Giải thích thái độ và ý định tiêu dùng xanh của khách quốc tế đến nha trang

111 133 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ TRẦN THỊ XUÂN HẢO GIẢI THÍCH THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH CỦA KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHA TRANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH KHÁNH HÒA-2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ TRẦN THỊ XUÂN HẢO GIẢI THÍCH THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH CỦA KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN NHA TRANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: TS LÊ CHÍ CÔNG KHÁNH HÒA-2016 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Nha Trang, ngày tháng 06 năm 2016 Giáo viên hƣớng viên i LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, em xin gửi lời cảm chân thành sâu sắc đến thầy Lê Chí Công-thầy giáo trực tiếp hƣớng dẫn em suốt trình thực khóa luận Nếu hƣớng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình tận tụy thầy em hoàn thành luận Em xin cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa Kinh tế, Bộ môn Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, trƣờng Đại học Nha Trang, toàn thể thầy cô giáo tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho em kiến thức cần thiết suốt trình học tập trƣờng, làm tảng giúp em thực nghiên cứu Luận văn đƣợc hoàn thành nhờ dựa tham khảo, học hỏi từ báo, mẫu thông tin liên quan nhƣ nghiên cứu tác giả ngành Vì em xin chân thành cảm ơn tác giả tác phẩm mà em tham khảo Đặc biệt, em cảm ơn hợp tác nhiệt tình từ phía du khách quốc tế, không ngại bỏ thời gian để giúp em hoàn thành nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng luận văn tránh khỏi sai sót, hạn chế nên mong Thầy Cô có ý kiến đóng góp, giúp em hoàn thiện đề tài tốt Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Thị Xuân Hảo ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ vi CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài .2 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài .3 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa kết nghiên cứu 1.7 Kết cấu luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH TIÊU DÙNG XANH - MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết thái độ, ý định tiêu dùng xanh tiêu dùng xanh du lịch 2.1.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.2 Các khái niệm 2.1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng du lịch 2.2 Ý định tiêu dùng xanh du lịch .16 2.2.1 Khái niệm tiêu dùng xanh 16 2.2.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến ý định tiêu dùng xanh du lịch .17 2.2.3 Đề xuất mô hình giả thuyết nghiên cứu 20 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thiết kế nghiên cứu 24 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu quy trình nghiên cứu 24 3.2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 iii 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 28 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 4.1 Tổng quan du lịch Nha Trang-Khánh Hòa 30 4.1.1 Giới thiệu chung du lịch Nha Trang-Khánh Hòa 30 4.1.2 Hạ tầng phục vụ lƣu trú nghỉ dƣỡng địa bàn tỉnh Khánh Hòa 36 4.1.3 Một số sở lƣu trú tiếng Nha Trang-Khánh Hòa 37 4.1.4 Tình hình khách quốc tế đến Nha Trang-Khánh Hòa thời gian qua 43 4.2 Kết nghiên cứu 45 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .45 4.2.2 Phân tích, đánh giá kết nghiên cứu .48 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 5.1 Kết luận 74 5.2 Kiến nghị 76 5.3 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt ASEAN Tiếng Anh Association of Southeast Asian Nations Cronbach’ Alpha ECFA EFA GDP Inc KMO Engineering Consulting Firms Association, Japan Tiếng Việt Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Hệ số tin cậy Kỹ thuật tƣ vấn công ty Hiệp hội, Nhật Bản Exploratory Factor Analysis Nhân tố khám phá Factor loading Hệ số tải nhân tố Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Incorporated Tập đoàn, liên hợp Item Total Correlation Hệ số tƣơng quan biến tổng Kaiser-Meyer-Olkin Measure Chỉ số đƣợc dùng để xem xét thích hợp of Sampling Adequacy phân tích nhân tố N Cỡ mẫu TB Trung bình TPB The theory of Planned Behavior Lý thuyết dự định hành vi TRA Theory of Reasoned Action Lý thuyết hành động hợp lý USD United States Dollar Đơn vị tiền tệ thức Hoa Kỳ VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phƣơng sai v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Các biến quan sát mô hình nghiên cứu .23 Bảng 4.1 Hạ tầng phục vụ lƣu trú Khánh Hòa 36 Bảng 4.2: Thống kê số lƣợng khách du lịch đến Khánh Hòa 43 Bảng 4.3 Bảng phân bố mẫu theo giới tính .45 Bảng 4.4 Bảng phân bố mẫu theo nhóm tuổi 46 Bảng 4.5 Bảng phân bố mẫu theo quốc tịch .46 Bảng 4.6 Bảng phân bố mẫu theo nghề nghiệp .47 Bảng 4.7 Độ tin cậy thang đo .49 Bảng 4.8 Bảng KMO and Barlett’s Test (KMO 24 báo quan sát) .52 Bảng 4.9 Total Variance Explained 53 Bảng 4.10 Rotated Component Matrixa 54 Bảng 4.11 KMO and Bartlett's Test (KMO 19 báo quan sát) 56 Bảng 4.12 Total Variance Explained 57 Bảng 4.13 Rotated Component Matrixa 58 Bảng 4.14 Bảng biến quan sát mô hình nghiên cứu điều chỉnh 59 Bảng 4.15 KMO and Bartlett's Test 60 Bảng 4.16 Total Variance Explained 60 Bảng 4.17 Rotated Component Matrixa 61 Bảng 4.18 Model Summaryb .63 Bảng 4.19 ANOVAb 64 Bảng 4.20 Coefficientsa 65 Bảng 4.21 Model Summaryb .68 Bảng 4.22 ANOVAb 68 Bảng 4.23 Coefficientsa 69 Bảng 4.24 Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu 71 Bảng 4.25 Bảng thống kê mô tả biến quan sát .72 vi DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi tiêu dùng khách du lịch Hình 2.2 Tháp nhu cầu Abraham Maslow, 1953 14 Hình 2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất .21 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 28 Hình 4.1 Mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến Ý định tiêu tiêu dùng xanh 61 Hình 4.2 Mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến Thái độ tiêu dùng xanh 62 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 65 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ phân tán phần dƣ 66 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa 69 Bảng 4.4 Biểu đồ phân tán phần dƣ 70 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Sự cần thiết đề tài Du lịch đƣợc xem nhƣ ngành kinh tế lớn giới, tạo khoảng 10% GDP sử dụng 10% nhân lực toàn cầu ngành kinh tế đà phát triển mạnh mẽ Sự phát triển mạnh mẽ ngành du lịch gây ảnh hƣởng tiêu cực đến cảnh quan mội trƣờng văn hóa xã hội Sự gia tăng lƣợng khách du lịch dao hai lƣỡi Những xung đột sử dụng nguồn lực, tranh chấp việc sử dụng đất, đánh tính cách giá trị xứ địa phƣơng điểm đến du lịch, ô nhiễm, phá rừng, thay đổi hệ sinh thái hậu phát triển du lịch với tầm nhìn ngắn hạn Theo ƣớc tính 5% tổng lƣợng carbon dioxide, tác nhân làm trái đất nóng lên, ngành du lịch tạo (Lâm Anh Duy Cƣờng, Phát triển du lịch xanh cho Nha Trang Khánh Hòa, 2012) Đứng trƣớc thách thức to lớn tàn phá môi trƣờng dẫn đến biến đổi khí hậu nguyên nhân thảm họa từ thiên nhiên mà du lịch tác nhân du lịch xanh trở thành xu hƣớng chọn lựa ngƣời du lịch Xu hƣớng đƣợc khẳng định, ngày chiếm ƣu mối quan tâm nghiêm túc khách du lịch quốc tế với ý thức cao bảo vệ môi trƣờng, nhu cầu an toàn sức khoẻ nên ngày nhiều ngƣời muốn quay với thiên nhiên Với tiềm lớn lớn lợi cạnh tranh vƣợt trội nhờ vào nhiều tài nguyên quý giá đặc sắc cảnh quan thiên nhiên biển đảo, núi rừng, khí hậu ôn hòa môi thƣờng văn hóa đa dạng, Nha Trang Khánh Hòa trở thành điểm đến du lịch thân thiện gần gũi với bạn bè quốc tế Trong năm gần đây, ngành du lịch Khánh Hòa bắt đầu trọng phát triển “du lịch xanh” nhằm hƣớng tới phát triển bền vững ngành “công nghiệp không khói” Là trung tâm du lịch nƣớc, năm Khánh Hòa thu hút hàng triệu lƣợt khách đến thăm quan, du lịch, nghỉ dƣỡng Đặc biệt năm 2015, du lịch Nha Trang-Khánh Rotated Component Matrix a Component Invol6 773 Invol7 755 Invol2 735 Invol3 700 Invol4 690 Invol5 687 Invol1 667 SN2 858 SN3 814 SN1 810 SN5 638 409 SN4 610 474 PBC3 764 PBC4 755 PBC5 677 PBC2 652 PBC1 496 CK2 791 CK1 788 CK3 688 CK7 CK6 646 488 CK4 CK5 562 486 473 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .528 513 Kết phân tích EFA lần sau loại CK5 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .880 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2283.365 df 253 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7.604 33.062 33.062 7.604 33.062 33.062 4.559 19.823 19.823 3.131 13.613 46.675 3.131 13.613 46.675 3.269 14.215 34.038 1.751 7.615 54.290 1.751 7.615 54.290 2.898 12.600 46.638 1.285 5.586 59.875 1.285 5.586 59.875 2.523 10.969 57.607 1.113 4.838 64.714 1.113 4.838 64.714 1.634 7.107 64.714 916 3.981 68.695 844 3.669 72.363 714 3.103 75.466 604 2.626 78.093 10 590 2.565 80.657 … … … … 19 302 1.314 95.966 20 264 1.149 97.115 21 261 1.135 98.250 22 211 919 99.169 23 191 831 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Invol6 778 Invol7 759 Invol2 738 Invol4 703 Invol3 701 Invol5 700 Invol1 658 SN2 852 SN3 815 SN1 809 SN5 653 SN4 620 463 PBC3 765 PBC4 753 PBC5 667 PBC2 657 PBC1 506 CK2 796 CK1 789 CK3 696 CK4 506 469 CK7 417 620 CK6 514 518 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích EFA lần thứ sau loại biến CK6 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .876 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2136.224 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7.153 32.516 32.516 7.153 32.516 32.516 4.375 19.887 19.887 3.126 14.208 46.723 3.126 14.208 46.723 3.335 15.158 35.045 1.741 7.915 54.639 1.741 7.915 54.639 2.830 12.862 47.907 1.284 5.837 60.475 1.284 5.837 60.475 2.448 11.129 59.037 1.047 4.757 65.233 1.047 4.757 65.233 1.363 6.196 65.233 892 4.053 69.286 827 3.761 73.047 699 3.179 76.226 592 2.692 78.918 10 572 2.601 81.519 11 483 2.195 83.714 12 458 2.080 85.793 13 430 1.953 87.746 14 383 1.739 89.486 15 371 1.688 91.174 16 349 1.586 92.760 17 327 1.485 94.245 18 304 1.380 95.625 19 278 1.265 96.890 20 264 1.201 98.091 21 228 1.035 99.126 22 192 874 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Invol6 782 Invol7 755 Invol2 745 Invol4 729 Invol5 718 Invol3 706 Invol1 643 SN2 840 SN3 830 SN1 798 SN5 680 SN4 655 436 PBC3 741 PBC4 727 PBC2 690 PBC5 679 PBC1 526 CK1 794 CK2 793 CK3 700 CK4 468 CK7 461 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .555 466 Kết phân tích EFA lần thứ sau loại CK7 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .870 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2045.406 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.866 32.693 32.693 6.866 32.693 32.693 4.212 20.056 20.056 3.116 14.840 47.533 3.116 14.840 47.533 3.297 15.698 35.754 1.701 8.101 55.634 1.701 8.101 55.634 2.932 13.963 49.717 1.283 6.109 61.743 1.283 6.109 61.743 2.525 12.026 61.743 990 4.715 66.458 854 4.068 70.526 756 3.599 74.125 699 3.330 77.456 589 2.805 80.260 10 502 2.391 82.651 11 469 2.233 84.883 12 449 2.137 87.020 13 385 1.835 88.855 14 381 1.813 90.668 15 360 1.716 92.384 16 327 1.556 93.941 17 305 1.451 95.391 18 280 1.332 96.723 19 265 1.260 97.983 20 228 1.087 99.070 21 195 930 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Invol6 781 Invol7 754 Invol2 752 Invol4 731 Invol3 715 Invol5 704 Invol1 657 SN2 843 SN3 831 SN1 800 SN5 700 SN4 677 412 PBC4 792 PBC3 789 PBC5 644 PBC2 572 PBC1 423 CK2 798 CK1 788 CK3 707 CK4 525 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích EFA lần thứ sau loại biến PBC1 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .863 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1929.979 df 190 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.506 32.531 32.531 6.506 32.531 32.531 4.122 20.610 20.610 3.078 15.388 47.920 3.078 15.388 47.920 3.173 15.865 36.476 1.699 8.494 56.414 1.699 8.494 56.414 2.757 13.785 50.261 1.275 6.377 62.790 1.275 6.377 62.790 2.506 12.530 62.790 954 4.770 67.560 815 4.074 71.634 703 3.515 75.149 639 3.197 78.346 564 2.820 81.166 10 499 2.493 83.659 11 469 2.344 86.003 12 440 2.201 88.204 13 383 1.915 90.119 14 361 1.804 91.923 15 340 1.700 93.623 16 305 1.524 95.148 17 280 1.398 96.546 18 267 1.336 97.882 19 228 1.141 99.024 20 195 976 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Invol6 785 Invol7 756 Invol2 754 Invol4 735 Invol3 717 Invol5 711 Invol1 652 SN2 845 SN3 837 SN1 800 SN5 702 SN4 684 PBC4 805 PBC3 797 PBC5 645 PBC2 534 CK2 794 CK1 783 CK3 723 CK4 516 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích EFA lần thứ sau loại CK4 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .858 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1813.655 df 171 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 6.181 32.533 32.533 6.181 32.533 32.533 4.116 21.661 21.661 3.075 16.182 48.714 3.075 16.182 48.714 3.173 16.702 38.362 1.645 8.659 57.373 1.645 8.659 57.373 2.693 14.172 52.534 1.269 6.681 64.054 1.269 6.681 64.054 2.189 11.520 64.054 865 4.554 68.608 733 3.856 72.465 647 3.406 75.871 631 3.321 79.192 556 2.926 82.118 10 496 2.613 84.731 11 467 2.460 87.191 12 430 2.262 89.453 13 364 1.913 91.366 14 350 1.842 93.208 15 306 1.613 94.821 16 284 1.494 96.315 17 271 1.424 97.739 18 229 1.205 98.944 19 201 1.056 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component Invol6 786 Invol2 763 Invol4 750 Invol7 749 Invol3 723 Invol5 716 Invol1 654 SN2 843 SN3 836 SN1 799 SN5 706 SN4 688 PBC4 814 PBC3 802 PBC5 661 PBC2 540 CK1 805 CK2 790 CK3 703 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phân tích EFA với biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .858 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 985.427 df 45 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.989 49.891 49.891 4.989 49.891 49.891 3.363 33.627 33.627 1.433 14.328 64.219 1.433 14.328 64.219 3.059 30.592 64.219 672 6.718 70.937 638 6.383 77.320 595 5.950 83.270 462 4.620 87.889 378 3.782 91.671 364 3.635 95.306 248 2.477 97.783 10 222 2.217 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component ATB1 796 ATB3 759 ATB4 750 ATB2 740 ATB5 734 ITB5 830 ITB3 785 ITB4 776 ITB2 642 ITB1 627 Phụ lục 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Phân tích hồi quy với biến phụ thuộc Ý định tiêu dùng xanh Correlations ITB SN PBC ATB CK INVOL ITB 1.000 502 637 567 466 585 SN 502 1.000 389 282 136 153 PBC 637 389 1.000 484 446 441 ATB 567 282 484 1.000 419 497 CK 466 136 446 419 1.000 459 INVOL 585 153 441 497 459 1.000 ITB 000 000 000 000 000 SN 000 000 000 028 015 PBC 000 000 000 000 000 ATB 000 000 000 000 000 CK 000 028 000 000 000 INVOL 000 015 000 000 000 ITB 200 200 200 200 200 200 SN 200 200 200 200 200 200 PBC 200 200 200 200 200 200 ATB 200 200 200 200 200 200 CK 200 200 200 200 200 200 INVOL 200 200 200 200 200 200 Pearson Correlation Sig (1-tailed) N b Model Summary Model R 794 a R Adjusted Std Error of Square R Square the Estimate 630 621 41080 a Predictors: (Constant), INVOL, SN, CK, ATB, PBC b Dependent Variable: ITB Change Statistics R Square F Change Change 630 66.188 df1 df2 DurbinSig F Watson Change 194 000 1.830 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 55.847 11.169 Residual 32.738 194 169 Total 88.585 199 F Sig 66.188 000 b a Dependent Variable: ITB b Predictors: (Constant), INVOL, SN, CK, ATB, PBC Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.774 291 SN 261 043 PBC 266 ATB a t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -2.657 009 292 6.091 000 830 1.205 056 268 4.778 000 605 1.653 181 059 166 3.042 003 636 1.573 CK 126 064 103 1.973 050 694 1.441 INVOL 342 063 292 5.398 000 652 1.534 Phân tích hồi quy biến phụ thuộc Thái độ tiêu dùng xanh Correlations ATB Pearson Correlation CK ATB 1.000 419 497 CK 419 1.000 459 INVOL 497 459 1.000 000 000 CK 000 000 INVOL 000 000 ATB 200 200 200 CK 200 200 200 INVOL 200 200 200 ATB Sig (1-tailed) N INVOL b Model Summary Model R 541 R Adjusted Std Error of Square R Square the Estimate a 293 286 Change Statistics R Square F Change Change 51936 293 40.819 df1 Durbin- df2 Sig F Change 197 000 a Predictors: (Constant), INVOL, CK b Dependent Variable: ATB a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 22.021 11.010 Residual 53.138 197 270 Total 75.158 199 F Sig 40.819 000 b a Dependent Variable: ATB b Predictors: (Constant), INVOL, CK Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 1.149 345 CK 271 076 INVOL 416 073 a Dependent Variable: ATB a t Sig Beta Watson Collinearity Statistics Tolerance VIF 3.333 001 242 3.583 000 789 1.268 386 5.721 000 789 1.268 2.062
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải thích thái độ và ý định tiêu dùng xanh của khách quốc tế đến nha trang , Giải thích thái độ và ý định tiêu dùng xanh của khách quốc tế đến nha trang , Giải thích thái độ và ý định tiêu dùng xanh của khách quốc tế đến nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay