NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016

1 627 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:33

NGÂN HÀNG CÂU HỎI HỌC PHẦN DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mức sinh gì? Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh Trình bày tiêu đánh giá mức sinh Hãy cho biết thước đo mức sinh? Anh/ chị cho biết yếu tố ảnh hưởng đến mức chết? Trình bày đặc trưng mức chết Chất lượng dân số gì? Nêu tiêu đánh giá chất lượng dân số Di dân gì? Có hình thức di dân nào? Đô thị hóa gì? Trình bày xu hướng đặc điểm đô thị hóa Phân tích ảnh hưởng đô thị hóa đến dân số kinh tế xã hội Phân tích ảnh hưởng dân số đến môi trường kỹ thuật đô thị môi trường xã hội? Trình bày nguyên nhân dẫn đến tượng suy giảm diện tích rừng suy giảm tính đa dạng sinh học Trình bày nguyên nhân chủ yếu tượng suy giảm chất lượng đất canh tác tượng khan hiếm, ô nhiễm nguồn nước Trình bày tác hại tượng mưa axit, hiệu ứng nhà kính thủng tầng ôzôn Hãy cho biết nhiệm vụ người hoạch định sách dân số quản lý tài nguyên phát triển bền vững Nêu vai trò, nhiệm vụ xây dựng mục tiêu sách dân số Việt Nam Trình bày sở lồng ghép biến dân số vào sách quản lý môi trường nước ta Trình bày khái niệm, mục đích công việc chủ yếu công tác dự báo dân số Hãy cho biết thành phần lồng ghép dân số - môi trường phát triển bền vững? Nêu bước tiến hành lồng ghép Quản lý môi trường gì? Trình bày nhiệm vụ chủ yếu công tác quản lý môi trường Trình bày quan điểm chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 GIÁO VIÊN MÔN HỌC LÊ THỊ HƯƠNG THÚY
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016, NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016, NGÂN HÀNG câu hỏi dân số môi TRƯỜNG 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay