Đánh giá lưu lượng MAN e VNPT nam định

86 156 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:04

ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH” công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Những kết tính toán, thiết kế luận văn trung thực Tác giả luận văn Đặng Giang Nam ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Hữu Thanh hƣớng dẫn, bảo tận tình, giúp đỡ em trình làm luận văn Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo viện Điện tử - Viễn Thông trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội, thầy giáo cô giáo giảng dạy quản lý lớp Cao học khóa 2012A KTTT Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp động viên, giúp đỡ trình học tập làm luận văn Tôi xin cảm ơn bạn học viên lớp cao học 2012A KTTT giúp hoàn thành khóa học Trong thời gian làm luận văn thân cố gắng tìm tòi thu thập dịch tài liệu, nghiên cứu vấn đề đƣợc học Với khả năng, kiến thức mình, luận văn thiếu sót, mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy giáo, cô giáo khoa Điện tử - Viễn thông Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội Tôi mong nhận đƣợc góp ý đồng nghiệp ngƣời quan tâm tới lĩnh vực Hà nội, tháng 10 năm 2013 Người viết Đặng Giang Nam ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG :TỔNG QUAN VỀ MẠNG MAN-E 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN 1.1.1 Giới thiệu chung MAN-E 1.1.2 Đánh giá công nghệ mạng Metro Ethernet 1.1.3 Ứng dụng mạng MAN-E 10 1.1.4 Các xu hƣớng công nghệ phát triển mạng MAN-E ứng dụng 11 1.2 KIẾN TRÚC MẠNG MAN-E 13 1.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 15 CHƢƠNG 2:KIẾN TRÚC MAN-E VNPT NAM ĐỊNH 16 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG MAN-E 16 2.1.1 Công nghệ SDH 16 2.1.2 Công nghệ WDM 18 2.1.3 Công nghệ RPR 19 2.1.4 Công nghệ Ethernet 21 2.2 CÔNG NGHỆ MPLS 25 2.2.1 Cơ MPLS 25 2.2.2 Công nghệ EoMPLS 30 2.2.3 Triển khai dịch vụ MPLS 35 2.2.3.1 Dịch vụ lớp .35 2.2.3.2 Dịch vụ lớp .42 2.2.4 Mô tả chuyển tiếp gói tin qua MPLS 53 2.3 CÔNG NGHỆ T-MPLS 58 2.3.1 Tổng quan công nghệ T-MPLS 58 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH 2.3.2 Công nghệ T-MPLS 60 2.3.3 Công nghệ T-MPLS Acatel-Lucent đề xuất 61 2.4 KẾT LUẬN CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3:ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG 68 3.1 GIỚI THIỆU VỀ VNPT NAM ĐỊNH 68 3.1.1 Cấu hình MAN-E VNPT Nam Định 68 3.1.2 Giao thức SNMP: 71 3.2 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG 72 3.2.1 Đánh giá lƣu lƣợng 3G-VinaPhone: 72 3.2.1.1 Hiện trạng truyền dẫn VNP-3G 72 3.2.1.2 Đánh giá lƣu lƣợng VNP 3G: .73 3.2.2 Đánh giá lƣu lƣợng MyTV: 76 3.2.2.1 Hiện trạng kết nối MyTV: 76 3.2.2.2 Đánh giá lƣu lƣợng MyTV: 78 3.2.3 Đánh giá lƣu lƣợng internet: 81 3.2.3.1 Hiện trạng kết nối internet: 81 3.2.3.2 Đánh giá kết nối internet: .81 3.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: 84 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 85 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Xu hƣớng phát triển công nghệ MAN-E 12 Hình 1.2 Mô hình mạng theo lớp 13 Hình 1.3 Mô hình điểm tham chiếu 15 Hình 2.1 Cấu trúc tin Q-in-Q .22 Hình 2.2 Cấu trúc nhãn MPLS 26 Hình 2.3 Hoạt động MPLS 29 Hình 2.4 Mô hình EoMPLS 30 Hình 2.5 Đặc điểm EoMPLS 31 Hình 2.6 Phiên Targetted LDP 32 Hình 2.7 Hoạt động hoán đổi nhãn 33 Hình 2.8 Minh họa hoạt động ánh xạ nhãn .33 Hình 2.9 Hoạt động mặt phẳng điều khiển 34 Hình 2.10 Hoạt động mặt phẳng chuyển tiếp .34 Hình 2.11 Các thành phần VPLS 37 Hình 2.12 Các thành phần chức VPLS 37 Hình 2.13 Kiến trúc VPLS H-VPLS 38 Hình 2.14 Mô hình kiến trúc không phân cấp 38 Hình 2.15 Mô hình kiến trúc VPLS phân cấp 39 Hình 2.16 Phân cấp với mạng truy nhập MPLS .40 Hình 2.17 Phân cấp với mạng truy nhập Q-in-Q 40 Hình 2.18 Dịch vụ LAN suốt 41 Hình 2.19 Dịch vụ EVC 42 Hình 2.20 Cấu trúc mạng MPLS VPN 43 Hình 2.21 Định tuyến mạng MPLS VPN 43 Hình 2.22 Cấu trúc RD .45 Hình 2.23 Cấu trúc bảng chuyển tiếp định tuyến ảo VRF 46 Hình 2.24 Định dạng RT 46 Hình 2.25 Sự tƣơng tác giao thức mặt phẳng điều khiển 47 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 2.26 Các bƣớc hoạt động mặt phẳng điều khiển MPLS VPN 48 Hình 2.27 Cấu trúc chồng nhãn 49 Hình 2.28 Hoạt động mặt phẳng liệu 50 Hình 2.29 Chuyển tiếp gói tin dịch vụ điểm - điểm 53 Hình 2.30 Chuyển tiếp gói tin dịch vụ đa điểm - đa điểm 54 Hình 2.31 Ví dụ việc cung cấp dịch vụ VPLS tới khách hàng 56 Hình 2.32 Chuyển tiếp gói tin dịch vụ MPLS VPN 57 Hình 2.33 Mô hình mạng truyền tải 59 Hình 2.34 Định dạng VC 62 Hình 2.35 Định dạng VP 62 Hình 2.36 Định dạng VS 63 Hình 2.37 Kiến trúc T-MPLS Acatel-Lucent .64 Hình 2.38 Minh họa mạng T-MPLS 64 Hình 2.39 Mô hình client-server .65 Hình 2.40 Hoạt động trao đổi nhãn 66 Hình 3.1:Cấu hình MAN-E VNPT Nam Định 69 Hình 3.2:Topo mạng MANE 70 Hình 3.3 ứng dụng SNMP giám sát lƣu lƣợng MAN-E 71 Hình 3.4:Cảnh báo MAN-E .72 Hình 3.5: Sơ đồ kết nối backhaul 73 Hì nh 3.6: T/Đ trung bì nh VNP 3G ngày từ 24/10-31/10 73 Hình 3.7:Trong ngày 24/10/2013(Thứ 5): 74 Hình 3.8:Trong ngày 25/10/2013(Thứ 6): 74 Hình 3.9:Trong ngày 26/10/2013(Thứ 7): 74 Hình 3.10:Trong ngày 27/10/2013(Chủ Nhật): .75 Hình 3.11:Trong ngày 28/10/2013(Thứ 2): 75 Hình 3.12 Hệ thống VoD node đặt tỉnh 76 Hình 3.13 Mô hình hoạt động mạng ADSL MyTV 77 Hình 3.14 Biểu đồ lƣu lƣợng MyTV ngày từ 24/09-31/09 .78 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.15:Trong ngày 24/10/2013(Thứ 5) 78 Hình 3.16:Trong ngày 25/10/2013(Thứ6) .79 Hình 3.17:Trong ngày 26/10/2013(Thứ 7) 79 Hình 3.18:Trong ngày 27/10/2013(Chủ Nhật) 80 Hình 3.19:Trong ngày 28/10/2013(Thứ 2) 80 Hình 3.20:Cấu trúc Kết nối MAN-E 81 Hình 3.21 Biểu đồ lƣu lƣợng internet ngày từ 24/09-31/09 .81 Hình 3.22:Trong ngày 24/10/2013(Thứ 5) 82 Hình 3.23:Trong ngày 25/10/2013(Thứ 6) 82 Hình 3.24:Trong ngày 26/10/2013(Thứ 7) 83 Hình 3.25:Trong ngày 27/10/2013(Chủ Nhật) 83 Hình 3.26:Trong ngày 28/10/2013(Thứ 2) 84 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH LỜI NÓI ĐẦU Nhu cầu trao đổi thông tin qua internet ngày gia tăng, đặc biệt năm gần có xuất mạng xã hội, mạng chia sẻ trực tuyến, cộng đồng game trực tuyến… để đáp ứng đƣợc lƣu lƣợng thông tin khổng lồ qua lại hàng ngày đó, các hệ thống trung tâm liệu phải mở rộng, đổi kích thƣớc với việc tăng số lƣợng máy chủ, thiết bị mạng (switch, router) nhƣ quy mô với nhiều trung tâm liệu phân bố khắp giới Chẳng hạn tập đoàn lớn Google, Microsoft, Facebook,… trì trung tâm liệu với hàng ngàn server khắp giới Nhƣ hệ tất yếu, việc tăng khả hoạt động nhƣ chi phí dành cho hoạt động trung tâm liệu gia tăng chóng mặt trở thành vấn đề cấp thiết thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu Tuy nhiên việc nghiên cứu, triển khai biện pháp cải thiện kĩ thuật lƣu lƣợng gặp khó khăn hiểu biết hạn chế lƣu lƣợng chảy trung tâm liệu Tập trung vào vấn đề này, em thực đề tài nghiên cứu lƣu lƣợng hệ thống Man-E VNPT Nam Định từ xây dựng nên mô hình lƣu lƣợng phù hợp doanh nghiệp Đồ án đƣợc chia làm chƣơng: ƒ Chƣơng :Trình bày tổng quan mạng MAN-E, kiến trúc mạng MAN-E, giới thiệu khuyến nghị TR-101 việc chuyển mạng xDSL từ kiến trúc dựa ATM sang kiến trúc dựa Ethernet ƒ Chƣơng :Trình bày tổng quan kiến trúc MAN-E VNPT NAM ĐỊNH ƒ Chƣơng :Đánh giá lƣu lƣợng mạng MAN-E, Xin chân thành cảm ơn PGS-TS Nguyễn Hữu Thanh, ngƣời giúp đỡ tận tình bảo hƣớng dẫn em thực đồ án suốt thời gian thực đồ án Hà Nội , Tháng 10 năm 2013 Tác giả Đặng Giang Nam ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH CHƢƠNG :TỔNG QUAN VỀ MẠNG MAN-E 1.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ VÀ XU HƢỚNG PHÁT TRIỂN 1.1.1 Giới thiệu chung MAN-E Mạng Ethernet đô thị mạng sử dụng công nghệ Ethernet, kết nối mạng cục tổ chức cá nhân với mạng diện rộng WAN hay với Internet Việc áp dụng công nghệ Ethernet vào mạng cung cấp dịch vụ mang lại nhiều lợi ích cho nhà cung cấp dịch vụ lẫn khách hàng Bản thân công nghệ Ethernet trở nên quen thuộc mạng LAN doanh nghiệp nhiều năm qua; giá thành chuyển mạch Ethernet trở nên thấp; băng thông cho phép mở rộng với bƣớc nhảy tùy ý ƣu tuyệt đối Ethernet so với công nghệ khác Với tiêu chuẩn đƣợc thêm vào, Ethernet mang lại giải pháp mạng có độ tin cậy, khả mở rộng hiệu cao chi phí đầu tƣ 1.1.2 Đánh giá công nghệ mạng Metro Ethernet ƒ Tính dễ sử dụng Dịch vụ Ethernet dựa giao diện Ethernet chuẩn, dùng rộng rãi hệ thống mạng cục Hầu nhƣ tất thiết bị máy chủ LAN kết nối dùng Ethernet, mở rộng việc sử dụng Ethernet để kết nối mạng cung cấp dịch vụ với đơn giản hóa trình hoạt động chức quản trị, quản lí cung cấp (OAM &P) ƒ Hiệu chi phí Dịch vụ Ethernet làm giảm chi phí đầu tƣ chi phí vận hành Sự phổ biến Ethernet hầu hết tất sản phẩm mạng nên giao diện Ethernet có chi phí không đắt Giá thành thiết bị thấp, chi phí quản trị vận hành thấp hơn, tốn dịch vụ cạnh tranh khác Nhiều nhà cung cấp dịch vụ Ethernet cho phép thuê bao tăng thêm băng thông cách mềm dẻo, cho phép thuê bao thêm băng thông cần thiết họ trả cho họ cần ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH ƒ Tính linh hoạt Dịch vụ Ethernet cho phép thuê bao thiết lập mạng họ theo cách phức tạp thực với dịch vụ truyền thống khác Ví dụ: công ty thuê giao tiếp Ethernet đơn kết nối nhiều mạng vị trí khác để thành lập Intranet VPN họ, kết nối đối tác kinh doanh thành Extranet VPN kết nối Internet tốc độ cao đến ISP Với dịch vụ Ethenet, thuê bao thêm vào thay đổi băng thông vài phút thay vài chí vài tuần sử dụng dịch vụ mạng truy nhập khác (Frame relay, ATM,…) Ngoài ra, thay đổi không đòi hỏi thuê bao phải mua thiết bị hay ISP cử cán kỹ thuật đến kiểm tra, hỗ trợ chỗ ƒ Tính chuẩn hóa MEF tiếp tục định nghĩa chuẩn hóa loại dịch vụ thuộc tính này, cho phép nhà cung cấp dịch vụ có khả trao đổi giải pháp họ cách rõ ràng, thuê bao hiểu so sánh dịch vụ cách tốt 1.1.3 Ứng dụng mạng MAN-E Hỗ trợ nhiều loại ứng dụng dịch vụ thuộc hệ mạng Dƣới số ứng dụng tiêu biểu: - Kết nối LAN - Truyền tải đa ứng dụng - Mạng riêng ảo Metro - Kết nối điểm - điểm tốc độ cao - Mạng lƣu trữ - LAN Video/Video Training - CAD/CAM - Các ứng dụng lƣu dự phòng - Truyền số liệu Y tế - Hình ảnh - Scientific Modeling ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 10 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH bị khởi động lại (restart), Làm để ngƣời quản trị biết đƣợc kiện vừa xảy ? + Vấn đề khác với hai vấn đề Ở làm cập nhật liên tục số thông tin (biết trƣớc lấy gì), làm biết đƣợc xảy (chƣa biết đến) + Để giải toán ta dùng ứng dụng thu thập kiện (event) cảnh báo (warning) SNMP, nhận cảnh báo từ tất thiết bị lên hình gửi email cho ngƣời quản trị Ứng dụng trông giống nhƣ hình dƣới : Hình 3.4:Cảnh báo MAN-E 3.2 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG 3.2.1 Đánh giá lƣu lƣợng 3G-VinaPhone: 3.2.1.1 Hiện trạng truyền dẫn VNP-3G Hạ tầng mạng di động địa bàn Nam Định gồm hệ thống 2G/3G Vinaphone với số liệu nhƣ sau: -Mạng Vinaphone có 160 trạm BTS 58 nodeB, dự kiến thời gian tới bổ sung khoảng 94 điểm trạm số lƣợng BTS 47, NodeB 47 - Kết nối trạm BTS: sử dụng 01 luồng E1, kết nối thiết bị ghép kênh di động (mobile mux), mobile mux kết nối tới BSC đƣờng STM1 - Kết nối nodeB: kết nối luồng E1 nội tỉnh mobile mux Từ mobile mux sử dụng 01 luồng STM1 liên tỉnh kết nối sang thiết bị điều khiển RNC ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 72 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.5: Sơ đồ kết nối backhaul 3.2.1.2 Đánh giá lƣu lƣợng VNP 3G: Hì nh 3.6: T/Đ trung bì nh VNP 3G ngày từ 24/10-31/10 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 73 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.7:Trong ngày 24/10/2013(Thứ 5): Hình 3.8:Trong ngày 25/10/2013(Thứ 6): Hình 3.9:Trong ngày 26/10/2013(Thứ 7): ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 74 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.10:Trong ngày 27/10/2013(Chủ Nhật): Hình 3.11:Trong ngày 28/10/2013(Thứ 2): * Đánh giá tốc độ Dữ liệu VNP 3G: -Ta nhận thấy tốc độ liệu Inbound nhỏ khoảng thời gian từ 3h30h-5h30h Tăng dần từ 5h30 đến 21h 30.Đạt lớn từ 21h3022h30 -MAX =600,48M vào lúc 21h 26/10/2013 -MIN=71,36M vào lúc 4h 28/10/2013 -Giá trị trung bình :310,25M ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 75 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH 3.2.2 Đánh giá lƣu lƣợng MyTV: 3.2.2.1 Hiện trạng kết nối MyTV: *Mô hình hoạt động mạng ADSL (cung cấp dịch vụ MyTV qua ADSL) Modem ADSL: nhà thuê bao có thu phát ADSL modem Modem thƣờng kết nối cổng USB giao tiếp Ethernet từ mạng gia đình PC tới đƣờng line DSL Đa số modem đƣợc tích hợp chức định tuyến để hỗ trợ dịch vụ liệu truy cập Internet tốc độ cao Bộ lọc POTS: ngƣời dùng đƣợc kết nối với Internet kết nối băng thông rộng ADSL sử dụng thiết bị gọi lọc POTS để lọc tín hiệu liệu từ tín hiệu thoại Bộ lọc lọc tín hiệu tới thành tín hiệu tần số thấp đƣa tới điện thoại tần số cao đƣa tới mạng gia đình Hình 3.12 Hệ thống VoD node đặt tỉnh ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 76 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer: gép kênh truy cập đƣờng dây thuê bao số Tại tổng đài khu vực (Regional Office) nhà cung cấp dịch vụ IPTV, Hình 3.13 Mô hình hoạt động mạng ADSL MyTV ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 77 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH 3.2.2.2 Đánh giá lƣu lƣợng MyTV: Hình 3.14 Biểu đồ lƣu lƣợng MyTV ngày từ 24/09-31/09 Hình 3.15:Trong ngày 24/10/2013(Thứ 5) ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 78 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.16:Trong ngày 25/10/2013(Thứ6) Hình 3.17:Trong ngày 26/10/2013(Thứ 7) ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 79 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.18:Trong ngày 27/10/2013(Chủ Nhật) Hình 3.19:Trong ngày 28/10/2013(Thứ 2) * Đánh giá tốc độ Dữ liệu MyTV: Ta nhận thấy tốc độ liệu Inbound nhỏ khoảng thời gian từ 3h30h-5h30h Tăng dần từ 5h30 đến 21h 30.Đạt lớn từ 20h-21h -MAX=6,29G vào lúc 20h 26/10/2013 -MIN=271,35M vào lúc 4h 29/10/2013 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 80 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH -Giá trị trung bình=2,28G 3.2.3 Đánh giá lƣu lƣợng internet: 3.2.3.1 Hiện trạng kết nối internet: Hình 3.20:Cấu trúc Kết nối MAN-E 3.2.3.2 Đánh giá kết nối internet: Hình 3.21 Biểu đồ lƣu lƣợng internet ngày từ 24/09-31/09 ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 81 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.22:Trong ngày 24/10/2013(Thứ 5) Hình 3.23:Trong ngày 25/10/2013(Thứ 6) ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 82 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.24:Trong ngày 26/10/2013(Thứ 7) Hình 3.25:Trong ngày 27/10/2013(Chủ Nhật) ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 83 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH Hình 3.26:Trong ngày 28/10/2013(Thứ 2) * Đánh giá lưu lượng Dữ liệu internet: Ta nhận thấy tốc độ liệu Inbound nhỏ khoảng thời gian từ 5h30h Tăng dần từ 5h30 đến 14h.Đạt lớn từ 20h-20h30 -MAX=805,21M vào lúc 21h 26/10/2013 -MIN=38,03M vào lúc 5h 29/10/2013 -Giá trị trung bình =427,54M 3.3 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: Trong Chƣơng này, đồ án trình bày đƣợc kết nghiên cứu mô hình lƣu lƣợng mạng MAN-E VNPT Nam Định từ việc phân tích, đánh giá loại traffic dựa dịch vụ 3G-Vinaphone,MyTV,Internet khác nhằm phục vụ cho việc xây dựng mô hình lƣu lƣợng sau ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 84 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Nhu cầu sử dụng nhiều loại hình dịch vụ tốc độ cao với đƣờng truyền băng rộng từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ngày lớn Đặc biệt năm năm qua dịch vụ IPTV dịch vụ băng rộng mạng di động 3G phát triển cách mạnh mẽ dẫn đến nhu cầu mạng truyền số liệu tốc độ cao thật vấn đề cấp thiết nhà cung cấp dịch vụ Mạng MAN-E đƣợc triển khai với quy mô toàn quốc đáp ứng đƣợc nhu cầu đủ dự phòng tƣơng lai Luận văn trình bày đƣợc khái niệm mạng MAN-E nhƣ dịch vụ đƣợc cung cấp thông qua hệ thống mạng này.Mạng MAN-E phân khúc nằm lớp Core lớp Access, có chức tập trung lƣu lƣợng thực chức đảm bảo yêu cầu chất lƣợng dịch vụ cho khách hàng ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 85 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN-E VNPT NAM ĐỊNH TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyên Huy Thành (2006), Nghiên cứu lựa chọn công nghệ giải pháp xây dựng mạng MAN cáp quang, luận văn thạc sĩ kỹ thuật, Học viện công nghệ bƣu viễn thông SNMP toàn tập DIỆP THANH NGUYÊN Tiếng Anh: [1] Bala Thekkedath,Ethernet-based Access networks: The chasm and beyond, 2005, UTSARCOM [2]MEF, User Network Interface (UNI) RequireMAN-Ets and Framework [3] IETF Internet Draft, Layer Two Tunneling Protocol (Version 3) “L2TPv3”, http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-l2tpext-l2tp-base-15 [4] IETF Internet Draft, Encapsulation Methods for Transport of Layer Frames Over IP and MPLS Networks, http://tools.ietf.org/html/draft-martini-l2circuit-encap-mpls-12 [5] IETF Internet Draft, Transport of Layer Frames Over MPLS, http://tools.ietf.org/html/draft-martini-l2circuittrans-mpls-14 [9] IETF Internet Draft, PPVPN L2 Framework, http://tools.ietf.org/html/draft-ietf- ppvpn-l2-framework-03 [10] IETF Internet Draft, Virtual Private LAN Services over MPLS, http://tools.ietf.org/id/draft-lasserre-vkompella-ppvpnvpls-04.txt [11] SieMAN-Es, Metro Ethernet deployMAN-Et with SieMAN-Es PBB-TE [12] rfc 4762 - VPLS using LDP [13] MPLS and Next-Generation Networks : Foundations for NGN and Enterprise Virtualization By Monique Morrow, Azhar Sayeed [14] G805_Multilayer Model [15] T-MPLS A new route to carrier ethernet by TPACK ĐẶNG GIANG NAM-12AKTTT-NĐ 86 [...]... Internet tốc độ cao - Mạng lƣu trữ - Các mạng riêng ảo lớp 2 (L2VPN) - Các dịch vụ giá trị gia tăng - Dịch vụ LAN trong suốt ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 12 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH - VoIP - Hạ tầng đƣờng trục mạng đô thị - LAN - FR/ATM VPN - Extranet - LAN kết nối đến các tài nguyên mạng 1.2 KIẾN TRÚC MẠNG MAN- E Theo định nghĩa của Metro Ethernet Forum tại MEF4 - Metro Ethernet Architecture... tới MAN- E qua giao diện UNI - User - Network Interface Các thành phần bên trong MAN- E kết nối với nhau qua giao diện NNI trong (Interal Network-to- Network Interface) Hai mạng MANE có thể kết nối với nhau qua giao diện NNI ngoài (External Network - to Network Interface Dƣới đây là mô hình các điểm tham chiếu: ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 14 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH Hình 1.3 Mô hình các điểm... vụ điểm – điểm (do EANTC tiến hành kiểm thử năm 2006) ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 11 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH Hình 1.1 Xu hƣớng phát triển công nghệ MAN- E Công nghệ PBB-TE(802.1QayProvider Backbone Bridging Traffic Engineering): hay còn gọi PBB-TE do Nortel đề xuất Sử dụng các tính năng cơ bản của Ethernet, cộng với các cải tiến về điều khiển lƣu lƣợng, quản lý OAM, theo dõi hiệu năng để... Targeted giữa các Router PE: tạo ra các EoMPLS VCs Hình 2.6 Phiên Targetted LDP PE1 bắt đầu phiên LDP trực tiếp remote với PE2 PE1 đặt giá trị nhãn VC cục bộ và kết nối nó với VC ID đƣợc cấu hình tại giao diện lối vào.LDP hoặc TDP cần cấu hình giữa PE và P Địa chỉ Loopback cần dùng cho LDP Router-id Hoạt động hoán đổi ánh xạ nhãn : ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 32 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH...ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH - Streaming Media - Server Backup - Các ứng dụng Back-end Server - Các ứng dụng lƣu trữ (iSCSI) 1.1.4 Các xu hƣớng công nghệ phát triển mạng MAN- E và ứng dụng ƒ Xu hƣớng phát triển công nghệ mạng MAN- E Để có thể ứng dụng Ethernet vào hạ tầng mạng viễn thông, rất nhiều công nghệ truyền tải đã đƣợc... nhận dạng 32 bits chỉ liên quan đến nhận dạng VC cho từng tunnel, còn gọi là LSP tunnel.Có 2 loại VC: VC type 5 dùng với EoMPLS chuyển tiếp lƣu lƣợng dựa trên port VC type 4 dùng với EoMPLS chuyển tiếp lƣu lƣợng dựa trên VLAN L2 Header Tunnel Label ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ VC Label 30 Orignal Eth Frame ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH Đặc điểm Đặc điểm chức năng: Không tìm kiếm địa chỉ MAC đích... lớp ETH, các bản tin bao gồm: Ethernet unicast, multicast hoặc broadcast, tuân theo chuẩn IEEE 802.3 – 2002 Hình 1.2 Mô hình mạng theo các lớp ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 13 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH ƒ Lớp truyền tải dịch vụ Lớp truyền tải dịch vụ hỗ trợ kết nối giữa các phần tử của lớp ETH Có thể sử dụng nhiều công nghệ khác nhau dùng để thực hiện việc hỗ trợ kết nối Một số ví dụ: IEEE 802.1,... Mạng Metro Ethernet hiện đã và đang đƣợc phát triển rất mạnh bởi nhiều tổ chức chuẩn hóa nhƣ IETF, IEEE hay các hãng công nghệ Tuy nhiên, tất cả các công nghệ đều phải tuân thủ các khuyến nghị của Metro Ethernet Forum Các khuyến nghị MEF1 cho đến MEF21 đã mô tả rất chi tiết các yêu cầu cho dịch vụ mạng Metro Ethernet, yêu cầu về mô hình phát triển mạng, quản trị hệ thống ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 15 ĐÁNH... VPWS khởi tạo targeted LDP session đến địa chỉ IP VPWS Peer, lựa chọn tunnel LSP (địa chỉ LSP tại lối ra phải phù hợp với địa chỉ VPWS Peer), nếu các nhãn VPWS VC đƣợc cấu hình tĩnh thì không cần đến phiên LDP + PE gửi bản tin ánh xạ nhãn LDP đến PE kia, bản tin này chỉ rõ sự liên kết nhãn VC cục bộ đến VC FEC TLV ĐẶNG GIANG NAM- 12AKTTT-NĐ 35 ĐÁNH GIÁ LƢU LƢỢNG MAN- E VNPT NAM ĐỊNH + PE có thể gửi lại... thuật L2 Tunneling > phƣơng pháp đóng gói và ánh xạ định nghĩa EoMPLS Đóng gói EoMPLS: Dựa trên Martini hoặc Vkompella IETF EoMPLS draft, thực hiện kết nối điểm - điểm, Router PE đóng gói VLAN packet và định tuyến nó qua mạng MPLS đƣờng trục.Ngăn xếp nhãn 2 mức (8 bytes) cho mỗi L2 Frame đƣợc mang qua mạng MPLS Nhãn Tunnel, outer label, để chuyển tiếp gói tin qua mạng Nhãn VC, inner label, để kết nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá lưu lượng MAN e VNPT nam định , Đánh giá lưu lượng MAN e VNPT nam định , Đánh giá lưu lượng MAN e VNPT nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay