Trắc nghiệm lý thuyết NO3

3 201 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:29

Đáp án: 1.C, 2 B, 3B, HNO3 thể hiện tính axit khi tác dụng với chất không có tính khử (không có khả năng tăng số oxi hóa) và thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với chất khử4. A. CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO. B. CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3. C. Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, Cu(OH)2. D. KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2.Chất được bôi đỏ là chất có tính khử (Fe 2+ khi tác dụng với HNO3 tăng lên 3+) vậy đáp án là C5.C HNO3 dùng dư nên sau phản ứng còn H+ và NO3)6.A, 7C phương pháp axit không bay hơi (H2SO4 đặc) đẩy axit dễ bay hơi (HNO3)8.C, 9.A HNO3 không tác dụng với Au và Pt, 10A, 11.B, 12.B, 13. B, 14.D, 15.C, 16.D, 17.D, 18.B TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT NO3Câu 1: Trong phân tử HNO3 có loại liên kết A liên kết cộng hoá trị liên kết ion B liên kết ion liên kết phối trí C liên kết phối trí liên kết cộng hoá trị D liên kết cộng hoá trị liên kết hiđro Câu 2: HNO3 tinh khiết chất lỏng không màu, dung dịch HNO3 để lâu thường ngả sang màu vàng A HNO3 tan nhiều nước B có ánh sáng HNO3 bị phân hủy phần tạo khí NO2 C dung dịch HNO3 có tính oxi hóa mạnh D dung dịch HNO3 có hoà tan lượng nhỏ NO2 Câu 3: Các tính chất hoá học HNO3 A tính axit mạnh, tính oxi hóa yếu B tính axit mạnh, tính oxi hóa mạnh C tính oxi hóa mạnh, tính axit mạnh tính bazơ mạnh D tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu Câu 4: HNO3 thể tính axit tác dụng với chất thuộc dãy đây? A CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO B CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3 C Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, Cu(OH)2 D KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2 Câu 5: Khi cho hỗn hợp FeS Cu2S phản ứng với dung dịch HNO3 dư thu dung dịch chứa ion A Cu2+, S2-, Fe2+, H+, NO3- B Cu2+, Fe3+, H+, NO3- C Cu2+, SO42-, Fe3+, H+, NO3- D Cu2+, SO42-, Fe2+, H+, NO3- Câu 6: HNO3 thể tính oxi hóa tác dụng với chất thuộc dãy đây? A Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2 B Al, FeCO3, HI, CaO, FeO C Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2 D Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag Câu 7: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế HNO3 từ A NH3 O2 C NaNO3 H2SO4 đặc B NaNO3 HCl đặc D NaNO2 H2SO4 đặc Câu 8: nhóm học sinh thực thí nghiệm cho kim loại Cu tác dụng với dd axit nitric đặc Hiện tượng quan sát sau đúng? A Khí không màu thoát ra, dd chuyển sang màu xanh Biên soạn: Ths Ứng Thị Lý – ungthithienly@gmail.com B Khí màu đỏ nâu thoát ra, dd không màu C Khí màu đỏ nâu thoát ra, dd chuyển sang màu xanh D Khí không màu thoát ra, dd không màu Câu Axit nitric đặc, nóng phản ứng với tất chất nhóm sau đây? A Mg(OH)2, CuO, NH3, Ag B Mg(OH)2, CuO, NH3, Pt C Mg(OH)2, CO2, NH3, Au D CaO, Au, NH3, FeCl2 Câu 10: Có ba ống nghiệm nhãn đựng ba dd axit HNO3, H2SO4, HCl Hóa chất nhận biết ống nghiệm A Cu B Zn C Fe D Mg Câu 11: Khí bị hóa nâu không khí A N2O B NO C NO2 D N2 Câu 12: cho nhận định sau: a Tất muối nitrat tan nước chất điện li mạnh b Tất muối nitrat tham gia phản ứng trao đổi ion với số axit, bazo số muối khác c Muối nitrat rắn tính oxi hóa d Dung dịch muối nitrat thể tính oxi hóa môi trường axit e Muối nitrat rắn bền với nhiệt Các nhận định là: A a, c, e B a, d C a, c, d D tất Nhiệt phân muối nitrat: Muối nitrat kim loại sau bị nhiệt phân sinh sản phẩm tương ứng là: M(NO2)n, O2 M2On, O2, NO2 Câu 13: Nhiệt phân muối KNO3 sản phẩm thu A NO2, O2, KNO2 B O2, KNO2 Câu 14: Nhiệt phân muối Mg(NO3)2 thu sản phẩm là: A NO2, O2, Mg(NO2)2 B O2, Mg(NO2)2 Câu 15: Nhiệt phân muối AgNO3 A NO2, O2, AgNO2 B O2, AgNO2 Câu 16: Nhiệt phân muối Fe(NO3)3 thu sản phẩm là: A NO2, O2, FeO B O2, Fe(NO2)2 Biên soạn: Ths Ứng Thị Lý – ungthithienly@gmail.com M, O2, NO2 C NO2, K , O2 D NO2, O2, K2O C NO2, Mg, O2 D NO2, O2, MgO C NO2, Ag, O2 D NO2, O2, Ag2O C NO2, Fe, O2 D NO2, O2, Fe2O3 Câu 17: bị nhiệt phân dãy muối nitrat sau cho sản phẩm khử kim loại, khí nitodioxit khí oxi? A Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2 B Ca(NO3)2, KNO3, LiNO3 C Hg(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2 D Hg(NO3)2, AgNO3 Câu 18: nhận biết muối nitrat người ta sử dụng dung dịch sau đây? A HCl, CuCl2 B H+, Cu C NaOH D NaCl, HCl Đáp án: 1.C, B, 3B, HNO3 thể tính axit tác dụng với chất tính khử (không có khả tăng số oxi hóa) thể tính oxi hóa tác dụng với chất khử A CaCO3, Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO B CuO, NaOH, FeCO3, Fe2O3 C Fe(OH)3, Na2CO3, Fe2O3, Cu(OH)2 D KOH, FeS, K2CO3, Cu(OH)2 Chất bôi đỏ chất có tính khử (Fe 2+ tác dụng với HNO3 tăng lên 3+) đáp án C 5.C HNO3 dùng dư nên sau phản ứng H+ NO3-) 6.A, 7C phương pháp axit không bay (H2SO4 đặc) đẩy axit dễ bay (HNO3) 8.C, 9.A HNO3 không tác dụng với Au Pt, 10A, 11.B, 12.B, 13 B, 14.D, 15.C, 16.D, 17.D, 18.B Biên soạn: Ths Ứng Thị Lý – ungthithienly@gmail.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm lý thuyết NO3, Trắc nghiệm lý thuyết NO3, Trắc nghiệm lý thuyết NO3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay