Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần mỹ nghệ nghệ an

150 230 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:09

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH - o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ NGHỆ AN GVHD : ThS TRẦN THỊ THU HÒA SVTH : TRẦN VĂN QUÂN MSSV : 54131134 Khánh Hòa, 07/ 2016 i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ii LỜI CẢM ƠN Với kiến thức đƣợc học tích lũy sau bốn năm học Trƣờng Đại Học Nha Trang, giúp em tự tin bƣớc vào tập tốt nghiệp với nhiều háo hức khát vọng khám phá thực tế Qua trình thực tập Công ty Cổ phần mỹ nghệ Nghệ An mang lại cho em nhiều kiến thức bổ ích, kinh nghiệm quý giá trải nghiệm thực tế tuyệt vời…, tất giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập tốt nghiệp Song em hoàn thành đợt thực tập đóng góp ý kiến, giúp đỡ tận tình tất ngƣời Trƣớc tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Thầy Cô Khoa Kinh tế giảng dạy, truyền đạt cho em kiến thức quý báu thời gian qua, để em tự tin hoàn thành tốt đợt thực tập Đặc biệt em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới cô Trần Thị Thu Hòa tận tình giúp đỡ em suốt thời gian qua, giúp em thực đề tài với nhiệt tâm đầy trách nhiệm Nhà giáo, nhà Khoa học chân Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần mỹ nghệ Nghệ An, cán quản lý công nhân viên Công ty dành thời gian quý báu tham gia vấn, hoàn tất bảng câu hỏi điều tra Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, ngƣời thân bạn bè giúp đỡ, động viên nhiều suốt trình thực tập hoàn thành đợt thực tập Xin trân trọng cảm ơn! Nha trang, ngày 13 tháng năm 2016 Sinh viên Trần Văn Quân iii TÓM TẮT BÀI KHÓA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Đánh giá hài lòng nhân viên công việc Công ty cổ phần mỹ nghệ Nghệ An” Mục đích nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên công việc Công ty ARTIMEX Nghệ An Dựa vào: (1) Các lý thuyết động viên thỏa mãn ngƣời nhƣ Maslow, Herzberg, David C.Mcclelland,…(2) Các nghiên cứu liên quan: Của tác giả Lê Hồng Lam 2009, Trƣơng Thị Tố Nga 2007, Nguyễn Quang Huy 2012, Phan Trọng Sơn 2013 Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng để xây dựng kiểm định mô hình bao gồm hai bƣớc chính: nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ nhằm tìm hiểu thực trạng tình hình lao động khám phá yếu tố có ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên công việc công ty ARTIMEX Nghệ An cách thảo luận với lãnh đạo nhân viên Công ty Nghiên cứu thức đƣợc thực thông qua phƣơng pháp định lƣợng với bảng câu hỏi vấn trực tiếp nhân viên làm việc công ty ARTIMEX Nghệ An, cỡ mẫu n = 209 nhằm kiểm định thang đo mô hình lý thuyết Thang đo đƣợc kiểm dịnh thông qua phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA Mô hình đƣợc kiểm định thông qua phân tích hồi quy bội Sau đó, đánh giá mức độ tác động yếu tố đến hài lòng nhân viên công việc công ty ARTIMEX Nghệ An Từ kết phân tích mô hình trên, với 06 thang đo ban đầu qua đánh giá hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố EFA, ta tìm đƣợc nhân tố từ tiến hành điều chỉnh mô hình nghiên cứu Sau tiến hành phân tích hồi quy ta thấy có 06 yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên công việc công ty ARTIMEX Nghệ An là: (1) Văn hóa thƣơng hiệu triển vọng phát triển công ty, (2) Môi trƣờng làm việc đào tạo nghề nghiệp, (3) Tiền lƣơng chế độ phụ cấp, (4) Đồng nghiệp, (5) Lãnh đạo, (6) Cơ hội thăng tiến Kết đánh giá thực trạng vấn đề hài lòng nhân viên công việc đƣợc phân tích qua thống kê mô tả thời điểm nghiên cứu, hầu hết tiêu đƣợc đƣợc đánh giá mức bình thƣờng trở lên, trừ tiêu chí: Các khoản phụ iv cấp Công ty hợp lý; Làm việc môi trường an toàn, sẽ; Thấy tự hào làm việc Công ty Kết phân tích ANOVA, cho thấy có khác biệt nhóm tuổi thâm niên việc đánh giá tiêu chí ảnh hƣởng đến hài lòng công việc Với kết nghiên cứu trên, góp phần giúp cho nhà quản trị Công ty đánh giá thực trạng hài lòng nhân viên công việc Công ty ARTIMEX Nghệ An cách khách quan, cụ thể Đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp để họ có điều chỉnh sách nhân nhƣ phát triển Công ty Bên cạnh tồn mặt hạn chế, việc khắc phục hạn chế tiền đề cho nghiên cứu v MỤC LỤC Trang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT BÀI KHÓA LUẬN .iii MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ xi DANH MỤC SƠ ĐỒ xii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiii CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Giới thiệu 2.2 Tổng quan lý thuyết 2.2.1 Định nghĩa hài lòng công việc 2.2.2 Cơ sở lý luận động động viên 2.2.3 Một số lý thuyết nhu cầu động hoạt động 2.3 Các nghiên cứu liên quan 12 2.3.1 Nghiên cứu tác giả Lê Hồng Lam (2009) 12 2.3.2 Nghiên cứu Trương Thị Tố Nga (2007) 14 2.3.3 Nghiên cứu tác giả Nguyễn Quang Huy 2012 15 2.3.4 Nghiên cứu tác giả Phan Trọng Sơn 2013 16 2.4 Mô hình nghiên cứu giả thiết đề tài 18 vi 2.4.1 Mô hình nghiên cứu đề xuất 19 2.4.2 Nhóm giả thiết 19 2.4.3 Nhóm giả thiết thứ hai 22 2.5 Giới thiệu địa điểm nghiên cứu 22 2.5.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần Mỹ Nghệ Nghệ An 22 2.5.2 Thực trạng tình hình lao động Công ty ARTIMEX Nghệ An 27 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Giới thiệu 29 3.2 Thiết kế nghiên cứu 29 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 29 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 32 3.3 Xây dựng thang đo 33 3.3.1 Tiền lương chế độ phụ cấp 34 3.3.2 Môi trường điều kiện làm việc 35 3.3.3 Đào tạo thăng tiến 35 3.3.4 Quan hệ đối xử 36 3.3.5 Văn hóa thương hiệu Công ty 36 3.3.6 Triển vọng phát triển Công ty lực lãnh đạo 37 3.3.7 Sự hài lòng chung nhân viên 38 3.4 Phƣơng pháp lấy mẫu cỡ mẫu 41 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Giới thiệu 42 4.2 Thống kê mô tả mẫu 42 4.2.1 Đặc điểm giới tính 42 4.2.2 Đặc điểm độ tuổi 43 4.2.3 Đặc điểm thâm niên làm việc 44 4.2.4 Đặc điểm trình độ học vấn 45 4.3 Phân tích đánh giá thang đo 46 4.3.1 Thang đo Tiền lương chế độ phụ cấp 47 4.3.2 Thang đo Môi trường điều kiện làm việc 48 4.3.3 Thang đo Đào tạo thăng tiến 48 4.3.4 Thang đo Quan hệ đối xử 49 vii 4.3.5 Thang đo Văn hóa thương hiệu Công ty 50 4.3.6 Thang đo Triển vọng phát triển Công ty lực lãnh đạo 50 4.3.7 Thang đo Sự hài lòng chung 51 4.4 Phân tích nhân tố EFA 51 4.4.1 Kiểm định giá trị thang đo 51 4.4.2 iểm định gi trị thang đo c c iến độc lập 52 4.4.3 Phân tích nhân tố EFA thang đo Sự hài lòng chung nhân viên 59 4.5 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu 59 4.6 Phân tích tƣơng quan 61 4.7 Phân tích mức độ phù hợp mô hình 61 4.7.1 Kiểm định phù hợp mô hình 62 4.7.2 Kiểm định giả định mô hình hồi quy tuyến tính 62 4.7.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư 62 4.7.4 Phân tích giải thích kết hồi quy 64 4.8 Thống kê mô tả thang đo rút sau phân tích hồi quy 68 4.8.1 Thang đo văn hóa thương hiệu Công ty triển vọng phát triển Công ty … 68 4.8.2 Thang đo Môi trường làm việc đào tạo nghề nghiệp 69 4.8.3 Thang đo Tiền lương chế độ phụ cấp 70 4.8.4 Thang đo Đồng nghiệp 70 4.8.5 Thang đo Lãnh đạo 71 4.8.6 Thang đo Cơ hội thăng tiến 71 4.8.7 Thang đo hài lòng chung nhân viên 72 4.9 Phân tích phƣơng sai ANOVA 73 4.9.1 ANOVA biến giới tính 73 4.9.2 ANOVA biến tuổi 74 4.9.3 ANOVA biến thâm niên 76 4.9.4 ANOVA biến trình độ học vấn 78 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 5.1 Kết nghiên cứu 80 5.2 Một số đề xuất nghiên cứu 81 5.2.1 Việc nghiên cứu kiểm soát hài lòng nhân viên thông qua yếu tố ảnh hƣởng tới việc cần thực thƣờng xuyên 81 viii 5.2.2 Nghiên cứu, kiểm soát yếu tố t c động đến hài lòng nhân viên với công việc mức độ quan trọng yếu tố 82 5.2.3 Quan tâm đến khác biệt nhóm lao động 86 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 87 5.4 Tóm tắt chƣơng 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 89 ix DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tổng kết nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên công việc tổ chức 17 Bảng 2.2 Bảng cấu lao động Công ty ARTIMEX Nghệ An 27 Bảng 3.1 Các bƣớc nghiên cứu 32 Bảng 3.2 Bảng tổng hợp nguồn gốc thang đo 38 Bảng 4.1 Bảng phân bố mẫu theo giới tính 42 Bảng 4.2 Bảng phân bố mẫu theo độ tuổi 43 Bảng 4.3 Bảng phân bố mẫu theo thâm niên 44 Bảng 4.4 Bảng phân bố mẫu theo trình độ học vấn 45 Bảng 4.4 Cronbach’s Alpha thang đo Tiền lƣơng chế độ phụ cấp 47 Bảng 4.5 Cronbach’s Alpha thang đo Môi trƣờng điều kiện làm việc 48 Bảng 4.6 Cronbach’s Alpha thang đo Đào tạo thăng tiến 49 Bảng 4.7 Cronbach’s Alpha thang đo Quan hệ đối xử 49 Bảng 4.8 Cronbach’s Alpha thang đo Văn hóa thƣơng hiệu 50 Bảng 4.9 Cronbach’s Alpha thang đo Triển vọng phát triển Công ty lực lãnh đạo 50 Bảng 4.10 Cronbach’s Alpha thang đo Sự hài lòng chung 51 Bảng 4.11 Phân tích nhân tố EFA lần 54 Bảng 4.12 Tổng hợp kết phân tích Cronbach’s Alpha sau phân tích EFA 56 Bảng 4.13 Kết phân tích nhân tố EFA thang đo hài lòng chung 59 Bảng 4.14 Model Summary, Anova Coefficients 61 Bảng 4.15 Variables Entered/Removedb 64 Bảng 4.16 Bảng Model Summary 65 Bảng 4.17 Bảng Coefficientsa 65 Bảng 4.18 Tổng kết giả thuyết mô hình với ý nghĩa thống kê 5% 67 Bảng 4.19 Thống kê mô tả thang đo ”Văn hóa thƣơng hiệu Công ty triển vọng phát triển Công ty” 68 Bảng 4.20 Thống kê mô tả thang đo “Môi trƣờng làm việc chƣơng trình đào tạo” 69 Bảng 4.21 Thống kê mô tả thang đo “Tiền lƣơng chế độ phụ cấp” 70 Bảng 4.22 Thống kê mô tả thang đo “Đồng nghiệp” 71 122 PHỤ LỤC SỐ 06: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CÁC THÀNH PHẦN THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CHUNG CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY ARTIMEX NGHỆ AN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test Sphericity of Approx Chi-Square 880 650.371 df 21 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Com pone Loadings % of Cumulative % of Cumulative nt Total Variance % Total Variance % 3.945 56.351 56.351 3.945 56.351 56.351 841 12.008 68.360 669 9.557 77.917 521 7.436 85.353 438 6.256 91.609 354 5.054 96.663 234 3.337 100.000 123 Component Matrixa Component Toi hai long voi cong ty noi toi dang lam viec 897 Toi tin tuong cong ty se phat trien ben vung 801 Toi tu hao ve van hoa, thuong hieu cua cong ty 776 Toi hai long voi moi quan he dong nghiep cong ty 741 Toi hai long voi chinh sach dao tao va thang tien cua cong ty Toi hai long voi dieu kien moi truong lam viec tai cong ty Toi hai long voi tien luong chinh sach cua cong ty 705 678 626 124 PHỤ LỤC SỐ 07: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN GIỮA CÁC THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH Correlations Y_HAILO X1_VH X2_MT X3_TLCD X4_D X5_L X6_ NG TV DT PC N D TT Y_HAILON Pearson G Correlati 787 ** 638 ** 638 ** 506 ** 524 ** 534* * on Sig (2tailed) N 209 000 000 000 000 000 000 209 209 209 209 209 209 X1_VHTV Pearson Correlati 787 ** 535 ** 425 ** 363 ** 434 ** 377* * on Sig (2tailed) N 000 209 209 000 000 000 000 000 209 209 209 209 209 X2_MTDT Pearson Correlati 638 ** 535 ** 401 ** 341 ** 309 ** 365* * on Sig (2tailed) N 000 000 209 209 209 000 000 000 000 209 209 209 209 X3_TLCDP Pearson C Correlati 638 ** 425 ** 401 ** 260 ** 349 ** 344* * on Sig (2tailed) N 000 000 000 209 209 209 209 000 000 000 209 209 209 125 X4_DN Pearson Correlati 506 ** 363 ** 341 ** 260 ** 275 ** 217* * on Sig (2tailed) N X5_LD 000 000 000 000 209 209 209 209 000 002 209 209 Pearson Correlati 524 ** 434 ** 309 ** 349 ** 275 ** 209 308* * on Sig (2tailed) N X6_TT 000 000 000 000 000 000 209 209 209 209 209 377** 365** 344** 217** 308** 000 000 000 000 002 000 209 209 209 209 209 209 209 209 Pearson Correlati 534** on Sig (2tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 209 126 PHỤ LỤC SỐ 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removedb Variables Variables Entered Removed Model Method X6_TT, X4_DN, X5_LD, X3_TLCDPC, Enter X2_MTDT, X1_VHTVa a All requested variables entered b Dependent Variable: Y_HAILONG Model Summaryb Adjusted R Std Error of Durbin- Model R R Square Square the Estimate Watson 908a 825 820 25455 1.800 a Predictors: (Constant), X6_TT, X4_DN, X5_LD, X3_TLCDPC, X2_MTDT, X1_VHTV b Dependent Variable: Y_HAILONG ANOVAb Sum of Model Mean Squares df Square F Sig Regression 61.842 10.307 159.074 000a Residual 13.088 202 065 Total 74.931 208 127 Coefficientsa Stan dard ized Unstandardi Coef zed ficie Collinearity Coefficients nts Std Model B Error Beta t (Constant) -.688 134 X1_VHT Correlations Statistics Zero- Toler Sig order Partial Part ance VIF -5.122 000 455 041 426 11.036 000 787 613 325 581 1.720 164 038 160 4.347 000 638 292 128 642 1.557 235 031 260 7.549 000 638 469 222 730 1.370 X4_DN 125 024 166 5.114 000 506 339 150 821 1.218 X5_LD 101 032 105 3.108 002 524 214 091 755 1.325 X6_TT 122 026 157 4.720 000 534 315 139 780 1.282 V X2_MTD T X3_TLCD PC a Dependent Variable: Y_HAILONG 128 PHỤ LỤC SỐ 09: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THANG ĐO ĐƢỢC RÚT RA SAU KHI PHÂN TÍCH HỒI QUY Thống kê mô tả thang đo văn hóa thƣơng hiệu triển vọng phát triển Công ty Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 209 3.05 761 209 2.91 806 209 3.40 772 209 3.45 843 209 3.26 714 209 3.21 728 Van hoa cong ty phu hop voi phong cach lam viec Thay tu hao duoc lam viec cong ty Tin tuong mot tuong lai tot dep lam viec cho cong ty Cong ty luon coi su thoa man khach hang Cap tren doi xu voi toi mot cach ton Cap tren coi nang luc cua toi Valid N (listwise) 209 129 Thang đo Môi trƣờng làm việc chƣơng trình đào tạo Descriptive Statistics N Lam viec moi truong an toan, sach se Minimum Maximum Mean Std Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 209 2.89 814 209 3.28 733 209 3.32 800 209 3.46 796 Mean Std Deviation Cong ty trang bi day du thiet bi an toan va bao ho lao dong Co khong gian rieng tu de phuc hoi suc lao dong nghi giai lao Duoc dao tao phat trien nghe nghiep lam viec tai cong ty Valid N (listwise) 209 Thống kê mô tả thang đo Tiền lƣơng chế độ phụ cấp Descriptive Statistics N Tien luong tuong xung voi ket qua cong viec Cac khoan phu cap cua cong ty la hop ly Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 209 3.27 789 209 3.06 824 209 2.77 789 Tien luong dap ung tot nhu cau co ban song cua nhan vien Valid N (listwise) 209 130 Thống kê mô tả thang đo Đồng nghiệp Descriptive Statistics N Dong nghiep than thien hoa dong Dong nghiep la nguoi dang tin cay Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean Std Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 209 3.47 872 209 3.31 845 Mean Std Deviation 209 Thống kê mô tả thang đo Lãnh Đạo Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 209 3.67 650 209 3.65 759 Lanh dao co nang luc, tam nhin kha nang lanh dao Lanh dao guong mau, cong bang Valid N (listwise) 209 131 Thống kê mô tả thang đo Cơ hội thăng tiến Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 209 3.30 855 209 3.09 921 Co nhieu co hoi thang tien lam viec tai cong ty Cac chinh sach thang tien cua cong ty minh bach, cong bang Valid N (listwise) 209 132 PHỤ LỤC SỐ 10: PHÂN TÍCH ANOVA ANOVA Giới tính Group Statistics Gioi tinh Std Std Error N Mean Deviation Mean Y_HAILON Nam 69 3.2671 61147 07361 G 140 3.1643 59384 05019 Nu Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Sig (2- Differen Std Error F Sig t df tailed) ce Difference Y_HAILON Equal G variances 192 662 1.165 207 245 10280 08821 1.154 131.962 251 10280 08909 assumed Equal variances not assumed 133 ANOVA Tuổi ANOVA Y_HAILONG Sum of Mean Squares Between Square 3.407 Within Groups 64.708 205 316 Total 208 Groups 10.222 df 74.931 F 10.795 Sig .000 Test of Homogeneity of Variances Y_HAILONG Levene Statistic df1 df2 Sig .976 205 405 Multiple Comparisons Y_HAILONG Bonferroni (I) Tuoi Tu 18 den 29 tu 30 den 39 tu 40 den 49 (J) Tuoi Mean Difference (I-J) Std Error Sig tu 30 den 39 -.30007* 09604 012 tu 40 den 49 -.51892* 11632 000 tren 50 -.86988* 18677 000 Tu 18 den 29 30007* 09604 012 tu 40 den 49 -.21885 10186 197 tren 50 -.56981* 17813 010 Tu 18 den 29 51892* 11632 000 134 tren 50 tu 30 den 39 21885 10186 197 tren 50 -.35095 18983 396 Tu 18 den 29 86988* 18677 000 tu 30 den 39 56981* 17813 010 tu 40 den 49 35095 18983 396 * The mean difference is significant at the 0.05 level Descriptives Y_HAILONG N Mean Std Deviation Std Error Tu 18 den 29 51 2.8964 56285 07881 tu 30 den 39 104 3.1964 55496 05442 tu 40 den 49 43 3.4153 61628 09398 tren 50 11 3.7662 34566 10422 Total 209 3.1982 60020 04152 ANOVA Thâm niên làm việc ANOVA Y_HAILONG Sum of df Squares Between Square 5.091 Within Groups 59.659 205 291 Total 208 Groups 15.272 Mean 74.931 F 17.492 Sig .000 135 Test of Homogeneity of Variances Y_HAILONG Levene Statistic 060 df1 df2 205 Sig .981 Multiple Comparisons Y_HAILONG Bonferroni (I) THAMNIEN Duoi nam (J) THAMNIEN Mean Difference (I-J) Std Error Sig Tu den duoi nam 00420 13407 1.000 Tu den duoi nam -.36908* 13746 047 Tren nam -.70309* 14972 000 Tu den duoi Duoi nam -.00420 13407 1.000 nam Tu den duoi nam -.37328* 08813 000 Tren nam -.70729* 10625 000 Tu den duoi Duoi nam 36908* 13746 047 nam Tu den duoi nam 37328* 08813 000 Tren nam -.33401* 11049 017 Duoi nam 70309* 14972 000 Tu den duoi nam 70729* 10625 000 Tu den duoi nam 33401* 11049 017 Tren nam * The mean difference is significant at the 0.05 level 136 Descriptives Y_HAILONG N Mean Std Deviation Std Error Duoi nam 20 2.9571 53271 11912 Tu den duoi nam 85 2.9529 56173 06093 Tu den duoi nam 67 3.3262 50831 06210 Tren nam 37 3.6602 54539 08966 Total 209 3.1982 60020 04152
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần mỹ nghệ nghệ an , Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần mỹ nghệ nghệ an , Đánh giá sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại công ty cổ phần mỹ nghệ nghệ an , (Nguồn: Lê Hồng Lam, 2009), Kết quả sau khi chạy và kiểm định mô hình, nhân tố bị loại là: “Sự đổi mới”. 7 nhân tố còn lại đều ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của người lao động tại Công ty viễn thông Nghệ An. Trong đó nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự thỏa mãn là nhân tố “T..., Môi trường và điều kiện làm việc là không gian xung quanh người lao động, nó liên quan đến sự thuận tiện cá nhân song đồng thời cũng là nhân tố giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người lao động không thích những môi trường làm việc nguy hiểm, bất lợi và..., CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU,  Kết quả phân tích EFA lần thứ nhất ( xem phụ lục số 04), CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, PHỤ LỤC SỐ 01: DÀN BÀI THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay