Câu hỏi và đáp án ôn THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2016 câu hỏi TIẾNG TRUNG tỉnh quảng nam

6 183 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:04

Câu hỏi đáp án ÔN THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CÂU HỎI TIẾNG TRUNG tỉnh Quảng Nam CÂU HỎI TIẾNG TRUNG (Đề 1) Họvàtênthísinh:………………………………………… Nam/ Nữ……………………………… Ngàysinh:… Nơisinh:…………………….Sốbáodanh:………….Phòngthi: ……… Họtênvàchữkýgiámthị Họtênvàchữkýgiámthị2 Sốphách …………………………………… ………………………………… …………… _ Điểmbằngsố:…………………… Cánbộchấmthi 1:……………… Điểmbằngchữ:………………… Cánbộchấmthi 2:……………… Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào ô trống để hoàn thành câu sau: 睡觉以前,我常常运动………。 Sốphách …………… 2 王教授以前是……… 清华大学毕业的。 大家都说,小王的汉字写………最好看的。 同学们对王教授的课都特别 .兴趣。 听了各位代表的 .介绍以后,全场都鼓起掌来。 教室 坐着二十五个同学。 这出戏太精彩了!我们还要……… 看一遍。 她的那………圆脸真可爱! 这………山太高了!我们爬不上去。 10 今天下午,我们都………宿舍看书。 Câu 2: Căncứnội dung đoạnvănchọnmộtđápánđúngứngvớimỗicâuhỏi 体育运动给人家带来很多好处。体育运动使人身体好,精神也好。体育运动还 有治病和预防病症的作用。人们有的人喜欢看书,有的人喜欢听音乐,有的人 喜欢旅行,也有不少人喜欢运动。现在,运动项目很多,什么游泳啊!长跑啊 ! 跳高、跳远啊!球类的也很多,排球,足球,篮球等等。我的朋友小王呢喜欢 踢足球。每天下午,下班以后,他都到运动场跟朋友们打球。哪一天不去踢足 球他觉得很难受。因为天天都好好运动,所以从小到现在,身体都很好,没有 生过病,吃过药,住过院。我们要向他学习。 11 参加体育运动有几个好处? 12 上文提到几种爱好? 13 哪一运动项目上文没有提到? 14 小王喜欢的运动项目是什么? 15 为什么小王的身体很好? Câu 3: Chọn phương án phương án cho sẵn A, B, C, D để điền vào chỗ trống đoạn văn sau: 我…16…一个外国朋友。他姓张,名字叫张东海,他…17… 中国人。我家…18… 上海 市中心。他家有六…19… 人。他父母今年都七十多岁了。他…20…妻子是技术员,她 在一…21…建筑公司工作。他是上海医院的大夫,他工作…22…将近二十年了。他女 儿今年才十五岁,但是…23… 三种外国语。儿子今年才十一岁,但是英语说…24… 很 流利。他父母年纪大了但是还认真做家务。家中每个人都很忙,只有周末才可以围坐 在一起闲聊一周的学习、工作和生活情况。但是,全家人…25…生活都很满意。 CÂU HỎI TIẾNG TRUNG (Đề 2) Họ tên thí sinh:………………………………………… Nam/ Nữ………… Ngàysinh:… Nơisinh:…………………….Sốbáodanh:…… Phòngthi: ……… Họtênvàchữkýgiámthị Họtênvàchữkýgiámthị Sốphách …………………………………… ………………………………… …………… _ Điểmbằngsố:…………………… Cánbộchấmthi 1:……………… Điểmbằngchữ:………………… Cánbộchấmthi 2:……………… Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào ô trống để hoàn thành câu sau: 上课以前,老师常常检查………旧课。 我朋友以前是……… 河内文化大学毕业的。 在我们班里,小王的汉字写………最好看。 在回家的路上,我们一边走 .谈话,很高兴。 Sốphách …………… 5 听了我 .学习情况以后,爸爸妈妈都很高兴。 教室 坐着二十多个同学。 那时候我们都……… 教室里看书。 她的那………书都是中文书。 9、这 地图是世界地图。 10、你喜欢喝茶 喝咖啡? Câu 2: Căn nội dung đoạn văn chọn đápán ứng với câu hỏi 张正生的家除了爸爸妈妈和爷爷奶奶以外,还有一个妹。这是他全家的照片。站在左 边的是他爸爸。他爸爸今年五十二岁,在银行工作。他的妈妈比爸爸小五岁,她在一 家进出口公司工作。公司离家很远,她每天早上五点半就要坐公共汽车上班了。 张正生的妹妹是学生,她会英语和日语。爷爷和奶奶今年都七十五岁了,但是身体还 很好,每天,爷爷奶奶都六点半起床,起床以后就去散散步,然后看一下报纸或电视。 张正生是北京文化大学民俗学系的学生。他对民俗学特别感兴趣。爸爸妈妈虽然工作 都很忙,但是非常关心他们兄妹们的学习。他们也非常孝敬于父母和爷爷奶奶。张正 生的家是幸福的家庭。 11 张正生的家有几口人? 12 张正生的妈妈今年多大了? 13 爷爷奶奶起床以后常常做什么? 14 张正生的妈妈怎么上班? 15 张正生的爸爸可能做什么工作? Câu 3: Chọn phương án phương án cho sẵn A, B, C, D để điền vào chỗ trống đoạn văn sau 我…16…小王是好朋友,我们都…17…大学学习。我们是前年考…18… 大学的。 我们今年都二十…19…岁。小王的学习成绩…20… 我好一点。他…21… 帮助我 学习。我们…22…关系非常好。晚上,做…23…作业以后,我们一起看电视, …24… 看,一边聊,很高兴。我们希望大学毕业以后…25…能找到好工作。
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi và đáp án ôn THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2016 câu hỏi TIẾNG TRUNG tỉnh quảng nam , Câu hỏi và đáp án ôn THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2016 câu hỏi TIẾNG TRUNG tỉnh quảng nam , Câu hỏi và đáp án ôn THI CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH năm 2016 câu hỏi TIẾNG TRUNG tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay