Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tờ in tại xưởng in tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng

94 179 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - CAO THỊ QUỲNH ANH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG TỜ IN TẠI XƢỞNG IN TỔNG CỤC KỸ THUẬT – BỘ QUỐC PHÒNG Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THỊ KIỀU NGUYÊN Hà Nội – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung luận văn thực dƣới hƣớng dẫn trực tiếp PGS.TS Hoàng Thị Kiều Nguyên Mọi tham khảo dùng luận văn đƣợc trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên công trình, thời gian địa điểm công bố Mọi chép không hợp lệ vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá, xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Học viên Cao Thị Quỳnh Anh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTF : Computer to film CTP : Computer to plate ISO : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế SL : Sản lƣợng TB : Trung bình GHT, UCL : Giới hạn GHD, LCL : Giới hạn dƣới TCKT : Tổng cục Kỹ thuật MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt Danh mục hình Danh mục bảng Lời nói đầu Chƣơng QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI XƢỞNG IN TỔNG CỤC KỸ THUẬT 1.1 Giới thiệu Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng 10 1.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển chức nhiệm vụ Xƣởng in 10 1.1.2 Hệ thống sản xuất Xƣởng in 10 a Cơ cấu tổ chức 10 b Quy trình công nghệ sản xuất 11 1.1.3 Hiện trạng máy móc thiết bị xƣởng 17 1.2 Phƣơng pháp quản lý chất lƣợng Xƣởng 19 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM 2.1 Chất lƣợng sản phẩm in 23 2.1.1 Định nghĩa 23 2.1.2 Các yếu tố cấu thành chất lƣợng 23 2.2 Các tiêu chí kiểm tra đánh giá chất lƣợng tờ in 28 2.3 Tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng tờ in 28 2.4 Các hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng sản phẩm in 31 2.5 Xây dựng tiêu chuẩn phƣơng pháp thống kê 35 2.5.1 Kiểm soát chất lƣợng công cụ thống kê 35 2.5.2 Công cụ thống kê truyền thống kiểm soát chất lƣợng 38 Sơ đồ lƣu trình 38 Sơ đồ nhân 39 Biểu đồ Pareto 41 Phiếu kiểm tra chất lƣợng 42 5.Biểu đồ phân bố mật độ 43 Biểu đồ kiểm soát 45 Chƣơng XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƢỢNG IN OFFSET CHO XƢỞNG IN TỔNG CỤC KỸ THUẬT 3.1 Mục đích luận văn 50 3.2 Phƣơng pháp khảo sát để xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng cho Xƣởng in TCKT 50 3.2.1 Phƣơng pháp khảo sát xây dựng tập liệu 50 3.2.2 Phƣơng pháp xác định TC biểu đồ kiểm soát giá trị trung bình 57 3.3 Thiết bị đo sử dụng khảo sát 58 3.3.1 Máy đo mật độ 58 3.3.2 Máy đo 61 3.4 Kết xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng cho Xƣởng in TCKT 62 3.4.1 Mật độ tông nguyên 62 3.4.2 Độ xác chồng màu 67 3.4.3 Sai lệch in sản lƣợng 71 3.4.4 Gia tăng tầng thứ 76 3.4.5 Độ tƣơng phản in 82 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1-1: Sơ đồ nguyên lý quy trình công nghệ sản xuất…………………… 12 Hình 1-2: Sơ đồ nguyên lý dây truyền chế CTF ………………………… 13 Hình 1-3: Sơ đồ nguyên lý công đoạn in ……………………….……………… 14 Hình 1-4: Sơ đồ nguyên lý công đoạn gia công sau in …………………………… 16 Hình 2-1: Hệ thống tiêu chuẩn in đƣợc áp dụng Đức ………………………… 32 Hình 2-2: Sơ đồ lƣu trình tổng quát kiểm soát chất lƣợng …………………… .38 Hình 2-3: Sơ đồ quản lý chất lƣợng kiểu 4M ……………………… 40 Hình 2-4: Biểu đồ Pareto dạng khuyết tật ………………………………… 42 Hình 2-5: Các bƣớc xây dựng biểu đồ kiểm soát ……………………………… 48 Hình 2-6: Biểu đồ kiểm soát X …………………………………………………… 49 Hình 3-1: Dải thang màu kiểm tra in………………………………………… 52 Hình 3-2: Các ô kiểm tra tầng thứ FOGRA BRUNNER ……………… 53 Hình 3-3: Máy đo mật độ dùng khảo sát ………………………………… 58 Hình 3-4: Nguyên lý cấu tạo máy đo mật độ kỹ thuật số………………… 59 Hình 3-5: Máy đo thông số in ……………………………………… 61 Hình 3-6: Biểu đồ kiểm soát mật độ màu Cyan ………………………………… 64 Hình 3-7: Biểu đồ kiểm soát mật độ màu Magenta ………………………… 64 Hình 3-8: Biểu đồ kiểm soát mật độ màu Yellow ……………………………… 65 Hình 3-9: Một số mẫu đo độ lệch chồng màu ……………………………… 67 Hình 3-10: Biểu đồ kiểm soát độ lệch chồng màu ….………………………… 70 Hình 3-11: Biểu đồ kiểm soát sai lệch mật độ màu Cyan.… …………………… 73 Hình 3-12: Biểu đồ kiểm soát sai lệch mật độ màu Magenta …………………… 74 Hình 3-13: Biểu đồ kiểm soát sai lệch mật độ màu Yellow …………………… 74 Hình 3-14: Biểu đồ kiểm soát gia tăng tầng thứ tông 50% (màu Cyan)… …… 78 Hình 3-15: Biểu đồ kiểm soát gia tăng tầng thứ tông 50% (màu Magenta)… 78 Hình 3-16: Biểu đồ kiểm soát gia tăng tầng thứ tông 50% (màu Yellow)… … 79 Hình 3-17: Biểu đồ kiểm soát độ tƣơng phản in tông 80% (màu Cyan)… …… 85 Hình 3-18: Biểu đồ kiểm soát độ tƣơng phản in tông 80% (màu Magenta)… 86 Hình 3-19: Biểu đồ kiểm soát độ tƣơng phản in tông 80% (màu Yellow)….… 86 DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1: Thống kê thiết bị khâu chế …………… ………… 17 Bảng 1-2: Bảng thống kê máy in sử dụng phân xƣởng …………….…… Bảng 1-3: Bảng thống kê thiết bị công đoạn gia công sau in …… ……………18 Bảng 1-4: Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng xƣởng …………………19 Bảng 2-1: Các loại biểu đồ kiểm soát ………………………………………………48 Bảng 3-1: Kết đo mật độ tông nguyên tờ mẫu màu C, M, Y …… 63 Bảng 3-2: Xác xuất lặp mật độ vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn màu C, M, Y tờ in khảo sát ……………………………….…….….… 65 Bảng 3-3: Giá trị độ lệch chồng màu mẫu khảo sát ……………………….69 Bảng 3-4: Xác xuất lặp sai lệch chồng màu vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn….70 Bảng 3-5: Sai lệch mật độ màu trình in sản lƣợng tính theo %….….… 72 Bảng 3-6: Xác xuất lặp sai lệch mật độ vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn …….75 Bảng 3-7: Giá trị gia tăng tầng thứ tông 50% mẫu ……………….….… 76 Bảng 3-8: Xác xuất lặp gia tăng tầng thứ tông 50% vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn……………………………………………………………………… 79 Bảng 3-9: Giá trị mật độ màu tông 80% ……………………………………… 83 Bảng 3-10: Kết độ tƣơng phản in tông 80%………………………………….84 Bảng 3-11: Xác xuất lặp độ tƣơng phản in tông 80% vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn 87 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực nói riêng toàn cầu nói chung, doanh nghiệp muốn phát triển sản xuất phải tuân theo quy luật cạnh tranh kinh tế thị trƣờng Ngành công nghiệp in Việt Nam đặc biệt Công ty, xí nghiệp sản xuất in vậy, muốn giành thắng lợi cạnh tranh thị trƣờng không cách khác phải nâng cao chất lƣợng sản phẩm để đạt đƣợc tiêu chuẩn chất lƣợng khu vực giới, đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Hiện nay, ngành in nƣớc ta chƣa có tiêu chuẩn cụ thể để để so sánh, đánh giá xác chất lƣợng sản phẩm in sở in sở in với Một số Công ty, xí nghiệp in có trang bị máy móc thiết bị đại bƣớc đầu áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn ISO nhƣng lúng túng việc xây dựng kiểm soát tiêu chuẩn chất lƣợng cụ thể cho sản phẩm in Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng sở in đƣợc trang bị dây chuyền công nghệ đồng bộ, hệ thống máy móc thiết bị đại, có khả in sản phẩm chất lƣợng cao phục vụ cho Bộ Quốc Phòng Tuy nhiên, năm gần đây, việc thực nhiệm vụ in tài liệu nội bộ, Xƣởng in đƣợc phép in sản phẩm ngành phục vụ kinh tế xã hội nhằm tận dụng khả máy móc thiết bị, nhân lực Xƣởng, tăng thêm thu nhập cho công quỹ, nâng cao đời sống cán công nhân viên Nhằm thu hút thêm khách hàng nâng cao uy tín Xƣởng, Ban Giám đốc xƣởng nhận thức rõ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lƣợng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO cấp thiết Để chuẩn bị cho việc này, trƣớc mắt cần phải đánh giá lực máy móc thiết bị, chất lƣợng sản phẩm Xƣởng in nhƣ xây dựng tiêu chất lƣợng sản phẩm làm sở cho việc chuẩn hóa quản lý chất lƣợng thời gian tới Đề tài Luận văn :"Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng tờ in Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng” nhằm khảo sát chất lƣợng sản phẩm hệ thống máy in Xƣởng Thông qua việc khảo sát thông số chất lƣợng tờ in xây dựng số tiêu chuẩn chất lƣợng tờ in nhƣ mật độ màu tông nguyên, độ xác chồng màu, sai lệch mật độ in sản lƣợng, độ gia tăng tầng thứ, độ tƣơng phản in Tác giả Luận văn nhóm nghiên cứu đề tài hy vọng kết đạt đƣợc đóng góp thiết thực vào việc quản lý chất lƣợng sản phẩm in xƣởng in Tổng Cục Kỹ thuật -Bộ Quốc Phòng nói riêng nhƣ sở sản xuất in khác Mục tiêu Luận văn giới thiệu phƣơng pháp xây dựng tiêu chuẩn thống kê Đây công cụ đƣợc coi hiệu áp dụng cho hầu hết sở sản xuất Từ Luận văn tiếp tục triển khai việc xây dựng số tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng sản phẩm cho Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật Với nội dung nhƣ vậy, luận văn gồm chƣơng: Chƣơng 1: Quản lý chất lƣợng Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật Chƣơng 2: Phƣơng pháp xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng sản phẩm Chƣơng 3: Xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng in Offset Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật Chƣơng QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG TẠI XƢỞNG IN TỔNG CỤC KỸ THUẬT 1.1 Giới thiệu Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng 1.1.1 Lịch sử hình thành, phát triển chức nhiệm vụ xưởng in Tổng cục Kỹ thuật Ngày tháng năm 1995, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc Phòng định tổ chức biên chế xƣởng in thuộc Trung tâm Khoa học kỹ thuật quân xƣởng in có nhiệm vụ in ấn ấn phẩm thông tin khoa học quân sự; tạp chí, nội san, báo cáo quan Cục chuyên ngành Tổng cục Kỹ thuật; in tƣ liệu khoa học kỹ thuật; sách khoa học công nghệ; in tài liệu tập huấn, huấn luyện kỹ thuật; in tài liệu tuyên truyền, tài liệu học tập công tác trị, in mẫu biểu thống kê cho chuyên ngành Là xƣởng in chuyên ngành khoa học kỹ thuật, Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật hoàn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân Quân đội Từ sở in thành lập sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, đến Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật không ngừng vƣơn lên, đƣợc trang bị máy móc tƣơng đối đại, đáp ứng nhu cầu in phục vụ nhiệm vụ trị đơn vị tham gia hoạt động kinh tế Nhiệm vụ Xƣởng in tổ chức hoạt động in nội Tổng cục Kỹ thuật nhu cầu in quan quản lý xuất Quân đội phân phối Ngoài đƣợc tận dụng công suất dôi dƣ để nhận in, chế bản, nhân cho đơn vị Quân đội nhận in loại sách báo, tạp chí, nhãn hàng hóa, bao bì, giấy tờ quản lý hành chính, kinh tế, xã hội 1.1.2 Hệ thống sản xuất Xưởng in Tổng cục Kỹ thuật 10 Mẫu C (%) M (%) Y (%) 19 15.4 6.1 17.4 20 11.6 12.2 20.1 Áp dụng phƣơng pháp tính toán ta có: - Giá trị gia tăng tầng thứ trung bình tông 50% màu mẫu: X C = 11.5 % X M = 9.6 % X Y = 13.0 % - Giá trị độ lệch chuẩn gia tăng tầng thứ : S C = 2.9 % S M = 2.6 % SY = 3.6 % - Giá trị độ lệch tiêu chuẩn gia tăng tầng thứ là: X C ± S C = 11.5 ± 5.8 X M ± S M = 9.6 ± 5.1 X Y ± S Y = 13.0 ± 7.2 - Đồ thị: Biểu đồ kiểm soát giá trị gia tăng tầng thứ tông 50% (hình 3-14; 3-15; 3-16) 80 Hình 3-14: Biểu đồ kiểm soát gia tăng tầng thứ tông 50% (màu Cyan) 81 Hình 3-15: Biểu đồ kiểm soát gia tăng tầng thứ tông 50% (màu Magenta) Hình 3-16: Biểu đồ kiểm soát gia tăng tầng thứ tông 50% (màu Yellow) Từ kết khảo sát bảng -7 kết tính toán ta tính đƣợc xác xuất lặp lại vùng lệch chuẩn xác xuất lặp lại vùng tiêu chuẩn tƣơng ứng với màu C, M, Y tờ in đƣợc nêu bảng 3- sau: Bảng 3-8: Xác xuất lặp gia tăng tầng thứ tông 50% vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn Xác suất lặp lại Xác suất lặp lại vùng lệch chuẩn (%) vùng tiêu chuẩn (%) C 12/20 = 60% 20/20 = 100% M 13/20 = 65% 20/20 = 100% Y 14/20 = 70% 20/20 = 100% Mật độ màu - Nhận xét: Nhƣ giá trị tiêu chuẩn gia tăng tầng thứ đƣợc thiết lập đồ án là: X C ± S C = 11.5 ± 5.8 % 82 X M ± S M = 9.6 ± 5.14 % X Y ± S Y = 13.0 ± 7.16 % Nhƣ ta biết, giá trị gia tăng tầng thứ t’ram tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá chất lƣợng tờ in Sự tái tạo màu tốt thể tăng diện tích điểm t’ram in giới hạn quy định Qua số liệu thống kê ta thấy đƣợc giá trị gia tăng tầng thứ trung bình tông 50% trình in tƣơng đối thấp Trong giá trị gia tăng tầng thứ tông 40% loại giấy 1/2 (có định lƣợng từ 115g/m2 trở lên bề mặt phẳng nhẵn có tráng phủ hay gọi couche bóng couche matt) theo tiêu chuẩn ISO 12647-2 cho phép 9%- 13%- 17% tƣơng ứng lần lƣợt với màu C, M, Y với kết gia tăng tầng thứ màu đồ án 11,5% - 9,6% - 13% tông 50%, thấy chất lƣợng in Xƣởng in xét theo thông số gia tăng tƣơng đối thấp Với giá trị độ lệch chuẩn lớn ( khoảng 2,9% đến 3,58%) tƣơng đƣơng 25% giá trị trung bình, ta thấy mức biến động chung mang tính hệ thống tƣơng đối cao chứng tỏ tính ổn định gia tăng tầng thứ trình in cần phải cải thiện Màu Y có mức gia tăng tầng thứ cao so với màu lại theo em có nguyên nhân đến từ việc màu Y có cƣờng độ màu mực thấp, nên in thƣờng phải tăng cấp mực áp lực để đạt đƣợc màu sắc giống mẫu Mặc dù vậy, dựa vào giá trị tiêu chuẩn đƣợc thiết lập đồ án này, thấy biến động lớn nằm giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế Điều đƣợc khẳng định ta nhìn vào kết tính toán xác suất lặp lại vùng tiêu chuẩn liệu thống kê > 90% (xem bảng 3- 8) Xác xuất lặp lại kết đo vùng tiêu chuẩn lớn, thể giá trị gia tăng tầng thứ nhiều đột biến nằm tầm kiểm soát Vấn đề ta cần quan tâm nhƣ trình bày, giá trị gia tăng tầng thứ Xƣởng tƣơng đối thấp so với trình in offset tờ ròi thông thƣờng Mức tăng tầng thứ in phổ biến 12 – 15% vùng tông trung gian Nếu theo kết đo gia tăng tầng thứ Xƣởng, ta dễ lầm tƣởng hệ thống in có 83 thể làm tốt tiêu chuẩn quốc tế Để đánh giá ta cần phải xem xét thông số tổng thể tiêu chất lƣợng in nhƣ mật độ tông nguyên, ổn định mật độ,… Để tìm lời giải thích cho tƣơng gia tăng tầng thứ in offset cần đƣợc xem xét cụ thể Có rât nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng giá trị dot-gain không gia tăng kích thƣớc thực tế hạt tram mà hiệu ứng quang học ánh sáng chiếu lên hạt tram tạo Nói cách khác, giá trị dot-gain đo đƣợc tổng hợp thành phần Dot-gain liên quan đến trình phục chế Dot-gain hiệu ứng quang học Do trình khảo sát, giá trị tông t’ram đƣợc đo máy đo làm việc theo nguyên tắc quét ảnh tính diện tích điểm in nên dot-gain hiệu ứng quang học bỏ qua Vì vậy, tìm hiểu tƣợng dot-gain xảy ba giai đoạn trình in: chà ẩm-chà mực lên bản, truyền mực từ sang cao su truyền mực từ cao su lên giấy Khi in, kích thƣớc điểm tram giấy lớn in nhiều áp lực in, tính chất vật liệu in, điều kiện in, máy in Làm ẩm chà mực lên khuôn in: nguyên tắc in phẳng đòi hỏi phải chà ẩm khuôn in trƣớc chà mực Dung dịch ẩm có thành phần hóa chất định, lớp ẩm phải phủ kín phần tử không in kết thúc trình chà mực lên khuôn Khi chà ẩm, có loại khuôn in dung dịch ẩm bị đẩy từ vùng viền t’ram, vùng hẹp xung quanh điểm t’ram bắt mực hình thành vùng viền mực xung quanh điểm t’ram Vùng viền làm gia tăng tầng thứ trình in Sự truyền mực từ khuôn lên cao su: in offset cần có áp lực đủ lớn để truyền mực hoàn toàn từ khuôn lên cao su Do áp lực lên bề mặt cao su bị biến dạng làm xê dịch chu vi điểm t’ram,nên điểm t’ram bị thay đổi độ lớn nhƣ hình dạng Rõ rang áp lực lớn điểm t’ram 84 to dẫn tới gia tăng tầng thứ Sự truyền mực từ cao su lên giấy: mực truyền từ khuôn in sang ống cao su điểm t’ram tăng lên rõ rệt,nên điểm t’ram từ cao su sang giấy không thay đổi kích thƣớc Tuy nhiên yếu tố nhƣ áp lực độ dày mực độ quánh mực lại ảnh hƣởng tới truyền mực từ cao su sang giấy Những yếu tố ảnh hƣởng trực tiếp tới gia tăng tầng thứ giai đoạn áp lực lô cao su lô ép in Áp lực in qua lớn gây chà xát mạnh mặt cao su làm thay đổi tầng thứ, giấy bị kéo giãn làm cho điểm t’ram bị biến dạng to ra, bị dịch chuyển bị đúp, làm cho giá trị tầng thứ thay đổi Từ việc phân tích nguyên nhân dẫn đến gia tăng tầng thứ trình in, em nhận thấy nguyên nhân gây tƣợng gia tăng tầng thứ thấp Xƣởng in TCKT áp lực in chƣa đủ Nguyên nhân đƣợc đề cập đến phần 3.6.1 nhƣ lời giải thích cho tƣợng màu tông nguyên chƣa đạt mật độ cần thiết Một số đề xuất để khắc phục gia tăng tầng thứ Xƣởng tăng áp lực trục ống cao su trục ống in từ ± 0.1 đến ± 0,15mm áp lực trục ống ép in từ ± 0,15 đến ± 0,2mm, nhƣng không vƣợt giới hạn Đồng thời kiểm tra lại mực sử dụng có độ nhớt độ chảy cao dẫn tới tình trạng 3.4.5 Độ tương phản in Độ tƣơng phản in tƣơng đối đƣợc tính từ giá trị mật độ tông nguyên Dv mật độ tông t’ram Dr, giá trị Dr đƣợc đo tông 3/4 ( đo ô 80%) K(%) = Dv Dr Dv 100% (Dv: giá trị mật độ tông nguyên; Dr: giá trị mật độ tông 80%) 85 Số liệu giá trị mật độ màu tông 80% mẫu giấy Couche đƣợc trình bày bảng bảng 3-9 Bảng 3-9 Giá trị mật độ màu tông 80% Mẫu C M Y 1.09 0.94 0.91 0.91 0.90 0.85 1.07 0.99 0.89 1.02 0.89 0.82 0.95 0.80 0.86 0.98 0.88 0.91 0.96 0.91 0.84 0.99 0.97 0.85 0.98 0.84 0.85 10 1.00 0.86 0.86 11 1.04 0.91 0.88 12 1.06 0.99 0.94 13 0.95 0.88 0.84 14 0.92 0.85 0.83 15 0.92 0.84 0.82 16 0.88 0.85 0.81 17 0.94 0.92 0.84 18 1.07 1.00 0.93 86 19 1.03 0.92 0.90 20 0.99 0.85 0.86 Từ số liệu bảng giá trị đo mật độ tông nguyên giá trị đo mật độ ô 80%, theo công thức tính độ tƣơng phản, ta tính đƣợc kết độ tƣơng phản bảng sau: Bảng 3-10: Kết độ tương phản in tông 80% Mẫu C (%) M (%) Y (%) 20 22 19 29 27 23 21 21 18 24 25 22 31 29 23 27 28 21 22 24 18 23 21 20 29 33 25 10 26 28 23 11 20 21 16 12 21 20 15 13 23 21 17 14 28 25 24 15 33 30 26 16 31 30 24 87 17 29 24 21 18 22 20 20 19 25 26 19 20 27 27 25 Áp dụng phƣơng pháp tính toán ta có: - Giá trị độ tƣơng phản in trung bình tƣơng ứng với màu mẫu: X C = 25.55 % X M = 25.10 % X Y = 20.95 % - Giá trị độ lệch chuẩn độ tƣơng phản in: S C = 4.03 % S M = 3.85 % SY = 3.24 % - Giá trị tiêu chuẩn độ tƣơng phản in : X C ± S C = 25.55 ± 8.06 % X M ± S M = 25.10 ± 7.70 % X Y ± S Y = 20.95 ± 6.48 % - Đồ thị: Biểu đồ kiểm soát giá trị độ tƣơng phản in tông 80% (hình 3-17; 3-18; 3-19) 88 Hình 3-17: Biểu đồ kiểm soát độ tương phản in tông 80% (màu Cyan) Hình 3-18: Biểu đồ kiểm soát độ tương phản in tông 80% (màu Magenta) 89 Hình 3-19: Biểu đồ kiểm soát độ tương phản in tông 80% (màu Yellow) Từ kết khảo sát bảng - 10 kết tính toán ta tính đƣợc xác xuất lặp lại vùng lệch chuẩn xác xuất lặp lại vùng tiêu chuẩn tƣơng ứng với màu C, M, Y tờ in đƣợc nêu bảng 3- 11 sau: Bảng 3-11: Xác xuất lặp độ tương phản in tông 80% vùng lệch chuẩn tiêu chuẩn Xác suất lặp lại Xác suất lặp lại vùng lệch chuẩn (%) vùng tiêu chuẩn (%) C 14/20 = 70% 20/20 = 100% M 12/20 = 60% 19/20 = 95% Y 14/20 = 70% 20/20 = 100% Mật độ màu - Nhận xét: Nhƣ tiêu chuẩn độ tƣơng phản in đƣợc xác lập đồ án là: X C ± S C = 25.55 ± 8.06 X M ± S M = 25.10 ± 7.70 90 X Y ± S Y = 20.95 ± 6.48 Qua số liệu thống kê ta thấy đƣợc giá trị độ tƣơng phản in trung bình tông 80% trình in cao ( từ 20% đến 25% màu lần lƣợt Y, M, C) Có thể thấy chất lƣợng in Xƣởng in xét theo thông số tƣơng đối tốt Với giá trị độ lệch chuẩn lớn, khoảng 16% giá trị trung bình, ta thấy mức biến động chung mang tính hệ thống tƣơng đối cao chứng tỏ tính ổn định độ tƣơng phản trình in chƣa cao Giá trị tiêu chuẩn độ tƣơng phản in (khoảng 25% ± 7%) gần với sở in nƣớc có trình độ lực thiết bị tƣơng đƣơng Dựa vào giá trị tiêu chuẩn đƣợc thiết lập đồ án này, thấy biến động lớn nằm giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn quốc tế Điều đƣợc khẳng định ta nhìn vào kết tính toán xác suất lặp lại vùng tiêu chuẩn liệu thống kê > 90% (xem bảng 3- 11) Xác xuất lặp lại kết đo vùng tiêu chuẩn lớn, thể giá trị độ tƣơng phản in nhiều đột biến nằm tầm kiểm soát KẾT LUẬN Luận văn giới thiệu tổng quát chất lƣợng sản phẩm in, tiêu chí đánh giá chất lƣợng sản phẩm in đặc biệt tiêu chuẩn chất lƣợng tờ in màu Luận văn trình bày phƣơng pháp kiểm soát, xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng tờ in công cụ thống kê dạng biểu đồ kiểm soát chất lƣợng sản phẩm in cách logic khoa học 91 Từ liệu thống kê khảo sát sản phẩm in loại nguyên vật liệu, máy in cụ thể Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật- Bộ Quôc Phòng, thiết bị đo đạc kiểm tra đại, sử dụng phƣơng pháp thống kê xây dựng đƣợc tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng tờ in màu qua số đại lƣợng nhƣ mật độ tông nguyên, độ xác chồng màu, độ gia tăng tầng thứ, độ tƣơng phản sai lệch mật độ màu trình in sản lƣợng Kết tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng cho tờ in màu đƣợc khảo sát xƣởng in Tổng Cục Kỹ thuật bao gồm: - Tiêu chuẩn mật độ màu tông nguyên: XC = 1.325 ± 0.094 XM = 1.201 ± 0.086 XY = 1.095 ± 0.084 - Giá trị tiêu chuẩn sai lệch chồng màu là: L ± SL = 103 ± 29,4 , µm - Tiêu chuẩn sai lệch mật độ màu (theo %) trình in sản lƣợng: XC = 3.75 ± 2.66 XM = 3.27 ± 2.24 XY = 4.01 ± 2.60 - Tiêu chuẩn gia tăng tầng thứ (%) theo màu mực in là: XC = 11.50 ± 5.80 XM = 9.60 ± 5.14 XY = 13.0 ± 7.16 - Tiêu chuẩn độ tƣơng phản in (theo %) : XC ± S C = 25.55 ± 8.06 XM ± S M = 25.10 ± 7.70 XY ± S Y = 20.95 ± 6.48 Những tiêu chuẩn xây dựng đƣợc nhƣ hoàn toàn nhìn chung phù hợp với tiêu chuẩn hành số nƣớc khu vực Mặt khác 92 nội dung luận văn trình bày nhận xét, giải thích vấn đề chƣa phù hợp chất lƣợng tờ in màu máy in khảo sát Xƣởng Trên sở tác giả đƣa giải pháp công nghệ, thiết bị ngƣời nhằm hoàn thiện việc quản lý chất lƣợng sản phẩm in Xƣởng, đồng thời mở định hƣớng phát triển để xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng toàn diện cho Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật Tác giả luận văn tin tƣởng kết bƣớc đầu góp phần đáng kể vào việc kiểm soát nâng cao chất lƣợng sản phẩm cho Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng Các kết thu đƣợc luận văn không áp dụng cho Xƣởng in TCKT mà gợi mở cho sở in khác trình xây dựng triển khai hệ thống quản lý chất lƣợng toàn diện Luận văn đóng góp phần công tiêu chuẩn hóa chất lƣợng ngành in Việt Nam Tác giả xin trân trọng cám ơn hƣớng dẫn, bảo nhiệt thành PGS.TS Hoàng Thị Kiều Nguyên thầy cô giáo Bộ môn Công nghệ in, Viện Kỹ thuật Hóa học, Đại học Bách khoa Hà Nội Tác giả xin chân thành cám ơn lãnh đạo cán công nhân viên Xƣởng in Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Gary.G.Fied (1999), Color and its reproduction, Gaft,1999 Stevenson.D (1994), Handbook Pittsburgh(PA), 1994 93 of printing processes, GATF, Phan Đệ, Hoàng Thị Kiều Nguyên (2009), Quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm ngành in , NXB Khoa học kỹ thuật TS Ngô Anh Tuấn (2010), Màu sắc lý thuyết & ứng dụng, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh Ngô Anh Tuấn (2004), Kỹ thuật đo mật độ - dùng quản lý chất lượng in, Trƣờng ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh Ngô Anh Tuấn (2002), Quản lý chất lượng sản phẩm in, Trƣờng ĐHSP thành phố Hồ Chí Minh Chu Thế Tuyên (1998), Công nghệ in Offset, NXB Văn hoá thông tin TCVN 7781: 2008 (2008), Hướng dẫn sử dụng kỹ thuật thống kê TCVN ISO 9001:2008, Hà Nội 2008 Nguyễn Cao Văn & Trần Thái Ninh (2002), Lý thuyết xác suất thống kê toán, NXB giáo dục Hà Nội, 2002 94
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tờ in tại xưởng in tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng , Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tờ in tại xưởng in tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng , Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tờ in tại xưởng in tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay