Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam

82 237 2
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:28

PHẦN MỞ ĐẦU51.Tính cấp thiết của đề tài52.Tình hình nghiên cứu.63.Mục đích nghiên cứu.74.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.75.Phương pháp nghiên cứu.86.Kết cấu của đề tài………………………………………………….......................................8 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu Mục đích nghiên cứu .7 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài………………………………………………… .8 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số vấn đề liên quan……………………………… 1.1.1Vài nét Đạo đức kinh doanh 1.1.2Khái niệm trách nhiệm xã hội 1.2 Ý nghĩa vai trò CSR 1.2.1Đối với doanh ngiệp 1.2.2Đối với người lao động 1.2.3Đối với xã hội 1.3 Nội dung CSR 1.3.1Phạm vi ảnh hưởng trach nhiệm xã hội 1.3.2Nội dung CSR 1.3.3Đối tượng CSR 1.3.4Mối quan hệ trách nhiejm xã hội đạo đức kinh doanh 1.4 công cụ thực đánh giá hiệu CSR 1.4.1Các công cụ thực hiên trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 1.4.2Công cụ đánh giá CSR CHƯƠNG : THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TẠITẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) 2.1 Giới thiệu tổng quan trình xây dựng phát triển Viettel 2.2.1 Thương hiệu, triết lý kinh doanh, văn hóa kinh doanh mô hình tổ chức Viettel ………………………………………………………………………… 46 2.2.1 Thương hiệu Viettel 46 2.2.2 Triết lý kinh doanh văn hóa kinh doanh Viettel 47 2.2.3 Mô hình tổ chức Tập đoàn 48 2.3 Thực trạng thực TNXH Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) 51 2.3.1 Kết thu thập từ nguồn liệu thứ cấp 51 2.3.2 Kết qua điều tra khảo sát 69 2.3.3 Những vấn đề đặt việc thực TNXH Viettel 76 2.3.4 Đánh giá chung thực TNXH Viettel 77 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN VẤN ĐỀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA VIETTEL 81 3.1 Định hướng phát triển Vietttel thời kì đẩy mạnh hội nhập quốc tế 81 3.1.1 Những yêu cầu xã hội doanh nghiệp thời kì hội nhập quốc tế……………………………………………………………………………… 81 3.1.2 Chiến lược phát triển Viettel giai đoạn tới .8 3.2 Một số giải pháp nhằm trì phát triển việc thực TNXH Viettel 84 3.2.1 Đào tạo, nâng cao nhận thức nguồn nhân lực, tr ước hết phận cán lãnh đạo, quản lý CSR 84 3.2.2 Thực chiến l ược phát triển bền vững dựa tảng văn hóa kinh doanh trách nhiệm xã hội 86 3.2.3 Giải pháp áp dụng thành công tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 Tập đoàn Viettel 89 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực trách nhiệm xã hội tập đoàn Viettel .9 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 DANH MỤCCÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký Nguyên nghĩa h i BCV T BHT N BHX H BHY T BQP BTL Bộ tư lệnh CBC Cán công nhân viên CNT CoC 10 CSR 11 DN Responsibility) Doanh nghiệp 11 ILO Tổ chức lao động quốc tế 13 KH Khách hang 14 KPC Kinh phí công đoàn 15 LĐ 16 SXK Sản xuất kinh doanh 17 D TNX H Trách nhiệm xã hội UNE S Liên hợp quốc 1 18 N T B ưu viễn thông Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bộ quốc phòng Công nghệ thông tin Bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct) Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Đ Lao động Tổ chức khoa học, giáo dục văn hóa DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng Bảng Bảng1 Bảng Bảng Bảng Tổng hợp số kết thu phát phiếu khảo sát Quỹ l ương Tập đoàn giai 40 10 Bảng Bảng Bảng Bảng 53 đoạn 1010- 1014 Các khoản thu nhập khác lao động Tập đoàn giai đoạn 1010- 1014 Các khoản trích theo l ương 1014 54 61 Thị phần dịch vụ di động mạng 1G 63 tính đến tháng tháng 6/ 1014 Thị phần cung cấp dịch vụ di động 63 mạng 3G tính đến tháng 6/ 1014 Tổng hợp kết thuộc phần thông tin 71 tham khảo câu đến câu Tóm tắt kết hồi quy ph ương pháp 75 Enter/Remove Kế hoạch thời gian áp dụng SA 8000 91 Viettel Bảng kế hoạch cụ thể chi phí cho việc áp dụng SA 8000 Viettel DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Hình Mô hình “kim tự tháp” A.Carroll (1999)15 Hình Hình Hình Hình 10 1 1 Hình1 Hình Hình Hình Hình Trang Thứ bậc nhu cầu theo A Maslow 11 Quy trình nghiên cứu 36 Mô hình nghiên cứu 38 Tăng tr ưởng doanh thu Viettel giai46 đoạn 1000 – 101 Tỉ lệ kết nối gọi VTT giai đoạn 1010- 59 1014 Phân loại theo giới 70 Phân loại theo độ tuổi 70 Phân loại theo trình độ học vấn 70 Phân loại theothâm niên công tác 70 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Hình Nội dung Trang Sơ đồ Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Viettel 49 Xây dựng ch ương trình đào tạo 91 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài CSR trở thành trào lưu thực thụ phát triển rộng khắp giới Người tiêu dùng nước phát triển không quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà coi trọng cách thức công ty làm sản phẩm Họ muốn biết liệu sản phẩm họ định mua có thân thiện với môi trường sinh thái, với cộng đồng, có tính nhân đạo có lành mạnh hay không Nhiều phong trào bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng môi trường phát triển mạnh nhiều nước Chẳng hạn phong trào tẩy chay thực phẩm gây béo phì (fringe foods) nhằm vào công ty sản xuất đồ ăn nhanh, nước giải khát có ga; phong trào thương mại công (fair trade) yêu cầu bảo đảm điều kiện lao động giá mua nguyên liệu người sản xuất n ước Thế giới thứ ba; phong trào tẩy chay sản phẩm sử dụng long thú, tẩy chay sản phẩm bóc lột lao động trẻ em nhằm vào Công ty Nike Gap trước đây; phong trào tiêu dùng theo lương tâm (shopping with a conscience),… Trước áp lực xã hội, hầu hết công ty lớn giới nói chung Việt Nam nói riêng chủ động đưa CSR vào chương trình hoạt động cách nghiêm túc Nhiều chương trình CSR thực như: tiết kiệm lượng; giảm khí thải carbon; sử dụng vật liệu tái sinh; sử dụng lượng mặt trời; cải thiện nguồn nước sinh hoạt; xóa mù chữ; xây dựng trường học; cứu trợ, ủng hộ nạn nhân thiên tai; thành lập quỹ trung tâm nghiên cứu phòng chống HIV – AIDS bệnh dịch khác nuớc phát triển… Hầu hết công ty đa quốc gia xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) có tính chất chuẩn mực áp dụng nhân viên đối tác làm ăn toàn giới Lợi ích đạt qua cam kết thực CSR ghi nhận Không hình ảnh công ty đ ược cải thiện mắt công chúng người dân địa phương, mà giúp công ty tăng doanh số bán hàng hay thực thủ tục đầu tư thuận lợi Và, nội công ty, hài lòng gắn bó nhân viên với công ty tăng lên Chưa kể chương trình tiết kiệm lượng giúp giảm chi phí hoạt động cho công ty không nhỏ Hiện thịnh hành quan niệm “Doanh nghiệp-Công dân” (Corporate Citizen), theo xét ph ương diện hoạt động, doanh nghiệp không khác so với công dân: Công dân doanh nghiệp phải hoạt động kinh tế (làm thu nhập) để sống đóng góp cho kinh tế; hai phải tuân thủ pháp luật nhà n ước (luật dân sự, luật thuế, luật đất đai, luật lao động,…); hai phải tuân thủ quy định (luật) bất thành văn đề đạo đức Ví dụ, công dân phải có trách nhiệm nuôi d ưỡng báo hiếu cha mẹ lúc già, sống văn hóa với xóm giềng, làng xã, giúp đỡ tương trợ lúc khó khăn hoạn nạn, thiên tai,…; doanh nghiệp, việc tuân thủ pháp luật, phải tuân thủ quy tắc đạo đức “bất thành văn” nh đối xử tốt, chăm sóc sức khỏe ng ười lao động, quan tâm đến sống tinh thần họ, tôn trọng sống, môi trường sống yên bình, tín ng ưỡng ng ười dân sống xung quanh doanh nghiệp, Chính vậy, doanh nghiệp phải có ý thức tác động từ hoạt động sản xuất kinh doanh có trách nhiệm với hành vi trước xã hội Như vậy, nói chất hoạt động doanh nghiệp lợi nhuận mà doanh nghiệp từ đầu phải đóng vai trò “công dân” xã hội với tất nghĩa vụ quyền lợi thích hợp Ở nước ta, có doanh nghiệp nhà nước thực TNXH thành công, Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) Bên cạnh “sức mạnh mềm”, Viettel xây dựng “nền tảng tư tưởng” với chuẩn mực đạo đức chương trình thực CSR Chính điều giúp cho Viettel chiếm tình cảm, lòng tin không số đông khách hàng, quan quản lý nước mà nước Tại Châu Á Lào, Campuchia, Đông Timor; Châu Phi Mozambique, Cameroon; Châu Mỹ Haiti Peru Tuy nhiên, sâu phân tích, thấy rằng, việc thực TNXH Viettel phần lớn dừng lại chương trình mục đích từ thiện nhân đạo Trong đó, CSR nhìn chung phải hiểu cách thức mà doanh nghiệp đạt cân kết hợp yêu cầu kinh tế, môi trường xã hội đồng thời đáp ứng kỳ vọng cổ đông bên đối tác Cách thức mà doanh nghiệp tương tác với cổ đông, người lao động, khách hàng, nhà cung cấp, phủ, tổ chức phi phủ, tổ chức quốc tế đối tác khác coi đặc điểm then chốt khái niệm TNXH Vì lý trên, lựa chọn đề tài “Thực trách nhiệm xã hội Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel)” cho đề tài luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Từ sở lý luận nghiên cứu, luận văn nhận diện, đánh giá thực trạng tình hình thực trách nhiệm xã hội Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) để từ đề xuất giải pháp nhằm trì phát triển vấn đề thực trách nhiệm xã hội Viettel - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đ ược mục đích nêu trên, luận văn cần thực nhiệm vụ cụ thể sau: + Một là, nghiên cứu, tìm hiểu, hệ thống hóa vấn đề lý luận CSR + Hai là, khảo sát, phân tích thực trạng việc thực TNXH Viettel + Ba là, đề xuất số giải pháp nhằm trì phát triển việc thực TNXH Viettel Câu hỏi nghiên cứu Thực trách nhiệm xã hội giới nói chung nh doanh nghiệp Việt Nam nói riêng đề tài đ ược nhiều tác giả nghiên cứu Tuy nhiên, công trình nghiên cứu thực trách nhiệm xã hội Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) Luận văn trả lời vấn đề lý luận thực tiễn đặt nh sau: Bản chất CSR gì? Vì DN phải thực TNXH? Viettel thực TNXH nh nào? Chất l ượng kết sao? Để trì phát triển việc thực trách nhiệm xã hội Viettel cần định h ướng, giải pháp gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu đề tài vấn đề thực trách nhiêm xã hội Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel) - Phạm vi nghiên cứu: + Phạm vi thời gian: Trong phạm vi khuôn khổ nghiên cứu, giới hạn khoảng thời gian nghiên cứu từ thời điểm Việt Nam thức trở thành thành viên Tổ chức Th ương mại Thế giới WTO – năm 1007 đến hết năm 1014 + Phạm vi không gian: Nghiên cứu thực tiễn việc thực trách nhiệm xã hội Tập đoàn viễn thông Quân đội (Viettel) lãnh thổ quốc gia Việt Nam Những đóng góp đề tài Đề tài nghiên cứu cố gắng có đóng góp sau: - Hệ thống hóa số nội dung lý luận thực tiễn CSR - Phân tích, đánh giá khách quan thực trạng công việc thực TNXH Tập đoàn viễn thông Quân đội(Viettel) phạm vi lãnh thổ quốc gia Việt Nam - Từ góc độ ng ười nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất, kiến nghị số giải pháp nhằm thúc đẩy việc thực TNXH Viettel nh nâng cao chất lượng, hiệu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn đ ược chia thành chương: Chương Chương Chương CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số vấn đề liên quan 1.1.1 Vài nét Đạo đức kinh doanh Đạo đức phạm trù đặc trưng xã hội loài người Đạo đức phạm trù rộng đề cập đến mối quan hệ người quy tắc ứng xử mối quan hệ người với người hoạt động sống Từ góc độ khoa học, theo Từ điển Điện tử American Heritage Dictionary “Đạo đức môn khoa học nghiên cứu chất tự nhiên – sai, triết lý – sai, quy tắc hay chuẩn mực chi phối hành vi thành viên nghề nghiệp” Đạo đức kinh doanh bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc phát triển thành môn khoa học, lý luận thực hành, vào nửa sau kỉ XX nước công nghiệp phát triển phương Tây, nhà quản lý phải đối đầu với vấn đề nảy sinh từ việc quản lý công ty khổng lồ hoạt động phạm vi toàn cầu họ chứng kiến lớn mạnh công ty thuộc kinh tế Á Đông truyền thống 1.1.2 Khái niệm Trách nhiệm xã hội Một khía cạnh quan trọng Đạo đức kinh doanh doanh nghiệp, để đánh giá doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đời sau đạo đức kinh doanh mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp Vậy, Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp gì? Khái niệm CSR theo thời gian mở rộng đối tượng ảnh hưởng nhiều doanh nghiệp tổ chức liên quan, mục đích đặt cho doanh nghiệp phải quan tâm tới hoạt động có ảnh hưởng tới vấn đề xã hội xung quanh với cộng đồng (quyền người, vấn đề lao động, …), bảo vệ môi trường;… Sau nhiều định nghĩa CSR định nghĩa Nhóm Phát triển Kinh tế Tư nhân Ngân hàng giới đưa có tầm bao quát Nhóm Phát triển Kinh tế Tư nhân Ngân hàng giới đưa định nghĩa Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cam kết doanh nghiệp đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững thông qua hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đời sống người lao động thành viên gia đình họ, cho cộng đồng toàn xã hội theo cách có lợi cho doanh nghiệp phát triển chung xã hội” Ý nghĩa vai trò CSR 2.1 Đối với doanh nghiệp - Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp góp phần điều chỉnh hành vi chủ thể kinh doanh Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cam kết đạo đức giới kinh doanh đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội cách nâng cao đời sống lực lượng lao động gia đình họ, đồng thời mang lại phúc lợi cho cộng đồng xã hội Bên cạnh người lao động có điều kiện môi trường làm việc thuận lợi thúc đẩy họ làm việc tốt tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường giới, mở rộng thị trường cho sản phẩm -Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng, giá trị thương hiệu uy tín doanh nghiệp Công bố thông tin minh bạch, điều hành công ty hiệu quả, sử dụng vốn hợp lý để tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm điều cần phải làm doanh nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp Có thế, tạo niềm tin cho nhà đầu tư, mà niềm tin cảm xúc – yếu tố định góp phần tạo lợi nhuận cổ phiếu 10 + Về truyền hình cáp, Công ty viễn thông làm mạng cố định mà làm mạng di động:tức là, thiết kế, đầu t ư, triển khai mạng đến tất hộ gia đình tr ước, tức “phủ sóng” tr ước, sau nhân viên bán hàng thuyết phục đ ược khách hàng cần kích hoạt hệ thống cung cấp dịch vụ mà không cần kéo cáp, thời gian cung cấp dịch vụ phút tuần nh mạng cố định tr ước + Đổi tư đầu tư nước ngoài: tăng c ường mua giấy phép mua lại số Công ty viễn thông khó khăn nhằm đạt mục tiêu thị tr ường 100 triệu dân + Đẩy mạnh việc đặt hàng Bộ Quốc Phòng: sản phẩm thiết bị thông tin quân đặt hàng Viettel thiết bị đầu cuối dân sự, nhằm đ ưa sản phẩm nghiên cứu thị tr ường, nâng cao chất l ượng, có tính cạnh tranh, tạo doanh thu sản xuất thiết bị đạt 1.500- 1.000 tỷ đồng Năm 1013, đặt mục tiêu xuất đ ược khoảng 1.000 tỷ đồng tiền thiết bị tự sản xuất đ ược đến thị tr ường n ước Viettel + Về bất động sản: tăng c ường tích luỹ tài sản, thông qua mua nhà cấp huyện, vị trí đẹp, có lợi bán hàng, nhằm tạo sở vật chất dài hạn cho Viettel, hạ tầng để đ ưa kinh doanh viễn thông, công nghệ thông tin, truyền hình sâu tới xã, đồng thời chuẩn bị cho lĩnh vực kinh doanh khác T cần thay đổi là, thay xin đất mua, thay chuẩn hóa diện tích cá thể hóa theo vị trí, với tiêu chuẩn số vị trí đắc địa + Nghiên cứu, xây dựng chuỗi phân phối, bán lẻ toàn quốc: tạo quyền lực thị tr ường phân phối sâu rộng tới xã, từ tạo điều kiện cho sản xuất Viettel Công ty Việt Nam Chúng ta cân nhắc kỹ l ưỡng, tìm cách đột phá, khác biệt, thực kiên để hình thành nên lĩnh vực cho Viettel, lĩnh vực phân phối Trong chuỗi giá trị nghiên cứu phát triển phân phối lĩnh vực có giá trị cao Nếu thành công, tạo lĩnh vực t ương đ ương với viễn thông + Tăng cường xây dựng tính hệ thống cho Viettel: tập trung vào quy trình tiêu chuẩn quốc tế, thông qua việc sử dụng t vấn n ước ngoài, tăng c ường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý đến lĩnh vực ngõ ngách sản xuất kinh doanh Tập đoàn Đẩy lùi chủ nghĩa trung bình tiến tới tinh thần xuất sắc hoạt động Tập đoàn Mà giải pháp yêu cầu cao cấp lãnh đạo, quản lý Thay đổi cách thức đào tạo cán nguồn: Tuyển chọn đầu vào tốt hơn, chọn ng ười có đóng góp, thấm nhuần tinh thần văn hóa Viettel có tố chất tốt; Đào tạo tập trung vào mở rộng tầm nhìn, nhận thức (Mind Set), đào tạo kiến thức tảng (Base Set), kiến thức chuyên môn (Tool Set) chiếm 30%; Đào tạo gắn liền với thực tiễn thông qua thực tập môn học sở làm đề tài tốt nghiệp vấn đề tồn Viettel; Đào tạo không chạy theo thành tích, đề thi có đủ tính thách thức để 80% ng ười đạt trung bình; Chọn giáo viên xuất sắc thay chọn tr ường Giải pháp áp dụng thành công tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 Tập đoàn Viettel - Tăng cường vai trò ban lãnh đạo Viettel Doanh nghiệp phải định ng ười đại diện lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo hệ thống trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đáp ứng đ ược nhu cầu tiêu chuẩn SA 8000 Ng ười lãnh đạo phải ng ười có vai trò làm cầu nối cấp lãnh đạo nhân viên không thuộc tầng lớp lãnh đạo Theo yêu cầu tiêu chuẩn, ng ười lãnh đạo cần định kỳ xem xét lại phù hợp, trì tính hiệu liên tục sách doanh nghiệp, xem xét quy trình hiệu chúng tương ứng với yêu cầu tiêu chuẩn yêu cầu khác mà doanh nghiệp phải tuân thủ Ngoài ra, đại diện ban lãnh đạo phải có trách nhiệm soát xét lại hệ thống đua biện pháp cải tiến phù hợp Lãnh đạo cần phải: - Hiểu yêu cầu SA 8000 hệ thống trách nhiệm xã hội - Hiểu biết trình hoạt động Tập đoàn - Có kỹ giao tiếp - Có khả nghiệp vụ để xây dựng viết tài liệu lãnh đạo công việc - Có thời gian có nguồn lực để thực nhiệm vụ đ ược giao - Có thẩm quyền yêu cầu ng ười thực công việc theo tiến độ dự án - Báo cáo tiến trình công việc dự án cho lãnh đạo cấp cao ban lãnh đạo Tập đoàn - Xác định vai trò, trách nhiệm quyền hạn rõ ràng Việc xác định rõ ràng vai trò, trách nhiệm, phân bổ quyền hạn quan trọng có ảnh h ưởng lớn tới doanh nghiệp trình thực Trách nhiệm quyền hạn đ ược phân định rõ ràng tránh đ ược tình trạng chồng chéo chức hệ thống trách nhiệm xã hội Ngoài ra, ng ười đ ược phân công nắm đ ược phạm vi hoạt động quyền hạn mình, nhờ họ phát huy đ ược tối đa lực Ngoài việc định đại diện lãnh đạo, doanh nghiệp phải định ng ười không thuộc giới lãnh đạo làm đại diện cho đội ngũ công nhân Ng ười nh cầu nối đội ngũ công nhân ban lãnh đạo doanh nghiệp Thông qua đó, kiến nghị, suy nghĩ, nguyện vọng,…của công nhân đ ược nhanh chóng chuyển đến ban lãnh đạo Ngoài ra, trách nhiệm thành viên doanh nghiệp cần đ ược rõ lập thành văn - Đào tạo cho nhân viên cán quản lý nhận thức liên quan đến SA8000 - Chính sách trách nhiệm xã hội điều kiện lao động doanh nghiệp - Các vấn đề an toàn lao động - Các quy trình h ướng dẫn công việc t ương ứng với công việc họ - Trách nhiệm nhân viên việc tuân thủ với yêu cầu hệ thống trách nhiệm xã hội… Sơ đồ 4.1: Xây dựng ch ương trình đào tạo Xácđịnh nhu cầuđào tạo (Nguồn: Tác giả đề xuất) mụcphíđào tiêu đào Xácđịnh chi tạotạo h Lựa chọnđối t ượngđào tạo giá Thực ch ương trìnhĐT Kế hoạch thời gian lại XĐtại chgiá ương PP Đánh hiệutrình quảđào tạoĐT Kế hoạch cụ thể để áp dụng SA 8000 Viettel - Đán cần Lựa chọn ph ương tiện đào Việc áp dụng tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 thực sớm chiều mà xong đ ược phải đ ược chuẩn bị thời gian định nóng vội chủ quan khó đạt đ ược hiệu mong muốn Kế hoạch thời gian cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 vào Viettel đ ược nêu cụ thể bảng sau: Bảng 3.1: Kế hoạch thời gian áp dụng SA 8000 Viettel Tên công việc Tiếp cận SA 8000 mặt lý thuyết Thời gian 1-3 tháng Đánh giá tình hình thực tại Viettel 1- tháng Huấn luyện xây dựng hệ thống tài liệu SA Triển8000 khai vận hành hệ thống 1-3 tháng 1-18 tháng Đào tạo chuyên gia đánh giá tháng Điều chỉnh hệ thống tháng Đánh giá thức tháng Tổng thời gian 30- tháng (Nguồn: Tác giả đề xuất) - Kế hoạch nguồn nhân lực Phần quan trọng đóng góp vai trò định đến hiệu việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty vai trò nguồn nhân lực Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cần phải có cán chuyên trách riêng tiêu chuẩn, ng ười cán phải có hiểu biết định SA 8000 Tập đoàn phải làm công việc sau: - Cử cán đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ tuyển dụng thêm nhân viên đ ược đào tạo quy tr ường đại học - Xây dựng máy tổ chức cách hợp lý - Đảm bảo nhân viên có đủ lực nhận thức nhận thức đầy đủ vai trò tầm quan trọng việc áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 - Kế hoạch chi phí để áp dụng SA 8000 Khi định áp dụng tiêu chuẩn SA 8000 công ty phải có chuẩn bị định chi phí Nguồn kinh phí lấy từ ngân sách quỹ đầu t phát triển công ty Kế hoạch chi phí đ ược cụ thể hoá bảng sau: Bảng 1: Bảng kế hoạch cụ thể chi phí cho việc áp dụng SA 8000 Viettel Tên công việc Cử cán đào tạo thêm kiến thức SA 8000 Thành tiền 10-30 tr.đồng Thuê chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn cho Viettel 100-1 10 tr.đồng Sắp xếp tổ chức lại máy tổ chức Viettel 50 tr.đồng Tiến hành áp dụng Viettel 100 tr.đồng Chi phí kiểm tra đánh giá 30-50 tr.đồng Chi phí cho công tác hiệu chỉnh 50-70 tr.đồng Chi phí cho việc tổ chức chứng nhận 50 tr.đồng Tổng 480-500 đồng (Nguồn: Tác giả đề xuất) 2.4 4Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực trách nhiệm xã hội tập đoàn Viettel Đối với doanh nghiệp xây dựng trách nhiệm xã hội doanh nghiệp mong muồn trì tăng c ường để phận thiếu phát triển doanh nghiệp Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel cần phải trì điểm mạnh việc thực TNXH ngày hoàn thiện, phát triển đ ưa lên tầm cao Nhằm trì phát triểnviệc thực TNXH tạiViettel Tập đoàn có số biện pháp để kiểm soát đánh giá việc thực cách khách quan hiệu nhất, cụ thể nh sau: 2.4.1.1 Thành lập Ban kiểm soát Tập đoàn, công ty thành viên Bankiểm soát có nhiệm vụ giám sát việc thực nhiệm vụ quản lý, điều hành Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Trong có giám sát việc thực kết công việc liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Nhiệm vụ nội dung công việc Ban kiểm soát đơn vị nh sau: - Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật, Điều lệ Tổng - công ty, tình hình thực nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Tổng công ty - Giám sát việc chấp hành Điều lệ quy chế, quy trình quản lý nội Tổng công ty - Tiếp tục thực nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Tổng công ty - Giám sát kế hoạch, tình hình triển khai công tác sản xuất kinh doanh, đầu t Tập đoàn Tổng công ty - Tăng c ường phối hợp chặt chẽ thành viên Ban Kiểm soát đơn vị, với phận kiểm soát nội để thực công tác kiểm tra, giám sát - Ban lãnh đạo Tập đoàn cần có đánh giá tổng kết ch ương trình hoạt động liên quan đến việc thực TNXH Tập đoàn nhằm rút kinh nghiệm hoàn thiện vào thời Ngoài Ban lãnh đạo Tập đoàn có đạo điều hành cách liệt hiệu ch ương trình xã hội thực Tập đoàn nh ư: ch ương trình Trái tim cho em, Nụ c ười trẻ thơ, Kết nối mạng giáo dục ch ương trình Tặng nhà tình nghĩa…Qua việc kiểm tra, tổng kết đánh giá ch ương trình xã hội Ban lãnh đạo Tập đoàn đ ưa chủ ch ương lãnh đạo điều chỉnh phù hợp - Đối với cán quản lý nhân viên trực tiếp thực công tác liên quan đến TNXH nâng cao tinh thần đánh giá tự đánh giá nội đơn vị nhằm mục tiêu hoàn thiện công tác liên quan đến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việc tự đánh giá có lợi có hiểu biết sâu sắc doanh nghiệp mình, chi phí thấp đảm bảo bí mật thông tin Ngoài Công ty xây dựng kế hoạch đánh giá, tiêu chí đánh giá, nguồn lực cho đánh giá thực theo kế hoạch đề Việc tiến hành đánh giá cần thiết phải tăng c ường trách nhiệm xã hội doanh nghiệp cần đ ược thực sớm hiệu quả, nhiều thời gian để thấy rõ đ ược tính hiệu KẾT LUẬN Trong bối cảnh toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế diễn mạnh mẽ, doanh nghiệp nói chung Tập đoàn Viễn thông Quân đội nói riêng phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng khẳng định đ ược th ương hiệu vị th ương tr ường Điều đặt yêu cầu phải không ngừng hoàn thiện phát triển vấn đề thực TNXH để tạo lập lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp, giành đ ược lợi cạnh tranh thị tr ường Việc tìm hiểu thực trạng tình hình thực TNXH Viettel với nội dung trình bày luận văn giúp Viettel xác định đ ược vấn đề tồn việc thực TNXH mình, đồng thời tìm đ ược giải pháp hợp lý để trì phát triển CSR góp phần nâng cao lực hoạt động, thực chiến l ược phát triển Tập đoàn Những kết nghiên cứu luận văn trả lời cho câu hỏi nghiên cứu tác giả đặt Phần mở đầu: Thứ nhất, chất vai trò TNXH doanh nghiệp gì? Vì DN phải thực TNXH? Bản chất CSR nghĩa vụ doanh nghiệp hay cá nhân phải thực xã hội nhằm đạt đ ược nhiều tác động tích cực giảm tối thiểu tác động tiêu cực xã hội Về bản, TNXH doanh nghiệp bao gồm bốn khía cạnh, : nghĩa vụ kinh tế, nghĩa vụ đạo đức, nghĩa vụ pháp lý nghĩa vụ nhân đạo TNXH doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thân doanh nghiệp nh đất n ước, : TNXH DN góp phần điều chỉnh hành vi chủ thể kinh doanh; nâng cao chất l ượng, giá trị th ương hiệu uy tín DN; góp phần gia tăng lợi nhuận cho DN; thu hút giữ chân ng ười lao động giỏi nâng cao hình ảnh quốc gia Thứ hai, Viettel thực TNXH nào?Chất lượng kết sao? Thông qua kết nghiên cứu việc thực khía cạnh TNXH Viettel từ nguồn sở liệu thứ cấp kết khảo sát tình hình thực tế 14 điểm giao dịch Viettel, số ph ương pháp nghiên cứu đ ược trình bày ch ương 1, tác giả đ ưa nhận định đánh giá kết luận thực trạng thực CSR Viettel Về bản, Viettel thực TNXH t ương đối tốt khía cạnh TNXH: trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm nhân đạo (từ thiện) trách nhiệm an ninh quốc phòng Bên cạnh đó, Tập đoàn không tránh khỏi số hạn chế việc thực TNXH nh ư: vấn đề làm thêm nhiều công nhân viên, chênh lệch cao lao động danh sách lao động thuê ngoài, sách khoán ch ưa thực hiệu quả, vấn đề cạnh tranh không lành mạnh ch ưa đáp ứng đ ược tiêu chuẩn ngành kinh doanh Luận văn vài nguyên nhân yếu để từ đề xuất giải pháp nhằm trì phát triển việc thực TNXH Tập đoàn Viettel Thứ ba, để trì phát triển việc thực trách nhiệm xã hội Viettel cần định hướng, giải pháp gì? Những định h ướng, giải pháp để trì phát triển việc thực trách nhiệm xã hội Viettel bao gồm có: Đào tạo, nâng cao nhận thức nguồn nhân lực, tr ước hết phận cán lãnh đạo, quản lý CSR; Thực chiến l ược phát triển bền vững dựa tảng văn hóa kinh doanhvà trách nhiệm xã hội; Giải pháp áp dụng thành công tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội SA 8000 Tậpđoàn Viettel; Tăng c ường công tác kiểm tra, giám sát việc thực trách nhiệm xã hộitại tập đoàn Viettel.Tuy nhiên, trình trì phát triển việc thực TNXH Tập đoàn Viettel điều kiện nhiều thách thức giai đoạn hội nhập quốc tế không đơn giản Nó đòi hỏi đóng góp tâm huyết trí tuệ cán bộ, nhân viên nh tâm hệ lãnh đạo Tập đoàn Do nhiều hạn chế điều kiện khách quan chủ quan nên luận văn ch ưa nghiên cứu sâu sắc toàn diện nh việc kiểm chứng lý luận thực tiễn ch ưa đ ược triệt để Do vậy, việc xây dựng mô hình lý thuyết chắn cho vấn đề cần nghiên cứu, tác giả ch ưa đạt đ ược Thời gian tới, tác giả tiếp tục thực nghiên cứu nhằm giải vấn đề tồn Để đạt đ ược kết nghiên cứu t ương lai, tác giả mong nhận đ ược h ướng dẫn, giúp đỡ nhà chuyên môn, thấy cô Khoa Quản trị Kinh doanh trực thuộc Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội ph ương pháp luận, cách thức tiếp cận hợp lý khoa học Tác giả xin chân thành cảm ơn điều 1.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Đình Cung L ưu Minh Đức, 101 TNXH DN CSR – số vấn đề lí luận yêu cầu đổi quản lý nhà nước CSR Việt Nam Đỗ Minh C ương, 1001 Văn hoá kinh doanh triết lý kinh doanh Hà Nội:Nhà xuất Chính trị Quốc gia Phạm Văn Đức, TNXH DN Việt Nam: Một số vấn đề lý luận thực tiễn cấp bách Tạp chí Triết học, số 1, trang 15-17 Lê Thanh Hà, 1009 TNXH DN bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO hội nhập kinh tế quốc tế Hà Nội: Nhà xuất khoa học kỹ thuật Lê Thanh Hà, 1006 TNXH DN vấn đề tiền l ương Báo Lao động xã hội, số 190, ngày 15/05/ 1006 Trần Thị Huyền, 1013 Duy trì phát triển văn hóa doanh nghiệp Viettel để phát triển bền vững hội nhập quốc tế Luận văn Thạc sĩ Học viện công nghệ b ưu viễn thông Lê Anh H ưng, 1013 Tăng c ường thực TNXH: nghiên cứu tr ường hợp công ty cổ phần Sông Đà Luận văn thạc sĩ Tr ường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội Nguyễn H ương Lan, 1011 Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn viễn thông quân đội – Chi nhánh Viettel Hồ Chí Minh Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Đại học kỹ thuật công nghệ TP Hồ Chí Minh Hoàng Long, 1007 TNXH DN – Động lực cho phát triển Báo Thương mại, số 16/ 1007 10 D ương Thị Liễu, 1011 Giáo trìnhvăn hóa kinh doanh Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Trang Nga, 101 Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel học kinh nghiệm cho doanh nghiệp khác Việt Nam Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Đại học Ngoại th ương 12 Bùi Xuân Phong, 1006 Đạo đức kinh doanh Văn hóa doanh nghiệp Hà Nội: NXB Thông tin truyền thông 11 13 Bùi Thị Ph ương, 1010 Thực TNXH DN Việt Nam: Thực trạng giải pháp Luận văn thạc sĩ Viện Việt Nam học khoa học phát triển – Đại học quốc gia Hà Nội 14 Nguyễn Mạnh Quân, 101 Đạo đức kinh doanh văn hóa công ty Tái lần thứ Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân 15 Nguyễn Đình Tài, 1010 Tăng c ường TNXH DN môi tr ường ng ười tiêu dùng Việt Nam Báo cáo thường kỳ số VNR 16 Nguyễn Đình Tài, 1009 TNXH DN: Các vấn đề đặt hôm giải pháp 17 Hiền Thu, 1010 Lợi ích cạnh tranh từ ch ương trình TNXH DN vừa nhỏ Báo thường kỳ số VNR 18 Đào Quang Vinh, 1003 Báo cáo tóm tắt nghiên cứu TNXH DN DN thuộc hai ngành dệt may da giầy Viện khoa học lao động xã hội 19 Nguyễn Quang Vinh, 1009 Thực trạng thực TNXH donah nghiệp Việt Nam Báo cáo hội thảo “TNXH DN Chiến lược truyền thông, kinh nghiệm quốc gia quốc tế” VCCI hợp tác với Ch ương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tổ chức 20 Nguyễn Tấn Vũ, 1010 TNXH DN – Nhận thức phản ứng người tiêu dùng Tiếng Anh 21 Carroll Archie, 1999 Corporate social responsibility: evolution of a definitional construct Business & Society, Vol 38 22 John R Boatright, 1007 Ethics and the conduct of the business 5.th.ed, Pearson Prentice Hall, New Jersey 23 Xudong Chen, 1009 CSR in China: Conscious and challenges – A study based on Zhejiang Province, Paper presented at conference "US – China business cooperation in the 11st century: Oppotunities and challenges for enterpreneurs, Indiana 24 Shizuo Fukada, 1007 Corporate Social Responsibilitity in Vietnam: Current Practices, Outlook, and Challenges for Japanese Corporations Report of CBCC Dialogue 25 Matthew J Hirschland, 1006 Corporate Social Responsibility and the Shaping of Global Public Plicy Hardcover, Dec 1, 1006 26 Oyvind Ihlen, Betteke Van Ruler and Magnus Fredriksson Public Relations and Social Theory: Key Figures and concepts Routledge Communication Series 27 Maria Alejandra Gonzalez Perezl, 1011 Foreign Direct Investment (FDI) and Social Responsibility Networks (SRN) in Columbia 28 Rahizad Abd Rahim, Farah Waheeda Jalaludin, Kasmah Tajuddin; Consumer behavior towards corporate social responsibility in Malaysia 1009 29 Padmakshi Rana, Jim Platts and Mike Gregory, 1009 Exploration of corporation social responsibility in multinational companies within the food industry, Queen’s discussion paper serieson corporate responsibility research 30 Forest L.Reinhardt, Robert N.Stavins and Richard H.K.Vietor; 1008 Corporate social responsibility through an economic lens, review of environment economics and policy 31 Doan Thi Thuy Trang, 1011 The impact of corporate social responsibility on consumer behavior in the restaurant industry of Vaasa 32 Duane Windsor, 1006 “Corporate Social Responsibility: Three Key Approaches” 1.2.1.1 Website 33 Lê Đăng Doanh, 1009 Một số vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam. [Ngày truy cập: 07/03/ 1015] .[Ngày truy cập: 11/04/ 1015] 35 Trang Hoàng, 1013 Thực tốt TNXH: Con đ ường đến thành công DN [Ngày truy cập: 01/05/ 1015] 37 Nguyễn Đình Tài, 1015 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Các vấn đề đặt hôm giải pháp. [Ngày truy cập: 05/05/ 1015] 38 Viettel phát triển nhiều sản phẩm phục vụ quốc phòng..[Ngày truy cập: 03/09/ 1015] 39 Câu chuyện logo Viettel slogan “Hãy nói theo cách bạn” [Ngày truy cập: 30/08/ 1015]
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp việt nam, 2 Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển việc thực hiện TNXH của Viettel 84, TÀI LIỆU THAM KHẢO 97, Kết cấu của luận văn, 2 Thương hiệu, triết lý kinh doanh, văn hóa kinh doanh và mô hình tổ chức của Viettel, 4 Thực trạng thực hiện TNXH tại Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Góp phần thúc đẩy tiến bộ khoa học công nghệ:, Bảng 2.2: Các khoản thu nhập khác của lao động tại Tập đoàn trong giai đoạn 2011 - 2014, Trách nhiệm đạo đức trong việc đáp ứng yêu cầu của khách hàng:, Dự án “Đầu tư tổ hợp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất thiết bị viễn thông- CNTT và các sản phẩm công nghệ cao":, Kết quả kiểm định Cronback Alpha của mô hình:, Bảng 2.5: Tóm tắt kết quả hồi quy ph ương pháp Enter/Remove, 1 Định h ướng phát triển của Vietttel trong thời kì đẩy mạnh hội nhập quốc tế, 2 Một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển việc thực hiện TNXH của Viettel, Kế hoạch về chi phí để áp dụng SA 8000, 4 4Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện trách nhiệm xã hội tại tập đoàn Viettel, 2 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay