Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán tư vấn đất việt thực hiện

70 160 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2016, 15:07

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN – TƢ VẤN ĐẤT VIỆT THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN Khánh Hòa, 06/2016 ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập trƣờng thực tập công ty vừa qua, em nhận đƣợc giúp đỡ tận tình từ thầy cô trƣờng Đại học Nha Trang đặc biệt thầy cô giáo Khoa Kế toán – Tài thầy cô trƣờng Đại học Nha Trang truyền đạt cho em nhiều kiến thức với kinh nghiệm quý báu suốt quãng thời gian học trƣờng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Hồng Nhung, giảng viên khoa Kế toán tài ngƣời tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em suốt khoảng thời gian thực tập hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Mai Sơn Trƣởng văn phòng Vietland Nha Trang tạo điều kiện thuận lợi để em đƣợc thực hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối em xin kính chúc thầy cô giáo trƣờng Đại học Nha Trang anh chị Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt đồi sức khỏe thành đạt sống Nha trang, tháng năm 2016 Sinh viên thực Nguyễn Thị Bích Trâm iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CÁC LƢU ĐỒ viii LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Nội dung đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 Kiểm toán độc lập 1.2 Cơ sở dẫn liệu khoản mục tiền tƣơng đƣơng tiền BCTC 1.3 Những chuẩn mực kiểm toán thông tƣ liên quan đến đề tài 1.4 Những chế độ chuẩn mực kế toán thông tƣ liên quan đến đề tài 1.5 Trình bày khoản mục tiền BCTC CHƢƠNG 2: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƢ VẤN ĐẤT VIỆT 10 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt 11 2.1.1 Giới thiệu công ty 11 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty 12 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 12 2.1.3.1 Chức nhiệm vụ 12 iv 2.1.3.2 Các dịch vụ công ty 13 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy công ty 14 2.1.4.1 Cơ cấu tổ chức 14 2.1.4.2 Nguồn nhân lực 15 2.1.5 Phƣơng hƣớng phát triển công ty thời gian tới 16 2.2 Quy trình kiểm toán chung Công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn Đất Việt 17 2.2.1 Kế hoạch kiểm toán 18 2.2.1.1 Giai đoạn tiền kế hoạch 18 2.2.1.2 Lập kế hoạch kiểm toán 19 2.2.2 Thực kiểm toán 28 2.2.2.1 Kiểm tra Hệ thống kiểm soát nội 28 2.2.2.2 Kiểm tra 29 2.2.3 Tổng hợp, kết luận lập báo cáo 32 2.3 Thực hành Quy trình kiểm toán khoản mục tiền công ty TNHH Kiểm toán Tƣ vấn Đất Việt 35 2.3.1 Chuẩn bị kiểm toán 37 2.3.2 Thực kiểm toán 46 2.3.2.1 Lập biểu tổng hợp tìm hiểu sách kế toán 46 2.3.2.2 Kiểm tra hệ thống kiểm soát khoản mục tiền 47 2.3.2.3 Thủ tục phân tích 47 2.3.2.4 Kiểm tra chi tiết 49 2.3.2.5 Xem xét kĩ lƣỡng 51 v 2.3.2.6 2.3.3 Trình bày công bố 52 Tổng hợp, kết luận lập báo cáo 52 2.4 Nhận xét 52 2.4.1 Các mặt đạt đƣợc 52 2.4.2 Các mặt hạn chế 54 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN ĐẤT VIỆT 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCTC Báo cáo tài BCKT Báo cáo kiểm toán HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội KiTV Kiểm toán viên TNHH Trách nhiệm hữu hạn MST Mã số thuế TGNH Tiền gửi ngân hàng DN Doanh Nghiệp vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Hình 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức công ty 15 Hình 2.2 Quy trình chung kiểm toán BCTC công ty 17 Hình 2.3 Quy trình kiểm toán khoản mục tiền công ty 36 viii DANH MỤC CÁC LƢU ĐỒ Lƣu đồ 2.1: Thu tiền mặt 41 Lƣu đồ 2.2: Thu tiền gửi ngân hàng 42 Lƣu đồ 2.3: Chi tiền mặt 43 Lƣu đồ 2.4: Chi tiền gửi ngân hàng 44 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Trong kinh tế thị trƣờng nay, kiểm toán giữ vai trò quan trọng việc quản lý kinh tế vĩ mô đóng góp vai trò tích cực việc phát triển kinh tế xã hội Hoạt động kiểm toán đảm bảo quyền lợi hợp pháp bên liên quan, giúp cho nhà quản lý đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạch định phƣơng hƣớng phát triển Doanh nghiệp, giúp xem xét việc tuân thủ pháp luật, quản lí điều tiết kinh tế vĩ mô nhà nƣớc, bên thứ ba nhằm cân đối rủi ro lợi nhuận để đƣa định đầu tƣ, cho vay sách bán chịu… Vì thông tin BCTC cần đƣợc đảm bảo phản ánh cách trung thực, hợp lý thông qua hoạt động kiểm toán Các khoản mục đƣợc trình bày BCTC quan trọng, khoản mục khoản mục tiền thƣờng đƣợc KiTV quan tâm nhiều khoản mục thƣờng xuất nhiều gian lận sai sót; Khoản mục tiền khoản mục mà DN có định đến việc hoạt động kinh doanh sản xuất DN, bị ảnh hƣởng có ảnh hƣởng nhiều đến khoản mục khác BCTC khoản mục quan trọng nhƣ doanh thu, công nợ hầu hết tài sản DN Vậy nên kiểm toán BCTC tách rời việc kiểm toán khoản mục tiền.Tiền tài sản nhạy cảm, tính khoản cao khả xảy gian lận, sai phạm lớn Nhận thấy đƣợc vấn đề tầm quan trọng khoản mục tiền đƣợc thực tập Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt em định chọn đề tài: “Kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt thực hiện”cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống sở lý thuyết liên quan đến kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC Tìm hiểu thực tế tổ chức kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt Dựa lý thuyết thực tế kiểm toán để đƣa ƣu điểm hạn chếvề kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt; Từ đƣa giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt Nội dung đề tài Nội dung Báo cáo thực tập tốt nghiệp đƣợc chia làm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kiểm toán khoản mục tiền Báo cáo tài Chƣơng 2: Thực hành quy trình kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt Chƣơng 3: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền kiểm toán BCTC công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu Nghiên cứu quy trình kiểm toán BCTC Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt với nội dung: Kiểm tra hệ thống KSNB, kiểm tra khoản mục tiền  Phạm vi nghiên cứu 48 công sức để thực thủ tục chi tiết Công ty TNHH A, KiTV tiến hành phân tích khoản mục tiền So sánh số dƣ tài khoản năm hành với số liệu năm trƣớc Biến động Số dƣ cuối năm Số dƣ cuối năm Chỉ tiêu 2015 2014 Tiền mặt 43,709,409 11,471,226 32,238,183 281% TGNH 5,093,273,083 3,336,425,354 1,756,847,729 53% Cộng 5,136,982,492 3,347,896,580 1,789,085,912 53% +/- % Số tiền cuối năm 2015 tăng 53% tƣơng đƣơng với 1,789,085,912 so với năm 2014, biến động tƣơng đối lớn nên KiTV cần thu thập kiểm tra thông tin từ Công ty Nguyên nhân Công ty gia tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh muốn nhanh chóng đáp ứng hội kinh doanh đột xuất So sánh hệ số khả toán nhanh qua năm Chỉ tiêu Hệ số Công thức Kết Năm 2014: toán tiền Năm 2015: Hệ số toán tiền năm 2015 cao năm 2014 chứng tỏ khả dùng tiền toán khoản nợ ngắn hạn Công ty tốt so với năm 2014, nguyên nhân lƣợng tiền công ty năm 2015 tăng cao 53% so với năm 49 2014 Nhìn chung công ty dùng tiền mặt để toán nợ ngắn hạn hạn Những giải thích hợp lý, KiTV không phát điều bất thƣờng 2.3.2.4 Kiểm tra chi tiết  Thu thập số dƣ chi tiết [Phụ lục 4] Thu thập Bảng tổng hợp số dƣ tiền quỹ ngân hàng ngày khóa sổ (gồm số dƣ đầu năm, số dƣ cuối năm), tiến hành đối chiếu số dƣ sổ chi tiết, sổ BCTC  Kiểm toán số dƣ đầu năm[Phụ lục 3] Đối chiếu số dƣ đầu năm Bảng kê chi tiết, sổ tiết với hồ sơ kiểm toán năm trƣớc Công ty khách hàng cũ đƣợc kiểm toán năm ngoái  Kiểm tra tiền mặt Chứng kiến kiểm kê quỹ tiền mặt ngày khóa sổ đối chiếu với số dƣ sổ quỹ sổ chi tiết ngày khóa sổ, đảm bảo toàn quỹ DN đƣợc kiểm kê, công ty có HTKSNB tốt nên việc chứng kiến kiểm kê biên kiểm kê DN cung cấp có cam kết Giám Đốc tính trung thực, hợp lý Qua kiểm tra KiTV xác nhận số liệu khớp số đầu kì Đối chiếu số cuối kỳ tiền mặt quỹ với biên kiểm kê; Việc đối chiếu để kiểm tra tính hữu số dƣ tiền mặt vào ngày lập bảng cân đối kế toán; Số dƣ cuối kỳ kế toán năm 2015 43,710,000 có chênh lêch 591 nhƣng chênh lệch nhỏ nguyên nhân Công ty làm tròn số nên bỏ qua Trƣờng hợp kiểm tra trƣớc sau ngày khóa sổ (kiểm tra cut off), tiến hành chọn mẫu kiểm tra phiếu thu/ phiếu chi nghiệp vụ phát sinh sau trƣớc 50 thời điểm kiểm kê, thực đối chiếu xuôi/ ngƣợc đến số dƣ tiền thực tế sổ quỹ ngày khóa sổ cách điều chỉnh nghiệp vụ thu chi phát sinh tƣơng ứng Phát tìm nguyên nhân gây nên chênh lệch; Tham khảo [Phụ lục 5] Kiểm tra số dƣ tồn quỹ tháng với hạn mức cho phép tồn quỹ Kiểm tra vài nghiệp vụ sau trƣớc ngày sau ngày kết thúc niên độ kế toán sổ quỹ tiền mặt đảm bảo chúng đƣợc ghi chép đầy đủ phù hợp  Tiền gửi ngân hàng Dựa bảng đối chiếu số dƣ ngân hàng - Kiểm tra số dƣ tài khoản ngân hàng Bảng đối chiếu số dƣ tiền gửi Ngân hàng với: Báo cáo kiểm toán năm trƣớc số đầu kỳ, sổ chi tiết TGNH, sổ cái, bảng kê ngân hàng, xác nhận ngân hàng ngày 31/12/2015 Qua kiểm tra KiTV xác định số liệu đầu năm khớp 3,336,425,354 Đối chiếu xác nhận số dƣ tiền gửi Ngân hàng liên quan đến đơn vị Việc đối chiếu nhằm đạt đƣợc mục tiêu kiểm toán đảm bảo có thực số liệu trình bày bảng cân đối kế toán Sau kiểm tra thấy số liệu tiền gửi VNĐ không khớp Chênh lệch 360,280 - Kiểm tra khoản chênh lệch sổ chi tiết TGNH bảng đối chiếu số dƣ TGNH KTV đối chiếu sổ phụ ngân hàng với sổ kế toán để tìm nguyên nhân Trong trƣờng hợp số liệu khớp KiTV tiến hành kiểm tra chọn mẫu kiểm tra chi tiết số phát sinh Tiền gửi Ngân hàng Công ty TNHH A tập trung có ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam bao gồm TGNH tiền mặt TGNH USD Điều tra khoản mục bất thƣờng: 51 - TGNH chƣa đƣợc ghi nhận ngân hàng sau ngày kết thúc năm tài - Các khoản mục bất thƣờng khoản chuyển khoản gần ngày kết thúc năm tài mà có ảnh hƣởng trọng yếu đến số dƣ TGNH Khi phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ KiTV kiểm tra việc xuất ngoại tệ với tỷ giá thực tế theo phƣơng pháp FIFO Qua kiểm tra KiTV nhận thấy việc xuất ngoại tệ công ty tuân theo phƣơng pháp lựa chọn  Xác nhận ngân hàng: Công ty không gửi xác nhận có kê  Sai phạm bút toán điều chỉnh Sai phạm tiền gửi Ngân hàng 360,280; Sau kiểm tra sổ phụ ngân hàng bảng đối chiếu số dƣ tiền gửi ngân hàng KiTV phát Công ty bỏ sót khoản Công ty hạch toán thiếu  Phí ngân hàng: 11,000  Lãi tiền gửi NH 371,280 Sau công ty tiến hành hoạch toán điều chỉnh: Nợ 6427 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có 1121 – TGNH Nợ 1121 – TGNH Có 515 – Doanh thu tài 2.3.2.5 11,000 11,000 371,280 371,280 Xem xét kĩ lƣỡng Đọc lƣớt qua sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết TGNH để phát nghiệp vụ lớn/ bất thƣờng kiểm tra với chứng từ gốc 52 Xem xét kỹ lƣỡng thƣ xác nhận ngân hàng, sổ quỹ tiền mặt, biên họp hay bảng kê ngân hàng để xác định tài khoản đƣợc mở nhƣng chƣa đƣợc công bố KiTV khống thấy có điều bất thƣờng 2.3.2.6 Trình bày công bố Xem xét xem việc trình bày công bố tiền khoản tƣơng đƣơng tiền Báo cáo tài Công ty TNHH A phù hợp với Chuẩn mực kế toán Chế độ kế toán áp dụng 2.3.3 Tổng hợp, kết luận lập báo cáo Dựa công việc thực hiện, chứng kiểm toán thu thập đƣợc, KiTV kết luận khoản mục vốn tiền đƣợc trình bày trung thực hợp lý Kết trình kiểm toán vốn tiền đƣợc tổng hợp biểu mẫu quy định công ty; Chƣơng trình kiểm toán đƣợc Công ty xây dựng cụ thể chi tiết, đầy đủ nội dung giúp KiTV tổng kết, kiểm tra công việc kiểm toán cách khoa học, hiệu 2.4 Nhận xét 2.4.1 Các mặt đạt đƣợc Công ty hoạt động lĩnh vực kiểm toán – tƣ vấn từ năm 2001 đến nay, công ty xây dựng đƣợc đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp gồm 100 kiểm toán viên, kế toán nhân viên Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lƣợng nên công ty có nguồn nhân vô vững mạnh đạt đƣợc nhiều tin tƣởng từ khách hàng; Các KiTV đƣợc đào tạo có hệ thống, có kiến thức chuyên môn vững chắc, cập nhật nhanh chóng đầy đủ thông tin tài có liên quan Các KiTV 53 vận dụng linh hoạt lý thuyết vào thực tế, xếp thực kiểm toán cách có khoa học, ngăn ngừa kiểm tra chồng chéo khoản mục Khi thực kiểm toán công ty, trƣởng nhóm kiểm toán phân công công việc cho thành viên phù hợp có tƣơng thích mức độ quan trọng khoản mục với lực thành viên Môi trƣờng làm việc công ty tốt; Các KiTV làm việc với tinh thần tích cực, động, đoàn kết, giúp đỡ lẫn không chi nhánh hay văn phòng toàn công ty với nhau; KiTV có kinh nghiệm bảo tận tình cho nhân viên thiếu kinh nghiệm  Quá trình kiểm toán Công ty có chƣơng trình kiểm toán mẫu riêng Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành Chƣơng trình kiểm toán mẫu đồng chặt chẽ, áp dụng chung cho khách hàng nên việc ghi chép số liệu rõ ràng Đối với kiểm toán vốn tiền công ty xây dựng chƣơng trình kiểm toán chi tiết cho tài khoản Chƣơng trình kiểm toán tiền tƣơng đƣơng tiền đƣợc trình bày đầy đủ gồm bƣớc mục tiêu cần đạt đƣợc, tài liệu cần thiết, thủ tục kiểm toán; Điều giúp nhân viên kiểm toán vào dễ dàng tiếp cận công việc, thực cách đầy đủ bƣớc không để thiếu sót mục tiêu nâng cao lực kiểm toán Các giấy tờ làm việc đƣợc ký hiệu xếp cách khoa học, sử dụng vừa tiếng anh tiếng việt tiện lợi tiết kiệm thời gian cho việc tra cứu hồ sơ, lƣu trữ chứng kiểm toán cách hiệu 54 Các KiTV thƣờng kiểm tra khoản mục tiền cách kết hợp với khoản mục khác nhƣ doanh thu, chi phí, nợ thu nợ phải trả… bên cạnh thực cách nhịp nhàng có mối quan hệ đối chiếu, liên kết chặt chẽ với phần hành kiểm toán khác KiTV liên hệ với kết Kiểm toán chu trình khác trình thực kiểm toán khoản mục tiền Báo cáo kiểm toán thức đƣợc đƣa cách độc lập khách quan, xác tạo đƣợc tin cậy ngƣời quan tâm; Công ty thực rà soát lại toàn công việc Kiểm toán giai đoạn trƣớc Việc thực đƣợc thực trƣởng nhóm Kiểm toán sau Ban Giám đốc công ty trƣớc phát hành báo cáo Kiểm toán thức 2.4.2 Các mặt hạn chế Mặt dù nhân Công ty tƣơng đối nhiều nhƣng Nha Trang văn phòng đại diện nên nhân có KiTV, Các khách hàng cũ Công ty Nha Trang chủ yếu KiTV đảm nhiệm vài năm liền kề Dẫn đến quen thuộc KiTV DN, ảnh hƣởng đến soát xét tạo nên sức ỳ, kiểm tra dễ theo lối mòn, tính khách quan độc lập KiTV có lúc chƣa thực đầy đủ hƣớng dẫn chƣơng trình kiểm toán đề nhƣ việc gửi thƣ xác nhận với ngân hàng, khách hàng có HTKSNB đƣợc đánh giá tốt có bảng xác nhận số dƣ TGNH KiTV không thực gửi thƣ xác nhận Nên thu đƣợc chứng kiểm toán có giá trị không cao từ nguồn khách hàng dễ dẫn tới khả sai phạm Việc lựa chọn khoản mục việc kiểm tra chi tiết hay việc lựa chọn yếu tố xác định mức trọng yếu dựa kinh nghiệm xét đoán mang tính nghề nghiệp KiTV (phƣơng pháp chọn mẫu phi thống kê) KiTV thƣờng ý đến 55 nghiệp vụ có số tiền lớn điều làm cho khách hàng dễ nắm bắt phƣơng pháp kiểm tra Công ty 56 CHƢƠNG MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN ĐẤT VIỆT 57 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƢ VẤN ĐẤT VIỆT Bất doanh nghiệp bên cạnh thành tựu đạt đƣợc tránh khỏi thiếu sót; Do thời gian em tiếp cận công tác kiểm toán công ty ngắn hiểu biết e chuyên ngành hạn hẹp 3.1 Đề xuất 1: Phân chia nhân lực công ty  Cơ sở đề xuất Dựa hạn chế nêu nhân sự, số lƣợng nhân luân chuyển công tác KiTV  Cách thực Cần tăng cƣờng đội ngũ nhân viên chi nhánh có luân chuyển KiTV làm việc chi nhánh khách hàng cũ kiểm toán nhiều năm Vào mùa kiểm toán, khối việc công việc lớn thời gian thực kiểm toán khách hàng diễn thời gian ngắn nên Công ty nên tuyển thêm nhân có kinh nghiệm hỗ trợ cho KiTV  Kết mang lại Nhằm giảm áp lực công việc hoàn thành nhiệm vụ với tỉ lệ sai sót thấp nhất; Giúp KiTV tiến hành kiểm toán trung thực, khách quan 3.2 Đề xuất 2: Hoàn thiện việc kiểm tra đánh giá HTKSNB  Cơ sở đề xuất Việc kiểm tra HTKSNB cần thiết quan trọng giúp KiTV có nhìn tổng quát công ty từ xác định rủi ro xác khối lƣợng công việc nhiều 58 hay Công ty quan tâm đến việc kiểm tra HTKSNB, chủ yếu kiểm tra cách lập bảng câu hỏi; điều không mang lại hiệu cao cho kiểm toán, KiTV không xác định đƣợc khối lƣợng công việc xác phát yếu HTKSNB khách hàng  Cách thực Việc kiểm tra HTKSNB bảng câu hỏi cần kết hợp với vẽ lƣu đồ để mối quan hệ phận, chứng từ sổ sách đƣợc thể rõ ràng dễ phát đƣợc rủi ro  Kết mang lại Giúp KiTV có nhìn tổng quát toàn hệ thống nhƣ mối quan hệ phận, chứng từ sổ sách; Giúp KiTV phát đƣợc khiếm khuyết HTKSNB theo xét đoán chuyên môn cách xác 3.3 Đề xuất 3: Việc chọn mẫu kiểm toán  Cơ sở đề xuất Chọn mẫu phƣơng pháp KiTV sử dụng để kiểm tra chi tiết trình thực kiểm toán; Việc lựa chọn mẫu kiểm toán phụ thuộc vào việc đánh giá tìm hiểu HTKSNB; Vận dụng thích hợp phƣơng pháp chọn mẫu kiểm tra để đảm bảo mẫu đƣợc chọn có tính đại diện cao; Kết hợp kỹ thu thập chứng kiểm toán  Cách thực Đối với công ty nhỏ áp dụng phƣơng pháp chọn mẫu phi thống kê để tiết kiệm chi phí thời gian, nhƣng công ty lớn nên áp dụng phƣơng pháp chọn mẫu thống kê nhằm hạn chế đƣợc sai sót, gian lận tập trung nghiệp vụ 59  Kết mang lại Một vấn đề đặt kiểm toán tiến hành thủ tục cho vừa tiết kiệm thời gian chi phí vừa đảm bảo đƣợc hiệu kiểm toán thông qua việc lựa chọn phƣơng pháp chọn mẫu kiểm toán phù hợp 60 KẾT LUẬN Trong điều kiện hội nhập kinh tế giới, môi trƣờng kinh doanh Việt Nam dần ổn định; Hoạt động kiểm toán Việt Nam nói chung hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng có bƣớc tiến mạnh mẽ góp phần tạo môi trƣờng đầu tƣ lành mạnh Trong suốt khoảng thời gian thực tập Công ty giúp e hiểu rõ kiến thức đƣợc học trƣờng, bên cạnh em thu thập đƣợc nhiều thông tin bổ ích hoạt động công ty kiểm toán cách tổ chức thực kiểm toán nhƣ Em thực đề tài với mục tiêu phản ảnh chi tiết thực tế cách thức thực quy trình kiểm toán khoản mục tiền với kỹ thuật kiểm toán anh chị KiTV trình kiểm toán; Do thân lực hạn chế thời gian thực tập nghiên cứu chƣa dài nên chuyên đề thực tập nhiều sai sót, kính mong thầy cô anh chị Công ty góp ý làm hoàn thiện báo cáo Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Nguyễn Thị Hồng Nhung anh chị kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý thầy cô anh chị Công ty Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài chính, “Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam” 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam : Áp dụng 1/1/2014 theo thông tƣ số 214/2012/TT – BTC ngày tháng 12 năm 2012 Bộ Tài Chính EBook Thuế - http://www.ntu.edu.vn/khoakttc/ Bài giảng kiểm toán nâng cao/ Bộ môn Kiểm toán Trƣờng ĐHNT/ Vấn đề Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt, hồ sơ kiểm toán lƣu Công ty Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt, tài liệu đào tạo nội dành cho Trợ lý KiTV Các website tham khảo: http://www.vietlandaudit.com.vn/ http://www.vacpa.org.vn/ http://www.Slideshare.net/ http://www.doc.edu.vn/ 62 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi HTKSNB Phụ lục 2: Mức trọng yếu Phụ lục 3: Bảng kiểm tra tổng hợp khoản mục tiền Phụ lục 4: Bảng kiểm tra chi tiết khoản mục tiền Phụ lục 5: Kiểm tra cut off [...]... khoản tiền và phƣơng pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán Mục VI: Trình bày chi tiết tại Chỉ tiêu 1 – Tiền 10 CHƢƠNG 2 THỰC HÀNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƢ VẤN ĐẤT VIỆT 11 CHƢƠNG 2: THỰC HÀNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƢ VẤN ĐẤT VIỆT 2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Kiểm toán. .. hành kiểm toán tại công ty khách hàng của công ty trong quá trình thực tập tại công ty Tham khảo và trao đổi với giáo viên hƣớng dẫn, cùng các nhân viên trong công ty để có đƣợc những thông tin, tƣ liệu cần thiết để đề xuất ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán khoản mục tiền tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt 4 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH... bị kiểm toán Giai đoạn tiền kế hoạch Lập kế hoạch kiểm toán Thực hiện kiểm toán Giai đoạn soát xét và hoàn tất Hoàn thành kiểm toán Lập Báo cáo kiểm toán Các vấn đề nảy sinh sau khi công bố Báo cáo kiểm toán Hình 2.2: Quy trình chung kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt 18 2.2.1 Kế hoạch kiểm toán 2.2.1.1 Giai đoạn tiền kế hoạch Để khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực kiểm. .. hợp công việc giám sát và kiểm tra cuộc kiểm toán đồng thời đƣợc sử dụng để ghi chép những công việc đã thực hiện trong quá trình thực hiện cuộc kiểm toán, là căn cứ để kiểm soát chất lƣợng kiểm toán Tại Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt chƣơng trình kiểm toán đƣợc xây dựng trên tập hợp các chƣơng trình kiểm toán cụ thể cho từng bộ phận của BCTC 2.2.2 Thực hiện kiểm toán Thực hiện kiểm toán. .. Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt 2.1.1 Giới thiệu về công ty Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán, kế toán và tƣ vấn tài chính và thuế, công ty đƣợc xây dựng theo mô hình công ty mẹ - con Công ty TNHH Sao Mai là công ty thành viên của Vietland, chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán, thuế và phần mềm kế toán Công ty có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí...3 - Quy trình kiểm toán khoản mục tiền của Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt tại công ty TNHH Atừ năm 2014 đến năm 2016 Phƣơng pháp nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu về kế toán, kiểm toán, chuẩn mực kế toán và kiểm toán, chế độ kế toán Việt Nam, hồ sơ kiểm toán để thu thập những thông tin cần thiết để hoàn thành đề tài nghiên cứu này Phƣơng... – Tài sản ngắn hạn, nhóm I , Chỉ tiêu 1 – Tiền 1.5.2 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ Chỉ tiêu tiền đƣợc trình trên Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ dựa trên chuẩn mực kế toán 24 Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ” và chuẩn mực kế toán 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ” 1.5.3 Thuyết minh báo cáo tài chính Mục II: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Mục IV: Các chính sách kế toán áp dụng – Nguyên tắc ghi nhận các khoản. .. VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quá trình kiểm toán nhằm đƣa ra ý kiến về BCTC dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán, bằng cách tiến hành kiểm toántheo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam; Các chuẩn mực này yêu cầu KiTV tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt đƣợc sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công. .. Nhà nƣớc và quy chế kiểm toán độc lập ban hành theo nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ 13 - Tạo điều kiện nâng cao trình độ của các KTV và chăm lo đời sống cán bộ nhân viên trong công ty 2.1.3.2 Các dịch vụ của công ty Công ty TNHH Kiểm toán – Tƣ vấn Đất Việt là một công ty kiểm toán độc lập đƣợc phép hoạt động trong lĩnh vực Kiểm toán – Tƣ vấn, hiện nay các dịch vụ mà Công ty cung cấp... số lƣợng nhân viên kiểm toán ít hơn Ngoài ra ban giám đốc và trƣởng đoàn kiểm toán luôn trực tiếp giám sát việc thực hiện kiểm toán  Xây dựng chƣơng trình kiểm toán Theo đoạn 06 – VSA 300 – “Lập kế hoạch kiểm toán quy định: “Chƣơng trình kiểm toán: Là toàn bộ những chỉ dẫn cho KiTV và trợ lý kiểm toán tham gia vào công việc kiểm toán Chƣơng trình kiểm toán chỉ dẫn mục tiêu kiểm toán từng phần hành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán tư vấn đất việt thực hiện , Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán tư vấn đất việt thực hiện , Quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán tư vấn đất việt thực hiện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay