Mẫu báo cáo kết quả tập sự

1 188 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:04

     !"#$%&'(& &)  *+*,,-./012+.3-  45(&&5*67(  !"# $%&'()*+,)-  /0('012)34)- .567809*:+,6;%<4=9>?# <@8418*8*(8=.<A:'012B  CC! D,/0E6F%G  HIJK8L+8LF8LM+1N10O 34#.,A+34%P ?9N,6Q8R,S8+<TNUV+ WE-8A+34%P*X6((/0(.534%P<%+0   I*Y0*<$9U0.,O8.ZY0O<8(8V4[98\6=,6S88L+ <A(,VY\9<$%(8,8%,D,VY0*]^-46_ 8%# I:`YG%G6=,6S8.,%(VaO(84,%<4=9 6-9P8# IGT6QO4Y0*6,WE1(VWR.<AN<TV-4 6_YU+0#:`bS8X1NP34a6,WEc9=# IGT1N1:`/0+OGT1N1V6%1059a055 6F+4<$6a8`cMO44(4(,Nd84&@4T6G<@8%V 6<@81N10# 0Me1*U8f4eE4d8.ZY0O4\6\0g06a .<h$c+#  !"#$%& '()*+,) # /&0 IEY346]6LM7Q%$D,6-/0680# I7N0.5M6]6LVW,+8VA+6-/06F# I5S8%=8VV.5M6-/06F# I0N,A+8*(88<+g07N0Q%$8<+ 4,4-V8]4eMi%0,O9# 1 )*&1 I*6j%,=(,(6]6L.<T89k0]8D,414G8<$ .59M7(,Nd8/06F# Il*Pb%,=YQm4V8nXm8<$.5# IK%,=6j8-bT+6i4<$4(4V810o4&@4TB6G <@8%V8L8G<TNU8da.p.V8`9h.7VYO# I0Me1*.,A+34%PWO98fR* Y0*8o6QO46aWn84d8c=8EV,OcM e8L+95#  )*2+ I*Y0*8`n3Nd8(84<$4(4N=8q94(0R R88P88348L+8%V=,8,8%S-834M79*q9 18+,8\Y<@N=8# I.,eN=*6j%rNdEMFN=8<AX0V8Gn 4(0G6+O0/0e8L+EMFN=8V8`OG810o.p.4&@4 TB6G<@8% I*Y0*+9We,bWE8L+6QO4V8oWO96a, OAe# .,A+eN=*6<@8418*eN=M79*:* O# lE/0e8da8L+M79*<%+0  lG G  o l( .0M5 E0  s  s  s  s t "u  #t vC "#v C CC#C #! C ! "! v "#C C v#C v " #t u # v    #u vu ""#t t Ct#   2(3# Ila9.+WF4A6-/08E7N0Wa9.+4&@4T6G <@8%# I2,6a9<$6G8RX(8V8`6L8,6a9D,/06F8L+8E67 8,6a9# I:\9M8`8c+YkV3Xm8daV8RX(8V8*MqW(8/0+# I.eMWa9.+6]6L6-A+/06F# 4()*1/25 I+9+6]6L8(8M0i%,=809*=.<A8(8M0i %,=809*D,8d9N,f(,Nd8i8S8# Il*B8oq918+,.567809*V18+,Ww ?O4d%<4=9VBM<T8R8Y^WO98,Me1# C IR88P8NPA8(8M=6QO4V5968YO0+9We,6a1 8+,a0ME8,Me1# I+9+8+8=8S8q918+,.567809* O4d8,Me1# .,W5Wa9.+.567(, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG …………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** - , ngày tháng năm BÁO CÁO HẾT TẬP SỰ (Dành cho cán hết tập sự) Họ tên: Đơn vị công tác: Thời gian tập sự: Cán hướng dẫn tập sự: Phẩm chất đạo đức Năng lực, trình độ kết làm việc thời gian tập Ý thức tổ chức chấp hành chủ trương, đường lối, sách Đảng Nhà nước; kỷ luật, nội quy, quy định, quy chế quan Tham gia công tác đoàn thể Cán hướng dẫn tập Cán tập Mẫu 3a. Báo cáo kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự HUYỆN………………. HỘI ĐỒNG KSK NVQS Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHÁM SỨC KHỎE (Ký tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Sở Y tế ; - Hội đồng NVQS huyện; - Phòng Y tế huyện; - Lưu Mẫu 3b. Báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự UBND HUYỆN PHÒNG Y TẾ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 TRƯỞNG PHÒNG (Ký tên và đóng dấu) Nơi nhận: - Hội đồng NVQS huyện; - Ban CHQS huyện; - Sở Y tế; - Lưu Mẫu 3c. Báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự UBND TỈNH SỞ Y TẾ Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Đợt . năm TT Nội dung Kết quả Ghi chú 1 Số lượng khám theo kế hoạch 2 Số lượng đã khám 3 Phân loại sức khỏe: Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 GIÁM ĐỐC (Ký tên và đóng dấu) Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Bộ Y tế; - Lưu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng … năm 20… BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ TẬP SỰ Họ tên: Ngày sinh: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Nhiệm vụ giao: Đơn vị công tác: Thời gian tập từ ngày ……/…/20… đến ngày ……/…/20… Qua thời gian tập đơn vị, báo cáo kết sau: I Tự nhận xét: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống: (Về chấp hành chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, phẩm chất đạo đức, lối sống) Năng lực chuyên môn công tác: (Liệt kê đầu công việc thực hiện, ý thức học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học…) Tinh thần trách nhiệm kỷ luật, quan hệ với đồng nghiệp: Mẫu số 03b-BM-TCCB Hoạt động trị, xã hội, đoàn thể: (báo cáo việc tham gia hoạt động Đảng, Công đoàn, Đoàn niên…) Những mặt hạn chế: Biện pháp khắc phục: (nêu rõ biện pháp khắc phục) II Tự đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Chưa hoàn thành nhiệm vụ  : : : Người báo cáo (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu số 03b-BM-TCCB
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo kết quả tập sự, Mẫu báo cáo kết quả tập sự, Mẫu báo cáo kết quả tập sự

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay