FIN102 _QUAN TRI KINH DOANH_topica

11 147 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:31

Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ hội nhập với những khó khăn, biến động và cũng đầy thách thức của nền kinh tế thị trường. Điều này làm cho các nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi quyết định đầu tư vào một kênh kinh doanh nào đó, và họ mong muốn với sự đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất với doanh thu tốt nhất. Vậy để làm được điều này ngoài việc bỏ nguồn vốn ra các nhà đầu tư, các doanh nghiệp luôn luôn phải tìm hiểu và đưa ra những giải pháp, chiến lược, chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Để có thể làm được điều đó, các doanh nghiệp không những phải nghiên cứu nhu cầu thị trường mà đồng thời phải đánh giá được thực lực hiện có của mình qua việc phân tích các báo cáo tài chính. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA BÀI TẬP NHÓM MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP – FIN102 Đề tài số 04: Phân tích Tài doanh nghiệp I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY: Công ty cổ phần xây dựng giao thông I - Cao Bằng tiền thân Đội thi công công trình thành lập năm 1972 Đến năm 1974 đổi tên thành Công ty cầu đường I - Cao Bằng Trụ sở công ty nằm cạnh Quốc lộ đường từ Cao Bằng - Hà Nội, cách trung tâm thành phố Cao Bằng 3km, thuộc địa phận phường Sông Hiến - Thành phố Cao Bằng, khu vực sở văn phòng nhà hai tầng nằm diện tích rộng khoảng 1ha Trong thời bao cấp Công ty có nhiều cố gắng đạt nhiều thành tích xây dựng mạng lưới giao thông Tỉnh Ngày 12/10/2001 Công ty thành lập lại theo định số 2005/QĐ - UBND tỉnh Cao Bằng Ngày 30/10/2001 Công ty tiến hành Đại hội cổ đông đổi tên thành Công ty cổ phần xây dựng giao thông I bắt đầu hoạt động từ 1/1/2002, ngành nghề kinh doanh chủ yếu Công ty là: + Xây dựng công trình giao thông (cầu, đường, cống) + Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp + Xây dựng công trình kênh mương, thuỷ lợi + Dịch vụ thuê phương tiện vận tải, thiết bị thi công + Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn + Đào tạo lái xe mô tô + Xuất nhập máy móc phục vụ sản xuất kinh doanh II THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY: Hiện nước ta thời kỳ hội nhập với khó khăn, biến động đầy thách thức kinh tế thị trường Điều làm cho nhà đầu tư cần phải cân nhắc kỹ lưỡng định đầu tư vào kênh kinh doanh đó, họ mong muốn với đầu tư đem lại lợi nhuận cao với doanh thu tốt Vậy FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA để làm điều việc bỏ nguồn vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn phải tìm hiểu đưa giải pháp, chiến lược, sách đưa doanh nghiệp đến thành công Để làm điều đó, doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu thị trường mà đồng thời phải đánh giá thực lực có qua việc phân tích báo cáo tài Mục đích đạt báo cáo tài lập cách trung thực Hàng quý Công ty thực chế độ báo cáo bao gồm: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài phụ biểu khác Bảng Cân đối kế toán Công ty năm 2013 TÀI SẢN Mã số Thuyế t minh A Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số Đơn vị :1000 đồng Số Số đầu cuối năm năm 100 48.592.947 19.392.493 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 1.143.021 344.925 798.096 1.376.190 352.870 1.023.320 (…) 27.148.563 23.016.629 1.936.671 (…) 11.271.596 9.517.837 780.024 580.834 (…) 17.465.440 17.465.440 (…) 2.835.923 653.250 (…) 4.600.471 4.600.471 (…) 2.144.236 135 139 140 141 149 150 151 152 154 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 200 8.405.361 6.538.970 ( ) 8.405.361 8.405.361 ( ) 6.538.970 6.538.970 (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) (…) Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) 270 56.998.308 25.931.463 300 310 311 312 313 54.718.375 53.578.409 20.182.451 24.739.344 23.688.541 22.975.591 6.955.359 10.033.137 2.785.802 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 NGUỒN VỐN A - Nợ phải trả (300 = 310 + 330) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số V.15 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm 7.Dự phòng phải trả dài hạn 314 315 316 317 318 V.16 V.17 5.226.654 526.585 382.151 2.179.234 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 V.18 341.990 202.273 1.139.966 1.139.966 712.950 712.950 V.20 V.21 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 V.22 2.279.933 2.267.723 1.931.252 2.242.922 2.232.032 1.922.850 ( ) ( ) 34.781 20.072 201.112 99.778 12.210 12.210 191.210 97.900 10.890 10.890 56.998.308 25.931.463 Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) 440 498.144 361.683 2.139.193 V.19 V.23 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh Công ty năm 2013 CHỈ TIÊU FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số Mã số Thuyế t minh Năm Đơn vị : đồng Năm trước CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 01 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 20 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 60 VI.25 02 10 11 21 22 23 24 25 30 VI.27 VI.26 VI.28 31 32 40 50 51 VI.30 36.409.659.546 21.845.795.72 36.409.659.546 4.005.062.550 21.845.795.72 19.442.758.19 2.403.037.530 8.329.851 486.722.499 486.722.499 4.997.910 292.033.499 292.033.499 2.434.380.115 1.092.289.787 1.460.628.069 645.378.052 1.092.289.787 645.378.052 273.072.447 161.344.513 819.217.340 484.033.539 32.404.596.996 III PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY Phân tích khái quát bảng Cân đối kế toán: Thực trạng tài Công ty biểu rõ nét bảng cân đối kế toán (Bảng – mục II bên trên) nói lên biến động cấu tài sản, cấu nguồn vốn đồng thời rõ việc doanh nghiệp huy động sử dụng vốn có hiệu hay không hai kỳ kế toán liên tiếp Sự biến động khoản mục Cân đối rút gọn thể bảng sau: Đơn vị :1000 đồng FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Tiền Phải thu khách Năm 2012 Năm 2013 Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng 19.392.493 74,8 48.592.947 85,25 1.376.190 7,1 1.143.021 2,35 11.271.596 58,12 27.148.563 55,87 hàng Hàng tồn kho Tài sản dài hạn Tổng Tài sản Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu Tổng nguồn vốn 4.600.471 6.538.970 25.931.463 23.688.541 2.242.922 25.931.463 So sánh +/% 29.200.454 150,6 - 233.169 -4,75 +15.876.967 -2,25 23,72 17.465.440 35,94 +12.864.769 +12,22 25,2 8.405.361 14,75 +1.866.391 +28,5 100 56.998.308 100 +31.066.845 +119,8 91,35 54.718.375 96 31.029.834 +131 8,65 2.279.933 +37.011 +1,65 100 56.998.308 100 +31.066.345 +119,8 Nguồn: Bảng cân đối kế toán năm 2013 Qua bảng ta thấy: Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản Công ty so với năm 2012 tăng 119,8% tương ứng số tiền là: 31.066.845 (nghìn đồng) Tài sản công ty tăng nhanh gia tăng từ nguồn: - Nguồn vốn chủ sở hữu: tăng 37.001(nghìn đồng) tương ứng tang 1,65% - Nợ phải trả: tăng 31.029.834( nghìn đồng) tương ứng tăng 131% Ngoài ra, số vốn lưu động (VLĐ) công ty cuối năm 2013 48.592.947(nghìn đồng) tăng thêm 29.200.454 (nghìn đồng) so với năm 2012 Nguyên nhân chủ yếu khoản phải thu, hàng tồn kho tài sản lưu động khác tăng lên Năm 2013 khoản phải thu 27.148.563 (nghìn đồng) so với năm 2012 Năm 2012 khoản phải thu chiếm tỉ trọng cao 58,12% tổng số vốn lưu động công ty, đến 2013 tỉ lệ giảm xuống 55,87%, tức giảm 2,25% tỉ trọng Điều có nghĩa công ty chủ động việc rút tỉ trọng tiêu xuống Ngoài ra, ta thấy lượng hàng tồn kho lớn ngày tăng lên Năm 2012 hàng tồn kho chiếm tỉ trọng 23,72% tổng số VLĐ Năm 2013 tỉ trọng tăng lên 35,94% tức tăng 12,22% Riêng lượng vốn tiền năm 2012 1.376.190(nghìn đồng) chiếm tỉ trọng 7,1% tổng số VLĐ Năm 2013 1.143.021(nghìn đồng) chiếm tỉ trọng 2,35% tổng số VLĐ Tóm lại, qua phân tích ta thấy cấu nguồn vốn Công ty cổ phần xây dựng giao thông I - Cao Bằng phù hợp Cơ cấu vốn nghiêng VLĐ, điều tạo điều kiện thuận lợi để công ty đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành liên tục Nhưng có lúc Công ty gặp khó khăn vốn vay chiếm tỉ trọng lớn Và số bất cập lượng hàng tồn kho khoản phải thu 2013 tăng nhiều so với năm FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA 2012 Nhưng qua số liệu thấy công ty ngày phát triển mở rộng Vì vậy, để đạt kết tốt hơn, công ty cần hoàn thiện cấu VLĐ nhằm nâng cao hiệu sử dụng VLĐ Phân tích báo cáo kết kinh doanh 2013 CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51) 2012 Chênh lệch 36.409.659.546 21.845.795.727 +/14.563.863.819 36.409.659.546 21.845.795.727 14.563.863.819 66,67 32.404.596.996 4.005.062.550 19.442.758.197 2.403.037.530 12.961.838.799 1.602.025.020 66,67 66,67 8.329.851 4.997.910 3.331.941 66,67 486.722.499 486.722.499 292.033.499 292.033.499 194.689.000 194.689.000 66,67 66,67 2.434.380.115 1.460.628.069 973.752.046 66.41 1.092.289.787 645.378.052 446.911.735 69,25 1.092.289.787 645.378.052 446.911.735 69,25 273.072.447 161.344.513 111.727.934 69,25 819.217.340 484.033.539 335.183.801 69.25 FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số % 66,67 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA Qua bảng số liệu ta thấy: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ qua năm tăng Doanh thu năm 2013 tăng so với năm 2012 14.563.863.819đ, tương ứng 66,67% Điều cho thấy tình hình kinh doanh công ty phát triển - Một dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh doanh công ty phát triển lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng cao, năm 2013 1.092.289.787đ tăng 446.911.735đ so với năm 2012, tương ứng tăng 69,25% - Lợi nhuận trước thuế Công ty đạt mức tăng trưởng cao, năm 2013 tăng so với năm 2012 446.911.735đ với tỷ lệ tương ứng 69,25% kéo theo lợi nhuận sau thuế tăng 335.183.801đ Cùng với phát triển Công ty gia tăng mức đóng góp công ty vào ngân sách Tỉnh, năm 2013 số thuế thu nhập doanh nghiệp 273.072.447đ tăng 111.727.934đ tăng 69,25% so với năm 2012 Lợi nhuận sau thuế Công ty tăng, năm 2013 819.217.340đ tăng 335.183.801đ so với năm 2012 (69,25%) Qua phân tích bảng cân đối kế toán bảng kết sản xuất kinh doanh năm 2012 2013 giúp ta có cách nhìn tổng quát thực trạng tài Công ty Nhưng để có kết luận sát thực tạo điều kiện định cách cụ thể cần phải sâu nghiên cứu hệ số tài đặc trưng Công ty Phân tích tiêu tài đặc trưng Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản cấu nguồn vốn 1.1 Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản 1.2 Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng Nguồn vốn - Vốn chủ sở hữu/ Tổng Nguồn vốn Khả toán 2.1 Khả toán hành 2.3 Khả toán nhanh Tỷ suất sinh lời 3.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số ĐVT 2012 2013 So sánh % % 74,78 25,22 85,25 14,75 0,47 -0,47 % % 91,35 8,65 96,00 4,00 4,65 -4,65 Lần Lần 0,84 0,64 0,91 0,58 +0,07 -0,06 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ doanh thu 3.2 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản 3.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu % % 2,95 2,22 3,00 2,25 0,05 0,03 % % % 2,49 1,87 21,69 1,9 1,44 36,13 -0,59 -0,43 14,44 Qua bảng ta thấy cấu tài sản Công ty thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm tỷ trọng tài sản dài hạn Qua năm ta thấy vốn kinh doanh Công ty phụ thuộc vào chủ nợ Điều thể mức độ độc lập tự chủ hoạt động kinh doanh Công ty thấp, bị ràng buộc bị sức ép nhiều việc trả chi phí lãi vay Tuy nhiên, đặc trưng ngành xây dựng, công trình xây dựng toán kinh phí xây dựng sau nghiệm thu, nguồn vốn để thi công công trình công ty phải huy động vốn từ bên - Hệ số khả toán thời: thể mức độ đảm bảo tài sản lưu động với nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn khỏan nợ phải toán kỳ, doanh nghiệp phải dùng tài sản thực có để toán cách chuyển đổi phận tài sản thành tiền Trong TSLĐ tài sản ngắn hạn dễ chuyển đổi thành tiền vòng năm Khả toán thời công ty năm 2013 so với năm 2012 tăng 0,07 lần Như năm 2013 khả toán thời công ty tăng năm 2012 tương đối thấp, cho thấy công ty vừa phải trì trả nợ ngân hàng, lại vừa phải mở rộng sản xuất kinh doanh, dễ khả toán nợ đến hạn Do công ty cần phải có biện pháp điều chỉnh tăng chi tiêu để kịp với mức quy định toàn ngành - Hệ số khả toán nhanh: Chỉ tiêu phản ánh khả trả nợ khoản nợ ngắn hạn kỳ thời gian ngắn Năm 2013 hệ số khả toán nhanh 0,58, giảm 0,06 lần so với 2012 mức quy định ngành Như công ty gặp khó khăn việc toán công nợ, khả toán nhanh Do công ty cần phải có biện pháp điều chỉnh tăng cho phù hợp với mức quy định ngành Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh, mục tiêu cuối doanh nghiệp tạo lợi nhuận Lợi nhuận tiêu tài tổng hợp phản ánh hiệu toàn FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA trình hoạt động kinh doanh đơn vị, thể báo cáo kết kinh doanh đơn vị kỳ kế toán Khi đơn vị hoạt động có hiệu lợi nhuận thu nhiều Năm 2012 với bình quân đồng doanh thu tạo 0,00295đ lợi nhuận trước thuế tạo 0,00222đ lợi nhuận sau thuế Đến năm 2013 số tăng lên 0,05%, tức bình quân đồng doanh thu tạo 0,003đ lợi nhuận trước thuế tạo 0,0025đ lợi nhuận sau thuế Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản năm 2013 thấp năm 2012 Điều chứng tỏ việc sử dụng tài sản năm 2013 hiệu năm 2012 Về tiêu tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu Một đồng vốn chủ sở hữu mà Công ty bỏ vào kinh doanh đem lại 0,2169đ lợi nhuận sau thuế năm 2012 0,3613đ lợi nhuận sau thuế năm 2013 Chứng tỏ vốn chủ sở hữu năm 2013 sử dụng hiệu năm 2012 Đây yếu tố định đến hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, thể nỗ lực công ty việc quản lý sản xuất, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận IV KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường với cạnh tranh liệt đơn vị ngành, Công ty cổ phần xây dựng giao thông I - Cao Bằng đạt số thành tựu đáng khích lệ hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, dựa vào phân tích nêu trên, rút nhận xét sau: - Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn công ty chưa hoàn toàn đạt mong đợi lợi nhuận sau thuế lại tăng qua năm Đặc biệt tỉ lệ sinh lời vốn chủ sở hữu lại đạt mức cao so với doanh nghiệp ngành - Cơ cấu nguồn vốn chưa hợp lý hệ số nợ cao làm cho chi phí sử dụng vốn công ty lớn, làm giảm độ an toàn tài chính, tính chủ động chọn phương án đầu tư Vốn đầu tư vào công trình chủ yếu vốn vay thu hồi chậm nên trả lãi suất ngân hàng kéo dài làm tăng chi phí sử dụng vốn Công ty cần bố trí cấu vốn hợp lý - Về khả toán: Khả toán thời công ty tăng không đáng kể cho thấy công ty vừa phải trì trả nợ ngân hàng, lại vừa phải mở rộng sản xuất kinh doanh, dễ khả toán nợ đến hạn Do công ty cần phải có biện pháp điều chỉnh tăng chi tiêu để kịp với mức quy định toàn ngành./ FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số 10 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TRỰC TUYẾN TNU – TOPICA FIN102_Baitapnhom3_Đề tài số 11
- Xem thêm -

Xem thêm: FIN102 _QUAN TRI KINH DOANH_topica, FIN102 _QUAN TRI KINH DOANH_topica, FIN102 _QUAN TRI KINH DOANH_topica

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay