Con số trong thành ngữ, tục ngữ thái tây bắc

136 141 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ========o0o======== HOÀNG HOÀI THU CON SỐ TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC SƠN LA, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC ========o0o======== HOÀNG HOÀI THU CON SỐ TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ THÁI Chuyên ngành: NGÔN NGỮ VIỆT NAM Mã số: 60220102 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Bùi Thanh Hoa SƠN LA, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Con số thành ngữ, tục ngữ Thái” công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Hoàng Hoài Thu MỤC LỤC Trang Lí chọn đề tài…………………………………………………… Lịch sử nghiên cứu………………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu………………………………… Tư liệu phương pháp nghiên cứu……………………………… Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu……………………………… 10 Những đóng góp luận văn…………………………………… 11 Bố cục luận văn…………………………………………………… 12 MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Khái quát mối quan hệ ngôn ngữ văn hóa……………… 13 1.1.1 Khái niệm đặc trưng ngôn ngữ văn hóa………………… 13 1.1.2 Quan hệ biện chứng ngôn ngữ văn hóa…………………… 16 1.2 Nghĩa từ……………………………………………………… 18 1.2.1 Nghĩa biểu vật …………………………………………………… 18 1.2.2 Nghĩa biểu niệm ………………………………………………… 19 1.2.3 Nghĩa biểu thái ………………………………………………… 19 1.2.4 Nghĩa biểu trưng………………………………………………… 20 1.3 Khái quát số………………………………………………… 20 1.3.1 Khái niệm số ………………………………………………… 21 1.3.2 Đặc trưng số…………………………………………… 21 1.3.3 Ý nghĩa số…………………………………………… 22 1.4 Khái quát dân tộc Thái vùng Tây Bắc…………………………… 25 1.4.1 Đặc điểm vùng Tây Bắc ………………………………………… 25 1.4.2 Đặc điểm dân tộc Thái Tây Bắc………………………………… 27 1.4.3 Khái quát thành ngữ, tục ngữ Thái vùng Tây Bắc……………… 32 1.4.3.1 Khái niệm thành ngữ, tục ngữ……………………………… 32 1.4.3.2 Khái quát thành ngữ, tục ngữ dân tộc Thái vùng Tây Bắc……… 32 Tiểu kết chương 1……………………………………………………………… 36 CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG VÀ NGỮ NGHĨA CỦA CÁC CON SỐ TRONG THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI 37 2.1 Hoạt động số thành ngữ, tục ngữ tiếng Thái…… 37 2.1.1 Tần số xuất số thành ngữ, tục ngữ Thái…… 37 2.1.2 Đặc điểm kết hợp số với từ loại thành ngữ, tục ngữ dân tộc Thái……………………………………………………… 49 2.1.2.1 Khả kết hợp với danh từ………………………………… 50 2.1.2.2 Khả kết hợp với động từ………………………………… 52 2.1.2.3 Khả kết hợp với tính từ…………………………………… 53 2.1.2.4 Khả kết hợp với số từ ……………………… 53 2.2 Đặc điểm ngữ nghĩa số thành ngữ, tục ngữ Thái… 56 2.2.1 Con số dùng với nghĩa gốc………………………………… 56 2.2.1.1 Con số thời gian …………………………………………… 56 2.2.1.2 Con số lượng……………………………………………… 57 2.2.1.3 Con số thứ tự……………………………………………… 58 2.2.2 Con số dùng với nghĩa biểu trưng…………………………… 58 2.2.2.1 Con số “một”…………………………………………………… 58 a Giá trị văn hóa chung số “một”……………………………… 58 b Nghĩa biểu trưng số “một” thành ngữ, tục ngữ Thái……… 59 2.2.2.2 Con số “hai”…………………………………………………… 62 a Giá trị văn hóa chung số “hai”……………………………… 62 b Nghĩa biểu trưng số “hai” thành ngữ, tục ngữ Thái……… 63 2.2.2.3 Con số “ba”…………………………………………………… 67 a Giá trị văn hóa chung số “ba”……………………………… 67 b Nghĩa biểu trưng số “ba” thành ngữ, tục ngữ Thái……… 68 2.2.2.4 Con số “bốn”…………………………………………………… 73 a Giá trị văn hóa chung số “bốn”……………………………… 73 b Nghĩa biểu trưng số “bốn” thành ngữ, tục ngữ Thái……… 74 2.2.2.5 Con số “năm”, “sáu”, “bảy”, “tám”……………………………… 77 a Giá trị văn hóa chung số “năm”, “sáu”, “bảy”, “tám”………… 77 b Nghĩa biểu trưng số “năm”, “sáu”, “bảy”, “tám” thành ngữ, tục ngữ Thái……………………………………………………………… 79 2.2.2.6 Con số “chín”, “mười”………………………………………… 81 a Giá trị văn hóa chung số “chín”, “mười”…………………… 81 b Nghĩa biểu trưng số “chín”, “mười” thành ngữ, tục ngữ Thái……………………………………………………………………… 82 2.2.2.7 Con số “nghìn”, “vạn”, “trăm”………………………………… 86 a Giá trị văn hóa chung số “nghìn, vạn, trăm”………………… 86 b Nghĩa biểu trưng số “nghìn, vạn, trăm” thành ngữ, tục ngữ Thái……………………………………………………………… 86 Tiểu kết chương 2……………………………………………………………… 90 Chƣơng 3: VAI TRÒ VÀ NHỮNG ĐẶC TRƢNG VĂN HÓA CƠ BẢN CỦA CÁC CON SỐ TRONG THÀNH NGỮ TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI 91 3.1 Vai trò số thành ngữ, tục ngữ Thái…………………… 91 3.1.1 Con số góp phần tạo cấu trúc nhịp điệu …………………………… 91 3.1.2 Con số góp phần tạo biện pháp tu từ …………………………… 92 3.1.3 Con số góp phần biểu thái độ, tình cảm người……… 93 3.2 Đặc trưng văn hóa số thành ngữ tục ngữ Thái… 93 3.2.1 Con số thể nhận thức tự nhiên…………………………… 94 3.2.2 Con số thể nhận thức mối quan hệ xã hội……… 95 3.2.3 Con số thể nhận thức trải nghiệm đường đời……… 97 3.3 Bước đầu lý giải quan niệm số ……………………… 98 3.3.1 Con số tư người Thái……………………………… 98 3.3.2 Con số đời sống tâm linh, sinh hoạt người Thái…… 100 Tiểu kết chương 103 KẾT LUẬN CHUNG…………………………………… 104 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN… 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………… PHỤ LỤC THÀNH NGỮ TỤC NGỮ CHỨA CON SỐ 108 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Con số tượng mang tính phổ quát nhân loại; Nó bàn đến từ lâu nhiều góc độ: triết học, văn hoá học, ngôn ngữ học nhiều lĩnh vực khác khoa học tự nhiên Trong lĩnh vực, số vừa đối tượng vừa phương tiện xem xét lý giải nhằm rút kết luận phù hợp với mục đích nghiên cứu chuyên ngành Chẳng hạn, triết học, tìm hiểu số nhằm trả lời câu hỏi: số thể quy luật nhận thức người nào; văn hoá nhằm trả lời câu hỏi: số phản ánh tinh thần xã hội nào; ngôn ngữ học để trả lời câu hỏi: số hành chức xã hội v.v… Con số tượng mang tính phổ dụng lĩnh vực đời sống hàng ngày; lĩnh vực giao tiếp nào, đơn vị giao tiếp có mặt số mức độ khác Cuộc sống phải tính đếm, đo lường, phân chia, xếp loại, hành động xuất phát từ số, liên quan đến số Con số không đơn giản dùng tính toán, mà chúng có ẩn chứa ý nghĩa văn hóa, triết học sâu xa, ảnh hưởng tới đời sống vận mệnh người Như riêng lĩnh vực “con số”, thấy hội tụ nhiều vấn đề liên quan đến tư duy, văn hoá tinh thần tổ chức giao tiếp xã hội Và văn hóa có đặc trương riêng số Dân tộc Thái sớm có ngôn ngữ văn tự riêng từ xa xưa, họ có truyền thống văn hóa lâu đời, đạt đến trình độ cao đặc biệt văn hóa cổ Là dân tộc Đảng nhà nước quan tâm tới việc bảo tồn trì chữ viết “ngày 27 tháng 11 năm 1961, Hội đồng Chính phủ ban hành nghị định việc phê chuẩn thức phương án chữ Tày-Nùng, Thái, Mông dùng làm chữ viết thức cho dân tộc việc xoá nạn mù chữ bổ túc văn hoá, trường phổ thông trường chuyên nghiệp, công văn, giấy tờ quan nhà nước khu tự trị” [18], hay gần ngày tháng năm 1997, Bộ Giáo dục Đào tạo có Thông tư 01 hướng dẫn việc dạy tiếng nói chữ viết dân tộc thiểu số [18] Là người sinh lớn lên vùng đất Sơn La, nơi có 54% dân số dân tộc Thái, chọn dân tộc Thái để tìm hiểu, để hiểu cộng đồng Thái phải biết văn hóa Thái Trong trình đó, nhận thấy văn hoá cổ dân tộc Thái có nhiều thể loại, thể loại có tác dụng thực tế thiết thực, giá trị phải kể đến mảng Văn học dân gian dân tộc Thái, xem thành tố tiêu biểu chuyển tải tất đời sống vật chất, tinh thần lẫn lịch sử phát triển dân tộc Trong Quám, hiểu tục ngữ, thành ngữ dân tộc Thái sản phẩm tinh thần có quan hệ mật thiết đến đặc trưng dân tộc giá trị văn hoá - lịch sử - triết học ngôn ngữ - tín ngưỡng - đạo đức dân tộc Từ lí định lựa chọn đề tài “Con số thành ngữ, tục ngữ Thái Tây Bắc” đọc tiếp cận với Quám thấy xuất số nhiều Nghiên cứu vấn đề giải mã bí ẩn văn hóa sử dụng số người Thái Tây Bắc, góp phần mang lại nhìn sâu sắc sống, tư văn hóa Thái Tây Bắc Lịch sử vấn đề Lịch sử hình thành số gắn với lịch sử phát triển văn minh nhân loại Sự đời số nói phát minh vĩ loại Đến nay, hầu hết tất lĩnh vực khoa học tự nhiên xã hội có công trình khoa học nghiên cứu số 2.1 Về nghiên cứu số tiếng Việt 2.1.1 Trong ngôn ngữ học Việc nghiên cứu số từ góc độ ngôn ngữ học qua ca dao, tục ngữ đề cập số công trình Tuy nhiên, nay, kết nghiên cứu số dừng lại thành ngữ, tục ngữ, ca dao, dân ca tiếng Việt nói chung phương diện khác nhau: tên gọi, khả kết hợp, ý nghĩa ngữ pháp, việc phân chia thành tiểu loại, việc sử dụng số tác phẩm thơ văn - Về tên gọi: có tác giả gọi lượng số (Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Bùi Đức Tịnh), có tác giả gọi tính từ (Nguyễn Lân), có tác giả gọi danh từ số lượng (Đinh Văn Đức, Uỷ Ban Khoa học), có tác giả gọi số từ Và xu hướng chung chiếm đa số ý kiến nhà ngôn ngữ học như: Nguyễn Kim Thản (1963), Đỗ Hữu Châu (1962), Nguyễn Anh Quế (1976), Hữu Quỳnh (1980), Nguyễn Tài Cẩn (1999), Diệp Quang Ban - Hoàng Văn Thung (1999), Lê Biên (1998), Đỗ Thị Kim Liên (1999) v.v - Về khái niệm, hầu hết nhà ngôn ngữ học thống nhất, từ biểu thị ý nghĩa số lượng thứ tự - Về việc phân chia thành tiểu loại, có nhiều ý kiến, nhiều cách chia khác Có tác giả chia số từ làm hai tiểu loại số từ xác định số từ không xác định (Diệp Quang Ban Hoàng Văn Thung), có người chia làm ba tiểu loại số từ xác, số từ thứ tự số từ ước lượng (Nguyễn Anh Quế), có người chia làm bốn tiểu loại số từ số lượng xác, số từ ước chừng, số từ thứ tự số từ dùng với ý nghĩa biểu trưng (Đỗ Thị Kim Liên) - Về việc xác định số thực từ hay hư từ, có hai xu hướng khác Xu hướng thứ xem số từ thực từ (Đỗ Hữu Châu, Lê Biên, Nguyễn Hữu Quỳnh, Đỗ Thị Kim Liên,…) Xu hướng thứ hai cho số từ vừa có tính chất thực từ vừa có tính chất hư từ (Diệp Quang Ban, Hoàng Văn Thung ) - Về góc độ ngữ dụng, tri nhận bước đầu có số tác giả quan tâm, đề cập Đỗ Thị Kim Liên, Nguyễn Văn Khang, Trần Văn Cơ, Trường Xuân, Nguyễn Xuân Vinh, Nguyễn Phú Thứ v.v Nhiều trang Website có hóa”, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số 4, tr17-21 46 Hoàng Phê (chủ biên) (2000), Từ điển tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ, Hà Nội 47 Bùi Minh Toán (2008), giáo trình Dẫn luận ngôn ngữ học, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 48 Bùi Minh Toán (2012), Ngôn ngữ với văn chương, Nxb Giáo dục Hà Nội 49 Nguyễn Đức Tồn (2002), Tìm hiểu đặc trưng văn hóa - dân tộc qua ngôn ngữ tư người Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 50 Đỗ Thanh (chủ biên) (1995), Từ điển từ công cụ, Nxb Giáo dục, Hà Nội 51 Cảnh Thụy (2014), Những nét tương đồng tục ngữ, ca dao người Thái với tục ngữ, ca dao người Kinh, Hội thảo khoa học Quốc gia “Ngôn ngữ văn học vùng Tây Bắc”, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, tr 295-306 52 Trần Ngọc Thêm, (1999), Ngữ dụng học văn hóa – Ngôn ngữ học, Bài đăng tạp chí Ngôn ngữ đời sống, số 4, tr 32-37 53 Trần Ngọc Thêm, (2001), Tìm sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 54 Trần Ngọc Thêm (1995), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Trường Đại học TP Hồ Chí Minh 55 Lê Quang Thiêm (2008), Ngữ nghĩa học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 56 Trần Thị Lam Thủy (2010), Con số hai thành ngữ, tục ngữ ca dao người Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa, Tạp chí Ngôn ngữ đời sống, H, số - 2010 115 57 Trần Thị Lam Thủy (2013), Đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa số thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, trường Đại học Vinh, Nghệ An 58 Nguyễn Thị Ngọc Thúy (chủ nhiệm), (2013), Từ điển ( đa ngôn ngữ - đa phương tiện) Việt - Thái - Mông – Anh, đề tài khoa học tỉnh Sơn La 59 Nguyễn Xuân Vinh - Nguyễn Phú Thứ (2008), Con số năm, Website Anh Dương, 11/3 60 Viện nghiên cứu văn hóa dân gian (1999), Luật tục Thái Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 61 Nguyễn Như Ý (2002), Từ điển giải thích thuật ngữ Ngôn ngữ học, Nxb Giáo dục 62 Nguyễn Thị Yên (2015), Thử tìm hiểu nguồn gốc Thục Phán qua so sánh truyền thuyết người Việt với mo „đẻ đất đẻ nước” người Mường “ Chương han” người Thái, Hội nghị Quốc gia Thái học Việt Nam lần thứ VII - Lai Châu “Cộng đồng Thái – Kadai Việt Nam vấn đề phát triển bền vững”, Nxb Thế Giới 63 Viện nghiên cứu văn hóa dân gian (1999), Luật tục Thái Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 64 Viện ngôn ngữ học (1995), Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt, Nxb Giáo dục 116 PHỤ LỤC MỘT SỐ CÂU THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI CÓ CHỨA CON SỐ Số TT Thành ngữ/Tục ngữ Thái Nguyên âm Mịt cẩu mịt hữa Hó khâu diêu xong việk He điêu tam xong đón Côn nưng tẻng cảu bẳng lam đẩy kin Cẩu tôn tẻng bẳng nưng báu đẩy kin Mạy lem báu to lếch tụ Nóm hụ báu to thẩu lắc Xíp hụ báu to luống khới Pai xong mương Mướng xong tạo báu Thủ xếm điêu kíp báu đẩy Híp kha điêu kíp báu pên Khék tưa nưng hính nai Khék xong tưa hính nẻ Khék tẹx tẹ mắn hak xiêng xăm Kin cắm điêu báu ím In đu huân long tong Cứn nưng lặc cảu tưa Cóng haư hăng báu hăng Mự nưng tón cẩu khék Cóng háư khó báu khó Mạ tai xỏn táng Báng tai xỏn côn Kin căm khảu Cảu lãng ngắm Hay têm ta báu to ná háư nưng Cạ xam pi báu to phãu hi xam bó Xíp xăn báu to mán xáo ván báu to chảng Áp nặm bón nưng xẻ kha bón nưng Dửt nả bón nưng cáo ảng bón nưng Tỏng pái naư Chaư pai ứn Phai nưng mí xong mương hư di Mướng nưng xong tạo báu Pết cáy bấu thiêng xia piên Pua mia piếng chẩu đẩy ( lảy) việk Bun họt nhọt thâng phua châng miia piêng Pên đôi xướng đôi thú 117 Một hạt thóc, chín hạt mồ hôi Một gói cơm hai việc Một tay chài buộc hai dây Một người coi chín ống cơm lam ăn Chín người trông ống không ăn Gỗ nhọn không sắt tày Trẻ biết không già giỏi Mười biết không quen Một phai chung hai mương tốt Một mường chung hai tạo không yên Đũa gắp không Cặp thân không nướng Gọi lần gọi ướm Gọi hai lần gọi đánh tiếng Gọi thật lòng tiếng gọi dập dồn Cơm ăn bát không no Nài nỉ lòng thương mến Một đêm trộm chín vụ Mong cho giàu không giàu Một ngày đón chín khách Tưởng nghèo không nghèo Một ngựa chết Để tàu cho khác Ăn miếng cơm Chín lần suy nghĩ Nương rộng đầy tầm mắt Không ruộng Buôn ba năm không nuôi ba nái Mười lần nhờ không lần thuê Tắm nơi kỳ cọ chân tay nơi Làm ruộng nơi khoe khoang nơi khác Bụng nghĩ đằng Dạ suy nẻo Một phai có hai mương tốt Một mường có hai tạo không nên Gà vịt không bỏ gạo Vợ chồng lòng nên Hợp duyên hợp số vợ chồng xứng đôi Thành đôi đôi đũa Pên cu xương cu kím Côn điêu áo pên thông Xoong cốn pong chắng lầy( đẩy) Mạy điêu báu pên đông Cốn phủ điêu báu pên Mạy tai xong báu xia pá Mạy nga điêu báu xia cọ Phủ nâng kẻ nả Hả côn tói lăng Mí xong mia nón heo Mía điêu neo cuông xút Báo thẩu cẩu chua xao Báo xam xao chang lứa Nả mĩ pưn, hưn mĩ lịn Lịn cỗn báu pék lịn pí lịn hưn Côn nững mĩ lai lin Pỉn lin cay lai neo Cỗn nưng áo báu đi, Cỗn điêu pong báu đảy Co điêu báu pên ps, Nga điêu báu pên xum Xắc phủ ddieu báu đảy, Hiễu phủ nưng báu pên Thú xểm điêu kịp báu đảy Mạy lẵm điêu đăng phãy báu mảy Cỏn xẩu điêu tẳng nỏ bấu dú Xắc phủ điêu báu põ, Cựt áo lo cỡn điu báu cổn Phủ điêu áo báu põ, Lãi cỗn lo chắng đảy Mự điêu tỏn cẩu khék Cõng haử khó báu khó Căm điêu lặc cẩu tưa Cõng haử hăng báu hăng Dệt hay têm ta báu to nã haư nưng Thành cặp cặp kìm Một người nghĩ không tới Hai người lo Một không thành rừng Một nhà không thành Một chết không rừng Một cành gẫy không chết Một người làm quan Dắt năm người theo sau Có hai vợ ngủ nghĩa địa Có vợ nằm đái Trai già chín thời gái Trai ba mươi khéo phỉnh phờ Nỏ có tên, đàn môi có lưỡi Lưỡi người không giống lưỡi sáo đàn môi Một người có nhiều lưỡi, Một lưỡi lắt léo nhiều đường Một nghĩ không thông, Một lo không Một chẳng thành rừng Một cành chẳng thành bụi Một chăm không được, Một cố không thành Một đũa gắp không Một chẳng nhóm lửa Một bắc nồi không Chăm không đủ, Lo lắng không Một người lo không Nhiều người lo Một ngày tiếp khách chín lần khách Mong cho nghèo không nghèo Một đêm trộm chín lần Mong cho giàu không giàu Làm nương đầy mắt không ruộng Một hạt thóc chín giọt mồ hôi Làm thêm ngày sải Của nhà ngày khuỷu tay Nuốt miếng cơm, chín luồng suy nghĩ Mười lần sốt chưa nỗi buồn Một trai ăn không hết Bảy trai ăn không no Anh biết hai, em biết Một trứng rơi bãi đá Một với người dưng Mịt cẩu mịt hứa Dượn tứm mự vã Chương hưỡn mã mự xók Kin cẵm cẩu lãng ngắm Xíp đua xảy báu to đua khí Chãi điêu kin báu mết Chết điêu kin báu ím Pi hụ xong, nọng hụ nưng Nuối xáy điêu tốk kem hin Xin điêu tốk kem pươn 118 A côn ma cừ ê mia Bò a côn ma cừ hụ tịt Bạt tái đẻo a cứn bò đày Chái điêu kin báu mết Chết chái kin báu im Chạng xỉ tín hụ phạt Bạt thỏ điếu hụ lồm Co điêu báu pên pá Nga điêu báu pên xum Cốn điêu áo báu thong Cốn điêu pong báu đảy Cốn điêu áo báu thong Lai cốn pong chắng đảy Cốn điêu nhá hák dú Pay toi mú toi pứng chắng đảy Cốn nưng tảnh cảu bẳng khảu lam đảy kin Cảu cốn tảnh bẳng nưng báu đảy kin Cứn nưng lặc cẩu tưa cáu hăng báu hăng Mự nưng tỏn cảu khéh cóng khó báu khó Dượn tứm mự vá Chương hươn tứm na mự xók Đểm thú nưng hắc ngại Mặt thú nưng mẳn cặt Đón mạy nưng báu lọm tua Dên báu pọm chaư điêu tánh mướng báu đảy Đổn mạy nưng báu pên cong Xoong hướn báu pên Hằng lả mư Tư lả nịu Khéh tưa nưng hính nai Khéh xong tưa hính nẹ Khéh tẹ tẹ mắn há xiêng sắm Lắc tọc bò tỏ ngọa pưng Ló pơ điếu bò pến bàn Tàn pơ điếu bò pến mương Mạy lăm điêu báu pên đông Mạy tai sống báu pên pá Mạy nga điêu báu pên co Mạy lăm điêu lọm hụa báu cuôi Pay báu pọm dệt báu pên Moi côn nửng, ọc chết côn Ná nưng đaư mí xong mương 119 Lấy người làm vợ Không lấy người biết đẻ Một lần chết không hối lại Một anh, ăn không hết Bảy chàng, ăn không no Voi bốn chân trượt Chống lần, thuyền nghiêng Một không nên rừng Một cành không thành bụi/ Một người nghĩ không xong Một người lo chẳng Một người nghĩ không tới Nhiều người lo xong Một người đừng sống Đi theo đàn theo lũ Một người nướng chín ống cơm lam ăn chín người nướng ống không ăn Một đêm trộm chín lần mau giàu không giàu Một ngày đón chín khách mong nghèo không nghèo Làm thêm ngày sải Của nhà thêm khuỷu tay Một đũa dễ gẫy Cả nắm đũa khó bẻ Một đoạn không rào khắp Dân không lòng dựng mường không Một khúc không thành đống Hai nhà không thành Cầm tay Giữ ngón Gọi lần thông báo G.ọi hai lần ba lần, gọi giục Gọi thật sự, gọi liên tiếp Khôn không dại bầy Lo không nên San không nên mường Một không làm nên rừng Cây chết đứng không làm nên rừng Một cành không làm nên Một rào kín sân Dân không tụ dựng không thành Trông người bảy người Một ruộng đâu có hai mương Nhính nưng mí xong phua báu đảy Nặm lái phong Long côn nưng Nhả tắm tển co nưng thon vắn Pắn xum tẹ mí phaư hánh cốn đẩy đế Nịu mứ nưng pên ngoi Phá mứ căm báu mắn Pết đeo nha liệng Húa kiềng nha le Phai nừng mí xong mương Mướng nừng mí xong Tạo, báu Mák đáp xong phắc, báu đảy Phủ chạn pa cu sóh cháng nắc Phủ sắc pay đeo mự cháng bau Phủ nưng kén ná Hả cốn toi lăng Pi au xong Nọng au nưng Pi dệt xong Nọng dệt nưng Pi ók xong Nọng ók nưng Sáu páh hế lợp pông, khót chảu hặp au lẹo Sáu hính khót nung, chảu họt sam họt Páh chao báu lợp chaư Sắc phủ nưng báu đảy Hiểu phủ nưng báu pen Tản chụ bón nưng Khươi mía bón nưng Tếch pơ điếu bò đày Háy pơ nửng pò pến Thú xểm điêu kịp báu đảy Híp kha điêu pỉnh báu pên Khiếng xong kha báu tẳng mỏ du Tỏn đán nưng tẳng mỏ báu đảy Kịt thủ điêu báu kịp đảy chương kin Đổn mạy điêu đăng pháy báu mảy Xíp xẳn báu tỏ nán Phan phin báu tỏ cỏi dóng Xốp va néo nưng Chaư dệt nưng Xum điêu mạy lai lăm pên ngả Hẳm ngả nị mẳn nuống ngả náư Xúng bò đẻo Héo bò nửng Dệt ók mứ khóa má mứ xại 120 Một gái hai chồng không Nước nhiều sóng Lòng người Cỏ thấp ngắn nhổ dễ Nghìn bụi cỏ chẳng có sức nhổ Một ngón tay bị tật Bàn tay nắm không Một vịt đừng nuôi Đầu bóng đừng liếc Một phai, hai mương, tốt Một mường, hai Tạo, không tốt Một gươm, hai vỏ, không Kẻ lười “ khuỷu tay” kêu nặng Người chăm ngày đường bảo nhẹ Một người quen mặt Năm người theo sau Anh láy hai Em lấy Anh làm hai Em làm Anh hai Em Nó nói chưa dứt, đáp lời Nó nói một, nói dăm ba câu Nói liền không kịp thở Chăm không Giỏi không thành Tán tỉnh nơi Làm rể nơi Giỏi không Tài không xong Đũa không gắp Cặp không nướng Kiềng hai chân không đặt nồi Một đá dặt nồi không Một đũa không gắp thức ăn Một củi nhóm lửa không cháy Mười vội không chậm Hấp tấp không nhẹ nhàng Mồm nói đằng Bụng làm nẻo Một bụi nhiều nhiều cành Chặt cành động đến cành khác Cao không Xanh không Hai tay phải trái làm cải Khék tưa nưng hính nai Khék xong tưa hính nẻ Khék tẹx tẹ mắn hak xiêng xăm Viạk mương méo ham pét Báu to chúng mạ phủ lắc Pák lai lịn pỉn lai quám Cốn xong lín mịt xong cồm Mướng xong tạo, ngạo xong phắc Nắc nóng dên pay Hịp huôm nắc na Ók xia lấng pắp Dên chốm cháng pay pỏi mang Việk nắc na Việk mướng nắc nóng Ma báu long ta quang Cốn xong chẩu báu Côn điêu áo pên thông Xoong cốn pong chắng lầy( đẩy) Mạy điêu báu pên đông Cốn phủ điêu báu pên Mạy tai xong báu xia pá Mạy nga điêu báu xia cọ Mí xong mia nón heo Mía điêu neo cuông xút Báo thẩu cẩu chua xao Báo xam xao chang lứa Mịt xong cỗm Cỗm xong chẩu báu Ók lók cọ nong, xong hưỡn cọ Xong khó ho Xong hạy cạy Xong chặk kênh, xong bếnh põng Xong chaư nể tãng luông vạy páu, Xong báu nể hua kháu xũn Phủ xọn xong, phủ mong páu Hay nã xong kha chẩu Mĩ hay cõn báu chã Mĩ nã nọn mưn Đảy phua chaư pan khí chến song mạ Đảy phua chaư hại pan háng tó khen có Hín xóng nà Pạ xóng côm Liệng lụk báu chừ liệng ngai Khỉ xáư bá, hạk xáư co Cắm khảu hảy pa Cắm đa hảy há xía Tếnh cưn thái xam phả 121 Gọi lần gọi ướm Gọi hai lần gọi đánh tiếng Gọi thật lòng tiếng gọi dập dồn Việc mường mèo khiêng tám Việc nhà tê giác khiêng hai Ăn nói lật lọng không giữ lời hứa Người dao hai lưỡi Mường hai tạo, kiếm hai vỏ Nặng nề cho dân chúng Gom góp gắt gao Sưu cao thuế nặng Nhân dân bất mãn Mọi người nguyền rủa Việc mường việc nặng nề Dao hai lưỡi Người hai chủ không tốt Một người nghĩ không tới Hai người lo Một không thành rừng Một nhà không thành Một chết không rừng Một cành gẫy không chết Có hai vợ ngủ nghĩa địa Có vợ nằm đái Trai già chín thời gái Trai ba mươi khéo phỉnh phờ Dao hai lưỡi, Người hai chủ không tốt Vũng nhỏ ao, hai nhà Hai nghèo dựa Hai khó nhờ Hai kéo căng, hai thổi phồng Hai bên nể lòng đường để trống, Hai bên không nể đầu gối va Người có hai người không Ruộng nương hai cẳng Có thóc nương ngủ không rát Có thóc ruông ngủ trơn Được chồng tốt cưỡi hai ngựa Được chồng xấu tính tổ ong đeo cổ Đá hai mặt Dao hai lưỡi Nuôi con, không nuôi dễ ỉa vào vai, đái vào lưng cầm nắm xôi, đòi cá cầm địu, đòi lên vai nửa đêm thay hai tã Nà cảy thái xam phá Bón ứn pò mè xặt xáư Bón kháư háư cục nón Đày nộc pò kin ta Đày pa mè kin Đày mák mạy kin pướk , lêm Phủ xọn xong Phủ mong páo Phủ xọn xong Phủ mong páu Pi au xong Nọng au nưng Pi dệt xong Nọng dệt nưng Pi ók xong Nọng ók nưng Vá háp lua Hua pể lếp Xon hặc hẹ nếp xáư hắm tong Xong mứ hỉu máh phặc Xóng côn Một hến cắn, chà tò quam Một nhí nhó Xóng côn môn hến cắn, chà tò quam môn nhí nhằng Xóng côn hẳng hến cắn, chà tò xình tâng hóng Xóng kẻo đong hến cắn, chà tỏ tâng lẩu Xóng pơ thẩu hến cắn, chà tỏ quam lộm, quam tái Xóng ống Cái hến cắn, chà tỏ việc púa, việc chùa Xóng pơ hụ mua hến cắn, chà tỏ đạp tâng đáo Xóng pơ xáo hến cắn, chà tỏ pe –la, mản phài Xóng mè mai hến cắn, chà tò dặc a phúa é kin chắt pháy é pay chắt len khâu nặm dú đin tín mứ báu dú dệt đây kin nhóm nhả mí xam pút mươi Nả báu cỏ kin xam Lẩu báu cọ kin xam ngán Xam pông phák ta 122 gà gáy đổi hai chăn chỗ ướt, bố mẹ nằm nơi khô dành ngủ chim, bố ăn mắt cá, mẹ nhai xương quả, ăn vỏ, liếm da Kẻ lồng hai Người trống rỗng Người có hai Kẻ Anh láy hai Em lấy Anh làm hai Em làm Anh hai Em Vai gánh củi Đầu mang gùi Hai nách kẹp bó Hai tay xách bí đao Hai ông mo Một gặp nhau, nói toàn chuyện mo nhí nhó Hai ông mo Môn gặp nhau, n ói toàn chuyện mo Môn nhí nhẳng Hai kẻ giầu có gặp nhau, nói toàn chuyện tiền nong, vàng bạc Hai ông thông gia gặp nhau, nói toàn chuyện cơm thịt, rượu ngon Hai cụ già gặp nhau, nói toàn chuyện sống, chuyện chết Hai ông quan Cai gặp nhau, nói toàn chuyện Hai kẻ có võ gặp nhau, nói toàn chuyện múa kiếm, khua đao Hai cô gái chưa chồng gặp nhau, nói toàn chuyện phòng loan, chăn gối Hai bà góa gặp nhau, nói toàn chuyện tái giá, chồng Muốn ăn vào bếp Muốn nhanh chạy Thóc lúa đất Chân tay đừng để không Làm ăn Nhúm cỏ có ba giọt sương Ruộng không tốt ăn ba vụ Rượu không ngon nhấc chén ba lần Ba nén mắt Xam bắc má mứ Cốn chí pa xam lo Ma chí nón xam quạnh Mạy khang xá xam mí chắng mí chi Mỏ báu mi mỏ páu Láu báu mí nhả láu mong Xam pi báu huôm táng bốc Hốc pi báu huôm táng nặm Khảm nặm phứa tốc xung Va chắng nhắng vá khảm Xam mạy báu cang tển cang hí Dệt côn báu cang cang hại Nắn hựn hựn nhá dú luống điêu Hú ta đu xam phương xi pấc Chí tản hảư xam níp Chí phít hảư coi pak Chí dak hảư coi pong Chí mong hảư coi vạu Vi hua pộp phôm lốn Tốn hua cộp phôm cai Xam hoi xam xíp xam phăn Xá Xam họi xam xíp hã phăn Táy Dệt quan xam pang tạo Báu to ải báu lạ tiểu qua lai mướng Ngõn xam pông nhã vậu xáu tạo Tễnh cửn thái xam phả Nả cáy thái xam phả Bón ưn pò me xặt xáu Bón hảư khụt nõn Xam pọc pên huk Xam lụk pên phua pên mia Xam côn báu kin pết Chết côn báu pay cạ Mưỡng Quoãi pên xam kha pả ngạng Cỗn chí cáo xam lo Ma chí nõn xam quọanh Ngẫn xam pông nhã vậu xaứ tạo Dệt quan xam pang tạo Báu to ải bái lạ tiễu qua lai mưỡng Nã báu háy xam Lẩu báu khái xam ngãn Xam mự í, xí mự oi Ngắm pay nả xam vã Ngắm mã lăng xam xók Kin pựa lẩu dák xam bươn Xam bươn hụ mốk 123 Không ba đồng có tay Người nói phải ngẫm nghĩ ba lần Chó ngủ quay ba vòng Cây gác bếp ba năm lên bóng đẹp Nồi muôi, nồi rỗng Đồi cỏ, đồi cằn Ba năm không đường cạn Sáu năm không đường nước Qua sông phòng chỗ sâu Gần vực qua Ba không ước ngắn dài Làm người không lường tốt xấu Nghe ầm ầm lặng im Tai mắt để ba phương bốn hướng Suy nghĩ ba lần nói Phòng sai ý nên nhẹ lời Tính toán kĩ lúc gặp khó khăn Cân nhắc ý nói Chải đầu dịp rụng tóc Chải đầu đụng tóc mai Ba trăm ba mươi ba giống Xá Ba trăm ba mươi ba giống Thái Làm quan không ba đời tạo Không kẻ bôn ba nhiều mường Có tiền ba nén để tạo biết nửa đêm thay tã lót gà gáy thay ba chăn chỗ ướt bố mẹ nằm nơi khô dành ngủ Ba lần cuộn khung cửi Ba mặt thật vợ chồng Ba người không ăn vịt Bảy người không buôn Mường Quoãi ba cẳng ngãng Người nói nghĩ ba lần Chó nằm vòng ba khoanh Bạc ba nén đừng nói với tạo Làm quan ba đời tạo Không chàng trai rảo nhiều mường Ruộng không tốt làm ba vụ Rượu không ngon uống ba lần Ba ngày ốm, bốn ngày nằm Nghĩ trước ba sải Nghĩ sau ba khủy tay Bữa ăn rượu đói cơm ba tháng Ba tháng biết ngồi chỗm Hốk bươn hụ mẳn Xam pộk hắng pên húk Xm lụk chắng pên phua cánh mĩ Xam bươn hụ mốk Hốk bươn hụ mẳn Cỗm mĩ xam họ, mỏ mĩ xam hế Kin pựa lẩu dák xam bươn Có khanh ón đáp Mạy xam ỏm ón khoan Cốn chí páh sam lo Ma chí nón sam ỏm Cốn mí xam pỏng kíu, xam pỏng ê Dák ngúa quái dák hặn thảu Dák nặm dák xam bươn Hươn xám va Cả xám họi Kin pửa lảu Dák khảu xam bươn Ma sam pi báu lứm chảu Quái cảu pi báu lứm phúk Mướng quái pên xam kha pả ngang Ná báu đi, hay xam khảu Lảu báu đi, khái xam ngán Ngắm pay nả xam va Ngắm má lăng xam xók Pay cạ xam pi Báu tò phẩu xam bó Phí xám ngoai quai tóm tồng Sam bươn chắng pên ma pết Chết bươn chắng pên ma cáy Sam pi báu huôm táng bốc Hốc pi báu huôm táng nặm Sam pông phạh ta Báu to bắc má mứ Xam bươn hụ pộc Hốc bươn hụ mẳn Xam khuốp khảu naư na Xam khuốp pa naư nặm Xam mự nhại hươn Xam bươn nhại bản, báu pên Xam mự ý Xí mự oi Xam pộc chắng pên húk Xam lụk chắng pên phua pên mĩa Chạng xí tin nhắng hụ pha lạt 124 Sáu tháng ngồi vững Cuộn ba lần thành cửi Ba đầu thành vợ chồng Ba tháng biết ngồi chỗm Sáu tháng ngồi vững Người có ba họ, nồi có ba rế Bữa ăn rượu đói cơm ba tháng Cổ cứng mềm kiếm Cây ba ôm mềm rìu Người nói ba nghĩ Chó nằm ba khoanh Đời người có ba đoạn thắt, ba đoạn phình Đói bò trâu, đói đến già Đói cơm nước, đói ba tháng Nhà ba sải Tranh ba năm Uống bữa rượu Đói ăn ba tháng Chó ba năm không quên chủ Trâu chín năm không quên chuồng Mường Quài ba cẳng chĩa Ruộng xấu cấy ba vụ Rượu khú uống ba tuần Nghĩ trước ba sải Nghĩ sau ba khuỷu tay Đi buôn ba năm Không giữ ba loại giống Ma ba ngày, trâu rừng dồn bãi đồng Ba tháng thành vịt Bảy tháng thành gà mái Ba năm đường thay lối Sáu năm đường nước đổi dòng Ba nén bên sông Không năm đồng cân nắm Ba tháng biết ngồi lòng Sáu tháng biết ngồi vững Ba năm lúa ruộng Ba năm cá nước Ba ngày chuyển nhà Ba tháng chuyển bản, không nên Ba ngày rên Bốn ngày la Ba cuộn thành dệt Ba thành chồng thành vợ Voi bốn chân bị trượt Ngố ngán hự pên khỏi Va hák chắng dák Hẳm pạ pên xí xiêng Chớ mí báu hụ phảy Dệt đẩy báu hu dom Xi xau pắc xáư đin Tăng hướn kin nặm ta Haư na to ta cáy báu mí Xí tông quảng Thanh, Tấc, Lõ, Than Xí xâu phăng đin Tẳng hưỡn kin nặm ta Haư nã to tưa cáy báu mĩ Xắt xí tin nhẵng hụ p-lạt Xí lụk mả, lụk mãu ải nọng dù táng cáy báu to po táy chăm sảư vả chăm chặn báu to xí chánh che hướn Chạng xỉ tín hụ phạt Bạt thỏ điếu hụ lồm Hứa xáo vá báu long huổi Mỏ xí hu báu tổm cáy Nhá páh quám khanh Nhá khanh chaư dệt chang Chạng xí kha cọ hụ phlạt Chang pát cọ hụ lông Va há phắng dạh Hẳm pạ pên xí siêng Xí xau phăng đin Tẳng hươn kin nặm ta Hảư ná to ta cô cáy, báu mí Quái nọng nhăm tin báu ết Nặm vắng lơc báu phướn Non kin tín chạng báu com Mọt báu xán đẩy ngá chạng Hãnh bát pạ, ả bát thú Xíp bát pạ báu to bát khoan Chang păn chắng đảy kin mả Báu chang păn chuốp cạp ton Hà pí nốc Hốc pí cở nạc Túc bết sia chết việh ỉn nả sia việh Bả chết chặn phung mú lũng ta Vả chết chặn phung mú lúng ta Xương hốm lang he c.ọ ún 125 Ngổ ngáo nên tù tội Lời nói thật khó nghe Nhát dao động bốn phía Lúc có không dè xẻn Làm giữ Bốn cột cắm xuống đất Dựng nhà uống nước lã Thửa ruộng mắt gà Bốn cánh đồng lớn Thanh, Tấc, Lò, Than Bốn cột chôn đất Dựng nhà uống nước lã Mảnh ruộng bừng mề gà Thú bốn chân bị trượt Bốn đà, năm cuống Anh em xa không ông Thái kề bên Anh em ruột thịt không bốn góc nhà Voi bốn chân trượt Chống lần, thuyền nghiêng Thuyền hai mươi không xuôi suối Nồi bốn quai không luộc gà Chớ to mồm nói cứng Chớ tự cho khéo Voi bốn chân có lúc trượt “chang pạt” nhầm Nói thật mà khó nghe Nhát dao thành bốn tiếng Bốn cột cắm đất Dựng nhà, uống nước lã Thửa ruộng mắt gà, Trâu khỏe năm người đâm chân không Nước vực sâu sóng xao Dòi ăn chân voi không mòn Mọt không khoan ngà voi Khỏe nhát dao, xoè đôi đũa Mười nhát dao không năm nhát rìu Khéo chia ăn lãi Không khéo chia bị năm lần đòn Năm năm nhắc Sáu năm lại kêu Đi câu bẩy việc Chơi nỏ năm việc Anh em bảy đời bên ngoại Bảy lớp họ nội đông đúc họ ngoại Thương đắp chài ấm Báu xương hốm chết chặn phã nùn cọ đai Xíp chảư khảu Cảu chảu ók Men xẻn dải lọm báu khát Báu men hua cảu chát co pứ Láu pớng đông Đông pớng láu Cảu áo xíp xong lo Páo thẩu cẩu chua xao Báo xam xáo pak Van đương ỏi Ai báo nọi choc chác mun hu Dệt cốn hữ cẫu pỏng kíu cảu pỏng ê Vẻn chếp pên báu phaư hụ đẩy Phải mí khát Báu phaư tán Báu phaư tánh chùa Nặm mí khun cớ xáư Phaư cọ mí chơ hại Nả cảu căm Lẵm cảu vả Khiêng kha kin Bó cằm cọ hảnh Xíp pák táng mí xíp hó Câu pá táng mí cẩu ma đáp báu Nả cẩu cam cọ mết Cẵm cẩu vã cọ mết Kin cẵm cẩu lãng ngắm Quãm tốk cẩu ta Va hại tốk cẩu mưỡng ải nọng tốk cẩu lin báu khát tốk cẩu chạt báu xia Phủ kốn kảu áo síp song lo Lo kin, lo nung, lo dú, lo hụ siếng Lo chỏng piếng úm inh hướn dảo Lo mường yên bán buôm hom Dệt hướn cháu ká Dệt ná chúa kả Phạ lạnh cháu pháy Phôn lai cháu nặm thúm Dú lạ kin lai Khiếng kha kin, bó cắm cỏ hảnh Nả cẩu cắm cỏ mết Cắm cẩu vá cỏ mết 126 Không thương đắp bẩy lớp chăn chẳng thấy Mười suy nghĩ vào Chín suy nghĩ Thương kéo sợi không đứt Ghét bỏ chín tầng rào đổ Đồi non cậy rừng già Rừng già cậy đồi non Chín ước mười hai lo Trai già trải qua chín thời gái Trai ba mươi tuổi Lời nói đường Trai trẻ lại ăn nói vụng Làm người có chín đoạn thắt chín đoạn phình Tai họa đến lúc Vải có lúc rách lúc lành Không dại năm Không khôn đời Nước có đục Người có lúc lành lúc Mặt chín nắm Thân dài chín sải Vắt chéo chân chực ăn Mỏ vàng hết Mười ngả đường bỏ mười gói cơm tốt Chín ngả đường chín gươm không tốt Mặt chín nắm hết Vàng chín sải hết Nuốt miếng cơm, chín luồng suy nghĩ Lời tốt chín bến Lời xấu chín mường Anh em đến chín thời không đứt Đến chín đời không bỏ Con người chín nghĩ mười hai lo Lo ă,lo mặc, lo ở, lo học hành hiểu biết Lo gia đình hòa thuận ấm êm Lo mường yên ổn vui tươi Làm ruộng lo mà Làm nhà lo gianh Trời khô khanh lo lửa Mưa nhiều lo lũ rỗi, ăn không bắc chân ăn, mỏ vàng cạn cục vàng “chín nắm tay” hết thỏi vàng dài chín thỏi tay tong! Mịt khảu tắt lín nặm báu khát Pi nọng tốc cảu lạt báu xia Mướng tan ók bó khảu Dú cáư phạ báu xôm Nả cảu căm, lẵm cảu vả Khiễng kha kin, bó cẵm cọ hảnh Phủ thảu hụ cảu dương Quái đón kin nhả tốc cảu pom cọ đón Quái đăm kin nhả tốc cảu pom cọ đăm Quám tốc cẩu ta Va hại tốc cẩu mướng Xặp lảu tốc cảu hướn Mạy lem báu to lếch tụ Nóm hụ báu to thẩu lắc Xíp hụ báu to luống khới Xíp chảư khảu Cảu chảu ók Xíp hụ báu to lắc Xíp lắc báu to khởi Xíp hụ báu to lỡng khỡi Xíp xẳn báu to nãn Phan phin báu to coi dóng Xíp đua xảy báu to đua khí Ngẫn xíp báu pên ao Ngẫn xão báu pên pi nọng Xíp hụ báu to xắc Xíp lắk báu to lỡng khỡi Mạy lem báu to đếch tụ Nóm hụ báu to thảu lứm Xíp hụ báu to luống khởi Xíp ẳn báu to nán Xáo ván báu to tưa nưng au khong hảư Xíp hụ báu to lắc Xíp sắc báu to khởi Xíp mua náo, xao mua khầu Xíp xẳn báu tỏ nán Phan phin báu tỏ cỏi dóng Pháy mạy chắng, chắng mạy mứ Xương đaư cọ pốk nọi nưng Phít nọi au quai Phít lai au thỏi Phít nọi nâng ngân cắp ngân xao Xáu va hại pó hạt co tai Thom au quám Tham au thỏi Nọi vá lai 127 Dao sắc không cắt nước máng đứt Anh em rơi chín chợ không lìa Mường người mỏ lúa chín đời không mừng Mặt chín nắm, thân chín sải Vắt chân ăn mỏ vàng Người già biết chín điều Trâu trắng ăn cỏ đến chín đồi trắng Trâu đen ăn cỏ đến chín đồi đen Lời tốt rơi chín bến Lời xấu rơi chín mường Theo rượu, rơi chín nhà Gỗ nhọn không sắt tày Trẻ biết không già giỏi Mười biết không quen Mười suy nghĩ vào Chín suy nghĩ Mười biết không khôn Mười chăm không quen Mười biết không thành thạo Mười nhanh không từ từ Nhanh nhẩu không dón dén Mười lần sốt chưa nỗi buồn Bạc mười không thành Bạc hai mươi không thành anh em Mười biết không chăm Mười chăm không thành thạo Cây nhọn không sắt tù Trẻ biết không già quên Mười biết không làm thạo Mười nhanh không chậm Hai mươi xin không lần đưa Mười biết không khôn Mười chăm không thạo Mười mùa rét, hai mươi mùa lúa Mười vội không chậm Hấp tấp không nhẹ nhàng Lửa cháy nhựa, nhựa cháy tay Thế bị bỏng Tội nhỏ bắt trâu Tội lớn bắt làm đầy tớ Tội chút bắt tiền chục tiền trăm Chớ nông cạn hẹp hòi Chớ nhặt nhạnh lặt vặt Rình lấy lời Hỏi lấy chuyện Pai vá cóp báu pên Ta lắp chaư báu nón Cốn hua hướn lưa tọng Pẳn kốn báu huôm chaư kăn đảy Pưa vả bảư lắc chạ mắn báu pâng kăn Hên bók nhá kai lai Kai lai mắn báu thảu Đíp sáư kảu nọi nưng chắng dú dứn kỏng Hóng bò lai Dái côn nòi Khong tàn lẽ têm ta Pay báu đảy xắc nỏi Khong chảu lẽ nọi chỏi Pay au đảy põ pã Nhả tắm tển co nưng thon vắn Pắn xum tẹ mí phaư hánh cốn đẩy đế Sáu páh hế lợp pông, khót chảu hặp au lẹo Sáu hính khót nung, chảu họt sam họt Páh chao báu lợp chaư Xén hụ bò tỏ xén khơi Páo thẩu cẩu chua xao Báo xam xáo pak Van đương ỏi Ai báo nọi choc chác mun hu Xam xíp vãng nả Hả xíp vãng ống Ú nhú xướng nộc cậu Hại xia thảu liốc xáo Mí xong mia nón heo Mía điêu neo cuông xút Báo thẩu cẩu chua xao Báo xam xao chang lứa Xam xíp báu lắc cọ chạ Hả xíp báu khó cọ hăng Xam xíp pi mả Hả xíp pi hãnh Xam xíp nõn khin tin Xí xíp nõn khin tọng Hả xíp ớk pên hãng Hốk xíp kĩnh pen xáy khụak Chết xíp báu núak cọ phãng Pét xíp hua pên hãng nộk tả Chụ cai táng lữm lẽ Cẩu xíp pẽ cấu đanh thứk nhọm Họi nưng âu mạy nẳng pá dệt mon 128 Ít bảo nhiều Một dúm bảo vốc- không nên Mất ngủ lòng không ngủ Đứng chủ gia đình lo trăm bề Nghìn người không theo ý Bởi kẻ khôn, người dại khác Thấy hoa qua không Qua không chẳng sống lâu Hái cài đầu tí thọ Của không nhiều Chia người Của người nhìn đầy mắt Đi xin, chẳng tý Của nhìn thấy Đi lấy, đầy gánh to Cỏ thấp ngắn nhổ dễ Nghìn bụi cỏ chẳng có sức nhổ Nó nói chưa dứt, đáp lời Nó nói một, nói dăm ba câu Nói liền không kịp thở Chục vạn biết không chục vạn thạo Trai già trải qua chín thời gái Trai ba mươi tuổi Lời nói đường Trai trẻ lại ăn nói vụng Ba mươi bỏ cung Năm mươi bỏ súng ủ rũ cú lụ khụ ông lão sáu mươi Có hai vợ ngủ nghĩa địa Có vợ nằm đái Trai già chín thời gái Trai ba mươi khéo phỉnh phờ Ba mươi không khôn dại Năm mươi không nghèo giàu Ba mươi tuổi sung sức Năm mươi tuổi khỏe Ba mươi ngủ béochan Bốn mươi ngủ tay để ngực Năm mươi ngực thành máng Sáu mươi da dẻ trứng nòng nọc Bảy mươi không điếc ù Tám mươi đầu rối tơ vò Người tình qua cửa sổ không thèm nhìn Chín mươi vải không đỏ nhuộm lại Một trăm lấy rừng làm ngối Hảy ná tạu bươn xam Đẩy ná báu đẩy khảu Kin lẩu tạu cáy khăn Đẩy lảu báu đẩy nón Chỉ lích chi lỷ Xí xíp mự đẩy kin Xam xíp mự Hả xíp mự xắm Bươn xíp năm hay khảu Bươn cảu hay lý Bươn nhi tí phôn tí báu Ăm nừng bươn phạc Xoong cằm pên phắc mák kham Xam cằm bươn hiếng Xí cằm tỏng Xã Hả cằm Táy hên Hốc cằm bươn tốc chạu ết cằm bươn táo pét cằm té nhạu cảu cằm bươn têm xíp cằm tăng cang phạ xíp hạ nỏm chộc xíp hốc nỏm chen xíp ết kin pết mết tô xíp pét tet nõn xíp cảu thảu nón tiếng (kin lảu mết hay) Xảo xao nhá khuống Xáo xí bươn thả Xáo há bươn cõng Xíp hạ bươn tốc Xíp hốc bươn háng Bươn chiêng phôn lỉu lỉ Bươn nhì ty phôn tý báu Bươn xam nặm đam tà Bươn xí tỳ phôn tỳ báu Bươn phôn xắng lảu Bươn hốc pha đăng lẹng củm nao Bươn chết lỗm chệt lỗm chù Bươn pét đét lẹng hường lỡm on Bướn cảu phá xảu hường bôn múa Bươn xíp bók píp hừa nãư đông Bươn xíp ết nặm nõng Bươn xíp xong nặm mả Mữ xíp sí, xam Báu lông hươn pay dam phủ chếp Làm ruộng đến tháng ba Được ruộng không lúa Uống rượu đến gà gáy Được rượu không ngủ Lác đác trổ Bốn mươi ngày ăn Ba mươi ngày mạ Năm mươi ngày dậm Tháng mười gieo lúa Tháng chín tra ngô Tháng hai trời chỗ mưa chỗ không Mùng trăng ấp Mùng hai trăng trái me non Mùng ba trăng nghiêng Mùng bốn trăng vướng Xá Mùng năm Thái không thấy Mùng sáu trăng lên nhanh Mùng bảy trăng xoay hướng Mùng tám trăng gần đầy Mùng chín trăng đầy Mùng mười trăng đứng ngang trời Trăng rằm tròn lòng cối Trăng mười sáu tròn trịa Mười bảy ăn hết vịt Mười tám đặt lưng nằm ngủ Mười chín già ngủ say (uống rượu hết vò) Hai mươi sân gái lặng Hai tư trăng rơi Hai lăm trăng mong Hai sáu trăng rơi Tháng giêng mưa rả Tháng hai nơi mưa nơi không Tháng ba nước đầy bến Tháng tư nước rỉ phai Tháng năm giã từ lau Tháng sáu sấm buông lạnh cóng Tháng bảy gió gió lùa Tháng tám gió hanh khô Tháng chín trời sầu gió lạnh Tháng mười hoa píp rộ rừng sâu Tháng mười mưa lũ Tháng mười hai nước tràn Ngày mười bốn, hai ba Chớ xuống nhà thăm người ốm 129
- Xem thêm -

Xem thêm: Con số trong thành ngữ, tục ngữ thái tây bắc, Con số trong thành ngữ, tục ngữ thái tây bắc, Con số trong thành ngữ, tục ngữ thái tây bắc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay