Nghiên cứu và phát triển dịch vụ IP datacast trên nền DVB

114 163 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ IP DATACAST TRÊN NỀN DVB LÊ HUY THANH HOÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TS PHẠM THÀNH CÔNG PGS NGUYỄN CHẤN HÙNG HÀ NỘI 2013 -1- BẢN CAM ĐOAN Tôi Lê Huy Thanh Hoàng, học viên cao học lớp kỹ thuật truyền thông 11BKTTT3 khóa 2011B Thầy giáo hướng dẫn TS Phạm Thành Công Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn kết nghiên cứu tìm hiểu trình nghiên cứu thực đề tài: “ Nghiên cứu phát triển dịch vụ IP datacast DVB ” Các kết nghiên cứu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực rõ ràng Mọi thông tin trích dẫn tuân theo luật sở hữu trí tuệ, có liệt kê rõ tài liệu tham khảo Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn với nội dung viết luận văn Hà nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013 Học viên Lê Huy Thanh Hoàng -2- MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - DANH MỤC CÁC BẢNG - 11 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ - 12 MỞ ĐẦU - 15 PHẦN I: HỆ THỐNG DVB-H - 18 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỆ THỐNG DVB-H….……… - 18 1.1Tổng quan hệ thống - 18 1.1.1 Tổng quan DVB – T, DVB - H - 18 1.1.2 Khái niệm truyền hình di động theo chuẩn DVB-H - 20 1.1.3 Những ưu điểm truyền hình di động theo chuẩn DVB-H - 21 1.2 Cấu trúc nguyên lí công nghệ truyền hình di động - 23 1.3 Các yếu tố kỹ thuật .- 25 CHƯƠNG II: CÁC THÀNH PHẦN BỘ ĐÓNG GÓI IP…………….…….- 27 2.1 Module MPE-FEC kỹ thuật IP Datacast - 27 2.1.1 Khung MPE-FEC .- 28 a) Định nghĩa khung MPE-FEC - 28 b) Bảng ADT .- 29 c) Bảng RSDT - 30 - 2.1.2 Cách truyền khung MPE-FEC - 30 a) Cách truyền IP datagram ADT - 30 b) Giải mã RS - 33 2.2 Module time-slicing - 33 2.2.1 Giới thiệu chung .- 33 2.2.2 Chi tiết kĩ thuật .- 34 a) Nguyên lí hoạt động - 34 b) Phương pháp ∆t thị thời gian cụm - 36 2.2.3 Hỗ trợ chuyển giao với time-slicing - 39 - CHƯƠNG III: BỘ ĐIỀU CHẾ DVB-H…………………………………… - 41 3.1 Khái quát chung - 41 3.1.1 Điều chế COFDM - 41 3.1.2 Số lượng, vị trí nhiệm vụ sóng mang .- 41 3.2 Chế độ phát 4K .- 43 - -3- 3.3 Bộ ghép xen theo độ sâu symbol (in-depth interleaver) .- 45 3.3.1 Khái niệm ki thuật ghép xen - 45 3.3.2 Bộ ghép xen nội (Inner interleaver) - 46 a) Ghép xen theo bit (bit-wise interleaving) .- 47 b) Ghép xen symbol (Symbol interleaver) - 48 3.4 Báo hiệu thông số bên phát TPS - 50 3.4.1 Khái quát - 50 3.4.2 Mục đích TPS - 50 3.4.3 Định dạng bit TPS - 51 - CHƯƠNG IV: CẤU HÌNH MẠNG TRIỂN KHAI DVB-H……………….- 52 4.1 Các loại cấu hình mạng DVB-H - 52 4.1.1 Mạng dùng chung DVB-H (dùng chung ghép với MPEG-2) .- 52 4.1.2 Mạng phân cấp DVB-H (dùng chung với mạng DVB-T cách phân cấp) - 52 4.2 Mạng phát DVB-H - 53 4.2.1 Mạng đơn tần SFN (Single frequency networks) - 53 4.2.2 Mạng đa tần MFN (Multifrequency networks) - 54 4.3 Hệ thống DVB-H thực tế - 54 PHẦN II : IP DATACASTING - 58 CHƯƠNG I : KIẾN TRÚC TỔNG QUAN CỦA IPDC……………………- 60 1.1 Kiến trúc thành phần chức .- 60 1.1.1 Kiến trúc chung - 60 1.1.2 Các thành phần chức .- 60 1.1.3 Các điểm tham chiếu - 62 1.2 Các hoạt động điểm cuối - 63 1.2.1 Cấu hình dịch vụ - 63 1.2.1.1 Các đối tượng logic điểm tham khảo - 63 1.2.1.2 Mô hình dòng tin - 64 - 1.2.2 ESG hướng dẫn dịch vụ - 65 1.2.2.1 Các đối tượng logic điểm tham khảo - 65 1.2.2.2 Các kịch ESG - 67 - a) Cung cấp phân phối ESG - 68 b) Cung cấp ESG tập trung - 69 1.2.2.3 Luồng tin - 70 - -4- 1.2.3 Chuyển phát nội dung - 70 1.2.3.1 Chuyển phát dòng Stream .- 70 - a) Các đối tượng logic điểm tham khảo - 71 b) Luồng tin - 72 1.2.3.2 Chuyển phát tập tin - 73 - a) Các đối tượng logic điểm tham khảo - 73 b) luồng tin - 74 1.2.4 Dịch vụ toán bảo vệ - 75 1.2.4.1 Phân cấp dịch vụ bảo vệ - 75 1.2.4.2 Các đối tượng logic điểm tham khảo - 76 1.2.4.2 Luồng tin - 78 1.2 Ngăn xếp giao thức .- 79 - CHƯƠNG II: HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ - ESG……………… - 83 2.1 Các luồng xử lý ESG - 83 2.1.1 Nhận biết dịch vụ .- 83 2.1.2 Các lớp ESG - 84 2.2 Mô hình liệu - 85 2.2.1 ESG Wrapper - 85 2.2.1.1 Không gian tên ESG .- 85 2.2.1.2 Các thành phần ESG .- 85 2.2.1.3 Cấu trúc ESG - 86 2.2.1.4 Các thành phần ESG mặc định - 88 - 2.2.2 Một số thành phần phân mảnh ESG - 88 2.2.2.1 Service Fragment - 88 2.2.2.2 Service Bundle Fragment - 89 2.2.2.3 Content Fragment - 89 2.2.2.4 Schedule Event Fragment .- 90 2.2.2.5 Purchase Channel Fragment Syntax .- 90 2.2.2.6 Acquisition Fragment Syntax - 90 2.3 Biểu diễn ESG - 91 2.3.1 Dòng tin khởi tạo ESG ( ESG Init Message ) - 91 2.3.2 Đóng gói phân mảnh ESG XML .- 92 2.3.2.1 Đóng gói văn phân mảnh ESG XML .- 92 2.3.2.2 Đóng gói BiM phân mảnh ESG XML - 93 2.4 Đóng gói phân mảnh ESG - 93 2.4.1 Tổng quan .- 93 - -5- 2.4.2 Gói ESG - 94 2.4.3 Thông tin quản lý phân mảnh - 95 2.3.4 Kho liệu ESG - 95 2.4 Truyền tải ESG kênh phát sóng - 96 2.4.1 Truyền tải ESG chế độ dòng đơn - 96 2.4.2 Truyền tải ESG chế độ nhiều dòng .- 96 - CHƯƠNG III: GIAO THỨC TRUYỀN TẢI NỘI DUNG…………… …- 98 3.1 tảng truyền tải - 98 3.2 Giao thức truyền tải cho dịch vụ streaming thời gian thực .- 99 3.2.1 Các thành phần SDP - 99 3.2.2 Giả định nhận mẫu buffer - 100 3.3 Giao thức truyền tải nội dung cho dịch vụ truyền tải file - 100 CHƯƠNG IV: DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ BẢO VỆ……………… - 102 4.1 Tổng quát hệ thống - 102 4.1.1 Phân cấp dịch vụ bảo vệ .- 102 4.1.2 Sử dụng đặc chưng kĩ thuật IPDC cho dịch vụ toán bảo vệ 103 4.2 Báo hiệu hệ hệ thống toán bảo vệ - 103 4.3 Bảo vệ nội dung dòng media streams - 103 4.3.1 IPsec .- 103 4.3.2 ISMA mã hóa xác thực - 104 4.3.2.1 Nội dung stream - 104 4.3.2.2 Các nội dung Audio/Visual - 104 - 4.3.3 RTSP - 104 - KẾT LUẬN - 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 108 PHỤ LỤC - 110 - -6- DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ADT Application Data Table AFC Automatic Frequency Control ALC Asynchronous Layered Coding BAM Broadcast Account Manager BPSK Binary Phase Shift Keying BSM Broadcast Service Manager BTS Base Transceiver Station BAT Bouquet Association Table CDMA Code Divided Multiplex Access COFDM Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex CR Code Rate CRC Cyclic Redundancy check CBMS Convergence of Broadcast and Mobile Services DAB Digital Audio Broadcasting DMB Digital Multimedia Broadcasting DVB Digital Video Broadcasting DVB-C Digital Video Broadcasting - Cable DVB-H Digital Video Broadcasting for Handheld DVB-IPDC Digital Video Broadcasting – Internet Protocol DVB-S Digital Video Broadcasting – Satellite DVB-SH Digital Video Broadcasting – Satellite services to ECM Entitlement Control Message EDGE Enhanced Data rates for Global Evolution EMM Entitlement Management Message ESG Electronic Service Guide ESGC ESG Container -7- FEC Forward Error Correction FFS For Further Study FLUTE File DeLivery over Unidirectional Transport GPRS General Packet Radio Service GPS Global Positioning System GSM Global System for Mobile communications H.264/AVC Standard H.264 (MPEG-4) for Advanced Video Coding HDTV High-definition Television HP High Priority HTTP HyperText Transfer Protocol IMEI International Mobile Equipment Identity IP Internet Protocol INT IP/MAC Notification Table IPE IP Encapsulator IPDC IP DataCast ISO International Standards Organisation ISDB-T Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial KMM Key Management Message KMS Key Management System KMSA Key Management System Agent KSM Key Stream Message LP Low Priority LCT Layered Coding Transport MFN Multi Frequency Network MIP Multiframe Information Packet MPE-FEC Multiprotocol Encapsulation – Forward Error Correction MPEG-2 Moving Pictures Experts Group MPEG-4 Moving Pictures Experts Group MMS Multimedia Message Service -8- MPE Multi-Protocol Encapsulation NIT Network Information Table OMA Open Mobile Association OSI Open Systems Interconnection PAT Program Association Table PEK Programme Encryption Key PMT Program Map Table PSI Program Specific Information PDA Personal Digital Assistance QAM Quadrature Amplitude Modulation QPSK Quadrature Phase Shift Keying RF Radio Frequency RS Reed Solomon RSDT Reed Solomon Data Table RO Rights Object RTP Real-Time Protocol RTSP Real Time Streaming Protocol SAP Service Access Point SDP Session Description Protocol SEK Service Encryption Key SI Service Information SMS Short Message Service SFN Single Frequency Network SIM Subscriber Identity Module TDM Time Division Multiplexing TPS Transmission Parameter Signalling TS Transport Stream TV Television TCP Transmission Control Protocol -9- TEK Traffic Encryption Key TS Transport Stream UHF Ultra high Frequency UDP User Datagram Protocol UMTS Universal Mobile Telecommunication System VHF Very high Frequency WLAN Wireless Local Area Network WAP Wireless Application Protocol XML eXtended Markup Language - 10 -  Liệt kê thành phần media phiên  Định địa IP cổng cho tất thành phần media phiên streaming IPDC  Thời gian bắt đầu kết thúc phiên  Giao thức truyền tải  Tốc độ liệu sử dụng SDP sửa đội băng thông  Ngôn ngữ dịch vụ thành phần media Các thuộc tính ngôn ngữ tùy chọn 3.2.2 Giả định nhận mẫu buffer Hình 3.2 : Giả định trình nhận mẫu buffer Bộ Transport buffer nhận gói TS MPEC-2 loại bỏ gói bị trùng lặp Bộ multiprotocol decapsulation buffer sử dụng để giả mã vitual FEC giải đóng gói phiên MPE gói tin IP Bộ RTP decapsulation buffer sử dụng để giải đóng gói thành phần RTP RTP payload header, đồng thời, làm mượt điểm gấp lát cắt thời gian ( time slices ) nhập thông số bitrate liên tục cho thành phần giải mã media Mỗi transport Bufer dùng cho MPEG-2 TS multiplex Mỗi multiprotocol decapsulation dùng cho dòng elementary stream Mỗi RTP decapsulation buffer dùng cho dòng IP stream, coded data buffer cho dòng elementary media bitstream, thường decoded data buffer cho dòng elementary media bitstream 3.3 Giao thức truyền tải nội dung cho dịch vụ truyền tải file Mẫu truyền tải file IPDC xựa tảng giao thức FLUTE (Delivery over Unidirectional Transport ) FLUTE xây dựng lớp đầu giao thức Asynchronous Layered Coding (ALC) ALC kết hợp khối Layered Coding Transport (LCT), congestion control (CC) Forward Error Correction (FEC) ALC có khả kiểm soát tắc nghẽn tốt trường hợp - 100 - có nhiều yêu cầu truyền tải nội dung, cách không đồng từ nhiều người dùng bên phát Tuy nhiên, thành phần kiểm soát tắc nghẽn ko phù hợp môi trường IPDC không sử dụng FLUTE thực UDP/IP độc lập với phiên IP lớp liên kết khác sử dụng Hình 3.4: Mô hình khối giao thức FLUTE ALC sử dụng khối LCT để cung cấp chức quản lý phiên làm việc, sử dụng khối FEC để cung cấp độ tin cậy Các khối FEC cho phép lựa chọn mã FEC thích hợp để để sử dụng ALC, FLUTE giao thức đầy đủ để truyền tải file Sử dụng đối tượng tương thích đặc chưng cho nó, trường hợp File Delivery Table (FDT) để cung cấp số file thông số tiếp nhận phiên làm việc Giao thức FLUTE có năm loại phiên truyền tải file:  Static file delivery session  Fixed content delivery session;  Dynamic file delivery session;  Static file delivery carousel;  Dynamic file delivery carousel - 101 - CHƯƠNG IV: DỊCH VỤ THANH TOÁN VÀ BẢO VỆ 4.1 Tổng quát hệ thống 4.1.1 Phân cấp dịch vụ bảo vệ Hình 4.1: phân cấp dịch vụ bảo vệ Registration Các Key material metadata trao đổi giai đoạn đăng ký cho phép thiết bị đầu cuối giải mã xác nhận quyền truy cập nội dung Rights Management Trong lớp này, Management Messages (KMM) đưa vào Lớp chứa Service Encryption Key (SEK) thông tin quyền lợi Key Stream Lớp thực vệc cung cấp Traffic Encryption Keys (TEK) truyềh tải Key Stream Messages (KSM) đến thiết bị đầu cuối kên phát sóng Những dòng tin có chứa thông tin cho phép thiết bị đầu cuối tạo lại Traffic Encryption Keys (TEK) để giải mã nội dung dịch vụ - 102 - Content Protection Nội dung dịch vụ mã hóa thuật toán mã hóa với Traffic Encryption Key (TEK) Việc mã hóa thực lớp liên kết (IPSec) lớp thành phần ( ví dụ SRTP ) lớp nội dung Mã hóa đường truyền thay đổi theo chu kì để ngăn chặn công phân phối nội dung 4.1.2 Các đặc chưng kĩ thuật IPDC cho dịch vụ toán bảo vệ Các đặc chưng kĩ thuật SPP cho IPDC DVB-H bao gồm thành phần chính:  Một chế báo hiệu chung mô tả hệ thông SPP sử dụng tính hiệu nhận được,  Một tập hợp chế mã hóa nội dung, dịch vụ  Hai hướng tiếp cận IPDC SPP Open Security Framework 18Crypt 4.2 Báo hiệu hệ hệ thống toán bảo vệ Tín hiệu hệ thống SPP cung cấp phương tiện báo hiệu cho thiết bị đầu cuối dịch vụ bảo vệ KMS dòng khóa mã sử dụng để bảo vệ dịch vụ Tín hiệu báo hiệu cung cấp hai lớp: ESG phiên mô tả giao thức (SDP) 4.3 Bảo vệ nội dung dòng media streams 4.3.1 IPsec Mạng lưới phát sóng sử dụng IPsec để bảo vệ dịch vụ phát sóng Tất thiết bị hỗ trợ IPsec Một IPsec SA bao gồm thông số sau:  Selectors (IP protocol version, source IP address, destination IP address, protocol, source port and destination port)  SPI - 103 -  destination IP address  security protocol, security protocol mode and security protocol parameters  algorithms and algorithm parameters  key material Một IPsec SA xác định địa chi IP đích SPI đôi 4.3.2 ISMA mã hóa xác thực 4.3.2.1 Nội dung stream Nội dung stream mã hóa thực RTP theo quy định mã hóa ISMA Tất cá thiết bị hỗ trợ mã hóa ISMA Tham số ISMA crypSalt sử dụng để báo hiệu thuộc tính dòng stream mã hóa Một ISMACryp phát sóng thay đổi khóa mã theo thời gian, ko nhiều lần giây Độ dài khóa mã ko lớn byte 4.3.2.2 Các nội dung Audio/Visual Mã hóa nội dung Audio/Visual lưu trữ tảng ISO Media File Format (MP4) có thê thực theo quy đinh ISMA mã hóa xác thực Một ISMACryp phát sóng thay đổi khóa mã theo thời gian, ko nhiều lần giây Độ dài khóa mã ko lớn byte 4.3.3 RTSP Mạng lưới phát sóng sử dụng RTSP để bảo vệ dịch vụ phát sóng Các thiết bị phải hỗ trợ RTSP Khi sử dụng dịch vụ bảo vệ này, phải quan tâm đến thành phần sau:  roll-over counter (ROC),  receiving sequence number,  cipher and mode definition,  Message Authentication Code (MAC) method definition,  list of received packets,  array of Master Keys (MKs), - 104 -  Master Key Indicator (MKI) indicator bit,  length of the MKI field,  value of currently active MKI,  array of counters of processed packets for each Master Key,  Length of encryption and authentication keys,  Master Salt,  context id - 105 - KẾT LUẬN Luận văn “Nghiên cứu phát triển dịch vụ IPDC DVB” trình bày tóm lược vấn đề liên quan liên quan đến IPDC DVB Luận văn hoàn thành vấn đề sau:  Phần luận văn đưa nghiên cứu tìm hiểu vấn đề liên quan đến hệ thống DVB, đưa kiến thức tổng quát hệ thống DVB – H, thành phần khác dùng riêng cho DVB-H, cụ thể hai chi tiết kỹ thuật nằm khối IPE (Bộ đóng gói IP – IP Encapsulator) time-slicing MPE-FEC Bên cạnh đó, nghiên cứu phần đưa phân tích ba chi tiết kỹ thuật thuộc khối điều chế DVB-T, có thêm chế độ phát 4K song song với 2K 8K có sẵn DVB-T, ghép xen indepth bit báo hiệu TPS Cuối cùng, phần 1, luận văn nêu kiểu mạng DVB-H, cách truyền dẫn hệ thống thực tế, đồng thời đưa mô hình cụ thể áp dụng thực tế số phân tích liên quan  Phần luận văn trình bày nghiên cứu IPDC, kiến trúc chung IPDC DVB – H, thành phần IPDC thông tin dịch vụ điện tử ( Electronic Service Guide - ESG ), giao thức truyền tải nội dung ( Content Delivery Protocols - CDP ) dịch vụ toán, bảo vệ ( Service Purchase and Protection - SPP ), cách thức thành phần làm việc với Những nghiên cứu tìm hiểu chi tiết cấu trúc cú pháp, gói tin, thông số thành phần trình bày Các kết nghiên cứu luận văn sử dụng làm sở để thiết kế làm chủ hệ thống mobile TV theo tiêu chuẩn DVB-H, với kĩ thuật IPDC thành phần Tuy nhiên, trình bày phần mô tả IPDC, kỹ thuật hoàn toàn mở rộng hệ thống DVB cần phân phối liệu theo IP Điều có nghĩa với hệ thống truyền hình DVB thông thường, với thiết bị đầu cuối thích hợp, nghiên cứu sâu thêm kỹ thuật IPDC, kết hợp với mạng lưới tương tác - 106 - thiết bị đầu cuối nhà cung cấp dịch vụ, nhà phát triển hệ thống hoàn toàn thiết lập dịch vụ truyền hình với chức tương tác hấp dẫn Khi nghiên cứu mô hình hệ thống thực tế phần luận văn sử dụng để tham khảo phát triển thêm Với kết đạt phần luận văn này, hướng nghiên cứu tác giả chủ yếu mở rộng phát triển dịch vụ IPDC kĩ thuật DVB-T, DVB-S Các nghiên cứu giúp đưa đến cho khách hàng sử dụng truyền hình kỹ thuật số chất lượng hình ảnh tốt, lỗi với chức tương tác trải nghiệm - 107 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] TS Phạm đắc Bi, KS Lê Trọng Bằng, KS đỗ Anh Tú Các đặc điểm máy phát số DVB-T [2] Nhật Bình PC World – SERIES A: Công nghệ Máy tính Mạng Mobile TV Việt Nam: Thực tế tuong lai ID: A0701_76 [3] Công nghệ DVB-H VTC mobile News (29/06/2007) [4] Công nghệ truyền hình theo chuẩn DVB-H VTC mobile News (07/09/2007 – 12/09/2007) Tiếng Anh [5] Amitabh Kumar Focal Press – 3/2007, Mobile TV – DVB-H, DMB, 3G Systems and Rich Media Applications [6] ETSI EN 302 304 V1.1.1 (11-2004): Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H) [7] ETSI TR 102 377 V1.2.1 (11-2005): Digital Video Broadcating (DVB); DVB-H Implementation Guidelines [8] Final draft ETSI EN 301 192 V1.4.1 (06-2004): Digital Video Broadcasting (DVB); DVB specification for data broadcasting [9] Final draft ETSI EN 300 744 V1.5.1 (06-2004): Digital Video Broadcasting (DVB); Framing structure, channel coding and modulation for digital terrestrial television [10] ETSI TS 102 471 V1.4.1 (2010-03): Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Electronic Service Guide (ESG) [11] ETSI TR 102 469 V1.1.1 (2006-05) : Digital Video Broadcasting (DVB); IP Datacast over DVB-H: Architecture [12] DVB Document A092 July 2005.,DVB-H Implementation Guidelines [13] Mauri Kangas Helsinki University of Technology (24-2-2005), DVB and DVB-H Systems (10 th of January 2006) - 108 - [14] Jukka Henriksson – Nokia Research Center, DVB-H – Standard, principles and services [15] DVB-H: Live broadcast Mobile TV – Delivering the TV experience to mobile devices Nokia Corporation 2006 [16] Carolo – Wilhelmina – Braunschweig MMC, 19 Oct 2006, DVB-H and Hybrid Networks [15] DVB-H Solutions (10/2004) Rohde & Schwarz [17] DVB Document A100 December 2005, IP Datacast over DVB-H: Content Delivery Protocols (CDP), [18] DVB Document A101 December 2005, IP Datacast over DVB-H: Service Purchase and Protection (SPP) [19] Daniel Minoli, IP multicast with applications to IPTV and Mobile DVB-H [20] J.H Stott BBC Research and Development., The how and why of COFDM [21] Joel Sylvester January 2001., Reed Solomon Codes [22] Bernard Sklar April 12, 2002, Reed-Solomon Codes - 109 - PHỤ LỤC Bản đồ chi tiết thông số IPDC CBMS-1 CBMS-2 - 110 - CBMS-3 CBMS-4 - 111 - CBMS-5 CBMS-6 - 112 - CBMS-7 - 113 - - 114 - [...]... khác của DVB- H so với tiêu chuẩn DVB thông thường ( lấy ví dụ so sánh là DVB- T, truyền hình kỹ thuật số mặt đất) Sau đó là tìm hiểu chi tiết về kiến trúc chung của IPDC, cách các thành phần riêng rẽ của IPDC làm việc cùng nhau, chức năng của từng thành phần này Theo hướng tiếp cận đó, Luận văn Nghiên cứu và phát triển dịch vụ IP Datacast trên nền DVB sẽ gồm 2 phần chính: Phần I: Hệ thống DVB – H,... hiện nay trên thế giới đã phát triển và đưa vào ứng dụng một số tiêu chuẩn khác nhau như:  DVB- H: Tiêu chuẩn của Châu Âu dựa trên chuẩn DVB- T  ISDB-T : Là tiêu chuẩn được đưa ra bởi Nhật  MediaFlo: Tiêu chuẩn phát hình di động của Mỹ do Qualcomm phát triển  DMB (Digital Multimedia Broadcasting): được Hàn Quốc phát triển dựa trên DAB (Digital Audio Broadcasting) - 15 - Trong số đó, tiêu chuẩn DVB- H... chuyển phát dòng stream - 72 Bảng1.6: Các tiểu đơn vị tham gia vào quá trình chuyển phát tập tin - 74 Bảng1.7: Các tiểu đơn vị tham gia vào quá trình thanh toán và bảo vệ - 78 Bảng 1.8 : Định nghĩa các điểm truy cập dịch vụ trên mạng lưới phát sóng - 80 Bảng 1.9: Định nghĩa các điểm truy cập dịch vụ trên mạng tương tác - 81 Bảng 1.10: Định nghĩa các dịch vụ khả dụng - 81 Bảng 1.11: Ứng dụng trên. .. thống truyền hình số DVB- T và DVB- H DVB- T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) là 1 chuẩn quốc tế DVB về phát sóng số mặt đất dùng trong truyền hình ki thuật số Tín hiệu truyền hình đuợc truyền và thu bằng anten qua bầu khí quyển, khác với các cách phát sóng khác như phát sóng số cáp DVB- C (DVB- Cable) hay phát sóng số vệ tinh DVB- S (DVB- Satellite) - 18 - Tín hiệu truyền hình số DVB- T được truyền... tham gia chuyển phát file - 73 Hình 1.11: Luồng tin logic cho truyền phát các tập tin - 74 Hình 1.12: phân cấp model dịch vụ bảo vệ - 75 Hình 1.13: Các điểm tham chiếu tham gia vào thanh toán và bảo vệ dịch vụ - 76 Hình1.14 : Luồng tin logic cho dịch vụ thanh toán và bảo vệ - 79 Hình 1.15 : Hệ thống phân cấp giao thức trong IPDC - 79 Hình 2.1 :Nhận biết dịch vụ ESG ... vượt trội và được nhiều nước trên thế giới triển khai như Mỹ, Phần Lan, Italia, Ấn Độ… và cả ở Việt Nam Một trong những thành phần cơ bản nhất để có thể triển khai được công nghệ truyền hình di động theo tiêu chuẩn DVB- H là IP Datacast ( IPDC) Dịch vụ IPDC là một tập hợp các kỹ thuật cùng các thông số riêng rẽ, hoạt động cùng nhau và tạo nên một hệ thống tổng thể với chức năng là hỗ trợ triển khai... khác nhau được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trong số đó, tiêu chuẩn DVB- H đã thể hiện nhiều ưu điềm vượt trội và đã được thử nghiệm, triển khai tại một số quốc gia trên thế giới nhu Phần Lan, Mỹ, Italia, Australia, Ấn độ Tại Việt Nam, công nghệ truyền hình di động theo tiêu chuẩn này đã từng được Công ty Truyền hình Di động VTC đưa vào triển khai dịch vụ cuối năm 2006 Hình 1.2: DVB- H Mobile TV... cho DVB- H vào hệ thống DVB- T - 26 - CHƯƠNG II: CÁC THÀNH PHẦN BỘ ĐÓNG GÓI IP Chương trước của luận văn đã nêu ra các thành phần mới, dùng riêng cho DVB- H so với hệ thống DVB- T thông thường Trong chương này, ta sẽ đi sâu vào phân tích hai trong số những thành phần mới đó, là TIME-SLICING và MPE-FEC Hai module này nằm trong bộ đóng gói IP ( IP Encapsulator – IPE ) 2.1 Module MPE-FEC và kỹ thuật IP Datacast. .. thời gian máy thu ở trạng thái ngừng thu, máy phát quảng bá vẫn hoạt động tích cực tại mọi thời điểm, gởi 1 loạt các cụm dữ liệu dạng timesliced của mỗi dịch vụ theo chuỗi Và có thể đặt các dịch vụ được cắt lát thời gian - 35 - (nhu DVB- H) và không cắt lát thời gian (nhu DVB- T) vào cùng 1 bộ ghép kênh (Như hình trên) Hình 2.9: Cắt lát thời gian cho mỗi dịch vụ DVB- H Để thông báo cho máy thu biết bắt đầu... bởi cả 3G và DVB- H, nếu 1 hệ thống quá tải, việc liên kết giữa 2 hệ thống có thể giúp cân bằng tài nguyên giữa 2 hệ thống Nếu có nhiều người sử dụng dịch vụ broadcast, lúc đó nên dùng DVB- H để cung cấp dịch vụ Nếu có ít người sử dụng thì nên dùng 3G để cung cấp dịch vụ sẽ có lợi hơn 1.1.3 Những ưu điểm của truyền hình di động theo chuẩn DVB- H DVB- H đã được nhiều nuớc thử nghiệm Đặc điểm của DVB- H là
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và phát triển dịch vụ IP datacast trên nền DVB , Nghiên cứu và phát triển dịch vụ IP datacast trên nền DVB , Nghiên cứu và phát triển dịch vụ IP datacast trên nền DVB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay