huong dan phan tich ke hoach kinh doanh cu the

27 310 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:37

giúp các ban lập kế hoạch kinh doanh chi tiết, phân tích hiệu quả kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, dự án tham dự.......................................................................................................................................... 1 Giới thiệu chung ! Việc chuẩn bị kế hoạch tạo hội hoàn thiện phương pháp kế hoạch hoá sử dụng công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc trình bày doanh nghiệp bạn trước đối tác khác mang tính chuyên nghiệp Như giới thiệu, bắt đầu giới thiệu với bạn đọc "Loạt lập Kế hoạch cho doanh nghiệp" Loạt giới thiệu chủ yếu cho doanh nghiệp Việt Nam tổ chức dạng công ty trách nhiệm hữu hạn công ty cổ phần Trong giai đoạn trình chuyển đổi kinh tế, phần lớn công ty dạng thuộc loại doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Nó có ích cho doanh nghiệp sản xuất tư nhân có tầm cỡ, doanh nghiệp dự kiến phát triển công việc kinh doanh 1.1 Kế hoạch kinh doanh" nghĩa gì? Tại doanh nghiệp nhỏ hơn, người chủ doanh nghiệp thường coi hội kinh doanh tương lai rộng mở, họ giữ kế hoạch “trong đầu” Còn doanh nghiệp có tầm cỡ lớn hơn, người ta lên kế hoạch tài chi tiết thực hàng loạt công việc nghiên cứu thị trường Việc lập kế hoạch kinh doanh đáp ứng hai yêu cầu Kết có tài liệu tương đối súc tích mô tả doanh nghiệp dự định chủ doanh nghiệp cho tương lai Bản kế hoạch kinh doanh sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, hình thức trình bày kế hoạch phụ thuộc vào mục đích cụ thể 1.2 Tại cần lập kế hoạch kinh doanh? Việc chuẩn bị kế hoạch tạo hội hoàn thiện phương pháp kế hoạch hoá sử dụng công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc trình bày doanh nghiệp bạn trước đối tác khác mang tính chuyên nghiệp Bạn định lập kế hoạch nhằm đáp ứng hay nhiều nhu cầu cụ thể như: • Tìm kiếm nguồn tài trợ – kế hoạch kinh doanh tốt công cụ có tính thuyết phục bạn sử dụng, đồng thời tài liệu bắt buộc phải có tổ chức tài • Đưa định hướng – trình chuẩn bị kế hoạch giúp bạn suy nghĩ cách khách quan doanh nghiệp mình, điểm mạnh điểm yếu nội tại, hội mối đe doạ từ bên ngoài, cần thiết thời điểm định chiến lược • Truyền đạt tới đối tác, nhà đầu tư nhân viên chủ chốt, qua củng cố lòng tin vào mối quan hệ, tín nhiệm khuyến khích tập trung nỗ lực nhân viên; tóm lại tạo tầm nhìn chung (shred vision) • Tạo công cụ quản lý – Quá trình chuẩn bị kế hoạch cung cấp phương tiện quản lý có lợi lâu dài cho doanh nghiệp bạn Những phương pháp sử dụng lại kế hoạch cập nhật lập cho mục đích khác 1.3 Thời điểm lập kế hoạch? Thông thường, doanh nghiệp thường kết hợp cần thiết phải chuẩn bị kế hoạch kinh doanh với định đầu tư áp lực từ bên – nhu cầu nguồn tài Nhưng lợi ích việc chuẩn bị kế hoạch - định hướng, truyền đạt, phương tiện quản lý – xem xét đáng giá thời điểm chu kỳ sống doanh nghiệp Khi kinh tế xuống điều kiện kinh doanh trở nên khó khăn hơn, lúc hợp lý để tiến hành trình lập kế hoạch Bản kế hoạch kết hợp chiến lược để tồn với việc định vị vị trí công ty để khai thác cách nhanh nhất, có lợi phục hồi kinh tế - điều định xảy 1.4 Bạn cần kế hoạch? Những kế hoạch cung cấp cho ngân hàng hay đối tác bên phải mang tính khả thi, phải dựa giả định bảo thủ (với mục tiêu đặt mức thấp cách có chủ ý) Tuy nhiên, điều hạn chế nỗ lực cán quản lý công ty; thực tế thường có kế hoạch nội với mục tiêu tham vọng 1.5 Độ dài kế hoạch vừa? Bản danh mục dành cho kế hoạch tổng hợp chi tiết với khoảng 10-15 trang viết cộng với bảng biểu số lượng trang tương đương Tuy nhiên, độ dài tài liệu tuỳ thuộc vào mục đích Ví dụ, yêu cầu vay ngắn hạn ngân hàng để bổ sung cho khoản vay có cần trình bày khoảng đến trang đủ Nếu bạn tiến hành kế hoạch hoá kinh doanh cách tổng hợp sử dụng danh mục để kiểm tra đề mục, công việc tương lai trở nên đơn giản bạn cập nhật biên tập, sửa đổi lại tài liệu cho phù hợp với nhiều mục đích khác… 1.6 Tổ chức trình lập kế hoạch Tầm quan trọng công tác kế hoạch hoá, với ý nghĩa chức thức hoá doanh nghiệp, quy mô hình thức sở hữu doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có hội đồng quản trị động, người giám đốc điều hành phải có chuẩn bị để cung cấp kế hoạch cập nhật, ngắn – trung dài hạn Giám đốc điều hành sử dụng máy để lập kế hoạch kinh doanh đề cập đến tài liệu Công tác lập kế hoạch dựa vào thu nhập phân tích thông tin Thông tin thường tới qua mạng lưới mối quan hệ xung quanh nhà doanh nghiệp, bao gồm nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp – bạn hàng cố vấn chuyên nghiệp Khi thức bắt đầu lập kế hoạch, tốt hết phải có tham gia người chịu trách nhiệm thực kế hoạch Thông thường trình thường kéo dài vòng tuần, bắt đầu việc giới thiệu hướng dẫn nhân viên thuộc nhóm công tác kế hoạch, xác định trách nhiệm nhóm công tác, việc bắt đầu thu thập số liệu Lịch trình cho kế hoạch kinh doanh điển hình in bìa sau tập tài liệu Tốt bạn nên dùng máy tính để soạn thảo kế hoạch kinh doanh, làm việc trình bày tốt hơn, kế hoạch dễ dàng cập nhật, chia thành nhiều phần sửa đổi cho phù hợp với mục đích cụ thể Hiện có nhiều nguồn tài trợ để giúp bạn xây dựng kế hoạch có chất lượng cao cho doanh nghiệp với chi phí hợp lý 1.7 Giải thích số thuật ngữ Người ta thường bắt gặp từ có liên quan tới kế hoạch kinh doanh sử dụng lẫn với từ thực tế có nhiều nghĩa khác Khi doanh nghiệp trình cho Uỷ ban nhân dân dự án để thông qua, việc đánh giá dự án dựa phương pháp giới thiệu vào đầu năm 90 – với tên gọi “nghiên cứu khả thi”; tài liệu sau gửi tới ngân hàng dạng kế hoạch kinh doanh Thuật ngữ “dự án” thường xuyên sử dụng hai trường hợp… Nghiên cứu khả thi nhằm xác định ý tưởng thực không tính thương mại Một nghiên cứu khả thi thực nhằm xác định liệu doanh nghiệp thành lập hoạt động vùng cụ thể đó, nguồn lực phải dùng tới; tính thương mại thường thể dạng tỷ lệ tài kinh tế Kế hoạch kinh doanh định mục tiêu, chiến lược chiến thuật để khai thác ý tưởng Bởi bao gồm phần quan trọng liên quan tới việc thực chủ đề chiến lược kế hoạch marketing, tổ chức quản lý doanh nghiệp, quản lý sản xuất – phần mà nghiên cứu kế hoạch khả thi không đề cập tới Dự án hoạt động cần tới kế hoạch Một dự án việc từ xây dựng nhà, lập nghiên cứu khả thi hay kế hoạch kinh doanh việc làm tập thày giáo giao “Dự án” thuật ngữ chung sử dụng rộng rãi nhiều ngữ cảnh Thu thập thông tin! Như giới thiệu Phần ý nghĩa, mục đích mục tiêu công tác lập Kế hoạch Phần giới thiệu chuyên sâu vấn đề chi tiết để cấu thành nên Kế hoạch Để lập Bản Kế hoạch phải thu thập nhiều thông tin, từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác Ở phần tối giới thiệu mục đích nội dung cần phải thu thập chi tiết phần thu thập thông tin Doanh nghiệp Sử dụng danh mục nào? Một cách tiện lợi để sử dụng tập tài liệu là: trước hết phân phát cho người tham gia vào việc chuẩn bị kế hoạch Sau tiến hành gặp gỡ thông qua danh mục phân công trách nhiệm thu thập số liệu cho đề mục.Một vài đề mục không thích hợp với tình hình doanh nghiệp bạn; bạn cho điểm từ đến theo tầm quan trọng đề mục họp danh mục.Một người phải giao nhiệm vụ ghi chép nguyên văn nội dung họp trên; biên dùng để phác thảo nháp kế hoạch Thông thường công ty nhỏ hơn, giám đốc người chịu trách nhiệm việc ghi chép Cần ghi nhớ thiết lập kế hoạch phụ thuộc nhiều vào công tác thu thập quản lý – xử lý thông tin; bạn phải thực cách toàn diện mặt nghiêm ngặt để giảm tới mức tối đa yếu tố bất ổn.Những nỗ lực bạn bỏ vào phần công việc định điểm mạnh kế hoạch, mức độ thuyết phục người đọc bạn kiểm tra toàn giả thiết đặt Mục đích: Cung cấp thông tin lịch sử phát triển doanh nghiệp Mô tả rõ ràng trạng mục đích doanh nghiệp, đồng thời trình bày tầm nhìn xác định rõ ràng: doanh nghiệp đến đâu làm để đạt tới đích 2.1 Lịch sử Bạn cần phải thu thập thông tin sau để thuyết minh Kế hoạch • Do thành lập, nào, đâu, nào? • Sản phẩm ban đầu, nguồn lực sử dụng lấy đâu • Tầm quan trọng mối quan hệ đặc biệt • Mức độ thành công : thị phần, kết tài • Những vấn đề gặp phải vượt qua • Những kiện/con người/cơ hội đặc biệt quan trọng ảnh hưởng tới vị trí doanh nghiệp ngày 2.2 Hiện trạng mục đích: Phần bạn phải nêu thực tế phát sinh doanh nghiệp mà để xây dựng Kế hoạch tương lai Cụ thể bạn phải nêu rõ nội dung sau: • Sản phẩm chủ yếu • Nếu khác sản phẩm trước • Tính độc đáo sản phẩm • Tính độc đáo công ty, VD : công nghệ hàng đầu, quan hệ với khách hàng, yếu tố tổ chức, cán chủ chốt1, chất lượng cán chủ chốt mới, khó khăn cụ thể doanh nghiệp gặp phải • Mức độ thành công : thị phần kết tài • So sánh kết với dự kiến khứ • Những xu hướng có ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, như: xu hướng thị trường hay hoàn thiện sản phẩm • Những điểm mạnh chủ yếu đóng vai trò quan trọng cần phát huy tương lai 2.3 Kế hoạch tương lai - tầm nhìn định hướng Đây phần quan trọng định đến tính khả thi Bản kế hoạch: • Sản phẩm tương lai, tương quan với yếu tố thị trường • Các mục tiêu ngắn dài hạn thị phần tài Những mạnh doanh nghiệp dựa vào, yếu cần khắc phục • Các phương tiện cần có; làm để vượt qua khó khăn bù đắp thiếu hụt nhân Thông thường sức mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) phụ thuộc vào giám đốc/chủ doanh nghiệp; phần phải trình bày mạnh giám đốc/chủ doanh nghiệp thành tựu khứ Trong môi trường kinh doanh bất ổn, tài xoay sở khả xoay sở ông (bà) ta để đối phó với thay đổi đóng vai trò đặc biệt quan trọng Phân tích Sản phẩm, Dịch vụ! Tiếp theo loạt "Lập Kế hoạch kinh doanh:, Phần xin giới thiệu với bạn Những thông tin cần mô tả Sản phẩm, Dịch vụ mà Công ty bạn kinh doanh Việc mô tả xác doanh nghiệp bán gì- làm cho người đọc hiểu thân sản phẩm/dịch vụ mà hiểu lại có nhu cầu sản phẩm/dịch vụ Từ làm để bạn lập Bản Kế hoạch kinh doanh có chất lượng 3.1 Phân tích mô tả: • Mô tả xác sản phẩm gì, chức tác dụng nó, sản phẩm doanh nghiệp khác với công ty • Có nhiều dạng loại sản phẩm không • Chu kỳ sống sản phẩm kéo dài • Điều kiện vận hành thích hợp sản phẩm • Có cần tới phụ tùng hay phụ liệu hay không; chúng có cung cấp không • Cần tới chuyên môn kỹ thuật để sử dụng sản phẩm cho hiệu (đưa mô tả kỹ thuật vào phần phụ lục) 3.2 Phân tích ứng dụng • Sản phẩm sử dụng nào? Ai dùng? • Sản phẩm tiếp cận khu vực thị trường hay cạnh tranh trực tiếp với nhà sản xuất có mặt thương trường- trường hợp thứ hai, phần Phân tích lợi ích (C) trở thành phần quan trọng • Sản phẩm bổ sung hay thay sản phẩm khác • Sản phẩm phải mua liên tục hay phải mua lần • Người mua người sử dụng cuối có phải không, quan hệ họ sao, quan điểm họ khác • Có yêu cầu lắp đặt hay sửa đổi sản phẩm theo nhu cầu không; có thời gian chi phí • Nhu cầu lắp đặt/sửa đổi có ảnh hưởng tiêu cực tới doanh số không; có giảm tác động không • Việc lắp đặt có ảnh hưởng tới việc bảo hành thiết bị khác không, có phải sử dụng dịch vụ đặc biệt không 3.3 Phân tích lợi ích • Sức hấp dẫn thị trường-đánh giá giá trị thực sản phẩm giá trị nhận thức người tiêu dùng để chứng minh lý mua hàng họ • Xem xét cách đặc biệt tính độc đáo sản phẩm có liên quan với người mua quan tâm chưa có sản phẩm • Xem xét khía cạnh: hình thức, hiệu suất, giá cả, tính đa dạng, độ bền, tốc độ, độ xác, tính dễ sử dụng, chi phí lắp đặt/sử dụng, khả giảm yêu cầu đào tạo, chất lượng nguyên liệu… 3.4 Kế hoạch phát triển • Sản phẩm sẵn sàng cho sản xuất/tiêu thụ chưa• • Nếu chưa, thời gian cần thiết bao nhiêu• • Có phát triển sản phẩm loại• • Liệt kê hoạt động, ngày tháng chi phí cần thiết để hoàn thành việc phát triển thử nghiệm sản phẩm • Tầm quan trọng kế hoạch phát triển sản phẩm tương lai• • Xem xét độ rủi ro dẫn tới thất bại/khó khăn… Trong trình phân tích lợi ích cho sản phẩm bạn sản phẩm đối thủ cạnh tranh, bạn áp dụng Mô hình phân tích SWOT để phân tích Bạn tham khảo Mô hình phân tích SWOT lý thuyết ví dụ Phân tích thị trường! Phần giới thiệu với bạn đọc phân tích thị trường yếu tố cạnh tranh Mục đích phần cung cấp cho người đọc phân tích môi trường kinh doanh doanh nghiệp, qua đánh giá phần khác kế hoạch môi trường thực tiễn Phần mô tả người có nhu cầu sản phẩm, lại có nhu cầu đó, lượng cầu bao nhiêu, doanh nghiệp đáp ứng phần trăm tổng lượng cầu 4.1 Phân tích thị trường mục tiêu (người mua) điển hình • Có thể có nhiều loại người mua, cần số loại người mua tạo nên thị phần lớn hay có lợi nhất; có cách phân loại • Phân theo khu vực địa lý- khu vực người mua, khu vực sản xuất, sở thích theo khu vực,dân số, nguồn tài nguyên thiên nhiên • Phân theo hoạt động chung người mua cuối cùng-cá nhân hay tổ chức, phủ, kinh doanh sản xuất… • Phân theo vị trí hay trách nhiệm người mua-người mua cá nhân, chủ sở hữu doanh nghiệp, nhân viên/cán quản lý họ… • Phân theo đặc điểm cá nhân người mua – tuổi tác, đặc điểm thể chất, giới tính, thu nhập, sở thích, mối quan tâm trị, thành viên hiệp hội… 4.2 Tại khách hàng mua • Người mua thu lợi ích trình bày mục phân tích lợi ích ứng dụng • Sản phẩm doanh nghiệp thoã mãn nhu cầu hay mong muốn/mơ ước (động mua hàng xuất phát từ lý không chắn) • Khi lựa chọn sản phẩm này, người mua có tiết kiệm tiền bạc thu lợi ích lâu dài không • Có thể xác định khoảng thời gian thu hồi vốn bỏ để mua sắm không • Hãy xem xét hàng loạt lý mua sắm khác: thờ i gian giao hàng, nhãn hiệu… • Với số khách hàng định, có cản trở cụ thể việc mua hàng không, ví dụ chi phí phải trả trước • Hiện người mua tiềm làm chưa mua sản phẩm DN 4.3 Xác định thị trường tổng thể • Cho đến có người mua tiềm dự kiến khu vực địa lý đề cập tới kỳ kế hoạch – liên hệ loại khách hàng với liệu điều tra nghiên cứu: • Lượng người mua lớn tới đâu, từ xác định cách tương đối dung lượng hàng bán mức độ tiếp xúc với khách hàng • Mức độ thường xuyên mua, khối lượng mua • Quy mô thị trường tính tiền (đồng) • Trong tương lai- thị trường xuất hiện, tăng trưởng, hay bão hoà • Thị trường bị ảnh hưởng nhân tố tăng trưởng kinh tế chung, cung cấp chứng củng cố cho luận điểm bạn • Những sách phủ có ảnh hưởng tới thị trường không • Những nhân tố làm tăng trưởng thị trường mong đợi • Dựa vào dự đoán trên, ước tính số lượng người mua vòng 3-5 năm 10 năm tới, quy mô họ, mức độ thường xuyên mua sắm, số lượng lần mua, sau dung lượng thị trường tính tiền… 4.4 Phân đoạn thị trường • Chia nhỏ thị trường tổng thể thành nhiều đoạn cụ thể định phân đoạn cần tập trung nỗ lực maketing- qua yếu tố thị trường xác định lượng hoá • Lựa chọn phương pháp phân đoạn thích hợp với doanh nghiệp bạn ,ví dụ: theo khu vực địa lý theo đặc điểm cá nhân người mua • Trong phân đoạn có phân đoạn nhỏ chia theo: chất lượng, giá cả, điều kiện hoàn vốn… phân đoạn phụ chia nhỏ • Xác định dung lượng thị trường tính tiền cho phân đoạn• Xác định đoạn thị trường bạn nên nhắm tới • Tìm hiểu liệu có tập trung người mua theo khu vực theo ngành không • Tính mùa vụ có ảnh hưởng tới vài phân đoạn ( hay tất phân đoạn) không • Bạn làm để đáp ứng được, trước thay đổi nhu cầu thị trường phân đoạn thị trường, yếu tố trở nên quan trọng 4.5 Phân tích cạnh tranh • Xác định yếu tố cạnh tranh • Xác định tình hình cạnh tranh cụ thể - đối thủ chính, sở họ đặt đâu, họ hoạt động lĩnh vực bao lâu, quy mô họ lớn hay nhỏ, thị phần nào, kẻ mạnh • Động thái cạnh tranh- nhà cung cấp bao quát thị trường tới đâu; cung thừa hay thiếu, điều dẫn tới hoạt động tiếp thị tích cực hay hội cho đối thủ khác; địa phương vùng tăng trưởng nhanh, đâu ví dụ điển hình kẻ thắng/kẻ bại cạnh tranh, hay tất thành công- yếu tố cho thấy thị trường dễ xâm nhập • Các đối thủ cạnh tranh có liên kết với để chống lại kẻ xâm nhập thị trường không • Những kế hoạch bạn có ảnh hưởng lớn đến đối thủ cạnh tranh không- bạn dự tính chiếm phần trăm thị trường • Trong số khách hàng bạn, phần trăm khách hàng mới, phần trăm thu hút từ phía đối thủ cạnh tranh • Các đối thủ cạnh tranh phản ứng nào, ví dụ tung dư luận xấu, tiến hành chiến tranh giá cả, tẩy chay, phá hoại ngầm hay bỏ mặc • Chiến lược phòng thủ doanh nghiệp • Điểm A+B nhằm mục đích xác định tổng thể thị trường thực bao gồm người chắn mua khu vực thị trường doanh nghiệp hướng tới • Phương pháp khó thực Việt Nam, đặc biệt cho thị trường hàng tiêu dùng phổ thông có số lượng khiêm tốn nghiên cứu thị trường • Sẽ dễ dàng bạn định hướng vào loại nhà máy hay doanh nghiệp định • Bạn phải thoả hiệp đôi chút ước tính dung lượng thị trường, đồng thời tìm kiếm phương pháp đơn giản • Hãy sử dụng kết nỗ lực marketing ban đầu đối thủ cạnh tranh để lượng hoá thị trường tiềm năng… Các bạn áp dụng Mô hình SWOT để thực Phần Bạn tham khảo lý thuyết ví dụ Chiến lược Marketing ! Làm để đạt doanh số cho sản phẩm dịch vụ Diễn tả xác doanh nghiệp cần làm để đạt thị phần mong muốn Đây tóm tắt chi tiết chiến lược marketing phương pháp khuyến chiến thuật phụ trợ cần tận dụng Phần tối giúp bạn phần trả lời vấn đề 5.1 Xác định người mua tiềm lý mua bắt đầu tích khách hàng tại, điểm mạnh điểm yếu chiến lược marketing áp dụng khả tăng doanh số • Hãy đặt câu hỏi: người mua có phải cá nhân • Lý mua có phải dựa trên: hình tức, giá cả, tính năng, độ bền, tốc độ, độ xác, dễ sử dụng, chất lượng… • Trong trường hợp đó, định mua đưa nào- đối thoại, qua telephone, bán hàng trực tiếp tận nơi, khách hàng tới mua tận nơi, mua qua bưu điện • Nếu người mua công ty hay tổ chứcXác định xác cần phải tiếp xúc với có ảnh hưởng tới định mua hàng • Lý dẫn đến định mua hàng người tiếp xúc đầu tiên, người có thực quyền định • •Đối với khách hàng lớn có phải trải qua bước sơ tuyển không, trước cung cấp hàng hoá hay dịch vụ cho họ 5.2 Phương pháp xúc tiến: • Cần phân biệt “chiến lược đẩy” với “chiến lược kéo”-đối với hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ, việc tiếp xúc với thị trường thông qua phương tiện xúc tiến đại chúng tốn kém, quy mô sản xuất doanh nghiệp nhỏ để nhận biết tới thị trường • “Chiến lược đẩy” trở nên hợp lý hơn, với phương pháp xúc tiến thông qua kênh phân phối • Đối với đại lý phân phối trung gian, xem xét chiến thuật để lôi kéo trì lòng trung thành họ • Xem xét tỷ lệ hoa hồng biện pháp khuyến khích khác, VD: đồ vật khuyến nhỏ phân phối cho tổng đại lý/người bán lẻ; tiếp cận người bán lẻ thông qua nhân viên marketing; hoạt động giải trí; mời ăn tối… • Đối với công tác xúc tiến thông qua phương tiện đại chúng, xem xét khía cạnh cụ thể, tập hợp nhân tố đóng vai trò làm công cụ tạo sở thích công chúng sản phẩm, dịch vụ thân doanh nghiệp • Phương tiện truyền thông tốt để thực chiến thuật • Quảng cáo rộng rãi: TV, đài phát thanh, tạp chí, qua bưu điện • Quảng cáo chọn lọc: tạp chí chuyên ngành, gửi thư giới thiệu tới doanh nghiệp, hiệp hội, hội nghị, triển lãm • Liên hệ trực tiếp: cửa hàng, phòng trưng bày, điện thoại, viếng thăm cá nhân, chương trình video… 5.3 Triển khai kế hoạch tiếp xúc tổ chức bán hàng • Xác định độ nhạy cảm doanh số chi phí quảng cáo số lượng loại tiếp xúc • Tầm quan trọng của: quan hệ kinh doanh, quan hệ cá nhân, viếng thăm,…trong việc trì doanh số • Tổ chức việc bán hàng theo hình thức nào, quy mô sao; VD: nhân viên doanh nghiệp, qua hệ thống đại lý trung gian, hay đại diện bán hàng địa phương hưởng lương hoa hồng • Chiến lược cần phải sử dụng để xác định/lôi kéo đại lý lý tưởng Kế hoạch chi phí ! Như phần trước giới thiệu bao gồm: Phần 1-Giới thiệu chung, Phần 2-Thu thập thông tin, Phần 3-Phân tích sản phẩm, Phần 4-Phân tích thị trường, Phần 5-Chiến lược Marketing; Ở Phần tối giới thiệu với bạn cách tổng hợp chi phí triển khai vận hành doanh nghiệp trình bày kế hoạch Mọi xếp tính toán chi phí cho yêu cầu xác định phần trước, cho yếu tố thích hợp khác Đọc phần bạn trả lời câu hỏi như: Bạn chọn nhà cung cấp nào? Các để bạn xác định lượng hàng tồn kho nào? Các chi phí để bạn khởi doanh nghiệp thực kế hoạch mình? 6.1 Các yếu tố để thực Kế hoạch • Xem xét hạng mục như: đặc điểm kỹ thuật chi phí cho văn phòng, nhà xưởng; chi phí xây hay sửa chữa thiết bị sản xuất, chi phí lắp đặt nội thất thiết bị văn phòng • Nên mua sắm hay thuê tiện ích thiết bị • Chỉ người cung cấp/nhà thầu có khả • Đối với nhà xưởng, thiết bị, có sẵn đưa vào thực kế hoạch, liệt kê chi tiết giá mua nguyên thuỷ giá trị lại sổ kế toán • Tóm tắt tất thông tin bảng 6.2 Xác định Tồn kho đầu kỳ: • Giá trị hàng tồn kho, nguyên vật liệu…phải xác định giá mua nguyên thuỷ, hàng nhập định giá theo chào hàng nhà cung cấp • Xem xét khả đặt hàng theo số lượng cách kinh tế thời gian giao hàng • Sử dụng thông tin để tính toán nhu cầu lưu kho (bao nhiêu ngày) để đạt doanh số mục tiêu (nguyên vật liệu, bán thành phẩm thành phẩm) • Tính toán thời gian chi phí đặt hàng 6.3 Những chi phí khởi sự: • Tổng hợp thành bảng loại khối lượng chi phí khác như: chi phí quảng cáo ban đầu, đặt cọc cho công ty cung ứng dịch vụ, dịch vụ phí pháp luật kế toán, xin giấy phép đăng ký kinh doanh, tuyển dụng đào tạo, đăng ký nhãn mác • Khi thích hợp, cân nhắc khoản mục giải phóng mặt bằng, đền bù, thủ tục thuê đất- điều tra toàn diện khoản mục chi phí thông qua nhà chức trách địa phương 6.4 Chi phí gián tiếp: • Tập hợp thành bảng chi phí gián tiếp điển hình theo tháng năm, theo đà phát triển doanh nghiệp • Áp dụng chi phí phân phối, chi phí bán hàng marketing, chi phí thành lập doanh nghiệp (ví dụ chi phí bảo hiểm, thuê nhà, tiện ích điện nước, chi phí hành kể trả lương nhân viên quản lý) 6.5 Vốn lưu động: • Đây lượng vốn cần thiết để trì lượng tiền mặt, trì kho hàng hàng hoá phân phối chưa toán (tức tổng tài sản lưu động trừ nợ ngắn hạn; số liệu ước tính từ dự đoán dòng tiền chương 6.6 Bảng tóm tắt: • Lập bảng cho loại khoản mục chi phí kể trên, liệt kê khối lượng chi phí thời gian (tháng) cần phải toán khoản mục Chương chương tiếp sau Dự báo Tài phần quan tâm Để chuẩn bị cách chu đáo cho phần đọc tài liệu “Kế Hoạch Kinh Doanh – Kế Hoạch & Dự Báo Tài Chính” Để thấy rõ điều kiện cần đủ cho việc thành lập Doanh nghiệp, mời bạn tham khảo viết "Lượng tiền cần thiết ban đầu để tiến hành kinh doanh" Kế hoạch tài ! Theo trình tự trình lập Kế hoạch kinh doanh Kế hoạch tài bước thứ Tuy nhiên xin lưu ý với bạn đọc rằng: Kế hoạch tài phần trình lập kế hoạch phần quan trọng giúp cho Kế hoạch bạn đạt hiệu mong muốn Kế hoạch tài giúp bạn tổng hợp toàn kế hoạch phác thảo, sở cụ thể hoá cho năm hoạt động doanh nghiệp, dạng tiền thời kỳ Phần hỗ trợ việc tính toán nhu cầu tiền mặt, rõ dòng tiền quay trở lại doanh nghiệp; đồng thời công cụ phân tích lực tài giá trị tương lai đạt doanh nghiệp Bản dự báo tài cập nhật trình tiến hành kế hoạch 7.1 Dự báo Lãi – Lỗ hàng tháng: • Mẫu phần trình bày chương 10• Các khoản thu nhập và0 chi phí ghi cho tháng mà hoạt động thực phát sinh, khác với thời điểm (tháng) doanh nghiệp thực trả tiền hay thu tiền • Đối với thu nhập – giao dịch ghi nhận tháng mà doanh nghiệp gửi hoá đơn tới khách hàng (người mua)- hàng coi bán • Đối với chi phí – giao dịch ghi nhận tháng mà doanh nghiệp nhận hoá đơn (từ người bán) • Mua sắm nguyên vật liệu- ban đầu ghi nhận thành tăng khối tài sản, sau ghi thành chi phí sản xuất đồng thời với việc gửi hoá đơn toán tới người mua sản phẩm (hoặc dịch vụ) Dự đoán dòng tiền mặt theo tháng: • Phần có nhờ tham chiếu phần dự báo lãi lỗ hàng tháng , nhiên giá trị ghi nhận tháng thực diễn hoạt động toán tiền mặt Có giai đoạn.- tương ứng với ba phần - điền số liệu vào mẫu kể • (1) Dòng tiền phảnánh hoạt động tác nghiệp đơn • (2) Dòng tiền từ hoạt động đầu tư ban đầu (mua sắm tài sản cốđịnh đầu tư khác) • (3) Dòng tiền mặt phản ánh hoạt động đầu tư từ bên vào doanh nghiệp từ doanh nghiệp bên (đầu tư cho vay) 7.2 Dự báo Bảng cân đối kế toán: • Mẫu phần trình bày phần sau • Thông thường, doanh nghiệp cần dự báo cho năm đầu tiên, chí dài tới cuối năm thứ nhất, hoạt động mua sắm ban đầu (capital investment) hoạt động đầu tư/ cho vay (financing) chưa hoàn tất 7.3 Phân tích tỷ lệ tài chính: • Các tỷ lệ tính toán từ dự báo bạn • Có thể tính toán tỷ số định nhằm đánh giá: tính sinh lợi, khả chuyển hoá thành tiền mặt khả toán nợ • Điểm hoà vốn tính toán để xác định mức doanh số mà doanh nghiệp bắt đầu thu lợi nhuận 7.4 Những rủi ro chính: • Những rủi ro ảnh hưởng tới số dự báo tính toán bạn cần phải nhắc tới với tác động biện pháp sử dụng để giảm thiểu yếu tố Tham khảo ! 8.1 Lý thuyết SWOT- nguồn gốc ý nghĩa Mô hình phân tích SWOT công cụ hữu dụng cho việc nắm bắt định tình tổ chức kinh doanh Viết tắt chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp công cụ phân tích chiến lược, rà soát đánh giá vị trí, định hướng công ty hay đề án kinh doanh SWOT phù hợp với làm việc phân tích theo nhóm, sử dụng việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, tiếp thị, phát triển sản phẩm dịch vụ Tôi xin gửi tới bạn loạt giới thiệu ý nghĩa nguồn gốc mô hình SWOT số ví dụ hướng dẫn phân tích theo mô hình 8.2 Nguồn gốc Mô hình phân tích SWOT kết khảo sát 500 công ty có doanh thu cao tạp chí Fortune bình chọn tiến hành Viện Nghiên cứu Standford thập niên 60-70, nhằm mục đích tìm nguyên nhân nhiều công ty thất bại việc thực kế hoạch Nhóm nghiên cứu gồm có Marion Dosher, Ts Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart Birger Lie Việc Du Pont lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vào năm 1949 khơi mào cho phong trào “tạo dựng kế hoạch” công ty Cho tới năm 1960, toàn 500 công ty tạp chí Fortune bình chọn có “Giám đốc kế hoạch” “Hiệp hội nhà xây dựng kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp”, hoạt động Anh quốc Hoa Kỳ Tuy nhiên, tất công ty thừa nhận kế hoạch dài hạn không xứng đáng để đầu tư công sức tính khả thi, chưa kể khoản đầu tư tốn có phần phù phiếm Trên thực tế, doanh nghiệp thiếu mắt xích quan trọng: làm để ban lãnh đạo trí cam kết thực tập hợp chương trình hành động mang tính toàn diện mà không lệ thuộc vào tầm cỡ doanh nghiệp hay tài chuyên gia thiết lập kế hoạch dài hạn Để tạo mắt xích này, năm 1960, Robert F Stewart thuộc Viện Nghiên cứu Standford, Menlo Park, California, tổ chức nhóm nghiên cứu với mục đích tìm hiểu trình lập kế hoạch doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp giúp nhà lãnh đạo đồng thuận tiếp tục thực việc hoạch định, điều mà gọi “thay đổi cung cách quản lý” Công trình nghiên cứu kéo dài năm, từ 1960 đến 1969 với 5000 nhân viên làm việc để hoàn thành thu thập ý kiến gồm 250 nội dung thực 1100 công ty, tổ chức Và sau cùng, nhóm nghiên cứu tìm vấn đề việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp hiệu Tiến sĩ Otis Benepe xác định “Chuỗi lôgíc”, hạt nhân hệ thống sau: Values (Giá trị) Appraise (Đánh giá) Motivation (Động cơ) Search (Tìm kiếm) Select (Lựa chọn) Programme (Lập chương trình) Act (Hành động) Monitor and repeat steps and (Giám sát lặp lại bước 1, 3) Các nhà nghiên cứu phát rằng, thay đổi giá trị nhóm làm việc hay đặt mục tiêu cho nhóm làm việc, nên bắt đầu bước thứ cách yêu cầu đánh giá ưu điểm nhược điểm công ty Nhà kinh doanh nên bắt đầu hệ thống cách tự đặt câu hỏi điều “tốt” “xấu” cho tương lai Những điều “tốt” “Những điều hài lòng” (Satisfactory), điều “tốt” tương lai gọi “Cơ hội” (Opportunity); điều “xấu” “Sai lầm” (Fault) điều “xấu” tương lai “Nguy cơ” (Threat) Công việc gọi phân tích SOFT Khi trình bày với Urick Orr Hội thảo Lập kế hoạch dài hạn Dolder Grand, Zurich, Thụy Sĩ năm 1964, nhóm nghiên cứu định đổi chữ F thành chữ W từ SOFT thức đổi thành SWOT Sau đó, SWOT Urick Orr quảng bá Anh quốc dạng tập cho tất người Những điều cần phải làm lập kế hoạch phân loại vấn đề theo số danh mục yêu cầu Bước thứ hai điều chỉnh thành “Nhóm làm gì?” với phần danh mục Quá trình lập kế hoạch sau thiết kế thông qua phương pháp “Thử sai” mà kết trình gồm 17 bước, bằt đầu SOFT/SWOT với mục ghi riêng vào trang Phiên thử nghiệm xuất năm 1966 dựa hoạt động công ty Erie Technological Corp Erie Pa Năm 1970, phiên chuyển tới Anh tài trợ công ty W.H.Smith & Sons PLC hoàn thiện năm 1973 Phương pháp phân tích sử dụng sáp nhập sở xay xát nướng bánh CWS vào J.W.Frenhch Ltd Kể từ đó, trình sử dụng thành công nhiều lần nhiều doanh nghiệp tổ chức thuộc lĩnh vực khác Và tới năm 2004, hệ thống phát triển đầy đủ, chứng minh khả giải hàng loạt vấn đề việc xác lập trí mục tiêu mang tính thực tiễn hàng năm doanh nghiệp mà không cần dựa vào cố vấn bên 8.2.1 Ý nghĩa Phân tích SWOT việc đánh giá cách chủ quan liệu xếp theo định dạng SWOT trật tự lô gíc dễ hiểu, dễ trình bày, dễ thảo luận đưa định, sử dụng trình định Các mẫu SWOT cho phép kích thích suy nghĩ dựa phản ứng theo thói quen theo Mẫu phân tích SWOT trình bày dạng ma trận hàng cột, chia làm phần: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Lưu ý cần xác định rõ ràng chủ đề phân tích SWOT đánh giá triển vọng vấn đề hay chủ thể đó, chẳng hạn một: - công ty (vị thị trường, độ tin cậy ), - sản phẩm hay nhãn hiệu, - đề xuất hay ý tưởng kinh doanh, - phương pháp - lựa chọn chiến lược (thâm nhập thị trường hay đưa sản phẩm ), - hội sát nhập hay mua lại, - đối tác tiềm năng, - khả thay đổi nhà cung cấp, - thuê hay gia công (outsourcing) dịch vụ, hoạt động hay nguồn lực, - hội đầu tư Hơn nữa, SWOT áp dụng phân tích tình hình đối thủ cạnh tranh Chủ đề phân tích SWOT cân mô tả xác để người khác thực tốt trình phân tích hiểu được, hiểu đánh giá ẩn ý kết phân tích Mô hình SWOT thường đưa chiến lược bản: (1) SO (Strengths - Opportunities): chiến lược dựa ưu công ty để tận dụng hội thị trường (2) WO (Weaks - Opportunities): chiến lược dựa khả vượt qua yếu điểm công ty để tận dụng hội thị trường (3) ST (Strengths Threats): chiến lược dựa ưu của công ty để tránh nguy thị trường (4) WT (Weaks - Threats): chiến lược dựa khả vượt qua hạn chế tối đa yếu điểm công ty để tránh nguy thị trường Để thực phân tích SWOT cho vị cạnh tranh công ty, người ta thường tự đặt câu hỏi sau: 8.2.1.1 Strengths Lợi gì? Công việc làm tốt nhất? Nguồn lực cần, sử dụng? Ưu mà người khác thấy gì? Phải xem xét vấn đề từ phương diện thân người khác Cần thực tế không khiêm tốn Các ưu thường hình thành so sánh với đối thủ cạnh tranh Chẳng hạn, tất đối thủ cạnh tranh cung cấp sản phẩm chất lượng cao quy trìh sản xuất với chất lượng ưu mà điều cần thiết phải có để tồn thị trường 8.2.1.2 Weaknesses Có thể cải thiện điều gì? Công việc làm tồi nhất? Cần tránh làm gì? Phải xem xét vấn đề sở bên bên Người khác nhìn thấy yếu điểm mà thân không thấy Vì đối thủ cạnh tranh làm tốt mình? Lúc phải nhận định cách thực tế đối mặt với thật 8.2.1.3 Opportunities Cơ hội tốt đâu? Xu hướng đáng quan tâm biết? Cơ hội xuất phát từ thay đổi công nghệ thị trường dù quốc tế hay phạm vi hẹp, từ thay đổi sách nhà nước có liên quan tới lĩnh vự hoạt động cuat công ty, từ thay đổi khuôn mẫu xã hội, cấu trúc dân số hay cấu trúc thời trang , từ kiện diễn khu vực Phương thức tìm kiếm hữu ích rà soát lại ưu tự đặt câu hỏi liệu ưu có mở hội không Cũng làm ngược lại, rà soát yếu điểm tự đặt câu hỏi liệu có hội xuất loại bỏ chúng 8.2.1.4 Threats Những trở ngại phải? Các đối thủ cạnh tranh làm gì? Những đòi hỏi đặc thù công việc, sản phẩm hay dịch vụ có thay đổi không? Thay đổi công nghệ có nguy với công ty hay không? Có vấn đề nợ hạn hay dòng tiền? Liệu có yếu điểm đe doạ công ty? Các phân tích thường giúp tìm việc cần phải làm biến yếu điểm thành triển vọng 8.2.2 Kết luận Mô hình phân tích SWOT thích hợp cho việc đánh giá trạng công ty thông qua việc phân tích tinh hình bên (Strengths Weaknesses) bên (Opportunities Threats) công ty SWOT thực lọc thông tin theo trật tự dễ hiểu dễ xử lý Các yếu tố bên cần phân tích là: - Văn hóa công ty - Hình ảnh công ty - Cơ cấu tổ chức - Nhân lực chủ chốt - Khả sử dụng nguồn lực - Kinh nghiệm có - Hiệu hoạt động - Năng lực hoạt động - Danh tiếng thương hiệu - Thị phần - Nguồn tài - Hợp đồng yếu - Bản quyền bí mật thương mại Các yếu tố bên cần phân tích là: - Khách hàng - Đối thủ cạnh tranh - Xu hướng thị trường - Nhà cung cấp - Đối tác - Thay đổi xã hội - Công nghệ - Môi truờng kinh tế - Môi trường trị pháp luật Chất lượng phân tích mô hình SWOT phụ thuộc vào chất lượng thông tin thu thập Thông tin cần tránh nhìn chủ quan từ phía, nên tìm kiếm thông tin từ phía: ban giám đốc, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, đối tác chiến lược, tư vấn SWOT có phần hạn chế xếp thông tin với xu hướng giản lược Điều làm cho nhiều thông tin bị gò ép vào vị trí không phù hợp với chất vấn đề Nhiều đề mục bị trung hòa nhầm lẫn hai thái cực S-W O-T quan điểm nhà phân tích 8.3 Gợi ý thực hành mô hình phân tích SWOT ! Bài trước, giới thiệu với bạn số nội dung Mô hình phân tích SWOT vai trò tác dụng Bài xin giới thiệu với bạn Một số gợi ý để thực hành phân tích theo mô hình SWOT Tôi hi vọng viết có ích cho Doanh nhân vã người mong muốn tổ chức công việc khoa học 8.3.1 Gợi ý thực hành phân tích SWOT Albert Humphrey, nhà kinh tế, thành viên Ban quản trị lúc công ty đồng thời chuyên gia cố vấn cho 100 công ty Anh, Mỹ, Mê-hi-cô, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Na Uy Đan Mạch, cụ thể hóa SWOT thành mục hành động sau: Sản phẩm (Chúng ta bán gì?) Quá trình (Chúng ta bán cách nào?) Khách hàng (Chúng ta bán cho ai?) Phân phối (Chúng ta tiếp cận khách hàng cách nào?) Tài (Giá, chi phí đầu tư bao nhiêu?) Quản lý (Làm quản lý tất hoạt động đó?) mục cung cấp khung để phát triển vấn đề SWOT Đây coi “bước đột phá”, vậy, hẳn cần phải giải thích thêm đôi chút Các yêu cầu SWOT phân loại thành mục giúp đánh giá mục theo cách định lượng hơn, giúp nhóm làm việc có trách nhiệm bối cảnh hoạt động doanh nghiệp hay tổ chức, từ dễ dàng quản lý hành động Mục tiêu quan trọng trình đạt cam kết nhóm tham gia – phần giải thích mô hình TAM (Team Action Management Model – Mô hình quản lý hoạt động nhóm) Albert Humphrey Chừng phải xác định hành động cụ thể hóa từ SWOT, nguyên nhân mục đích phân tích SWOT, chừng đó, khả quyền hạn quản lý nhân viên bạn đóng vai trò quan trọng việc đưa đến trí ý tưởng phương hướng hoạt động Dựa vào bối cảnh cụ thể, mô hình phân tích SWOT đưa một, hay vài mục danh sách bước hành động nói Dù trường hợp nữa, SWOT cho bạn biết “tốt” “xấu” công việc kinh doanh hay đề xuất cho tưong lai Nếu đối tượng phân tích SWOT bạn công việc kinh doanh, mục tiêu phân tích cải thiện doanh nghiệp, SWOT hiểu sau: ”Điểm mạnh” (Duy trì, xây dựng làm đòn bẩy) ”Cơ hội” (Đánh giá cách lạc quan) ”Điểm yếu” (Phương thuốc để sửa chữa để thoát khỏi điểm yếu) ”Nguy cơ” (Các trở ngại) Nếu phân tích SWOT dùng để đánh giá ý tưởng hay đề xuất, ý tưởng hay đề xuất yếu (đặc biệt so sánh với việc phân tích đề xuất khác) không nên đầu tư vào Trong trường hợp này, không cần đưa kế hoạch hành động Nếu phân tích cho thấy ý tưởng hay đề xuất thực có khả thành công, bạn coi công việc kinh doanh, chuyển mục SWOT thành hành động phù hợp Trên nội dung lý thuyết Albert Humphrey liên quan đến việc phát triển mục phân tích SWOT thành hành động nhằm mục tiêu thay đổi doanh nghiệp tổ chức Ngoài ra, SWOT có số cách áp dụng khác, tùy theo hoàn cảnh mục đích bạn, chẳng hạn, bạn tập trung vào phận doanh nghiệp, bạn nên xếp lại mục nêu cho phản ánh đầy đủ chức phận, cho mục SWOT đánh giá cụ thể quản lý tốt 8.3.2 Khung phân tích SWOT Mô hình phân tích SWOT áp dụng việc đánh giá đơn vị kinh doanh, đề xuất hay ý tưởng Đó cách đánh giá chủ quan liệu tổ chức theo trình tự lô-gíc nhằm giúp hiểu rõ vấn đề, từ thảo luận định hợp lý xác Khung phân tích SWOT giúp suy nghĩ cách chuyên nghiệp đưa định chủ động không dựa vào phản ứng hay thói quen cảm tính Khung phân tích SWOT thường trình bày dạng lưới, bao gồm phần thể nội dung SWOT: Điểm mạnh, Điểu yếu, Cơ hội Nguy cơ, số câu hỏi mẫu câu trả lời điền vào phần tương ứng khung Những câu hỏi nêu ví dụ, người đọc thay đổi cho phù hợp với đối tượng phân tích cụ thể Một điều cần lưu ý, đối tượng phân tích cần xác định rõ ràng, SWOT tổng quan đối tượng – công ty, sản phẩm, dự án, ý tưởng, phương pháp hay lựa chọn… Sau ví dụ đối tượng tiềm đánh giá thông qua phân tích SWOT: - Một công ty (Vị công ty thị trường, khả tồn tại,…) - Một phương pháp phân phối bán hàng - Một sản phẩm nhãn hiệu - Một ý tưởng kinh doanh - Một lựa chọn chiến lược, chẳng hạn thâm nhập thị trường hay tung sản phẩm - Một hội thực sát nhập - Một đối tác kinh doanh tiềm - Khả thay đổi nhà cung cấp - Khả thuê (outsource) dịch vụ hay nguồn lực - Một hội đầu tư Cần đảm bảo miêu tả đối tượng phân tích thật rõ ràng để người tham gia vào việc phân tích hay người xem kết phân tích hiểu mục đích việc đánh giá gợi ý SWOT Sau khung phân tích SWOT 8.3.3 Ví dụ phân tích SWOT Ví dụ phân tích SWOT tình tưởng tượng Kịch phóng tác dựa thực tế hoạt động công ty chế tạo cung cấp đầu vào cho công ty khác – công ty từ trước đến thường dựa vào nhà phân phối để đưa sản phẩm tới thị trường người tiêu dùng Vì thế, hội – đối tượng phân tích SWOT – với nhà sản xuất tạo công ty để phân phối sản phẩm trực tiếp tới số mảng thị trường mà nhà phân phối chưa tiếp cận 8.4 Lượng tiền cần thiết ban đầu để tiến hành kinh doanh! Trước bắt tay vào kinh doanh, bạn cần phải hình dung lượng tiền bạn cần đầu tư không bạn nhanh chóng rơi vào cảnh tũng quẫn sập tiệm nhiều công ty gặp việc thiếu vốn kinh doanh nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại công ty, đặc biệt công ty có quy mô nhỏ Quá trình ước lượng số tiền cần thiết để tiến hành kinh doanh gồm công đoạn: tính toán số tiền cần thiết để thành lập công ty tính toán số tiền cần chi cho điều hành trì hoạt động công ty Tổng mức chi phí cần thiết ban đầu đưa công ty bạn vào hoạt động phụ thuộc vào nhiều yếu tố: lĩnh vực kinh doanh mà bạn tham gia, vị trí đặt trụ sở, dịch vụ sản phẩm mà doanh nghiệp cung cấp 8.4.1 Số tiền cần thiết để đưa công ty vào hoạt động bao gồm chi phí sau Chi phí nghiên cứu phát triển: cho dù bạn định tự tiến hành nghiên cứu hay thuê công ty chuyên thực việc này, bạn phí tìm hiểu thị trường, vấn khách hàng, in ấn phẩm công ty - Chi phí chuẩn bị kế hoạch kinh doanh: bạn tự chuẩn bị kế hoạch kinh doanh bạn tiêu tốn xu trừ thời gian bạn, bạn cần giúp đỡ chuyên gia bạn phải tính tới khoản tiền thuê tư vấn, thuê lập kế hoạch kinh doanh - Chi phí phát triển sản phẩm hàng tồn kho ban đầu: khoản chi phí quan trọng số chi phí ban đầu Bạn nên tham khảo ý kiến người trước chi phí này, đồng thời phải tính đến khoảng thời gian bạn cần để đầu tư phát triển sản phẩm doanh nghiệp - Chi phí quảng cáo xúc tiến marketing: bạn xây dựng chiến dịch quảng cáo mở đầu để tạo hứng thú khách hàng công ty trước mở cửa hoạt động thức - Vốn pháp định: số tiền bạn phải có ban đầu theo luật định để thành lập doanh nghiệp - Chi phí trụ sở văn phòng, nhà xưởng, trang thiết bị: chi phí phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh mà công ty tham gia - Chi phí tu sửa trang trí văn phòng trụ sở - Chi phí thuê nhà xưởng, văn phòng, trang thiết bị - Chi phí quyền - Chi phí tư vấn: bao gồm khoản tiền bạn phải trả cho luật sư cần lời khuyên họ việc liên doanh, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay tập đoàn công ty lớn, chi phí trả cho công việc kế toán tính toán lỗ lãi - Chi phí đăng ký chữ ký dấu: việc đăng ký dấu chữ kỹ thành lập công ty tiêu tốn bạn khoản tiền - Chi phí thiết kế trang Web: chi phí đăng ký trang chủ, thiết kế web, quảng cáo điện tử, chi phí marketing xúc tiến kinh doanh mạng - Các chi phí không dự kiến trước được: ‘Lời khuyên dành cho chuẩn bị thành lập công ty dành 10% ngân sách dự kiến cho việc thành lập công ty để đề phòng trường hợp khẩn cấp chi phí không dự tính được” 8.4.2 Chi phí điều hành trì hoạt động doanh nghiệp gồm - Lương nhân viên tiền công thợ - Chi phí bảo hiểm:bao gồm phí bảo hiểm trách nhiệm phí bảo hiểm tài sản để bảo vệ cho công ty Ngoài phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân, bảo hiểm cháy nổ - Chi phí thuê nhà xưởng máy móc văn phòng hàng tháng - Lãi suất tín dụng hàng tháng - Tiền thuế phải nộp hàng tháng - Chi phí đào tạo nhân công - Chi phí bảo hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị - Chi phí quảng cáo, chi phí marketing xúc tiến kinh doanh - Chi phí trả cho việc tiêu dùng dịch vụ ngân hàng, an ninh Ngoài tính toán số tiền cần thiết để tiến hành kinh doanh, bạn nên ý đến lời khuyên bổ ích sau đây: 8.4.3 Tính đến khoản tiền hợp lý để để phòng bất trắc Kinh doanh công việc đầy mạo hiểm rủi ro, lời khuyên bạn nên để dành số tiền bạn kiếm vòng sáu tháng để phòng trắng Nếu bạn trụ cột gia đình, bạn cần phải có đủ tiền để trang trải khoản chi tiêu gia đình vòng năm Dự tính khoản tiền cần thiết cho sống sinh hoạt thân gia đình hàng ngày Nếu bạn có gia đình phải nuôi trước tính toán lượng tiền cần thiết để tiến hành kinh doanh, đừng quên tính chi phí sinh hoạt bình thường để đảm bảo sống cho thân bạn gia đình bạn giai đoạn bắt đầu công ty làm lãi Đừng nghĩ bạn sống bánh mỳ nước lã kiếm đồng tiền Cuộc sống kham khổ làm giảm ý chí phấn đấu thui chột ý tưởng kinh doanh bạn 8.4.4 Chú ý phân tích điểm hoà vốn Điểm hoà vốn điểm mà lợi nhuận với chi phí bạn bỏ Biết điểm hoà vốn cho phép biết số lượng hàng hoá cần bán để thu lãi khoản tiền bạn cần đầu tư vào doanh nghiệp làm ăn có lãi Giới thiệu chung ! 1.1 Kế hoạch kinh doanh" nghĩa gì? 1.2 Tại cần lập kế hoạch kinh doanh? 1.3 Thời điểm lập kế hoạch? 1.4 Bạn cần kế hoạch? 1.5 Độ dài kế hoạch vừa? 1.6 Tổ chức trình lập kế hoạch 1.7 Giải thích số thuật ngữ Thu thập thông tin! 2.1 Lịch sử 2.2 Hiện trạng mục đích: 2.3 Kế hoạch tương lai - tầm nhìn định hướng Phân tích Sản phẩm, Dịch vụ! 3.1 Phân tích mô tả: 3.2 Phân tích ứng dụng 3.3 Phân tích lợi ích 3.4 Kế hoạch phát triển Phân tích thị trường! 4.1 Phân tích thị trường mục tiêu (người mua) điển hình 4.2 Tại khách hàng mua 4.3 Xác định thị trường tổng thể 4.4 Phân đoạn thị trường 4.5 Phân tích cạnh tranh Chiến lược Marketing ! 5.1 Xác định người mua tiềm lý mua 5.2 Phương pháp xúc tiến: 5.3 Triển khai kế hoạch tiếp xúc tổ chức bán hàng 5.4 Doanh số trung bình 5.5 Xác định giá lợi nhuận: 5.6 Phân phối sản phẩm: 5.7 Phân tích cạnh tranh: 5.8 Dự tính doanh số bán hàng: Kế hoạch chi phí ! 6.1 Các yếu tố để thực Kế hoạch 6.2 Xác định Tồn kho đầu kỳ: 6.3 Những chi phí khởi sự: 6.4 Chi phí gián tiếp: 6.5 Vốn lưu động: 6.6 Bảng tóm tắt: Kế hoạch tài ! 7.1 Dự báo Lãi – Lỗ hàng tháng: 7.2 Dự báo Bảng cân đối kế toán: 7.3 Phân tích tỷ lệ tài chính: 7.4 Những rủi ro chính: Tham khảo ! 8.1 Lý thuyết SWOT- nguồn gốc ý nghĩa 8.2 Nguồn gốc 8.2.1 Ý nghĩa 1 1 2 2 4 6 6 8 8 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 8.2.2 Kết luận 8.3 Gợi ý thực hành mô hình phân tích SWOT ! 8.3.1 Gợi ý thực hành phân tích SWOT 8.3.2 Khung phân tích SWOT 8.3.3 Ví dụ phân tích SWOT 8.4 Lượng tiền cần thiết ban đầu để tiến hành kinh doanh! 8.4.1 Số tiền cần thiết để đưa công ty vào hoạt động bao gồm chi phí sau 8.4.2 Chi phí điều hành trì hoạt động doanh nghiệp gồm 8.4.3 Tính đến khoản tiền hợp lý để để phòng bất trắc 8.4.4 Chú ý phân tích điểm hoà vốn 19 19 20 21 22 23 24 24 25 25 [...]... huống đối với bất cứ tổ chức kinh doanh nào Viết tắt của 4 chữ Strengths (điểm mạnh), Weaknesses (điểm yếu), Opportunities (cơ hội) và Threats (nguy cơ), SWOT cung cấp một công cụ phân tích chiến lược, rà soát và đánh giá vị trí, định hướng của một công ty hay của một đề án kinh doanh SWOT phù hợp với làm việc và phân tích theo nhóm, được sử dụng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng chiến lược,... để tiến hành kinh doanh! Trước khi bắt tay vào kinh doanh, bạn cần phải hình dung được lượng tiền bạn cần đầu tư nếu không bạn sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh tũng quẫn và sập tiệm như rất nhiều công ty từng gặp bởi vì việc thiếu vốn kinh doanh là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của các công ty, đặc biệt là công ty có quy mô nhỏ Quá trình ước lượng số tiền cần thiết để tiến hành kinh doanh gồm 2 công... hành, bảo dưỡng máy móc thiết bị - Chi phí quảng cáo, chi phí marketing và xúc tiến kinh doanh - Chi phí trả cho việc tiêu dùng các dịch vụ ngân hàng, an ninh Ngoài ra khi tính toán số tiền cần thiết để tiến hành kinh doanh, bạn nên chú ý đến những lời khuyên bổ ích sau đây: 8.4.3 Tính đến một khoản tiền hợp lý để để phòng bất trắc Kinh doanh là công việc đầy mạo hiểm và rủi ro, vì thế lời khuyên là... “Kế Hoạch Kinh Doanh – Kế Hoạch & Dự Báo Tài Chính” Để thấy rõ hơn những điều kiện cần và đủ cho việc thành lập Doanh nghiệp, mời các bạn tham khảo bài viết "Lượng tiền cần thiết ban đầu để tiến hành kinh doanh" tại đây 7 Kế hoạch tài chính ! Theo trình tự của quá trình lập Kế hoạch kinh doanh thì Kế hoạch tài chính là bước thứ 7 Tuy nhiên tôi xin lưu ý với bạn đọc rằng: mặc dù Kế hoạch tài chính là... trường, phỏng vấn khách hàng, in ấn phẩm về công ty - Chi phí chuẩn bị bản kế hoạch kinh doanh: nếu bạn tự mình chuẩn bị bản kế hoạch kinh doanh thì bạn sẽ không phải tiêu tốn xu nào trừ thời gian của bạn, còn nếu bạn cần sự giúp đỡ của các chuyên gia bạn sẽ phải tính tới khoản tiền thuê tư vấn, thuê lập kế hoạch kinh doanh - Chi phí phát triển sản phẩm và hàng tồn kho ban đầu: đây là khoản chi phí... phẩm đầu tiên của doanh nghiệp - Chi phí quảng cáo và xúc tiến marketing: bạn có thể xây dựng một chiến dịch quảng cáo mở đầu để tạo hứng thú của khách hàng về công ty trước khi mở cửa hoạt động chính thức - Vốn pháp định: là số tiền bạn phải có ban đầu theo luật định để thành lập doanh nghiệp - Chi phí trụ sở văn phòng, nhà xưởng, trang thiết bị: chi phí này phụ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh mà công ty... tích SWOT có thể đưa ra một, hay một vài mục trong danh sách 6 bước hành động nói trên Dù trong trường hợp nào đi nữa, SWOT về cơ bản cũng sẽ cho bạn biết những gì là “tốt” và “xấu” trong công việc kinh doanh hiện tại hay đối với một đề xuất mới cho tưong lai Nếu đối tượng phân tích SWOT của bạn là công việc kinh doanh, mục tiêu phân tích là cải thiện doanh nghiệp, thì SWOT sẽ được hiểu như sau: ”Điểm... phí không • Có cần phải đào tạo khách hàng hay cung cấp dịch vụ lắp đặt hoặc tài liệu hướng dẫn không 5.7 Phân tích cạnh tranh: • Các đối thủ cạnh tranh tổ chức, xúc tiến, tuyển dụng, định giá, bán hàng, phân phối như thế nào, so sánh với doanh nghiệp của bạn 5.8 Dự tính doanh số bán hàng: • Lập bảng tổng kết các đơn hàng nhận được với doanh số, nhóm theo từng loại sản phẩm Nói chung nên tìm kiếm... năng tồn tại,…) - Một phương pháp phân phối hoặc bán hàng - Một sản phẩm hoặc một nhãn hiệu - Một ý tưởng kinh doanh - Một sự lựa chọn chiến lược, chẳng hạn như thâm nhập thị trường mới hay tung ra sản phẩm mới - Một cơ hội thực hiện sát nhập - Một đối tác kinh doanh tiềm năng - Khả năng thay đổi nhà cung cấp - Khả năng thuê ngoài (outsource) một dịch vụ hay nguồn lực - Một cơ hội đầu tư Cần đảm bảo miêu... kho, nguyên vật liệu…phải được xác định bằng giá mua nguyên thuỷ, hàng mới nhập được định giá theo các bản chào hàng của nhà cung cấp • Xem xét khả năng đặt hàng theo số lượng một cách kinh tế nhất cũng như thời gian giao hàng • Sử dụng các thông tin này để tính toán nhu cầu lưu kho (bao nhiêu ngày) để đạt được doanh số mục tiêu (nguyên vật liệu, bán thành phẩm cũng như thành phẩm) • Tính toán thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: huong dan phan tich ke hoach kinh doanh cu the, huong dan phan tich ke hoach kinh doanh cu the, huong dan phan tich ke hoach kinh doanh cu the

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay