Thiết kế chế tạo anten cho hệ thống thông tin vô tuyến nhiều phát nhiều thu

71 210 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:22

MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ANTEN VI DẢI .11 1.1 Giới thiệu anten vi dải 11 1.2 Các ưu điểm hạn chế anten vi dải .11 1.3 Cấu trúc anten vi dải 12 1.4 Cơ chế xạ anten vi dải 14 1.5 Các phương pháp tiếp điện 15 1.5.1 Tiếp điện đầu dò đồng trục .15 1.5.2 Tiếp điện đường vi dải 16 1.5.3 Ghép nối điện từ 17 1.5.4 Ghép nối qua khe .18 1.5.5 Tiếp điện ống dẫn sóng đồng phẳng 19 1.6 Các loại anten vi dải thông dụng 21 1.6.1 Anten vi dải dạng ( Microstrip Patch Antenna) 21 1.6.2 Anten lưỡng cực vi dải (Printed Dipole Antenna) 21 1.6.3 Anten khe vi dải (Print Slot Antenna) 22 1.6.4 Anten vi dải sóng chạy (Microstrip Traveling-Wave Antenna) .23 1.6.5 Anten vi dải đơn cực (Printed Monopoles Antenna) 23 1.6.6 Anten phẳng PIFA (Planar Inverted F Antenna) .27 1.7 Kết luận 30 CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ANTEN TỰ CẤU HÌNH 31 2.1 Giới thiệu chung anten tự cấu hình .31 2.2 Ứng dụng anten tự cấu hình 32 2.3 Phân loại anten tự cấu hình 32 2.3.1 Khả tự cấu hình tần số 32 2.3.2 Khả tự cấu hình đồ thị xạ 33 2.3.3 Khả tự cấu hình phân cực 33 2.4 Một số kỹ thuật chuyển mạch thông dụng .33 2.4.1 Bộ chuyển mạch PIN diode .33 2.4.2 Bộ chuyển mạch diode biến dung 35 2.4.3 Hệ vi điện tử MEMS 36 2.5 Các nguyên lý thiết kế 37 2.6 Một số mẫu anten tự cấu hình 38 2.6.1 Anten tự cấu hình sử dụng chuyển mạch (nhóm 1) .38 2.6.2 Anten tự cấu hình sử dụng tụ điện biến dung ( nhóm 2) 43 2.6.3 Anten tự cấu hình sử dụng thay đổi góc vật lý (nhóm 3) .44 2.6.4 Anten sử dụng mạng tiếp điện có khả cấu hình lại (nhóm 4) 45 2.7 Một vài thiết kế anten tự cấu hình 46 2.7.1 Anten tự cấu hình dựa tiếp điện quay 46 2.7.1.1 Cấu trúc thuộc tính anten 46 2.7.1.2 Thiết kế anten tự cấu hình 47 2.7.1.3 Điều khiển tiến trình quay 49 2.7.2 Anten tự cấu hình dạng hình .49 2.7.2.1 Cấu trúc anten .49 2.7.2.2 Sự cấu hình lại anten 50 2.8 Kết luận 52 CHƢƠNG THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ANTEN VI DẢI TỰ CẤU HÌNH THEO TẦN SỐ .53 3.1 Giới thiệu chung 53 3.1.1 Thiết kế, mô anten vi dải monopole-C tự cấu hình theo tần số 53 3.1.2 Mô hình thiết kế mô 53 3.1.3 Tối ưu kết mô 56 3.1.3.1 Kết mô PIN diode phân cực thuận (Trạng thái ON)…………… 57 3.1.3.2 Kết mô PIN diode phân cực ngược (Trạng thái OFF)………… 58 3.2 Thiết kế, mô anten PIFA tự cấu hình theo tần số .60 3.2.1 Mô hình thiết kế mô 60 3.2.2 Tối ưu kết mô 61 3.3 Kết luận 67 KẾT LUẬN CHUNG 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 Anten vi dải hình chữ nhật [1] 13 Hình 1.2 Sự phân bố điện tích mật độ dòng điện anten vi dải [1] .14 Hình 1.3 Minh họa trường biên anten vi dải hình chữ nhật [1] 15 Hình 1.4 Tiếp điện đầu dò đồng trục [1] 16 Hình 1.5 Tiếp điện đường vi dải [1] 16 Hình 1.6 Tiếp điện ghép nối gần [2] 18 Hình 1.7 Ghép nối qua khe [3] 19 Hình 1.8 Tiếp điện ống dẫn sóng đồng phẳng [2] 19 Hình 1.9 Ống dẫn sóng đồng trục [2] 19 Hình 1.10 Một số hình dạng phiến kim loại [1] .21 Hình 1.11 Cấu trúc anten dipole mạch dải [4] 22 Hình 1.12 Các dạng anten khe vi dải [4] 23 Hình 1.13 Các dạng anten vi dải sóng chạy [4] 23 Hình 1.14 Mô hình anten đơn cực vi dải đơn giản [5] 26 Hình 1.15 Mô hình anten đơn cực vi dải chữ L [5] 26 Hình 1.16 Mô hình anten đơn cực vi dải chữ C [5] 26 Hình 1.17 Anten IFA [6] 27 Hình 1.18 Anten PIFA [6] 29 Hình 2.1 PIN diode [14] 34 Hình 2.2 Ký hiệu mạch điện PIN diode [14] .34 Hình 2.3 Điốt phân cực thuận (trạng thái ON) [14] 35 Hình 2.4 Điốt phân cực ngược (trạng thái OFF) [14] 35 Hình 2.5 Điốt biến dung/Điốt varicap [14] .35 Hình 2.6 Mặt ngang chuyển mạch điện dung MEMS thực NXP [19] 37 Hình 2.7 Khe hình vành khuyên tích hợp với hai cánh tay hai thiết bị truyền động MEMS [20] 37 Hình 2.8 Anten tự cấu hình gồm ô xạ kết nối chuyển mạch RF MEMS cấu hình mở [21] 39 Hình 2.9 Cấu hình anten hoạt động tần số khác [21] 39 Hình2.10 Anten Yagi tự cấu hình [22] 40 Hình 2.11 Anten nhiều phần với chuyển mạch sử dụng để thay đổi chiều dài đoạn xoắn ốc [22] 40 Hình 2.12 Anten hai băng tần cho hệ thống vô tuyến nhận thức [22] 41 Hình 2.13 Anten hai băng tần sử dụng RF MEMS [22] 42 Hình 2.14 Anten khe hình vành khăn sử dụng PIN diode [23] 42 Hình 2.15 Anten PIFA sử dụng diode biến dung [24] 44 Hình 2.16 Anten uốn cong nhờ từ trường [22] 44 Hình 2.17 Anten với vị trí tiếp điện thay đổi [22] 45 Hình 2.18 Anten với mạch tiếp điện cấu hình lại [22] .46 Hình 2.19 Cấu trúc anten với khe [22] .47 Hình 2.20 Hệ số VSWR cho vị trí khác khe [22] 47 Hình 2.21 Mặt trước sau mẫu anten [22] .48 Hình 2.22 Vị trí khe khối trụ [22] 48 Hình 2.23 So sánh kết mô kết đo đạc 49 tổn hao ngược [22] 49 Hình 2.24 Cấu trúc anten dạng hình [22] 50 Hình 2.25 Vị trí chuyển mạch [22] 50 Hình 2.26 Mặt phẳng E H với tất chuyển mạch hở 2.8GHz [22] 51 Hình 2.27 Mặt phẳng E H với tất chuyển mạch đóng 2.8GHz [22] 51 Hình 2.28 So sánh suy hao ngược với cấu hình khác anten [22] 52 Hình 3.1 Cấu trúc anten monople-C tự cấu hình theo tần số [5] 54 Hình 3.2 Mô hình mô anten với chuyển mạch điốt PIN 56 Hình 3.3 Tổn hao ngược S11 anten PIN diode phân cực thuận 57 Hình 3.4 Trở kháng Z0 anten PIN diode phân cực thuận .57 Hình 3.5 Đồ thị xạ 3D anten 2.158 GHz PIN diode phân cực thuận 57 Hình 3.6 Đồ thị xạ 2D anten 2.158 GHz PIN diode phân cực thuận 58 Hình 3.7 Tổn hao ngược S11 anten PIN diode phân cực ngược 58 Hình 3.8 Trở kháng Z0 anten PIN diode phân cực ngược 59 Hình 3.9 Đồ thị xạ 3D anten tần số 2.5 GHz PIN diode phân cực ngược 59 Hình 3.10 Đồ thị xạ 2D anten tần số 2.5 GHz PIN diode phân cực ngược 59 Hình 3.11 Anten PIFA 61 Hình 3.12 Mô hình mô anten PIFA với diode biến dung 62 Hình 3.13 Tổn hao ngược anten điện dung diode C=2pF .63 Hình 3.14 Tổn hao ngược anten điện dung diode C=7pF .63 Hình 3.15 Đồ thị xạ 3D anten tần số 1.75742 GHz (C=7pF) 64 Hình 3.16 Đồ thị xạ 3D anten tần số 3.3 GHz (C=7pF) 64 Hình 3.17 Đồ thị xạ 3D anten tần số 1.730 GHz (C=2pF) .65 Hình 3.18 Đồ thị xạ 3D anten tần số 3.3 GHz (C=2pF) 65 Hình 3.19 Đồ thị xạ 2D anten số 1.57542 GHz (C=7pF) 65 Hình 3.20 Đồ thị xạ 2D anten số 3.3 GHz (C=7pF) 66 Hình 3.21 Đồ thị xạ 2D anten số 1.730 GHz (C=2pF) .66 Hình 3.22 Đồ thị xạ 2D anten số 1.57542 GHz (C=2pF) 66 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các băng tần chuẩn cho ứng dụng không dây 54 Bảng 3.2 Các kích thước anten monopole-C tự cấu hình 55 Bảng 3.3 Các kích thước anten monopole-C mô 56 Bảng 3.4 Kích thước anten PIFA sử dụng để mô 61 Bảng 3.5 Kích thước anten sau tối ưu 62 Bảng 3.6 Kết thu từ mô anten PIFA tự cấu hình 63 MỞ ĐẦU Trong hệ thống viễn thông ngày nay, thiết bị di động ngày thu nhỏ kích thước, đồng thời tích hợp ngày nhiều chức phục vụ cho nhiều mục đích Việc nghiên cứu chế tạo anten có nhiều thuộc tính xạ khác nhau, hoạt động nhiều dải tần khác góp phần giảm nhỏ kích thước cho thiết bị Các anten tự cấu hình với khả hiệu chỉnh tần số xạ, thay đổi phân cực điều chỉnh đồ thị xạ, nghiên cứu phát triển ngày rộng rãi Với đa dạng anten tự cấu hình tạo tầm nhìn cho loại ứng dụng khác nhau, đặc biệt ứng dụng vô tuyến nhận thức, hệ thống nhiều phát nhiều thu, hệ thống vệ tinh, nhiều ứng dụng khác Cho đến nay, anten tự cấu hình chế tạo nhiều kỹ thuật khác Kỹ thuật thông dụng sử dụng kỹ thuật chuyển mạch Bằng việc kết hợp chuyển mạch có độ cách ly cao, suy hao thấp chuyển mạch MEMS PIN diode với thành phần anten tương thích, cấu hình lại anten cấu trúc tiếp điện anten, tạo nên tính đa dạng phân cực tần số Các kỹ thuật khác kết hợp biến dung, diode biến dung thay đổi cấu vật lý để vượt qua khó khăn việc sử dụng chuyển mạch điều khiển chúng Mục đích luận văn tìm hiểu công nghệ chế tạo anten tự cấu hình từ đề xuất thiết kế mô chế tạo thử nghiệm anen vi dải tự cấu hình Trong luận văn tập trung vào nghiên cứu thiết kế anten tự cấu hình theo tần số với công nghệ vi dải sử dụng kỹ thuật chuyển mạch PIN diode diode biến dung Luận văn trình bày thành ba chương, chương giới thiệu lý thuyết anten vi dải, chương thứ giới thiệu tổng quan anten tự cấu hình chuyển mạch sử dụng, chương cuối phần thiết kế mô chế tạo thử nghiệm hai mẫu anten tự cấu hình (anten monopole-C PIFA) sử dụng hai chuyển mach khác (PIN diode diode biến dung) Kết mô cho thấy hai mẫu anten sử dụng nhiểu ứng dụng khác như: GPS, GSM1800, WiMax, UTMS, WLAN 10 3.1.3.1 Kết mô PIN diode phân cực thuận (Trạng thái ON) Hình 3.3 Tổn hao ngược S11 anten PIN diode phân cực thuận Hình 3.4 Trở kháng Z0 anten PIN diode phân cực thuận Hình 3.5 Đồ thị xạ 3D anten 2.158 GHz PIN diode phân cực thuận 57 Hình 3.6 Đồ thị xạ 2D anten 2.158 GHz PIN diode phân cực thuận Từ hình 3.3 ta thấy, anten hoạt động dải tần xuống UMTS 2.1-2.28 GHz, với băng thông đạt khoảng 234 MHz Trở kháng Z0 anten (hình 3.4) dải tần xuống UMTS nằm khoảng từ 41Ω-57Ω Hệ số khuếch đại anten tần số cộng hưởng 2.158GHz đạt giá trị dB (hình 3.5) Hiệu suất xạ anten trường hợp đạt khoảng 93% 3.1.3.2 Kết mô PIN diode phân cực ngƣợc (Trạng thái OFF) Hình 3.7 Tổn hao ngược S11 anten PIN diode phân cực ngược 58 Hình 3.8 Trở kháng Z0 anten PIN diode phân cực ngược Hình 3.9 Đồ thị xạ 3D anten tần số 2.5 GHz PIN diode phân cực ngược Hình 3.10 Đồ thị xạ 2D anten tần số 2.5 GHz PIN diode phân cực ngược 59 Hình 3.7 cho thấy, anten hoạt động dải tần từ 2.4GHz đến 2.8GHz phù hợp với ứng dụng WLAN WiMax Trở kháng Z0 ứng với dải tần từ 2.4 GHz-2.8 GHz nằm khoảng từ 49Ω-61Ω, tần số 2.5 GHz Z0 đạt xấp xỉ 50Ω (hình 3.8) Hệ số khuếch đại anten tần số 2.5GHz đạt 2.5 dB hiệu suất xạ đạt 97% (hình 3.9) 3.2 Thiết kế, mô anten PIFA tự cấu hình theo tần số 3.2.1 Mô hình thiết kế mô Mẫu anten PIFA đề xuất thiết kế mô phần có hình dạng hình 3.11 có kích thước bảng 3.4 Anten gồm có phần tử xạ chính, tường ngắn mạch, mặt phẳng đất tiếp điện đường truyền vi dải 50Ω Các khe mặt phần tử xạ cấu trúc để kích thích nhiều tần số cộng hưởng anten a Mô hình 3D 60 W5 L4 W3 L3 Diode W2 L2 W4 L L1 W1 W b Mặt anten Hình 3.11 Anten PIFA Bảng 3.4 Kích thước anten PIFA sử dụng để mô L L1 L2 L3 L4 W 30.5 mm 11.5 mm 25 mm 12 mm mm 31.5 mm W1 W2 W3 W4 W5 S1 23.5 mm mm 15 mm mm 25.5 mm mm S2 S3 S4 Wgnd Lgnd 5.21 mm mm mm 43.6 mm 50 mm Vật liệu dùng để thiết kế anten FR4 với số điện môi εr=4.7, tổn hao vật liệu tanδ=0.002, độ dày dẫn điện T=0.035mm độ dày h=1.59 mm Diode biến dung với điện dung thay đổi sử dụng để điều chỉnh tần số hoạt động phạm vi rộng Phụ thuộc vào điện áp phân cực đặt vào diode mà anten có tần số hoạt động khác Trong mô phỏng, diode biến dung mô hình hóa với mô hình RLC Diode biến dung sử dụng thiết kế BB184 NXP với phạm vi biến thiên điện dung từ 2pF đến 14pF điều khiển thay đổi điện áp phân cực chiều từ 1V đến 14V Kích thước diode biến dung xấp xỉ 1x1mm2 3.2.2 Tối ƣu kết mô Sau nhiều lần chạy mô cho thấy, kích thước mặt phẳng đất, vị trí anten, chiều cao phần tử xạ có ảnh hưởng quan trọng đến chất 61 lượng anten Với điều chỉnh điện áp phân cực thuận đặt lên diode điều chỉnh tối ưu kích thước anten, kết cho thấy anten hoạt động dải tần số GPS, GSM1800, Wimax Bảng 3.5 kích thước anten sau tối ưu để đạt dải tần mong muốn Bảng 3.5 Kích thước anten sau tối ưu L L1 L2 L3 L4 W 30.5 mm 11.5 mm 24.5 mm 11.5 mm mm 31.5 mm W1 W2 W3 W4 W5 S1 23.5 mm mm 18 mm mm 24.5 mm mm S2 S3 S4 Wgnd Lgnd 5.3 mm 10 mm mm 46 mm 50 mm Hình 3.12 Mô hình mô anten PIFA với diode biến dung 62 Bảng 3.6 Kết thu từ mô anten PIFA tự cấu hình Ứng dụng C (pF) C=2pF C=7pF GSM1800 WiMax 1.7-1.75 GHz 3.29-3.4 GPS Wimax 1.54-1.59 GHz 3.3-3.4 GHz Hình 3.13 Tổn hao ngược anten điện dung diode C=2pF Hình 3.14 Tổn hao ngược anten điện dung diode C=7pF Hình 3.13 cho thấy với điên áp 10V đặt vào diode biến dung (C=2pF) ta thu đồ thị tổn hao ngược S11 anten Khi anten hoạt động hai dải tần số GSM1800 (1.71-1.75GHz) Wimax (3.29-3.4GHz) Khi điện áp 3V đặt vào 63 diode biến dung (C=7pF), ta thu đồ thị S11 hình 3.14, anten hoạt động hai dải tần GPS (1.54-1.59 GHz) Wimax (3.3-3.4 GHz) Tương ứng với đồ thị S11, ta có đồ thị xạ anten tương ứng với trường hợp C=2pF C=7pF hình 3.15, hình 3.16, hình 3.17, hình 3.18 Anten đạt hệ số khuếch đại G=2.574 dB tần số cộng hưởng 1.5742GHz GPS (khi C=7pF, hình 3.15) G=6.268 dB tần số 3.3 GHz Wimax (khi C=7pF, hình 3.16) Đối với C=2pF, tần số 1.73GHz GMS1800 hệ số khuếch đại anten G=3.338dB (hình 3.17), tần số 3.3GHz Wimax G=6.678dB hình 3.18 Hiệu suất xạ anten PIFA đạt từ 87% - 98% Hình 3.15 Đồ thị xạ 3D anten tần số 1.75742 GHz (C=7pF) Hình 3.16 Đồ thị xạ 3D anten tần số 3.3 GHz (C=7pF) 64 Hình 3.17 Đồ thị xạ 3D anten tần số 1.730 GHz (C=2pF) Hình 3.18 Đồ thị xạ 3D anten tần số 3.3 GHz (C=2pF) Hình 3.19 Đồ thị xạ 2D anten số 1.57542 GHz (C=7pF) 65 Hình 3.20 Đồ thị xạ 2D anten số 3.3 GHz (C=7pF) Hình 3.21 Đồ thị xạ 2D anten số 1.730 GHz (C=2pF) Hình 3.22 Đồ thị xạ 2D anten số 1.57542 GHz (C=2pF) 66 3.3 Kết luận Trong chương này, kết mô chứng minh cho lý thuyết trình bày chương 2, việc sử dụng chuyển mach anten tạo nhiều dải tần số hoạt động, đáp ứng nhiều ứng dụng khác cần sử dụng anten đơn Với anten monopole-C sử dụng chuyển mạch PIN diode với việc phân cực thuận nghịch tạo hai dải tần số mà ứng dụng hệ thống UTMS, WLAN Wimax Với anten PIFA sử dụng chuyển mạch diode biến dung với điện dung khác tạo ba dải tần số mà ứng dụng hệ thống GPS, GSM1800 Wimax 67 KẾT LUẬN CHUNG Trong phạm vi nghiên cứu luận văn thiết kế chế tạo anten vi dải cho hệ thống thông tin vô tuyến nhiều phát nhiều thu, tìm hiểu mẫu anten vi dải có, từ có khái niệm phương pháp chung thiết kế anten vi dải Từ khái niệm đó, tìm hiểu thêm khái niệm anten vi dải tự cấu chuyển mạch sử dụng anten vi dải tự cấu hình Qua đề xuất thiết kế mô hai mẫu anten tự cấu hình theo số sử dụng chuyển mạch khác PIN diode diode biến dung Kết mô cho thấy, với loại anten sử dụng nhiều ứng dụng khác Kết hoàn toàn phù hợp với lý thuyết anten tự cấu trình bày chương luận văn Chỉ với anten đơn sử dụng lại nhiều ứng dụng khác UTMS, GPS, GSM1800, WLAN Wimax Tuy nhiên việc thiết kế mô dừng lại với mô hình anten tự cấu hình tần số chuyển mạch sử dụng PIN diode diode biến dung Đồng thời kích thước anten chưa thật nhỏ gọn chưa chế tạo thử nghiệm Do đó, hướng nghiên cứu thời gian tới luận văn là:  Chế tạo thử nghiệm hai mẫu anten thiết kế mô luận văn sử dụng chuyển mạch PIN diode diode biến dung  Nghiên cứu đưa mẫu anten tự cấu hình khác sử dụng cho ứng dụng thực tế, đồng thời sử dụng kỹ thuật chuyển mạch phức tạp PIN diode diode biến dung, ví dụ MEMS … 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO Constantine A Balanis, “Antenna Theory: Analysis and Design”, Wiley Interscience, edition, 2005 Girish Kumar K P Ray, “Broadband microstrip antenna”, 2003 Artech House, INC, (Artech House antennas and propagation library Se-Keun Oh, Yong-son Shin and Seong-ook Part, “A novel PIFA type varactor tunable antenna with U-shaped slot” Ramesh Garg, Prakash Bhartia, Inder Bahl, Apisak Ittipiboon, “Microstrip Antenna Design Handbook”, 2001 Artech House, Inc, (Artech House antennas and propagation library) RicardoGoncalves, Pedro Pinho, and Nuno B Carvalho, “Compact, Frequency Reconfigurable, Printed Monopole Antenna”, in International Journal of Antennas and Propagation Volume 2012 http://www.qsl.net/va3iul/ Viet-Anh Nguyen; Manh-Tuan Dao; Yun Tack Lim; Seong-Ook Park; , "A Compact Tunable Internal Antenna for Personal Communication Handsets", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol.7, pp.569-572, 2008 Sheta and S F Mahmoud, "A Widely Tunable Compact Patch Antenna", IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol 7, pp.40-42 2008 Mak, C Rowell, R D Murch and C Mak, "Reconfigurable Multiband Antenna Designs for Wireless Communication Devices", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol 55, pp 1919-1928, 2007 10 W S Kang, J A Park and Y J Yoon, "Simple reconfigurable antenna with radiation pattern", Electronics Letters, vol 44; 44, pp 182-183, 2008 11 R Chen and J Row, "Single-Fed Microstrip Patch Antenna with Switchable Polarization", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol 56, pp 922926, 2008 12 Kim, B Pan, S Nikolaou, Y Kim, J Papapolymerou and M Tentzeris, "A Novel Single-Feed Circular Microstrip Antenna With Reconfigurable Polarization 69 Capability," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol 56, pp 630-638, 2008 13 N Jin, F Yang and Rahmat-Samii, "A novel patch antenna with switchable slot (PASS):dual-frequency operation with reversed circular polarizations", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol 54, pp 1031-1034, 2006 14 Hattan F Abutarboush, “Fixed and Reconfigurable Multiband Antennas”, A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) July 2011, Electronic and Computer Engineering,School of Engineering and Design, Brunel University, London, United Kingdom 15 K Chang, “Microwave Solid-State Circuits and Applications”, John Wiley& ons, USA, 1994 16 M Hamid, P Gardner, P S Hall, F Ghanem, "Switched Band Vivaldi Antenna", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, no.99, pp.1, 2011 (Early Access) 17 K.J Vinoy, Hargsoon Yoon, Taeksoo Ji and Vijay K Varadan, “RF MEMS and Reconfigurable Antennas for Communication Systems, MEMS Components and Applications for Industry, Automobiles, Aerospace, and Communication II”, Proceedings of SPIE Vol.4981, pp.164-175, 2003 18 Vijay K Varadan, K.J Vinoy and K.A Jose, “RF MEMS and their applications”, John Wiley and sons, Chichester, UK, 2003 19 K R Boyle, P G Steeneken, "A Five-Band Reconfigurable PIFA for Mobile Phones," IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.55, no.11, pp.33003309, Nov 2007 20 B Cetiner, G Crusats, L Jofre, N Biyikli, "RF MEMS Integrated Frequency Reconfigurable Annular Slot Antenna", IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol.58, no.3, pp.626-632, March 2010 21 Bedri Artug Cetiner, Hamid Jafarkhani, Jiangyuan Qian, Hui Jae Yoo, Alfred Grau, Franco De Flaviis, University of California, Irvine, “Multifunctional Reconfigurable MEMS Integrated Antennas for Adaptive MIMO Systems” 70 22 Joseph Costantine, “Design, Optimization and Analysis of Reconfigurable Antennas”, 2009 Dissertation Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico 23 S.Nikolaou, G.E.Ponchak, J.Papapolymerou and M.M.Tentzeris, " Design and Development of an Annular Slot Antenna (ASA) with a Reconfigurable Radiation Pattern", Procs of the 2005 Asian-Pacific Microwave Conference, Vol.5, pp., Shuzhou, CHINA, December 2005 24 Se-Keun Oh, Yong-son Shin and Seong-ook Part, “A novel PIFA type varactor tunable antenna with U-shaped slot” 71
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chế tạo anten cho hệ thống thông tin vô tuyến nhiều phát nhiều thu , Thiết kế chế tạo anten cho hệ thống thông tin vô tuyến nhiều phát nhiều thu , Thiết kế chế tạo anten cho hệ thống thông tin vô tuyến nhiều phát nhiều thu , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ANTEN VI DẢI, CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ ANTEN TỰ CẤU HÌNH, CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ, MÔ PHỎNG ANTEN VI DẢI TỰ CẤU HÌNHTHEO TẦN SỐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay