Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2016

10 282 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:09

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG Công ty bạn hoạt động sản xuất kinh doanh, chắn hàng tháng có trả lương cho người lao động, nhưng….công ty bạn xây dựng THANG BẢNG LƯƠNG, nộp cho phòng lao động chưa? Chưa nộp có bị phạt không? Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22 tháng 08 năm 2013 quy định xử phạm hành lĩnh vực lao động: Phạt cảnh cáo phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng người sử dụng lao động không gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động đến quan quản lý nhà nước lao động cấp huyện theo quy định Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng người sử dụng lao động có hành vi sau đây: a) Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng theo quy định pháp luật; b) Không tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; c) Không công bố công khai nơi làm việc thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng; d) Không thông báo cho người lao động biết trước hình thức trả lương 10 ngày trước thực Tôi tin rằng, có nhiều bạn bị xử phạt trường hợp này, có nhiều bạn biết, phải xây dựng hệ thống thang, bảng lương nào? Trong viết này, HƯỚNG DẪN bạn xây dựng hệ thống thang, bảng lương để bạn tự xây dựng đăng ký với Phòng lao động thương binh Xã Hội Văn bạn tham khảo để xây dựng hệ thống thang bảng lương bao gồm văn sau: Bộ luật lao động 10/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2013 Nghị định 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 Nghị định 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 HỒ SƠ XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG: Công văn gửi Phòng lao động thương binh xã hội Quyết định ban hành hệ thống thang, bảng lương Biên thông qua hệ thống thang bảng lương Bảng hệ thống thang, bảng lương Bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng Quy chế lương, bảng phụ cấp (có Phòng lao động yêu cầu, có phòng lao động không yêu cầu) Đó hồ sơ để bạn xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG, bạn tham khảo mẫu hướng dẫn chi tiết sau CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -o0o -SỐ: 01 CV/DM-2015 V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu tự xây dựng bảng lương năm 2015 Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2015 Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận ………… Công ty ……… thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106482709 Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố ……… cấp ngày… tháng … năm 20… Địa chỉ: Mã số thuế: Điện thoại liên hệ: Thực theo Nghị Định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác Việt Nam có thuê mướn lao động Căn Quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng Căn văn liên quan Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc doanh nghiệp, ……………… xin đăng ký mức lương tối thiểu vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh Xã hội quận …………… ………… đ kể từ ngày … .………… Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn thể CBCNV Công ty (Có danh sách bảng lương kèm theo) Rất mong nhận hợp tác từ Quý quan Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: +Như kính gửi +Lưu VT SỐ: 01 QĐ/DM-2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -o0o V/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương ………., ngày …… tháng …… năm 2015 GIÁM ĐỐC - Căn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106482709 Sở Kế Hoạch Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp ngày 20 tháng 09 năm 2014 Căn Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật lao động tiền lương Căn Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc doanh nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của………… Điều 2: Thời gian thực kể từ ngày …………… Điều 3: Các phòng ban Công ty Các quan chức có liên quan có trách nhiệm thực quy định Nơi nhận: -Như kính gửi -Lưu VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc -o0o ……… , ngày …… tháng …… năm 2015 BIÊN BẢN (V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương) Thời gian: 8h 00 phút ngày …… tháng …… năm 2014 Địa điểm: Thành phần gồm : - Ông: ……………… - Giám Đốc - Bà : ……………… - Thư ký - Cùng toàn thể cán công nhân viên Công ty Nội dung họp : Thực Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng người lao động làm việc công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân tổ chức khác Việt Nam có thuê mướn lao động Căn Quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng Các thành viên Công ty trí hệ thống thang bảng lương mà Công ty đưa áp dụng cho toàn thể CBCNV ………………… kể từ ngày ……………… Biên lập xong vào hồi 11h 00 ngày …… tháng …… năm 2015 Kết luận họp: Tất cán công nhân viên Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương phòng hành xây dựng cam kết tuân thủ thực ( phụ lục kèm theo) GIÁM ĐỐC THƯ KÝ CUỘC HỌP HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LẬP NHƯ SAU: Công văn gửi phòng lao động thương binh xã hội: Lập theo mẫu Mức lương tối thiểu vùng xin áp dụng không thấp quy định (Xem mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp bạn nghị định 103/2014/NĐ-CP) Quyết định ban hành hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu Biên thông qua hệ thống thang bảng lương: Lập theo mẫu, phải có đầy đủ chữ ký Giám đốc, thư ký vài CNCNV đại diện Xây dựng hệ thống THANG, BẢNG LƯƠNG: Lập theo mẫu, ý tiêu: + Bậc lương: Theo quy định doanh nghiệp, doanh nghiệp xây dựng bậc được, thường từ 10-15 bậc Và theo quy chế lương doanh nghiệp, lần tăng lương lên bậc, trường hợp đặc biệt nâng vượt bậc + Nhóm chức danh, vị trí công việc: Căn vào chức danh, vị trí công việc thực tế doanh nghiệp bạn, với nhóm chung mức lương, bạn gộp chung vào nhóm, bảng tôi, gộp Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán vào chung nhóm, hưởng mức lương + Mức lương tối thiểu: Căn vào nghị định 103/2014/NĐ-CP để xác định mức lương tối thiểu doanh nghiệp bạn - Lao động qua đào tạo phải cao 7% so với mức lương tối thiểu vùng Các bạn thấy, nhân viên tạp vụ, phục vụ chưa qua đào tạo, để mức lương với mức lương tối thiểu 3.100.000đ, nhân viên thuộc nhóm Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán lao động qua đào tạo, mức lương tối thiểu thấp phải là: 3.1000.000 + (3.1000.000 x 7%) = 3.317.000đ, bạn để cao số (Theo hướng dẫn điều nghị định 103/2014/NĐCP) - Chênh lệch bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài 5% Trong bảng tôi, Bậc khối ban lãnh đạo công ty 4.800.000đ, bậc phải 4.800.000 + (4.800.000 x 5%) = 5.040.000đ, bạn để cao số này, bảng tôi, để mức 5.200.000đ Các bậc sau bạn xây dựng tương tự (Theo hướng dẫn khoản điều nghị định 49/2013/NĐ-CP) - Chênh lệch mức lương nhóm chức danh có tăng dần Trong bảng tôi, bậc 1, nhóm ban lãnh đạo 4.800.000đ, nhóm khác giảm dần đều, cuối nhóm tạp vụ, phục vụ 3.100.000đ Xây dựng bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng: Lập theo mẫu lưu ý thêm sau -Tại hệ thống thang, bảng lương, bạn có vị trí công việc phải quy định riêng vị trí công việc bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng Trong bảng tôi, hệ thống thang, bảng lương, có vị trí công việc sau: Giám đốc, phó giám đốc, Trưởng phó phòng ban, Giảng viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên nhân sự, nhân viên kế toán, nhân viên phục vụ (tạp vụ) Và bạn thấy, vị trí công việc quy định cụ thể bảng quy định tiêu chuẩn điều kiện áp dụng IN HỒ SƠ: In hồ sơ làm bộ, đóng hồ sơ tất tài liệu theo hướng dẫn thứ tự (không đóng công văn vào hồ sơ), bạn nhớ đóng dấu giáp lai trang KẾT LUẬN: - Doanh nghiệp bạn phải xây dựng hệ thống thang bảng lương thành lập, có thay đổi mức lương, phải xây dựng nộp lại Ví dụ, năm 2014 áp dụng mức lương tối thiểu vùng vùng 2.700.000, đến năm 2015, mức lương tối thiểu vùng vùng tăng lên 3.100.000, bạn phải xây dựng lại nộp lại (trừ năm 2014, bạn để mức lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 trở lên) - Đây hướng dẫn xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp, bạn đừng nhầm lẫn với quan nhà nước Cơ quan nhà nước áp dụng mức lương tối thiểu khác với khối doanh nghiệp, họ nhân với hệ số tương ứng với cấp - Đây mức lương để doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động, thường doanh nghiệp xây dựng mức lương thấp, để đóng bảo hiểm thấp cho người lao động, tính thêm vào tiền lương cho người lao động khoản phụ cấp, trợ cấp khác (được quy định cụ thể quy chế lương, thưởng doanh nghiệp) Công ty: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Ngành nghề: Địa chỉ: MST: HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Áp dụng mức lương tối thiểu vùng: 3.100.000 đồng Đơn vị tính: Nghìn đồng NHÓM CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC BẬC LƯƠNG I II III IV V IV IIV IIIV IX X 6.1 6.7 7.2 7.8 8.5 9.2 10.0 Khối ban lãnh đạo Công ty: P.Giám đốc, trưởng phó phòng ban Mức lương 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.7 6.1 6.5 7.0 7.6 Giảng viên, kinh doanh, nhân sự, kế toán: Mức lương 3.5 3.7 3.9 4.2 4.5 4.8 5.2 5.6 6.0 6.5 Tạp vụ, phục vụ: Mức lương 3.1 3.7 3.9 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 Khối ban lãnh đạo Công ty: Giám đốc Công ty Mức lương 4.8 5.2 5.6 3.3 3.5 ………, ngày … tháng … năm 2015 BẢNG QUY ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỪNG CHỨC DANH HOẶC NHÓM CHỨC DANH NGHỀ, CÔNG VIỆC TRONG THANG BẢNG LƯƠNG STT Chức danh Trình độ Kinh nghiệm Giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Có kỹ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Phó giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Có kỹ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Trưởng phó phòng ban - Tốt nghiệp đại học trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, có kỹ quản lý, điều hành Giảng viên - Tốt nghiệp đại học trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, có kỹ giảng dậy Nhân viên kinh doanh - Tốt nghiệp trung cấp trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả giao tiếp tốt Nhân viên nhân - Tốt nghiệp trung cấp trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Một năm kinh nghiệm chuyên môn, có khả giao tiếp tốt Nhân viên kế toán - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên - Thành thạo tin học văn phòng Hai năm kinh nghiệm chuyên môn, thành thạo phần mềm kế toán Nhân viên phục vụ (Tạp vụ) Không yêu cầu Có sức khỏe tốt …………… , ngày … tháng …… năm 2015
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2016, Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2016, Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay