đồ án tổ chức thi công

50 574 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:12

đồ án tổ chức thi công rất hay cho những bạn sinh viên chuyên ngành xây dựng cần. bạn hãy vào đọc đi, rất là hay đấy nha nha na na đồ án tổ chức thi công rất hay cho những bạn sinh viên chuyên ngành xây dựng cần. bạn hãy vào đọc đi, rất là hay đấy nha nha na na đồ án tổ chức thi công rất hay cho những bạn sinh viên chuyên ngành xây dựng cần. bạn hãy vào đọc đi, rất là hay đấy nha nha na na TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU NHN XẫT CA N V THC TP n v thc Giỏm c Hong Tin Thụng CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU NHN XẫT CA GING VIấN HNG DN H Ni, ngy 28 thỏng nm 2016 Ngi nhn xột CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU MC LC LI M U CHNG GII THIU V CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: 1.2 Gii thiu s lc v cụng ty: 1.3 Ngnh ngh kinh doanh chớnh 1.4 S phỏt trin ca cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh 1.5 C cu t chc ca cụng ty 1.6 Cỏc cụng trỡnh m cụng ty ó thc hin CHNG MY MểC TRANG THIT B CA CễNG TY 12 2.1 Qui trỡnh,bin phỏp cung cp vt t,thit b cho cụng trỡnh 12 2.2 Mỏy múc v thit b thi cụng 15 CHNG QUY TRèNH, BIN PHP T CHC THI CễNG H THNG PHềNG CHY CHA CHY 16 3.1 Cụng tỏc sn xut ng ng trc lp t 16 3.2 Lp t h thng ng ng cha chỏy 18 3.3 Bin phỏp thi cụng lp t h thng Sprinkler 33 3.5 Lp t t cha chỏy vỏch tng 37 3.6 Lp t hp ng bỡnh cha chỏy 38 3.7 Bin phỏp thi cụng lp t trm bm cha chỏy 38 3.8 Thi cụng ng ngm di t 39 3.9 Thi cụng ng trờn cao 40 3.10 Th ỏp ton b h thng 40 3.11 Bin phỏp thi cụng lp t h thng bỏo chỏy 40 CHNG IV: KINH NGHIM V BI HC THU C 42 4.1 Bi hc thu c Error! Bookmark not defined 4.2 Bi hc kinh nghim cho bn thõn 50 CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU LI M U Trong thi kỡ m ca hi nhp kinh t th gii, Vit Nam cn phi phỏt trin hn xng ỏng vi tm c quc t, xõy dng t nc Vit Nam to ln, vng mnh hn Vỡ th lc lng tr xõy dng t nc, c bit lc lng sinh viờn khụng nhng nm vng kin thc c bn ó c hc m cũn cn phi nm bt c thc t xó hi bờn ngoi c nh trng to iu kin cho i thc thc t ti Cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh ó giỳp ớch cho em rt nhiu v kin thc thc t Qua hn mt thỏng c trc tip lm vic vo mt cụng trỡnh thc t cựng cỏc anh ch k s ti phũng ó giỳp cho em b sung c nhiu kin thc thc t, c ỏp dng nhng kin thc ó c thy cụ truyn t lm vic, c lm quen vi mi cụng tỏc k thut, phng phỏp tỏc phong lm vic ca ngi k s Em xin chõn thnh cm n Trng i Hc in Lc Khoa cụng ngh c khớ Cỏc Thy b mụn cụng ngh xõy dng v Cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh ó tn tỡnh ch bo giỳp em quỏ trỡnh hc v thc H Ni, ngy 28 thỏng nm 2016 Ngi vit bỏo cỏo Lờ Vn Hiu CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU CHNG GII THIU V CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: Cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh c thnh lp nm 2012 theo quyt nh s: 0105845597 S k hoch u t Thnh ph H Ni cp ng kớ ln u: ngy thỏng nm 2012 ng kớ thay i ln 3: ngy 17 thỏng 12 nm 2014 Logo ca cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh 1.2 Gii thiu s lc v cụng ty: Tờn cụng ty: CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH Tờn giao dch quc t: HA THANH CONSTRUSTION AND TRADING COMPANYLIMITED a ch: S 40A/121 ngừ Thnh Quang, phng Thnh Quang, qun ng a, thnh ph H Ni Vn phũng giao dch: Phũng 420, Tũa nh HH4C, Linh m, Hong Mai, H Ni in thoi: 04.39988115 Fax: 04.37849966 Mó s thu: 0105845597 Email: hathanhcorp80@gmail.com Web Site: hathanhcorp.vn 1.3 Ngnh ngh kinh doanh chớnh Cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh cú cỏc chc nng hot ng chớnh sau: Thit k, cung cp thit b, lp t, chuyn giao cụng ngh, thi cụng, bo hnh, bo trỡ cỏc thit b phũng chỏy cha chỏy, camera quan sỏt, bỏo t nhp Kinh doanh cỏc thit b phũng chỏy cha chỏy, thit b bo v, cu h, cu nn CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Dch v Khoa hc v Cụng ngh: t vn, thit k, cung cp thit b, thi cụng lp t, chuyn giao cụng ngh, giỏm sỏt thi cụng, bo hnh bo trỡ h thng phũng chỏy cha chỏy v cu h cu nn, h thng camera quan sỏt, bỏo t nhp, h thng truyn thụng Lp d ỏn u t xõy dng, lp tng d toỏn v d toỏn cụng trỡnh iu tra, kho sỏt phc v cụng tỏc thit k Sa cha, thay th, lp t mỏy múc thit b, cỏc h thng k thut cụng trỡnh (thang mỏy, iu hũa, phũng chỏy cha chỏy, in nh, in nc.) Xõy dng nh cỏc loi, xõy dng cỏc cụng trỡnh k thut dõn dng Thi cụng lp t h thng in, nc Trong ú ngnh ngh kinh doanh chớnh ca cụng ty l thit k, cung cp thit b, lp t, chuyn giao cụng ngh, thi cụng, bo hnh, bo trỡ cỏc thit b phũng chỏy cha chỏy, camera quan sỏt, bỏo t nhp v kinh doanh cỏc thit b phũng chỏy cha chỏy, iu hũa, in nc ú l nhng ngnh ngh mang n hiu qu kinh t v thnh cụng cho cụng ty n ngy hụm 1.4 S phỏt trin ca cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh Vic thit k lp t trang thit b k thut cho cỏc cụng trỡnh ó cú t lõu cựng vi s phỏt trin ca kin trỳc, nhng trc õy ch yu l thit k cp thoỏt nc, thit k in v chng sột cho cỏc cụng trỡnh thp tng T kin trỳc nh cao tng i cựng vi s phỏt trin ca cỏc ngnh khoa hc k thut v cụng ngh tiờn tin, cỏc v k thut v trang thit b cụng trỡnh kin trỳc ó khụng ngng c ci tin v hon thin ngy cng cao Mt lot cỏc h thng trang thit b k thut mi c i v ng dng lp t cho cỏc cụng trỡnh, nhm phc v tt nht v mang li hiu qu cao nht cho quỏ trỡnh hnh v s dng cỏc cụng trỡnh Ngoi hai h thng trang thit b k thut l cp thoỏt nc v in ó c hin i húa cao, cũn cú cỏc h thng trang thit b k thut mi nh: thang mỏy, iu hũa khụng khớ v thụng giú, phũng chỏy cha chỏy t ng, chng sột hin i, cỏc h thng in nh, cỏc h thng in t tin hc v.vDo ú cú th núi, vic thit k mt cụng trỡnh kin trỳc ngy l c mt s phi hp tng hũa v phc gia thit k kin trỳc v thit k lp t cỏc trang thit b k thut cho ngụi nh ú iu ny ũi hi ngi thit k kin trỳc phi nõng cao trỡnh v kin thc c bn v cỏc h thng trang thit b k thut cụng trỡnh cp nht v ỏp ng nhng yờu cu ca thit k kin trỳc hin i Hiu c nhng xu th th trng ú ca cuc sng hin i, cụng ty TNHH Thng mi v Xõy lp H Thnh ó i Dự vi s khụng ln, nhng bng ngun lao ng cht lng, nhõn viờn ca cụng ty H Thnh u l cỏc nhõn viờn cú trỡnh i hc, cỏc k s ngnh Xõy dng, kin trỳc, PCCC, in, in t vin thụng, iu hũa thụng CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU giú, c khớ, kinh t ti chớnh, k toỏn v.vCỏc k s ó c o to cỏc trng i hc v ó c cỏc cụng ty hng u Vit Nam o to k thut Cụng ty khụng ch n nh cỏc phng thc kinh doanh, ci tin cụng tỏc qun lý v t chc sn xut, m cũn trung tỡm kim phng thc kinh doanh mi nhm t hiu qu kinh doanh cao nht Bờn cnh ú, Cụng ty chỳ trng kinh doanh mt s ngnh ngh chớnh em li doanh thu ch yu nh: thi cụng lp t cỏc thit b phũng chỏy cha chỏy, cỏc loi thit b in, in nh, iu hũa thụng giú, cỏc cụng trỡnh xõy dng dõn dng nhng lnh vc ny cụng ty ó tham gia xõy dng v hon thnh nhiu cụng trỡnh trng im quc gia Cỏc cụng trỡnh bn giao c ch u t ỏnh giỏ t cht lng tt v thi cụng ỳng tin 1.5 C cu t chc ca cụng ty S T CHC B MY CễNG TY Ban giỏm c cụng ty: Gm cú ngi Cụng ty cú mụ hỡnh t chc theo phng thc trc tuyn chc nng Giỏm c l ngi ng u cụng ty, h tr cho giỏm c l cỏc phú giỏm c v cỏc phũng chc nng Cỏc Phú giỏm c: Tham mu, giỳp Tng Giỏm c ch o, x lý cỏc cụng vic hng ngy tng lnh vc cụng tỏc ca Cụng ty c phõn cụng Gii quyt cỏc cụng vic, cỏc ny sinh thuc phm vi c phõn cụng ph trỏch trờn c s phõn cp y quyn ca Giỏm c CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Chu trỏch nhim trc Giỏm c v phỏp lut v quyt nh liờn quan n cỏc cụng vic c phõn cụng, bỏo cỏo Tng Giỏm c xem xột v gii quyt thy cn thit B phn t thit k k thut Phũng h tr k thut cú 11 ngi Xõy dng cỏc gii phỏp cho khỏch hng nh: t thit k, qun lý cht lng, k thut, giỏm sỏt thi cụng lp t, qun lý c s d liờu, thụng tin T cỏc gii phỏp, la chn thit b phự hp Thc thi cỏc d ỏn ó c chp nhn H tr k thut bỏn hng Bo trỡ bo dng cỏc cụng trỡnh Cỏn b chuyờn mụn lp t bo dng, bo hnh: ngi Chu trỏch nhim bo hnh cỏc thit b, cụng trỡnh Cụng ty cung cp, thi cụng Sa cha thay th cỏc thit b vt t hng B phn kinh doanh B phn kinh doanh gm cú ngi Tham mu cho giỏm c v cụng tỏc lp d toỏn, lp k hoch hng thỏng v nhu cu vn, vt t phc v thi cụng, kớ kt cỏc hp ng, nghim thu toỏn hng thỏng, quyt toỏn cụng trỡnh vi ch u t hon thnh bn giao, giỳp giỏm c vic tỡm i tỏc kinh doanh v m rng a bn sn xut kinh doanh i thi cụng Cụng nhõn lp t trờn cỏc cụng trng: 60 ngi Thc hin nhim v ch nhim iu hnh d ỏn giao v chu trỏch nhim v k thut cht lng, tin cụng trỡnh, v quy trỡnh thi cụng ỳng thit k m bo cht lng, ch o i cú nhim v lo ni n lm vic, m bo an ton giao thụng v an ton lao ng quỏ trỡnh thi cụng, kho xng, bn bói, phng tin, thit b, nhõn lc phự hp vi tin cụng ngh Phũng ti chớnh k toỏn Giỳp giỏm c cụng ty khõu qun lý ti chớnh cụng ty, t chc hch toỏn y , kp thi, chớnh xỏc cỏc nghip v kinh t phỏt sinh theo ỳng phỏp lnh thng kờ k toỏn nh nc; thụng qua s sỏch s liu phõn tớch tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh, luõn chuyn v s dng ngun ca cụng ty nhm giỳp Giỏm c cú nhng thụng tin chớnh xỏc; kp thi cỏc quyt nh qun tr nhm nõng cỏo kt qu hot ng kinh doanh ca Cụng ty nh kỡ, bỏo cỏo kt qu kinh doanh v tỡnh hỡnh ti chớnh ca Cụng ty cho Giỏm c v c quan qun lý cp trờn theo yờu cu ca Nh nc CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU 1.6 Cỏc cụng trỡnh m cụng ty ó thc hin Thi cụng, lp t h thng PCCC cho Cụng ty Datapost - Tng Cụng ty Bu in Vit Nam - B Thụng tin truyn thụng - D ỏn: Thi cụng, lp t h thng PCCC cho Cụng ty Datapost - Tng Cụng ty Bu in Vit Nam - B Thụng tin truyn thụng - Ch u t: Cụng ty Datapost - Tng Cụng ty Bu in Vit Nam - a ch: S Phm Hựng - Cu Giy H Ni Cung cp, thi cụng lp t h thng bỏo chỏy, cha chỏy v thit b PCCC - D ỏn: u t xõy dng Nh lm vic giỏo viờn tng/Hc vin chớnh tr - Ch u t: Hc vin chớnh tr - a ch: S 124 ng Ngụ Quyn H ụng H Ni Cung cp, thi cụng lp t h thng bỏo chỏy, cha chỏy v thit b PCCC - D ỏn: u t xõy dng Nh hc viờn 15 tng/Hc vin chớnh tr - Ch u t: Hc vin chớnh tr - a ch: S 124 ng Ngụ Quyn H ụng H Ni Cung cp lp t h thng iu hũa thụng giú - D ỏn: Nh v phũng lm vic Cụng ty c phn phỏt trin cụng ngh Vit An - Ch u t: Cụng ty c phn phỏt trin cụng ngh Vit An - a ch: Phng Qung An Qun Tõy H - H Ni Cung cp, lp t h thng iu hũa khụng khớ - D ỏn: Nh cụng v Vin khoa hc v cụng ngh quõn s - Ch u t: Vin khoa hc v cụng ngh quõn s - a ch: 19 Hong Sõm, Cu Giy, H Ni Thi cụng, lp t h thng PCCC (bao gm mua sm thit b) - D ỏn: Nh cụng v Di Trch Vin khoa hc v cụng ngh quõn s - Ch u t: Vin khoa hc v cụng ngh quõn s - a ch: 19 Hong Sõm, Cu Giy, H Ni Thi cụng xõy dng Nh lm vic trung tõm - D ỏn:Xõy dng Vin thit k tu quõn s/ Tng cc CNQP -Ch u t: Vin thit k tu quõn s - a ch: S 33B Phm Ng Lóo Phan Chu Trinh Hon Kim H Ni Cung cp vt t, thit b v lp t h thng iu hũa thụng giú - D ỏn: u t xõy dng Nh lm vic, nh xng v cỏc ph tr ca Cụng ty TNHH in t Sao Mai/ Tng cc CNQP CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU - Ch u t: Xớ nghip trang thit b cụng trỡnh- Chi nhỏnh cụng ty TNHH MTV in t Sao Mai- Tng cc CNQP - a ch: S 27 Hong Sõm Ngha ụ Cu Giy TP H Ni Thi cụng, lp t h thng iu hũa thụng giú - D ỏn: Ci to nh lm vic ca cụng ty CP xõy lp in lc - Ch u t: Cụng ty c phn xõy lp in lc 1/Tp on in lc Vit Nam - a ch: S An Dng Yờn Ph - Tõy H - TP H Ni Thi cụng lp t h thng PCCC - D ỏn: Nh cụng v v nh iu hnh s ch huy 12 tng Vin khoa hc v cụng ngh quõn s - Ch u t: Vin Khoa hc Cụng ngh Quõn s - a ch: 17 Hong Sõm, Cu Giy, H Ni Thi cụng, lp t h thng bỏo chỏy t ng - D ỏn: Dõy chuyn sn xut sỳng b binh Z111 tng cc Cụng nghip Quc Phũng - Ch u t: Nh mỏy Z111 - a ch: Xó Hong Trung Huyn Hong Húa Tnh Thanh Húa Cung cp, lp t thit b thuc dõy chuyn sn xut phỏo hoa - D ỏn: Dõy chuyn sn xut phỏo hoa v kho cha vt t Quc phũng - Ch u t: Nh mỏy Z121 - B Quc phũng - a ch: Xó Phỳ H - Th xó Phỳ Th - Tnh Phỳ Th Thi cụng, lp t h thng PCCC - D ỏn: Kớ tỳc xỏ Hc vin k thut Mt Mó - Ch u t: Hc vin k thut Mt Mó B QP - a ch: S 141- ng Chin Thng- H ụng H Ni Cung cp, lp t thit b ph tr v nguyờn vt liu cho th nghim khớ thi xe c gii - D ỏn: Cung cp, lp t thit b ph tr v nguyờn vt liu cho th nghim khớ thi xe c gii - Ch u t: Trung tõm th nghim khớ thi phng tin giao thụng c gii ng b - a ch: Km15+200, QL1A, thụn Yờn Phỳ- xó Liờn Ninh- huyn Thanh Trỡ H Ni CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 10 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Bỡnh cha chỏy xỏch tay cú kh nng dp tt cỏc ỏm chỏy nh chp in gõy lm h hng nhng thit b hin i m khụng th s dng nhng cht cha chỏy khỏc nh nc CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 36 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Nhng bỡnh cha chỏy xỏch tay ny c b trớ t cựng cỏc hp ng phng tin cha chỏy chụn chỡm cú kớch thc :1320x600x180( mi hp cú 02 bỡnh bt v 01 bỡnh khớ), nhng ni cú nhiu ngi qua li d nhỡn thy v thun tin s dng , c lp t cao : ỏy hp cỏch mt sn 0.2m 3.5 Lp t t cha chỏy vỏch tng - Khoan l, dựng n st khoan vo tng hoc ct, t t vo vt trớ v bt cht cn chnh t khụng b vờnh, lch v sai vi thit k - t vũi lng vo v trớ c thit k - Chốn, trỏt kớn, sn hon thin CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 37 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU 3.6 Lp t hp ng bỡnh cha chỏy - Thc hin nh lp t cha chỏy vo vỏch tng - t bỡnh cha chỏy vo v trớ ó c thit k t 3.7 Bin phỏp thi cụng lp t trm bm cha chỏy Tng quỏt - Chun b y ng ng, mỏy bm, c vớt v cỏc ph kin: kt v kho m bo s lng v cht lng cho cụng tỏc thi cụng - B trớ lc lng nhõn s m bo thi cụng ỳng tin v m bo cht lng k thut - Chun b y mỏy múc thit b cn thit cho cụng tỏc thi cụng Lp t bm * Phng phỏp lp t: - Ly du chớnh xỏc cỏc v trớ bt bu lụng chõn mỏy bm - Khoan bờ tụng nn t cỏc bu lụng chõn - Lp cao su gim chn chng rung cho mỏy bm - Cu mỏy bm vo v trớ, cht cỏc bu lụng chõn , c nh mỏy bm v nn bờ tụng - Sit cht cỏc c c nh chõn mỏy CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 38 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU 3.8 Thi cụng ng ngm di t - Thi cụng o: Mỏy ng trờn cao a gu xung di v trớ cn o t Do lng t o lờn khụng nhiu kt hp vo ú l san lp mt bng Khi t y gu - > quay gu t v trớ o tm sang bờn mt bng cũn trng ca giai on C nh th o ht v trớ i ng ngm di t - Hiu qu mỏy o t ph thuc vo t chc iu hnh thi cụng ng b vi cỏc phng tin chuyn, xe chuyn phi lm nhp nhng so vi mỏy xỳc cho lm vic liờn tc - Sau o xong, n sõu ỏy cn thit, ta tin hnh o th cụng cho b mt o c bng phng, t ng cha chỏy cho phự hp vi yờu ccu k thut cp thoỏt nc - Dng c cn thit cho cụng vic o bao gm : + Xng, cuc, xe ci tin chuyờn dựng, xe cỳt kớt - Khi thi cụng phi t chc t i hp lý lm cho phi hp nhp nhng tng hiu sut cao quỏ trỡnh lm vic Sau thi cụng xong phn ng chỡm h thng PCCC ri mi tin hnh san lp mt bng Vic thi cụng lp t cn tin hnh ngc li quỏ trỡnh o, nhng khụng cn n s tr giỳp ca mỏy xỳc Trang thit b ch cn cỏc phng tin th cụng Bao gm Dng c : Xng & quc Phng tin chuyn: Xe ci tin hoc xe cỳt kớt m t tr li mt bng Xe cỳt kớt chuyờn dng CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH Mỏy m bờ tong 39 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU 3.9 Thi cụng ng trờn cao - u tiờn phi m bo an ton cho ngi thi cụng - K s cụng trỡnh hng dn phng ỏn k thut chuyn ng lờn trờn cao Ngi thi cụng phi tuyt i tuõn th nguyờn tc k s a - Bc u tiờn phi bn ht cỏc h thng gỏ gỏ ng trờn cao vo v trớ thớch hp gỏ ng - Cú th dựng h gin giỏo thi cụng lp t thit b hoc cỏc tay nhỏnh - a ng vo xe cu, xe cựng hot ng lỳc a ng lờn cao v gỏ bt vo cỏc h thng gỏ Ti u xe nõng chuyờn i bt ni ng vo h gỏ - C nh vy ta cho i ng thi cụng ton b h thng ng nh trờn cao - Cỏc b phn lỏi, lp t phi hp nhp nhng theo s ch o ca ch nhim cụng trỡnh hocc k s - i vi h tay nhỏnh ca h thng Sprinkler cng c dựng xe nõng a lờn thi cụng - Cú th dựng h gin giỏo thi cụng lp t thit b hoc cỏc tay nhỏnh 3.10 Th ỏp ton b h thng - Sau c lp t xong, ton b h thng c th ỏp - Phng phỏp th: Th thy lc vi ỏp lc trỡ l 1.5 ln ỏp lc lm vic ca h thng v trỡ thi gian th l 24h - Theo dừi ỏp lc h thng v kim tra nu cú nt v, dũ r nc phi khc phc sa cha thay th v tin hnh chy li - Kim tra ng h ỏp lc gim ti a 03% t yờu cu 3.11 Bin phỏp thi cụng lp t h thng bỏo chỏy Vt t & Thit b - Vt liu ng ng bo v, dõy dn v thit b: + Dựng ng lun PVC cho khu vc nh + Dựng ng lun HDPE cho khu vc ngoi nh + Ph kin dựng kt ni cho ng PVC + Dõy dn Cu/PVC cho ngun cỏc cm bin bỏo chỏy, nỳt nhn + Dõy tớn hiu nhiu si cho ngun ốn, chuụng + Cỏp tớn hiu nhiu si cho t bỏo chỏy trung tõm + u bỏo khúi, u bỏo nhit, chuụng, ốn, nỳt nhn - V cỏc vt liu ph khỏc Phng phỏp thi cụng chi tit a Tng quỏt - Chun b dng c v vt t nh ng PVC, hp ni, vt t ph, lũ xo un ng - Tng on ng, ph kin c kim tra cn thn trc thi cụng CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 40 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU - ng phi c ct bng kộo ct chuyờn dng hoc mỏy ct quay c khớ bỏnh mi - Chun b dõy mi v dõy dn tớn hiu, cỏp tớn hiu b Phng phỏp lp t cho ng õm sn bờ tụng - Tuyn ng õm sn s c t gia cỏc st ca sn bờ tụng v tuõn theo bn v thi cụng ó c xem xột - Buc ng vo lp st di ca sn bờ tụng - Hp õm c lp y khụng b bờ tụng trn vo, lp mt hp sỏt vi vỏn sn - Kim tra k mt ln cui trc bờn xõy dng tin hnh bờ tụng sn trần bê tông hộp KT 100x100x50 ống bảo vệ dây đế đầu báo trần giả vít gỗ d3 đầu báo CHáY Chi tit lp t u bỏo trờn trn gi c Phng phỏp lp t cho ng õm tng gch - ỏnh du ng i ca tuyn ng vi ng du theo kớch thc ng - Dựng mỏy ct ct tng gch theo ng ó ỏnh du - C nh ng vo khe ct bng inh v dõy thep buc, dựng va trỏt li bng mt gch xõy trc bn giao li cho n v thi cụng xõy dng d Phng phỏp lp t thi cụng trờn cao + Cú th dựng xe nõng t hnh hoc xe giỏo lp t v thi cụng trờn cao + An ton thi cụng + o to trc lp t thit b v thi cụng trờn cao CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 41 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Lan can an toàn Sàn công tác l-ới an toàn Sàn bê tông Thợ bắt vít Thợ giữ THIếT Bị Sàn công tác Giáo thi công Thợ giữ giáo Sàn bê tông Thợ khoan vít nở Thợ bắt THIếT Bị Bạt chống bụi Thợ giữ giáo Chi tit lp t thit b trờn cao CHNG 4: KINH NGHIM V BI HC THU C 4.1 Nhng cụng vic ó thc hin ti cụng ty - Tri qua thỏng c lm vic trc tip ti phũng cụng ty xõy lp H Thnh, c cỏc anh ch tn tỡnh ch bo, em ó c trc tip tham gia lm h s ca mt s cụng trỡnh, cng nh hon thnh nhng cụng vic m anh ch ti cụng ty ó giao cho em Di õy l mt s bng thu hoch búc tỏch lng m em ó c cỏc anh ch cụng ty giao cho: CễNG TRèNH: BNH VIN HU NGH Gúi thu: Cung cp, thi cụng lp t h thng phũng chỏy cha chỏy STT Tờn cụng tỏc HNG MC: PHềNG CHY CHA CHY H THNG BO CHY u bỏo chỏy khúi CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH n v Cỏi Khi lng 321 42 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 u bỏo chỏy nhit u bỏo chỏy khúi u bỏo chỏy nhit Hp u dõy k thut cho h thng bỏo chỏy Lp t hp tụn cho cm chuụng, ốn, nỳt n kớch thc 430x220x180 Nỳt n bỏo chỏy ốn bỏo chỏy Lp t chuụng bỏo chỏy Cỏp tớn hiu trc chớnh 100P Dõy tớn hiu, dõy 2x1mm2 Dõy ốn bỏo phũng, dõy 2x1mm2 Dõy cp ngun cho t trung tõm bỏo chỏy, dõy 2x2,5mm2 Lp t t trung tõm bỏo chỏy 32 kờnh ốn bỏo phũng in tr cui ngun kờnh bỏo chỏy Dõy tip a, dõy 2x2,5mm2 H THNG CHIU SNG S C V CH DN THOT NN ốn chiu sỏng s c Emer ốn ch dn thoỏt nn Exit Dõy in cp ngun cho ốn Emer, Exit, dõy 2x1mm2 Dõy cp ngun trc chớnh cho h thng chiu sỏng, dõy 2x2,5mm2 H THNG CHA CHY ng thộp km bng phng phỏp hn, on ng di 6m, ng kớnh ng d=100mm ng thộp km bng phng phỏp hn, on ng di 6m, ng kớnh ng d=80mm CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Cỏi Cỏi Cỏi Hp 85 321 85 10 Hp 45 Cỏi Cỏi Cỏi m m m m 45 45 45 156 3830 1560 30 Cỏi Cỏi Cỏi m 195 24 20 Cỏi Cỏi m 86 102 1500 m 100 m 256 m 74 43 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU ng thộp km ni bng phng m phỏp mng sụng on ng di 8m, ng kớnh ng d=65mm ng thộp km ni bng phng m phỏp mng sụng on ng di 8m, ng kớnh ng d=40mm ng thộp km ni bng phng m phỏp mng sụng on ng di 8m, ng kớnh ng d=32mm ng thộp km ni bng phng 100m phỏp mng sụng on ng di 8m, ng kớnh ng d=25mm Hp cha chỏy vỏch tng KT Hp 600x1200x180, lp t õm tng Bỡnh bt MFZL4 Bỡnh Bỡnh khớ CO2 - MT3 Bỡnh Cun vũi cha chỏy D50, L=20m Cun Bng ni quy v bng tiờu lờnh cha Cỏi chỏy u phun Sprinkler Cỏi Bm cha chỏy Cỏi Bn v nh khỏm bnh vin Hu Ngh CễNG TY TNHH THNG MI V XY LP H THNH 175 16 50 400 44 22 44 44 122 44 TRNG I HC IN LC KHOA CễNG NGH C KH BO CO THC TP TT NGHIP GVHD: TS.Lấ THANH TON SVTH: Lấ VN HIU Bng lng em c giao búc li CễNG TRèNH: NH LM VIC TNG/ HC VIN CHNH TR Gúi thu: Cung cp lp t thit b iu hũa thụng giú STT Tờn cụng tỏc n Khi v lng THễNG GIể Qut ly tõm, qut cụng sut
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tổ chức thi công, đồ án tổ chức thi công, đồ án tổ chức thi công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay