Nghiên cứu đánh giá mạng PS CORE và ứng dụng tại VIETTEL

93 209 1
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI MAI CHÍ LINH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MẠNG PS CORE VÀ ỨNG DỤNG TẠI VIETTEL Chuyên ngành : Kỹ thuật truyền thông LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS Phạm Thành Công Hà Nội – Năm 2013 Lời cam đoan Đồ án tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả luận văn Mai Chí Linh -2- Đồ án tốt nghiệp Mục lục MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH SÁCH HÌNH VẼ DANH SÁCH BẢNG BIỂU 10 DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT 11 MỞ ĐẦU 14 CHƢƠNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ MẠNG PS CORE 16 Kiến trục mạng PS 16 1.1.1 Nút dịch vụ GPRS (Serving GPRS Support node) SGSN 16 1.1.2 Nút cổng hỗ trợ GPRS (Gateway GPRS Support node) GGSN 16 1.1.3 Cổng tính cước (Charging gateway) CG 17 1.1.4 Máy chủ phân dải tên miền DNS (Domain name service server) 17 1.1.5 Các thành phần khác mạng GPRS 18 1.2 Các giao diện mạng PS 18 1.2.1 Giao diện Gb (Gb inteface) 18 1.2.2 Giao diện IU (Iu inteface) 19 1.2.3 Giao diện Gn (Gn interface) 20 1.2.4 Giao diện Gp (Gp interface) 21 1.2.5 Giao diện Gr (Gr interface) 21 1.2.6 Giao diện Ge (Ge interface) 21 1.2.7 Giao diện Gi (Gi interface) 22 1.2.8 Giao diện Gy (Gy interface) 22 1.2.9 Giao diện Gx (Gx interface) 22 1.3 Quản lý di động MM quản lý phiên SM 23 1.3.1 Quản lý di động MM 23 1.3.2 Quản lý phiên SM 25 1.4 Các thủ tục quan trọng mạng PS 26 1.4.1 Các thủ tục MM 26 -3- Đồ án tốt nghiệp Mục lục 1.4.2 1.5 Các thủ tục SM 32 Kết luận chương 35 CHƢƠNG 2.1 CHẤT LƢỢNG MẠNG PS CORE VÀ MÔ PHỎNG 36 Tổng quan tham số đánh giá chất lượng mạng PS core 36 2.1.1 Tham số mạng di động 36 2.1.2 Tham số mạng IP core 37 2.2 Mô mạng PS core 38 2.2.1 Giới thiệu phần mềm mô 38 2.2.2 Mục tiêu mô hình mô 40 2.2.3 Mô hình kịch mô 40 2.2.4 Thiết lập mô 41 2.2.5 Kết mô 44 2.3 Kết luận chương 47 CHƢƠNG TRIỂN KHAI MẠNG PS CORE TẠI VIETTEL 48 3.1 Tổng quan sơ đồ mạng 48 3.2 Direct Tunnel 49 3.2.1 Tổng quan Direct Tunnel 49 3.2.2 Ưu nhược điểm Direct Tunnel so với Two Tunnel 50 3.2.3 Các thủ tục báo hiệu Direct Tunnel 50 3.3 Website redirection 57 3.3.1 Tổng quan Website Redirection 57 3.3.2 Nguyên lý giải pháp 57 3.3.3 Kết thực nghiệm 61 3.4 APN Correction 63 3.4.1 Tổng quan giải pháp 63 3.4.2 Nguyên lý giải pháp 63 3.4.3 Kết thực nghiệm 64 3.5 Routing behind MS 67 3.5.1 Tổng quan giải pháp 67 -4- Đồ án tốt nghiệp Mục lục 3.5.2 Nguyên lý giải pháp 68 3.5.3 Thực nghiệm 68 3.6 Ipv6 PDP 69 3.6.1 Tổng quan giải pháp IPv6 69 3.6.2 Mô hình nguyên lý giải pháp 69 3.6.3 Kết thực nghiệm 70 3.7 Chức DPI 70 3.7.1 Tổng quan DPI 70 3.7.2 Các kiểu phân tích DPI 71 3.7.3 Ứng dụng DPI 71 3.8 PCRF 72 3.8.1 Các vấn đề quản lý tài nguyên mạng 3G 72 3.8.2 Tổng quan PCRF giao diện Gx 73 3.8.3 Giao thức sử dụng cho giao diện Gx 74 3.8.4 Các dịch vụ ứng dụng sử dụng PCRF 79 3.8.5 Ví dụ tin trao đổi giao diện Gx 89 3.9 Kết luận chương 91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 -5- Đồ án tốt nghiệp Danh sách hình vẽ DANH SÁCH HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ tổng quan hệ thống 16 Hình 1.2: Sơ đồ máy chủ DNS mạng PS 17 Hình 1.3: Chồng giao thức giao diện Gb 19 Hình 1.4: Chồng giao thức giao diện Iu 20 Hình 1.5: Chồng giao thức giao diện Gn 20 Hình 1.6: Chồng giao thức giao giao diện Gr 21 Hình 1.7: Chồng giao thức giao giao diện Ge 22 Hình 1.8: Sơ đồ kết nối GGSN mạng thông qua Firewall 22 Hình 1.9: Trạng thái MM thuê bao SGSN 23 Hình 1.10: Trạng thái MM thuê bao SGSN mạng 2G 24 Hình 1.11: Trạng thái MM tương ứng 2G 3G 25 Hình 1.12: Sơ đồ chuyển đổi trạng thái SM 26 Hình 1.13: Thủ tục đăng nhập mạng 26 Hình 1.14: Thủ tục rời mạng (Khởi tạo MS) 28 Hình 1.15: Thủ tục mạng khởi tạo bảo SGSN 28 Hình 1.16: Thủ tục rời mạng khởi tạo bởiHLR 29 Hình 1.17: Tổng quan thủ tục cập nhật vùng định tuyến RAU 29 Hình 1.18: Thủ tục Inter SGSN RAU (từ vùng 2G sang 3G) 31 Hình 1.19: Thủ tục khởi tạo PDP 32 Hình 1.20: Bản tin “active PDP context accept” 33 Hình 1.21: Quá trình xử lý IP tĩnh 33 Hình 1.22: Quá trình xử lý IP động 34 Hình 1.23: Deactivation khởi tạo bảo MS 34 Hình 1.24: Deactivate khởi tạo SGSN 35 Hình 1.25: Deactivate khởi tạo GGSN 35 Hình 2.1: Phần mềm mô Opnet 39 Hình 2.2: Ví dụ kết mô từ Opnet 39 Hình 2.3: Sơ đồ mạng lưới mô 40 -6- Đồ án tốt nghiệp Danh sách hình vẽ Hình 2.4: Các ứng dụng mô 41 Hình 2.5: Định nghĩa ứng dụng 41 Hình 2.6: Thiết lập profile cho thuê bao 42 Hình 2.7: Áp dụng profile cho UE 42 Hình 2.8:Thiết lập hỗ trợ UE 43 Hình 2.9: Kết mô 44 Hình 2.10: Link 56 Kpbs GGSN router 45 Hình 2.11: Mở rộng băng thông thành link 10 Mbps 45 Hình 2.12: Kết mô sau mở rộng băng thông 46 Hình 2.13: So sánh chất lượng VoIP trường hợp có nghẽ nghẽn 47 Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan mạng PS 3G Viettel 48 Hình 3.2: Cấu trúc mạng chế độ tunnel tunnel 50 Hình 3.3: Thủ tục khởi tạo PDP Direct Tunnel 50 Hình 3.4: Bản tin RAB Assigment Request Direct Tunnel 51 Hình 3.5: Bản tin RAB assignment Request Direct Tunnel 51 Hình 3.6: Bản tin Update PDP Context Request Direct Tunnel 52 Hình 3.7: Thủ tục Iu release Direct tunnel 52 Hình 3.8: Bản tin trình lưu PDP sau IU Release 53 Hình 3.9: Bản tin Update PDP Context Request 53 Hình 3.10: Thủ tục khởi tạo dịch vụ Direct Tunnel 54 Hình 3.11: Bắt gói tin Service Request 54 Hình 3.12: Bản tin RAB assignment Request 54 Hình 3.13: Bản tin Update PDP Context Request 55 Hình 3.14: Khởi tạo dịch vụ mạng 55 Hình 3.15: Bản tin Paging Request Direct Tunnel 56 Hình 3.16: Bản tin Service Request Direct Tunnel 56 Hình 3.17: Bản tin RAB assignment request 56 Hình 3.18: Bắt gói tin Update PDP context request 57 -7- Đồ án tốt nghiệp Danh sách hình vẽ Hình 3.19: Bản tin trao đổi giao diện Gy 58 Hình 3.20: Redirect thuê bao hết quyền sử dụng 59 Hình 3.21: Redirect thuê bao hết tiền lúc sử dụng dịch vụ 60 Hình 3.22: Bản tin thực tế redirect 61 Hình 3.23: Phân tích tin CCA(U) cấp quota lần cuối 61 Hình 3.24: Phân tích tin CCA(U) cấp FUI redirect 62 Hình 3.25: Thuê bao truy cập trang web redirect sau CCA(U) 62 Hình 3.26: Cấu trúc APN 63 Hình 3.27: Cấu hình APN NI điện thoại 63 Hình 3.28: Bản tin trường hợp APN lỗi 64 Hình 3.29: Active PDP Context Request không mang thông tin APN 65 Hình 3.30: SGSN request DNS APN mặc định 65 Hình 3.31: Bản tin trường hợp khởi tạo APN sai tên 65 Hình 3.32: Thuê bao khởi tạo APN "test" 66 Hình 3.33: SGSN request DNS APN test 66 Hình 3.34: DNS response lỗi 66 Hình 3.35: SGSN request DNS lần APN mặc định 67 Hình 3.36: Mô hình mạng WAN sử dụng routting behind MS 67 Hình 3.37: Sơ đồ test Routing behind MS 68 Hình 3.38: Bản tin response từ AAA trả GGSN 68 Hình 3.39: Mô hình mạng sử dụng IPv4 IPv6 69 Hình 3.40: Thuê bao khởi tạo PDP IPv6 70 Hình 3.41: GGSN cấp IPv6 cho thuê bao 70 Hình 3.42: Thông tin rating group file cước 71 Hình 3.43: Thông tin rating group tin CCR gửi OCS 71 Hình 3.44: Số lượng tin sai trước sau ap dụng sách thuê bao 72 Hình 3.45: Các vấn đề quản lý tài nguyên mạng 3G 73 Hình 3.46: Mô hình PCRF sử dụng DPI tích hợp GGSN 74 Hình 3.47: Mô hình PCRF sử dụng DPI độc lập 74 -8- Đồ án tốt nghiệp Danh sách hình vẽ Hình 3.48: Ngăn xếp giao thức cho giao diện Gx 74 Hình 3.49: Header CER/CEA 75 Hình 3.50: AVP CER 75 Hình 3.51: AVP CEA 75 Hình 3.52: Bản tin trao đổi PCEF PCRF giao diện Gx 76 Hình 3.53: Bản tin CCR 77 Hình 3.54: Bản tin CCA mà PCRF trả cho PCEF 77 Hình 3.55: Bản tin CCR (U) 78 Hình 3.56: Bản tin CCR (T) 78 Hình 3.57: Bản tin CCA (U) CCA (T) 78 Hình 3.58: Bản tin RAR từ PCRF gửi xuống 79 Hình 3.59: Bản tin trả lời RAA từ PCEF 79 Hình 3.60: Sơ đồ tổng quan nguyên lý PCRF 81 Hình 3.61: Sơ đồ miêu tả phụ thuộc băng thông vào lưu lượng người dùng 82 Hình 3.62: Chính sách quản lý thuê bao theo lưu lượng sử dụng 83 Hình 3.63: Thông kê lưu lượng số lượng thuê bao thời điểm ngày 84 Hình 3.64: Chính sách quản lý thuê bao theo thời điểm sử dụng dịch vụ 85 Hình 3.65: Chính sách quản lý thuê bao theo địa điểm sử dụng dịch vụ 86 Hình 3.66: Chính sách quản lý thuê bao theo thiết bị đầu cuối 87 Hình 3.67: Chính sách quản lý thuê bao theo nhiều điều kiện 88 Hình 3.68: Bản tin trao đổi PCRF PCEF 89 Hình 3.69: Phân tích tin CCA(I)của GGSN gửi PCRF 90 -9- Đồ án tốt nghiệp Danh sách bảng biểu DANH SÁCH BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các trường hợp RAU 30 Bảng 2.1: Kịch mô 41 Bảng 2.2: Áp dụng profile va ứng dụng vào thuê bao server 43 Bảng 3.1: Một số sách ứng dụng PCRF 80 Bảng 3.2: Ví dụ sách quản lý thuê bao theo lưu lượng 82 Bảng 3.3: Chính sách quản lý thuê bao theo nhiều điều kiện 87 - 10 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp  RAR/RAA (Re-Auth Request / Answer) Trong trường hợp yêu cầu gửi từ PCRF xuống PCEF, cặp tin RAR/RAA sử dụng Trong RAR yêu cầu từ PCRF xuống PCEF RAA tin trả lời PCEF Hình 3.58: Bản tin RAR từ PCRF gửi xuống Hình 3.59: Bản tin trả lời RAA từ PCEF 3.8.4 Các dịch vụ ứng dụng sử dụng PCRF Tùy thuộc vào khả nhận dạng PCEF khả điều khiển PCRF mà ứng dụng mà nhà mạng đưa sách với người dùng Hiện PCRF nhà mạng Viettel sử dụng có khả áp dụng sách theo nhiều điều kiên Bảng sau liệt kê số loại sách thường gặp mạng Trigger Ứng dụng Thời điểm truy Chính sách thuê bao theo thời điểm truy cập Ví dụ cung cấp cập tốc độ cao thấp điểm, hạn chế tốc độ cao - 79 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp điểm Lưu lượng Chính sách thuê bao theo lưu lượng sử dụng (byte) thời thời gian sử dụng gian sử dụng (giây) Ví dụ thuê bao lưu lượng tháng 1GB sử dụng với tốc độ cao, 1GB bị hạn chế tốc độ Vùng SGSN Chính sách thuê bao theo vùng Ví dụ cung cấp tốc độ cao SGSN1 hạn chế tốc độ SGSN2 QoS Chính sách thuê bao theo QoS mà PCEF yêu cầu Ví dụ tính cước cao với thuê bao có QoS cao, tính cước thấp với thuê bao có QoS thấp RAT Chính sách thuê bao theo kiểu vô tuyến truy cập Ví dụ cung cấp tốc độ thấp cho thuê bao truy cập 2G, tốc độ trung bình cho thuê bao 3G, tốc độ cao cho thuê bao 4G PLMN Chính sách thuê bao theo PLMN mà thuê bao truy cập Ví dụ thuê bao truy cập mạng Vieltel cho phép tốc độ cao, roaming sang mạng Vinaphone tốc độ trung bình, roaming sang mạng Mobifone tốc độ thấp Location Chính sách thuê bao theo địa điểm truy cập Một địa điểm cụ thể định nghĩa tham số sau: CGI: Cell Global Identification SAI: service area identifier RAI: routing area identity TAI: tracking area identifier ECGI: E-UTRAN cell global identifier … Bảng 3.1: Một số sách ứng dụng PCRF - 80 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Hình vẽ sau mô tả phương thức áp dụng sách đổi với người dùng PCRF Hình 3.60: Sơ đồ tổng quan nguyên lý PCRF Service: Gói dịch vụ người dùng Mỗi người thông thường áp dụng service Quota: Lưu lượng gói dịch vụ cấp cho người dùng Policy: Chính sách đổi với người dùng Một service chứa nhiều Policy Trigger: Trigger là điều kiện để lựa chọn sách service áp dụng cho thuê bao Rule: Là luật áp dụng cho người dùng Trong Policy chứa nhiều rule Rule bao gồm nhiều yếu tố như: Condition, Action, Notify, Redirect Codition: điều kiện để lựa chọn rule áp dụng cho người dùng Action: hành động áp dụng cho thuê bao, hành động hạn chế băng thông, gửi sách tính cước thuê bao, redirect,… Tiếp theo nghiên cứu số sách mà nhà mạng Viettel triển khai - 81 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel 3.8.4.1 Đồ án tốt nghiệp Chính sách thuê bao theo lƣu lƣợng sử dụng (Quota) Đây sách thuê bao quan trọng sử dụng nhiều nhà mạng Tùy thuộc lưu lượng mà thuê bao sử dụng, PCRF gán sách tốc độ truy cập cho thuê bao Ví dụ: Lưu lượng sử dụng thuê bao Chính sác QoS Nhỏ 0.5 Gbyte Downlink: Mbit/s Chính sách tính cước Miễn phí Uplink: Mbit/s Từ 0.5 Gbyte đến Gbyte Downlink: Mbit/s Miễn phí Uplink: Mbit/s Từ Gbyte đến Gbyte Downlink: 384 Kbit/s Miễn phí Uplink: 384 Kbit/s Từ Gbyte đến 10 Gbyte Downlink: 128 Kbit/s Miễn phí Uplink: 128 Kbit/s Lớn 10 Gbyte Downlink: 64 Kbit/s 10đ/1M Uplink: 64 Kbit/s Bảng 3.2: Ví dụ sách quản lý thuê bao theo lưu lượng Hình 3.61: Sơ đồ miêu tả phụ thuộc băng thông vào lưu lượng người dùng - 82 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Service điều khiển sách thuê bao theo lưu lương sử dụng Quota Volume: 10GB, Level = 5%, Level = 10%, Level = 50%, exhause = 100% Khởi tạo phiên Trigger Policy 1: Áp dụng thuê bao khởi tạo Condition Rule Action Condition Rule Action Condition Rule Action Condition Rule Action Rule Rule Usage = Exhause Lưu lượng sử dụng (100M report lần) Condition Condition Condition Action Rule Condition Action Rule Usage = Level QoS Action: MBRDL = 128K, MBRUL = 128K Charging Action: assign ratting group (Free) QoS Action: MBRDL = 64, MBRUL = 64 Charging Action: assign ratting group (10đ/1M) Action Rule Usage = Level QoS Action: MBRDL = 384K, MBRUL = 384K Charging Action: assign ratting group (Free) Action Action Rule Usage = Level QoS Action: MBRDL = 1M, MBRUL = 1M Charging Action: assign ratting group (Free) Condition Trigger Policy 2: Áp dụng trạng thái lưu lượng thuê bao thay đổi Usage = Normal QoS Action: MBRDL = 2M, MBRUL = 2M Charging Action: assign ratting group (Free) Usage = Normal QoS Action: MBRDL = 2M, MBRUL = 2M Charging Action: assign ratting group (Free) Usage = Level QoS Action: MBRDL = 1M, MBRUL = 1M Charging Action: assign ratting group (Free) Usage = Level QoS Action: MBRDL = 2M, MBRUL = 2M Charging Action: assign ratting group (Free) Usage =Level QoS Action: MBRDL = 128K, MBRUL = 128K Charging Action: assign ratting group (Free) Condition Usage = Exhause Action QoS Action: MBRDL = 64, MBRUL = 64 Charging Action: assign ratting group (10đ/1M) Hình 3.62: Chính sách quản lý thuê bao theo lưu lượng sử dụng 3.8.4.2 Chính sách quản lý theo thời điểm sử dụng dịch vụ Chính sách quản lý băng thông ứng dụng lưu lượng thực tế ngày không Tại cao điểm (khoảng từ 21:00 đến 23:00), lưu lượng thuê bao tăng lên gấp nhiều lần so với thời điểm khác ngày dẫn đến việc nghẽn băng thông thời điểm Vì sách đời nhằm khống chế băng thông tránh tượng gây nghẽn - 83 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Hình 3.63: Thông kê lưu lượng số lượng thuê bao thời điểm ngày Ví dụ sách: Hạn chế lưu lượng thuê bao downlink/uplink 4/1 (Mbps) cao điểm (21:00 đến 23:00) Các thời điểm khác ngày tốc 8/2 (Mbps) - 84 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Service điều khiển sách thuê bao theo thời điểm sử dụng dịch vụ Khởi tạo phiên Trigger Policy 1: Áp dụng thuê bao khởi tạo Rule Condition QoS Action: MBRDL = 8M, MBRUL = 2M Action Rule Condition Thời điểm truy cập thay đổi từ cao điểm sang thấp điểm ngược lại Trigger Rule Condition Action Rule Time range: 21:00 to 23:00 QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 1M Action Policy 2: Áp dụng thời điểm truy cập dịch vụ thay đổi Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 Condition Action Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 QoS Action: MBRDL = 8M, MBRUL = 2M Time range: 21:00 to 23:00 QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 1M Hình 3.64: Chính sách quản lý thuê bao theo thời điểm sử dụng dịch vụ Service bao gồm sách (policy): Policy 1: áp dụng thuê bao khởi tạo dịch vụ, PCRF kiểm tra thời điểm thuộc cao điểm hay thấp điểm để áp dụng rule 1( tốc độ 8M/2M) hay áp dụng rule (tốc đố 4M/1M) Policy 2: áp dụng thuê bao sử dụng dịch vụ từ cao điểm sang thấp điểm ngược lại Tại thời điểm giao thời, PCRF kiểm tra thấy gán QoS theo rule 3.8.4.3 Chính sách quản lý theo vùng Chính sách quản lý thuê bao theo vùng dựa chênh lệch lưu lượng số lượng thuê bao vị trí địa lý Thông thường lưu lượng tập trung lớn vùng thành phố đô thị, nông thông giảm dần Chính sách quản lý thuê bao theo vùng sử dụng điều kiện SGSN IP, LAI, RAI, CellID để quản lý thuê bao Ví dụ: Các thuê bao có RAC = 1, tốc độ truy cập 8M/2M Các thuê bao có RAC = 2, tốc độ truy cập 4M/1M Các thuê bao có RAC = 3, tốc độ truy cập 2M/512K - 85 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Service điều khiển sách thuê bao theo địa điểm sử dụng dịch vụ Khởi tạo phiên Trigger Policy 1: Áp dụng thuê bao khởi tạo Rule Action Rule RAC = QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 1M RAC = Condition Action Policy 2: Áp dụng thuê thay đổi vùng sử dụng QoS Action: MBRDL = 8M, MBRUL = 2M Condition Action Rule RAC = Condition QoS Action: MBRDL = 2M, MBRUL = 512K Thay đổi vùng sử dụng Trigger Rule Action Rule QoS Action: MBRDL = 8M, MBRUL = 2M RAC = Condition Action Rule RAC = Condition QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 1M RAC = Condition Action QoS Action: MBRDL = 2M, MBRUL = 512K Hình 3.65: Chính sách quản lý thuê bao theo địa điểm sử dụng dịch vụ Service bao gồm sách: Policy 1: áp dụng thuê bao khởi tạo dịch vụ, PCRF kiểm tra RAC thuê bao thời điểm khởi tạo dịch vụ để gán rule phù hợp Policy 2: áp dụng thuê bao di chuyển vùng sử dụng, ví dụ di chuyển từ RAC sang RAC PCEF thông bao cho PCRF để PCRF gán rule trở lại 3.8.4.4 Chính sách quản lý theo thiết bị đầu cuối Chính sách dựa loại thiết bị (Nokia, HTC, Apple,…) để gán sách cho thuê bao PCRF nhờ vào IMEI phân biệt loại thiết bị với Chính sách đời thực tế loại smart phone có lưu lượng sử dụng cao thời gian truy cập lâu nhiều so với loại điện thoại khác Tuy nhiên đa số hãng có loại điện thoại smartphone thông thường Do sách dùng để test mà chưa đưa áp dụng - 86 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Service điều khiển sách thuê bao theo thiết bị đầu cuối Khởi tạo phiên Trigger Policy 1: Áp dụng thuê bao khởi tạo IMEI prefix = 35896 (HTC) Condition Rule Action QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 2M IMEI prefix = 01253 (Apple) Condition Rule Action QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 1M IMEI prefix 35896 (HTC) IMEI prefix 01253 (Apple) Condition Rule Action QoS Action: MBRDL = 8M, MBRUL = 2K Hình 3.66: Chính sách quản lý thuê bao theo thiết bị đầu cuối Service không cần sách thay đổi thiết bị đầu cuối, muốn thay đổi, người dùng cần phải tắt máy tháo sim lắp sang thiết bị khởi tạo lại dịch vụ 3.8.4.5 Gói dịch vụ tổng hợp nhiều sách Gói dịch vụ quản lý thuê bao dựa đồng thời nhiều điều kiện như: thời điểm truy cập, lưu lượng sử dụng, vùng sử dụng… Ví dụ: Thời gian 00:00 to 21:00 23:00 to 00:00 Lưu lượng sử SGSN SGSN Các vùng khác Nhỏ 1GB 8/4 M 6/3 M 4/2 M Từ 1GB đến 2GB 4/2 M 3/1.5 M 2/1 M 1M/512K 1M/512K 512/256K dụng Lớn 2GB 21:00 to 23:00 Bất kỳ 512/256 K Bảng 3.3: Chính sách quản lý thuê bao theo nhiều điều kiện Policy: tạo policy tương ứng với trigger: khởi tạo dịch vụ, lưu lượng sử dụng, thời gian truy cập vùng truy cập Ứng với policy, tạo 10 rule tương ứng với 10 điều kiện Ứng với rule action để điều khiển tốc độ cho phép thuê bao Cụ thể hình vẽ sau: - 87 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Service điều khiển sách thuê bao theo nhiều điều kiện Quota Volume: 2GB, Level = 50%, exhause = 100% Khởi tạo phiên Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN = SGSN1 Usage = Normal QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 2M Trigger Policy 1: Áp dụng thuê bao khởi tạo Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN = SGSN1 Usage = Level QoS Action: MBRDL = 1M, MBRUL = 512K Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN = SGSN1 Usage = Exhause QoS Action: MBRDL = 6M, MBRUL = 3M Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN = SGSN2 Usage = Normal QoS Action: MBRDL = 3M, MBRUL = 1.5M Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN = SGSN2 Usage = Level QoS Action: MBRDL = 1M, MBRUL = 512K Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN = SGSN2 Usage = Exhause QoS Action: MBRDL = 4M, MBRUL = 2M Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN ≠ SGSN1 and SGSN ≠ SGSN2 Usage = Normal QoS Action: MBRDL = 2M, MBRUL = 1M Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN ≠ SGSN1 and SGSN ≠ SGSN2 Usage = Level QoS Action: MBRDL = 8M, MBRUL = 4M Condition Rule Time range: 00:00 to 21:00 or 23:00 to 00:00 SGSN ≠ SGSN1 and SGSN ≠ SGSN2 Usage = Eshause QoS Action: MBRDL = 512K, MBRUL = 256K Condition Rule Condition 10 Rule 10 Policy 2: Áp dụng thuê bao tay đổi lưu lượng sử dụng Time range: 21:00 to 23:00 QoS Action: MBRDL = 512K, MBRUL = 256K Thay đổi lưu lượng sử dụng Trigger Các rule giống policy Policy 3: Áp dụng thời điểm truy cập dịch vụ thay đổi Thởi điểm truy cập thay đổi từ cao điểm sang thấp điểm ngược lại Trigger Các rule giống policy Policy 4: Áp dụng Vị trí truy cập thuê bao thay đổi Thuê bao di chuyển vùng SGSN 1, SGSN vùng khác Trigger Các rule giống policy Hình 3.67: Chính sách quản lý thuê bao theo nhiều điều kiện - 88 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel 3.8.5 Đồ án tốt nghiệp Ví dụ tin trao đổi giao diện Gx Hình tin thu GGSN thuê bao truy cập dịch vụ Hình 3.68: Bản tin trao đổi PCRF PCEF Bản tin số tin trao đổi GGSN PCRF - 89 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Hình 3.69: Phân tích tin CCA(I)của GGSN gửi PCRF - 90 - Chương III Triển khai mạng Core PS Viettel Đồ án tốt nghiệp Kết luận chƣơng 3.9 Chương chương đồ án nêu lên giải pháp hay triển khai mạng di động Viettel bao gồm: - Direct Tunnel: giải pháp làm giảm lưu lượng cho mạng đồng thời làm nhỏ độ trễ end to end - Website redirection: giúp thuê bao hết tiền chuyển vào trang web thông báo nạp tiền trực tiếp - APN correction: giải pháp để mạng lưới thông suốt với khách hàng Qua khách hàng không cần phải biết tham số thiết lập mạng - Ipv6 PDP: giải pháp gán địa chỉa IP phiên cho thuê bao thay phiên truyền thống giúp mở rộng tài nguyên IP - DPI: chức GGSN giúp phân tích gói tin qua áp dụng sách với người dùng - PCRF: khối chức quy định 3gpp để giải vấn đề phân chia tài nguyên mà lưu lượng chuyển mạch gói ngày tăng mạng 3G đặc biệt lên 4G Đồng thời với đưa lý thuyết giải pháp, chương đưa phân tích gói tin giải pháp - 91 - Đồ án tốt nghiệp Kết luận KẾT LUẬN Đồ án tập trung nghiên cứu kỹ thuật, giải pháp thông số đánh giá chất lượng mạng PS Core Đồ án mô mô hình mạng nhỏ đánh giá kết thu Phần đồ án nêu lên mô hình ứng dụng triển khai mạng Viettel Trong minh họa tin, số liệu thông kê thực tế có mạng Trong trình thực đồ án tốt nghiệp này, em cố gắng tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm kiến thức Tuy nhiên trình độ hạn hẹp thân, thời gian tìm hiểu xây dựng mô hình ngắn nên đồ án nhiều thiếu xót Em mong nhận quan tâm, giúp đỡ để hoàn thiện phát triển đồ án Sau cùng, em xin chân thành gửi lời cảm ơn Ts Phạm Thành Công tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy cô Khoa Điện tử Viễn thông bạn lớp giúp đỡ em nhiều trình thực đồ án - 92 - Đồ án tốt nghiệp Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] 3GPP TS 23.009 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network; Handover procedures Available on http://3gpp.org [2] 3GPP TS 23060 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; General Packet Radio Service (GPRS); Service description Available on http://3gpp.org [3] 3GPP TS 23203 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Policy and charging control architecture Available on http://3gpp.org [4] 3GPP TS 24008 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Mobile radio interface Layer specification Available on http://3gpp.org [5] 3GPP TS 29002 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network; Mobile Application Part (MAP) specification Available on http://3gpp.org [6] 3GPP 29.007 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network; General requirements on interworking between the Public Land Mobile Network (PLMN) and the Integrated Services Digital Network (ISDN) or Public Switched Telephone Network (PSTN) Available on http://3gpp.org [7] http://www.3gpp.org truy cập cuối ngày 20/8/2013 [8] http://opnet.com truy cập cuối ngày 10/8/2013 [9] http://www.theiet.org truy cập cuối ngày 18/9/2013 [10] http://www.vntelecom.org truy cập cuối ngày 18/8/2013 [11] http://www.dientuvienthong.net truy cập cuối ngày 1/8/2013 - 93 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá mạng PS CORE và ứng dụng tại VIETTEL , Nghiên cứu đánh giá mạng PS CORE và ứng dụng tại VIETTEL , Nghiên cứu đánh giá mạng PS CORE và ứng dụng tại VIETTEL , CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG PS CORE, CHƯƠNG 2. CHẤT LƯỢNG MẠNG PS CORE VÀ MÔ PHỎNG, CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI MẠNG PS CORE TẠI VIETTEL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay