốn sẽ cung cấp thêm một phƣơng án để đo kiểm các tham số chất lƣợng mạng để việc đo kiểm đƣợc tiến hành đơn giản và thuận tiện hơn Học viên: Nguyễn Đình Nhất 24 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Luận Văn Thạc Sĩ CHƢƠNG II : THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI ĐO KIỂM THAM SỐ KPI MẠNG DI ĐỘNG 2.1 Sơ đồ khối và các thành phần cơ bản Thiết bị đầu cuối gồm có các khối chức năng chính nhƣ sau :  Vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát chất lượng mạng di động , Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát chất lượng mạng di động , Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát chất lượng mạng di động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay