Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển khối base band tại phòng NOC của đài truyền hình số

94 227 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:51

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT LỜI CAM ĐOAN MỞ ĐẦU 10 Lý chọn đề tài 10 Mục tiêu nghiên cứu 10 Phạm vi đề tài 11 Đóng góp luận văn 11 Tóm tắt luận văn 11 CHƢƠNG GIỚI THIỆU KHỐI BASE-BAND CỦA PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (NOC) - ĐÀI TRUYỀN HÌNH SỐ 12 1.1 Cấu trúc chức thành phần phòng NOC 12 1.2 Giới thiệu thiết bị phần mềm Harris để giám sát điều khiển khối Base-band 13 1.2.1 Thiết bị chuyển đổi tƣơng tự - số DAS6801+ 13 1.2.2 Router 14 1.2.3 Thiết bị xử lý audio, video X85 18 1.2.4 Thiết bị điều khiển chuyển mạch Router (RCP- Router control Panel) 22 1.2.5 Multiview Predator 24 1.2.6 Multiview Centrio 35 1.2.7 Hiển thị giám sát QSEE 43 1.2.8 Quản lý hệ thống CCS Navigator 45 CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN, GIÁM SÁT BẰNG CCS, MUTIVIEWER VÀ QSEE 57 2.1 Thiết kế sơ đồ khối phần Base-band phòng TKC 57 2.1.1 Yêu cầu hệ thống 57 2.1.2 Sơ đồ tổng quát phân tích yêu cầu hệ thống 57 2.1.3 Sơ đồ chi tiết hệ thống Base-band phòng TKC 59 2.2 Hệ thống giám sát tín hiệu trạng thái thiết bị 61 2.2.1 Multiviewer Centrio 61 2.2.2 Multiviewer Predator .64 2.2.3 Giám sát QSEE 66 2.2.4 Debug tín hiệu VTM 67 2.3 Hệ thống giám sát điều khiển thiết bị 69 2.3.1 Kết nối mạng điều khiển quy hoạch địa IP 69 2.3.2 Giám sát điều khiển thiết bị thông qua CCS Navigator .70 2.3.2 Điều khiển thiết bị thông qua giao diện Web Browser 78 2.3.3 Điều khiển chuyển mạch Router RCP .79 CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG GRAPHICAL MAP ĐỂ GIÁM SÁT TÍN HIỆU, THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN MẠCH ROUTER 81 3.1 Ý nghĩa việc điều khiển vận hành graphical map 81 3.2 Diagram Map 81 3.2.1 Phân tích chức 81 3.2.2 Thiết kế, thực 82 3.3 Rack Map 84 3.3.1 Phân tích chức 84 3.3.2 Thiết kế, thực 84 3.4 Xây dựng map chuyển mạch Router 85 3.4.1 Nguyên lý hệ thống chuyển mạch dự phòng 85 3.4.2 Yêu cầu chức 86 3.4.3 Thiết lập Rule cho đối tƣợng 90 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 93 I KẾT LUẬN 93 II ĐỀ NGHỊ 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Địa IP thiết bị khối Base-band 70 Bảng 3.1: Quyết định chuyển mạch 86 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Sơ đồ logic phòng NOC 12 Hình 1.2: Rear panel card DAS6801+ 13 Hình 1.3: Router SDI nhìn từ mặt trƣớc 14 Hình 1.4: Router SDI nhìn từ mặt sau .15 Hình 1.5: Đặt tên IN/OUT cho chân Router .15 Hình 1.6: Vị trí biểu tƣợng Control Views Software control Panel 16 Hình 1.7: Giao diện Control Views 17 Hình 1.8: Bảng chuyển mạch Router Default Matrix .18 Hình 1.9: Quy trình thực chức chèn Logo X-85 20 Hình 1.10: Sơ đồ khối chức color correction 21 Hình 1.11: Dynamic control range 22 Hình 1.12: RCP-Router control pannel .22 Hình 1.13: nút function RCP 23 Hình 1.14: Gán chức nút RCP 23 Hình 1.15: Predator 24 Hình 1.16: Chức multiview Predator 24 Hình 1.17: Thay đổi Layout phím bấm mặt trƣớc Predator .25 Hình 1.18: Bật/tắt full-screen phím bấm mặt trƣớc Predator 26 Hình 1.19: Giao diện phần mềm Zconfigurator 27 Hình 1.20: Giao diện full-screen Pip .27 Hình 1.21: Điều khiển đếm Timer- Bƣớc 28 Hình 1.22: Điều khiển đếm Timer- Bƣớc 29 Hình 1.23: Điều khiển đếm Timer- Bƣớc 29 Hình 1.24: Cách chuyển sang mode Control phần mềm CCS 30 Hình 1.25: Cách tắt/bật hiển thị dạng hệ thống 30 Hình 1.26: Thay đổi Layout Predator CCS- ảnh 31 Hình 1.27: Thay đổi Layout Predator CCS- ảnh 31 Hình 1.28: Bật/tắt full cửa sổ Predator CCS- ảnh 32 Hình 1.29: Bật/tắt full cửa sổ Predator CCS- ảnh 32 Hình 1.30: Điều khiển đếm Timer Predator CCS – bƣớc 33 Hình 1.31: Điều khiển đếm Timer Predator CCS – bƣớc 34 Hình 1.32: Điều khiển đếm Timer Predator CCS – bƣớc 34 Hình 1.33: Giới thiệu Centrio 35 Hình 1.34: Cấu tạo Rear Centrio 35 Hình 1.35: Giao diện phần mềm Layout designer 36 Hình 1.36: Connect disconnect tới multiview 37 Hình 1.37: Tắt/bật chức On-screen Control .38 Hình 1.38: Thay đổi Layout CCS .39 Hình 1.39: Bật/tắt full-screen cửa sổ 39 Hình 1.40: Lựa chọn nguồn tín hiệu cho cửa sổ 40 Hình 1.41: Vị trí Centrio Network 41 Hình 1.42: Thay đổi Layout Centrio CCS 41 Trong chế độ Control Mode CCS Navigator, click đúp lên biểu tƣợng 41 Hình 1.43: Bật/tắt Full-Screen cửa sổ Centrio CCS 42 Hình 1.44: Lựa chọn nguồn cho cửa sổ Centrio CCS .42 Hình 1.46: Back connector QSEE6800+H 43 Hình 1.47: Sơ đồ luồng tín hiệu QSEE6800+ 44 Hình 1.48: Module QSEE6800+H với Inputs 45 Hình 1.50: Giao diện phần mềm CCS Navigator 46 Hình 1.51: Quá trình quét tìm thiết bị .49 Hình 1.52: Thƣ mục Discovery hệ Navigation 49 Hình 1.53: Giao diện cấu hình RCP-ABA1EXYp 50 Hình 1.54: CCS chế độ Control mode 51 Hình 1.55: Tìm thiết bị từ cảnh báo Diagnostic Tool 52 Hình 1.56: Lƣu cấu hình thiết bị .52 Hình 1.57: Copy cấu hình thiết bị cho thiết bị khác 53 Hình 1.58: Load cấu hình cho thiết bị .53 Hình 1.59: Luồng thông tin mức Pages 54 Hình 1.60: Graphical Symbol 54 Hình 1.61: Creation Tools 55 Hình 1.62: Properties 55 Hình 1.63: Rule 56 Hình 2.1: Sơ đồ tổng quát khối base-band 57 Hình 2.2: Sơ đồ kết nối chi tiết khối Base-band .60 Hình 2.3: Sơ đồ kết nối Centrio 61 Hình 2.4: Bố trí Layout Centrio 61 Hình 2.5: Tạo PIP .62 Hình 2.6: Thiết lập Alarm cho PIP hiển thị tín hiệu IRD 63 Hình 2.7: Thiết lập Alarm cho PIP hiển thị tín hiệu AVP 63 Hình 2.8: Layout hoàn chỉnh multiview Centrio .64 Hình 2.9: Sơ đồ kết nối Predator .64 Hình 2.10: Bố trí layout Predator .65 Hình 2.11: Thiết kế layout Zconfigurator 65 Hình 2.12: Thiết lập alarm cho thành phần Video PIP Predator 65 Hình 2.13: Thiết lập alarm cho thành phần Audio PIP Predator 66 Hình 2.14: Hiển thị điều khiển QSEE6800+H CCS 66 Hình 2.15: Bố trí layout model QSEE 67 Hình 2.16: Sơ đồ kết nối VTM 67 Hình 2.17: Bố trí giao diện hiển thị VTM 68 Hình 2.18: Sơ đồ kết nối mạng điều khiển khối Base-band 69 Hình 2.19: Giao diện Discovery Option 71 Hình 2.20: Navigation Pane 71 Hình 2.21: Control dialog box 72 Hình 2.22: Thiết lập cảnh báo âm thanh- bƣớc 77 Hình 2.23: Thiết lập cảnh báo âm thanh- bƣớc 77 Hình 2.24: Điều khiển thiết bị qua Web browser- bƣớc 78 Hình 2.25: Điều khiển thiết bị qua Web browser- bƣớc 78 Hình 2.26: Điều khiển thiết bị qua Web browser- bƣớc 78 Hình 2.27: Salvo Editor 79 Hình 2.28: Gán Salvo cho RCP 80 Hình 2.29: Gán Salvo cho RCP 80 Hình 3.1: Diagram map .83 Hình 3.2: Rack map 84 Hình 3.3: Nguyên lý chuyển mạch dự phòng 85 Hình 3.4: Giao diện map chuyển mạch Router ứng với Channel 87 Hình 3.6: Thiết lập Condition – On Crosspoint Status .90 Hình 3.7: Thiết lập Action Properties – Set Button Properties 91 Hình 3.8: Thiết lập Action Properties – Set Button Properties 91 Hình 3.9: Thiết lập Action Properties – Take Crosspoint 92 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT KÝ HIỆU TÊN TIẾNG ANH AVP Audio Video Processing IRD Integrated received/decoder IP Internet Protocol LAN Local Area Network MAC Media Access Control NOC Network Operation Center PIP Picture In Picture RCP Router Control Panel SDI Serial Digital Interface STB Set-top box VTM Video Technical Monitoring TS Transport Stream LỜI CAM ĐOAN Trƣớc hết, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể thầy cô Viện Điện tử viễn thông, Trƣờng Đại học Bách Khoa Hà Nội tạo môi trƣờng tốt để học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn thầy cô Viện Đào tạo sau đại học quan tâm đến khóa học này, tạo điều kiện cho học viên có điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Văn Khang tận tình bảo, hƣớng dẫn sửa chữa cho nội dung luận văn Tôi xin cam đoan nội dung luận văn hoàn toàn tìm hiểu, nghiên cứu viết Tất đƣợc thực cẩn thận có định hƣớng sửa chữa giáo viên hƣớng dẫn Tôi xin chịu trách nhiệm với nội dung luận văn Tác giả Nguyễn Thanh Hải MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Truyền hình ngày kênh thông tin phổ biến đem lại trải nghiệm thú vị, cung cấp thông tin đa chiều sinh động mà kênh giải trí tuyệt vời đến ngƣời dùng Sự phát triển truyền hình truyền hình đen-trắng đến truyền hình màu, từ truyền hình tƣơng tự đến truyền hình số Chất lƣợng truyền hình ngày đƣợc cải thiện nâng cao Tại Việt Nam ngày có nhiều nhà cung cấp truyền hình từ truyền hình quốc gia đến truyền hình địa phƣơng truyền hình tƣ nhân Theo lộ trình phát triển truyền hình Việt Nam đến năm 2020 tất đài truyền hình phải đƣợc số hóa hết Truyền hình số ƣu điểm nhƣ cung cấp đến ngƣời xem chất lƣợng, độ ổn định, sắc nét cao, tiện lợi mà giúp giảm hao phí tần số vô tuyến Để đảm bảo đƣợc ổn định chất lƣợng cao truyền hình số phải có hệ thống giám sát điều khiển tốt để để dàng quản lý hệ thống chất lƣợng dịch vụ, kịp thời phát cố để khắc phục Từ lý cộng với kinh nghiệm công việc thực tế, thực đề tài “Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển khối base-band phòng NOC đài truyền hình số” Mục tiêu nghiên cứu - Hiểu đƣợc chức cấu tạo phòng NOC – Đài truyền hình số nói chung khối base-band nói riêng - Xác định đƣợc mối quan hệ tầm quan trọng hệ thống giám sát điều khiển khối Base-band hệ thống - Nghiên cứu giải pháp thiết bị hãng Harris - Thiết kế hệ thống giám sát điều khiển khối base-band đảm bảo yêu cầu tính hiệu quả, tính tiện lợi đơn giản 10 o Chuyển mạch IRD backup => Ô hình Debug o Chuyển mạch AVP main => Ô hình Debug o Chuyển mạch AVP backup => Ô hình Debug o Chuyển mạch tín hiệu IRD sau Mux => Ô hình Debug o Chuyển mạch tín hiệu Evergreen => Ô hình Debug 2.3.3.2 Thiết lập chức chuyển mạch RCP - Dùng RCP để thiết lập chuyển mạch Debug RCP dùng cho kênh từ đến 16 RCP dùng cho IRD từ 17 đến 32 - Các Salvo chuyển mạch kênh đƣợc gán cho nút bấm Khi nhấn nút tƣơng ứng gọi chuyển mạch Debug Enable CH01 CH02 CH03 CH04 CH05 CH06 CH07 CH08 Take Clear CH09 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 Clear Hình 2.28: Gán Salvo cho RCP Enable CH17 CH18 CH19 CH20 CH21 CH22 CH23 CH24 Take Clear CH25 CH26 CH27 CH28 CH29 CH30 CH31 CH32 Clear Hình 2.29: Gán Salvo cho RCP 80 CHƢƠNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG GRAPHICAL MAP ĐỂ GIÁM SÁT TÍN HIỆU, THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN MẠCH ROUTER 3.1 Ý nghĩa việc điều khiển vận hành graphical map - Graphical navigation map công cụ cung cấp để quản lý, điều khiển, giám sát tình trạng hệ thống bị Nó trang đồ họa tích hợp đối tƣợng đƣợc cài đặt rule để thể đƣợc kiện nhƣ điều khiển hoạt động thiết bị - Với Graphical Navigation Map quản lý nhƣ ngƣời vận hành có công cụ hiệu để quản lý cách dễ dàng, tập trung hệ thống thiết bị Ngƣời quản lý hệ thống dễ dàng quản lý đƣợc tình trạng hoạt động hệ thống, dễ dàng phát cố cảnh báo đƣợc cài đặt Graphical Navigation map 3.2 Diagram Map 3.2.1 Phân tích chức - Diagram map đƣợc xây dựng nhằm quản lý, giám sát hệ thống cách tổng thể, giúp nhanh chóng phát khoanh vùng cố sâu vào đối tƣợng cần xử lý cần - Chức năng:  Hiển thị cảnh báo dƣới dạng đƣờng viền màu sắc nhấp nháy (màu đỏ tƣơng ứng mức critical, màu vàng tƣơng ứng mức warning)  Tích hợp đối tƣợng để sâu vào Map mức chi tiết click vào 81 3.2.2 Thiết kế, thực - Bƣớc 1: Tạo file ảnh back-ground công cụ đồ họa(photoshop, visio…), sau xuất thành file ảnh kích thƣớc abc x abc với định dạng jpeg - Bƣớc 2: Tạo Graphical Navigation map lấy ảnh bƣớc làm background - Bƣớc 3: Kéo hot-pot đối tƣợng lên vị trí tƣơng ứng background - Bƣớc 4: Chuyển CCS chế độ control để dùng map 82 BASE-BAND DIAGRAM Platinum MTG-3901 MAIN GPS ANTENNA NEO FRAME FS-DA ACO-3901 MTG-3901 BACKUP IRD NGUỒN MAIN 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PLAYOUT SERVER 25 26 27 28 29 30 31 32 IRD NGUỒN BACKUP Mạng truyền dẫn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 DA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 Input slot 01 Output slot 01 02 02 03 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 X85 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 CCS CLIENT SWITCH 01 02 03 CCS SERVER KVM ENCODE & MUX UPLINK Cen-1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Cen-2 Mạng truyền dẫn Slot 1-PT-XP Slot 3-PT-RES Slot 4-PT-RES Slot12-PT-Alarm QSEE PREDATOR QSEE-1 QSEE-3 QSEE-2 QSEE-4 Predator VIDEO PATH CCS monitor MONITOR WALL Hình 3.1: Diagram map 83 ETHENET PATH CTRL PATH NOC SYNC PATH 3.3 Rack Map 3.3.1 Phân tích chức - Chỉ vị trí vật lý thiết bị tủ Rack - Xác định thiết bị có lỗi dấu hiệu nhấp nháy vàng đỏ viền thiết bị - Truy cập vào giao diện điều khiển thiết bị để điều khiển thiết bị nhƣ tìm nguyên nhân cảnh báo 3.3.2 Thiết kế, thực - Bƣớc 1: Tạo file ảnh back-ground công cụ đồ họa(photoshop, visio…), sau xuất thành file ảnh kích thƣớc abc x abc với định dạng jpeg Hình 3.2: Rack map - Bƣớc 2: Tạo Graphical Navigation map lấy ảnh bƣớc làm background - Bƣớc 3: Kéo hot-pot đối tƣợng lên vị trí tƣơng ứng background 84 - Bƣớc 4: Chuyển CCS chế độ control để dùng map 3.4 Xây dựng map chuyển mạch Router 3.4.1 Nguyên lý hệ thống chuyển mạch dự phòng centrio centrio 1+1 IRD main AVP main BB ROUTER (Part) IRD backup BB ROUTER (Part) HEAD-END Evergreen Qsee centrio Hình 3.3: Nguyên lý chuyển mạch dự phòng - Hệ thống dự phòng có kiểu dự phòng dự phòng thiết bị dự phòng tín hiệu, dự phòng tín hiệu đƣợc ƣu tiên cao - Dự phòng thiết bị:  Dự phòng IRD 1+  Dự phòng AVP 11 + 2: Mỗi X85 xử lý cho kênh đồng thời nên X85 tƣơng ứng AVP(Audio video processing) Nhƣ cần 11 X85 để xử lý đƣợc 32 kênh X85 để bakup có lỗi xảy AVP thiết bị X85 dùng để backup thiết bị X85 bị lỗi Trong trƣờng hợp dự phòng thiết bị cho X85 việc cấu hình thay đƣợc làm tay khâu khác không đề cập việc thiết kế Map - Dự phòng tín hiệu:  lớp dự phòng tín hiệu: Dự phòng tín hiệu nội dung dự phòng tín hiệu khác nội dung 85  Dự phòng tín hiệu nội dung: Khi tín hiệu nguồn chính(IRD main) bị chuyển sang nguồn dự phòng(IRD backup) ngƣợc lại  Dự phòng tín hiệu khác nội dung: Khi tín hiệu nguồn chính(IRD main) nguồn dự phòng(IRD backup) chuyển sang dùng tín hiệu Evergreen từ Playout server - Có điểm định chuyển mạch dự phòng nhƣ sơ đồ: điểm (1) sau IRD; điểm (2) sau AVP trƣớc Head-end Tại điểm (1) ngƣời vận hành đƣợc hỗ trợ Centrio QSEE để phát cố, từ đƣa định dùng nguồn tín hiệu Tại điểm (2) ngƣời vận hành đƣợc hỗ trợ Centrio để phát lỗi để định nên phát tín hiệu hay Evergreen Quy tắc chung chuyển mạch dự phòng: Điều kiện Quyết định chuyển mạch Ở điều kiện mặc định, tức tín hiệu Chuyển mạch IRDmain => AVP nguồn main(IRD main) tín hiệu Chuyển mạch AVP => Encode nguồn dự phòng(IRD backup) tốt Nếu tín hiệu nguồn main(IRD main) Chuyển mạch IRDbackup => AVP bị lỗi, tín hiệu nguồn backup(IRD Chuyển mạch AVP => Encode backup) tốt Nếu tín hiệu nguồn main(IRD main) Chuyển mạch IRDmain => AVP tốt trở lại Chuyển mạch AVP => Encode Nếu tín hiệu nguồn main nguồn Chuyển mạch Evergreen => Encode backup Bảng 3.1: Quyết định chuyển mạch 3.4.2 Yêu cầu chức - Yêu cầu chức cụ thể 86 o Toàn Map tập hợp nhóm chức chuyển mạch cho kênh, nên ta phân tích chức chức chuyển mạch cho channel Channel IRD AVP11 EVERGREEN IRD Hình 3.4: Giao diện map chuyển mạch Router ứng với Channel o Với Channel có đối tƣợng: đối tƣợng TEXT đối tƣợng BUTTON o Yêu cầu hiển thị màu báo trạng thái chuyển mạch  Khi chuyển mạch là: IRD => AVP 11 AVP 11 => ENCODE, màu đối tƣợng BUTTON IRD AVP 11 màu xanh Channel IRD AVP11 EVERGREEN IRD  Khi dùng nguồn backup(IRD 2): IRD2 => AVP 11 AVP 11 => ENCODE, màu đối tƣợng BUTTON IRD AVP 11 màu xanh Channel IRD AVP11 EVERGREEN IRD  Khi chuyển mạch EVERGREEN => ENCODE đối tƣợng BUTTON EVERGREEN có màu vàng 87 IRD Channel AVP11 EVERGREEN IRD o Yêu cầu thực chức chuyển mạch  Khi click vào đối tƣợng button IRD thực chuyển mạch: IRD1 => AVP 11  Khi click vào đối tƣợng button IRD thực chuyển mạch: IRD2 => AVP 11  Khi click vào đối tƣợng button AVP 11 thực chuyển mạch: AVP 11 => ENCODE  Khi click vào đối tƣợng button EVERGREEN thực chuyển mạch: EVERGREEN => ENCODE  Khi click vào đối tƣợng text Channel thực chuyển mạch debug channel hình VTM hình multiview deug IRD => VTM in A AVP 11=> VTM in B Và IRD => PREDATOR IN IRD => PREDATOR IN AVP => PREDATOR IN (Tham khảo hình 2.10 multiview debug) - Từ phân tích ta có sơ đồ map chuyển mạch 32 kênh 88 MAP CHUYỂN MẠCH ROUTER Channel IRD AVP11 EVERGREEN Channel 11 IRD Channel IRD IRD AVP12 EVERGREEN Channel 12 IRD AVP13 EVERGREEN Channel 13 IRD AVP21 EVERGREEN Channel 14 IRD 11 AVP22 EVERGREEN Channel 15 IRD 13 AVP23 EVERGREEN Channel 16 IRD 15 AVP31 EVERGREEN Channel 17 IRD 17 AVP32 EVERGREEN Channel 18 IRD 19 IRD 25 IRD 27 IRD 29 IRD 31 IRD 33 IRD 35 AVP33 EVERGREEN Channel 19 IRD 37 AVP 51 EVERGREEN Channel 24 AVP41 EVERGREEN Channel 20 IRD 39 AVP 52 EVERGREEN Channel 25 IRD 41 IRD 45 AVP 82 EVERGREEN IRD 47 AVP 83 EVERGREEN IRD 49 AVP 91 EVERGREEN AVP 92 EVERGREEN AVP 93 EVERGREEN AVP 101 EVERGREEN AVP 102 EVERGREEN AVP 103 EVERGREEN AVP 111 EVERGREEN AVP 112 EVERGREEN IRD 50 AVP 53 EVERGREEN Channel 26 IRD 51 IRD 52 AVP 61 EVERGREEN Channel 27 IRD 53 IRD 54 AVP 62 EVERGREEN Channel 28 IRD 55 IRD 56 AVP 63 EVERGREEN Channel 29 IRD 57 IRD 58 AVP 71 EVERGREEN Channel 30 IRD 59 IRD 60 AVP 72 EVERGREEN Channel 31 IRD 40 Channel 21 EVERGREEN IRD 48 IRD 38 IRD 20 AVP 81 IRD 46 IRD 36 IRD 18 Channel 10 Channel 23 IRD 34 IRD 16 Channel EVERGREEN IRD 32 IRD 14 Channel AVP 43 IRD 30 IRD 12 Channel IRD 23 IRD 43 IRD 44 IRD 28 IRD 10 Channel Channel 22 IRD 26 IRD Channel EVERGRE EVERGREEN EN IRD 24 IRD Channel AVP 42 IRD 22 IRD Channel IRD 21 IRD 61 IRD 62 AVP 73 EVERGREEN Channel 32 IRD 42 IRD 63 IRD 64 Hình 3.5: Giao diện Map chuyển mạch Router 89 3.4.3 Thiết lập Rule cho đối tƣợng - Rule cho việc hiển thị màu đƣợc thực nhƣ sau: Lấy ví dụ cho Button IRD o Khi trạng thái Routing IRD => AVP11 thì: Event Condition Action Description On Crosspoint If Destination Equal AVP Set Button Set Button to: Set Color: Status 11 and Source Equal IRD Properties Highlighted Hình 3.6: Thiết lập Condition – On Crosspoint Status 90 Hình 3.7: Thiết lập Action Properties – Set Button Properties o Khi trạng thái Routing IRD => AVP11 thì: Event Condition Action On Crosspoint If Destination Equal AVP 11 Set Button Status and Source Not Equal IRD Properties Description Set Button to: Set Color Hình 3.8: Thiết lập Action Properties – Set Button Properties 91 - Thiết lập Rule cho chuyển mạch nhấn nút Hình 3.9: Thiết lập Action Properties – Take Crosspoint Event Condition On Mouse Click Always Action Take Crosspoint 92 Description Take on IRD to AVP 11 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ I KẾT LUẬN - Đề tài dựa công nghệ thiết bị hãng Harris - Phần giám sát điều khiển khối Base-band có vai trò quan trọng việc vận hành, kiểm soát đảm bảo chất lƣợng tín hiệu nhƣ hoạt động hiệu khối Base-band - Phần giám sát điều khiển khối Base-band bao gồm: o Các thiết bị giám sát multiview nhƣ Predator, Centrio, QSEE… o Các thiết bị monitor nhƣ QSEE, VTM… o Thiết bị chuyển mạch nhƣ RCP o Phần mềm điều khiển giám sát chung CCS Navigator: giám sát điều khiển thông qua giao diện phần mềm thông qua Graphical Navigation Pages mà ta tùy chỉnh - Graphical Navigation Map công cụ quản lý giám sát hiệu quả, thông minh có độ tùy chỉnh cực cao II ĐỀ NGHỊ - Đề tài đƣợc áp dụng phần lớn cho hệ thống giám sát điều khiển khối Base-band tổng hợp tất tín hiệu Pass-through, Self-product Delay - Cần mở rộng nghiên cứu sâu tính Graphical Navigation Map việc thiết kế map chuyển mạch Router tự động có phát lỗi - Nghiên cứu công nghệ hãng khác tƣơng đƣơng 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Advanced Graphical Navigation Application User Manual, Harris [2] QSEE6800+H Signal Monitor Video and Thumbnail Streamer - Installation and Operation Manual, Harris [3] Harris Multiviewer Installation, Configuration, and Operation Manual, Harris [4] RCP-ABAp, Harris [5] X85_X75_Install_Manual, Harris [6] Platinum Installation, Configuration, and Operation Manual, Harris [7] Đỗ Hoàng Tiến, Dƣơng Thanh Phƣơng, Giáo trình kỹ thuật truyền hình [8] Tektronix, A guide to Digital Television Systems and Measurements [9] www.harris.com, truy cập lần cuối ngày 10/09/2013 [10] www.wikipedia.org, truy cập lần cuối ngày 05/09/2013 94 [...]... trung tâm (NOC) của đài truyền hình số - Chƣơng 2: Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát bằng CCS, Multiviewer và QSEE - Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống Graphical map để giám sát tín hiệu, thiết bị và chuyển mạch Router 11 CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU KHỐI BASE- BAND CỦA PHÒNG ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM (NOC) - ĐÀI TRUYỀN HÌNH SỐ 1.1 Cấu trúc và chức năng các thành phần của phòng NOC Sơ đồ logic phòng NOC: Hình 1.1: Sơ... vi của đề tài - Đề tài đƣợc tiến hành từ năm 2012 đến năm 2013 Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công nghệ và giải pháp thiết bị của hãng Harris để thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển khối Base- band của phòng NOC – Đài truyền hình số - Đề tài cũng giả định rằng hệ thống giám sát và điều khiển khối Base- band đáp ứng cho hệ thống 32 kênh chƣơng trình Pass-through(Tín hiệu thu về, chèn logo, nén, và. .. qua delay và kiểm duyệt đáng kể) 4 Đóng góp mới của luận văn - Đề tài đã đề cập một vấn đề khá mới nhƣng lại rất cấp thiết tại Việt Nam trong lộ trình số hóa truyền hình - Đề tài tiếp cận công nghệ tiên tiến của thế giới về truyền hình số thông qua nghiên cứu giải phảp của hãng Harris 5 Tóm tắt luận văn Luận văn đƣợc chia làm 3 chƣơng chính: - Chƣơng 1: Giới thiệu khối Base- band của phòng điều khiển trung... NOC: Hình 1.1: Sơ đồ logic phòng NOC Về cơ bản hệ thống NOC đƣợc chia làm 2 khối chính: Khối Baseband và Khối MPEG Khối Baseband với chức năng là tiếp nhận tín hiệu đầu vào(từ vệ tinh, tín hiệu từ cáp quang…) thông qua các thiết bị IRD hoặc STB Tín hiệu số SDI sau IRD hoặc bộ chuyển đổi Analog/Digital(đối với trƣờng hợp thiết bị thu là STB) đƣợc đẩy vào Router SDI Tín hiệu đầu vào cũng có thể là tín hiệu... là 16 1.2.5.2 Sử dụng bảng điều khiển mặt trước của thiết bị Trên bảng điều khiển mặt trƣớc(front-panel ) của multiviewer Predator II – GX có 6 phím bấm điều khiển và một màn hình LCD hiển thị các thông số và menu của thiết bị - Các phím lên/xuống dùng để chuyển qua lại giữa các menu của thiết bị - Các phím trái/phải dùng để thay đổi giá trị thông số ( hoặc các lựa chọn ) tại vị trí một menu nào đó... nhƣ trên màn hình Hình 1.22: Điều khiển bộ đếm Timer- Bƣớc 2 Hình 1.23: Điều khiển bộ đếm Timer- Bƣớc 3 1.2.5.4 Sử dụng phần mềm CCS Navigator CCS-Navigator là phần mềm dùng để giám sát và điều khiển tập trung các thiết bị bên trong hệ thống truyền hình, đặc biệt là các thiết bị của hãng Harris CCS-Navigator có 2 chế độ hoạt động: Build Mode và Control Mode Để điều khiển các multiviewer, trƣớc hết phải... và phần mềm của Harris để giám sát và điều khiển khối Base- band 1.2.1 Thiết bị chuyển đổi tƣơng tự - số DAS6801+ 1.2.1.1 Giới thiệu chung DAS6801+ là một module có chức năng biến đổi audio và video từ tƣơng tự sang số, đồng bộ audio với video và nhúng audio đã đƣợc đồng bộ hóa vào trong tín hiệu SD-SDI Module này cung cấp khả năng xử lý cho cả video và audio bao gồm cả điều khiển tiền khuếch đại Module... màn hình Để tắt chế độ full-screen, chuyển sang menu Preset để kích hoạt lại Layout hiện tại đang đƣợc sử dụng 1.2.5.3 Giới thiệu phần mềm Zconfigurator Zconfigurator là phần mềm dành riêng cho việc cấu hình và điều khiển multiviewer Predator Các chức năng chính của phần mềm gồm có:  Cấu hình các thông số hoạt động của thiết bị  Soạn thảo/chỉnh sửa các layout hiển thị của thiết bị  Điều khiển thiết. .. hợp với các ứng dụng nhƣ: phòng điều khiển trung tâm, xe lƣu động hay sản xuất chƣơng trình Ngoài ra multiviewer này còn cho phép hiển thị các cảnh báo trên màn hình khi sự cố xảy ra Hình 1.15: Predator Hình 1.16: Chức năng multiview của Predator 24 Mỗi thiết bị Predaor ZP2 bao gồm 16 đầu vào SDI và 2 đầu out DVI Nhƣ vậy số lƣợng màn hình mà 1 Predator kết nối là 2 và tổng số lƣợng PIP tối đa đƣợc hiển... mạch của Router (RCP- Router control Panel) Hình 1.12: RCP-Router control pannel Bảng điều khiển RCP-ABA1EXYp đƣợc dùng để điều khiển chuyển mạch Router Đây là bảng điều khiển có khả năng lập trình đƣợc và gán các chức năng hay phân nhóm nguồn-đích giúp cho việc điều khiển Router dễ dàng hơn Hiện tại cài đặt chức năng cho các nút bấm nhƣ sau: Các nút điều khiển:  Enable: cho phép hoặc vô hiệu hóa điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển khối base band tại phòng NOC của đài truyền hình số , Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển khối base band tại phòng NOC của đài truyền hình số , Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển khối base band tại phòng NOC của đài truyền hình số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay