Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH xây dựng kiến trúc khánh an

78 150 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ THUỲ DUYÊN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN Nha Trang - tháng 6/2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ THUỲ DUYÊN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KẾ TOÁN GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ThS BÙI THỊ THU HÀ Nha Trang- tháng 6/2016 I NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Nha Trang, ngày……tháng… năm…… Xác nhận công ty SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên II NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN Nha Trang, ngày……tháng… năm…… SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên III LỜI CẢM ƠN  Kiến thức tài sản quý đƣợc tích lũy sau trình học tập lâu dài phải đƣợc truyền đạt thầy cô giáo Do vậy, lời em xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô Khoa Kế toán - Tài thầy cô giáo trƣờng Đại học Nha Trang truyền đạt kiến thức nhƣ chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt quãng thời gian năm học Lời cảm ơn sâu sắc em xin gửi tới Cô Bùi Thị Thu Hà, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, bảo giúp đỡ em nhiều suốt thời gian thực tập, làm luận văn tốt nghiệp để em hoàn thành đề tài cách tốt Qua em gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An, đặc biệt anh chị phòng kế toán trực tiếp giúp đỡ, cung cấp cho em số liệu tình hình hoạt động kinh doanh Công ty thời gian vừa qua Cuối em xin chân thành kính chúc thầy cô giáo trƣờng Đại học Nha Trang cô chú, anh chị Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An dồi sức khỏe thành đạt sống Nha Trang, tháng năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Duyên SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên IV MỤC LỤC TRANG QUYẾT ĐỊNH NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP I NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN .II LỜI CẢM ƠN III MỤC LỤC IV DANH MỤC BẢNG VI DANH MỤC SƠ ĐỒ VII DANH MỤC LƢU ĐỒ VIII CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT IX LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung kết cấu đề tài Những đóng góp đề tài CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ 1.1 Kế toán vốn tiền 1.1.1 Những vấn đề chung kế toán vốn tiền 1.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn tiền 1.1.3 Một số quy định hạch toán vốn tiền 1.1.4 Kế toán tiền mặt quỹ 1.1.5 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 1.2 Kế toán khoản phải thu, phải trả 1.2.1 Khái quát chung 1.2.2 Kế toán khoản phải thu khách hàng 1.2.3 Kế toán khoản phải trả ngƣời bán 1.2.4 Kế toán thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 1.2.5 Kế toán khoản phải trả ngƣời lao động 10 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN 11 2.1 Giới thiệu chung công ty 11 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 11 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 11 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 12 2.1.4 Tổ chức quản lý công ty 12 2.2 Tổ chức công tác kế toán công ty 13 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 13 2.2.1.1 Tổ chức nhân phòng kế toán 13 2.2.1.2 Tổ chức công tác kế toán 15 2.2.2 Tổ chức hệ thống chứng từ 15 2.2.3 Tổ chức hệ thống tài khoản 15 2.2.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán 15 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên V 2.2.5 Hệ thống báo cáo tài 17 2.3 Thực trạng công tác kế toán vốn tiền công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An 17 2.3.1 Kế toán tiền mặt quỹ 17 2.3.1.1 Kế toán tăng tiền mặt đơn vị 17 2.3.1.2 Kế toán giảm tiền mặt đơn vị 24 2.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 36 2.3.2.1 Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng đơn vị 36 2.3.2.2 Kế toán giảm tiền gửi ngân hàng đơn vị 42 2.4 Thực trạng công tác kế toán khoản phải thu, phải trả công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An 49 2.4.1 Kế toán tăng khoản phải thu khách hàng 49 2.4.2 Kế toán khoản phải trả ngƣời bán 52 2.4.3 Kế toán thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 56 2.4.4 Kế toán khoản phải trả ngƣời lao động 58 2.5 Phân tích khả toán công ty qua năm 2014,2015 61 2.5.1 Khả toán ngắn hạn 61 2.5.2 Khả toán nhanh 62 2.5.3 Khả toán tiền 62 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY THNN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN 63 2.6.1 Những mặt đạt đƣợc 63 2.6.2 Những mặt tồn 64 CHƢƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN 65 KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên VI DANH MỤC BẢNG TRANG Bảng 2.1: Phân tích khả toán nợ ngắn hạn ( 2014-2015) 61 Bảng 2.2: Khả toán nhanh (2014-2015) 62 Bảng 2.3: Khả toán tiền ( 2014-2015) 62 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên VII DANH MỤC SƠ ĐỒ TRANG Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ máy tổ chức quản lý công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An 12 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức nhân phòng kế toán 13 Sơ đồ 2.3 Trình tự ghi sổ kế toán thao hình thức kế toán máy vi 16 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên VIII DANH MỤC LƢU ĐỒ TRANG Lƣu đồ 2.1: Bán hàng thu tiền mặt 18 Lƣu đồ 2.2: Cung cấp dịch vụ thu tiền mặt 21 Lƣu đồ 2.3: Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 23 Lƣu đồ 2.4: Chi tiền mặt mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 26 Lƣu đồ 2.5: Trả lãi vay tiền mặt 28 Lƣu đồ 2.6: Chi tiền mặt trả lƣơng 30 Lƣu đồ 2.7: Chi tiền mặt mua dịch vụ 33 Lƣu đồ 2.8: Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi ngân hàng 35 Lƣu đồ 2.9: Thu nợ khách hàng chuyển khoản 37 Lƣu đồ 2.10: Khách hàng ứng trƣớc tiền xây dựng 39 Lƣu đồ 2.11: Thu lãi tiền gửi ngân hàng 41 Lƣu đồ 2.12: Trả nợ ngƣời bán chuyển khoản 43 Lƣu đồ 2.13: Nộp khoản TTL tiền gửi ngân hàng 46 Lƣu đồ 2.14: Chi tiền gửi ngân hàng trả phí dịch vụ 48 Lƣu đồ 2.15: Tăng khoản phải thu khách hàng 50 Lƣu đồ 2.16: Tăng khoản phải trả ngƣời bán (Mua nhập kho) 53 Lƣu đồ 2.17: Tăng khoản phải trả ngƣời bán (Không nhập kho) 55 Lƣu đồ 2.18: Thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc 57 Lƣu đồ 2.19: Tăng khoản phải trả ngƣời lao động 59 Lƣu đồ 2.20: Tăng khoản trích theo lƣơng 60 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 53 P.KT KTVT BẮT ĐẦU GĐ, TP TC-KT THỦ KHO KTTT XÉT DUYỆT NHẬN HÀNG PNK LIÊN ĐÃ DUYỆT LỰA CHỌN NCC LẬP PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG LẬP ĐĐH PHIẾU YÊU CẦU NCC CSDL HĐ GTGT ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT KÝ XÁC NHẬN CUỐI KỲ KIỂM TRA, KHÓA SỔ, IN SỔ CÁI SỔ CÁI 331,152 NHẬP LIỆU ĐĐH LIÊN ĐĐH LIÊN KTTH KTTT KTVT MÁY TÍNH XỬ LÝ ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT NCC NCC HĐ GTGT LẬP PNK XÉT DUYỆT CSDL PNK LIÊN ĐÃ DUYỆT PNK LIÊN ĐÃ DUYỆT KTTT SCT 331 N KẾT THÚC HĐ GTGT N PNK LIÊN PNK LIÊN N Lƣu đồ 2.16: Kế toán tăng khoản phải trả ngƣời bán SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 54 d Định khoản kế toán HĐ GTGT số 0000565 ngày 10/11/2015, mua thép MN D18 doanh nghiệp tƣ nhân thép Vạn Lợi, số tiền 4.799.770, VAT 10% Nợ 152: 4.799.770 Nợ 1331: 479.977 Có 331: 5.279.747 e Sơ đồ hạch toán 331 152 4.799.770 1331 479.977 Trƣờng hợp 2: Mua chuyển thẳng công trình a Chứng từ, sổ sách sử dụng Chứng từ - HĐ GTGT - Bảng kê mua hàng - Đơn đặt hàng - Báo giá - Phiếu nhận hàng Sổ sách - Sổ chi tiết 154, 331 - Sổ TK 154, 331 b Tài khoản sử dụng - TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - TK 331: Phải trả ngƣời bán (chi tiết đối tƣợng) c Quy trình luân chuyển chứng từ Khi có nhu cầu, phận kỹ thuật lập phiếu yêu cầu mua hàng chuyển cho kế toán vật tƣ Kế toán vật tƣ nhận đƣợc phiếu yêu cầu mua hàng, tiến hành lựa chọn nhà cung cấp, sau lựa chọn đƣợc nhà cung cấp, lập đơn đặt hàng liên, sau chuyển chứng từ cho trƣởng phòng tài – kế toán, giám đốc ký duyệt Đơn đặt hàng liên sau đƣợc ký duyệt: Đơn đặt hàng liên đƣợc chuyển cho kế toán vật tƣ Đơn đặt hàng liên chuyển cho kế toán toán Kế toán vật tƣ lƣu gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp Sau nhà cung cấp tiến hành giao hàng công trình xây dựng Đội trƣởng đội kỹ thuật nhận hàng lập phiếu nhận hàng Phiếu nhận hàng đƣợc chuyển cho giám đốc, trƣởng phòng tài kế toán xem xét, ký duyệt, sau ký duyệt đƣợc chuyển cho kế toán toán Kế toán toán nhận đƣợc chứng từ, tiến hành nhập liệu, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phần mềm tự động cập nhật vào sổ sách có liên quan SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 55 Kế toán toán lƣu HĐ GTGT chứng từ có liên quan phận theo số Kế toán tổng hợp vào liệu đƣợc truyền cuối kỳ, tiến hành kiểm tra, khóa sổ, in sổ lƣu phận, kết thúc quy trình P.KT BẮT ĐẦU LẬP PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG PHIẾU YÊU CẦU KTVT LỰA CHỌN NCC KTTT KTTH ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT PHIẾU NHẬN HÀNG ĐÃ DUYỆT ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT CSDL CUỐI KỲ KIỂM TRA, KHÓA SỔ, IN SỔ CÁI NHẬP LIỆU SỔ CÁI 154,331 ĐĐH LIÊN ĐĐH LIÊN ĐÃ DUYỆT NCC PHIẾU NHẬN HÀNG XÉT DUYỆT LẬP ĐĐH ĐĐH LIÊN Nhận hàng, lập phiếu nhận hàng GĐ, TP TC-KT KTTT KTVT MÁY TÍNH XỬ LÝ XÉT DUYỆT N CSDL SCT 331 PHIẾU NHẬN HÀNG ĐÃ DUYỆT KTTT KẾT THÚC PHIẾU NHẬN HÀNG ĐÃ DUYỆT N Lƣu đồ 2.17: Kế toán tăng khoản phải trả ngƣời bán (Mua không nhập kho) SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 56 d Định khoản kế toán Căn vào NVK89 ngày 29/10/2015, mua bt đổ phần thân lô STH20.12A -14-15 Nợ 154: 33.712.727 Có 331: 33.712.727 e Sơ đồ hạch toán 331 154 33.712.727 2.4.3 Kế toán thuế khoản phải nộp Nhà nƣớc a Chứng từ, sổ sách sử dụng Chứng từ - HĐ GTGT đầu vào, bán - Tờ khai thuế GTGT - Bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán Sổ sách - SCT 333 - Sổ 333 - Nhật ký chung b Tài khoản sử dụng - Tài khoản 3331_Thuế GTGT phải nộp c Quy trình luân chuyển chứng từ Hàng tháng kế toán thuế vào hóa đơn đầu vào, đầu để lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra, vào bảng kê lập tờ khai thuế phần mềm HTKK 3.3.7 cục thuế cấp cho công ty Kế toán in thành bộ, sau đƣợc ký duyệt Giám đốc trƣởng phòng TC-KT ký, đƣợc gởi cho quan thuế để làm sở nộp thuế, lại chuyển lại cho kế toán toán Kế toán toán vào tờ khai nhập liệu phản ánh số thuế GTGT đƣợc khấu trừ kỳ số thuế GTGT phải nộp, phần mềm tự động cập nhật vào sổ sách có liên quan Kế toán toán lƣu tờ khia thuế nộp phận SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 57 KTTH GĐ, TP TC-KT KTTT BẮT ĐẦU XÉT DUYỆT NHẬP LIỆU HĐ GTGT MÁY TÍNH XỬ LÝ CSDL TỜ KHAI THUẾ ĐÃ DUYỆT NHẬP LIỆU SCT 133,333 MÁY TÍNH XỬ LÝ, LẬP TỜ KHAI THUẾ TỜ KHAI THUẾ ĐÃ DUYỆT TỜ KHAI THUẾ N CSDL CUỐI KỲ KIỂM TRA, KHÓA SỔ, IN SỔ CÁI 625, 111 SỔ CÁI 635,111 N KẾT THÚC Lƣu đồ 2.17: Kế toán thuế khoản phải nộp cho quan Nhà nƣớc d Định khoản kế toán Trong quý: + Thuế GTGT đầu phải nộp công ty 149.114.039 + Thuế GTGT đầu vào đƣợc khấu trừ công ty 135.678.754 Thuế GTGT phải nộp kỳ: 13.435.285 Nợ 3331: 135.678.754 Có 1331: 135.678.754 SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 58 e Sơ đồ hạch toán 1331 3331 135.678.754 2.4.4 Kế toán khoản phải trả ngƣời lao động a Chứng từ, sổ sách sử dụng Chứng từ - Bảng chấm công - Bảng toán tiền lƣơng - Bảng toán tiền thƣởng Sổ sách - SC 334,338,642,154 b Tài khoản sử dụng -TK 334: Phải trả ngƣời lao động - TK 338: Phải trả, phải nộp khác - TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp - TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang c Quy trình luân chuyển chứng từ - Định kỳ, phận, đội công trình xây dựng gửi bảng chấm công đến phòng kế toán - Kế toán tổng hợp kiêm kế toán tiền lƣơng vào bảng chấm công phận gửi đến, tiến hành nhập liệu vào phần mềm, phần mềm tự động cập nhật vào sổ sách có liên quan lập bảng toán tiền lƣơng Bảng toán tiền lƣơng đƣợc chuyển cho trƣởng phòng tài – kế toán, giám đốc ký duyệt - Trƣởng phòng tài – kế toán, giám đốc kiểm tra, xem xét ký duyệt, sau gửi bảng toán tiền lƣơng sang cho kế toán tổng hợp - Kế toán tổng hợp lƣu chứng từ phận để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu, kết thúc quy trình SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 59 GĐ, Trƣởng phòng TC-KT KTTH BẮT ĐẦU XÉT DUYỆT Các phận BẢNG CHẤM CÔNG Bảng toán tiền lƣơng duyệt NHẬP LIỆU MÁY TINH XỬ LÝ SCT 334,154 , 6422 Bảng toán tiền lƣơng BẢNG CHẤM CÔNG Bảng toán tiền lƣơng duyệt N KẾT THÚC Lƣu đồ 2.18: Kế toán khoản phải trả ngƣời lao động SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 60 GĐ, Trƣởng phòng TC-KT KTTT BẮT ĐẦU XÉT DUYỆT BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG BẢNG KÊ TTL ĐÃ DUYỆT NHẬP LIỆU MÁY TÍNH XỬ LÝ SCT 3383,338 4, BẢNG KÊ TTL BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG BẢNG KÊ TTL ĐÃ DUYỆT N Kết thúc Lƣu đồ 2.19: Kế toán khoản trích theo lƣơng Giải thích: Hàng tháng, kế toán tổng hợp dựa bảng toán tiền lƣơng quy định vào tỷ lệ trích khoản trích theo lƣơng theo quy định hành, tiến hành nhập liệu, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phân hệ, phần mềm tự động cập nhật vào sổ sách có liên quan lập bảng khoản trích theo lƣơng Bảng kê khoản trích theo lƣơng chuyển cho giám đốc, trƣởng phòng tài – kế toán ký duyệt Giám đốc, trƣởng phòng tài – kế toán xem xét, ký duyệt Sau chuyển bảng kê khoản trích theo lƣơng lại cho kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp lƣu bảng kê khoản trích theo lƣơng phận để thuận tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu Kết thúc quy trình SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 61 d Định khoản kế toán Bảng toán tiền lƣơng tháng 11/2015: tiền lƣơng phải trả cho công nhân viên 134.667.692 đồng Nợ 6422: 134.667.692 Có 334: 134.667.692 e Sơ đồ hạch toán 6422 334 134.667.692 2.5 Phân tích khả toán công ty qua năm 2014, 2015 2.5.1 Khả toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn bao gồm khoản vốn tiền, khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác Nợ ngắn hạn bao gồm phải trả cho ngƣời bán, ngƣời mua trả tiền trƣớc, thuế khoản phải nộp nhà nƣớc, phải trả ngƣời lao động Chỉ tiêu cho biết công ty có tài sản chuyển thành tiền mặt để đảm bảo toán khoản nợ đến hạn, tỷ số đánh giá khả trả nợ công ty Bảng 2.1: Phân tích khả toán nợ ngắn hạn ( 2014-2015) Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Năm 2015/2014 +/% 461.001.051 6,76% Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Đồng 6.820.478.147 7.281.479.198 Đồng 717.857.841 2.842.345.691 2.124.487.850 295,95% Hệ số toán nợ ngắn hạn Lần 9,5 2,56 (6,94) (73,05%) Qua bảng phân tích ta thấy năm hệ số toán nợ ngắn hạn lớn 1, cụ thể: Năm 2014, khả toán nợ ngắn hạn 9,5 tức đồng nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo 9,5 đồng tài sản ngắn hạn Tỷ số lớn chứng tỏ công ty có khả toán nợ ngắn hạn tốt, doanh nghiệp có đủ tài sản ngắn hạn để đảm bảo nợ vay SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 62 Năm 2015, hệ số toán nợ ngắn hạn 2,56 tức đồng nợ ngắn hạn đƣợc đảm bảo 2,56 đồng tài sản ngắn hạn Hệ số lớn chứng tỏ doanh nghiệp có khả toán nợ ngắn hạn tốt Tuy nhiên so với năm 2014, hệ số toán nợ công ty giảm 6,94 lần, tƣơng đƣơng với 73,05% tốc độ tăng nợ ngắn hạn 295,95% tăng nhanh tốc độ tăng tài sản ngắn hạn có 6,76% Hệ số toán qua năm công ty lớn 1, nhiên giảm mạnh năm 2015 ảnh hƣởng đến nhìn chủ nợ công ty 2.5.2 Khả toán nhanh Chỉ số chứng minh khả toán nợ công ty lý tài sản ngắn hạn Bảng 2.2: Khả toán nhanh Năm 2015/2014 Chỉ tiêu 2014 2015 +/- Tài sản ngắn hạn % 6.820.478.147 7.281.579.198 461.101.051 6.76% Hàng tồn kho 447.880.561 1.105.500.000 657.619.439 146.83% Nợ ngắn hạn Hệ số toán nhanh 717.857.841 2.842.345.691 2.124.487.850 295.95% 8,88 2.17 (6.70) (75.52%) Qua bảng phân tích ta thấy qua năm khả toán nhanh công ty lớn 1, cụ thể: Năn 2014, khả toán nhanh công ty 8,88 có nghĩa đồng nợ ngắn hạn công ty có 8,88 đồng tài sản ngắn hạn lý nhanh chóng dùng để trả nợ Hệ số lớn chứng tỏ khả toán công ty tốt Năm 2015, khả toán nhanh công ty 2,17 có nghĩa đồng nợ ngắn hạn công ty có 2,17 đồng tài sản ngắn hạn lý nhanh để trả nợ Hệ số năm 2015 vần lớn chứng tỏ khả toán công ty tốt Sau loại trừ giá trị hàng tồn kho khỏi giá trị tài sản ngắn hạn, năm công ty đảm bảo khả trả nợ Tuy nhiên, so với năm 2014, hệ số toán công ty giảm 6.70 lần, tƣơng đƣơng 75.52% hàng tồn kho nợ ngắn hạn năm 2015 có tốc độ tăng mạnh so với năm 2014 Khả toán nhanh giảm mạnh qua năm gây ảnh hƣởng không tốt nhìn chủ nợ công ty 2.5.3 Khả toán tiền SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 63 Chỉ tiêu chứng minh khả toán tức thời ( lúc phát sinh nhu cầu vốn) khoản nợ đến hạn trả Bảng 2.3: Hệ số toán tiền Chỉ tiêu 2014 Năm 2015/2014 2015 +/- % Tiền khoản tƣơng đƣơng tiền 738.128.985 115.453.530 (622.675.455) (84.36%) Nợ ngắn hạn 717.857.841 2.842.345.691 2.124.487.850 295.95% Hệ số toán tiền 1.03 0.04 (0.99) (96.05%) Năm 2014 hệ số toán tiền 1,03 có nghĩa đồng nợ ngắn hạn công ty có 1.03 đồng tiền khoản tƣơng đƣơng tiền dùng để trả nợ Chỉ số lớn chứng tỏ khả toán nợ tiền mặt công ty tốt Năm 2015 hệ số toán tiền 0,04 có nghĩa đồng nợ ngắn hạn công ty có 0,04 đồng tiền khoản tƣơng đƣơng tiền dùng để trả nợ Chỉ số thấp chứng tỏ khả toán nợ tiền mặt công ty không tốt Chỉ số toán nợ tiền khoản tƣơng đƣơng tiền năm 2015 thấp nhiều so với năm 2014, cụ thể năm 2015 giảm 0.99 lần so với năm 2014, tƣơng đƣơng giảm 96,05% Do lƣợng tiền khoản tƣơng đƣơng tiền năm 2015 giảm mạnh so với năm 2014 nợ ngắn hạn có chiều hƣớng tăng mạnh Công ty gặp khó khăn tiền để toán khoản nợ 2.6 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY THNN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN Trong thời gian thực tập công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Khánh An, đƣợc tìm hiểu tình hình công tác kế toán nhƣ nghiên cứu kỹ phần hành kế toán vốn tiền khoản toán công ty, em nhận thấy : 2.6.1 Những mặt đạt đƣợc  Về máy kế toán đơn vị Bộ máy kế toán công ty đƣợc tổ chức phù hợp với quy mô doanh nghiệp, nhìn chung đơn giản, tinh gọn, theo mô hình tập trung với đạo, hƣớng dẫn trực tiếp trƣởng phòng tài – kế toán Hoạt động hiệu quả, phù hợp với công việc tình hình công ty Mỗi nhân viên có ý thức trách nhiệm cao công việc, thái độ làm việc nghiêm túc, tự giác, tích cực tìm hiểu nâng cao chuyên môn nghiệp vụ Tổ chức kế toán đƣợc phân chia nhiều phần hành kế toán, nhân viên kế toán phụ trách phần hành với công việc cụ thể, rõ ràng, ngƣời đảm nhận nhiều phần hành kế toán liên quan, nhƣng gắn kết với công việc Vì công việc không bị gián đoạn, nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc phản ánh kịp thời, nhanh chóng Việc áp dụng phần mềm kế toán máy MISA.SME.NET vào công tác hạch toán kế toán đơn vị giúp giảm bớt khối lƣợng công việc, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót mà kế toán thủ công thƣờng gặp phải SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 64  Về hệ thống tài khoản công ty Hệ thống tài khoản công ty đƣợc áp dụng theo định 48 Bộ tài ban hành ngày 14/09/2006 tƣơng đối đầy đủ phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm kinh doanh đơn vị Mặt khác nhu cầu quản lý đặc thù ngành, kế toán mở tài khoản theo dõi chi tiết khoản nợ phải thu, phải trả cho đối tƣợng cụ thể Điều tốt khối lƣợng giao dịch mua hàng hóa, vật tƣ, thi công công trình công ty diễn với nhà cung cấp ( khách hàng) thƣờng xuyên, diễn nhiều lần thời gian dài, nhƣ giúp kế toán quản lý tốt khoản toán, giúp đề kế hoạch trả nợ hợp lý thu hồi vốn  Về hệ thống chứng từ sổ sách Hệ thống chứng từ sổ sách công ty áp dụng cho việc hạch toán kế toán đơn vị nói chung công tác kế toán vốn tiền nói riêng tƣơng đối đầy đủ theo quy chế Bộ tài ban hành Các chứng từ đƣợc lập lƣu hành có giám sát, quản lý trƣởng phòng tài chính-kế toán giám đốc công ty  Về công tác hạch toán kế toán - Đối với vốn tiền: Luôn có quản lý chặt chẽ cách ghi chép đầy đủ, xác nghiệp vụ thu chi tiền…Khi phát sinh nghiệp vụ việc kế toán tiền mặt mở sổ chi tiết TK 111 thủ quỹ phải mở sổ theo dõi tiền mặt tiến hành đối chiếu hàng tháng Khi tiến hành thu chi tiền, thủ quỹ luôn làm theo nguyên tắc kiểm tra chứng từ, chữ ký…sau tiến hành thu, chi tiền Cuối quý, tiến hành kiểm kê quỹ đối chiếu để phát tổn thất có biện pháp xử lý kịp thời - Đối với khoản toán: Luôn toán cho khách hàng thời hạn đảm bảo uy tín Công ty toán chi phí lãi vay hạn cho ngân hàng Việc toán chi phí cho nhà cung cấp thực tài khoản toán ngân hàng để khấu trừ thuế làm giảm bớt đƣợc thời gian, an toán việc toán, tạo tin tƣởng chủ nợ  Về công tác quản lý vốn tiền Trong kỳ nghiệp vụ thu chi tiền có giám sát, xét duyệt trƣởng phòng tài kế toán giám đốc Bên cạnh có xác nhận kế toán toán, thủ quỹ, chữ ký ngƣời nhận tiền, ngƣời nộp tiền… Công tác kiểm kê quỹ tiền mặt đƣợc công ty trọng thƣờng xuyên thực hiện, qua giảm thiểu đƣợc rủi ro thất thoát tiền hay lạm dụng tiền công ty để sử dụng sai mục đích… 2.6.2 Những mặt tồn Bên cạnh ƣu điểm công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Khánh An tồn vấn đề sau: - Công ty không lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ cuối năm, nhƣ đƣợc di chuyển vào, tiền kỳ kinh doanh - Việc rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt, hay chi tiền mặt nộp vào tài khoản ngân hàng công ty thƣờng diễn với số tiền lớn, nhƣng công việc đem tiền giao dịch với ngân hàng nhận tiền từ ngân hàng thƣờng thủ quỹ thực hiện, nhƣ gây rủi ro cho doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 65 CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty đạt đƣợc nhiều thành tích đáng kể, nhiên bên cạnh công ty số hạn chế tồn Từ kiến thức đƣợc học từ nhà trƣờng, em xin mạnh dạn đƣa số ý kiến nhằm hoàn thiệ hệ thống kế toán vốn tiền khoản toán công ty 3.1 Đề xuất 1: Lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ 3.1.1 Thực trạng Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Phần thứ ba, Mục I, Điểm quy định nhƣ sau: Hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp nhỏ vừa bao gồm: Báo cáo bắt buộc: - Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01-DNN - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02-DNN - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DNN Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ không bắt buộc phải lập nên cuối năm công ty không lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ 3.1.2 Đề xuất - Công ty nên lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ vào báo cáo tài cuối năm 3.1.3 Hiệu đề xuất Việc lập báo cáo lƣu chuyển tiền tệ cuối năm cung cấp cho ban giám đốc số thông tin quan trọng: Lƣợng tiền mặt có đƣợc đâu công ty thƣờng sử dụng tiền để chi tiêu cho mục đích Cho biết đƣợc khác biệt lợi nhuận lƣợng tiền mặt có Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ nguồn cung cấp thông tin hữ ích để đánh giá khả đáp ứng nghĩa vụ với nhà cung cấp tín dụng, khách hàng, ngƣời lao động Căn vào báo cáo lƣu chuyển tiền tệ, kết hợp với thông tin báo cáo tài chính, nhà quản trị nắm đƣợc tình hình sử dụng tiền, dự báo lƣợng tiền cần thiết để trì hoạt động sản xuất kinh doanh, từ có phƣơng án phù hợp nhƣ vay vốn cho vay để tăng hiệu sử dụng tiền 3.2 Đề xuất 2: Tăng tính an toàn hoạt động quản lý tiền 3.2.1 Thực trạng Hiện hoạt động rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt nộp tiền mặt vào tài khoản công ty diền thƣờng xuyên với số tiền lớn Quá trình giao dịch vận chuyển tiền công ty thủ quỹ thực 3.2.2 Đề xuất Công ty nên cử thêm nhân viên với thủ quỹ thực trình giao dịch vận chuyển tiền với số tiền lớn để giảm thiểu rủi ro cho công ty 3.2.3 Hiệu đề xuất Tăng tính an toàn trình giao dịch vận chuyển tiền yếu tố chủ quan từ thủ quỹ yếu tố khách quan từ xã hội nhƣ trộm cắp, cƣớp giật SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 66 KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An, em có hội tiếp xúc với thực tiễn công tác kế toán đây, đặc biệt công tác kế toán vốn tiền khoản toán Phòng kế toán công ty phận quan trọng góp phần không nhỏ việc đƣa Công ty ngày phát triển, đứng vững thị trƣờng Công tác quản lý kế toán vốn tiền, khoản toán ngày đƣợc trọng hoàn thiện Tuy tồn vài hạn chế, nhƣng nhìn chung kế toán phản ánh, cung cấp xác, kịp thời, đầy đủ tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi cho Ban lãnh đạo công ty Các khoản toán đƣợc theo dõi chi tiết, chặt chẽ cho khách hàng, nhà cung cấp Điều giúp cho kế toán dễ dàng quản lý, theo dõi, giúp ban lãnh đạo nắm bắt tình hình sản xuất, kịp thời đƣa biện pháp đạo đắn Bằng nỗ lực không ngừng vƣơn lên, công ty có bƣớc thành công định thời gian qua, khẳng định vị trí kinh tế đầy sôi động đồng thời cố gắng không ngừng nâng cao hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Bên cạnh thành tựu đạt đƣợc trình sản xuất, không tránh khỏi nhƣợc điểm ảnh hƣởng đến công tác hạch toán kế toán vốn tiền khoản toán Chính mà công ty phải nắm bắt đƣợc nhƣợc điểm để cải thiện, nhằm hoàn thiện công tác kế toán nâng cao hiệu kinh doanh Trong trình nghiên cứu tìm hiểu thực tế công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An, em phần nắm bắt đƣợc tầm quan trọng kế toán trình nghiên cứu kết hợp lý thuyết tìm hiểu thực tế Cũng đề số kiến nghị sở chế độ kế toán hành thực trạng công ty với mong muốn hoàn thiện tổ chức công tác kế toán góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh cho công ty Tuy nhiên với tầm nhìn sinh viên chƣa có kinh nghiệm nhiều thực tế, đánh giá, nhận xét mang tính chủ quan cá nhân nên đề tài thực em không tránh khỏi sai sót Vì em mong nhận đƣợc góp ý thầy cô khoa Kế toán – Tài chính, đặc biệt cô Bùi Thị Thu Hà, cô chú, anh chị công ty để đề tài em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn hƣớng dẫn tận tình cô Bùi Thị Thu Hà cô chú, anh chị phòng kế toán công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An giúp em nhiều để hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, tháng 06 năm 2015 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thùy Duyên SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Kế toán tài Bộ môn Kế toán Khoa Kế toán- Tài trƣờng Đại học Nha Trang Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán TS Phan Thị Dung (2013) Bộ môn Kế toán Khoa Kế toán- Tài trƣờng Đại học Nha Trang Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán Thầy Nguyễn Thành Cƣờng (2011), trƣờng Đại học Nha Trang Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ ( Ban hành theo định 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/09/2006 Bộ tài chính) Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Giáo trình kế toán máy, kế toán doanh nghiệp công ty cổ phần Misa Nhà xuất văn hóa – thông tin Hà Nội (2012) Khóa luận anh, chị khóa trƣớc Thông tư số 138/2011/TT-BTC-Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ vừa ban hành kèm theo định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 trưởng Bộ Tài Chính SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên [...]... Chƣơng I : Cơ sở lý luận chung về công tác vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả - Chƣơng II : Thực trạng về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An - Chƣơng III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên... trạng công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty - Đề tài đã chỉ ra những ƣu điểm, nhƣợc điểm của công tác hạch toán, kế toán vốn bằng tiền và nêu ra những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán, kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An - Đề tài đã giúp em hiểu rõ hơn về công tác hạch toán, kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh... về công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán - Phân tích thực trạng tình hình hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An - Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu hệ thống công tác hạch toán. .. trọng của công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán trong các doanh nghiệp nói chung và Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An nói riêng Vì vậy em đã chọn đề tài “ Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài - Vận dụng lý thuyết và thực tiễn nhằm bổ sung, củng cố hệ thống kiến thức... tƣ 2.2 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán 2.2.1.1 Tổ chức nhân sự phòng kế toán Tổ chức nhân sự kế toán của công ty đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.2 : sơ đồ tổ chức nhân sự phòng kế toán (Nguồn: Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Trúc Khánh An) TRƢỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN Kế toán thanh toán Thủ kho Kế toán vật tƣ Kế toán tổng hợp Thủ... lƣơng, tiền thƣờng Giấy báo nợ, phiếu chi,… SVTH: Nguyễn Thị Thùy Duyên 11 CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN 2.1 Giới thiệu chung về công ty 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Khánh An đƣợc thành lập theo giấy chứng nhận kinh doanh số 4201596439 do Sở kế hoạch và. .. TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU, PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC KHÁNH AN Nội dung chƣơng này áp dụng quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh Nghiệp vừa và nhỏ 1.1 Kế toán vốn bằng tiền 1.1.1 Những vấn đề chung về vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lƣu động trong doanh nghiệp, tồn tại. .. phân công công tác kế toán phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Kiểm tra và duyệt báo cáo tài chính Có quyền yêu cầu các phòng trong công ty cung cấp các tài liệu cần thiết nhằm phục vụ công tác tài chính của công ty Kế toán thanh toán Kế toán thanh toán tại công ty sẽ kiêm kế toán công nợ - Kế toán thanh toán có nhiệm vụ quản lý, theo dõi và cập nhật sổ sách, hạch toán thu, chi tiền. .. thanh toán các khoản phải trả cho ngƣời lao động của doanh nghiệp về tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng, tiền BHXH và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của ngƣời lao động Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản TK 334 SDĐK: - Các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền - Các khoản tiền lƣơng, tiền công, tiền thƣởng, BHXH và các khoản khác đã trả, thƣởng, BHXH và các khoản khác phải đã chiđã ứng trƣớc... Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính (Xem phụ lục) 2.3 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Xây dựng Kiến trúc Khánh An Số liệu minh họa: Quý 4 năm 2015 2.3.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ Công ty sử dụng tài khoản 111 để hạch toán tình hình thu chi, tồn quỹ tại đơn vị 2.3.1.1 Kế toán tăng tiền mặt tại đơn vị - Thu tiền từ bán hàng: vật tƣ - Thu tiền cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH xây dựng kiến trúc khánh an , Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH xây dựng kiến trúc khánh an , Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu, phải trả tại công ty TNHH xây dựng kiến trúc khánh an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay