Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ac chi nhánh nha trang

68 149 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

i MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp Đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp Những đóng góp khoa học khoá luận tốt nghiệp Nội dung khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 1.1 Bằng chứng kiểm toán 1.1.1 Khái niệm chứng kiểm toán 1.1.2 Phân loại chứng kiểm toán 1.1.2.1 Phân loại chứng kiểm toán theo nguồn gốc hình thành 1.1.2.2 Phân loại chứng kiểm toán theo loại hình 1.1.3 1.2 1.3 Tính chất chứng kiểm toán 1.1.3.1 Tính hiệu lực: 1.1.3.2 Tính đầy đủ: Kỹ thuật thu thập chứng 1.2.1 Kiểm tra vật chất ( kiểm kê) 1.2.2 Lấy xác nhận 1.2.3 Xác minh tài liệu 10 1.2.4 Quan sát 10 1.2.5 Phỏng vấn 11 1.2.6 Tính toán lại 11 1.2.7 Phân tích 12 Cơ sở pháp lý 13 ii CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN A&C THỰC HIỆN 16 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C 16 2.1.1 Lịch sử hình thành công ty 16 2.1.2 Chính sách phục vụ 17 2.2 2.1.3.1 Dịch vụ Thẩm định, kiểm toán đầu tƣ xây dựng 18 2.1.3.2 Dịch vụ tƣ vấn 19 2.1.3.3 Dịch vụ Quản lý dự án 19 Vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán giai đoạn chuẩn bị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C chi nhánh Nha Trang thực 22 2.2.1 Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán thu thập chứng kiểm toán thông qua việc thu thập thông tin khách hàng 22 2.2.2 2.3 Thu thập chứng kiểm toán thông qua việc đánh giá mức trọng yếu.27 Vận dụng kỹ thuật chứng giai đoạn thực kiểm toán 29 2.3.1 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán tính trung thực, hợp lý số dƣ đầu năm tài công ty ABC công ty XYZ 29 2.3.2 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán áp dụng giai đoạn thực kiểm toán 29 2.3.2.1 Kỹ thuật kiểm tra vật chất ( Kiểm kê) 29 2.3.2.2 Kỹ thuật lấy xác nhận 31 2.3.2.3 Kỹ thuật xác minh tài liệu 35 2.3.2.4 Kỹ thuật quan sát 42 2.3.2.5 Kỹ thuật vấn 42 2.3.2.6 Kỹ thuật phân tích 43 2.3.2.7 Kỹ thuật tính toán 45 2.4 Vận dụng kỹ thuật thu thập chứng giai đoạn kết thúc kiểm toán 48 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN A&C THỰC HIỆN 53 iii 3.1 Nhận xét thực trạng vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C thực 53 3.2 3.1.1 Ƣu điểm 53 3.1.2 Hạn chế 55 Phƣơng hƣớng giải pháp hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 56 3.2.1 Hƣớng hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 56 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 57 3.2.2.1 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua vấn, quan sát 57 3.2.2.2 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua lấy xác nhận 57 3.2.2.3 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua kiểm kê 58 3.2.2.4 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua việc kiểm tra tài liệu tính toán lại 59 3.2.2.5 Thực việc thu thập, cập nhật thông tin từ bên 59 3.2.2.6 Đào tạo nhân viên 60 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài KTV Kiểm toán viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TS Tài sản NV Nguồn vốn NVCSH Nguồn vốn chủ sở hữu 10 HTK Hàng tồn kho 11 TSCĐ Tài sản cố định v DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 1.1: Thông tin thƣờng cần phải xác nhận .9 Bảng 2.1: Văn phòng chi nhánh công ty A&C 21 Bảng 2.2: Bảng câu hỏi vấn công ty ABC 23 Bảng 2.3: Bảng câu hỏi vấn công ty XYZ 24 Bảng 2.4 : Phân tích tình hình kinh doanh công ty ABC 25 Bảng 2.5: Phân tích cấu tài sản nguồn vốn công ty ABC .25 Bảng 2.6: Mức trọng yếu công ty ABC 27 Bảng 2.7: Mức trọng yếu công ty XYZ 28 Bảng 2.8: Biên bảng kiểm kê tiền công ty ABC .30 Bảng 2.9: Mẫu thƣ xác nhận tiền gửi ngân hàng 33 Bảng 2.10: Mẫu thƣ xác nhận công nợ công ty ABC .34 Bảng 2.11: Kiểm tra chi tiết khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty ABC: 35 Bảng 2.12: Kiểm tra tính kỳ doanh thu công ty ABC 39 Bảng 2.13: Kết quan sát công ty ABC .42 Bảng 2.14: Bảng câu hỏi vấn khoản mục phải thu dự phòng công ty ABC .43 Biểu đồ 2.15: Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 2015 công ty ABC .44 Biểu đồ 2.16: Chi phí quản lý doanh nghiệp qua tháng năm 2015 công ty ABC .44 Bảng 2.17: Lãi từ hoạt động đầu tƣ ngắn hạn công ty ABC 47 Bảng 2.18: Bảng tính lại tỷ giá cuối kỳ công ty ABC .48 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 :Bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm Toán Tƣ Vấn A&C .20 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức máy quản lý công ty A&C .20 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết khóa luận tốt nghiệp Trong kinh tế theo chế thị trƣờng hội nhập kinh tế giới nay, kiểm toán đóng vai trò vô quan trọng Do vậy, hoạt động kiểm toán cần tiếp tục hoàn thiện phát triển lên tầm cao Hiện ba lĩnh vực kiểm toán kiểm toán độc lập, kiểm toán Nhà nƣớc kiểm toán nội hình thành hoạt động có hiệu kinh tế nƣớc ta Trƣớc kiểm toán chủ yếu phục vụ cho quan quản lý Nhà nƣớc, nhƣng ngày trở thành công cụ điều hành thiết thực cho doanh nghiệp, nhà đầu tƣ, chủ sở hữu vốn thành phần kinh doanh kinh tế thị trƣờng Mới xuất 15 năm qua, Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C) khẳng định tên tuổi lĩnh vực kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C) tự hào bốn Công ty kiểm toán độc lập hàng đầu ngành kiểm toán độc lập Việt Nam Nhằm giúp cho sinh viên có hội hiểu sâu kỹ lĩnh vực kiểm toán, Trƣờng Đại học Nha Trang tạo điều kiện cho sinh viên xuống doanh nghiệp thực tập Sau thời gian tìm hiểu Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C), em nhận thấy chứng kiểm toán có ý nghĩa quan trọng việc đƣa ý kiến, định kiểm toán viên hoạt động kiểm toán, sở yếu tố định độ xác rủi ý kiến kiểm toán viên Từ thấy thành công kiểm toán phụ thuộc trƣớc hết vào viêc thu thập sau đánh giá chứng kiểm toán viên Một kiểm toán viên không thu thập đầy đủ đánh giá các chứng thích hợp kiểm toán viên khó đƣa nhận định xác đối tƣợng cần kiểm toán Nhƣ chuẩn mực Kiểm toán số 500 có quy định: “Kiểm toán viên công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ chứng kiểm toán thích hợp để làm sở đƣa ý kiến Báo cáo tài đơn vị đƣợc kiểm toán.” Thông qua ta thấy chứng kiểm toán có ý nghĩa quan trọng tổ chức kiểm toán độc lập, quan quan kiểm toán nhà nƣớc quan pháp lý Bằng chứng kiểm toán sở để giám sát đánh giá chất lƣợng hoạt động cùa kiểm toán viên trình thực kiểm toán Việc giám sát nhà quản lý tiến hành kiểm toán viên thực kiểm toán quan tƣ pháp tiến hành chủ thể kiểm toán nói chung Vì em định chọn đề tài: “Hoàn thiện kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C)” Mục tiêu nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp Hệ thống hoá mặt lý luận chất BCKT, kỹ thuật thu thập chứng tìm hiểu thực tế việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng vào kiểm toán báo cáo tài khách hàng công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C dựa thời gian thực tế nhóm kiểm toán tới khách hàng để kiểm toán BCTC năm 2015 Nhận xét đánh giá trình thực KTV đồng thời đề xuất biện pháp nhằm nâng cao kỹ thuật thu thập chứng Đối tƣợng nghiên cứu Bằng chứng kiểm toán kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán - Phạm vi nghiên cứu khoá luận tốt nghiệp Nội dung thực hiện: Dựa trình thực tập công ty nghiên cứu sử dụng kỹ thuật thu thập BCKT công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C số khách hàng thực tế loại hình công ty - Không gian: Tại chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C Nha Trang, văn phòng hàng - Thời gian: Số liệu thực công ty cho năm tài 01/01/2015 đến 31/12/2015 Thời gian thu thập ngày 05/01/2016 đến hết đợt thực tập Những đóng góp khoa học khoá luận tốt nghiệp Đề tài làm rõ lý luận BCKT, trình bày thực trạng thu thập chứng kiểm toán kiểm toán BCTC công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C đánh giá rủi ro trình thu thập chứng với việc đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật thu thập chứng công ty nâng cao chất lƣợng kiểm toán BCTC Nội dung khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu kết luận, khoá luận tốt nghiệp em gồm: Chương 1: Cơ sở lý luận kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán BCTC Chương 2: Thực trạng áp dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C) Chương 3: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C) Em xin chân thành cám ơn thầy cô, đặc biệt cô Đặng Thị Tâm Ngọc thầy Nguyễn Tuấn, anh chị Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn (A&C) tận tình bảo, giúp đỡ để em hoàn thành tốt đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG TRONG KIỂM TOÁN BCTC 1.1 Bằng chứng kiểm toán 1.1.1 Khái niệm chứng kiểm toán Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500 có quy định: “Bằng chứng kiểm toán tất tài liệu, thông tin mà kiểm toán viên thu thập đƣợc liên quan đến kiểm toán dựa thông tin kiểm toán viên hình thành nên ý kiến mình” Từ cho thấy, chứng kiểm toán bao gồm thông tin nhân chứng vật chứng mà kiểm toán viên thu thập làm sở cho nhận xét BCTC đƣợc kiểm toán Trong chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 500 quy định: „Kiểm toán viên Công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ chứng kiểm toán thích hợp để làm sở đƣa ý kiến báo cáo tài đơn vị đƣợc kiểm toán” Vậy chứng kiểm toán tất tài liệu,thông tin kiểm toán viên thu thập đƣợc liên quan đến kiểm toán,và dựa thông tin kiểm toán viên hình thành nên ý kiến Bằng chứng kiểm toán bao gồm:các tài liệu,chứng từ ,sổ sách kế toán,báo cáo tài chính,và thông tin khác 1.1.2 Phân loại chứng kiểm toán 1.1.2.1 Phân loại chứng kiểm toán theo nguồn gốc hình thành Theo cách chứng đƣợc phân loại theo độ tin cậy tăng dần nhƣ sau: - Bằng chứng có độ tin cậy thấp chứng đơn vị phát hành luân chuyển nội bộ: Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,… - Bằng chứng có độ tin cậy cao chứng doanh nghiệp phát hành luân chuyển bên đơn vị sau quay trở lại đơn vị nhƣ Các ủy nhiệm chi, hợp đồng,… - Tiếp đến chứng bên lập, lƣu đơn vị nhƣ hóa đơn bán hàng, sổ phụ ngân hàng,…và chứng ngƣời bên cung cấp trực tiếp cho KTV nhƣ bảng xác nhận nợ chủ nợ, bảng xác nhận khoản phải thu khách nợ,… - Bằng chứng có độ tin cậy cao chứng KTV tự khai thác đánh 48 KTV thực việc tính lại tỷ giá tiền gửi cuối kỳ nhƣ bảng 2.18 Việc tính lại tỷ giá cuối kỳ KTV dựa vào số lƣợng giao dịch với ngân hàng công ty ABC năm Sau KTV lấy tỷ giá bình quân mua vào ngân hàng làm để tính lại Kết : Chênh lệch 1.001 đồng nhỏ so với mức trọng yếu nên KTV không tiến hành bút toán điều chỉnh nghiệp vụ Bảng 2.18: Bảng tính lại tỷ giá cuối kỳ công ty ABC Tỷ giá mua vào Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển 22.450 Ngân hàng Công thƣơng 22.440 Ngân hàng Nông nghiệp 22.420 Tỷ giá bình quân Số nguyên tệ Số đơn vị đánh cuối kỳ giá cuối kỳ 75,15 1.687.117 2.4 22.437 Số AC đánh giá Chênh lệch 1.686.116 (1.001) Vận dụng kỹ thuật thu thập chứng giai đoạn kết thúc kiểm toán Sau KTV hoàn thành công việc kiểm toán mình, trƣởng nhóm kiểm toán thực kiểm tra soát xét lại giấy tờ làm việc tiến hành kiểm tra lại, vấn thêm kế toán trƣởng vấn đề chƣa rõ nhận thấy có kiện xảy sau kết thúc niên độ có ảnh hƣởng trọng yếu đến báo cáo tài chính, vấn đề đƣợc Ban Giám đốc khách hàng xác nhận thƣ giải trình Ban Giám đốc KTV tiến hành thu thập lại giải trình Ban Giám đốc để lƣu vào hồ sơ kiểm toán coi chứng kiểm toán cam kết kiện xảy sau ngày lập báo cáo tài Công ty ABC Các kỹ thuật đƣợc áp dụng giai đoạn này:  Kỹ thuật vấn: Trƣởng nhóm kiểm toán trực tiếp vấn kiểm toán viên để xem phƣơng pháp kiểm toán họ có hợp lý không? Các sai phạm có trọng yếu không, nguyên nhân sai phạm việc xử lý sai phạm Nếu thắc mắc trƣởng nhóm kiểm toán thắc mắc KTV, chƣa có giải thích hợp lý thắc mắc trƣởng nhóm trực tiếp vấn nhân viên kế toán ban lãnh đạo công ty khách hàng 49 Sau tiến hành xem xét vấn KTV không thấy kiện phát sinh sau ngày lập BCTC có ảnh hƣởng trọng yếu đến khoản mục BCTC, vấn đề đƣợc Công ty ABC cam kết Bản giải trình Ban Giám đốc KTV lƣu lại giải trình Ban Giám đốc Công ty ABC vào hồ sơ kiểm toán coi cam kết Ban Giám đốc Công ty ABC kiện phát sinh sau ngày lập BCTC Công ty  Kỹ thuật phân tích: Trƣởng nhóm kiểm toán trực tiếp tiến hành phân tích khoản mục đƣợc coi trọng yếu có sai sót để thấy đƣợc thay đổi không hợp lý khoản mục này, thấy đƣợc tăng giảm bất thƣờng để có kế hoạch xử lý Trƣởng nhóm kiểm toán tiến hành thủ tục phân tích khoản mục doanh thu, khoản nợ phải thu phải trả  Kỹ thuật tính toán: Tiến hành cộng số học với khoản mục trọng yếu: Nợ phải thu, phải trả, doanh thu, chi phí… nhƣng kiểm toán viên không phát thêm sai phạm Quá trình kiểm toán kết thúc, phát số sai phạm, KTV Công ty tiến hành thống với Công ty khách hàng điều chỉnh khoản mục có sai phạm Các chứng thu đƣợc khoản mục đƣợc tập hợp xếp theo thứ tự hồ sơ kiểm toán trƣởng nhóm thu thập từ KTV Tất thắc mắc khoản mục kiểm tra đƣợc trình bày vào giấy tờ riêng KTV để kiểm toán viên trực tiếp tiến hành vấn ban lãnh đạo nhân viên phòng kế toán Công ty ABC chấp nhận điều chỉnh theo gợi ý KTV Sau đó, nhóm kiểm toán phát hành báo cáo kiểm toán Báo cáo tài Công ty ABC 50 THƢ GIẢI TRÌNH Ngày 27 tháng 02 năm 2016 Gửi: Bà Phan Thị Ngọc Trâm Phó Giám đốc Chi nhánh Nha Trang Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C 18 Trần Khánh Dƣ, TP Nha Trang Thƣa Quí vị, Thƣ giải trình đƣợc phát hành liên quan đến công việc kiểm toán Quí vị Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 Công ty TNHH ABC (sau gọi tắt Công ty) Chúng hiểu tất thông tin Quý vị yêu cầu để hình thành ý kiến Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 không tìm đƣợc ghi chép phận kế toán tài liệu khác Quý vị yêu cầu giải trình Chúng xác nhận, với hiểu biết tin tƣởng cao mình, giải trình sau: TRÁCH NHIỆM LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài chính, kết hoạt động kinh doanh lƣu chuyển tiền tệ Công ty tuân thủ theo Chuẩn mực, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hành qui định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Ban Tổng Giám đốc Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm việc thiết lập vận hành hệ thống kiểm soát nội phù hợp nhằm ngăn chặn phát gian lận NỢ PHẢI TRẢ, CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG VÀ CÁC CAM KẾT Chúng ghi chép công bố cách phù hợp tất khoản nợ phải trả phát sinh, bao gồm khoản nợ tiềm tàng nhƣ tất đảm bảo mà thực với bên thứ Bản thuyết minh Báo cáo tài Không có thiệt hại trọng yếu dự kiến phát sinh từ vụ kiện từ hợp đồng mà Công ty ký kết 51 TÀI SẢN Công ty có quyền hợp pháp với tất tài sản thể Bảng cân đối kế toán Các tài sản bán thuộc bên thứ đƣợc phản ánh phù hợp Báo cáo tài Chúng cam kết với bên thứ để lấy lại tài sản bán Chúng kế hoạch nhằm thu hẹp quy mô hoạt động, kế hoạch hay dự tính dẫn đến tình trạng hàng tồn kho ứ đọng lạc hậu Chúng hàng tồn kho đƣợc hạch toán với giá trị cao giá trị thực đƣợc Tiền khoản đầu tƣ không đƣợc sử dụng để đảm bảo cho khoản tín dụng Các chi phí trả trƣớc chƣa đƣợc phân bổ Bảng cân đối kế toán phù hợp với thu nhập dự kiến phát sinh sau ngày kết thúc năm tài CÁC VẤN ĐỀ KHÁC Chúng cam kết tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh năm đƣợc phản ánh phù hợp sổ sách kế toán Công ty Chúng chuẩn bị cung cấp cho Quí sổ sách kế toán, chứng từ phát sinh nhƣ biên họp, nghị Hội đồng thành viên ngày 12 tháng năm 2015 Tất giao dịch với thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc nhân viên quản lý chủ chốt nhƣ thành viên mật thiết gia đình họ (bố mẹ, vợ, chồng, anh, chị em ruột) bao gồm tiền lƣơng, thƣởng thỏa thuận vay, bảo lãnh nợ vay, … đƣợc công bố đầy đủ Báo cáo tài Chúng công bố đầy đủ thông tin bên liên quan khác bao gồm: nội dung giao dịch phát sinh, giá giao dịch nhƣ số liệu phát sinh năm công nợ phải thu, phải trả Tất khoản vốn góp thành viên Công ty đƣợc ghi chép trình bày đắn Báo cáo tài Báo cáo tài hoàn toàn sai sót trọng yếu ảnh hƣởng sai sót gian lận Chúng xác nhận Công ty tuân thủ đầy đủ yêu cầu luật pháp nhƣ điều khoản hợp đồng thỏa thuận ký kết 52 Hiện tại, không kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài đòi hỏi phải xem xét lại số liệu trình bày Báo cáo tài phải công bố bổ sung Chúng thông báo cho Quí vị có kiện trọng yếu xảy đòi hỏi phải trình bày lại số liệu công bố bổ sung Báo cáo tài Chúng kế hoạch hay dự định làm thay đổi đáng kể giá trị mang sang tài sản nợ phải trả đƣợc phản ánh Báo cáo tài Chúng cân nhắc đến tất bút toán điều chỉnh mà Quí vị đề nghị xác nhận chấp thuận bút toán điều chỉnh Trân trọng kính chào, Tổng Giám đốc Kế toán trƣởng 53 CHƢƠNG NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN A&C THỰC HIỆN 3.1 Nhận xét thực trạng vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn A&C thực 3.1.1 Ƣu điểm Trong trình thực kiểm toán, thu thập chứng kiểm toán công việc quan trọng có ảnh hƣởng trực tiếp tới chất lƣợng, hiệu kiểm toán Nhận thức đƣợc vai trò tầm quan trọng việc thu thập chứng kiểm toán, KTV A&C ngày vận dụng phổ biến, đầy đủ linh hoạt kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán trình thực kiểm toán Trong trình hoạt động phát triển, A&C trọng tới việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ mà Công ty cung cấp cho khách hàng, đặc biệt dịch vụ kiểm toán BCTC Để nâng cao chất lƣợng dịch vụ kiểm toán BCTC, trình kiểm toán KTV Công ty áp dụng sâu rộng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán để thu thập đƣợc chứng có độ tin cậy cao hữu ích, nâng cao đƣợc chất lƣợng chứng kiểm toán - Về quy trình kiểm toán Quy trình kiểm toán mà công ty áp dụng quy trình kiểm toán mẫu hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Quy trình kiểm toán giúp ngƣời sử dụng quản lý kiểm toán cách chặt chẽ Trong trình kiểm toán khoản mục, việc thu thập chứng kiểm toán đƣợc hƣớng dẫn chi tiết: chứng kiểm toán cần đƣợc thu thập; cách tìm hiểu chứng đó; đƣa nhận xét chứng thu thập đƣợc; thủ tục kiểm toán thay không thu thập đƣợc chứng kiểm toán cần thiết… Với phƣơng pháp thu thập chứng hiệu hợp lý giúp cho KTV Công ty tiết kiệm đƣợc thời gian làm giảm mức phí kiểm toán 54 - Về việc vận dụng kết hợp kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán khác trình kiểm toán KTV A&C thƣờng xuyên vận dụng kết hợp kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán khác cách linh hoạt hợp lý để thu đƣợc chứng có độ tin cậy cao Ví dụ nhƣ: kiểm tra tính kỳ tính xác việc ghi nhận doanh thu, KTV vận dụng kỹ thuật tính toán lại kỹ thuật xác minh tài liệu để thu đƣợc chứng kiểm toán có độ tin cậy cao; hay thực thử nghiệm kiểm soát khoản mục, KTV vận dụng kết hợp kỹ thuật kiểm tra tài liệu vấn để đảm bảo thử nghiệm kiểm soát đƣợc thực cách đắn - Về việc kết hợp khoản mục thu thập chứng kiểm toán Khi thực kiểm toán, KTV Công ty đƣợc phân công kiểm toán khoản mục có liên quan với thƣờng xuyên có phối hợp KTV Việc làm giúp tiết kiệm thời gian, tránh tƣợng chồng chéo việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán, mang lại hiệu cao công việc Ví dụ nhƣ: kiểm toán khoản mục tiền KTV tiến hành kiểm tra phiếu thu, phiếu chi tiền có liên quan đến doanh thu, chi phí Nhƣ đồng thời KTV đƣợc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ khoản chi phí phát sinh, việc ghi nhận doanh thu có hợp lý hay không -Về việc cập nhật thường xuyên văn quy định ban hành BTC chế độ kế toán Việc cập nhật thƣờng xuyên văn quy định chế độ kế toán BTC ban hành giúp cho KTV nắm rõ đƣợc thay đổi chế độ kế toán hành Điều có ảnh hƣởng lớn đến định thu thập chứng kiểm toán KTV Việc nắm rõ đƣợc quy định giúp cho KTV phát sai sót trọng yếu hay gian lận kế toán đơn vị khách hàng để khoanh vùng kiểm toán tiến hành thu thập chứng kiểm toán có liên quan Ví dụ nhƣ: việc tính toán chi phí khấu hao TSCĐ đơn vị khách hàng, KTV dựa quy định BTC việc tính trích khấu hao TSCĐ để tiến hành tính toán lại, sau so sánh kết tính toán lại với kết sổ sách kế toán để phát chênh lệch; hay dựa quy định việc ghi nhận doanh thu BTC ban hành, KTV tiến hành vấn kế toán trƣởng để nắm đƣợc 55 trình ghi nhận doanh thu khách hàng, từ đƣa nhận xét trình ghi nhận doanh thu 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ƣu điểm đạt đƣợc việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán nói trên, A&C số hạn chế tồn cần khắc phục - Khó khăn việc vận dụng đồng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán Trong trình thực kiểm toán, KTV A&C tiến hành vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán khác cách linh hoạt Tuy nhiên hạn chế chi phí kiểm toán, thời gian kiểm toán nên việc vận dụng đồng kỹ thuật kiểm toán chƣa đạt hiệu tốt Để áp dụng đầy đủ tất thủ tục kiểm toán nhằm đạt đƣợc rủi ro mong muốn thấp đòi hỏi chi phí kiểm toán lớn thời gian kiểm toán dài, KTV có trình độ nghiệp vụ vững vàng - Về cách thức vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán Kỹ thuật vấn, quan sát: trình vấn khách hàng, KTV Công ty A&C thƣờng chủ yếu sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin HTKSNB mà sử dụng lƣu đồ bên cạnh lƣợng câu hỏi thiếu chi tiết Kỹ thuật quan sát thƣờng đƣợc KTV thực điều kiện thời gian kiểm toán Các kiểm toán thƣờng diễn thời gian ngắn nên KTV thƣờng kết hợp quan sát thực thủ tục khác nhƣ: kiểm kê, vấn Kỹ thuật lấy xác nhận: Đối với khoản mục nhƣ tiền gửi ngân hàng hay khoản phải thu phải trả… KTV không tiếp xúc hết số liệu, chủ yếu nhờ khách hàng gửi thƣ xác nhận, cung cấp địa thông tin khách hàng Đối với tiền gửi ngân hàng ngân hàng thu phí nên nhiều khách hàng e ngại việc gửi yêu cầu xác nhận số dƣ có xác nhận cho vài tà khoản nhiều tài khoản khách hàng nên KTV đối chiếu dựa sổ phụ ngân hàng, kê Đối với khoản mục phải thu, phải trả khách hàng cung cấp không hết thông tin khách hàng làm cho việc thu thập chứng không đảm bảo tính xác Bên cạnh đó, KTV thƣờng lựa chọn tài khoản có số dƣ lớn để tiến hành gửi thƣ xác nhận Việc lựa chọn tài khoản để gửi thƣ xác nhận dẫn tới rủi ro kiểm toán chủ yếu dựa vào kinh nghiệm KTV việc KTV bỏ qua tài 56 khoản có số dƣ nhỏ Tuy nhiên, sai sót nhỏ tổng hợp lại lũy kế chúng gây ảnh hƣởng trọng yếu tới BCTC đơn vị khách hàng Kỹ thuật kiểm tra vật chất: hạn chế mặt thời gian, số lƣợng nhân viên… nên KTV không trực tiếp tham gia vào trình kiểm kê khách hàng ngày kết thúc kỳ kế toán, KTV tiến hành thu thập tài liệu kiểm kê khách hàng thực cung cấp Các chứng kiểm toán thƣờng có độ tin cậy không cao, tiềm ẩn rủi ro gian lận Kỹ thuật kiểm tra tài liệu tính toán lại: giống nhƣ kỹ thuật lấy xác nhận, vận dụng kỹ thuật kiểm tra tài liệu tính toán lại, KTV thƣờng lựa chọn nghiệp vụ có số phát sinh lớn có nội dung bất thƣờng để tiến hành kiểm tra tính toán lại Việc lựa chọn nghiệp vụ tồn rủi ro là: KTV bỏ qua nghiệp vụ có số phát sinh nhỏ, nghiệp vụ có sai phạm sai sót tổng hợp lũy kế chúng ảnh hƣởng trọng yếu tới BCTC đơn vị khách hàng 3.2 Định hƣớng giải pháp hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 3.2.1 Hƣớng hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán Việc hoàn thiện trình vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán A&C thực điều tất yếu Tuy nhiên, việc làm cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Việc hoàn thiện vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán phải tuân theo Chuẩn mực Kế toán Chuẩn mực Kiểm toán hành, mục đích nhằm nâng cao chất lƣợng, độ tin cậy chứng kiểm toán thu đƣợc Bằng chứng kiểm toán phải đảm bảo tính đầy đủ, độ tin cậy tính hiệu lực - Việc hoàn thiện vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán phải tính đến mối quan hệ lợi ích thu đƣợc chi phí bỏ Có biện pháp thực làm tốn nhiều thời gian, công sức tiền của Công ty nhƣng lại không mang lại nhiều lợi ích, không đem lại hiệu cao cho công việc không nên tiến hành - Việc hoàn thiện vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán phải tuân thủ theo quy định, hƣớng dẫn tiêu chuẩn chung Công ty phù hợp với đặc điểm hoạt động Doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức nƣớc hoạt động 57 Việt Nam - Việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán phải đƣợc hoàn thiện để phù hợp với thông lệ quốc tế, hƣớng đến trình hội nhập kinh tế Việt Nam Là phận quan trọng kinh tế Việt Nam, dịch vụ kế toán, kiểm toán phải đƣợc thay đổi cho phù hợp với hệ thống kế toán, kiểm toán giới 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán 3.2.2.1 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua vấn, quan sát Cơ sở giải pháp: trình vấn khách hàng, KTV Công ty A&C thƣờng chủ yếu sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin HTKSNB mà sử dụng lƣu đồ bên cạnh lƣợng câu hỏi thiếu chi tiết Kỹ thuật quan sát thƣờng đƣợc KTV thực điều kiện thời gian kiểm toán Các kiểm toán thƣờng diễn thời gian ngắn nên KTV thƣờng kết hợp quan sát thực thủ tục khác nhƣ: kiểm kê, vấn Nội dung giải pháp: Công ty nên tiết bảng câu hỏi vấn để tìm hiểu hết nội dung mà KTV muốn thu thập để đánh giá xác trình kiểm toán đƣa ý kiến sau kết thúc kiểm toán Bên cạnh KTV nên linh hoạt việc sử dụng bảng câu hỏi loại hình công ty tránh tình trạng nguyên tắc hoá thu thập thông tin không phù hợp kiểm toán Ngoài nên sử dụng lƣu đồ kiểm toán KTV thấy cần thiết đem lại hiệu cao 3.2.2.2 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua lấy xác nhận Cơ sở giải pháp: Đối với khoản mục nhƣ tiền gửi ngân hàng hay khoản phải thu phải trả… KTV không tiếp xúc hết thông tin, chủ yếu nhờ khách hàng gửi thƣ xác nhận, cung cấp địa thông tin khách hàng Đối với tiền gửi ngân hàng ngân hàng thu phí nên nhiều khách hàng e ngại việc gửi yêu cầu xác nhận số dƣ có xác nhận cho vài tài khoản nhiều tài khoản khách hàng nên KTV đối chiếu dựa sổ phụ ngân hàng, kê Đối với khoản mục phải thu, phải trả khách hàng cung cấp không hết thông tin khách hàng làm cho việc thu thập chứng không đảm bảo tính xác Bên cạnh đó, KTV thƣờng lựa chọn tài khoản có số dƣ lớn để tiến hành gửi thƣ xác nhận Việc lựa chọn tài khoản để gửi thƣ xác nhận 58 dẫn tới rủi ro kiểm toán chủ yếu dựa vào kinh nghiệm KTV việc KTV bỏ qua tài khoản có số dƣ nhỏ Tuy nhiên, sai sót nhỏ tổng hợp lại lũy kế chúng gây ảnh hƣởng trọng yếu tới BCTC đơn vị khách hàng Nội dung giải pháp: KTV nên thuyết phục khách hàng để gửi thƣ xác nhận ngân hàng thƣ xác nhận ngân hàng có độ xác độ tin cậy cao không đƣợc nhờ đến can thiệp lãnh đạo công ty A&C Cần nâng cao ý thức trách nhiệm KTV việc kiểm soát trình gửi thƣ xác nhận Khi không nhận đƣợc thƣ xác nhận từ phía bên thứ ba, KTV cần phải tiến hành thủ tục thay nhƣ: kết hợp việc kiểm tra bảng đối chiếu công nợ với số dƣ cuối kỳ khách hàng, kiểm tra tài liệu hóa đơn chứng từ hình thành nên số dƣ Trong trƣờng hợp số lƣợng nghiệp vụ KTV nên tiến hành gửi thƣ xác nhận tất đối tƣợng Đối với hàng gửi bán, KTV nên kết hợp với kỹ thuật kiểm kê để tăng độ tin cậy số dƣ cuối kỳ khách hàng 3.2.2.3 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua kiểm kê Cơ sở giải pháp: khách hàng KTV không trực tiếp tham gia chứng kiến kiểm kê, KTV tiến hành thu thập tài liệu kiểm kê khách hàng cung cấp Do độ tin cậy chứng kiểm toán không cao Hơn nữa, tồn sai phạm việc hạch toán nghiệp vụ tăng giảm tài sản kế toán, biên kiểm kê cuối năm không đáng tin cậy việc tính toán lại số dƣ cuối kỳ KTV không xác Nội dung giải pháp: để giảm thiểu rủi ro này, KTV nên yêu cầu khách hàng thực kiểm kê khác với tham gia trực tiếp KTV, có nhƣ KTV thu đƣợc chứng kiểm toán có độ tin cậy cao Tại A&C, kiểm toán không trực tiếp chứng kiến kiểm kê, KTV tiến hành kiểm kê bổ sung thời điểm kiểm toán, nhiên việc làm nhiều thời gian tốn chi phí nên đƣợc thực Bên cạnh KTV phải kết hợp linh hoạt kỹ thuật kiểm kê với kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán khác nhƣ kỹ thuật vấn kỹ thuật kiểm tra tài liệu Việc kết hợp kỹ thuật hạn chế đƣợc nhƣợc điểm vốn có kỹ thuật kiểm kê: chứng minh quyền sở hữu tài sản đơn vị khách hàng 59 3.2.2.4 Kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thông qua việc kiểm tra tài liệu tính toán lại Cơ sở giải pháp: tiến hành vận dụng kỹ thuật kiểm tra tài liệu tính toán lại, KTV tiến hành thực việc chọn mẫu để kiểm tra, mẫu chọn thƣờng nghiệp vụ có số phát sinh lớn, có nội dung bất thƣờng Rủi ro trình vận dụng kỹ thuật giống nhƣ rủi ro xảy trình gửi thƣ xác nhận, KTV bỏ qua nghiệp vụ có số phát sinh nhỏ Nội dung giải pháp: để hạn chế rủi ro xảy ra, KTV nên tăng cƣờng số lƣợng mẫu chọn để đảm bảo không bỏ sót gian lận sai sót trọng yếu xảy gây ảnh hƣởng tới BCTC đơn vị khách hàng Bên cạnh việc kiểm tra tài liệu số lƣợng mẫu chọn KTV nên kiểm tra tài liệu mẫu để hạn chế phát rủi ro Không nên bỏ qua khoản mục số tiền nhỏ có tính liên đới ảnh hƣởng đến kết kiểm toán mà nên tính toán lại khoản mục 3.2.2.5 Thực việc thu thập, cập nhật thông tin từ bên Các chứng kiểm toán KTV A&C thu thập chủ yếu khách hàng cung cấp, việc thu thập chứng từ bên thứ ba độc lập dừng lại thông qua việc gửi thƣ xác nhận Vì để có thêm chứng kiểm toán có độ tin cậy cao, KTV nên tiến hành thu thập chứng từ nguồn bên nhƣ: thu thập ý kiến chuyên gia, thu thập thông tin phƣơng tiện thông tin đại chúng… Những thông tin giúp KTV có nhìn tổng quát đơn vị đƣợc kiểm toán Việc làm không tốn nhiều thời gian chi phí, nhƣng lại đem lại hiệu cao trình tiến hành kiểm toán, KTV có hiểu biết khách hàng mối quan hệ tƣơng quan với thị trƣờng, pháp luật, đối thủ cạnh tranh, nhà đầu tƣ… qua nhận diện đƣợc vấn đề bất thƣờng hoạt động kinh doanh đơn vị khách hàng Công ty nên tiến hành việc thực chuyên môn hóa theo phòng ban, phòng ban xây dựng hệ thống sở liệu ngành nghề mà phụ trách, nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập thông tin sử dụng thông tin trình thực kiểm toán 60 3.2.2.6 Đào tạo nhân viên Trong kiểm toán, với tƣ cách chủ thể kiểm toán KTV yếu tố đóng vai trò định tới chất lƣợng kiểm toán Do đó, biện pháp hoàn thiện vận dụng kỹ thuật kiểm toán có tốt đến đâu nhƣng không trọng tới việc nâng cao chất lƣợng KTV biện pháp thành công đƣợc Việc đầu tƣ củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho KTV tốn nhiều thời gian chi phí nhƣng lợi ích mang lại lại lớn Để nâng cao chất lƣợng KTV, Công ty nên có sách tuyển dụng nhân viên hợp lý để tìm kiếm đƣợc nguồn nhân lực tiềm Hàng năm, sau kết thúc mùa kiểm toán khối lƣợng công việc khoản thời gian để KTV tích cực trâu dồi kiến thức Đồi với KTV có chứng kiểm toán nên dành khoản thời gian để nghiên cứu, cập nhật thông tƣ, luật, nghị định văn thuế có liên quan vận dụng công việc dê dàng Đối với trợ lý kiểm toán nên tìm hiểu cập nhật thêm kiến thức chuyên môn công ty nên có khoá học ngắn hạn để trợ lý kiểm toán tự tin tham dự kỳ thi cấp chứng hành nghề kiểm toán Bộ tài tổ chức góp phần nâng cao chất lƣợng nhƣ trình độ đội ngũ nhân viên công ty 61 KẾT LUẬN Bằng chứng kiểm toán yếu tố quan trọng định tới thành công chất lƣợng kiểm toán Bằng chứng kiểm toán có tính thuyết phục không đơn thoả mãn hai yêu cầu giá trị, tính đầy đủ mà phải đƣuọc thu thập cách có hiệu với chi phí hợp lý, tạo điều kiện cung cấp cho khách hàng dịch vụ gia tăng Dựa chứng kiểm toán giàu tính thuyết phục thu thập đƣợc suốt kiểm toán, KTV nhanh chóng đƣa ý kiến BCTC đƣợc kiểm toán Vấn đề đòi hỏi việc vận dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thực cách linh hoạt ngày hoàn thiện để có đƣợc chứng kiểm toán hữu hiệu, với mức phí thời gian tiền bạc hợp lý mức rủi ro tối thiểu Nhƣ nói việc áp dụng kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán có tính chất định tới chất lƣợng thành công kiểm toán Do đó, trình thực kiểm toán KTV phải biết lựa chọn kỹ thuật thu thập chứng kiểm toán thích hợp, vận dụng kỹ thuật cách khoa học sáng tạo cho nội dung kiểm toán tiến hành theo trình tự quy định quy trình kiểm toán Vì vậy, giai đoạn thực tập chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán tƣ vấn A&C Nha Trang, em mạnh dạn chọn đề tài Trong đề tài ý kiến kiến nghị riêng em trình thực tập công ty Với thời gian thực tập ngắn, kiến thức hạn chế chắn không đủ để nghiên cứu thấu đáo hết quy trình kiểm toán Công ty Vì ý kiến nhận xét nhiều phiến diện không thật đầy đủ Em mong đƣợc đóng góp Ban Giám Đốc anh chị Kiểm toán viên nhƣ hƣớng dẫn nhiệt tình thầy Nguyễn Tuấn cô Đặng Thị Tâm Ngọc để viết đƣợc hoàn chỉnh Em xin trân trọng cám ơn anh Nguyễn Văn Mão, anh Nguyễn Hoàng Quân Anh Chị Kiểm toán viên Chi nhánh A&C Nha Trang Ban Giám đốc giúp đỡ Em suốt trình thực tập Em chân thành cám ơn thầy Nguyễn Tuấn cô Đặng Thị Tâm Ngọc, giảng viên Khoa Kế Toán – Tài Chính , Trƣờng Đại học Nha Trang, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, tận tình giúp đỡ Em suốt trình thực đề tài Xin kính chúc Quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc, anh chị Kiểm toán viên mạnh khoẻ, hoàn thành tốt công việc Công ty A&C ngày phát triển, tạo đƣợc chỗ đứng vững thị trƣờng Một lần Em xin chân thành cám ơn 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam theo Thông tƣ 214/2012/TT-BTC ban hành ngày 06/12/2012 hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Lý thuyết kiểm toán – GS.TS Nguyễn Quang Quynh- Đại học Kinh tế Quốc dân – Nhà xuất tài 2001 File hồ sơ kiểm toán A&C Website tham khảo : http://mof.gov.vn http://www.kiemtoan.com.vn [...]... lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt - Chuẩn mực 805: Lƣu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính - Chuẩn mực 810: Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt 16 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG CÁC KỸ THU T THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN... chuyên đề sẽ chọn kiểm toán khoản mục có sử dụng các kỹ thu t thu thập bằng chứng kiểm toán đặc trƣng cho từng khoản mục tại hai Công ty ABC và XYZ Từ đó đƣa ra những nhận xét về việc áp dụng kỹ thu t thu thập bằng chứng kiểm toán khi kiểm toán tại hai Công ty 2.3.1 Kỹ thu t thu thập bằng chứng kiểm toán về tính trung thực, hợp lý của số dƣ đầu năm tài chính tại công ty ABC và công ty XYZ a Đối với... Tài (84- Tdv.vac@a- Lê Tuấn 8)38.227.558 c,com.vn Sơn Đồng Khởi Công ty TNHH Thẩm định và Tƣ vấn Việt 229 Đồng Khởi, Quận 1, (84-8)38.227.557 TP.HCM 22 2.2 Vận dụng các kỹ thu t thu thập bằng chứng kiểm toán trong giai đoạn chuẩn bị kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn A&C chi nhánh Nha Trang thực hiện Với khách hàng thƣờng xuyên (Công ty ABC), KTV sẽ dựa vào thông tin đã thu thập ở cuộc kiểm. .. Vì công ty XYZ là công ty mới đƣợc thành lập nên không có số dƣ đầu kỳ 2.3.2 Kỹ thu t thu thập bằng chứng kiểm toán áp dụng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 2.3.2.1 Kỹ thu t kiểm tra vật chất ( Kiểm kê) Trong quá trình kiểm toán, kỹ thu t kiểm kê đƣợc sử dụng khá phổ biến đối với HTK, TSCĐ hữu hình, tiền mặt và các giấy tờ thanh toán khác A.C áp dụng kỹ thu t kiểm tra vật chất trong quá trình kiểm. .. tục kiểm toán để giúp kiểm toán viên thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đƣa ra các kết luận hợp lý làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán 14 - Nội dung:  Tài liệu, thông tin đƣợc sử dụng làm bằng chứng kiểm toán  Lựa chọn phần tử kiểm tra để thu thập bằng chứng kiểm toán  Tính không nhất quán, hoặc những hoài nghi về độ tin cậy của bằng chứng kiểm toán  Bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích... 705: Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần - Chuẩn mực 706: Đoạn Vấn đề cần nhấn mạnh” và Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính - Chuẩn mực 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tƣơng ứng và báo cáo tài chính so sánh - Chuẩn mực 720: Các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã đƣợc kiểm toán - Chuẩn mực 800: Lƣu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính đƣợc... nghiệp thì kiểm kê có thể thực hiện đột xuất và chỉ kiểm kê điển hình với những tài sản có giá trị lớn… 8 Kiểm kê thực tế là sơ sở để lập báo cáo tài chính và cho phép kiểm tra độ tin cậy của hệ thống kê khai thƣờng xuyên Vì vậy, việc vận dụng kỹ thu t kiểm kê để thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính là vô cùng quan trọng Kỹ thu t này có ƣu điểm cung cấp các bằng chứng có độ... chứng kiểm toán thu đƣợc từ bên ngoài Công ty thì có độ tin cậy cao hơn thu đƣợc trong Công ty Ví dụ, bằng chứng kiểm toán do ngân hàng, khách hàng mua hàng cung cấp sẽ có độ tin cậy cao hơn bằng chứng kiểm toán do đơn vị đƣợc kiểm toán cung cấp Sự kết hợp các bằng chứng kiểm toán: Bằng chứng kiểm toán thu đƣợc từ nhiều nguồn thông tin thì sẽ có độ tin cậy cao hơn so với bằng chứng kiểm toán thu đƣợc... kiểm toán trƣớc, thu thập thêm những thay đổi trong năm kết hợp các công việc kiểm toán khác để định hƣớng cho việc thu thập các bằng chứng kiểm toán giúp đƣa ra các kết luận kiểm toán chính xác Với khách hàng lần đầu (Công ty XYZ), KTV sẽ tiến hành thu thập đầy đủ thông tin để xây dựng hồ sơ kiểm toán, làm căn cứ cho các cuộc kiểm toán sau 2.2.1 Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán và thu thập bằng chứng kiểm. .. kiểm toán đầu tư và xây dựng cơ bản Hoạt động thẩm định kiểm toán quyết toán vốn đầu tƣ và quyết toán các công trình XDCB là một trong những hoạt động nổi trội của A&C Các dịch vụ mà Công ty đã đang và sẵn sang cung cấp gồm: - Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tƣ dự án, kiểm toán Báo cáo quyết toán công trình - Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tƣ - Thẩm tra dự án, lập và thẩm tra dự toán công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ac chi nhánh nha trang , Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ac chi nhánh nha trang , Hoàn thiện kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn ac chi nhánh nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay