Vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị hoàn hiện pháp luật

12 243 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 16:00

Vấn đề đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm, phúc thẩm kiến nghị hoàn pháp luật BẢNG QUY ƯỞC VIẾT TẮT ĐCGQVADS Đình giải vụ án dân VADS Vụ án dân BLTTDS Bộ luật tố tụng dân năm 2004 BLDS Bộ luật dân năm 2005 LPS Luật phá sản năm 2004 HĐXX Hội đồng xét xử ĐCXXVADS Đình xét xử vụ án dân VKS Viện kiểm sát MỤC LỤC MỤ C LỤ C 1.1Khái niệm đình giải vụ án dân .2 1.2Đặc điểm đình giải vụ án dân .2 1.3Ý nghĩa đình giải vụ án dân 2.1Đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm 2.2.1Đình giải vụ án dân tòa án cấp phúc thẩm 2.2.2Đình xét xử phúc thẩm vụ án dân .7 3.1Thực tiễn áp dụng 3.2Kiến nghị hoàn thiện pháp luật đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm, phúc thẩm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .11 MỞ BÀI Qua thực tế cho thấy quy định đình giải vụ án dân quy định có vị trí quan trọng việc giải vụ án dân Bởi lẽ đình giải vụ án dân xem phương thức xử lí đặc biệt Toà án trình giải vụ án dân Để hiểu rõ vấn đề này, em xin mạnh dạn chọn đề tài: “ vấn đề đinh giải vụ án dân tòa án cấp thẩm, phúc thẩm kiến nghị hoàn pháp luật” NỘI DUNG I, Khái quát đình giải vụ án dân 1.1 Khái niệm đình giải vụ án dân Đình giải vụ án dân việc tòa án định ngừng việc giải vụ án dânpháp luật quy định [l,tr263] Như vậy, ĐCGQVADS việc án cho ngừng hẳn hoạt động tố tụng Đây bước bắt buộc thủ tục mà địnhTòa án áp dụng sau thụ lý vụ án có lý khiến trình giải vụ án phải dừng lại hẳn 1.2 Đặc điểm đình giải vụ án dân Thứ nhất, ĐCGQVADS ngừng hẳn hoạt động tố tụng để giải VADS cụ thể Lúc kết thúc mặt thủ tục tố tụng lẫn giải nội dung VADS, không khôi phục lại, trừ trường họp pháp luật có quy định khác Thứ hai, để ĐCGQVADS pháp luật quy định Căn ĐCGQVADS bao gồm nguyên nhân chủ quan, khách quan giai đoạn xét xử, loại đình chỉ, không giống Thứ ba, việc ĐCGQVADS phải Tòa án áp dụng Như vậy, hiểu ĐCGQVADS định ngừng vĩnh viễn việc giải vụ án dân Tòa ánpháp luật quy định 1.3 Ý nghĩa đình giải vụ án dân Quyết định ĐCGQVADS nhằm giảm bớt chi phí tố tụng cho đương việc tiếp tục tố tụng không thật cần thiết vụ án giải Vì đương tốn tiền bạc, thời gian tham gia tố tụng.Việc ĐCGQVADS giúp tiết kiệm thời gian, công sức chi phí cho nhà nước Việc ĐCGQVADS nguyên đon vi phạm thời gian Tòa án triệu tập (nguyên đon triệu tập đến lần thứ hai mặt) đặc biệt có tác dụng răn đe, gián tiếp bảo đảm giải vụ án thời hạn, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật tố tụng Quyết định ĐCGQVADS gắn với việc hủy án Tòa án cấp bảo đảm việc áp dụng thống quy định đình giúp Tòa án cấp thấy sai lầm, vi phạm, thiếu sót mình, sở Tòa án cấp có hướng khắc phục thiếu sót đó, góp phần bảo vệ đương Quyết định ĐCGQVADS cứ, thủ tục tạo niềm tin nhân dân vào Tòa án, đồng thời bảo đảm tính pháp chế XHCN công tác xét xử Tòa án II, Khái quát đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm, phúc thẩm 2.1 Đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm ❖ Các ĐCGQVADS quy định cụ thể, chi tiết Điều 192 BLTTDS - Những phát sinh sau tòa án thụ lý vụ án (Khoản Điều 192): +) “Nguyên đơn bị đơn cá nhân chết mà quyền, nghĩa vụ họ không thừa kế” Những quyền nghĩa vụ nguyên đon, bị đon cá nhân không thừa kế quyền nghĩa vụ gắn liền với nhân thân họ Do gắn liền với nhân thân nên đương chết, quyền nghĩa vụ nhân thân đương nhiên chấm dứt Lúc đương nhiên hoạt động tố tụng tòa chấm dứt đối tượng xét xử không Nhưng cần phân biệt trường họp với trường hợp đương cá nhân tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa vụ tài sản họ thừa kế người thừa kế tham gia tố tụng theo Khoản Điều 62 BLTTDS Người thừa kế đương xác định theo quy định thừa kế BLDS Trong trường hợp đương có nhiều người thừa kế tất người thừa kế tham gia tố tụng họ phải thỏa thuận với văn để cử người đại diện tham gia tố tụng Trường họp tất người thừa kế từ chối nhận di sản người thừa kế có người thừa kế người thừa kế không hưởng di sản thuộc Nhà nước, sau thực việc toán nghĩa vụ theo thứ tự ưu tiên theo quy định Điều 683 BLDS Trong trường họp tòa án tiến hành giải vụ án +) “Cơ quan, tổ chức bị giải thể bị tuyên bổ phả sản mà cá nhân, quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tổ tụng quan, tổ chức Đây trường hợp nguyên đơn, bị đơn quan, tổ chức tham gia tố tụng bị giải thể bị tuyên bố phá sản tư cách pháp lý quan, tổ chức không còn, hoạt động thực tế chấm dứt, quyền nghĩa vụ chấm dứt theo Nếu cá nhân, quan, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng quan, tổ chức Tòa án phải ĐCGQVADS +) “Người khởi kiện rút đơn khởi kiện Toà án chấp nhận người khởi kiện quyền khởi kiện Hành vi khởi kiện người khởi kiện sở để tòa án giải vụ án sau tòa án thụ lý giải vụ án người rút đơn khởi kiện tòa án chấp nhận xác định người quyền khởi kiện làm cho sở việc giải vụ án không Vì vụ án bị đình giải Mục 10.1 phần II nghị 02/2006/NQ-HĐTP có hướng dẫn chi tiết vấn đề +) “Cơ quan, tổ chức rút văn khởi kiện trường hợp nguyên đơn nguyên đơn yêu cầu không tiếp tục giải vụ án” Neu quan, tổ chức khởi kiện mà lại rút đơn kiện Tòa án có trách nhiệm ĐCGQVADS với điều kiện nguyên đơn nguyên đơn yêu cầu không tiếp tục giải vụ án Tuy nhiên chưa có giải thích thỏa đáng “không có nguyên đơn” Mặt khác, nguyên đơn hiểu người khởi kiện người khác khởi kiện để bảo vệ quyền lợi ích họp pháp họ Như vậy, khó có trường họp vụ án nguyên đơn +) “Các đương tự thoả thuận không yêu cầu Toà án tiếp tục giải vụ án Đây việc đương chủ động thỏa thuận giải vụ án trình tố tụng mà không cần đến tác động Tòa án Khi xuất này, tòa án phải ĐCGQVADS lúc đối tượng xét xử vụ án không Căn thể quyền tự định đoạt đương Neu thỏa thuận đương tự nguyện, không vi phạm pháp luật không trái đạo đức xã hội Tòa án phải tôn trọng quyền định đoạt vụ án bị ĐCGQVADS Nhưng sau tự thỏa thuận, Tòa án không thông báo kết tự thỏa thuận Tòa án định ĐCGQVADS Nên cần sửa lại để phù họp +)“ Nguyên đơn triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẳng mặt” Nếu triệu tập nguyên đon họp lệ đến lần thứ hai mà họ vắng mặt coi họ từ chối quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền lợi Tòa án ĐCGQVADS mà không cần xét đến việc vắng mặt nguyên đon có lý đáng hay lý đáng “Triệu tập họp lệ” việc tuân thủ thủ tục quy định Điều 151, 154 155 BLTTDS Trường họp vụ án có nhiều nguyên đon mà nguyên đon vắng mặt dù triệu tập họp lệ đến lần thứ hai nguyên đon khác có mặt theo giấy triệu tập tòa án giải nào? Pháp luật chưa có quy định rõ ràng nên việc áp dụng chưa thống Nếu nguyên đon không đến mà Tòa án định ĐCGQVADS ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi nguyên đon khác giải yêu cầu phản tố bị đon, người có quyền nghĩa vụ liên quan với trường họp quan tổ chức khởi kiện để bảo vệ người khác hậu pháp lý nguyên đon triệp tập họp lệ lần hai mà không đến? +) “ Đã có định Toà án mở thủ tục phá sản đoi với doanh nghiệp, họp tác xã bên đương vụ án mà việc giải vụ án có liên quan đến nghĩa vụ, tài sản doanh nghiệp, họp tác xã đó” Khi có định mở thủ tục phá sản DN, HTX quyền nghĩa vụ giải thông qua thủ tục phá sản Vì thế, tòa án giải vụ án phải ĐCGQVADS kể từ ngày tòa án định mở thủ tục phá sản +) “Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định ” Đó trường họp làm cho Toà án định đình giải VADS mà BLTTDS chưa quy định quy định văn quy phạm pháp luật khác sau BLTTDS có hiệu lực thi hành quy định văn quy phạm pháp luật ban hành sau điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên (mục 10.2 phần IINQ 02/2006/NQ-HĐTP) - Những phát sinh trước tòa án thụ lý vụ án (Khoản Điều 192): Những phát sinh trước tòa án thụ lý vụ án, thụ lý tòa án phát phải trả lại đon khởi kiện tài liệu, chứng kèm theo cho đưong theo quy định Điều 168 BLTTDS sau thụ lý vụ án phát Toà án định đình giải vụ án dân sự, xoá tên vụ án sổ thụ lý Các trường họp phải phát từ nhận đơn kiện thiếu sót nên sau thụ lý vụ án, tòa án phát Tòa án ĐCGQVADS để khắc phục sai sót Nên khoản Điều 192 BLTTDS hoàn toàn độc lập, chúng có mục đích hậu pháp lý khác Các trường họp quy định Điều 192 nêu để ĐCGQVADS giai đoạn chuẩn bị xét xử thẩm BLTTDS chưa có quy định ĐCGQVADS phiên tòa thẩm Điều 201 BLTTDS Như vậy, dẫn tới cách hiểu không ĐCGQVADS phiên tòa thẩm Nên cần quy định cụ thể vấn đềThẩm quyền định ĐCGQVADS Tòa án cấp thẩm Người có quyền định ĐCGQVADS trước phiên tòa xét xử thẩm Thẩm phán Chánh án phân công giải vụ án (Điều 194 BLTTDS), phiên tòa thẩm hội đồng xét xử (Điều 210 BLTTDS) ❖ Hình thức định ĐCGQVADS Tòa án cấp thẩm Quyết định ĐCGQVADS phải lập thành văn Mẩu, nội dung định quy định cụ thể NQ02/2006/NQ-HĐTP(Mầu la, lb) *1* Hiệu lực hậu phápđịnh ĐCGQVADS tòa án cấp thẩm Hiệu lực: Quyết định ĐCGQVADS chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm Thời hạn kháng cáo ngày theo khoản Điều 245 BLTTDS Hậu pháp lý: Khi tòa án định ĐCGQVADS hoạt động tố tụng chấm dứt (khoản điều 193) Tiền tạm ứng án phí mà đương nộp xác định theo quy định khoản 2,3 Điều 193 BLTTDS 2.2 Đình giải vụ án dân tòa án cấp phúc thẩm Đình cấp phúc thẩm có hai trường họp ĐCGQVADS phúc thẩm đình xét xử phúc thẩm 2.2.1 Đình giải vụ án dân tòa án cấp phúc thẩm ❖ Căn đình quỵ định điều 278 BLTTDS, xuất tồn giai đoạn thẩm Đáng tòa án cấp thẩm phải phát định ĐCGQVADS VADS giải Khi xét VADS theo thủ tục phúc thẩm tòa án phát nên ĐCGQVADS Ngoài theo điều 269 BLTTDS, trước mở phiên tòa phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn rút đơn khởi kiện HĐXX phúc thẩm phải hỏi bị đơn có đồng ý hay không Nếu bị đơn đồng ý chấp nhận việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn HĐXX phúc thẩm định hủy án thẩm ĐCGQVADS Ngoài ra, VADS có người có quyền nghĩa vụ liên quan, mà họ giữ nguyên yêu cầu độc lập Tòa án cấp phúc thẩm giải nào? Mục phần III NQ 05/2006/ NQ-HĐTP có hướng dẫn vấn đềThẩm quyền định ĐCGQVADS cấp phúc thẩm HĐXX ❖ Hình thức định ĐCGQVADS cấp phúc thẩm văn Nội dung hình thức định tuân theo mẫu 17 NQ 05/2006/ NQ- HĐTP ❖ Hiệu lực hậu pháp lỷ định ĐCGQVADS cấp phúc thẩm, nguyên tắc định có hiệu lực Đương sự, VKS kháng cáo kháng nghị Tuy nhiên có định bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Hậu pháp lý: Với trường họp Tòa án ĐCGQVADS theo điều 278 BLTTDS sau rút đơn khởi kiện, nguyên đơn có quyền khởi kiện lại VADS theo thủ tục BLTTDS quy định thời hiệu khởi kiện Các đương phải chịu án phí thẩm theo định Tòa án cấp thẩm phải chịu nửa án phí phúc thẩm theo quy định pháp luật Các trường họp khác, Tòa án cấp phúc thẩm hủy án, định thẩm để ĐCGQVADS thủ tục phúc thẩm xuất có nghĩa án, định thẩm sở Quyết định ĐCGQVADS thủ tục phúc thẩm đồng nghĩa với việc hủy án thẩm chấm dứt thủ tục tố tụng Với định ĐCGQVADS theo điều 269 BLTTDS hậu pháp lý tiền án phí xác định theo điểm b khoản điều 269 2.2.2 Đình xét xử phúc thẩm vụ án dân ❖ Căn đình xét xử phúc thẩm vụ án dân quỵ định điều 260 BLTTDS ỉà : - Các trường họp quy định điểm a b khoản Điều 192 BLTTDS Căn xuất trình tòa án cấp phúc thẩm giải vụ án Tòa án đình xét xử phúc thẩm vụ án Hoạt động xét xử phúc thẩm chấm dứt, sau công nhận giá trị phápán định thẩm Còn xuất hiện, tồn từ giải vụ án cấp thẩm không tòa án thẩm phát mà đến cấp phúc thẩm, tòa án cấp phúc thẩm phát ĐCGQVADS theo điều 278 BLTTDS - “Người kháng cáo rút toàn kháng cáo Viện kiểm sát rút toàn kháng nghị” Tại khoản điều 256 mục 10.2 phần I Nghị 05/2006/NQ-HĐTP có hướng dẫn chi tiết vấn đề - Các trường hợp khác mà pháp luật có quy định tòa án định ĐCXXVADS phần vụ án có kháng cáo người kháng cáo vắng mặt người triệu tập họp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt phiên tòa (khoản Điều 266 mục phần II Nghị 05/2006/NQ-HĐTP) ❖ Thẩm quyền định ĐCXXVADS cấp phúc thẩm Tùy vào thời điểm giai đoạn chuẩn bị xét xử phiên tòaThẩm phán phân công giải vụ án HĐXX định ĐCXXVADS *X*Hình thức định ĐCXXVADS cấp phúc thẩm văn tuân theo mẫu 15, 16 tạiNQ 05/2006/NQ-HĐTP ♦> Hiệu lực hậu phápđịnh ĐCXXVADS cấp phúc thẩm, nguyên tắc định có hiệu lực Tuy nhiên có định bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm Quyết định chấm dứt hoạt động xét xử phúc thẩm làm phát sinh hiệu lực án định thẩm (với khoản Điều 260) Còn với định theo điểm a, c khoản điều 260 chưa quy định hậu pháp lý III, Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật đinh giải vụ án dân tòa án cấp thẩm, phúc thẩm kiến nghị hoàn thiện pháp luật 3.1 Thực tiễn áp dụng ❖ ưu điểm: Nói chung thẩm phán áp dụng xác quy định ĐCGQVADS trường họp Năm 2008, tòa án cấp thẩm đình 13890 VADS, 12628 vụ án HNGĐ, 987 vụ án KDTM tuyên bố phá sản, 298 vụ án lao động Tòa án cấp phúc thẩm đình 515 VADS, 21 vụ án KDTM tuyên bố phá sản, 19 vụ án lao động [4, tr43] Các số liệu cho thấy việc phải áp dụng quy định đình phổ biến việc giải vụ án TANDTC làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn Tòa án cấp việc áp dụng thống quy định ĐCGQVADS ❖ Khuyết điểm: Không đưa người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng bị đơn vào tham gia tố tụng Các tòa án lúng túng với việc xác định tư cách đương tổ chức sáp nhập, họp nhất, chuyển đổi không bàn giao khoản nợ có tranh chấp sang tổ chức Không xác minh xác đương nhận giấy triệu tập hay chưa? ❖ Nguyên nhân: số lượng vụ án dân cần phải đình mà ngành Tòa án phải thụ lý giải ngày tăng tính chất phức tạp số quy định pháp luật bất cập mà chưa sửa đổi,bổ sung hướng dẫn Thẩm phán thường xuyên bị đe dọa, gây sức ép chí bị hành ảnh hưởng tới tính khách quan định ĐCGQVADS số nguyên nhân chủ quan trình độ, lực hạn chế thiếu trách nhiệm cá nhân đội ngũ cán tòa án thẩm phán tòa án địa phương [4,tr48] TANDTC chậm ban hành nghị để hướng dẫn vướng mắc mà tòa án cấp gặp phải 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm, phúc thẩm *x* Đổi với đình giải vụ án dân tòa án cấp thẩm - Với quy định điểm a khoản Điều 192 BLTTDS nên hướng dẫn thêm sau: “Trong trường họp người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật có không quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản đại diện quan nhà nước nhận tài sản bị đơn phải tiếp tục tham gia tố tụng thay bị đơn để giải tranh chấp với nguyên đơn” Sau hoàn thành nghĩa vụ với nguyên đơn nhà nước nhận tài sản bị đơn - Đối với quy định điểm c khoản Điều 192 BLTTDS cần có hướng dẫn chi tiết hon Khi người khởi kiện người đại diện theo ủy quyền, Tòa án không đương nhiên định ĐCGQVADS mà phải xem xét phạm vi ủy quyền theo họp đồng Khi việc rút đơn kiện nằm phạm vi ủy quyền, phù họp với ý chí nguyện vọng nguyên đơn Tòa án ĐCGQVADS - Đối với đình điểm d khoản Điều 192 BLTTDS nên sửa lại sau: bỏ cụm từ “trong trường hợp nguyên đơn” sửa lại “cơ quan tổ chức khởi kiện thay nguyên đơn rút văn khởi kiện nguyên đơn có đơn yêu cầu không tiếp tục giải vụ án” - Căn đình theo điểm đ khoản Điều 192 BLTTDS cần sửa lại là: “Các đương tự thỏa thuận có đơn yêu cầu Tòa án không tiếp tục giải vụ án” - Quy định ĐCGQVADS nguyên đơn triệu tập họp lệ đến lần thứ hai mà vắng mặt sửa: Nếu vụ án có nhiều nguyên đơn họ có yêu cầu độc lập với bị đơn có nguyên đơn vắng mặt lần hai lý đáng tòa án tách vụ kiện để giải yêu cầu đương có mặt Với vụ án có nhiều nguyên đơn, có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập người liên quan mà nguyên đơn vắng mặt lần hai lý đáng Tòa án nên đình xét xử phân yêu cầu nguyên đơn vắng mặt ❖ Đổi với đình giải vụ án dân tòa án cấp phúc thẩm Truông hợp HĐXX phúc thẩm Điều 269 BLTTDS định ĐCGQVADS, Tòa án cấp phúc thẩm mở phiên tòa giải VADS theo thủ tục chung bị đơn đồng ý việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn, không phân biệt thời hạn kháng cáo kháng nghị có đương kháng cáo VKS kháng nghị không chưa họp lý Vì thế, nên quy định lại theo hướng sau: Sau có án, định thẩm, thời hạn kháng cáo mà nguyên đơn rút đơn khởi kiện Tòa án thẩm hướng dẫn cho đương kháng cáo toàn án, định thẩm để tòa ánđể mởi phiên tòa phúc thẩm tùy thuộc vào việc bị đơn có đồng ý việc rút đơn khởi kiện nguyên đơn hay không mà tòa án giải theo điều 269 BLTTDS Mặt khác, hết thời hạn kháng cáo nguyên đơn rút đơn khởi kiện kháng cáo kháng nghị án định thẩm nguyên tắc án định có hiệu lực pháp luật Vì trường họp này, tòa án phúc thẩm không chấp nhận rút đơn không hủy án thẩm ĐCGQVADS theo điều 269 BLTTDS KẾT LUẬN Từ phân tích thấy quy định pháp luật vấn đề đình giải VADS Toà án cấp thẩm, phúc thẩm toàn diện Tuy quy định điểm chưa thống nhất, chưa họp lí dàn trải khiến 10 việc áp dụng pháp luật tìm hiểu, nắm bắt quy định pháp luật gặp nhiều khó khăn Do cần có quy định bổ sung nhằm khắc phục hoàn thiện pháp luật tố tụng dân vấn đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội - Giáo trình Luật Tố tụng Dân Việt Nam - NXB Tư Pháp, Hà Nội, năm 2005 Nguyễn Triều Dương, Đình giải vụ án dân sự, Tạp chí Luật học, số 5/2005 Ths Nguyễn Triều Dương, việc rút đơn khởi kiện đương TTDS, Tạp chí TAND, số 11/2009 Hoàng Thị Phương Liên, Khóa luận tốt nghiệp, Tạm đình chỉ, đình giải vụ việc dân sự, Truông Đại học Luật Hà Nội, năm 2010 Tưởng Duy Lượng, Pháp luật tố tụng dân thực tiễn xét xử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2009 Bộ luật tố tụng dân năm 2004 Bộ luật dân năm 2005 Nghị số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành quy định phần thứ hai “thủ tục giải vụ án án cấp thẩm” luật tố tụng dân Nghị số 05/2006/NQ-HĐTP Nghị Quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ ba "Thủ tục giải vụ án Toà án cấp phúc thẩm" Bộ luật tố tụng dân 10 http://www.nghien-cuu-trao-doi.com/dan-su-to-tung-dan- su/2007/3180/Nhung-bat-cap-cua-phap-luat-ve-dinh-chi-viec-giaiquyet.aspx 11 [...]... đơn khởi kiện thì Tòa án thẩm hướng dẫn cho đương sự kháng cáo toàn bộ bản án, quyết định thẩm để tòa án có căn cứ để mởi phiên tòa phúc thẩm tùy thuộc vào việc bị đơn có đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn hay không mà tòa án giải quyết theo điều 269 BLTTDS Mặt khác, nếu hết thời hạn kháng cáo nguyên đơn mới rút đơn khởi kiện cũng không có kháng cáo kháng nghị đối với bản án quyết. .. kháng nghị đối với bản án quyết định thẩm thì về nguyên tắc bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật Vì thế trường họp này, tòa án phúc thẩm không chấp nhận rút đơn không hủy bản án thẩm ĐCGQVADS theo điều 269 BLTTDS KẾT LUẬN Từ sự phân tích trên có thể thấy các quy định của pháp luật về vấn đề đình chỉ giải quyết VADS tại Toà án cấp thẩm, phúc thẩm là khá toàn diện Tuy vậy nhưng các... chính đáng thì tòa án có thể tách vụ kiện ra để giải quyết yêu cầu của các đương sự có mặt Với vụ án có nhiều nguyên đơn, có yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập của người liên quan mà một trong các nguyên đơn vắng mặt lần hai không có lý do chính đáng thì Tòa án nên đình chỉ xét xử phân yêu cầu của nguyên đơn vắng mặt ❖ Đổi với đình chỉ giải quyết vụ án dân sự tòa án cấp phúc thẩm Truông hợp HĐXX phúc thẩm. .. dân sự năm 2004 7 Bộ luật dân sự năm 2005 8 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 05 năm 2006 hướng dẫn thi hành các quy định trong phần thứ hai “thủ tục giải quyết vụ án tại toà án cấp thẩm của bộ luật tố tụng dân sự 9 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP Nghị Quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" ... vụ án dân sự, Tạp chí Luật học, số 5/2005 3 Ths Nguyễn Triều Dương, về việc rút đơn khởi kiện của đương sự trong TTDS, Tạp chí TAND, số 11/2009 4 Hoàng Thị Phương Liên, Khóa luận tốt nghiệp, Tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự, Truông Đại học Luật Hà Nội, năm 2010 5 Tưởng Duy Lượng, Pháp luật tố tụng dân sự thực tiễn xét xử, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2009 6 Bộ luật tố tụng dân. .. Điều 269 BLTTDS ra quyết định ĐCGQVADS, Tòa án cấp phúc thẩm mở phiên tòa giải quyết VADS theo thủ tục chung nếu bị đơn đồng ý việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn, không phân biệt trong thời hạn kháng cáo kháng nghị có đương sự nào kháng cáo hoặc VKS kháng nghị không là chưa họp lý Vì thế, nên quy định lại theo hướng sau: Sau khi có bản án, quyết định thẩm, nếu vẫn trong thời hạn kháng cáo mà nguyên... lí còn dàn trải khiến 10 việc áp dụng pháp luật cũng như tìm hiểu, nắm bắt các quy định của pháp luật gặp nhiều khó khăn Do đó cần có những quy định bổ sung nhằm khắc phục hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về vấn đề này DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Trường Đại học Luật Hà Nội - Giáo trình Luật Tố tụng Dân sự Việt Nam - NXB Tư Pháp, Hà Nội, năm 2005 2 Nguyễn Triều Dương, Đình chỉ giải quyết vụ. ..chức khởi kiện thay nguyên đơn rút văn bản khởi kiện nguyên đơn có đơn yêu cầu không tiếp tục giải quyết vụ án - Căn cứ đình chỉ theo điểm đ khoản 1 Điều 192 BLTTDS cần sửa lại là: “Các đương sự đã tự thỏa thuận có đơn yêu cầu Tòa án không tiếp tục giải quyết vụ án - Quy định ĐCGQVADS do nguyên đơn đã được triệu tập họp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt có thể sửa: Nếu vụ án có nhiều... dân sự 9 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP Nghị Quyết 05/2006/NQ-HĐTP ngày 04/08/2006 hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba "Thủ tục giải quyết vụ án tại Toà án cấp phúc thẩm" của Bộ luật tố tụng dân sự 10 http://www.nghien-cuu-trao-doi.com/dan-su-to-tung-dan- su/2007/3180/Nhung-bat-cap-cua-phap-luat-ve-dinh-chi-viec-giaiquyet.aspx 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị hoàn hiện pháp luật, Vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị hoàn hiện pháp luật, Vấn đề đình chỉ giải quyết vụ án dân sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và kiến nghị hoàn hiện pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay