Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính của 3 công ty tại tỉnh khánh hòa

78 172 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH o0o LÊ THỊ LIỂN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán Khánh Hòa, 09/2016 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH o0o LÊ THỊ LIỂN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TẠI TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kế toán GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS VÕ VĂN CẦN Khánh Hòa, 09/2016 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Họ tên sinh viên: Lê Thị Liển Lớp: 54KT3 Chuyên ngành: Kế Toán MSSV: 54130753 Tên khoá luận tốt nghiệp: Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương Công ty địa bàn tỉnh Khánh Hòa ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……….………………………………………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… Nha Trang, ngày tháng năm 2016 Giáo viên phản biện MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU i DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG iii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG - 1.1 Cơ sở pháp lý khía cạnh kế toán 1.2 Cơ sở pháp lý khía cạnh kiểm toán CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA - 2.1 Tổng quan Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty 2.1.2 Chính sách phục vụ 2.1.3 Đặc điểm tình hình hoạt động kinh doanh 2.1.3.1 Dịch vụ kiểm toán BCTC - 2.1.3.2 Dịch vụ Thẩm định, kiểm toán đầu tư xây dựng 2.1.3.3 Dịch vụ tư vấn - 10 2.1.3.4 Dịch vụ Quản lý dự án - 10 2.1.4 Tổ chức máy quản lý, văn phòng chi nhánh 11 2.2 Quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C 14 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 14 2.2.2 Thực kiểm toán 15 2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán: 17 2.3 Thực trạng kiểm toán lương khoản trích theo lương Công ty địa bàn tỉnh Khánh Hòa 17 2.3.1 Công ty Cổ phần A 17 2.3.1.1.Lập kế hoạch kiểm toán - 17 2.3.1.2.Thực kiểm toán - 18 2.3.1.3.Kết luận kiểm toán: 31 2.3.2 Công ty TNHH B 32 2.3.2.1.Lập kế hoạch kiểm toán - 32 2.3.2.2.Thực kiểm toán: 33 2.3.2.3.Kết thúc kiểm toán - 43 2.3.3.Công ty Cổ phần C 44 2.3.3.1.Lập kế hoạch kiểm toán - 44 2.3.3.2.Thực kiểm toán - 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 56 3.1 Nhận xét chung công tác kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C 56 3.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 56 3.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán 57 3.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 57 3.2 Những ý kiến đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C 58 3.2.1 Việc áp dụng quy trình kiểm toán chung 58 3.2.2 Công việc chọn mẫu kiểm toán 59 3.2.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội 59 3.2.4 Kiểm tra chứng từ 61 KẾT LUẬN - 62 PHỤ LỤC - 64 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tỷ lệ khoản trích theo lương Bảng 2.1: Văn phòng chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C - 12 Bảng 2.2: Phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty CP A - 19 Bảng 2.3: Phân tích biến động khoản phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty CP A 20 Bảng 2.4: Phân tích phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty CP A - 22 Bảng 2.5: Ước tính khoản bảo hiểm trích theo lương Công ty CP A - 24 Bảng 2.6: Ước tính khoản trích theo lương vào chi phí Công ty CP A - 25 Bảng 2.7: Kiểm tra toán sau Công ty CP A 26 Bảng 2.8: Đối chiếu số liệu sổ sách bảng lương Công ty CP A - 28 Bảng 2.9: Kiểm tra số hợp đồng lao động Công ty CP A 30 Bảng 2.10: Đối chiếu số liệu với Cơ quan BHXH Công ty CP A 30 Bảng 2.11: Kiểm tra nghiệp vụ bất thường Công ty CP A - 31 Bảng 2.12: Phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty TNHH B - 33 Bảng 2.13: Phân tích biến động khoản phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty TNHH B - 34 Bảng 2.14: Phân tích phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty TNHH B - 36 Bảng 2.15: Ước tính khoản bảo hiểm trích theo lương Công ty TNHH B - 38 Bảng 2.16: Ước tính khoản trích theo lương vào chi phí Công ty TNHH B - 39 Bảng 2.17: Kiểm tra toán sau Công ty TNHH B 40 i Bảng 2.18: Đối chiếu số liệu sổ sách Bảng lương Công ty TNHH B 42 Bảng 2.19: Kiểm tra số hợp đồng lao động Công ty TNHH B 43 Bảng 2.20: Phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty Cổ phần C - 45 Bảng 2.21: Phân tích biến động khoản phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty Cổ phần C - 47 Bảng 2.22: Phân tích phải trả người lao động chi phí liên quan đến người lao động Công ty Cổ phần C - 48 Bảng 2.23: Ước tính khoản bảo hiểm trích theo lương Công ty Cổ phần C - 50 Bảng 2.24: Ước tính khoản trích theo lương vào chi phí Công ty Cổ phần C - 51 Bảng 2.25: Kiểm tra toán sau Công ty Cổ phần C 52 Bảng 2.26: Đối chiếu số liệu với quan BHXH Công ty Cổ phần C 55 ii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Chi nhánh Nha Trang 13 Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương - 14 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Biến động lương khoản trích theo lương qua tháng năm 2015 Công ty CP A 23 Biểu đồ 2.2: Biến động lương khoản trích theo lương qua tháng năm 2015 Công ty TNHH B 37 Biểu đồ 2.3: Biến động lương khoản trích theo lương qua tháng năm 2015 Công ty Cổ phần C - 49 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TNHH Trách nhiệm hữu hạn BTC Bộ Tài XDCB Xây dựng BCTC Báo cáo tài CP Cổ phần KPCĐ Kinh phí công đoàn BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp TTTM Trung tâm thương mại TNDN Thu nhập doanh nghiệp iii LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trên giới, ngành kiểm toán đời từ lâu, hòa vào dòng phát triển kinh tế thị trường, đảm nhiệm vai trò quan trọng phân công lao động xã hội nhân loại Ở Việt Nam, hoạt động kiểm toán đời vào năm 90 với đời Công ty kiểm toán nước, hoạt động môi trường mẻ lý luận thực tiễn Tuy nhiên đòi hỏi ngày cao xã hội, quan tâm Bộ Tài với nỗ lực thân Công ty kiểm toán, hoạt động kiểm toán ngày khẳng định đường phát triển Trong không kể đến đóng góp Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C, Công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam Hoạt động kiểm toán bao gồm kiểm toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, …và đặc biệt chi phí Với tư cách phận không nhỏ cấu thành chi phí sản xuất sản xuất, chi phí lương có mối quan hệ mật thiết với phần hành khác ảnh hưởng lớn đến thông tin Báo cáo tài Làm để có sách lương hợp lý nhằm khuyến khích người lao động tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời không vi phạm quy định lương trích theo lương Bộ, Cơ quan, Ban ngành câu hỏi lớn doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng vấn đề sau thời gian thực tập Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C em chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương Kiểm toán Báo cáo tài Công ty tỉnh Khánh Hòa” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài vận dụng lý thuyết kiểm toán, đắc biệt kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán BCTC vào thực tế công tác kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C Trên sở vận dụng rút học kinh nghiệm biện pháp nhằm góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương A&C thực Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu viết lầ tiền lương khoản mục trích theo lương Công ty khách hàng địa bàn tỉnh Khánh Hòa Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu bắt đầu viết đề tài từ ngày 05/01/2016 đến ngày 15/06/2016 Thông tin số liệu sử dụng đề tài thu thập từ năm 2014, năm 2015 năm 2016 - Phạm vi không gian: Đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương Kiểm toán Báo cáo tài Công ty tỉnh Khánh Hòa” thực suốt trình thực tập Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C chi nhánh Nha Trang Kết cấu đề tài Trên sở mục đích nghiên cứu, nội dung đề tài phần mở đầu phần kết luận gồm có phần sau: Chương 1: Cơ sở pháp lý quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán lương khoản trích theo lương Công ty địa bàn tỉnh Khánh Hòa Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán chu trình tiền lương khoản trích theo lương Công ty Kiểm toán Tư vấn A&C Kiểm toán lĩnh vực hạn chế kinh nghiệm thực tế chuyên môn nên đề tài không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp quý thầy cô để hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 3.1 Nhận xét chung công tác kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C 3.1.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán Để chuẩn bị tốt cho kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C trọng tới việc xây dựng chương trình kiểm toán hoàn hảo, phù hợp với thực tế Công ty khách hàng Mỗi Công ty khác nhau, chương trình kiểm toán chung lại áp dụng cách linh hoạt để đem lại hiệu kiểm toán cao Muốn có kế hoạch kiểm toán phù hợp, A&C thực đánh giá khả chấp nhận kiểm toán, nhận diện lý kiểm toán khách hàng từ tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Bằng việc thực thủ tục vấn, quan sát, thực thủ tục phân tích sơ bộ, Kiểm toán viên thu thập thông tin cần thiết ban đầu khách hàng từ lập kế hoạch kiểm toán tổng hợp thiết kế chương trình kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán Công ty thực tế A&C thực tốt Trước hết, khách hàng thường xuyên nhiều năm liền Công ty nên Kiểm toán viên vào báo cáo kiểm toán năm trước để tìm hiểu thông tin cần thiết Sau đó, Kiểm toán viên vẫ tiến hành thủ tục vấn, phân tích sơ để đánh giá xem có thay đổinào không từ phía khách hàng Từ kết thu được, Kiểm toán viên đưa chương trình kiểm toán cụ thể có xác định thủ tục phương pháp kiểm toán tiến hành, xác định thời gian cần thiết để thực kiểm toán Đồng thời công việc ban đầu tạo điều kiện cho việc tổ chức phân công công việc cho thành viên nhóm cách phù hợp Nhằm đảm bảo thành công cho kiểm toán, A&C chủ trương thực tốt từ đầu Chính cẩn trọng từ lập kế hoạch kiểm toán mà tất 56 kiểm toán thực A&C có kết tốt Điều khách hàng thường xuyên chuyên gia kiểm toán khẳng định 3.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán Trên sở kế hoạch kiểm toán tổng hợp chương trình kiểm toán xây dựng, công việc kiểm toán thực riêng cho phần hành cụ thể theo trình tự tuef kiểm toán số dư đầu năm đến thủ tục kiểm soát, thủ tục phân tích thủ tục kiểm tra chi tiết Mỗi Kiểm toán viên phân công làm số khoản mục định kết làm việc phản ánh giấy tờ làm việc, đánh số tham chiếu cách có hệ thống Mỗi loại hình doanh nghiệp khác công tác tuyển dụng lao động, hạch toán toán lương có khác biệt lớn Do việc tìm hiểu đánh giá hệ thống kiểm soát nội khoản mục tiền lương khoản trích theo lương quan trọng Điều giúp cho Kiểm toán viên đánh giá rủi ro tiềm tang đưa ước tính xác, hợp lý đầy đủ từ tập trung thủ tục kiểm toán để phát sai phạm trọng yếu Sau thực thủ tục kiểm soát cần thiết, Kiểm toán viên tiến hành thử nghiệm khoản mục tiền lương khoản trích theo lương Thủ tục phân tích thực không giúp Kiểm toán viên phát khả sai phạm mà giúp kiểm tra tính trung thực, hợp lý thông tin Với loại hình doanh nghiệp khác thủ tục phân tích thực khác Ở giai đoạn này, thủ tục kiểm toán vận dụng cách linh hoạt sang tạo nhằm đem lại kết cao trình kiểm toán 3.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán Sau xem xét kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán, nhóm trưởng nhóm Kiểm toán viên tiến hành đánh giá, soát xét kết kiểm toán cách kỹ lưỡng nhằm đảm bảo mục tiêu kiểm toán thực tính đầy đủ thuyết phục chứng kiểm toán, từ đưa ý kiến hợp lý tình hình tài tại Công ty khách hàng Những ý kiến thể báo cáo kiểm toán 57 3.2 Những ý kiến đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C nói chung chi nhánh Nha Trang nói riêng biết đến từ lâu với đội ngũ nhân viên có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm làm việc lâu năm, dịch vụ cung cấp với chất lượng cao, chi phí kiểm soát thấp… May mắn giới thiệu tham gia thực tập A&C, môi trường làm việc động, sáng tạo, đầy nhiệt huyết với hướng dẫn, bảo tận tình anh chị Kiểm toán viên, em bước tiếp cận với chương trình kiểm toán nói chung quy trình kiểm toán khoản mục Lương khoản trích theo lương Lần áp dụng lý thuyết thực tiễn mang lại cho em nhiều học, kinh nghiệm quý kế toán lẫn kiểm toán Sau em xin đưa số ý kiến nhân với mong muốn góp phần hoàn thiện quy trình kiểm toán lương khoản trích theo lương Công ty 3.2.1 Việc áp dụng quy trình kiểm toán chung Hiện Công ty kiểm toán thường xây dựng quy trình kiểm toán riêng cho Công ty bắt buộc lấy quy trình làm sở để thực cung cấp dịch vụ kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C xây dựng cho quy trình kiểm toán riêng việc thực kiểm toán theo quy trình mức hạn chế Một lý thực trạng Công ty tập trung vào tính tuân thủ xác số liệu kiểm toán Báo cáo tài Công ty nước tập trung nhiều vào tính hệ thống mục đích tư vấn Mặt khác, giá phí kiểm toán thấp thời gian thực hợp đồng kiểm toán phía khách hàng yêu cầu ngắn nên việc áp dụng quy trình thực vào thực kiểm toán khó khăn Điều ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng hiệu kiểm toán khả bỏ sót vấn đề trọng yếu gặp rủi ro kiểm toán Để giải vấn đề này, Công ty có sách khuyến khích Kiểm toán viên thực kiểm toán theo quy trình Đối với kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương, giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán, Kiểm toán viên phải lập quy trình kiểm toán chi tiết khoản mục Quy trình phải lập 58 riêng cho khách hàng lưu vào hồ sơ kiểm toán khách hàng Khi thực kiểm toán, Kiểm toán viên phải bám sát theo quy trình tham chiếu công việc làm, công việc bỏ qua hay không áp dụng phải đọc ghi giải thích đầy đủ 3.2.2 Công việc chọn mẫu kiểm toán Trên thực tế, tiến hành chọn mẫu kiểm toán, số lượng mẫu lớn đồng thời hạn chế mặt thời gian nên Kiểm toán viên điều kiện để kiểm toán toàn chứng từ chi phí phát sinh Do việc chọn mẫu để mang lại tính xác hiệu cao vấn đề mà Kiểm toán viên quan tâm Thực tế tiến hành chọn mẫu kiểm toán, Kiểm toán viên thường tiến hành chọn nghiệp vụ có số phát sinh lớn chũng có rủi ro cao Mặt khác, Kiểm toán viên kinh nghiệm kiểm toán để tiến hành chọn mẫu nghiệp vụ bất thường Điều mang tính xét đoán nghề nghiệp, chủ quan Kiểm toán viên Trong trường hợp khách hàng nhỏ thường xuyên, việc chọn mẫu bỏ qua số khoản mục Đôi rủi ro không xảy nghiệp vụ có số phát sinh lớn mà xảy nghiệp vụ nhỏ tần suất đủ lớn Do đó, việc đa dạng hóa phương pháp chọn mẫu cần thiết Đối với khoản mục tiền lương khoản trích theo lương, Kiểm toán viên tiến hành chọn mẫu theo phương pháp dựa vào bảng số ngẫu nhiên đối tượng hầu hết chứng từ đánh số Cách chọn mẫu mang tính khoa học cao đảm bảo mâuc chọn có tính đại diện cao, tiết kiệm thời gian, chi phí đồng thời đảm bảo tính ngẫu nhiên, tránh lặp lại theo thói quen cũ Kiểm toán viên Ngoài ra, số trường hợp, Kiểm toán viên phải dựa vào nội dung nghiệp vụ phát sinh Chẳng hạn nghiệp vụ chi trả lương tiền ngoại tệ cho người nước nghiệp vụ hoàn nhập quỹ lương, … 3.2.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội Đánh giá hệ thống kiểm soát nội để lập kế hoạch kiểm toán xác định chất, thời gian, phạm vi khảo sát cần thực công việc đòi hỏi nhiều kỹ thuật 59 kiểm toán kết hợp Tại A&C, Kiểm toán viên có hiểu biết cụ thể hệ thống kiểm soát nội Công ty khách hàng lại khó để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hệ thống Hơn cách làm làm cho nhóm trưởng nhóm Kiểm toán viên khó để soát xét thủ tục kiểm tra chi tiết đánh giá xem thủ tục có thực phù hợp hay không Công ty có áp dụng hình thức đặt câu hỏi việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, nhiên công việc thực không thường xuyên thường bị bỏ qua khách hàng thường xuyên Như vậy, để đem lại hiệu cao cho kiểm toán Công ty nên có câu hỏi phục vụ cho việc đánh giá Để tiết kiệm thời gian cho hai bên nên áp dụng bảng câu hỏi đóng Kiểm toán viên đưa bảng câu hỏi sau chương trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương: Bảng 3.1: Bảng câu hỏi đánh giá hệ thống kiểm soát nội STT Nội dung câu hỏi Có Việc tuyển dụng lao động, nâng cấp bậc lương có lãnh đạo phê duyệt hay không? Bộ phận nhân có thông báo thường xuyên việc chấm dứt hợp đồng lao động không? Người chấm công có độc lập với kế toán không? Bộ phận kế toán phận sản xuất có thường xuyên đối chiếu số lượng lao động ngày công bảng tính lương bảng toán lương không? Bảng toán lương có phê duyệt người có thẩm quyền trước 60 Không Ghi toán hay không? Có danh sách ký nhận lương người lao động nhận tiền không? Chế độ đãi ngộ công nhân viên có thực không? Bằng việc sử dụng bảng câu hỏi để vấn nhân viên đơn vị thủ tục khác kết hợp, Kiểm toán viên nhanh chóng đánh giá xác đầy đủ hệ thống kiểm soát nội Công ty khách hàng 3.2.4 Kiểm tra chứng từ Công ty có áp dụng phương pháp kiểm tra chứng từ chứng từ Tuy nhiên phương pháp kiểm tra chứng từ số vấn đề mang tính thủ tục, hình thức, bỏ qua Đối với khoản mục lương khoản trích theo lương, phương pháp gây nhiều thời gian thời gian kiểm toán lại hạn hẹp tốn ảnh hưởng đến chi phí kiểm toán Công ty cân nhắc xem xét giải pháp khảo sát việc chấm công, gặp đối tượng xác minh,… 61 KẾT LUẬN Mặc dù kiểm toán độc lập có bước phát triển vượt bậc năm gần để nâng cao chất lượng kiểm toán Báo cáo tài đòi hỏi hỗ trợ không nhỏ từ phía Nhà nước, doanh nghiệp Công ty kiểm toán Các doanh nghiệp muốn sản xuất, kinh doanh có hiệu cần phải có quản lý chặt chẽ khoản chi phí nhằm giảm tối đa khoản chi không hợp lý, lãng phí đồng thời sử dụng tối đa nguồn lực sẵn có doanh nghiệp Điều cần hỗ trợ tư vấn Công ty kiểm toán độc lập với chức kiểm toán Báo cáo tài Trong hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính, tiền lương khoản trích theo lương khoản mục quan trọng, kết việc hạch toán lương khoản trích theo lương liên quan đến khoản mục chi phí nhân công, từ ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh Nếu tiền lương khoản trích theo lương không hạch toán đắn, xác làm sai lệch khoản liên quan Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh doanh nghiệp Từ doanh nghiệp đưa thông tin không xác Vì vậy, kiểm toán lương khoản trích theo lương có vị trí quan trọng kiểm toán Báo cáo tài cần trọng thực kiểm toán Trong trình thực tập, cố gắng nhiều song hạn chế kiến thức chưa có nhìn toàn diện tình hình thực tế diện mạo kiểm toán , đặc biệt hạn chế nguyên tắc không tiết lộ thông tin khách hàng nên em tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến để chuyên đề em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc anh chị phòng kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C – Chi nhánh Nha Trang giúp em trình thực tập hoàn thiện chuyên đề Đồng thời em xin cảm ơn Giáo viên hướng dẫn giúp em suốt thời gian qua 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Hệ thống chuẩn mưc Kế toán Việt Nam, Bộ Tài - Hệ thống chuẩn mực Kiểm toán Việt nam, Bộ Tài - Hồ sơ kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C - http://finance.vietstock.vn/ - http://thuvienphapluat.vn/, Thư viện pháp luật điện tử - Nghị định 103/2014/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ - Thông tư TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Bộ Tài - TT78/2014/TT-BTC hướng dẫn Thi hành luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài - www.a-c.com.vn, Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C 63 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Chương trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương -a 64 Phụ lục 1: Chương trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương BPC Initials Client: Prepared by Period ended: Senior Date Subject: Chương trình kiểm toán – Phải trả Manager người lao động chi phí khác có Partner liên quan đến người lao động / Audit program – Payables to employees and other expenses related to employees MỤC TIÊU / OBJECTIES Đảm bảo khoản phải trả người lao động, khoản trích theo lương dự phòng trợ cấp việc làm có thực, thuộc nghĩa vụ toán đơn vị; hạch toán xác, đầy đủ; đánh giá trình bày phù hợp với khuôn khổ lập trình bày BCTC áp dụng CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN / AUDIT PROCEDURES W/P Assertions Ref Notes Work completed, initials and date XEM XÉT QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH / PLANNING CONSIDERATIONS Tham khảo Biểu 5.08, 5.09, 5.10 5.11 việc xác định kiểm soát chủ yếu, rủi ro (bao gồm rủi ro gian lận) phương pháp rủi ro đánh giá / Refer to Forms 5.08, 5.09, 5.10 and 5.11 on key controls identified, risks (including fraud risks) identified and the approach to assessed risk LẬP BIỂU TỔNG HỢP / LEAD SCHEDULE a W/P Assertions Ref 1.1 Lập Biểu tổng hợp theo tiêu: Phải trả người lao động, KPCĐ, BHXH, BHYT, Dự phòng trợ cấp A việc làm 1.2 Đối chiếu số dư đầu năm Biểu tổng hợp, Bảng cân đối số phát sinh, sổ với số dư cuối năm trước, Báo cáo tài hồ sơ kiểm toán năm A trước 1.3 Đối chiếu số liệu cuối kỳ Biểu tổng hợp với sổ cái, sổ chi tiết Báo A cáo tài CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN / ACCOUNTING POLICIES 2.1 Xem xét xem sách lương, phụ cấp, thù lao, thưởng, BHXH, BHYT, KPCĐ, Dự phòng trợ cấp việc có phù hợp với luật văn hướng dẫn Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp không (ví dụ Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006), Luật việc làm số 38/2013/QH13, Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014), Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 Chính phủ) KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT / TESTING OF CONTROLS 3.1 Kiểm tra hoạt động kiểm soát lương khoản khác phải trả cho người lao động xác định Biểu 5.09 THỦ TỤC PHÂN TÍCH / ANALYTICAL PROCEDURES 4.1 So sánh số dư khoản phải trả C, E người lao động, BHXH, BHYT, b BP0 BP0 BP0 BPN BPS BP1 Notes Work completed, initials and date W/P Assertions Ref 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 KPCĐ, BHTN cuối kỳ so với cuối năm trước Tìm hiểu thu thập giải thích cho biến động bất thường So sánh tổng chi phí tiền lương tiền lương phận kỳ so với kỳ trước Tìm hiểu thu thập giải thích cho biến động bất C, O thường So sánh chi phí tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN tháng (quí) kỳ Tìm hiểu thu thập giải thích cho biến động C, O bất thường Ước tính BHXH, BHYT, BHTN theo quy định so sánh với thực tế ghi nhận Thu thập giải thích cho khác biệt (nếu có) Tìm hiểu thu thập C, A giải thích cho chênh lệch KIỂM TRA CHI TIẾT / SUBSTANTIVE PROCEDURES Xem chứng từ gốc, toán sau để E, C, RO, xác nhận số dư đầu năm VA BP1 BP1 BP1 Phải trả người lao động 5.2.1 Kiểm tra chi phí tiền lương kỳ với quỹ lương đơn giá tiền O, A, C lương giao 5.2.2 Đối chiếu số liệu sổ sách kế toán với Bảng lương hàng tháng Đảm bảo chi phí tiền lương phân loại phù hợp (tiền lương cho phận quản lý doanh nghiệp, phận bán hàng, phận trực tiếp sản xuất, phận sản O, A, CL xuất chung,…) 5.2.3 Chọn số nhân viên bảng lương để kiểm tra:  Đơn giá tiền lương phù hợp với O, A Hợp đồng lao động c BP2 BP2 BP3 Notes Work completed, initials and date W/P Assertions Ref định điều chỉnh lương  đối chiếu với Bảng chấm công, Thẻ bấm giờ, Bảng theo dõi sản phẩm hoàn thành để đảm bảo nhân viên bảng tính lương O có thực  Tiền lương phải trả tính A  KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN, thuế thu nhập cá nhân khấu trừ phù hợp với qui định RO hành 5.2.4 Chọn mẫu số kỳ chi lương để kiểm tra xem việc chi lương có phù hợp bảng lương có ký nhận O, A nhân viên không 5.2.5 Kiểm tra việc toán lương sau ngày kết thúc kỳ kế toán để đảm bảo khoản phải trả người lao động A, CO, E thời điểm cuối kỳ hợp lý 5.2.6 Kiểm tra việc đánh giá lại số dư phải trả lương có gốc ngoại tệ VA ngày kết thúc kỳ kế toán 5.2.7 Kiểm tra, đối chiếu với tờ khai toán thuế TNDN để đảm bảo loại trừ khỏi chi phí tính thuế khoản tiền lương trích chưa toán thời hạn nộp hồ A sơ toán thuế năm 5.2.8 Xem xét xem Thỏa ước lao động tập thể đăng ký với quan quản lý ORO lao động chưa 5.2.9 Xem xét xem người lao động nước làm việc đơn vị có giấy ORO phép lao động không 5.2.10 Xem xét xem số lượng lao động người nước đơn vị có vượt qui định luật pháp không, ORO Hợp đồng lao động có phù hợp với d BP3 BP3 BP3 BP4 BP5 BP5 BP5 BP6 BP6 BP6 Notes Work completed, initials and date W/P Assertions Ref Luật lao động không 5.2.11 Nếu đơn vị có nhân viên làm việc nước ngoài, kiểm tra xem có phù hợp với Luật số 72/2006/QH11 Luật người lao động Việt Nam làm ORO việc nước không 5.3 KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN 5.3.1 Đối chiếu số liệu sổ kế toán với Biên toán quan Bảo hiểm xã hội BHXH, BHYT, A, O BHTN 5.3.2 Đối chiếu số dư phải nộp KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN cuối kỳ với Biên toán quan Bảo A, E hiểm xã hội 5.4 Thu nhập thành viên quản lý chủ chốt 5.4.1 Kiểm tra thu nhập thành viên quản lý chủ chốt xem có phù hợp với nghị Nghị đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên/HĐQT, hợp đồng lao động đóng thuế thu nhập cá nhân đầy đủ không XEM XÉT KỸ LƯỠNG / SCRUTINY 6.1 Đọc lướt qua sổ chi tiết tài khoản phải trả người lao động, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN để phát nghiệp vụ bất thường kiểm tra O, A, CL với chứng từ gốc CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA BỔ SUNG / ADDITIONAL AUDIT TESTS e BP6 BP7 BP7 BP8 BP9 Notes Work completed, initials and date KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ / CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS Kết luận mục tiêu kiểm toán / Conclusions on audit objectives Dựa công việc thực hiện, chứng kiểm toán thu thập điều chỉnh đề nghị đơn vị đồng ý, Phải trả người lao động chi phí có liên quan đến người lao động / Based on the works already done and the audit evidences obtained as well as adjusting entries approved, payable to employees and other expenses related to employees are: Được trình bày trung thực hợp lý / Truly and fairly presented Không trình bày trung thực hợp lý / Not truly and fairly presented Lý / Reasons: Kiến nghị / Suggestions Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi đợt kiểm toán sau / Points carried forward to subsequent audit Người thực hiện: Prepared by Ngày hoàn thành: Completion date f [...]... nhóm trưởng nhóm Kiểm toán viên tiến hành đánh giá, soát xét kết quả kiểm toán nhằm đảm bảo các mục tiêu kiểm toán đã được thực hiện, sau đó lập Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý 2 .3 Thực trạng kiểm toán lương và các khoản trích theo lương tại 3 Công ty trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 2 .3. 1 Công ty Cổ phần A 2 .3. 1.1 Lập kế hoạch kiểm toán Trước khi tiến hành bất kỳ một cuộc kiểm toán nào, Kiểm toán viên cũng... mục tiền lương và các khoản trích theo lương Mục tiêu chính xác: là hướng xác minh về sự đúng đắn tuyệt đối qua các việc cộng số, chuyển số, các chi tiết trong số dư tài khoản, … 5 Mục tiêu trình bày và công bố: Là hướng xác minh vào việc trình bày các số dư vào Báo cáo tài chính Ngoài ra, quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương còn được thực hiện trên cơ sở các chuẩn mực kiểm toán quan... Chuẩn mực số 530 : Lấy mẫu kiểm toán - Chuẩn mực số 540: Kiểm toán các ước tính kế toán - Chuẩn mực số 710: Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và Báo cáo tài chính so sánh 6 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI 3 CÔNG TY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA 2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty - Giai... tính các khoản bảo hiểm và ước tính các khoản trích vào chi phí của Công ty Kiểm toán viên dựa vào Thông báo BHXH của từng tháng để tính Quỹ lương cơ bản từng quý và ước tính với tỷ lệ trích theo quy định, gồm tỷ lệ tính vào chi phí Công ty và tổng tỷ lệ, sau đó từ sổ chi tiết các khoản trích 23 theo lương, lấy số liệu Công ty thực trích và tìm chênh lệch, giải thích nguyên nhân Đồng thời lưu bản sao của. .. phí lương và các khoản trích theo lương qua các tháng: Từ sổ chi tiết 33 4, 33 82, 33 83 và 33 89 của Công ty, Kiểm toán viên tổng hợp số liệu đơn vị ghi nhận theo từng tháng trong năm 2015, sau đó vẽ biểu đồ biến động của các chi phí này, đánh giá và tìm nguyên nhân các biến động lớn 21 Bảng 2.4: Phân tích phải trả người lao động và các chi phí liên quan đến người lao động Công ty CP A Tháng 1 2 3 4 5... Hoạt động thẩm định kiểm toán quy t toán vốn đầu tư và quy t toán các công trình XDCB là một trong những hoạt động nổi trội của A&C Các dịch vụ mà Công ty đã đang và sẵn sang cung cấp gồm: - Kiểm toán Báo cáo quy t toán vốn đầu tư dự án, kiểm toán Báo cáo quy t toán công trình - Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tư - Thẩm tra dự án, lập và thẩm tra dự toán công trình - Tư vấn xây dựng (trừ thiết... LÝ CỦA QUY TRÌNH KIỂM TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1 Cơ sở pháp lý trên khía cạnh kế toán Thông tư TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, điều 53 và điều 57 hướng dẫn về nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh, phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu của tài khoản 33 4 – Phải trả người lao động và tài khoản 33 8 – Phải trả phải nộp khác (trong đó có 4 tài khoản trích theo. .. vào kết quả tìm hiểu về Công ty khách hàng, quy t định nhóm thực hiện kiểm toán bao nhiêu người, ai là nhóm trưởng nhóm Kiểm toán viên và thực hiện kiểm toán tại Công ty khách hàng vào thời gian nào, bao lâu 2.2.2 Thực hiện kiểm toán Tùy vào đặc điểm chung cũng như đặc điểm của phần hành lương và các khoản trích theo lương của Công ty khách hàng mà Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán như sau:  Lập Biểu... doanh của khách hàng, nhóm trưởng nhóm Kiểm toán viên sẽ lên chương trình kiểm toán và tiến hành thực hiện kiểm toán 2 .3. 1.2 Thực hiện kiểm toán  Lập Biểu tổng hợp: Mục tiêu: Kiểm toán số dư đầu và cuối năm tài chính (năm 2015) Công việc thực hiện: Kiểm toán viên lên số liệu từ sổ chi tiết 33 4, 33 82, 33 83 và 33 89, sau đó tiến hành đối chiếu với Sổ cái, Bảng cân đối kế toán, Bảng cân đối số phát sinh, Báo. .. 8,2 8 ,3 8,6 8,8 8,9 100,0 1.2 63. 459.892 1 .34 6. 933 .32 6 1.1 83. 579. 931 1.246.786.108 1.298.977. 231 1.111.764.661 1.207.107.990 1 .32 3.896. 232 1 .35 4. 733 .216 1.242.122.959 1. 231 .101.744 2.192.9 43. 905 16.0 03. 407.195 16.0% 14.0% 12.0% Lương 10.0% 8.0% BHXH và BHYT 6.0% BHTN 4.0% KPCD 2.0% 0.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Biểu đồ 2.1: Biến động lương và các khoản trích theo lương qua các tháng năm 2015 Công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính của 3 công ty tại tỉnh khánh hòa , Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính của 3 công ty tại tỉnh khánh hòa , Hoàn thiện quy trình kiểm toán lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính của 3 công ty tại tỉnh khánh hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay