Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bùn khoáng trên địa bàn thành phố nha trang

126 162 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  LÊ THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ BÙN KHỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Nha Trang, tháng 06 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KINH TẾ  LÊ THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LỊNG KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ BÙN KHỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN: ThS LÊ TRẦN PHÚC Nha Trang, tháng 06 năm 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn trung thực, tơi thu thập phân tích Nội dung trích dẫn rõ nguồn gốc, số liệu kết luận văn hồn tồn trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học khác Sinh viên Lê Thị Thanh Tuyền ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện bốn năm trường Đại học Nha Trang, em hồn thành khóa học mình, gắn liền với việc hồn thành khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành qua đề tài nghiên cứu “Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ bùn khống địa bàn thành phố Nha Trang” Để đạt kết ngày hơm nay, em xin chân thành cảm ơn đến tồn thể q thầy/cơ trường Đại học Nha Trang nói chung thầy/cơ khoa Kinh tế nói riêng, tận tâm giảng dạy truyền đạt cho chúng em học kinh nghiệm q báu để em có thêm kiến thức, tự tin bước vào đời Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Trần Phúc – người trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ cho em kinh nghiệm giúp đỡ em nhiều việc tiếp cận, nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Luận văn hồn thành thành tham khảo, học hỏi từ báo, thơng tin liên quan cơng trình nghiên cứu tác giả ngành Em xin chân thành cảm ơn đến tác giả Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn thành kính sâu sắc đến gia đình người sinh thành, ni dưỡng, chăm sóc động viên em, tạo điều kiện q trình học tập Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn Nha Trang, tháng 06 năm 2016 Sinh viên Lê Thị Thanh Tuyền iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên Tiếng Anh Cronbach’s Alpha Eigenvalue Factor loading Tên đầy đủ tiếng Việt Hệ số tin cậy Phần biến thiên giải thích nhân tố Trọng số nhân tố CSVC – KT Cơ sở vật chất, kỹ thuật Ctg Các tác giả EFA Exploratory Factor Analysis KDL KMO Khu du lịch Kaiser – Meyer – Olkin TNHH UNWTO Phân tích nhân tố khám phá Chỉ số KMO Trách nhiệm hữu hạn United National World Tourism Organization Tổ chức Du lịch Thế giới v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ BÙN KHỐNG VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 1.1 Cơ sở lý thuyết dịch vụ chất lượng dịch vụ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ đặc điểm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm chất lượng dịch vụ .6 1.1.3 Mơ hình khoảng cách chất lượng dịch vụ .7 1.1.4 Mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ 1.2 Khái niệm khách du lịch 11 1.3 Tổng quan dịch vụ chữa bệnh 11 1.3.1 Khái niệm du lịch chữa bệnh 11 1.3.2 Phân loại du lịch chữa bệnh .12 1.3.3 Khái niệm dịch vụ bùn khống 13 1.3.4 Vai trò chức hoạt động dịch vụ bùn khống Nha Trang phát triển du lịch 13 1.4 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng 14 1.4.1 Khái niệm thỏa mãn khách hàng 14 1.4.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng 15 1.5 Mơ hình nghiên cứu liên quan 16 1.5.1 Mơ hình nghiên cứu Nguyễn Đình Thọ nhóm nghiên cứu 16 vi 1.5.2 Mơ hình nghiên cứu tác giả Đồn Nguyễn Khánh Trân (2010) 17 1.5.3 Mơ hình nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Kim Liên (2015) .18 1.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Quy trình nghiên cứu 22 2.2 Phương pháp nghiên cứu 22 2.2.1 Phương pháp lấy mẫu cỡ mẫu .22 2.2.2 Phương pháp đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 23 2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .23 2.2.4 Phân tích hồi quy 24 2.3 Xây dựng thang đo 25 2.3.1 Xây dựng thang đo 25 2.3.2 Đánh giá thang đo 28 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Thực trạng hoạt động dịch vụ bùn khống trung tâm dịch vụ bùn khống Nha Trang 30 3.1.1 Tổng quan lượng khách đến du lịch Thành phố Nha Trang 30 3.1.2 Thực trạng hoạt động dịch vụ bùn khống địa bàn thành phố Nha Trang 31 3.2 Kết nghiên cứu 36 3.2.1 Thống kê mơ tả biến quan sát 36 3.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo số Cronbach’s Alpha 40 3.2.3 Khám phá nhân tố EFA 43 3.2.4 Hiệu chỉnh thang đo mơ hình nghiên cứu 53 3.2.5 Phân tích hồi quy 55 3.2.6 Kết đo lường chất lượng dịch vụ bùn khống địa bàn thành phố Nha Trang 60 CHƢƠNG 4: CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 70 4.1 Đề xuất số sách từ kết nghiên cứu 70 vii 4.1.1 Chính sách đồng cảm 70 4.1.2 Chính sách lực phục vụ .72 4.1.3 Chính sách trách nhiệm .73 4.1.4 Chính sách phương tiện hữu hình 75 4.1.5 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá dịch vụ bùn khống Nha Trang 77 4.2 Kiến nghị .79 4.2.1 Đối với Sở Văn Hóa – Thể Thao Du Lịch Khánh Hòa .79 4.2.2 Đối với quan quản lý khác địa phương 80 4.3 Hạn chế đề tài 80 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 85 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thang đo ký hiệu thang đo nghiên cứu 26 Bảng 3.1: Bảng phân bổ mẫu theo giới tính 37 Bảng 3.2: Bảng phân bổ mẫu theo độ tuổi 37 Bảng 3.3: Bảng phân bổ mẫu theo tình trạng nhân 39 Bảng 3.4: Bảng phân bổ mẫu theo trình độ học vấn 39 Bảng 3.5: Bảng phân bổ mẫu theo thu nhập bình qn tháng 40 Bảng 3.6: Bảng phân bổ mẫu theo trung tâm thường sử dụng dịch vụ 40 Bảng 3.7: Hệ số Cronbach’s Alpha thành phần thang đo theo mơ hình Servqual .41 Bảng 3.8: Hệ số Cronbach’s Alpha biến phụ thuộc 43 Bảng 3.9: Bảng xác định số lượng nhân tố lần 44 Bảng 3.10: Hệ số KMO lần 45 Bảng 3.11: Bảng kết phân tích EFA lần 46 Bảng 3.12: Bảng xác định số lượng nhân tố lần 47 Bảng 3.13: Hệ số KMO lần 48 Bảng 3.14: Bảng kết phân tích nhân tố EFA lần .49 Bảng 3.15: Bảng xác định số lượng nhân tố biến phụ thuộc 50 Bảng 3.16: Hệ số KMO .50 Bảng 3.17: Kết phân tích nhân tố EFA biến phụ thuộc .50 Bảng 3.18: Kiểm định hệ số Cronbach’s Alpha sau điều chỉnh 52 Bảng 3.19: Bảng biến quan sát thang đo điều chỉnh 54 Bảng 3.20: Kiểm định Dubin – Waston 55 Bảng 3.21: Kiểm định đa cộng tuyến 58 Bảng 3.22: Phân tích phương sai ANOVA phân tích hồi quy 58 Bảng 3.23: Kết phân tích hồi quy .59 Bảng 3.24: Thống kê mơ tả đồng cảm .60 Bảng 3.25: Thống kê mơ tả lực phục vụ 63 Bảng 3.26: Thống kê mơ tả mức độ trách nhiệm 64 Cronbach’s Alpha thang đo “Tính trách nhiệm” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 663 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted TN1 TN2 TN3 7.37 7.36 7.56 Corrected Item-Total Correlation 2.695 2.502 2.783 Cronbach's Alpha if Item Deleted 481 470 473 558 575 569 Cronbach’s Alpha thang đo “Đánh giá chung” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 729 Item-Total Statistics OS1 Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 6.71 1.805 541 675 OS2 6.80 2.158 430 702 OS3 6.78 1.982 485 624 Scale Mean if Item Deleted Phụ lục 5: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ EFA Phân tích nhân tố EFA với biến độc lập lần Total Variance Explained C Initial Eigenvalues Extraction Sums of Rotation Sums of o Squared Loadings Squared Loadings m Total % of Cumula Total % of Cumula Total % of Cumula po Varianc tive % Varianc tive % Varianc tive % ne e e e nt 3.410 14.210 14.210 3.410 14.210 14.210 2.776 11.566 11.566 2.439 10.162 24.372 2.439 10.162 24.372 2.258 9.407 20.972 2.227 9.281 33.653 2.227 9.281 33.653 2.119 8.830 29.802 1.921 8.005 41.658 1.921 8.005 41.658 1.895 7.895 37.696 1.749 7.287 48.945 1.749 7.287 48.945 1.842 7.674 45.370 1.102 4.591 53.537 1.102 4.591 53.537 1.721 7.170 52.540 1.043 4.347 57.884 1.043 4.347 57.884 1.282 5.344 57.884 874 3.643 61.527 803 3.344 64.871 10 782 3.260 68.131 11 761 3.169 71.300 12 715 2.979 74.279 13 705 2.937 77.216 14 647 2.697 79.914 15 625 2.604 82.518 16 590 2.457 84.975 17 554 2.307 87.282 18 535 2.228 89.510 19 526 2.190 91.700 20 481 2.005 93.705 21 465 1.936 95.641 22 424 1.767 97.409 23 377 1.571 98.979 24 245 1.021 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig 716 666 657 615 609 542 Rotated Component Matrixa Component PT6 PT1 PT5 PT11 PT12 PT2 TC1 776 TC2 750 TC3 729 TC4 687 DB1 858 DB2 819 DB3 603 DC2 808 DC3 773 DC1 767 TN3 773 TN2 764 TN1 760 DB8 DB9 DB7 DB6 394 PT4 493 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations .707 1522.088 276 000 524 752 726 656 693 548 Phân tích nhân tố EFA với biến độc lập lần sau loại bỏ biến DB6 Component Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati Total % of Cumulat Varian ve % Varianc ive % ce e 3.307 14.380 14.380 3.307 14.380 14.380 2.400 10.437 24.817 2.400 10.437 24.817 2.182 9.487 34.304 2.182 9.487 34.304 1.920 8.346 42.650 1.920 8.346 42.650 1.748 7.598 50.248 1.748 7.598 50.248 1.095 4.763 55.011 1.095 4.763 55.011 883 3.841 58.851 874 3.801 62.652 783 3.406 66.059 10 782 3.402 69.461 11 756 3.289 72.749 12 706 3.069 75.819 13 690 2.999 78.817 14 633 2.750 81.568 15 590 2.567 84.134 16 554 2.409 86.543 17 549 2.386 88.929 18 526 2.286 91.215 19 483 2.099 93.314 20 469 2.037 95.351 21 444 1.930 97.281 22 377 1.639 98.920 23 248 1.080 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Initial Eigenvalues KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulati Variance ve % 2.928 2.258 2.015 1.895 1.865 1.692 12.729 9.818 8.760 8.238 8.108 7.358 700 1455.029 253 000 12.729 22.547 31.307 39.545 47.653 55.011 Rotated Component Matrixa Component PT6 670 PT11 667 PT1 666 PT2 665 PT4 629 PT5 593 PT12 577 TC1 775 TC2 748 TC3 727 TC4 692 DB1 857 DB2 821 DB3 604 DC2 807 DC3 774 DC1 767 TN2 TN1 TN3 DB8 DB9 DB7 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 767 765 747 784 721 604 Phân tích nhân tố EFA với biến phụ thuộc lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Df Sphericity Sig .694 123.589 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 1.734 57.787 57.787 1.734 57.787 57.787 783 26.109 83.896 483 16.104 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component OS1 OS3 OS2 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted .840 776 753 Phụ lục 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH Cronbach’s Alpha thang đo “Phƣơng tiện hữu hình” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 762 Scale Mean if Item Deleted PT6 PT11 PT1 PT2 PT4 PT5 PT12 19.42 20.07 19.57 20.28 19.89 20.49 20.76 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 24.461 509 728 23.205 512 725 22.890 502 728 22.548 521 723 23.889 461 736 24.251 456 737 25.620 401 748 Cronbach’s Alpha thang đo “Độ tin cậy” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 724 Scale Mean if Item Deleted TC1 TC2 TC3 TC4 11.70 11.59 11.49 11.41 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 2.958 561 634 3.428 526 656 3.417 518 660 3.531 453 697 Cronbach’s Alpha thang đo “Năng lực phục vụ” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 725 Scale Mean if Item Deleted DB1 DB2 DB3 6.85 6.60 6.13 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 1.404 673 465 1.807 584 594 2.101 406 789 Cronbach’s Alpha thang đo “Sự đồng cảm” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 675 Scale Mean if Item Deleted DC2 DC3 DC1 6.44 5.95 6.19 Item-Total Statistics Corrected Cronbach's Scale Variance Item-Total Alpha if Item if Item Deleted Correlation Deleted 4.464 546 547 3.259 482 613 3.831 479 593 Cronbach’s Alpha thang đo “Tính trách nhiệm” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 663 Item-Total Statistics TN2 TN1 TN3 Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 7.36 2.502 470 575 7.37 2.695 481 558 7.56 2.783 473 569 Cronbach’s Alpha thang đo “Khả đáp ứng” Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha Scale Mean if Item Deleted DB8 DB9 DB7 6.75 7.05 7.24 603 Item-Total Statistics Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted 1.280 423 488 1.313 416 499 1.198 400 525 Phụ lục 7: KẾT QUẢ HỒI QUY VÀ THỐNG KÊ MƠ TẢ Kiểm định Durbin-Watson Model Summaryg Mode Hệ số R Hệ số R2 Hệ số R2 Sai số chuẩn Durbinl hiệu chỉnh ước lượng Watson a 701 491 481 465 1.824 a Predictors: (Constant), ), phuong tien huu hinh, tin cay, kha nang dap ung, nang luc phuc vu, su dong cam, tinh trach nhiem b Dependent Variable: danh gia chung Kiểm định đa cộng tuyến Nhân tố Hệ số Coefficientsa Hệ số beta chưa Hệ số beta chuẩn hóa chuẩn hóa B Std Beta Error T Sig Hiện tượng đa cộng tuyến Tolerance VIF -1.820 340 -5.361 000 Năng lực phục vụ 288 048 278 5.988 000 818 1.222 Sự đồng cảm 250 030 353 8.364 000 991 1.009 Phương tiện hữu hình 197 035 244 5.703 000 963 1.038 Trách nhiệm 232 036 271 6.396 000 983 1.018 Độ tin cậy 240 047 216 Khả đáp 298 059 236 ứng a Dependent Variable: Danh gia chung 5.107 000 985 1.015 5.072 000 811 1.233 Kết phân tích hồi quy Mơ hình Phần biến thiên hồi quy ANOVAa Tổng bình phương Df 60.552 Trung bình bình phương F Sig 10.092 46.501 000a Phần biến thiên 62.721 289 217 khơng hồi quy Tổng 123.273 295 b Dependent Variable: danh gia chung b Predictors: (Constant), Nang luc phuc vu, dong cam, phuong tien huu hinh, trach nhiem, tin cay, kha nang dap ung Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ Đồ thị phân tán Scatter Plot Thống kê đồng cảm Tiêu chí đánh giá Nhân viên ln thân thiện, quan tâm đến du khách Có nhiều chương trình khuyến hấp dẫn Các khu dịch vụ bùn khống Nha Trang hoạt động vào thuận tiện Tổng phiếu điều tra Tháp Bà Giá trị trung bình Trăm I-Resort Trứng Chung 2.91 2.99 3.34 3.08 2.88 2.74 2.99 2.87 3.17 3.26 3.54 3.34 296 Thống kê mơ tả phƣơng tiện hữu hình Giá trị trung bình Tiêu chí đánh giá Tháp Bà Các khu dịch vụ bùn khống Nha Trang có quang cảnh đẹp Các khu dịch vụ bùn khống Nha Trang có trang thiết bị tiện nghi, đại Địa điểm khu dịch vụ bùn khống Nha Trang dễ dàng tìm kiếm dễ tiếp cận Khu vệ sinh nhà tắm sẽ, rộng rãi Các khu vực tắm bùn khống, hồ bơi bố trí hợp lý, khơng gian đẹp Khu vực xung quanh trung tâm dịch vụ bùn khống Nha Trang sẽ, thống mát Hệ thống phương tiện vận chuyển khách du lịch khu dịch vụ bùn khống Nha Trang thuận tiện Tổng phiếu điều tra Trăm Trứng I-Resort Chung 3.72 4.00 3.71 3.84 2.97 3.25 3.07 3.13 3.22 3.68 3.49 3.52 2.78 3.03 2.86 2.92 3.93 4.16 3.81 4.00 3.31 3.38 3.30 3.34 2.80 2.70 2.51 2.67 296 Thống kê mơ tả trách nhiệm Giá trị trung bình Tiêu chí đánh giá Nhân viên khu dịch vụ bùn khống Nha Trang cung cấp dịch vụ cách nhanh chóng hăng hái Nhân viên khu dịch vụ bùn khống Nha Trang ln sẵn sàng giúp đỡ du khách Nhân viên giải phàn nàn du khách cách nhanh chóng Tổng phiếu điều tra Tháp Bà I-Resort Trăm Trứng Chung 3.95 3.79 3.66 3.80 3.83 3.77 3.78 3.79 3.67 3.64 3.46 3.59 296 Thống kê mơ tả lực phục vụ Giá trị trung bình Tiêu chí đánh giá Nhân viên có kỹ ngoại ngữ giao tiếp tốt Nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Nhân viên có thái độ phục vụ tốt Tổng phiếu điều tra Thống kê mơ tả khả đáp ứng Tháp Bà I-Resort Trăm Trứng Chung 3.03 2.96 2.87 2.94 3.24 3.15 3.21 3.19 3.72 3.61 3.69 3.66 296 Giá trị trung bình Tiêu chí đánh giá Giá sản phẩm dịch vụ bùn khống hợp lý Sản phẩm bùn khống có chất lượng tốt, đạt tiêu chuẩn Sản phẩm dịch vụ đa dạng có nhiều lựa chọn cho khách Tổng phiếu điều tra Thống kê mơ tả độ tin cậy Tháp Bà I-Resort Trăm Trứng Chung 3.29 3.27 3.28 3.28 3.84 3.71 3.79 3.78 3.45 3.47 3.48 3.47 296 Giá trị trung bình Tiêu chí đánh giá Trăm Trứng Tháp Bà I-Resort 3.66 3.61 3.85 3.70 3.83 3.74 3.88 3.80 3.88 3.89 3.94 3.91 Dễ dàng tìm kiếm mua vé khu dịch vụ bùn khống Nha Trang 4.00 3.94 4.04 3.99 Tổng phiếu điều tra 296 Các khu dịch vụ bùn khống Nha Trang cung cấp dịch vụ hứa Dễ dàng tìm kiếm thơng tin dịch vụ bùn khống Nha Trang Thơng tin dịch vụ cung cấp đầy đủ rõ ràng Chung Thống kê mơ tả đánh giá chung Giá trị trung bình Tiêu chí đánh giá Tháp Bà Tơi thực thích thú dịch vụ bùn khống Nha Trang Tơi hài lòng với sử dụng dịch vụ bùn khống Nha Trang Tơi có trải nghiệm thú vị sử dụng dịch vụ bùn khống Nha Trang Tổng phiếu điều tra I-Resort Trăm Trứng Chung 3.29 3.52 3.43 3.44 3.19 3.43 3.35 3.34 3.34 3.38 3.37 3.37 296
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bùn khoáng trên địa bàn thành phố nha trang , Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bùn khoáng trên địa bàn thành phố nha trang , Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bùn khoáng trên địa bàn thành phố nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay