Nghiên cứu các tiêu chuẩn truyền hình số tiên tiến và ứng dụng tại việt

134 187 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:03

LỜI CAM ĐOAN Trong trình thực đề tài luận văn: Nghiên cứu tiêu chuẩn truyền hình số tiên tiến ứng dụng Việt Nam Tôi thực qui trình thực thời gian làm luận văn Trong trình nghiên cứu làm đề tài, sƣu tầm sử dụng số tài liệu nƣớc đƣợc xuất bản, số tài liệu theo tiêu chuẩn ITU cũ đƣợc thông qua năm gần đây, với số báo tạp chí nƣớc Tôi không sử dụng chép vi phạm qui định đề ví dụ nhƣ: Sao chép luận văn cũ, chép thông tin tính đích thực không đƣợc công bố Trên lời cam đoan tôi, vi phạm hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ khoa, viện đào tạo sau đại học Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2013 Tác giả luận văn BÙI VĂN DŨNG THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt A AC Auxiliary channe Kênh phụ AAC Advanced Audio Coding Mã hóa âm tối ƣu AC-3 Dolby AC-3 audio coding Mã hóa âm AC-3 ACI Adjacent Channel Interference Nhiễu kênh liền kề ACM Adaptive Coding and Modulation Mã hóa điều chế thích nghi 16APS 16-ary Amplitude and Phase Shift Điều chế khóa dịch pha biên K Keying độ 16 mức 32APS 32-ary Amplitude and Phase Shift Điều chế khóa dịch pha biên K Keying độ 32 mức Nhiễu trắng gaussian AWG N Additive White Gaussian Noise ATSC Advance Television Committee AVC Advanced Video Coding Mã hóa video tiên tiến ASI Asynchronous Serial Interface Giao diện không đồng Standards Ủy ban truyền hình tiên tiến B and Mã hóa điều chế bit xen kẽ BICM Bit Interleaved Modulation BW BandWidth Băng thông BB BaseBand Băng tần sở Coding Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt BSS Broadcasting Satellite Service Dịch vụ truyền hình vệ tinh BER Bit Error Ratio Tỷ lệ lỗi bít C/N Carrier to noise ratio Tỷ số tín/ tạp CATV Community Television CBR Constant Bit Rate Tốc độ bít không thay đổi CCM Constant Coding and Modulation Điều chế mã hóa không đổi CCI Co-Channel Interference Nhiễu kênh CP Continual pilot Pilot liên tục CRC Cyclic Redundancy Check Mã vòng kiểm tra DAB Digital Audio Broadcasting Phát số DCT Discrete Cosine Transform Biến đổi cosine rời rạc DBPS K Differential Keying DIBE G Digital broadcasting Exper’s Group Nhóm chuyên gia phát sóng số DFT Discrete Fourier Transform Chuyển đổi Fourier rời rạc DF Data Field Trƣờng liệu DVB Digital Video Broadcasting Quảng bá truyền hình số DNP Deleted Null Packets Xóa gói rỗng DSNG Digital Satellite News Gathering Thu thập tin tức qua vệ tinh số C Antenna(cable) Truyền hình cáp D Binary Shift Khóa dịch pha sai hai mức Phase Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt DTV Digital Television Truyền hình số DTH Direct To Home Truyền hình trực tiếp tới hộ gia đình DTTB Digital Terrestrial broadcasting DVD Digital Versatile Disc Đầu đĩa đa kỹ thuật số DVBS Digital Video Broadcasting- Satellite Truyền hình số qua vệ tinh DVBC Digital Video Broadcasting- Cable Truyền hình số qua cáp DVBH Digital Video Handheld Broadcasting - Truyền hìn số di động DVBT Digital Video Terrestrial Broadcasting - Truyền hình số mặt đất Television Truyền hình số phát sóng mặt đất E EAV End of Active Video Kết thúc tín hiệu video tích cực EDTV Enhanced Definition TeleVision Hệ truyền hình có độ phân giải cao EBU European Broadcasting Union Hiệp hội phát truyền hình châu Âu ECM Entitlement Control Message Bảng tin điều khiển cấp phép ETSI European Telecommunications Standards Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu EIRP Effective Isotropic Radiated Power Công suất xạ đẳng hƣớng hiệu dụng F Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt FEC Forward Error Correction Mã sửa lỗi trƣớc FIR Finite Impulse Response Đáp ứng xung hữu hạn FSK Frequency Shift Keying Khóa dịch tần FSS Fixed Satellite Service Dịch vụ vệ tinh cố định FFT Fast Fourier Transform Biến đổi Fourier nhanh FIFO First-In, First-Out shift register Vào trƣớc, trƣớc H HDTV High Definition TeleVision Truyền hình độ phân giải cao HP High Priority Ƣu tiên cao HEAAC High Efficiency AAC Hiệu suất cao AAC HFC Hybrid Fibre Coax Mạng cáp lai IBO Input Back Off Dự phòng đầu vào IFFT Inverse Fast Fourier Transform Biến đổi fourier ngƣợc nhanh IMUX Input Multiplexer Ghép kênh đầu vào IP Internet Protocol Giao thức internet ISO International Standards Organisation Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ISDN Integrated Services Digital Network Mạng số đa dịch vụ ISDB Integrated Broadcasting IS Interactive Services Dịch vụ tƣơng tác ISCR Input Stream Clock Reference Tham khảo đồng hồ dòng đầu vào I Services Digital Tiêu chuẩn truyền hình số Nhật Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt ISI Input Stream Identifier Nhận dạng dòng đầu vào ISSY Input Stream Synchronizer Đồng hóa dòng đầu vào ISSYI Input Stream Synchronizer Indicator Chỉ thị đồng hóa dòng đầu vào LDPC Low Density Parity Check Mã kiểm tra chẵn lẻ mật độ thấp LNB Low Noise Block Bộ lọc nhiễu thấp LSB Least Significant Bit Bít nhỏ LDTV Limited Definition TeleVision Truyền hình độ phân giải giới hạn LP Low Priority Ƣu tiên thấp MAT V Master Antenna Television Truyền hình anten chung MIS Multiple Input Stream Dòng đầu vào ghép kênh MPE Multi-Protocol Encapsulation Tổng hợp đa giao thức MSB Most Significant Bit Bít lớn L M MPEG Moving Picture Experts Group Nhóm chuyên gia nghiên cứu ảnh động MUX Multiplex Ghép kênh MMD S Multichannel, Multipoint Distribution Hệ thống phân tán đa kênh, đa System điểm N NBC Non-Backwards-Compatible Không tƣơng thích ngƣợc NA Not Applicable Không áp dụng Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt NP Null Packets Gói rỗng NPD Null-Packet Deletion Xóa gói rỗng NIT Network Information Table Bảng thông tin mạng Hình ảnh theo yêu cầu NVOD Near Video On Demand O OMU X Ghép đầu Output Multiplexer Ghép kênh phân chia tần số trực giao OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing P PAL Phase Alternating Line Hệ truyền hình pha thay đổi theo dòng quét PAT Program Association Table Bảng thông tin chƣơng trình PAPR Peak to Average Power Ratio Công suất đỉnh PRBS Pseudo-Random Binary Sequence Chuỗi giả ngẫu nhiên nhị phân PES Packetised Elementary Stream Dòng đóng gói PER Packet Error Rate Tốc độ sửa lỗi gói PLL Phase-Locked Loop Vòng khóa pha PLP Physical Layer Pipe Lớp vật lý riêng lẻ PCR Program Clock Reference Tham khảo đồng hồ chƣơng trình PDC Programme Delivery Control Điều khiển truyền chƣơng trình PID Packet IDentifier Nhận dạng gói PIL Programme Identification Label Nhãn nhận dạng chƣơng trình Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt PMT Program Map Table Bảng đồ chƣơng trình PS Program stream Dòng chƣơng trình PSI Program Specific Information Thông tin đặc tả chƣơng trình PSTN Public Switched Telephone Network Mạng chuyển mạch điện thoại công cộng PSK Phase Shift Keying Khóa dịch pha 8PSK 8-ary Phase Shift Keying Khóa dịch pha mức QAM Quadrature Amplitude Modulation Điều chế biên độ vuông góc QEF Quasi Error Free Hầu nhƣ lỗi QPSK Quaternary Phase Shift Keying Điều chế dịch pha vuông góc RDS Radio Data System Hệ thống liệu vô tuyến RS Reed-Solomon Mã sửa lỗi SD Standard Definition(Video) Độ phân giải theo tiêu chuẩn SDT Service Description Table Bảng mô tả dịch vụ SDTV Standard Definition TeleVision Truyền hình theo tiêu chuẩn SNG Satellite News Gathering Cổng tin tức truyền hình vệ tinh SOF Start Of Frame Khởi động khung SFN Single Frequency Network Mạng đơn tần SI Service Information Thông tin dịch vụ Q R S Thuật ngữ SIT Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt Bảng thông tin lựa chọn Selection Information Table SMAT Satellite Master Antenna Television V Hệ thống thu truyền hình vệ tinh anten chung SP Scattered pilot Pilot gián đoạn SMI Storage Media Interoperability Khản cộng tác phƣơng tiện thông tin đại chúng STS Synchronization Time Stamp Nhãn đồng thời gian TDT Time and Date Table Bảng ngày, TDM Time Division Multiplex Đa thành phần phân chia theo thời gian TDMB Terrestrial broadcasting TPS Transmission Parameter Signalling Báo hiệu tham số truyền dẫn TS Time slot Khe thời gian TS Transport Stream Dòng truyền tải TSDT Transport Stream Description Table Bảng mô tả dòng truyền tải TR Transmission rate Tốc độ truyền dẫn T digital multimedia Mạng đa phƣơng tiện truyền hình số mặt đất TMCC Transmission Multiplexing configuration control Điều khiển đa cấu hình truyền tải TV Thu hình Television U UECP Universal Encoder Communication Giao thức truyền thông mã hóa Protocol phổ biến Thuật ngữ Tiếng anh đầy đủ Tiếng việt UTC Universal Time Co-ordinated Phối hợp thời gian chung UP User Packet Gói sử dụng UPL User Packet Length Chiều dài gói liệu sử dụng VCM Variable Coding and Modulation Mã hóa điều chế thay đổi VLC Variable Length Coding Mã độ dài thay đổi VSB Vestigial Sideband Biên tần cụt VPS Video Programme System Hệ thống chƣơng trình Video GI Guard Interval Khoảng bảo vệ GPS Global Positioning System Hệ thống định vị toàn cầu GSE Generic Stream Encapsulation Dòng tổng hợp V G 10 4.1.2 Một số nhà khai thác truyền hình di động 3G a.MobiTV MobiTV ví dụ tốt dịch vụ truyền hình di động qua mạng 3G.Cung cấp 50 kênh trực tiếp phổ thông từ nhà cung cấp dịch vụ quảng bá,bao gồm CNN,CNBC,ABC News,Fox News,ESPN,Kênh thời tiết Discovery….MobiTV cung cấp dịch vụ qua số nhà khai thác nhiều nƣớc sử dụng mạng 3G Hình 4.3 Phân đoạn cung cấp dịch vụ cung cấp truyền hình di động 3G b.Các nhà khai thác quảng bá với kênh dành riêng cho truyền hình di động Một số nhà khai thác quảng bá kênh riêng biệt 3G; - Discovery Mobile: đặc điểm tiền trả thêm cho biểu diễn MTV với nội dung đƣợc chuẩn bị trƣớc phù hợp với loại thiết bị di động - HBO cung cấp nội dung trả tiền trƣớc với gói có độ dài 90 phút đặc biệt cho thiết bị di động - CNBC chuẩn bị trƣớc bảng tin tiêu đề đặc biệt cho di động 120 - Nội dung Eurosport ESPN sẵn sàng cho hiển thị thiết bị di động Danh sách nhà khai thác quảng bá nhƣ lớn chắn hầu nhƣ tất nhà khai thác quảng bá cung cấp nội dung họ trực tiếp tảng sở di động chuẩn bị sẵn nội dung đặc biệt cho truyền hình di động 4.2 Truyền hình di động sử dụng công nghệ DMB Một ƣu điểm dịch vụ DMB sẵn sàng phổ tần (cho DAB) châu Âu châu Á, triển khai DMB phụ thuộc vào cấp phát phổ tần.Các dịch vụ DMB thay đổi tiêu chuẩn DAB cộng thêm lớp sửa lỗi cho dịch vụ đa phƣơng tiện Dịch vụ DMB sử dụng sóng mang 1.537MHz phổ tần cấp phép cho dịch vụ DAB a.Dịch vụ DMB mặt đất (T-DMB) DMB đƣợc triển khai Hàn Quốc Chính phủ Hàn Quốc cấp phép TDMB cho nhà khai thác,mỗi nhà khai thác sử dụng băng thông xấp xỉ 1.54MHz Băng thông cho phép 1,15Mbps sóng mang vận chuyển video chất lƣợng VCD (320x288 điểm ảnh) với tốc độ 30 khung hình/giây (cho tiêu chuẩn NTSC) Video đƣợc mã hóa giao thức nén H.264 Nó mang âm chất lƣợng CD b.Dịch vụ DMB vệ tinh(S-DMB) S-DMB dựa phát quảng bá tín hiệu đa phƣơng tiện di động (bao gồm truyền hình di động) qua vệ tinh dải băng tần đƣợc định để thiết bị cầm tay thu trực tiếp.Vì thiết bị thu cầm tay có anten nhỏ so với anten dùng cho thiết bị thu vệ tinh bình thƣờng, vệ tinh có thiết kế đặc biệt cho 121 công suất xạ đẳng hƣớng có hiệu cao(EIRP) Cơ chếsửa lỗi chuyển tiếp (FEC) ổn định để bù đắp tín hiệu yếu thu đƣợc trực tiếp thiết bị di động Hình 4.4 Dịch vụ S-DMB Hàn Quốc Ở Hàn Quốc,vệ tinh MBSAT vệ tinh có công suất phát lớn truyền băng S từ 2,63Ghz tới 2,655 GHz.Băng tần đƣợc dành cho dịch vụ DAB vệ tinh công suất cao Dịch vụ S-DMB dịch vụ truyền hình trả tiền, gói dịch vụ bao gồm tới 14 kênh video, 24 kênh âm Tóm lại, dịch vụ bao gồm MPEG-2 TS(cấu trúc luồng phát) chứa số kênh video âm Các kênh video đƣợc mã hóa theo MPEG-4/H.264 Truyền dẫn vệ tinh chiếm giữ băng thông 25MHz đƣợc dùng cho công nghệ CDMA để vận chuyển luồng đa phƣơng tiện Hệ thống DMB Hàn Quốc với băng thông 25MHz mang 11 kênh video, 25 kênh âm kênh liệu Nhƣợc điểm S-DMB sử dụng vệ tinh chuyên dụng công suất lớn cà tất nƣớc không dễ dàng triển khai vệ tinh nhƣ thời gian ngắn Ở châu Âu,các dịch vụ S-DMB đƣợc thiết kế sử dụng phổ tần MSS đƣợc ấn định dƣới IMTS 2000.Băng tần khoảng 2170-2200MHZ liền kề vùng cấp phát châu Âu cho dịch vụ 3G mặt đất Điều có nghĩa thiết bị 3G thu đƣợc 122 truyền dẫn vệ tinh với anten cho mạng di động 3G Các mạng 3G cung cấp đƣờng phản hồi trở lại cho trình tƣơng tác 4.3 Giải pháp chung tiềm phát triển DVB-H Các mạng DVB-H thƣơng mại đƣợc triển khai Ý, Phần Lan, Việt Nam Albani Dịch vụ đƣợc triển khai Ý vào năm 2006 có hàng trăm ngàn thuê bao Hơn 30 nghiên cứu thƣơng mại DVB-H diễn khắp giới triển khai thƣơng mại xa đƣợc mong đợi nƣớc nhƣ Đức, Tây Ban Nha, Nga, Mỹ nơi khác Dịch vụ truyền hình số di động xu hƣớng phát triển giới Các chuyên gia nghiên cứu cho biết công nghệ truyền hình di động DVB-H đƣợc hứa hẹn có khả cung cấp 50 kênh truyền hình lúc tới ngƣời dùng đầu cuối thông qua mạng không dây giá thành thấp Không cung cấp dịch vụ truyền hình di động chất lƣợng cao tới cho ngƣời dùng đầu cuối, công nghệ DVB-H chus ý đến mức tiêu thụ lƣợng khả dùng dịch vụ khác tích hợp sẵn thiết bị cầm tay nhƣ dịch vụ thoại hay dịch vụ liệu Song song với việc đẩy mạnh công nghệ DVB-H, thị trƣờng truyền hình di động cho thấy bùng nổ mạnh mẽ Dự báo chuyên gia quốc tế cho rằng, doanh thu từ truyền hình di động tăng đến 8,6 tỷ USD vào năm 2015 Bản báo cáo Informa Telecom & Media dự đoán đến năm 2015, toàn giới có khoảng 320 triệu thuê bao dịch vụ TV di động, dẫn đầu khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng với 95,1 triệu thuê bao Đứng vị trí thứ châu Âu với 68,7 triệu thuê bao 123 Hình 4.5 Biểu đồ thể số người xem dịch vụ truyền hình qua năm Cứ 13 ngƣời dùng di động toàn giới có ngƣời sử dụng điện thoại di động xem đƣợc TV, nhà phân tich David McQueen cho biết EU cho khu vực châu Âu khu vực có khả cạnh tranh cao thị trƣờng truyền hình di động ƣớc tính tới năm 2015 dịch vụ đạt đến doanh thu 30 tỷ đồng Theo trung tâm nghiên cứu thị trƣờng (Resarch and Markets) có trụ sở Mỹ, có khoảng 60-85% ngƣời Mỹ xem chƣơng trình truyền hình di động Nhiều khách hàng cho biết xem chƣơng trình điện thoại di động vào ngày Họ xem lúc nào, nơi đâu mà không bị lỡ chƣơng trình yêu thích Truyền hình di động không đồng hành với ngƣời dƣ thừa thời gian nhàn rỗi, mà có nhiều khách hàng có thời gian eo hẹp, mong muốn đƣợc trả tiền để sử dụng dịch vụ 124 Những rào cản mà truyền hình di động cần vƣợt qua chặng đƣờng tiến tới thị trƣờng đại trà nâng cấp sở hạ tầng mạng, giảm gia thành dịch vụ cung cấp nội dung phong phú Tuy nhiên, nội tình ngành truyền hình di động không đơn giản phẳng lặng nhƣ ngƣời ta thấy bên bề mặt Một chiến dành uy diễn chuẩn: DVB-H dành cho truyền hình video số thiết bị cầm tay DMB dành cho truyền hình số multinedia Theo tiến sỹ Yeod Yeun, phó chủ tịch phụ trách truyền hình di động LG Electronics DMB có tốc độ hình/phut cao gấp đôi so với DVB-H ngốn pin Đó lý nhà sản xuất điện thoại Nhật, Hàn Quốc Ericsson Thụy Điển lại ủng hộ cho chuẩn DMB 125 Hình 4.6 Dự kiến số lượng máy thu TV Mobile năm 2010-1015 Chuẩn DVB-H đƣợc định đầy đủ công khai Các bổ sung liên tục hình thành với dự án DVB cho yếu tố cuối văn kỹ thuật, nhƣng yếu tố đƣợc công khai ETSI triển khai thƣơng mại 4.4 Tình hình triển khai DVB-H Việt Nam 4.4.1 Sơ lƣợc tình hình triển khai Trên giới Việt Nam, việc tích hợp nhiều tính thiết bị trở thành xu hƣớng công nghệ Và điện thoại di động, với vai trò thiết bị có tính cá nhân động phát huy ƣu đƣợc lựa chọn để trở thành chiến lƣợc phát triển xu hƣớng Sau tính thiên nhiều giải trí nhƣ nghe nhạc, chụp ảnh truyền hình di động đƣợc coi nhất, đồng thời đáp ứng cách toàn diện nhu cầu ngƣời sử dụng- giải trí thông tin S-Fone- mạng ĐTDĐ CDMA Việt Nam triển khai dịch vụ TV ĐTDĐ vào năm 2006 Sự kiện thu hút đông đảo ngƣời dùng lợi ích nhƣ tính di động địch vụ Khi triển khai ngƣời sử dụng dịch vụ này, nguyên nhân khiến Mobile TV S- Fone chƣa phổ dụng Việt Nam nguyên nhân sau: - Chất lƣợng dịch vụ - Chính sách tính cƣớc chƣa hợp lý - Thiết bị đầu cuối hạn chế - Tổng đài hỗ trợ khách hàng Sfone làm việc từ 7h sáng đến 10h Hiện S-fone bị phá sản nên việc cung cấp dịch vụ mobile TV kết thúc Bên cạnh đó, truyền hình di động VTC dựa chuẩn DVB-H công nghệ đƣợc ghi nhận xu hƣớng đại công việc cung cấp dịch vụ truyền hình di động cho thiết bị cầm tay 126 Việt Nam nƣớc chấu Á nƣớc thứ giới sau Phần Lan) triển khai truyền hình di động VTC mobile công ty Việt Nam cung cấp dịch vụ truyền hình di động chuẩn DVB-H đƣa Việt Nam trở thành nƣớc giới ứng dụng thành công dịch vụ theo chuần DVB-H VTC đƣa dịch vụ nhằm lấp khoảng trống nhu cầu xem truyền hình cho ngƣời hay di chuyển Với dịch vụ VTC cung cấp, sóng di động GSM sóng truyền hình số di động, ngƣời dùng xem đƣợc truyền hình Mức thuê bao tƣơng đƣơng rẻ phí xem truyền hình cáp VTC mã hóa chƣơng trình truyền hình di động, ngƣời dùng phải đăng ký sử dụng trả phí cách mua thẻ cào trả trƣớc Năm 2010 VTC mắt dịch vụ MaxTV chạy tảng hạ tầng Mobile TV với công nghệ phát sóng theo chuẩn DVB-H MaxTV có bƣớc tiến, đổi công nghệ so với dịch vụ truyền hình di động VTC trƣớc MaxTV sử dụng công nghệ phát sóng quảng bá, cung cấp băng thông lớn, đảm bảo không bị tải, dù số lƣợng ngƣời sử dụng tăng lên MaxTV khắc phục đƣợc nhƣợc điểm thiết bị đầu cuối thu xem, cho phép khách hàng xem đƣợc truyền hình qua hầu hết model điện thoại di động Ngoài ra, thiết bị đầu cuối dạng USB, Set-top-box, máy giải trí cá nhân (PMP) Cũng năm 2010 Công ty VTV Broadcom đƣợc Đài THVN giao triển khai thử nghiệm dịch vụ truyền hình di động T-DMB Trong trình thử nghiệm, VTV Broadcom phân phát thiết bị thu truyền hình di động tới nhiều quan, ban, ngành trung ƣơng để theo dõi kênh thời sự, trị, văn hóa, thể thao, niên Đài truyền hình Việt Nam nhƣ: VTV1, VTV2, VTV3, VTV6 thiết bị thu xem ôtô, điện thoại… Sau thời gian thử nghiệm năm 2012 VTV Broadcom [12] nhận định việc đƣa dịch vụ truyền hình di động đƣợc đƣa vào hoạt động thức giúp cho truyền tải 127 nhanh chóng, kịp thời thông tin chủ trƣơng sách Đảng, Nhà nƣớc tới đông đảo toàn dân Đây công cụ hiệu sắc bén Đảng Nhà nƣớc để điều hành, đạo hoạt động xã hội bảo đảm phát triển kinh tế an ninh quốc gia tình Đồng thời khai thác hiệu nguồn tài nguyên tần số băng III VHF cụ thể kênh 10VHF Hiện giới thị trƣờng mobile TV phát triền chủ yếu tập trung vào nƣớc phát triển nhƣ Mỹ, Nhật , Hàn Quốc, Anh….Bản đồ dƣới cho thấy đƣợc thị trƣờng Mobile TV quảng bá phát triển giới Ở đồ Việt Nam có mặt với Philipin triển khai DVB – H Hình 4.7 Bản đồ thị trường Mobile TV giới [13] Năm 2013, doanh thu dịch vụ truyền hình di động toàn cầu bao gồm đăng ký thuê bao, quảng cáo doanh thu giao dịch đạt tỉ USD Trong đó, quảng cáo có tốc độ tăng trƣởng cao Tuy nhiên, quảng cáo qua video di động có tiềm phát triển lớn, nhƣng hãng NSR – Mỹ nhấn mạnh giai đoạn phôi 128 thai quảng cáo qua di động tin tƣởng năm 2013, doanh thu từ quảng cáo qua truyền hình di động cách xa với khả thực tế 4.4.2 Mô hình triển khai dịch vụ truyền hình di động chuẩn DVB-H VTC Để kênh truyền hình hiển thị rõ nét với chất lƣợng cao với thiết bị xem truyền hình di động kèm theo tiện ích tƣơng tác đặc thù, luồng liệu chứa nội dung cần phải đóng gói, truyền tải giải mã quy trình khép kín, đồng Đó mạnh vƣợt trội chuẩn công nghệ truyền hình di động DVB-H Đầu tiên, nội dung kênh truyền hình đƣợc tự động sửa đổi cho phù hợp tiêu chuẩn DVB-H sau nội dung đƣợc đua tới “hệ thống quản lí truyền hình di động (VTC MOBILE TV)” mà đƣợc chuyển trực tiếp tới module “đóng gói dịch vụ” Tại đậy nội dung chƣơng trình đƣợc đóng gói lại thành dòng liệu IP dòng tín hiệu IP tiếp tục đƣợc mã hóa theo cách thức đƣợc ngầm định sẵn Để giải mã dòng IP cần phải có khóa giải mã chƣơng trình, quy trình tiếp theo, dòng IP tiếp tục đƣợc đóng gói thành gói MPE-FEC( nhằm tác dụng sửa lỗi xảy truyền tải) Các gói MPE-FEC liền sau đƣợc dƣa vào lát cắt thời gian (time slicing- có tác dụng tích kiệm lƣợng cho máy thu) Cuối gói tin tiếp tục đuoc nén vào dòng tải MPEG-2, sẵn sàng truyền “mạng phát hình DVB-H” Tín hiệu dƣợc đƣa máy phát sóng kỹ thuật số DVB-H để phát quảng bá giống nhƣ truyền hình mặt đất Toàn thao tác quy trình “đóng gói dịch vụ” Khối BSM điều khiển khối “đóng gói dịch vụ” để khối nhận dòng tín hiệu mà kênh chƣơng trình đƣa vào nhƣ cách thức mã hóa gói IP Đồng thời với quy trình đó, BSM phát khóa giải mã chƣơng trình đƣa tới khối “quản lí thuê bao” (Broadcast Account Manager – BAM), sẵn sàng chuyển đến thiết bị di động để giải mã dòng tín hiệu với noi dung phát sóng Ngoài ra, BSM tạo hƣớng dẫn dịch vụ điện tử ESG gửi tới khối đoán gói tín hiệu ESG theo cách riêng 129 chuyển tới máy phát để phát kèm luồng liệu nhằm giúp khán giả trực tiếp truy cập thông tin kênh dịch vụ lịch phát sóng, thông tin mô tả chƣơng trình hay liệt kê gói truyền hình… Hình 4.8 Mô hình khai triên dịch vụ di động theo chuẩn DVB-H Vậy dòng tín hiệu sau khỏi khối “đóng gói dịch vụ” đƣợc phát bá qua máy phát hình DVB-H (giống nhƣ truyền hình số mặt đất nhƣng đích đến lại thiết bị di động cầm tay) Tại thiết bị thu giải mã sóng truyền hình di động điện thoại di động có chức xem truyền hình), khán giả xem đƣợc chƣơng trình nhƣ sử dụng đƣợc chƣơng trình miễn phí Đối với dịch vụ cần trả phí ngƣời dùng mua đƣợc dịch vụ gửi yêu cầu dịch vụ từ thiết di động tới hệ thống “quản lý thuê bao” BAM VTCmobile thông qua đƣờng truyền mạng điện thoại di động mà họ sử dụng Nhƣ qua hình vẽ mƣu tả, thiết bị cầm tay di động gửi yêu cầu mua dịch vụ thông qua kết nối GPRS “mạng điện thoại di động” (đƣợc cung cấp Viettel, Vinaphone, Mobifone), yêu cầu tiếp tục đƣợc phận quản lý mạng điện thoại di động gửi tới phận quản 130 lý thuê bao BAM Hoặc thiết bị có khả kết nối WLAN thiết bị cần tay gửi yêu cầu mua kênh trực tiếp tới hệ thống quản lý truyền hình di động qua kết nối WLAN truyền internet Sau nhận đƣợc yêu cầu ngƣời sử dụng, hệ thống quản lý thuê bao BAM truyền hình di động với hệ thống tính cƣớc kiểm tra thông tin ngƣời sử dụng (kiểm tra tài khoản dịch vụ ngƣời sử dụng, cặp IMEI-SeriSIM,…) xem có đầy đủ thông tin hợp lệ hay không, hợp lệ khóa giải mã đƣợc hệ thống gửi ngƣợc lại máy di động khán giả qua đƣờng GPRS để thiết bị giải mã nộ dung chƣơng trình tiện ích kèm Thiết bị cầm tay di động sau nhận đƣợc khóa giải mã dùng để giải mã dòng chƣơng trình ngƣời sử dụng mở đƣợc nội dung mà muốn xem Ngƣợc lại, thông tin kiểm tra không hợp lệ hệ thống quản lí truyền hình di động gửi ngƣợc lại cho máy di động thông báo lỗi để ngƣời sử dụng dịch vụ biết có lỗi xảy trình sử dụng yêu cầu sử dụng dịch vụ 4.5.Kết luận Tại Việt Nam thăng trầm truyền hình di động diễn sôi động ban đầu với tham gia hai công ty Sfone VTC Từ năm 2010 với phát triển máy điện thoại di động với tham gia VTV Broadcom làm cho thị phần truyền hình di động phát triển đáng kể 131 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Những kết đạt đƣợc Trong luận văn trình bày tiêu chuẩn hệ thống truyền hình số giới bao gồm tiêu chuẩn phổ biến nhƣ ATSC, ISDB DVB.Trong bao gồm truyền hình số mặt đất, truyền hình số vệ tinh, truyền hình số cáp, truyền hình di động Với mục đích nghiên cứu tiêu chuẩn truyền hình số giới khả phát triển Việt Nam nên luận văn tập chung nghiên cứu tiêu chuẩn mà hầu hết giới áp dụng nhƣ Việt Nam Truyền hình số theo tiêu chuẩn DVB Châu Âu, bao gồm: Truyền hình số mặt đất DVB-T,T2; truyền hình số vệ tinh DVB-S,S2; truyền hình cáp DVB-C,C2 chuẩn T- DMB , DVB – H Phần tập trung nghiên cứu trạng Việt Nam sử dụng hệ thống truyền hình di động Những kiến nghị Thứ nhất: Các công ty quan tâm đến dịch vụ truyền hình di động Việt Nam từ Sfone phá sản thiết bị di động ngày phát triển công nghệ Thứ hai : Chúng ta khai thác vệ tinh Vinasat cho phát sóng truyền hình số vệ tinh cần phải lập kết hoạch khai thác tiếp truyền hình hội nghị ứng dụng truyền hình cho đào tạo từ xa nhƣ truyền hình quốc tế đảm bảo phục vụ nhanh chóng việc đƣa tin tức hình ảnh kiện quốc tế, đối ngoại diễn Việt Nam với giới Hƣớng nghiên cứu, phát triển đề tài Trong luận văn nghiên cứu tiêu chuẩn truyền hình giới phát triển truyền hình di động Việt Nam Tác giả xin đề cập số hƣớng nghiên cứu phát triển tƣơng lai: 132  Nghiên cứu truyền hình 3D: nguyên tắc xử lý ảnh 3D, kỹ thuật truyền hình 3D công nghệ phát triển giới xu hƣớng Việt Nam giai đoạn  Nghiên cứu mạng đơn tần (SFN) cho truyền hình số mặt đất DVB-T1,T2, thiết kế hệ thống mạng cho khu vực lãnh thổ Việt Nam  Nghiên cứu sâu chuẩn T-DMB mà VTV Broadcom triển khai Việt Nam 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Hoàng Tiến, Dƣơng Thanh Phƣơng, Truyền hình kỹ thuật số, Nhà XBKH-KT (2004) ATSC Digital Television Standard Part – 6, Digital Television System (A/53, Part 16:2007) www.dibeg.com EN 301 210 V1.1.1 (1999-03): Digital Video Broadcasting (DVB) - Framing structure, channel coding and modulation for Digital Satellite News Gathering (DSNG) and other contribution applications by satellite ETSI EN 302 307 V1.2.1 (2009-08): Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications (DVB-S2) EBU- DVB-S2 : EBU technical review – October 2004 , A Morello and V Mignone ETSI EN 300 744 V1.5.1 (2004-11): Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television ETSI TS 102 773 V1.1.1 (2009-09): Digital Video Broadcasting (DVB); Modulator Interface (T2-MI) for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) ETSI EN 302 755 V1.2.1 (2009): Digital Video Broadcasting (DVB); Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2) 10 EN 300 429 V1.2.1 (DVB), (1998-04); Framing structure, channel coding and modulation for cable systems 11 www.dvb.org 12 vtvbroadcom.com.vn 13 The Mobile TV Market; Professor David Crawford; University of Essex – Colchester, UK 134 [...]... 54 2.4.3 Tiêu chuẩn hệ thống truyền hình số vệ tinh DVB-S 54 2.4.4 Tiêu chuẩn truyền hình số vệ tinh DVB-S2 59 2.4.4.1 Công nghệ truyền dẫn theo tiêu chuẩn DVB-S2 [5] 59 2.4.4.2 So sánh tiêu chuẩn DVB-S và DVB-S2 65 2.4.4.3.Hiện trạng sử dụng truyền hình số tiêu chuẩn châu âu DVB-S và DVB-S2 tại Việt Nam 72 2.4.5 Tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T 74 2.4.5.1... truyền hình tƣơng tự hệ 625/50 và 525/60 Khi dịch chuyển từ hệ thống truyền hình tƣơng tự sang hệ thống truyền hình số: Tín hiệu truyền hình đƣợc số hoá, nén, điều chế và phát sóng vào không gian tự do Việc dịch chuyển từ truyền hình tƣơng tự sang truyền hình số có thể 34 dịch chuyển từ các tiêu chuẩn PAL tƣơng tự sang PAL số, từ NTSC tƣơng tự sang NTSC số Tại Nhật Bản hệ thống truyền hình số đƣợc... ứng dụng, tín hiệu số đƣợc thay thế hoàn toàn cho tín hiệu tƣơng tự vì có khả năng thể hiện đƣợc các chức năng mà tín hiệu tƣơng tự hầu nhƣ không thể làm đƣợc hoặc rất khó thực hiện, nhất là trong việc xử lý tín hiệu và lƣu trữ 35 CHƢƠNG 2 : CÁC TIÊU CHUẨN TRUYỀN HÌNH 2.1.Giới thiệu chung tiêu chuẩn truyền hình số Các tổ chức về tiêu chuẩn quốc tế là các cơ sở nghiên cứu và đề xuất các tiêu chuẩn truyền. .. đại tiếng và bộ khuếch đại hình với tiếng sẽ đƣợc thay thế bằng một bộ lọc thông dải nhƣ trên Tất nhiên là phải có một bộ điều chế số và một hệ thống sửa lỗi mới 1.4.Kết luận Truyền hình số là sự kế tiếp của truyền hình tƣơng tự Truyền hình số đã mang lại lợi ích to lớn trong công tác truyền thông nói chung và truyền hình nói riêng Hệ thống truyền hình số đƣợc xây dựng từ sự chuyển tiếp các hệ thống truyền. .. cách thức tiếp cận từ các vấn đề mang tính cơ sở tiến tới các giải pháp kỹ thuật và giải pháp công nghệ, tôi thực hiện luận văn này với bố cục gồm các chƣơng Chương 1 :Tổng quan truyền hình tương tự, truyền hình số Chương 2 :Các tiêu chuẩn truyền hình Chương 3: Tiêu chuẩn dvb-h Chương 4 :Truyền hình di động và tình hình triển khai ở Việt Nam Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Viện Điện... thống truyền hình HD bán tƣơng tự đƣợc triển khai từ những năm 70) Ở Việt Nam, hệ thống truyền hình số đƣợc triển khai bằng việc phát sóng số qua vệ tinh từ năm 1996 Truyền hình kỹ thuật số là sử dụng phƣơng pháp số để tạo, lƣu trữ và truyền tín hiệu của chƣơng trình truyền hình trên kênh thông tin mở ra một khả năng đặc biệt rộng rãi cho các thiết bị truyền hình đã đƣợc nghiên cứu trƣớc Trong một số ứng. .. kênh truyền tăng lên suy ra dung lƣợng kênh truyền giảm đi Các hệ thống truyền hình số độ phân giải cao HDTV trên thế giới hiện nay đƣợc áp dụng khá phổ biến nhƣ ở: các nƣớc châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, các nƣớc châu Á trong đó có cả Việt Nam và đƣợc phát trên các hệ thống truyền hình số mặt đất, truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp và qua mạng Internet 1.2.3 Cơ sở biến đổi tín hiệu video truyền hình số Biến... analog sang truyền hình số là quá trình thay thế công nghệ truyền hình analog đã có tuổi đời đến 60 năm bằng công nghệ truyền hình số phát triển trên nền tảng công nghệ mới với nhiều ƣu điểm hơn Truyền hình số qua vệ tinh, cáp, và mặt đất hiện nay đang là lĩnh vực đƣợc nghiên cứu mạnh mẽ, nhất là tại Bắc mỹ và Châu âu và ở Việt Nam thì truyền hình kỹ thuật số cũng đang từng bƣớc phát triển Với cách thức... thì các thiết bị của truyền hình đen trắng có độ ổn định cao, chất lƣợng hoàn hảo Nhƣng truyền hình đen trắng lại có nhƣợc điểm là không có khả năng truyền đi các hình ảnh có màu sắc nhƣ trong thực tế 1.1.1.Nguyên tắc truyền hình tƣơng tự và sơ đồ khối Hệ thống truyền hình là một loạt các thiết bị cần thiết để đảm bảo các quá trình phát và thu các hình ảnh thấy trong thực tế Truyền hình đƣợc dùng vào... 2 : CÁC TIÊU CHUẨN TRUYỀN HÌNH 36 2.1.Giới thiệu chung tiêu chuẩn truyền hình số 36 2.1.1.So sánh ATSC , DVB-T 37 2.1.2 Lựa chọn tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất của cảc nƣớc 38 11 2.2 Hệ thống truyền hình theo tiêu chuẩn ATSC 40 2.2.1 Đặc điểm chung 41 2.2.2 Hệ thống máy phát VSB 44 2.2.3 Kết luận 46 2.3 Hệ thống truyền hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các tiêu chuẩn truyền hình số tiên tiến và ứng dụng tại việt , Nghiên cứu các tiêu chuẩn truyền hình số tiên tiến và ứng dụng tại việt , Nghiên cứu các tiêu chuẩn truyền hình số tiên tiến và ứng dụng tại việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay