CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM (TIẾNG ANH)

5 272 3
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:34

gồm các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng anh,đầy đủ,dễ nhớ vận dụng vào các bài tập đánh trọng âm,có các ví dụ và những từ bất quy tắc,thuận tiện rất nhiều cho việc áp dụng các bài tập liên quan đến trọng âm(stress). tress (trọng âm) I.TỪ CÓ ÂM TIẾT 1.DANH,TÍNH TỪ *Đánh vào trọng âm đầu Eg: ‘sorrow(n):nỗi buồn ‘mutual(a):lẫn  trường hợp bất quy tắc: po’lite(a/n):cảnh sát ma’chine(n):máy móc 2.ĐỌNG,TRẠNG TỪ *Đánh vào trọng âm thứ Eg: at’tend(v):tham gia de’pend(v):tùy theo en’joy(v):thưởng thức ‘promise(v/n)  trường hợp bất quy tắc: -ow:‘follow(v): -er:’enter(v) -en:’happen(v) xảy -ish:’finish -y:+đọc là:i(đánh trước nó) ‘study +đọc là:ai(đánh nó) app’ly II.TỪ CÓ ÂM TIẾT Những danh từ có âm tiết đánh vào Eg:’sympathy ‘constancy ‘habitat III.HẬU TỐ LÀM THAY ĐỔI TRỌNG ÂM 1.HẬU TỐ ate ary(ise/ize/fy):ĐÁNH CÁCH NÓ ÂM Eg: com’municate ‘dictionary  bqt: ‘mentary ‘mental 2.ĐÁNH VÀO TRƯỚC CÁC HẬU TỐ SAU: *sion,tion: Eg: communi’cation ’vision  bqt: ‘television ‘telephone *ity/etry/ety Eg: ‘quality ac’tivity *logy/ial/itive/aply Eg:bi’ology,of’ficial,com’peitive,ge’ography *ic:eco’nomic  bqt: ‘lunatic ‘catholic a’rithmetic ‘politics ‘arabic *ian/ous/acy 3.CÁC HẬU TỐ NHẬN TRỌNG ÂM *ain:main’tain,enter’tain *eer:engi’neer *ee/oo:de’gree,ban’boo  bqt: ‘coffee,com’mittee,em’ployee *ique:un’nique *esque/aire/ese *’mental/’mentary/’ental trừ ‘commentary VI.TIỀN TỐ HẬU TỐ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI TRỌNG ÂM *TIỀN TỐ:un,in,dis,il,ir,en,mis,under,over: Eg:’happy->un’happy ‘honest->dis’honest ‘able->en’able be’have->misbe’have ‘large->en’large *HẬU TỐ :ible,able,ment,ful,less,ness,ive,ant Eg: ‘comfort->’comfortable ‘nation->’nationnal
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM (TIẾNG ANH), CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM (TIẾNG ANH), CÁCH ĐÁNH TRỌNG ÂM (TIẾNG ANH)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay