Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể)

3 169 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 17:02

phòng: gd&đt trờng: cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập Tự do Hạnh phúc , ngày . tháng . năm 2011báo cáo thành tíchđề nghị tặng thởng danh hiệu lao động tiên tiến(CSTĐ CS) năm học 20 - 20 I. Sơ lợc lý lịch: - Họ và tên: . - Giới tính: - Ngày, tháng, năm sinh: . / / - Quê quán: - - . - - Nơi thờng trú: .- Điện thoại: . - Đơn vị công tác: .Điện thoại: - Chức vụ hiện nay: .- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . - Ngày vào Đảng chính thức: (Hoặc tham gia công tác đoàn thể) ./ ./ . * Quá trình công tác: (nêu tóm tắt quá trình công tác và thời gian giữ chức vụ chính trong 3 năm học gần nhất)+ Từ ./19 . đến 01/19 . là giáo viên trờng .+ Từ / đến / là giáo viên trờng + Từ / 1* Những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:(nêu những khó khăn, thuận lợi chính trong thời gian giữ chứcvụ hoặc đảm nhận nhiệm vụ công tác)+ Thuận lợi: Đơn vị có phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt, việc học tập của học sinh đợc các cấp chính quyền địa phơng quan tâm. Đợc sự giúp đỡ của Ban giám hiệu và đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác.+ Khó khăn: Học sinh thuộc vùng . gia đình một số học sinh còn gặp khó khăn nên học sinh còn thiếu sách vở đồ dùng học tập ảnh hởng đến kết quả học tập, một số gia đình cha thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình nên ảnh hởng không nhỏ đến hiệu quả công tác giảng dạy.II. Thành tích đạt đợc:1/ Sơ lợc thành tích của đơn vị: ( Đối với cán bộ làm công tác quản lý cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị minh quản lý, đối với cán bộ không làm công tác quản lý nh giáo viên, nhân viên . thì nêu tóm tắt thành tích của tập thể tổ, tổ mình đang sinh hoạt và những đóng góp của mình vào thành tích chung của tổ, tập thể đang sinh hoạt - Nêu tóm tắt danh hiệu thi đua và hình thức khen thởng trong giai đoạn đề nghị khen thởng, đối với danh hiệu LĐTT 01 năm; CSTĐ cấp cơ sở 02 năm; CSTĐ cấp tỉnh 03 năm)- Đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao năm học 20 - 20 .Kết quả 2 mặt giáo dục: Tổng số học sinh : emhạnh kiểm Học lựcTốt : % Giỏi : . .%Khá : .% Khá : . %TB : . % TB : %Yếu : . %* Về đơn vị (tổ):Thanh tra toàn diện đợc Phòng GD&ĐT xếp loại *Về giáo viên(tổ): Trong năm học 201 -201 , tập thể cán bộ, giáo viên của tổ . đã thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Nhờ vậy chất lợng giảng dạy của giáo viên đợc nâng lên, thể hiện: - Giáo viên giỏi cấp huyện: . đ/c (các môn .).2- Kết quả xếp loại thanh tra chuyên môn của trờng: Tổng số giáo viên đợc thanh tra: .đ/c, trong đó xếp loại Xuất sắc: Khá: , Đạt yêu cầu: .- Kết quả xếp loại công chức năm học 20 .-20 .: Tổng số CB-GV-NV là đ/c, trong đó:+ Xếp loại công chức Xuất sắc: + Xếp loại công chức Khá: + Xếp loại công chức Trung bình: - Kết quả xếp loại thi đua cuối năm học 20 . -20 . nh sau:+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: . đ/c + Lao động tiên tiến: đ/c- Tổ chuyên môn thực hiện đợc chuyên đề đó là các môn: ., - Tạo cảnh quan môi trờng: Xanh - Sạch - Đẹp. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.* Về đoàn thể :+ Công đoàn : Tổ công đoàn vững mạnh Mẫu số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Chính phủ; Cờ thi đua Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc thực nhiệm vụ trị (1) ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: , ngày tháng năm BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng… (2) I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị: 1- Đặc điểm, tình hình: - Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt): - Địa điểm trụ sở chính: - Quá trình thành lập: - Tóm tắt cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); tổ chức đảng, đoàn thể; đặc điểm đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); thuận lợi, khó khăn thực nhiệm vụ - Cơ sở vật chất: (3): 2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ giao (hoặc đảm nhận) II- Thành tích đạt được: 1- Báo cáo thành tích vào chức năng, nhiệm vụ giao quan (đơn vị) đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 Chính phủ Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc việc thực tiêu (nhiệm vụ) cụ thể suất, chất lượng, hiệu công tác so với năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi công tác quản lý, cải cách hành chính; sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu cao kinh tế, xã hội Bộ, ban, ngành, địa phương nước (4) 2- Những biện pháp tổ chức thực nguyên nhân đạt thành tích; phong trào thi đua áp dụng thực tiễn sản xuất, công tác 3- Thực nhiệm vụ khác: (5) 4- Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới (nêu ngắn, gọn): III- Các hình thức khen thưởng ghi nhận (6): Thủ trưởng đơn vị cấp trực tiếp nhận xét, xác nhận (Ký, đóng dấu) Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu) Xác nhận cấp trình khen (Ký, đóng dấu) Ghi chú: - (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị Huân chương Sao vàng; 05 năm Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 01 năm Cờ thi đua Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng - (3: Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…) - (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu tiêu chí việc thực nhiệm vụ trị đơn vị (có so sánh với năm trước 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ: + Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); việcthực sách bảo hiểm người lao động… + Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng kết học tập; số học sinh giỏi cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi cấp; số đề tài nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy… + Đối với bệnh viện: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người khám miễn phí;chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến,áp dụng khoa học (giá trị làm lợi kinh tế, xã hội)… - (5): Việc thực chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; công tác xây dựng đảng, đoàn thể; hoạt động xã hội, từ thiện… - (6): Nêu danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng thưởng phong tặng (ghi rõ số định, ngày, tháng, năm ký định) Mẫu số 2: Báo cáo thành tích Huân chương; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải; Bằng khen Bộ Giao thông vận tải; Chiến sỹ Thi đua cơ sở và Giấy khen (1) TÊN ĐƠN VỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG . (2) (Mẫu báo cáo này áp dụng cho cá nhân) I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): - Sinh ngày, tháng, năm: Giới tính: - Quê quán 3 : - Trú quán: - Đơn vị công tác: - Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận: 2. Thành tích đạt được của cá nhân 4 : III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG 5 1. Danh hiệu thi đua: Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 2. Hình thức khen thưởng: Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ (Ký, đóng dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ và tên) XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (Ký, đóng dấu) XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ký, đóng dấu) 1 Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì; 07 năm đối với Huân chương Lao động hạng Ba; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 06 năm đối với Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 03 năm đối với Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải; 02 năm đối với Bằng khen Bộ Giao thông vận tải; 01 năm đối với Chiến sỹ Thi đua cơ sở và Giấy khen. 2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. 3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). 4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện .). - Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động . việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). - Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành Mẫu số 1- Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thểTrung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị (1). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tỉnh (thành phố), ngày…. tháng… năm…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng… (2) I- Sơ lược đặc điểm, tình hình đơn vị: 1- Đặc điểm, tình hình: - Tên đơn vị: (ghi đầy đủ, không viết tắt). - Địa điểm trụ sở chính: - Quá trình thành lập: - Tóm tắt cơ cấu tổ chức: phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. - Cơ sở vật chất: (3). 2- Chức năng, nhiệm vụ: Những chức năng, nhiệm vụ được giao (hoặc đảm nhận). II- Thành tích đạt được: 1- Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng,Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ. Nội dung báo cáo nêu rõ thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước (4). 2- Những biện pháp trong tổ chức thực hiện và những nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác. 3- Thực hiện các nhiệm vụ khác: (5). 4- Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới (nêu ngắn, gọn): III- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận (6). Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp Thủ trưởng đơn vị nhận xét, xác nhận (ký, đóng dấu) (ký, đóng dấu) Xác nhận của cấp trình khen (ký, đóng dấu) _______________________________________________________________________ Ghi chú: - (1): Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng; 05 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. - (2): Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng. - (3: Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…) - (4): Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị ), ví dụ: + Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước (có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); việcthực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… + Đối với trường học: tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; số học sinh giỏi Phòng giáo dục đào tạo đồng hới Trờng thcs bảo ninh --------------------- báo cáo thành tích đề nghị tặng thởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013 Họ và tên : Nguyễn Thị Mai Hơng Chức vụ : Giáo viên Đơn vị công tác : Trờng THCS Bảo Ninh Đồng hới , tháng 5 năm 2013 Tóm tắt thành tích đề nghị tặng thởng danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở I-S lc lý lch: 1-H v tờn: H Th Quý Bớ danh (khụng): n: 2-Ngy thỏng nm sinh: ngy 05 thỏng 10 nm 1974 3-Quờ quỏn : Vnh Ninh -Qung Ninh -Qung Bỡnh 4-Nơi thng trỳ: Hi Thnh- Thnh Ph ng Hi- Qung Bỡnh 5- n v cụng tỏc: Trng THCS Bo Ninh - TP ng Hi-QB 6-Chc v hin nay: Giỏo viờn 7-Trỡnh chuyờn mụn, nghip v: i hc Toỏn - Lý 8-Ngy vo ng : 25 - 3-2000 9-Quỏ trỡnh cụng tỏc - T 9/1996 n 9/1998 Dy hc trng PTCS Kim Húa - Huyn Tuyờn Hoỏ -Tnh Qung Bỡnh - T 9/1998 n 9/2001 Dy hc trng THCS Duy Ninh - Qung Ninh - Qung Bỡnh - 9/2001 n thỏng 9/2005 Dy hc trng THCS Lng Ninh - Qung Ninh - Qung Bỡnh - T thỏng 9/2005 n nay Dy hc trng THCS Bo Ninh -TP ng Hi -Tnh Qung Bỡnh 10-Nhng khú khn, thun li trong vic thc hin nhim v:- Thun li : + Bn thõn c tp th cỏn b giỏo viờn, hc sinh v ph huynh tin yờu , luụn to mi iu kin v ng viờn bn thõn thc hin tt nhim v - Khú khn : Một số học sinh cha chăm học, gia đình khó khăn, thiếu quan tâm II- Thnh tớch t c:1- Quyn hn, nhim v c giao hoc m nhn:- Dy bi dng hc sinh gii toỏn 8. Dy toỏn lp 8 1 , 8 2 , ch nhim lp 8 1 2 -Thnh tớch t c: 1. Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao, đạt năng suất lao động và chất lợng cao . 1.1- Về nhim v duy trì số lợng học sinh Với sự nhiệt tình của bản thân cùng với sự quan tâm của các tổ chức đoàn thể nên trong năm học qua lp ch nhim duy trỡ 100% s s. Lớp chủ nhiệm dn u trong cỏc mt nh hc tp, lao ng, cỏc cuc thi, hot ng i. 2.1- Thành tích trong dạy học - Bản thân luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia kế hoạch thao giảng trong dạy học đã từng b ớc sữ dụng máy móc trang thiết bị, thực hiện soạn và dạy giáo án điện tử .Chất lợng cuối năm các môn, tôi đã vợt kế hoạch so với đăng ký đầu năm . 3.1 - Giáo dục hành vi đạo đức học sinh Bản thân tôi kiểm tra nắm bắt những hành vi của học sinh và có những biện pháp giáo dục kịp thời 2.-Chấp hành tốt chủ trơng chính sách của đảng, pháp luật của nhà nớc, có tinh thần tự lực tự cờng, đoàn kết tơng trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua - Bản thân hăng hái nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua trong nhà tr ờng, luôn có ý thức rèn luyện để trở thành ngời giáo viên gơng mẩu 3- Tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn nghiệp vụ + Bản thân luôn coi trọng việc đúc rút và viết sáng kiến kinh nghiệm. Tên của sáng kiến kinh nghiệm là :Phõn tớch a thc thnh phõn t 4- Phẩm chất đạo đức, lối sống- Bản thân luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị, chân thực III Cỏc hỡnh thc khen thng ó c ghi nhn Năm học 2003-2004: Đợc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2004-2005: Đợc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2007-2008: Đợc công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Năm học 2012-2013 Tiếp tục đăng ký phấn đấu danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Kết luận và đề nghị Với những thành tích đạt đợc trong năm học 2012-2013 . Tôi đề nghị cấp trên xét công nhận và tăng thởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Mẫu số 8) Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen Bộ, cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất (Theo thủ tục rút gọn) (Tên đơn vị cấp trên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Tên đơn vị đề nghị khen thưởng) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…… …tháng… …năm…… BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Tập thể hoặc cá nhân) Đề nghị khen thưởng (Hình thức đề nghị khen thưởng) I/ Sơ lược lý lịch của đơn vị: 1. Dùng cho đối tượng là tập thể - Tên tập thể: (Tên tập thể đề nghị khen thưởng ghi bằng chữ in hoa) - Địa chỉ trụ sở:……(ghi địa điểm chính của đơn vị) - Điện thoại:……… (ghi cả mã vùng) Fax:…………. Email:…………… 2. Dùng cho đối tượng là cá nhân - Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)……. Bí danh:………… Giới tính: (Nam, Nữ) - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: (ghi theo địa danh mới) - Đơn vị đang công tác - Chức vụ - Điện thoại:……………(ghi cả mã vùng) Fax:……….…… Email:……….……… II/Thành tích đạt được Những nội dung cơ bản để viết báo cáo thành tích - Nêu ngắn gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân ) - Thành tích giúp đỡ về tinh thần, vật chất cho sự phát triển của ngành. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN (Ký tên đóng dấu) . . Dùng cho đối tượng là tập thể THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên đóng dấu) Dùng cho đối tượng là cá nhân NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO (Ký và ghi rõ họ, tên) XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (Ký tên đóng dấu) (Đối với các hình thức khen thưởng của Bộ không có phần này) . Lưu ý: - Do tính chất công việc, để kịp thời gian, chuyển bằng bản Fax
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể), Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể), Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng (áp dụng cho tập thể)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay