Khảo sát và xây dựng các định mức bù hao nguyên vật liệu của phân xưởng in 152 trường chinh

80 168 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN ĐÌNH TỨ KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG CÁC ĐỊNH MỨC BÙ HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA PHÂN XƢỞNG IN 152 TRƢỜNG CHINH Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN VĂN THẮNG HÀ NỘI - 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Văn Thắng ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp em hoàn thành luận văn thạc sĩ Em xin chân thành cảm ơn thầy cô Bộ môn Công Nghệ In, Viện Kỹ thuật Hóa học, Viện đào tạo sau Đại học Trƣờng Đại học Bách Khoa tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành luận văn Em xin cảm ơn Ban lãnh đạo xƣởng in 152 Trƣờng Chinh toàn thể anh chị em công nhân viên xƣởng tạo điều kiện giúp đỡ em trình khảo sát thực tế xƣởng để hoàn thành luận văn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Những nội dung luận văn thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp PGS.TS Trần Văn Thắng Mọi tham khảo dùng luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Học viên Nguyễn Đình Tứ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTF : Computer to film CTP : Computer to plate ISO : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế SL : Sản lƣợng SL : Số lƣợng TB : Trung bình GHT : Giới hạn GHD : Giới hạn dƣới PX : Phân xƣởng SM 74-2 : Heidelberg Speedmaster (model SM 74-2) KTQP : Kiến thức quốc phòng LLVT : Lực lƣợng vũ trang NXB : Nhà xuất TTGDTT : Thông tin giáo dục truyền thống DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng thống kê thiết bị sử dụng khâu chế …………… 26 Bảng 1.2 Bảng thống kê thiết bị sử dụng phân xƣởng in …………… 26 Bảng 1.3 Bảng thống kê thiết bị sử dụng khâu gia công sau in 26 Bảng 1.4 Sản phẩm sách học tập nghiên cứu ……………………………… 27 Bảng 1.5 Sản phẩm tạp chí ……………………………………………………… 28 Bảng 1.6 Bảng sản phẩm lựa chọn để khảo sát………………………………… 29 Bảng 1.7 Bảng định mức bù hao giấy máy…………………………… 30 Bảng 2.1 Các loại biểu đồ kiểm soát …………………………………………… 51 Bảng 3.1 Hệ thống máy in khảo sát …………………………………………… 57 Bảng 3.2 Đặc tính sản phẩm khảo sát xƣởng in ……………………… 58 Bảng 3.3 Mức sai hỏng hệ thống in màu ……………………………… 62 Bảng 3.4 Thống kê mức bù hao giấy hệ thống in màu………………… 63 Bảng 3.5 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lƣợng 500 đến 1.000 tờ 64 Bảng 3.6 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lƣợng 2.000 đến 5.000 65 Bảng 3.7 Mức sai hỏng hệ thống in màu ……………………………… 66 Bảng 3.8 Thống kê mức bù hao giấy hệ thống in màu ………………… 67 Bảng 3.9 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lƣợng 500 - 1.800 tờ 68 Bảng 3.10 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lƣợng 2.000 -7.500 tờ 69 Bảng 3.11 Mức sai hỏng hệ thống in màu ……………………………… 70 Bảng 3.12 Thống kê mức bù hao giấy thệ thống in màu ……………… 71 Bảng 3.13 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lƣợng 500 - 1.500 tờ 72 Bảng 3.14 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lƣợng 5.000 - 10.000 tờ 73 Bảng 3.15 Đề xuất định mức bù hao giấy cho hệ thống in…………… 75 Bảng 3.16 So sánh định mức bù hao giấy đề xuất…………… 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Máy in offset nhiều màu ……………………………………………… 11 Hình 1.2 Sơ đồ nguyên lý in offset ……………………………………………… 13 Hình 1.3 Sơ đồ nguyên lý quy trình công nghệ in offset ……………………… 14 Hình 1.4 Sơ đồ nguyên lý công nghệ chế CPF……………………………… 15 Hình 1.5 Sơ đồ nguyên lý công nghệ chế CTP……………………………… 16 Hình 1.6 Sơ đồ nguyên lý công công đoạn in…………………………………… 18 Hình 1.7 Sơ đồ nguyên lý gia công sau in sách tap chí……………………… 19 Hình 2.1 Hệ thống tiêu chuẩn áp dụng Đức …………………………… 39 Hình 2.2 Sơ đồ lƣu trình tổng quát ……………………………………………… 44 Hình 2.3 Sơ đồ M ……………………………………………………………… 45 Hình 2.4 Các bƣớc xây dựng biểu đồ kiểm soát………………………….…… 51 Hình 2.5 Biểu đồ kiểm soát X………………………………………………… 52 Hình 2.6 Biểu đồ tỉ lệ % sản phẩm khuyết tật P ………………………………… 52 Hình 2.7 Biểu đồ khuyết tật C………………………………………… 53 Hình 2.8 Biểu đồ tƣơng quan dƣơng …………………………………………… 54 Hình 2.9 Biểu đồ tƣơng quan âm ………………………………………………… 54 Hình 3.1 Biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình cho máy in màu số lƣợng 500 -1.000 64 Hình 3.2 Biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình cho máy in màu số lƣợng 2.000 - 5.000 65 Hình 3.3 Biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình cho máy in màu số lƣợng 500 -1.800 68 Hình 3.4 Biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình cho máy in màu số lƣợng 2.000 -7.500 69 Hình 3.5 Biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình cho máy in màu số lƣợng 500 - 1.500 72 Hình 3.6 Biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình cho máy in màu số lƣợng 5.000 -10.000 73 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa…………………………………………………………………… Lời cam đoan…………………………………………………………………… Danh mục chữ viết tắt ………………………………………… Các danh mục hình……………………………………………………………… Các danh mục bảng……………………………………………………………… LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………9 Chƣơng 1: TỔNG QUAN……………………………………………………… 11 1.1 Công nghệ in offset………………………………………………………… 11 1.1.1 Nguyên lý in offset…………………………………………………… 11 1.1.2 Quy trình công nghệ in offset………………………………………… 14 1.1.3 Công đoạn chế bản…………………………………………………… 15 1.1.4 Công đoạn in…………………………………………………………… 17 1.1.5 Công đoạn gia công sau in…………………………………………… 19 1.2 Quan hệ định mức bù hao nguyên vật liệu sản xuất với chất lƣợng sản phẩm……………………………………………………………………… .20 1.2.1 Các sản phẩm đạt chất lƣợng không đạt chất lƣợng ……………… 20 1.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm sản xuất in với công nghệ in offset 21 1.2.3 Đánh giá kiểm tra quản lý chất lƣợng để giảm định mức nguyên vật liệu sản xuất in 21 1.3 Giới thiệu xƣởng in 152 Trƣờng Chinh…………………………………… 24 1.3.1 Quá trình hình thành phát triển……………………………………… 24 1.3.2 Khảo sát trạng công nghệ, máy móc thiết bị cấu sản phẩm xƣởng ………… ………………………………………………… 24 1.3.3 Khảo sát định mức bù hao nguyên vật liệu số sản phẩm in xƣởng in…………………………………………… 29 1.3.4 Các yếu tố cấu thành định mức bù hao giấy in……………………… 30 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SẢN PHÂM…………………………………… 32 2.1 Chất lƣợng sản phẩm yếu tố tạo nên chất lƣợng……………………… 32 2.1.1 Khái quát chất lƣợng sản phẩm…………………………………… 32 2.1.2 Các yếu tố tạo nên chất lƣợng sản phẩm……………………………… 32 2.1.2.1 Yếu tố công nghệ……………………………………………… 32 2.1.2.2 Các yếu tố nguyên vật liệu, máy móc thiết bị môi trƣờng…… 33 2.1.2.3 Yếu tố ngƣời……………………………………………… 35 2.1.2.4 Tổ chức sản xuất điều hành sản xuất………………………… 36 2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng sản phẩm………………………………… 37 2.2.1 Tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm……………………………………… 38 2.3 Xây dựng tiêu chẩn chất lƣợng phƣơng pháp thống kê kiểm soát chất lƣợng………………………………………………………………… 40 2.3.1 Giới thiệu chung……………………………………………………… 40 2.3.2 Thu thập xử lý liệu thống kê…………………………………… 42 2.3.3 Ƣu điểm việc sử dụng công cụ thống kê kiểm soát chất lƣợng sản phẩm…………………………………………………… 42 2.4 Một số công cụ thống kê kiểm soát chất lƣợng định mức bù hao nguyên vật liệu…………………………………………………………… .43 2.4.1 Sơ đồ lƣu trình………………………………………………………… 43 2.4.2 Sơ đồ nhân quả………………………………………………………… 44 2.4.3 Biểu đồ phân bố mật độ……………………………………………… 46 2.4.4 Biểu đồ kiểm soát……………………………………………………… 48 2.4.5 Biểu đồ phân tán……………………………………………………… 53 2.4.6 Phiếu kiểm tra chất lƣợng trình sản xuất…………………… 54 Chƣơng 3: XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC BÙ HAO NGUYÊN VẬT LIỆU CHO XƢỞNG IN 152 TRƢỜNG CHINH……………………………… 56 3.1 Đặt vấn đề…………………………………………………………………… 56 3.2 Phƣơng pháp khảo sát thực tế xƣởng in………………………………… 57 3.2.1 Lựa chọn hệ thống máy móc thiết bị sản phẩm khảo sát……… 57 3.2.2 Phƣơng pháp khảo sát tiêu hao nguyên vật liệu……………………… 59 3.2.3 Xây dựng định mức bù hao nguyên vật liệu…………………………… 59 3.3 Thống kê số liệu khảo sát thực tế phân xƣởng in 152 Trƣờng Chinh……… 60 3.3.1 Kết khảo sát sai hỏng trình in………………………… 60 3.3.2 Kết tính đinh mức bù hao sở số liệu khảo sát………… 61 3.3.3 Đề xuất định mức bù hao so sánh với định mức áp dụng phân xƣởng …………………………………………… 74 3.3.1 Nhận xét chung……………………………………………………… 74 3.3.2 Đề xuất giải pháp giảm định mức bù hao nguyên vật liệu……… 76 KẾT LUẬN……………………………………………………………………… 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………… 79 LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần đây, với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, đời sống ngƣời dân không ngừng đƣợc nâng cao Nhu cầu học tập, tiếp thu kiến thức ngày trở nên cấp thiết sản phẩm sách, báo, tạp chí tăng theo số lƣợng chất lƣợng Tuy nhiên chất lƣợng sản phẩm in không đƣợc định khâu chế bản, mà khâu in nhƣ gia công sau in đóng vai trò quan trọng, định đến tính thẩm mỹ, độ bền ấn phẩm mức độ tiêu hoa nguyên vật liệu sản xuất Đất nƣớc ta thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, ngành in Việt Nam không ngừng đổi hội nhâp Các công nghệ, thiết bị in cũ dần đƣợc thay hệ thống đại Song song với việc nâng cấp trang thiết bị nâng cao trình độ sản xuất quản lý đòi hỏi cấp thiết Một thông số thể trình độ mức bù hao nguyên vật liệu trình in gia công Tuy nhiên yếu tố chƣa nhận đƣợc quan tâm mức sở in tất nhận thức đƣợc nguyên vật liệu giấy chiếm tỷ trọng lớn giá thành sản phẩm in bù hao nguyên vật liệu nhiều đồng nghĩa với việc giảm lợi nhuận, giảm sức cạnh tranh Phần lớn sở in áp dụng định mức bù hao nguyên vật liệu chƣa phù hợp định mức đƣợc xây dựng lâu, không thích ứng với hệ thống thiết bị định mức đƣợc xác định cách đại khái, chung chung Trƣớc tình hình này, nhằm góp phần hỗ trợ sở in có nhìn mức bù hao nguyên vật liệu tiến tới xây dựng định mức theo phƣơng pháp đại tin cậy, lựa chọn đề tài: “Khảo sát xây dựng định mức bù hao nguyên vật liệu phân Xưởng in 152 Trường Chinh” Nội dung đề tài khảo sát đánh giá chất lƣợng sản phẩm sở tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm in Từ xác định sản phẩm đạt chất lƣợng sản phẩm không đạt chất lƣợng phân xƣởng in; xác định tỷ lệ sai hỏng trình in phân xƣởng nhằm xây dựng định mức bù hao nguyên vật liệu Bảng 3.6: Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lượng (Từ 2000 đến 5.000 tờ) STT % Bù hao 2,55 2,45 2,35 2,08 1,92 1,78 Giá trị TB 2,18 Hiệu bình phƣơng 0,13 0,72 0,02 0,01 0,06 0,16 Bình phƣơng TB Độ lệch chuẩn S GH GH dƣới 0,22 0,47 3,12 1,24 o Độ lệch chuẩn: s = 0,47 o GHT  X  2s = 2,18 + 2x 0,47 = 3,12 o GHD  X  2s = 2,18 - 2x 0,71 = 1,24 Hình 3.2 Biểu đồ kiểm soát giá trị TB cho máy in màu số lƣợng (Từ 2.000 đến 5.000 tờ) Từ kết khảo sát, tính toán biểu đồ kiểm soát (hình 3.1và 3.2) thấy xác suất lặp giá trị bù hao giấy tiêu chuẩn khảo sát đƣợc cho máy in màu 100% va điều chứng tỏ giá trị bù hao giấy giới hạn phù hợp làm sở để ta đƣa định mức bù hao cho máy in màu 65 Bảng 3.7: Mức sai hỏng hệ thống in màu Tay Tay Tay Số lƣợng yêu cầu 500 500 500 Số lƣợng tờ in thực 550 550 550 Số lƣợng sai hỏng 30 28 25 Phần trăm sai hỏng (%) 5,45 5,09 4,55 Tay Tay Tay 1.000 1.000 1.000 1.070 1.070 1.070 47 40 35 4,39 3,73 3,27 Tạp chí kiến thức QP-HĐ Tay Tay Tay 1.800 1.800 1.800 1.880 1.880 1.880 58 52 47 3,08 2,76 2,50 Sách NXB quân đội Tay Tay Tay 2.000 2.000 2.000 2.090 2.090 2.090 64 62 58 3,06 2,96 2,77 Sách NXB giáo dục Tay Tay Tay 5.000 5.000 5.000 5.150 5.150 5.150 122 119 117 2,36 2,31 2,27 Tay Tay Tay 7.500 7.500 7.500 7.730 7.730 7.730 143 138 135 1,84 1,78 1,74 Sản phẩm Thông tin GD truyền Thông báo LL - VT cuối kỳ Sách NXB giáo dục * Phần trăm sai hỏng = SL sai hỏng / SL in thực 66 Bảng 3.8: Thống kê mức bù hao giấy hệ thống in màu SL yêu cầu (t) % sai hỏng (h) SL tờ bù hao (b) % bù hao (X) 500 5,45 29 5,76 500 5,09 27 5,40 500 4,55 24 4,80 1.000 4,39 46 4,60 1.000 3,73 39 3,90 1.000 3,27 34 3,40 1.800 3,08 57 3,17 1.800 2,76 51 2,83 1.800 2,50 46 2,55 2.000 3,06 63 3,15 2.000 2,96 61 3,05 2.000 2,77 51 2,56 5.000 2,36 120 2,40 5.000 2,31 118 2,36 5.000 2,27 116 2,32 7.500 1,84 140 1,87 7.500 1,78 135 1,80 7.500 1,74 132 1,77 % bù hao( X) = (b / t) × 100% 67 Bảng 3.9: Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lượng (Từ 500 đến 1.800tờ) STT % Bù hao 5,76 5,40 4,80 4,60 3,90 3,40 3,17 2,83 2,55 Giá trị TB 4,04 Hiệu bình phƣơng 2,95 1,84 0,57 0,31 0,02 0,41 0,75 1,46 2,22 Bình phƣơng TB Độ lệch chuẩn S GH GH dƣới 1,31 1,14 6,32 1,76 o Độ lệch chuẩn: s = 1,14 o GHT  X  2s = 4,04 + 2x 1,14 = 6,32 o GHD  X  2s = 4,04 - 2x 1,14 = 1,76 Hình 3.3 Biểu đồ kiểm soát giá trị TB cho máy in màu số lƣợng in từ 500 đến 1.800 tờ 68 Bảng 3.10 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lượng (Từ 2.000 đến 7.500 tờ) STT % Bù hao 3,15 3,05 2,56 1,87 1,80 1,77 Giá trị TB 2,36 Hiệu bình phƣơng 0,62 0,47 0,04 0,24 0,31 0,34 Bình phƣơng TB Độ lệch chuẩn S GH GH dƣới 0,40 0,63 3,62 1,10 o Độ lệch chuẩn: s = 0,63 o GHT  X  2s = 2,36 + 2x 0,63 = 3.62 o GHD  X  2s = 2,36 - 2x 0,63 = 1,10 Hình 3.4 Biểu đồ kiểm soát giá trị TB cho máy in màu số lƣợng (Từ 2.000 đến 7.500 tờ) Từ kết khảo sát, tính toán biểu đồ kiểm soát (hình 3.3và 3.4) đây, thấy xác suất lặp giá trị bù hao giấy tiêu chuẩn khảo sát đƣợc cho máy in màu 100%, điều chứng tỏ giá trị bù hao giấy giới hạn tính đƣợc phù hợp làm sở để đƣa định mức bù hao cho máy in hai màu 69 Bảng 3.11: Mức sai hỏng hệ thống in màu Số lƣợng yêu cầu Số lƣợng tờ in thực Số lƣợng sai hỏng Phần trăm sai hỏng (%) Tay Tay Tay 500 500 500 560 560 560 35 32 30 6,25 5,71 5,35 Tay Tay Tay 750 750 750 820 810 810 43 39 34 5,24 4,81 4,20 Sách NXB Quân đội Tay Tay Tay 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 66 62 57 4,12 3,87 3,56 Sách NXB giáo dục Tay Tay Tay 5.000 5.000 5.000 5.250 5.230 5.210 163 148 135 3,10 2,83 2,59 Sách NXB giáo dục Tay Tay Tay 10.000 10.000 10.000 10.360 10.360 10.360 250 237 221 2,41 2,29 2,13 Sản phẩm Tạp chí TT-GD truyền thống Tạp chí TT-TB * Phần trăm sai hỏng = SL sai hỏng / SL in thực 70 Bảng 3.12: Thống kê mức bù hao giấy hệ thống in màu SL yêu cầu (t) 500 % sai hỏng (h) 6,25 SL tờ bù hao (b) 33 % bù hao (X) 500 5,71 30 6,05 500 5,35 28 5,65 750 5,24 41 5,52 750 4,81 38 5,06 750 4,20 33 4,38 1.500 4,12 64 4,29 1.500 3,87 60 4,02 1.500 3,56 53 3,69 5.000 3,10 159 3,19 5.000 2,83 149 2,98 5.000 2,59 132 2,65 10.000 2,41 246 2,46 10.000 2,29 234 2,34 10.000 2,13 217 2,17 % bù hao( X) = (b / t) × 100% 71 6,66 Bảng 3.13 Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lượng (Từ 500 đến 1.500 tờ) STT % Bù hao 6,66 6,05 5,65 5,52 5,06 4,38 4,29 4,02 3,69 Giá trị TB 5,03 Hiệu bình phƣơng 2,65 1,04 0,38 0,24 0,00 0,42 0,54 1,02 1,79 Bình phƣơng TB Độ lệch chuẩn S GH GH dƣới 1,01 1,00 7,03 3,03 o Độ lệch chuẩn: s = 1,00 o GHT  X  2s = 5,03 + 2x 1,0 = 7,03 o GHD  X  2s = 5,03 - 2x 1,0 =3,03 Hình 3.5 Biểu đồ kiểm soát giá trị TB cho máy in màu số lƣợng (Từ 500 đến 1.500 tờ) 72 Bảng 3.14: Bảng tính định mức bù hao cho máy in màu số lượng (Từ 5.000 đến 10.000 tờ) STT % Bù hao 3,19 2,98 2,65 2,46 2,34 2,17 Giá trị TB 2,63 Hiệu bình phƣơng 0,31 0,12 0,00 0,02 0,08 0,21 Bình phƣơng TB Độ lệch chuẩn S GH GH dƣới 0,14 0,37 3,37 1,89 o Độ lệch chuẩn: s = 0,37 o GHT  X  2s = 2,63 + 2x 0,37 = 3,37 o GHD  X  2s = 2,63 - 2x 0,37 = 1,89 Hình 3.6 Biểu đồ kiểm soát giá trị TB cho máy in màu số lƣợng (Từ 5.000 đến 10.000 tờ) Từ kết khảo sát, tính toán biểu đồ kiểm soát (hình 3.5và 3.6) nhận thấy xác suất lặp giá trị bù hao giấy khảo sát đƣợc cho máy in màu 100%, điều chứng tỏ giá trị bù hao giấy giới hạn tính toán đƣợc phù hợp dùng làm sở để đƣa định mức bù hao cho máy in bốn màu xƣởng in 73 3.3.3 Đề xuất định mức bù hao so sánh với định mức áp dụng phân xƣởng 3.3.1 Nhận xét chung: Với hệ thống máy in từ đến màu dùng để in tài liệu khác nhau, việc khảo sát tính toán để đƣa tỉ lệ bù hao giấy phù hợp đƣợc chia thành nhóm xét theo số lƣợng tờ in Với số lƣợng in nhỏ 2.000 tờ, tỉ lệ bù hao lớn cho máy in màu mức 6,6% với máy in màu màu lần lƣợt 5,60 % 5,76 % Còn tỉ lệ bù hao nhỏ với máy in màu, màu màu lần lƣợt 3,69 % ; 2,55 % 2,35 % Với số lƣợng in lớn 2.000 tờ đến 5000 tờ, tỉ lệ bù hao lớn cho máy in màu mức 3,19 % với máy in màu màu lần lƣợt 2,4 % 2,55 % Còn tỉ lệ bù hao nhỏ với máy in màu, màu màu lần lƣợt 2,65 % ; 2,32 % ; 1,78 % Còn với số lƣợng in từ 5.000 tờ trở lên, nhóm máy in màu không đƣợc khảo sát Nhóm máy in màu màu nhiều khác biệt mức bù hao giấy dao động khoảng từ % đến 2,5 % Trên sở kết nhận xét trên, xây dựng định mức bù hao giấy cho máy in khảo sát có số màu in 1, màu theo số lƣợng tờ in yêu cầu có hai mức giới hạn: sản lƣợng in đến 2.000 tờ in 2.000 tờ Từ kết xác định đƣợc phƣơng pháp thống kê biều đồ kiểm soát giá trị trung bình cho tập số liệu đƣợc (trong hình 3.1 đến 3.6) định mức bù hao giấy cho hệ thống in tƣơng ứng với sản phẩm in màu, màu, màu đề xuất định mức bù hao giấy bảng 3.15 Các kết khảo sát số liệu tính toán ứng với nhóm máy in từ đến màu theo sản lƣợng khác cho thấy giá trị bù hao tƣơng đối ổn định Chúng kiểm tra thấy xác suất lặp lại số liệu thống kê mức bù hao giấy vùng giới hạn độ lệch tiêu chuẩn đạt 100 % Điều chứng tỏ biểu đồ kiểm soát trung bình thể tình trạng hoạt động hệ thống máy in xƣởng giá trị định mức bù hao giấy đƣa bảng 3.15 phù hợp có độ tin cậy cao Nhìn chung toàn máy in sản phẩm đƣợc 74 khảo sát luận văn chứng tỏ hệ thống sản xuất in phân xƣởng làm việc ổn định Bảng 3.15 Đề xuất định mức bù hao giấy cho hệ thống máy in Hệ thống máy Số lƣợng tờ in Đến màu 2000 4,22 ± 1,42 5.000 2,18 ± 0,94 2000 4,04 ± 2,28 2.000 – 7.500 2,36 ± 1,26 Đến – 2000 5,03 ± 2,00 5.000 – 10.000 2,63 ± 0,74 2.000 – Đến màu màu Định mức bù hao (%) So sánh với định mức bù hao giấy áp dụng xƣởng in đƣợc trình bày bảng 1.7 với bảng định mức bù hao đề xuất (bảng 3.15) đƣợc trình bày bảng 3.16 Bảng 3.16: So sánh định mức bù hao giấy đề xuất Hệ thống máy màu màu màu Số lƣợng tờ in 500 – 2.000 2.000 – 5.000 500 – 2.000 2.000 – 7.500 500 – 5.000 – Định mức bù hao (%) 5,5 đến 12 Định mức bù hao xây dựng (%) 2,80 đến 5,64 3,5 đến 5,5 8,5 đến 15 1,24 đến 3,12 1,10 đến 3,62 2.000 5,5 đến 8,5 10 đến 17 10.000 7,0 đến 8,0 1,89 đến3,37 1,76 đến 6,32 3,03 đến 7,03 Từ bảng 3.16 nhận thấy định mức bù hao xƣởng áp dụng cho toàn hệ máy màu, màu, màu cao nhiều so với định mức đề xuất sở kết khảo tính toán Đặc biệt với hệ thống in nhiều màu định mức bù hao lớn gấp đến lần định mức xây dựng Một điều dễ nhận thấy mức bù hao có khác biệt lớn chuyển từ máy màu sang máy màu, màu Trong bảng định mức đề xuất, khác biệt máy in không lớn định mức bù 75 hao máy nhiều màu cao sản lƣợng tăng định mức giảm Lý giải cho điều cho bảng định mức sử dụng phân xƣởng đƣợc xây dựng lâu (từ năm 90 kỷ trƣớc) sản phẩm nhiều màu thƣờng phải in máy màu nên sản phẩm phải in qua nhiều lƣợt dẫn đến sai hỏng nhiều Hơn nữa, trình độ công nghệ nhƣ tay nghề thợ in trƣớc không thời điểm Điều quan trọng định mức lúc đƣợc xây dựng chƣa có sở khoa học, mang tính chủ quan phòng vật tƣ, lại thêm chế độ bao cấp quân đội, xƣởng in chƣa phải hạch toán kinh tế độc lập nhƣ phí đƣợc bù đắp nguồn vốn quốc phòng ý thức tiết kiệm nguyên vật liệu từ cán đến chiến sỹ chƣa cao 3.3.2 Đề xuất giải pháp giảm định mức bù hao nguyên vật liệu Để đƣa giải pháp tìm hiểu nguyên nhân làm giảm chất lƣợng sản phẩm in xƣởng đẫn đến mức sai hỏng in : - Nguyên nhân thứ vấn đề tính máy in Trên hệ thống máy in xƣởng, toàn trình chỉnh làm thủ công nên độ xác không cao, máy móc xƣởng sử dụng thời gian lâu Tuy nhiên nguyên nhân lẽ tiêu chuẩn giới xây dựng cho hệ thống in tự động - Thứ hai nguyên nhân giấy Giấy in đƣợc sử dụng xƣởng để in loại tài liệu giấy Tân mai giấy Bãi Bằng có chất lƣợng chƣa cao, khả dãn giấy trình in lớn Ngoài công tác bảo quản, khí hậu hoá giấy trƣớc in không đƣợc coi trọng sai hỏng gây giấy vấn đề loại trừ - Nguyên nhân thứ ba liên quan đến ngƣời, ý thức chất lƣợng quản lý chất lƣợng xƣởng in 152 Trƣờng Chinh chƣa đƣợc nâng cao Tại phân xƣởng in trình độ cán công nhân công đoạn in, phần lớn có trình độ thợ in bậc 3/7- 4/7, có cán kỹ thuật đạt trình độ 5/7 trở lên - Mặt khác, yếu tố chủ quan khác đến từ ý thức ngƣời trực tiếp tham gia trình sản xuất in cán tổ chức quản lý 76 sản xuất Các trình chỉnh, kiểm tra giám sát chƣa đƣợc thực chặt chẽ mang tính hình thức Hiện tƣợng không diễn công đoạn in mà hầu nhƣ tất công đoạn xƣởng Nhƣ sai lệch đến từ công đoạn trƣớc in nhƣ từ lúc bình bản, chế khuôn Công tác kiểm tra chất lƣợng chƣa đƣợc coi trọng, tất bƣớc kiểm tra thực mắt chí thƣờng bị bỏ qua thiết bị kiểm tra nhƣ kính lúp, máy đo mật độ bản, mật độ phim đƣợc trang bị đầy đủ Từ kết khảo sát nhận định trên, xin đề xuất số giải pháp sau: - Cần đầu tƣ nâng cấp thiết bị: Hệ thống thiết bị xƣởng đƣợc đầu tƣ lâu, có loại thiết bị đƣợc sử dụng khoảng 20 năm Các máy in cũ thƣờng để in sản phẩm màu màu Sản phẩm màu đƣợc in chủ yếu máy SM74 sử dụng từ năm 1998 Mặc dù kết khảo sát cho thấy hệ thống in xƣởng làm việc ổn định sản phẩm khảo sát mang tính truyền thống xƣởng, sản phẩm định kỳ yêu cầu cao chất lƣợng đƣợc in máy gần nhƣ cố định với công nhân quen việc Do đó, để nâng cao chất lƣợng, đáp ứng đòi hỏi sản phẩm mới, yêu cầu chất lƣợng cao việc đầu tƣ nâng cấp thiết bị điều cần thiết - Công tác đào tạo để nâng cao tay nghề thợ in trình độ quản lý cán cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên có kế hoach cụ thể Việc việc tổ chức sản xuất, vận hành sử dụng thiết bị, đặc biệt thiết bị cũ cần phải đƣợc ý Bố trí nhân lực có trình độ phù hợp với thiết bị sản phẩm yếu tố quan trọng để nâng cao chất lƣợng sản phẩm in, giảm thiểu sai hỏng - Kiến nghị với lãnh đạo xƣởng bƣớc đầu áp dụng thử nghiệm định mức bù hao giấy đề xuất nhƣ bảng 3.16 nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu đồng thời làm tăng chất lƣợng sản phẩm hiệu kinh tế Định mức phải hiệu chỉnh thƣờng xuyên cho phù hợp với thực tế thiết bị chất lƣợng yêu cầu Cuối cùng, để giảm định mức tiêu hao nguyên vật liệu, quản lý chất lƣợng sản phẩm cách toàn diện, giải pháp xƣởng phải tiến tới áp dụng hệ thống quản lý sản xuất, chất lƣợng sản phẩm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 mhƣ số sở in nƣớc ta áp dụng 77 KẾT LUẬN Luận văn nêu đƣợc qui trình in offset yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tờ in nhƣ tầm quan trọng chất lƣợng sản phẩm in xu hội nhập Trên sở trình bày phƣơng pháp sử dụng để khảo sát thực tế nhằm xây dựng định mức bù hao giấy cho trình in offset xƣởng in quân đội 152 đƣờng Trƣờng Chinh, Hà nội Nội dung luận văn trình bày kết khảo sát, số liệu thống kê sản phẩm in đƣợc in máy xƣởng Chúng dùng công cụ thống kê tiến hành xây dựng định mức bù hao giấy cho hệ thống máy in offset từ đến màu hoạt động xƣởng Kết xây dựng đƣợc số định mức bù hao giấy cho máy in khảo sát cách tin cậy, có sở khoa học: Hệ thống máy in Số lƣợng tờ in Định mức bù hao (%) Đến – 2000 4,22 ± 1,42 2.000 – 5.000 2,18 ± 0,94 Đến – 2000 4,04 ± 2,28 2.000 – 7.500 2,36 ± 1,26 Đến – 2000 5,03 ± 2,00 5.000 – 10.000 2,63 ± 0,74 màu màu màu Trên sở kết này, phân tích, đánh giá trạng chất lƣợng sản phẩm xƣởng in, so sánh với định mức bù hao giấy xƣởng, tìm nguyên nhân đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lƣợng sản phẩm nhằm giảm định mức bù hao giấy Luận văn đè xuất hƣớng phát triển để xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng toàn diện xƣởng Các kết thu đƣợc luận văn không áp dụng cho phân xƣởng in 152 Trƣờng Chinh mà gợi mở cho sở in khác trình xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lƣợng toàn diện Luận văn đóng góp phần công tiêu chuẩn hóa chất lƣợng ngành in Việt Nam 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Phạm Bá Cứu (1997), Quản lý chất lượng toàn diện, Tổng Cục đo lƣờng chất lƣợng, Hà Nội Phan Đệ, Hoàng Thị Kiều Nguyên (2009), Quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành in , NXB Khoa học kỹ thuật Nguyễn Huy Hợp Trần Văn Thắng (2004), Công nghệ gia công sau in, NXB khoa học kỹ thuật Nguyễn Trƣờng Sơn (1997), Công nghệ in máy in offset tờ rời, NXB Văn hoá thông tin Phạm Ngọc Tuấn (2005), Đảm bảo chất lượng , NXB Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh Hoàng Mạnh Tuấn (1996), Đổi quản lý chất lượng thời kỳ đổi mới, NXB Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội Tổng Cục Tiêu chuẩn-Đo lƣờng-Chất lƣợng (2008), Hệ thống quản lý chất lượng-Các yêu cầu (TCVN ISO 9001:2008), Hà Nội Chu Thế Tuyên (1998), Công nghệ in Offset, NXB Văn hoá thông tin Chu Thế Tuyên (2010), Kỹ thuật ứng dụng in offset, NXB Văn hoá thông tin, Hà Nội 10 TCVN 7781: 2008 (2008), Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê TCVN ISO 9001:2008, Hà Nội 11 Nguyễn Cao Văn & Trần Thái Ninh (2002), Lý thuyết xác suất thống kê toán, NXB Giáo dục Hà Nội 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát và xây dựng các định mức bù hao nguyên vật liệu của phân xưởng in 152 trường chinh , Khảo sát và xây dựng các định mức bù hao nguyên vật liệu của phân xưởng in 152 trường chinh , Khảo sát và xây dựng các định mức bù hao nguyên vật liệu của phân xưởng in 152 trường chinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay