ke hoach bao ve moi truong lo giet mo gia xuc

46 221 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:12

DANH MỤC BẢNGivDANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮTvI. THÔNG TIN CHUNG11.1. Tên dự án đầu tư:11.2. Tên doanh nghiệp cơ quan chủ dự án:11.3. Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp cơ quan chủ dự án:11.4. Người đứng đầu doanh nghiệp cơ quan chủ dự án:11.5. Phương tiện liên lạc với người đứng đầu doanh nghiệp cơ quan chủ dự án:11.6. Địa điểm thực hiện dự án:11.6.1. Vị trí địa lý:11.6.2. Đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh dự án21.6.3. Hiện trạng khu đất và công trình41.6.4. Nguồn tiếp nhận nước thải, khí thải, chất thải rắn của Dự án41.7. Quy mô hoạt động kinh doanh51.7.1. Quy mô51.7.2. Quy trình hoạt động của nhà máy:51.7.3. Nhu cầu trang thiết bị, máy móc:71.8. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng81.8.1. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu81.8.2. Nhu cầu và nguồn cung cấp nước81.8.3. Nhu cầu sử dụng điện:91.8.4. Nhu cầu lao động91.8.5. Tổng vốn đầu tư91.8.6. Tiến độ thực hiện dự án9II. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG112.1. Các loại chất thải phát sinh trong giai đoạn cải tạo mặt bằng và xây dựng nhà máy112.1.1. Bụi và các chất gây ô nhiễm không khí112.1.2. Tác động của nguồn gây ô nhiễm môi trường nước132.1.3. Chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng nhà máy152.1.4. Tiếng ồn162.1.5. Các tai nạn và sự cố trong quá trình xây dựng nhà máy172.1.6. Ảnh hưởng tới công nhân đang thi công172.2. Các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động172.2.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí172.2.2. Nguồn gây ô nhiễm nước182.2.3. Nguồn phát sinh chất thải rắn202.2.4. Ô nhiễm tiếng ồn, vi khí hậu222.2.5. Các sự cố có thể xảy ra22III. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC243.1. Trong giai đoạn xây dựng dự án243.1.1. Kiểm soát ô nhiễm không khí243.1.2. Kiểm soát nước thải243.1.3. Kiểm soát chất thải rắn253.1.4. Kiểm soát tiếng ồn – độ rung253.2. Trong giai đoạn hoạt động263.2.1. Giảm thiểu ô nhiễm không khí263.2.2. Các biện giảm thiểu ô nhiễm do nước thải273.2.3. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn313.2.4. Giảm thiểu tiếng ồn, rung động và tác động vi khí hậu323.2.5. Phương án phòng ngừa và ứng phó các sự cố33IV. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG354.1. Các công trình xử lý môi trường354.2. Chương trình giám sát môi trường35V. CAM KẾT THỰC HIỆN38 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT v I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên dự án đầu tƣ: 1.2 Tên nh n h ệp qu n hủ dự án: 1.3 Đị hỉ l ên hệ ủ nh n h ệp qu n hủ dự án: 1.4 N ƣờ đứn đầu nh n h ệp qu n hủ dự án: 1.5 Phƣơn t ện l ên lạ vớ n ƣờ đứn đầu nh n h ệp qu n hủ dự án: 1.6 Đị đ ểm thự h ện dự án: 1.6.1 Vị trí đị lý: 1.6.2 Đố tƣợn tự nh ên, k nh t , xã hộ xun qu nh dự án 1.6.3 H ện trạn khu đ t v n trình 1.6.4 N uồn t p nh n nƣớ thả , khí thả , h t thả rắn ủ Dự án 1.7 Quy m hoạt độn k nh nh 1.7.1 Quy mô 1.7.2 Quy trình hoạt độn ủ nh máy: 1.7.3 Nhu ầu tr n th t ị, máy mó : 1.8 Nhu ầu n uyên l ệu, nh ên l ệu sử dụn 1.8.1 Nhu ầu n uyên l ệu, nh ên l ệu 1.8.2 Nhu ầu v n uồn un p nƣớ 1.8.3 Nhu ầu sử dụn đ ện: 1.8.4 Nhu ầu l o độn 1.8.5 T n vốn đầu tƣ 1.8.6 T n độ thự h ện dự án II CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 11 i Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy 2.1 Cá loạ h t thả phát s nh tron 2.1.1 Bụ v h t 2.1.2 Tá độn tm s t p trun đoạn ả tạo m t n su t on n y” n v x y dựn nh máy 11 y nh ễm kh n khí 11 ủ n uồn y nh ễm m 2.1.3 Ch t thả rắn tron trƣờn nƣớ 13 đoạn x y dựn nh máy 15 2.1.4 T n ồn 16 2.1.5 Cá t nạn v ố tron trình x y dựn nh máy 17 2.1.6 Ảnh hƣởn tớ n nh n đ n th n 17 2.2 Cá loạ h t thả phát s nh tron trình hoạt độn 17 2.2.1 N uồn y nh ễm kh n khí 17 2.2.2 N uồn y nh ễm nƣớ 18 2.2.3 N uồn phát s nh h t thả rắn 20 2.2.4 Ô nh ễm t n ồn, v khí h u 22 2.2.5 Cá ố ó thể xảy r 22 III BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 24 3.1 Tron đoạn x y dựn dự án 24 3.1.1 K ểm soát nh ễm kh n khí 24 3.1.2 K ểm soát nƣớ thả 24 3.1.3 K ểm soát h t thả rắn 25 3.1.4 K ểm soát t n ồn – độ run 25 đoạn hoạt độn 26 3.2 Trong 3.2.1 G ảm th ểu 3.2.2 Cá ện nh ễm kh n khí 26 ảm th ểu 3.2.3 G ảm th ểu tá độn nh ễm nƣớ thả 27 ủ h t thả rắn 31 3.2.4 G ảm th ểu t n ồn, run độn v tá độn v khí h u 32 3.2.5 Phƣơn án ph n n v ứn phó ố 33 ii Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” IV CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG, CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 35 4.1 Cá n trình xử lý m 4.2 Chƣơn trình ám sát m trƣờn 35 trƣờn 35 V CAM KẾT THỰC HIỆN 38 iii tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” DANH MỤC BẢNG Bản 1.1: Hạn mụ n trình Bản 1.2: D nh mụ máy mó , th t ị phụ vụ ho sở Bản 1.3: T n độ thự h ện 10 Bản 2.1: Th nh phần v nồn độ h t nh ễm vớ h độ v n h nh nh u 12 Bản 2.2: Tả lƣợn h t nh ễm phƣơn t ện v n huyển n uyên v t l ệu 12 Bản 2.3: Tả lƣợn h t nh ễm tron nƣớ thả s nh hoạt 14 Bản 2.4: Nồn độ Bản 2.5: Bản h t nh ễm tron nƣớ thả s nh hoạt 14 hạn ồn ủ Bản 2.6: Nồn độ h t th t ị x y dựn 16 nh ễm ó tron nƣớ mƣ hảy tr n 18 Bản 2.7: Đ trƣn nƣớc thải sinh hoạt 19 Bản 2.8: Đ trƣn nƣớ thả t m 20 Bản 4.1: K hoạ h x y dựn n trình ảm th ểu nh ễm 35 DANH MỤC HÌNH Hình1.1: Quy trình t m Hình 3.1 Quy trình l m v ệ ủ ể tự hoạ n ăn 28 iv Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT BCCT : Bê t n ốt thép BOD : Nhu ầu oxy s nh hó BQL : B n quản lý BTNMT : Bộ T BXD : Bộ X y dựn COD : Nhu ầu oxy hó họ KPH : Kh n phát h ện PCCC : Ph n QCVN : Quy huẩn V ệt N m SS : Ch t rắn lơ lửn TCXDVN : T huẩn x y dựn V ệt N m TNHH : Trá h nh ệm hữu hạn TSS : T n lƣợn UBND : Ủy XLNT : Xử lý nƣớ thả n uyên v M háy hữ trƣờn háy h t rắn lơ lửn n Nhân dân v tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc rảng ng, ngày tháng năm 2015 Kính : Ủy ban Nhân dân huyện Trản B n Phòn T i n uyên v Môi trƣờn Chúng là: Đị ……… hỉ: ………… X n đ n quý Ủy ban Nhân dân Huyện Trản B n ản m k t ảo vệ m trƣờn đăn ký nộ dun s u đ y: I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên dự án đầu tƣ: Dự án “Nh máy tm s t p trun n su t on n y” 1.2 Tên doanh n hiệp quan chủ dự án: ………… Mã số doanh nghiệp: ………… 1.3 Địa liên hệ doanh n hiệp quan chủ dự án: ………… 1.4 N ƣời đứn đầu doanh n hiệp quan chủ dự án: ……………… 1.5 Phƣơn tiện liên lạc với n ƣời đứn đầu doanh n hiệp quan chủ dự án: Đ ện thoạ : ……… 1.6 Địa điểm thực dự án: 1.6.1 Vị trí địa lý: Dự án đƣợ thự h ện tạ xã G ………… Lộ , huyện Trản B n , tỉnh T y N nh Tọ độ: Vị trí ủ dự án đƣợ xá định ụ thể nhƣ s u:  Phía Bắc: …………  Phí Đ n : …………  Phía Tây: ……  Phía Nam: ………… tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” 1.6.2 Đối tƣợn tự nhiên, kinh tế, xã hội xun quanh dự án a Đối tƣợn tự nhiên Dự án đƣợ tr ển kh tạ xã G Lộ , huyện Trản B n , tỉnh T y N nh thuộ m n Đ n N m Bộ ó vị trí nhƣ s u: Phí Bắ áp: Xã Đ n Thu n – Lộ Hƣn Phí Đ n áp: Xã An Tịnh – Lộ Hƣn Phí N m áp: Thị tr n Trản B n – xã An Tịnh Phí T y áp: Xã G Bình – Phƣớ Đ n  Khí hậu Khí h u ủ xã G v n nh ệt đớ thán Lộ , huyện Trản B n , tỉnh T y N nh m n tính đ óm -11 v m n xí h đạo, vớ h kh o tƣơn đố trun mƣ mƣ óm ình mƣ từ 17 – ản l ó ó m Vì ần y r mƣ r t lớn v o thán đ n thán đ n thán v thán đ n thán 12 lƣợn mƣ th p Thờ t t khu vự mừ kh hạn hán s n , suố , kênh ạn k ệt, nh u d ện tí h trƣn ình – 35 0C ó kh lên đ n 37,50C T y N m hoạt độn mm, thán ủ đ u từ thán đ n n định v ph n hó mƣ th o B Đ n nên khí h u r t nón nh ệt độ trun Tron m r rệt l m đầu từ thán 11 -12 đ n thán năm s u Đ ứ xạ dồ d o nên nh ệt độ n m trƣn y xảy r , số nơ n uồn nƣớ y n n n h ệp v y ăn trá ị th ệt hạ kh hạn - M mƣ ủ mƣ : đầu tƣ thán đ n tán , lƣợn mƣ ả năm Tron m đầu mƣ thƣờn Số n y mƣ M - ó h ém 85,6 – 87,4 mƣ thƣờn xảy r dạn mƣ r o to, n n hạt, v o nhữn thán n , s m sét, tron m mƣ ó óm T y N m ình qu n năm: 116 n y kh : Lƣợn mƣ nhƣn tính hun tron năm lƣợn mƣ v lƣợn n n nh u nên d n đ n h ện tƣợn kh n h m nƣớ xảy r hạn hán v o uố m b c Lƣợn i Lƣợn ố hơ ph n ố th o m ố hơ tron nhữn thán m hơ tron thán tƣơn đố th u nƣớ C ế - t n lƣợn r rệt, ho s nh hoạt v sản xu t tron m ần kh n độn th o kh n mƣ l khoản 75 – 95mm, o khoản 15 – 19 mm Đ u n y ố hơ nm n kh lƣợn ố y nên t n h trạn hạn hán, kh gi Ch độ ó khu vự phản ánh r rệt h độ ho n lƣu tron năm th y đ ó m Hƣớn ó thịnh h nh th o m , nh u th o ƣờn độ v phạm v hoạt độn tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy Gó m - s Bắ , Đ n Bắ v T y Bắ Tố độ ó thịnh h nh tron ó trun nón ẩm phí T y n m Thán hƣớn uố thán thịnh h nh Gữ 2m m T yN mv óm o ị ão, thƣờn hịu ảnh hƣởn n y” ủ khố thán n y hủ y u l hƣớn hịu ảnh hƣởn khố kh n khí ó thịnh h nh l Đ n N m, từ thán trở đ đ n ó T y N m Tố độ hính ó thờ k on ình 5-7 m s, tần su t 25 – 45% G ó mừ hạ từ thán đén thán , l thờ k - n su t Đ n Bắ từ thán 11 đ n thán 12, l thờ k kh n khí lạnh ự đớ phí Bắ , hƣớn - t p trun ó – 5m/s, h m 35 – 45% huyển t p n ắn thán v thán x n k ó Đ n N m ị ảnh hƣởn ủ áp th p nh ệt đớ ão m n Trun ây  Diện tích tự nhiên Xã G Lộ ần ó d ện tí h tự nh ên l 52 h Tron d ện tí h đ t n n n h ệp h m t n d ện tí h đ t D ện tí h đ t n lạ o ồm đ t nh ở, o th n , thủy lợ v đ t huyên d n  Địa h nh Đị hình xã G Lộ tƣơn đố đƣợ n n s n n ph n dạn đị hình đồn o d ện tí h rộn Độ hảy qu n vớ o từ 6-7 m so vớ mự nƣớ m t ph s ển Có hệ thốn p Có đƣờn quố lộ 19, tỉnh lộ n n Bên ạnh n ó o hồ, s n , suố  Th nhƣ n Đ t khu vự thƣờn l đ t sét, đ t át, đ t đ n v hạt th Có ph n ố nh u th o h u s u  Thủy v n Trên đị n xã ó n kênh, suố lớn v số o hồ vừ Nƣớ từ kênh n y hệ thốn kênh Đ n nƣớ hảy từ Hồ Dầu T n đ v Bên ạnh đó, nƣớ n ầm l n uồn hủ y u ho s nh hoạt v sản xu t đị n xã G Lộ r ên v huyện Trản B n hun b Đối tượng kinh tế - xã hội tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t Hầu h t n ƣờ d n đị phƣơn xã đ u sốn phụ thuộ v o trồn on yl ,v n y” y ho m u V sốn nhờ v o hăn nu s , ầm Phần lớn th nh n ên ủ xã l m v ệ tạ khu n n h ệp Trản B n , thu nh p n định Đờ sốn ủ n ƣờ d n n y tăn Th o n ên ám thốn kê năm 13: T n d n số ủ xã G Lộ l 19.9 n ƣờ , ồm 21 hộ V y t : Tạ xã G Lộ V ó trạm y t vớ quy m áo dụ : To n xã ó trƣờn m u ƣờn ệnh áo, t ểu họ , trƣờn p 1.6.3 Hiện trạn khu đất v côn tr nh Dự án đƣợ thự h ện trên phần d ện tí h đ t 36.299,8 m tạ p Lộ Khê, xã G Lộ , huyện Trản B n , tỉnh T y N nh H ện trạn sử dụn đ t ồm: -Đ tl LUK : 321,6 m2 - Đ t huyên trồn l C c p ng c LUC : 25.978,2 m n n ng t c n k mp H ện tạ Khu đ t thự h ện dự án l đ t trốn , đồn đ t trốn v vƣờn o su c Xun qu nh dự án hủ y u 1.6.4 N uồn tiếp nhận nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn Dự án 1.6.4.1 Nƣớc thải - Hệ thốn thoát nƣớ thả v nƣớ mƣ - Nƣớ mƣ đƣợ dẩn th o đƣờn ạnh dự án ủ nh máy đƣợ tá h r ên ệt ốn thoát nƣớ qu nh nh m y thả r suố khu vự - Nƣớ thả ủ nh máy đƣợ xử lý đạt t huẩn theo QCVN 40:2011/BTNMT ột A trƣớ kh thả r n uồn t p nh n l suố nh ạnh nh máy 1.6.4.2 Khí thải n xun quy M trƣờn t p nh n khí thả phát s nh từ hoạt độn ủ nh máy từ đoạn th x y dựn , sữ hữ n trình ho đ n kh đ v o hoạt độn l m trƣờn kh n khí qu nh khu vự nh máy Ch t lƣợn m trƣờn kh n khí xung quanh nh máy đạt huẩn QCVN 5:2 13/BTNMT - Ch t lƣợn m trƣờn kh n khí khu vự hoạt độn k nh nh đạt T huẩn vệ s nh l o độn th o Quy t định số 3733 2 QĐ-BYT n y 1 2 ủ Bộ y t “V v n h nh 21 t huẩn vệ s nh l o độn , n uyên tắ v th n số vệ s nh l o độn 1.6.4.3 N uồn tiếp nhận chất thải rắn Ch t thải rắn gồm ch t thải rắn sinh hoạt, ch t thải không nguy hại ch t thải nguy hại tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” phát sinh thi công xây dựng hoạt động nh máy s đƣợc Chủ đầu tƣ hợp đồng với đơn vị có năn thu gom ch t thải tạ đị phƣơn để thu gom, v n chuyển xử lý th o đ n quy định hành 1.7 Quy mô hoạt độn kinh doanh 1.7.1 Quy mô Hiện dự án đ n l đ t trốn , đ n ho n th ện đầy đủ hồ sơ để ti n hành xin phép xây dựng Hạn mụ n trình ụ thể đƣợ trình y tron Bản 1.1: Hạn mụ Hạn mục côn tr nh STT huồn ản 1.1 n trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 5.264,5 15 1.376,14 Khu vự Ph n xƣởn Nh ph n phố thịt 432 1,2 Nh 22,4 0,006 Kho 1.800 Khu xử lý nƣớ 500 1,4 C y x nh, đƣờn nộ phụ trợ 26.904,76 73,394 36.299,8 100 tm nh đ u h nh ảo vệ ộv n trình T n cộn g n Cty ) 1.7.2 Quy trình hoạt độn nh máy: tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy Máy phát đ ện tr n - đ t ộ ph n s t p trun n su t on n y” ị ho nh máy l máy mớ , ó ộ ph n xử lý khí thả , ụ , ó lắp ảm th nh - Máy đƣợ đ t tron khu vự r ên , h x - Sử dụn v khu vự n lạ ủ nh máy ảo dƣ n máy phát th o đ n quy định ủ nh sản xu t 3.2.2 Các biện iảm thiểu ô nhiễm nƣớc thải 3.2.2.1 Nƣớc mƣa chảy tr n Nƣớ mƣ từ má h s đƣợ thu om v d n v hệ thốn mƣơn thoát nƣớ mƣ xun qu nh, s u thoát v o suố khu vự Cá thu nƣớ mƣ s đƣợ lắp đ t son rá Đồn thờ , đƣờn d n thoát nƣớ mƣ , hủ dự án s x y dựn hố lắn n nh m tránh tắt n h n mƣơn d n.V ệ n y đƣợ t n h nh đồn thờ tron trình x y dựn n n Thƣờn xuyên nạo vét n từ hố nh m hạn h ảnh hƣởn đ n d n hảy tron mƣơn , tạo đ u k ện t thoát nƣớ tốt Hệ thốn mƣơn d n thoát nƣớ mƣ s đƣợ x y dựn đảm ảo độ dố tố th ểu nh m tránh y tắt n h n d n hảy, n p n hƣởn đ n hệ thốn thoát nƣớ ụ ộ tron khu vự nh máy, n nhƣ ảnh ủ khu vự 3.2.2.2 Nƣớc thải sinh hoạt Sử dụn ể tự hoạ để xử lý nƣớ thả s nh hoạt thả r tron trình hoạt độn nh máy nh m ảm hàm lƣợn h t nh ễm ủ nƣớ thả trƣớ kh thoát hệ thốn thoát nƣớ thả chung tạ khu vự Cá th n số k thu t ủ x y dựn n êt n 15 , ó n ăn r ên Cá t m n ăn nƣớ v ốt thép, đáy l ệt vớ thoát nƣớ D22 d n nƣớ thả ê t n lót đá, tƣờn th nh n ăn h n tron ể n ủ ữ ể tự hoạ : Bể tự hoạ đƣợ ol ê t n đá n ăn đƣợ x y ê t n d y mm, m êt n M n 25, đụ lỗ D2 Ốn huyển t p đ n vị trí đ u nố hệ thốn thoát nƣớ thả khu vự Ốn thoát hơ từ ể tự hoạ D42, ốn thoát h ủ n UPVC D220 27 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t C D on n y” N ƣ c v o sau B A Hình 3.1 Q Bể tự hoạ tron óh năn trìn xử lý m việc b tự o i ba ngăn hính l lắn ể từ - n y ó khoản n v ph n hủy ị ph n hủy phần, phần tạo r n lƣợn ể thờ n ăn lọ v thoát r n o nd h t ể tự hoạ đƣợ l y r định n lên m n lạ tron ể để l m ho trình ph n hủy để đảm ảo h ệu su t lắn đƣờn ốn d n Mỗ h tv đoạn đầu l lên m n x t, n tƣơ mớ lắn , tạo đ u k ện thu n lợ thả đƣợ lƣu tron h t hữu h t khí v phần tạo th nh ả CH4, CO2, H2S, C n tron k , mỗ lần l y phả để lạ khoản n lƣu nƣớ ủ hệ v s nh v t kỵ khí, ho t n Quá trình lên m n hủ y u d ễn r tron khí tạo r tron trình ph n n lắn Thờ h t rắn lơ lửn s lắn xuốn đáy ể C n đƣợ ữ lạ tron đáy ể từ 6- thán , dƣớ ảnh hƣởn m n ho Nƣớ o rồ mớ ốn n Nƣớ huyển qu ể tự hoạ đ u ó ốn th n hơ để ả phón khí từ trình ph n hủy - S u kh qu ể tự hoạ nƣớ thả s nh hoạt t p tụ đƣợ dẩn v hệ thốn xử lý nƣớ thả t p trun ủ nh máy 3.2.2.3 Nƣớc thải sản xuất Nƣớ thả sản xu t o ồm nƣớ thả từ huồn trạ , nƣớ thả từ trình lƣợn nƣớ thả sản xu t khoản 62,5 m3 n y đƣợ thu om v xử lý nhƣ s u: - Nƣớ thả từ huồn trạ khoản 22,5 m3 n y đƣợ dẩn qu hố máy để lắn n trƣớ kh đƣ v hệ thốn xử lý nƣớ thả t p trun tm , tron nh 28 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy Hệ t tm s t p trun Nƣớ thả từ khu t m m3 đƣợ dẩn th o đƣờn thốn xử lý nƣớ thả t p trun ng t gom, Nƣớ thả s nh hoạt (2,5 m /ngày) Bể tự hoạ nước t ải t i n m n su t on ốn rảnh ó lắn n y” n v hệ n a Nƣớ thả khu tm Nƣớ thả từ huồn trạ (40 m /ngày) (22,5 m /n y) Cốn dẩn Cá hố lắn n v hầm o s Hệ thốn xử lý nƣớ thả t p trun n su t m3 n y suố Dự án s t n h nh x y dựn hệ thốn xử lý nƣớ thả t p trun vớ m n y vớ quy trình n n hệ nhƣ s u: n su t 29 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” Nƣớ thả từ nh máy Bể om Sụ khí Hó Bể đ u h h t Bể k o tụ, tạo ông Bể Bể lắn n hó lý Bể s nh họ kỵ khí Sụ khí Bể s nh họ h u khí Bể lắn Bể n s nh họ Máy ép n Bể khử tr n clorine Đ xử lý Bể lọ áp lự Ao s nh họ Nƣớ đạt QCVN :2 11 BTNMT ột A h ết inh t nh x Nƣớ thả ủ nh máy s u kh đƣợ xử lý sơ ộ từ n uồn s đƣợ dẩn v hệ thốn xử lý nƣớ thả t p trun ủ nh máy 30 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on To n ộ nƣớ thả đƣợ đƣ v hố om ên tron ó lƣớ hắ rá để loạ phần h t thả ó kí h thƣớ lớn trƣớ kh qu ể đ u h n y” th nh Chứ năn ủ ể đ u h l để đ u h lƣu lƣợn v nồn độ ủ nƣớ thả , đ u hỉnh pH nƣớ ph hợp ho trình xử lý hó lý n n trình k o tụ, tạo n t p th o Tạ đ y, dƣớ tá dụn ủ h t hó họ nhƣ polym , zơ v độn lự từ ánh khu y, số th nh phần nh ễm tron nƣớ thả s k t hợp vớ hó h t trợ tạo th nh h t k t tủ k o tụ lạ th nh n n Cá n n n y s đƣợ ữ lạ s u kh nƣớ thả đƣợ dẩn qu ể lắn T p đ n nƣớ thả đƣợ xử lý s nh họ kỵ khí v h u khí n phƣơn pháp s nh họ th n qu Tron đ u k ện kỵ khí, v s nh v t kỵ khí s huyển hó nƣớ v khí y r Nhờ đó, phần h t nh ễm s đƣợ loạ h t rắn lơ lửn th nh C n trình s nh họ h u khí t p th o lần nử sử dụn đ u k ện hoạt độn v t h u khí để huyển hó h t lơ lửn tron nƣớ thả S u n trình xử lý s nh họ , lƣợn họ v đƣợ đƣ v ể n Một phần n trình ủ v s nh n phát s nh s đƣợ tá h ph tron ể lắn s nh n s đƣợ tuần ho n v ể h u khí Bể khử tr n đƣợ sử dụn nh m khử tr n nƣớ , loạ ó hạ tron nƣớ nhƣ E.coli th nh phần v s nh v t S u kh đƣợ khử tr n , nƣớ t p tụ qu ể lọ áp lự át, th n hoạt tính để loạ th nh phần lơ lửn n lạ ồm lớp v t l ệu lọ : s , N o r , s u kh đƣợ xử lý qu n trình trên, nƣớ thả lần nử đƣợ l m sạ h th o h s nh họ tự nh ên tạ hồ s nh họ nhờ s nh v t thủy s nh B n thả phát s nh từ trình xử lý nƣớ thả s đƣợ tron tá h nƣớ v tá h nƣớ lần qu máy ép n B n kh đƣợ đón ov năn thu om, xử lý ể n để n o đơn vị Nƣớ thả s u xử lý đạt t huẩn quy định th o QCVN :2 11 BTNMT ột A 3.2.3 Giảm thiểu tác độn chất thải rắn 3.2.3.1 Chất thải rắn sinh hoạt lƣợn rá thả s nh hoạt phát s nh tạ dự án ƣớ tính khoản 12,5 k n y Nh máy s trí th n rá qu nh khu vự h nh hính, sản xu t để thu om v phƣơn ố ho x thu om rá đị hở đ xử lý h n n y Thƣờn xuyên nhắ nhở v yêu ầu công nhân viên rá v o th n kh n để vƣơn vã rá thả tron khu vự 31 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” 3.2.2.2 Chất thải rắn sản xuất Lƣợn h t thả sản xu t t n n y Dự án s t n h nh - Đố vớ ph n: Ph n ó o ồm ph n thả v ph phụ t m thả l lớn n tá quản lý nhƣ s u: l th nh phần hữu r t tốt ho đ t v trị k nh t v s đƣợ nh máy thu om v y trồn th án ho đơn vị ó nhu ầu d n l m ph n ón Do lƣợn phát s nh lớn nên nh máy s kh n lƣu trữ l u tạ sở, s l ên hệ vớ đơn vị thu mu v n huyển đ h n n y ho thờ n n ph n n lƣu trữ tạ nh máy s đƣợ lƣu h: kho thoán mát, ph n đƣợ đón khử m kh ần, sử dụn quạt th n - p ph n hữu m ễn phí v thu mu Đố vớ ph phụ 2-3 n y lần Tron ẩn th n tránh phát s nh m o ẩn th n, phun h phẩm s nh họ ó, N o khuy n khí h hộ d n tron khu vự trồn un r , hủ dự án ó hủ trƣơn un p ho nh máy Nh máy s từ n ƣờ d n t m : S đƣợ thu om v o th n ó nắp đ y kín v thuê đơn vị năn đ n m n đ xử lý h n n y 3.2.3.3 Chất thải n uy hại Ch t thả n uy hạ phát s nh tạ nh máy hủ y u l quy thả , ón đèn hu nh qu n hƣ h n , p n ẻ l u dính dầu, hợp mự n thả , …vớ khố lƣợn khoản 84k năm Ch t thả loạ n y thuộ th nh phần n uy hạ th o Th n tƣ 12/2011/TT-BTNMT Do v y n ty s t thu om v lƣu trữ r ên o xun qu nh v T t ả ó ệt Khu vự lƣu trữ CTNH đƣợ x y dựn thu om nƣớ rỉ h t thả n uy hạ phát s nh tron trình hoạt độn s đƣợ ph n loạ r ên , kh n để hun v o h t thả , đƣợ dán nhãn h t thả n uy hạ C n ty s l p thủ tụ đăn ký hủ n uồn thả h t thả n uy hạ v ký hợp đồn vớ đơn vị ó năn để thu om v n huyển v xử lý th o quy định tạ th n tƣ 12 11 TT-BTNMT 3.2.4 Giảm thiểu tiến ồn, run độn v tác độn vi khí hậu Đố vớ t n ồn từ hoạt độn nh máy, dự án đ xu t - Đố vớ t n ồn từ sốn , kh nhốt ho ện pháp s u: r để huẩn ị t m , n ƣờ n nh n phả đƣợ t p luyện th o tá dứt khoát, kh n dự để tránh trƣờn hợp v n v y, kêu hét nh u - Đố vớ máy mó th t ị tạ l m , thƣờn xuyên k ểm tr , trụ qu y để trơn, lắp đệm o su ảm phát s nh t n ồn 32 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy - s t p trun Cá phƣơn t ện v n huyển phả tắt máy tron kh n su t ố dở h n v on n y” hạy vớ tố độ < km h tron khu n v ên dự án - Máy phát đ ện đƣợ đ t khu vự r ên ồn, đ h x khu l m v ệ , ó v h m hốn hốn run - Trồn y x nh để tạo óng mát, hạn h nh ễm m trƣờn Để ph n tránh tá độn t ự đ u k ện v khí h u tạ nh máy, khu vự huồn trạ , xƣởn t m s đƣợ th n nhƣ ẩm mố ảnh hƣởn đ n sứ kh ó tự nh ên hợp lý nh m tránh ứ xạ nh ệt n nh n v h t lƣợn n 3.2.5 Phƣơn án phòn n ừa v ứn phó cố 3.2.5.1 An toàn phòng chốn cháy n C n tá ph n háy hữ háy PCCC s đƣợ thự h ện n h êm t th o đ n Lu t PCCC h ện h nh - Trang ị ình ứu h phƣơn t ện ph n háy hữ v số tr n th t ị ph n háy phả đƣợ k ểm tr thƣờn xuyên - Hệ thốn d n đ ện, h u sán đƣợ th t k r ên h p mạ h háy áo háy Cá ệt nh m dễ d n sử hữ , hốn y háy, n - Đ t ển ảnh áo tạ khu vự dễ háy, yêu ầu nh n v ên thự h ện - Bố trí ình hữ háy ACB loạ xá h t y k v n khí CO loạ xá h t y k , ình hữ háy ộ t lệnh v nộ quy PCCC đƣợ đ t tạ h nh l n n ột khu vự , nơ dễ th y dễ l y để sử dụn kịp thờ 3.2.5.2 An to n lao độn Nh máy s tr n họ t p th o tá đ n đ ện đ u đƣợ ị dụn ụ l o độn ph hợp ho n to n l o độn v ký th ƣớ n nh n, thƣờn xuyên t n to n l o độn Cá th t ị ó d n ắn ầu dao an toàn X y dựn nộ quy n to n l o độn ho từn n đoạn sản xu t, ển áo nhắ nhở nơ sản xu t n uy h ểm Hu n luyện ho trƣớ kh đ v o nh n n nh n v vệ s nh n to n l o độn v hƣớn d n ảo hộ l o độn n tá H n tuần đ u ảo trì máy, th t ị v o n y n hỉ 33 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm T n h nh k ểm tr định k sứ kh ủ s t p trun n su t on n y” n nh n th o đ n quy định ủ nh nƣớ lần năm Tr n ị tủ thuố y t , ph n y t v x huyên dụn s n s n ứn phó kh ó ố t nạn l o độn xảy r 34 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” IV CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG, CHƢƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƢỜNG 4.1 Các côn tr nh xử lý môi trƣờn Dự k n k hoạ h x y dựn n trình xử lý h t thả đƣợ trình y tron ản 4.1 Bản 4.1: Kế hoạch xây dựn côn tr nh iảm thiểu ô nhiễm Côn tr nh xử lý môi trƣờn STT Số lƣợn Vật liệu Tiến độ thực Hệ thốn thoát nƣớ mƣ 01 BTCT Từ thán 02/2015 – 06/2015 Hệ thốn thu om nƣớ thả 01 BTCT Từ thán 02/2015 – 06/2015 Bể tự hoạ 01 BTCT Từ thán 02/2015 – 06/2015 Hệ thốn xử lý nƣớ thả 01 BTCT Từ thán 02/2015 – 06/2015 Th n 03 Nhự , thể tí h -30 lít Tháng 02/2015 rá 4.2 Chƣơn tr nh iám sát môi trƣờn Việc giám sát ch t lƣợn m công tác quản lý ch t lƣợn m trƣờng năn qu n trọng trƣờng Việc giám sát đƣợ định n hĩ nhƣ trình l p lại công tác quan trắ v đo đạc Từ đánh k tm trƣờn lại dự báo Cam ó đ n h y kh n ho c mứ độ sai khác tính toán thực t Để đảm bảo cho toàn hoạt động khách sạn triển kh tiêu cự đ n m trƣờn xun qu nh v để đánh nhiễm, hƣơn trình  Tron ám sát ch t lƣợn m kh n y tá động h ệu biện pháp xử lý ô trƣờn nhƣ s u: iai đoạn thi công dự án Giám sát môi trƣờn khôn khí xun quanh - Vị trí ám sát: vị trí tạ - Cá - Tần su t: thán lần hỉ t n ám sát: Độ ồn, ụ , SO 2, NO2, CO 35 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy - tm s t p trun n su t on n y” Quy huẩn so sánh: QCVN 5:2 13/BTNMT Giám sát chất lƣợn nƣớc thải - Vị trí ám sát: tạ hố uố - Cá hỉ t iám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Dầu m khoán , T n N, T n P, Amoni, Coliform - Tần su t: thán lần - Quy huẩn so sánh: QCVN 14 : BTNMT  Trong giai đoạn dự án v o hoạt động Giám sát môi trƣờn khôn khí xun quanh - Vị trí ám sát: vị trí tạ - Cá - Tần su t: thán lần - Quy huẩn so sánh: QCVN 5:2 13/BTNMT hỉ t n , vị trí khu vự huồn trạ ám sát: Độ ồn, ụ , SO2, NO2, CO, NH3, CH4, H2S Giám sát môi trƣờn khôn khí khu vực sản xuất - Vị trí ám sát: vị trí tạ khu vự ph n xƣởn - Cá - Tần su t: thán lần - Quy huẩn so sánh: quy t định 3733:2 hỉ t tm ám sát: Độ ồn, v khí h u, ụ , SO2, NO2, CO, NH3, CH4, H2S QĐ BYT Giám sát chất lƣợn nƣớc thải - Vị trí ám sát: s u hệ thốn xử lý nƣớ thả - Các t ám sát: pH, BOD 5, COD, TSS, Dầu m độn thự v t, T n N, T n P, Amoni, Coliform - Tần su t: thán lần - Quy huẩn so sánh: QCVN 40 : 2011/BTNMT Giám sát chất lƣợn nƣớc n ầm - Vị trí ám sát: tạ vị trí kh thá trƣớ hệ thốn xử lý nƣớ - Cá - Tần su t: thán lần hỉ t p ám sát: pH, TS, m u, độ ứn , T n N, T n P, Col form Quy huẩn so sánh: QCVN 09 : 2008/BTNMT 36 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” Giám sát chất thải rắn - K ểm tr ám sát v ệ thu om, lƣu trữ v hợp đồn vớ đơn vị ó năn để xử lý h t thả rắn ủ dự án - Th n số - Vị trí ám sát: khố lƣợn , hủn loạ v th nh phần ám sát: đ ểm tạ khu vự lƣu trữ h t thả rắn ủ Dự án - Tần su t ám sát: thán lần - Văn ản pháp lu t so sánh, thự h ện: N hị định 59 NĐ-CP n y ủ Chính phủ v Quản lý h t thả rắn; Th n tƣ số 12 11 TT-BTNMT ngày 14 11 ủ Bộ T n uyên v M trƣờn v Quy định v Quản lý h t thả n uy hạ Do nh n h ệp n uyên m m k t s l p Báo áo ám sát m trƣờn huyện Trản B n vớ tần su t l trƣờn định k v v ph n t thán lần 37 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” V CAM KẾT THỰC HIỆN Vớ t k dự án, d lớn h y nh đ u nh t định V ệ ảo vệ m nh ệm ủ mọ t y tá độn đ n m trƣờn mứ trƣờn , n ăn h n, hạn h tá độn đ n m , nh n m trƣờn trách trƣờn x nh, sạ h, đ p để phát tr ển h n vữn Cty – h d - nh nghi xin c kết N h êm hỉnh tu n thủ th o Lu t Bảo vệ M Quố hội thông qua ngày 23/06/2014 v  N hị định trƣờn V ệt N m 55/2014/QH13 đƣợ văn ản dƣớ Lu t: NĐ-CP, n y thán năm ủ Chính phủ “V v quy định h t t v hƣớn d n th h nh số đ u ủ Lu t Bảo vệ m  N hị định 21 NĐ-CP, n y 28 thán sun số đ u ủ n hị định 2 năm ủ trƣờn hính phủ “V v sử đ , NĐ-CP, n y thán năm ủ hính phủ v v ệ quy định h t t v hƣớn d n th h nh số đ u ủ Lu t Bảo vệ m trƣờn  N hị định 29 11 NĐ-CP n y 18 11 ủ Chính phủ v v ệ “Quy định v đánh ám trƣờn h n lƣợ , đánh tá độn m trƣờn , m k t ảo vệ m trƣờn  N hị định số 67 m NĐ-CP n y 13 ủ Chính phủ v v ệ thu phí ảo vệ trƣờn đố vớ nƣớ thả  N hị định số NĐ-CP ngày sun số đ u ủ N hị định số 67 ủ Chính phủ v v ệ sử đ , NĐ-CP v v ệ thu phí ảo vệ m trƣờn đố vớ nƣớ thả  N hị định 59  NĐ-CP n y N hị định số 179/2013 NĐ-CP ngày 14/11/2013 ủ Chính phủ v xử lý v phạm pháp lu t tron lĩnh vự  ủ Chính phủ v quản lý h t thả rắn Th n tƣ số n uyên v M nh ễm m ảo vệ m trƣờn TT-BTNMT n y thán năm ủ Bộ T trƣờn hƣớn d n ph n loạ v quy t định d nh mụ Dự án gây ô trƣờn ần xử lý 38 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy  Th n s t p trun tƣ 26 11 TT-BTNMT, n y 18 thán n uyên v M n su t  trƣờn “Quy định h t t số đ u ủ n hị định 29 11 NĐ-CP tá độn m trƣờn v m k t ảo vệ m ám trƣờn  h n trƣờn Th n tƣ số 12 11 TT-BTNMT n y 14 11 ủ Bộ T M n y” năm 11 ủ Bộ T n y 18 thán năm 11 ủ Chính phủ quy định v đánh lƣợ , đánh on n uyên v trƣờn quy định v quản lý h t thả n uy hạ Quy t định số 22 n uyên v M QĐ-BTNMT n y 18 12 trƣờn v v ệ uộ áp dụn ủ Bộ trƣởn Bộ T t huẩn V ệt n m v m trƣờn  Quy t định số 3733 2 QĐ-BYT ủ Bộ Y t n y 22 2v vệ n h nh 21 t huẩn vệ s nh l o độn , n uyên tắ v th n số vệ s nh l o độn - N h êm t độn ủ dự án th o đ n phƣơn án k thu t nêu tron Bản - Chủ đầu tƣ vự đ t đ quy n - thự h ện ện pháp khốn h n uồn nh ễm phát s nh từ hoạt m k t ảo vệ m trƣờn m k t đảm ảo ho n th nh đầy đủ thủ tụ pháp lý l ên qu n v lĩnh v x y dựn v hỉ tr ển kh x y dựn Dự án kh đƣợ qu n ó thẩm p phép Đảm ảo n uồn phát s nh h t thả hoạt độn ho phép ủ T huẩn, quy huẩn k thu t m ủ dự án n m tron hạn trƣờn :  T huẩn vệ s nh l o độn th o Quy t định số 3733 2 QĐ-BYT;  QCVN 05:2013/BTNMT: Quy huẩn k thu t quố v h t lƣợn kh n khí xung quanh  QCVN 19:2 n h ệp đố vớ BTNMT: Quy huẩn k ụ v h tv thu t quố v khí thả n  QCVN 26:2 BTNMT: Quy huẩn k thu t quố v t n ồn  QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn k thu t quố v độ run  QCVN 07:2009/BTNMT – Quy huẩn k thu t quố v n ƣ n h t thả n uy hạ - Đảm ảo xử lý to n ộ nƣớ thả phát s nh hoạt độn s nh hoạt v sản xu t ủ Dự án n m tron hạn ho phép ủ t huẩn QCVN 40:2011/BTNMT, ột A trƣớ kh thoát v o hệ thốn thoát nƣớ hun ủ khu vự v n uồn t p nh n uố 39 tm Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy s t p trun n su t on n y” suố khu vự Đảm - 42 ảo v ệ quản lý h t thả rắn tu n thủ N hị định 59 NĐ-CP ngày ủ Chính phủ v quản lý h t thả rắn; Th n tƣ 12 2011/TT-BTNMT ngày 14 11 ủ Bộ T sát h t thả rắn v k thu t quố n uyên v M trƣờn quy định v quản lý h t thả n uy hạ , h t thả n uy hạ phát s nh th o QCVN 7:2 v n ƣ n - Đăn ký s - L p hồ sơ x n ám BTNMT – Quy huẩn h t thả n uy hạ hủ n uồn thả h t thả n uy hạ vớ Sở T y phép kh n uyên v M thá nƣớ dƣớ đ t trình nộp Sở T trƣờn n uyên v M trƣờn C m k t ho n th nh - n trình v m năn trƣớ kh đ v o hoạt độn trƣờn v đƣợ xá nh n ủ C m k t kê kh - Có ộ ph n huyên m n đủ năn lự để thự h ện nh ệm vụ ảo vệ m - C n kh h ện nộ dun nộp phí ảo vệ m ủ Bản ữ, trƣờn đố vớ nƣớ thả v p nh t số l ệu m m k t ảo vệ m yêu ầu th o G y xá nh n đăn ký ản m k t ảo vệ m Kh trƣờn th o đ n quy định th o Thự h ện đ n xảy r ho v v khắ phụ ố, rủ ro l m nh ễm m nh ễm m qu n quản lý nh nƣớ v ám sát hoạt độn áo áo vớ ó thẩm quy t để đƣợ hƣớn d n, khắ phụ trƣờn th o quy định tron trƣờn hợp trƣờn hoạt độn từ dự án Hợp tá , tạo đ u k ện thu n lợ v - hính thứ ó ố xảy r , s dừn n y hoạt độn k nh nh, đồn thờ qu n năn - trƣờn v nhữn trƣờn n nh n h đăn ký sản xu t k nh nh trƣớ kh đ v o hoạt độn - trƣờn áo áo v v ệ thự m k t ảo vệ m Đảm ảo s thự h ện đầy đủ thủ tụ v m - trƣờn v h t thả rắn trƣờn đƣợ phê duyệt ủ dự án Thự h ện n h êm t , đầy đủ nộ dun Bản - qu n hính thứ - th n t n, lƣu un ảo vệ m p đầy đủ th n t n ó l ên qu n đ n dự án trƣờn kh qu n k ểm tr , th nh tr ủ dự án Trản B n , n y……thán … năm 15 40 Cam kết bảo vệ môi trường “Nhà máy tm s t p trun n su t on n y” PHỤ LỤC G y hứn nh n đăn ký kinh doanh ; C n văn số 3422 UBND-KTTC v t p trung; Bộ hợp đồn Bộ ản v hủ trƣơn đầu tƣ nh máy tm s huyển nhƣợn quy n sử dụn đ t ủ dự án; 41
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach bao ve moi truong lo giet mo gia xuc, ke hoach bao ve moi truong lo giet mo gia xuc, ke hoach bao ve moi truong lo giet mo gia xuc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay